Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1J4      do_str_głównej      do_2J1      
1 J 5:1 Πᾶς πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ.                                  
1 J 5:1 *pa=s o( pisteu/On o(/ti *)iEsou=s e)stin o( *CHristo\s e)k tou= Teou= gege/nnEtai, kai\ pa=s o( a)gapO=n to\n gennE/santa a)gapa=| [kai\] to\n gegennEme/non e)X au)tou=.
1 J 5:1 pas ho pisteuOn hoti iEsus estin ho CHristos ek tu Teu gegennEtai, kai pas ho agapOn ton gennEsanta agapa [kai] ton gegennEmenon eX autu.
1 J 5:1 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3xpi-s-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- v--aapasm- v-3pai-s-- d--------- ra----asm- v--xppasm- p--------- rp----gsm-
1 J 5:1 G3956 G3588 G4100 G3754 G2424 G2076 G3588 G5547 G1537 G3588 G2316 G1080 G2532 G3956 G3588 G0025 G3588 G1080 G0025 G2532 G3588 G1080 G1537 G0846
1 J 5:1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
1 J 5:1
1 J 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:1
1 J 5:1  Każdy  wierny  że  Jezus  jest  Chrystus  z  Bóg  urodzony  i  każdy  kochający  Spłodził  lubi  i  Zrodzony  z  To
1 J 5:1 G3956 G4100 G3754 G2424 G2076 G5547 G1537 G2316 G1080 G2532 G3956 G0025 G1080 G0025 G2532 G1080 G1537 G0846
1 J 5:2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν.                                              
1 J 5:2 e)n tou/tO| ginO/skomen o(/ti a)gapO=men ta\ te/kna tou= Teou=, o(/tan to\n Teo\n a)gapO=men kai\ ta\s e)ntola\s au)tou= poiO=men.
1 J 5:2 en tutO ginOskomen hoti agapOmen ta tekna tu Teu, hotan ton Teon agapOmen kai tas entolas autu poiOmen.
1 J 5:2 p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- v-1pai-p-- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-1pas-p-- c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- v-1pas-p--
1 J 5:2 G1722 G5129 G1097 G3754 G0025 G3588 G5043 G3588 G2316 G3752 G3588 G2316 G0025 G2532 G3588 G1785 G0846 G4160
1 J 5:2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
1 J 5:2
1 J 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:2
1 J 5:2  Że  miłość  Dzieci  Bóg  uczyć się  z  dodanie  kiedy  miłość  Bóg  i  zachować  przykazań  Jego
1 J 5:2 G3754 G0025 G5043 G2316 G1097 G1722 G5129 G3752 G0025 G2316 G2532 G5083 G1785 G0846
1 J 5:3 αὕτη γάρ ἐστιν ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν,                                            
1 J 5:3 au(/tE ga/r e)stin E( a)ga/pE tou= Teou=, i(/na ta\s e)ntola\s au)tou= tErO=men: kai\ ai( e)ntolai\ au)tou= barei=ai ou)k ei)si/n,
1 J 5:3 hautE gar estin hE agapE tu Teu, hina tas entolas autu tErOmen: kai hai entolai autu bareiai uk eisin,
1 J 5:3 rd----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- v-1pas-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- rp----gsm- a-----npf- d--------- v-3pai-p--
1 J 5:3 G3778 G1063 G2076 G3588 G0026 G3588 G2316 G2443 G3588 G1785 G0846 G5083 G2532 G3588 G1785 G0846 G0926 G3756 G1526
1 J 5:3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
1 J 5:3
1 J 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:3
1 J 5:3  Dla  to  jest  miłość  Bóg  że  poszanowanie  przykazań  Jego  i  przykazań  Jego  ciężki  ciężki
1 J 5:3 G1063 G3778 G2076 G0026 G2316 G2443 G5083 G1785 G0846 G2532 G1785 G0846 G0926 G3756
1 J 5:4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν νίκη νικήσασα τὸν κόσμον, πίστις ἡμῶν.                                      
1 J 5:4 o(/ti pa=n to\ gegennEme/non e)k tou= Teou= nika=| to\n ko/smon: kai\ au(/tE e)sti\n E( ni/kE E( nikE/sasa to\n ko/smon, E( pi/stis E(mO=n.
