Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz16      do_str_głównej      do_1Kor2     
1 Kor 1:1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ἀδελφός,                                                        
1 Kor 1:1 *pau=los klEto\s a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= dia\ TelE/matos Teou=, kai\ *sOsTe/nEs o( a)delfo/s,
1 Kor 1:1 paulos klEtos apostolos CHristu iEsu dia TelEmatos Teu, kai sOsTenEs ho adelfos,
1 Kor 1:