1 J 5:4 hoti pan to gegennEmenon ek tu Teu nika ton kosmon: kai hautE estin hE nikE hE nikEsasa ton kosmon, hE pistis hEmOn.
1 J 5:4 c--------- a-----nsn- ra----nsn- v--xppnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- v--aapnsf- ra----asm- n-----asm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp--
1 J 5:4 G3754 G3956 G3588 G1080 G1537 G3588 G2316 G3528 G3588 G2889 G2532 G3778 G2076 G3588 G3529 G3588 G3528 G3588 G2889 G3588 G4102 G2257
1 J 5:4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
1 J 5:4
1 J 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:4
1 J 5:4  Dla  każdy  urodzony  z  Bóg  wygrywa  świat  i  to jest  jest  zwycięstwo  zwycięski  świat  wiara  nasz
1 J 5:4 G3754 G3956 G1080 G1537 G2316 G3528 G2889 G2532 G3778 G2076 G3529 G3528 G2889 G4102 G2257
1 J 5:5 τίς [δέ] ἐστιν νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ;                                              
1 J 5:5 ti/s [de/] e)stin o( nikO=n to\n ko/smon ei) mE\ o( pisteu/On o(/ti *)iEsou=s e)stin o( ui(o\s tou= Teou=;
1 J 5:5 tis [de] estin ho nikOn ton kosmon ei mE ho pisteuOn hoti iEsus estin ho hyios tu Teu;
1 J 5:5 ri----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
1 J 5:5 G5101 G1161 G2076 G3588 G3528 G3588 G2889 G1487 G3361 G3588 G4100 G3754 G2424 G2076 G3588 G5207 G3588 G2316
1 J 5:5 A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
1 J 5:5
1 J 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:5
1 J 5:5  Kto  wygrywa  świat  jako  nie  kto  wierzyć  że  Jezus  jest  Syn  Boski
1 J 5:5 G5101 G3528 G2889 G1487 G3361 G3588 G4100 G3754 G2424 G2076 G5207 G2316
1 J 5:6 Οὗτός ἐστιν ἐλθὼν δι᾿ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾿ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἀλήθεια.            
1 J 5:6 *ou(=to/s e)stin o( e)lTO\n di' u(/datos kai\ ai(/matos, *)iEsou=s *CHristo/s: ou)k e)n tO=| u(/dati mo/non a)ll' e)n tO=| u(/dati kai\ e)n tO=| ai(/mati: kai\ to\ pneu=ma/ e)stin to\ marturou=n, o(/ti to\ pneu=ma/ e)stin E( a)lE/Teia.
1 J 5:6 hutos estin ho elTOn di' ydatos kai haimatos, iEsus CHristos: uk en tO hydati monon all' en tO hydati kai en tO haimati: kai to pneuma estin to martyrun, hoti to pneuma estin hE alETeia.
1 J 5:6 rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- n-----gsn- c--------- n-----gsn- n-----nsm- n-----nsm- d--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- a-----asn- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- v--papnsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
1 J 5:6 G3778 G2076 G3588 G2064 G1223 G5204 G2532 G0129 G2424 G5547 G3756 G1722 G3588 G5204 G3440 G0235 G1722 G3588 G5204 G2532 G1722 G3588 G0129 G2532 G3588 G4151 G2076 G3588 G3140 G3754 G3588 G4151 G2076 G3588 G0225
1 J 5:6 Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo <Duch> jest prawdą.
1 J 5:6
1 J 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:6
1 J 5:6  To  jest  Jezus  Chrystus  przyjść  woda  woda  i  krew  nie  woda  woda  tylko  ale  woda  woda  i  krew  i  Duch  Wystawy  że  Duch  jest  prawda
1 J 5:6 G3778 G2076 G2424 G5547 G2064 G1223 G5204 G2532 G0129 G3756 G1722 G5204 G3440 G0235 G1722 G5204 G2532 G0129 G2532 G4151 G3140 G3754 G4151 G2076 G0225
1 J 5:7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες,                                                                        
1 J 5:7 o(/ti trei=s ei)sin oi( marturou=ntes,
1 J 5:7 hoti treis eisin hoi martyruntes,
1 J 5:7 c--------- a-----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--papnpm-
1 J 5:7 G3754 G5140 G1526 G3588 G3140
1 J 5:7 Trzej bowiem dają świadectwo:
1 J 5:7
1 J 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:7
1 J 5:7  Dla  trzy  show  w  niebo  Ojciec  Słowo  i  Święty  Duch  i  Seay  trzy  substancja  zjednoczony
1 J 5:7 G3754 G5140 G3140 G1722 G3772 G3962 G3056 G2532 G0040 G4151 G2532 G3778 G5140 G1526 G1520
1 J 5:8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.                                                    
1 J 5:8 to\ pneu=ma kai\ to\ u(/dOr kai\ to\ ai(=ma, kai\ oi( trei=s ei)s to\ e(/n ei)sin.
1 J 5:8 to pneuma kai to hydOr kai to haima, kai hoi treis eis to hen eisin.
1 J 5:8 ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----npm- a-----npm- p--------- ra----asn- a-----asn- v-3pai-p--
1 J 5:8 G3588 G4151 G2532 G3588 G5204 G2532 G3588 G0129 G2532 G3588 G5140 G1519 G3588 G1520 G1526
1 J 5:8 Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
1 J 5:8
1 J 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:8
1 J 5:8  I  trzy  show  w  ziemia  duch  woda  i  krew  i  te  trzy  na  jeden
1 J 5:8 G2532 G5140 G3140 G1722 G1093 G4151 G5204 G2532 G0129 G2532 G3588 G5140 G1519 G1520
1 J 5:9 εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.                                
1 J 5:9 ei) tE\n marturi/an tO=n a)nTrO/pOn lamba/nomen, E( marturi/a tou= Teou= mei/DZOn e)sti/n, o(/ti au(/tE e)sti\n E( marturi/a tou= Teou=, o(/ti memartu/rEken peri\ tou= ui(ou= au)tou=.
1 J 5:9 ei tEn martyrian tOn anTrOpOn lambanomen, hE martyria tu Teu meiDZOn estin, hoti hautE estin hE martyria tu Teu, hoti memartyrEken peri tu hyiu autu.
1 J 5:9 c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- v-1pai-p-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsfc v-3pai-s-- c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3xai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
1 J 5:9 G1487 G3588 G3141 G3588 G0444 G2983 G3588 G3141 G3588 G2316 G3187 G2076 G3754 G3778 G2076 G3588 G3141 G3588 G2316 G3754 G3140 G4012 G3588 G5207 G0846
1 J 5:9 Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
1 J 5:9
1 J 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:9
1 J 5:9  Jeśli  przyjąć  świadectwo  ludzki  świadectwo  Bóg  więcej  dla  to  jest  świadectwo  Bóg  który  zeznał,  o  Syn  Jego
1 J 5:9 G1487 G2983 G3141 G0444 G3141 G2316 G3187 G3754 G3778 G2076 G3141 G2316 G3739 G3140 G4012 G5207 G0846
1 J 5:10 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ· μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.              
1 J 5:10 o( pisteu/On ei)s to\n ui(o\n tou= Teou= e)/CHei tE\n marturi/an e)n e(autO=|: o( mE\ pisteu/On tO=| TeO=| PSeu/stEn pepoi/Eken au)to/n, o(/ti ou) pepi/steuken ei)s tE\n marturi/an E(\n memartu/rEken o( Teo\s peri\ tou= ui(ou= au)tou=.
1 J 5:10 ho pisteuOn eis ton hyion tu Teu eCHei tEn martyrian en heautO: ho mE pisteuOn tO TeO PSeustEn pepoiEken auton, hoti u pepisteuken eis tEn martyrian hEn memartyrEken ho Teos peri tu hyiu autu.
1 J 5:10 ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- rp----dsm- ra----nsm- d--------- v--papnsm- ra----dsm- n-----dsm- n-----asm- v-3xai-s-- rp----asm- c--------- d--------- v-3xai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
1 J 5:10 G3588 G4100 G1519 G3588 G5207 G3588 G2316 G2192 G3588 G3141 G1722 G1438 G3588 G3361 G4100 G3588 G2316 G5583 G4160 G0846 G3754 G3756 G4100 G1519 G3588 G3141 G3739 G3140 G3588 G2316 G4012 G3588 G5207 G0846
1 J 5:10 Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.
1 J 5:10
1 J 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:10
1 J 5:10  Wierny  w  Syn  Bóg  ma  świadectwo  w  się  bardzo  nie  wierny  Bóg  jest  Jego  fałszywy  że  nie  wierzyć  w  świadectwo  który  Bóg  zeznał,  o  Syn  Jego
1 J 5:10 G4100 G1519 G5207 G2316 G2192 G3141 G1722 G1438 G1438 G3361 G4100 G2316 G4160 G0846 G5583 G3754 G3756 G4100 G1519 G3141 G3739 G2316 G3140 G4012 G5207 G0846
1 J 5:11 καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν θεός, καὶ αὕτη ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.                                        
1 J 5:11 kai\ au(/tE e)sti\n E( marturi/a, o(/ti DZOE\n ai)O/nion e)/dOken E(mi=n o( Teo/s, kai\ au(/tE E( DZOE\ e)n tO=| ui(O=| au)tou= e)stin.
1 J 5:11 kai hautE estin hE martyria, hoti DZOEn aiOnion edOken hEmin ho Teos, kai hautE hE DZOE en tO hyiO autu estin.
1 J 5:11 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- n-----asf- a-----asf- v-3aai-s-- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- v-3pai-s--
1 J 5:11 G2532 G3778 G2076 G3588 G3141 G3754 G2222 G0166 G1325 G2254 G3588 G2316 G2532 G3778 G3588 G2222 G1722 G3588 G5207 G0846 G2076
1 J 5:11 A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.
1 J 5:11
1 J 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:11
1 J 5:11  Świadectwo  te rzeczy  jest  że  Bóg  dał  nas  życie  wieczny  i  to jest  życie  w  Syn  Jego
1 J 5:11 G3141 G3778 G2076 G3754 G2316 G1325 G2254 G2222 G0166 G2532 G3778 G2222 G1722 G5207 G0846
1 J 5:12 ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.                                              
1 J 5:12 o( e)/CHOn to\n ui(o\n e)/CHei tE\n DZOE/n: o( mE\ e)/CHOn to\n ui(o\n tou= Teou= tE\n DZOE\n ou)k e)/CHei.
1 J 5:12 ho eCHOn ton hyion eCHei tEn DZOEn: ho mE eCHOn ton hyion tu Teu tEn DZOEn uk eCHei.
1 J 5:12 ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----nsm- d--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3pai-s--
1 J 5:12 G3588 G2192 G3588 G5207 G2192 G3588 G2222 G3588 G3361 G2192 G3588 G5207 G3588 G2316 G3588 G2222 G3756 G2192
1 J 5:12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.
1 J 5:12
1 J 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:12
1 J 5:12  O  Syn  ma  życie  nie  o  Syn  Bóg  nie  ma  Życie
1 J 5:12 G2192 G5207 G2192 G2222 G3361 G2192 G5207 G2316 G3756 G2192 G2222
1 J 5:13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.                                              
1 J 5:13 *tau=ta e)/graPSa u(mi=n i(/na ei)dE=te o(/ti DZOE\n e)/CHete ai)O/nion, toi=s pisteu/ousin ei)s to\ o)/noma tou= ui(ou= tou= Teou=.
1 J 5:13 tauta egraPSa hymin hina eidEte hoti DZOEn eCHete aiOnion, tois pisteuusin eis to onoma tu hyiu tu Teu.
1 J 5:13 rd----apn- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- v-2xas-p-- c--------- n-----asf- v-2pai-p-- a-----asf- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
1 J 5:13 G5023 G1125 G5213 G2443 G1492 G3754 G2222 G2192 G0166 G3588 G4100 G1519 G3588 G3686 G3588 G5207 G3588 G2316
1 J 5:13 O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
1 J 5:13
1 J 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:13
1 J 5:13  Te rzeczy  napisał  ty, wy  wierny  w  nazwa  Syn  Bóg  tak  Wiedziałem  że  wierząc,  w  Syn  Bóg  mieć  życie  wieczny
1 J 5:13 G5023 G1125 G5213 G4100 G1519 G3686 G5207 G2316 G2443 G1492 G3754 G4100 G1519 G5207 G2316 G2192 G2222 G0166
1 J 5:14 καὶ αὕτη ἐστὶν παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν.                                            
1 J 5:14 kai\ au(/tE e)sti\n E( parrEsi/a E(\n e)/CHomen pro\s au)to/n, o(/ti e)a/n ti ai)tO/meTa kata\ to\ Te/lEma au)tou= a)kou/ei E(mO=n.
1 J 5:14 kai hautE estin hE parrEsia hEn eCHomen pros auton, hoti ean ti aitOmeTa kata to TelEma autu akuei hEmOn.
1 J 5:14 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1pai-p-- p--------- rp----asm- d--------- c--------- ri----asn- v-1pms-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v-3pai-s-- rp----gp--
1 J 5:14 G2532 G3778 G2076 G3588 G3954 G3739 G2192 G4314 G0846 G3754 G1437 G5100 G0154 G2596 G3588 G2307 G0846 G0191 G2257
1 J 5:14 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
1 J 5:14
1 J 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:14
1 J 5:14  I  tutaj jakaś  śmiałość  mieć  do  Go  że  kiedy  proszę  co  na  będzie  Jego  Słuchanie  nas
1 J 5:14 G2532 G3778 G3739 G3954 G2192 G4314 G0846 G3754 G1437 G0154 G5100 G2596 G2307 G0846 G0191 G2257
1 J 5:15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ᾐτήκαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ.                                              
1 J 5:15 kai\ e)a\n oi)/damen o(/ti a)kou/ei E(mO=n o(\ e)a\n ai)tO/meTa, oi)/damen o(/ti e)/CHomen ta\ ai)tE/mata a(\ E)|tE/kamen a)p' au)tou=.
1 J 5:15 kai ean oidamen hoti akuei hEmOn ho ean aitOmeTa, oidamen hoti eCHomen ta aitEmata ha EtEkamen ap' autu.
1 J 5:15 c--------- c--------- v-1xai-p-- c--------- v-3pai-s-- rp----gp-- rr----asn- x--------- v-1pms-p-- v-1xai-p-- c--------- v-1pai-p-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-1xai-p-- p--------- rp----gsm-
1 J 5:15 G2532 G1437 G1492 G3754 G0191 G2257 G3739 G1437 G0154 G1492 G3754 G2192 G3588 G0155 G3739 G0154 G0575 G0846
1 J 5:15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.
1 J 5:15
1 J 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:15
1 J 5:15 A  kiedy  wiedzieć  że  Słuchanie  nas  co  by  pytanie  wiedzieć  że  uzyskać  wnioski  wnioski  z  To
1 J 5:15 G2532 G1437 G1492 G3754 G0191 G2257 G3739 G0302 G0154 G1492 G3754 G2192 G0154 G0155 G3844 G0846
1 J 5:16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ.                    
1 J 5:16 *)ea/n tis i)/dE| to\n a)delfo\n au)tou= a(marta/nonta a(marti/an mE\ pro\s Ta/naton, ai)tE/sei, kai\ dO/sei au)tO=| DZOE/n, toi=s a(marta/nousin mE\ pro\s Ta/naton. e)/stin a(marti/a pro\s Ta/naton: ou) peri\ e)kei/nEs le/gO i(/na e)rOtE/sE|.
1 J 5:16 ean tis idE ton adelfon autu hamartanonta hamartian mE pros Tanaton, aitEsei, kai dOsei autO DZOEn, tois hamartanusin mE pros Tanaton. estin hamartia pros Tanaton: u peri ekeinEs legO hina erOtEsE.
1 J 5:16 c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--papasm- n-----asf- d--------- p--------- n-----asm- v-3fai-s-- c--------- v-3fai-s-- rp----dsm- n-----asf- ra----dpm- v--papdpm- d--------- p--------- n-----asm- v-3pai-s-- n-----nsf- p--------- n-----asm- d--------- p--------- rd----gsf- v-1pai-s-- c--------- v-3aas-s--
1 J 5:16 G1437 G5100 G1492 G3588 G0080 G0846 G0264 G0266 G3361 G4314 G2288 G0154 G2532 G1325 G0846 G2222 G3588 G0264 G3361 G4314 G2288 G2076 G0266 G4314 G2288 G3756 G4012 G1565 G3004 G2443 G2065
1 J 5:16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.
1 J 5:16
1 J 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:16
1 J 5:16  Jeśli  kto  widzi  brat  jego  grzechu  grzech  nie  do  śmierć  modląc  i  będzie  go  życie  grzeszników  nie  do  śmierć  Jest  grzech  do  śmierć  nie  o  objętość  powiedzieć  że  modlił się
1 J 5:16 G1437 G5100 G1492 G0080 G0846 G0264 G0266 G3361 G4314 G2288 G0154 G2532 G1325 G0846 G2222 G0264 G3361 G4314 G2288 G2076 G0266 G4314 G2288 G3756 G4012 G1565 G3004 G2443 G2065
1 J 5:17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον.                                                              
1 J 5:17 pa=sa a)diki/a a(marti/a e)sti/n, kai\ e)/stin a(marti/a ou) pro\s Ta/naton.
1 J 5:17 pasa adikia hamartia estin, kai estin hamartia u pros Tanaton.
1 J 5:17 a-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- d--------- p--------- n-----asm-
1 J 5:17 G3956 G0093 G0266 G2076 G2532 G2076 G0266 G3756 G4314 G2288
1 J 5:17 Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.
1 J 5:17
1 J 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:17
1 J 5:17  Każdy  źle  jest  grzech  ale  jest  grzech  nie  do  śmierć
1 J 5:17 G3956 G0093 G2076 G0266 G2532 G2076 G0266 G3756 G4314 G2288
1 J 5:18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ᾿ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.                                  
1 J 5:18 *oi)/damen o(/ti pa=s o( gegennEme/nos e)k tou= Teou= ou)CH a(marta/nei, a)ll' o( gennETei\s e)k tou= Teou= tErei= au)to/n, kai\ o( ponEro\s ou)CH a(/ptetai au)tou=.
1 J 5:18 oidamen hoti pas ho gegennEmenos ek tu Teu uCH hamartanei, all' o gennETeis ek tu Teu tErei auton, kai ho ponEros uCH haptetai autu.
1 J 5:18 v-1xai-p-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--xppnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--appnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- rp----asm- c--------- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- rp----gsm-
1 J 5:18 G1492 G3754 G3956 G3588 G1080 G1537 G3588 G2316 G3756 G0264 G0235 G3588 G1080 G1537 G3588 G2316 G5083 G0846 G2532 G3588 G4190 G3756 G0680 G0846
1 J 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.
1 J 5:18
1 J 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:18
1 J 5:18  wiedzieć  że  każdy  urodzony  z  Bóg  nie  grzech  ale  urodzony  z  Bóg  sklepach  się  i  chytry  nie  dotyka  to
1 J 5:18 G1492 G3754 G3956 G1080 G1537 G2316 G3756 G0264 G0235 G1080 G1537 G2316 G5083 G1438 G2532 G4190 G3756 G0680 G0846
1 J 5:19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.                                                      
1 J 5:19 oi)/damen o(/ti e)k tou= Teou= e)smen, kai\ o( ko/smos o(/los e)n tO=| ponErO=| kei=tai.
1 J 5:19 oidamen hoti ek tu Teu esmen, kai ho kosmos holos en tO ponErO keitai.
1 J 5:19 v-1xai-p-- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dsm- a-----dsm- v-3pmi-s--
1 J 5:19 G1492 G3754 G1537 G3588 G2316 G2070 G2532 G3588 G2889 G3650 G1722 G3588 G4190 G2749
1 J 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.
1 J 5:19
1 J 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:19
1 J 5:19  wiedzieć  że  my  z  Bóg  i  że  wszystko  świat  jest  w  zło
1 J 5:19 G1492 G3754 G2070 G1537 G2316 G2532 G3588 G3650 G2889 G2749 G1722 G4190
1 J 5:20 οἴδαμεν δὲ ὅτι υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.            
1 J 5:20 oi)/damen de\ o(/ti o( ui(o\s tou= Teou= E(/kei, kai\ de/dOken E(mi=n dia/noian i(/na ginO/skOmen to\n a)lETino/n: kai\ e)sme\n e)n tO=| a)lETinO=|, e)n tO=| ui(O=| au)tou= *)iEsou= *CHristO=|. ou(=to/s e)stin o( a)lETino\s Teo\s kai\ DZOE\ ai)O/nios.
1 J 5:20 oidamen de hoti ho hyios tu Teu hEkei, kai dedOken hEmin dianoian hina ginOskOmen ton alETinon: kai esmen en tO alETinO, en tO hyiO autu iEsu CHristO. hutos estin ho alETinos Teos kai DZOE aiOnios.
1 J 5:20 v-1xai-p-- c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- v-3xai-s-- rp----dp-- n-----asf- c--------- v-1pas-p-- ra----asm- a-----asm- c--------- v-1pai-p-- p--------- ra----dsm- a-----dsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- n-----dsm- n-----dsm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsf- a-----nsf-
1 J 5:20 G1492 G1161 G3754 G3588 G5207 G3588 G2316 G2240 G2532 G1325 G2254 G1271 G2443 G1097 G3588 G0228 G2532 G2070 G1722 G3588 G0228 G1722 G3588 G5207 G0846 G2424 G5547 G3778 G2076 G3588 G0228 G2316 G2532 G2222 G0166
1 J 5:20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
1 J 5:20
1 J 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:20
1 J 5:20  Wiedzieć  również  że  Syn  Boski  przyjść  i  dał  nas  umysł  tak  poznać  Bóg  prawdziwy  i  będzie  w  prawdziwy  Syn  Jego  Jezus  Chrystus  To  jest  prawdziwy  Bóg  i  życie  wieczny
1 J 5:20 G1492 G1161 G3754 G5207 G2316 G2240 G2532 G1325 G2254 G1271 G2443 G1097 G3588 G0228 G2532 G2070 G1722 G0228 G5207 G0846 G2424 G5547 G3778 G2076 G0228 G2316 G2532 G2222 G0166
1 J 5:21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.                                                                      
1 J 5:21 *tekni/a, fula/Xate e(auta\ a)po\ tO=n ei)dO/lOn.
1 J 5:21 teknia, fylaXate heauta apo tOn eidOlOn.
1 J 5:21 n-----vpn- v-2aad-p-- rp----apn- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
1 J 5:21 G5040 G5442 G0846 G0575 G3588 G1497
1 J 5:21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.
1 J 5:21
1 J 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 5:21
1 J 5:21  Dzieci  sklep  się  z  Idols  Amen
1 J 5:21 G5040 G5442 G1438 G0575 G1497 G0281
Copyright by Cezary Podolski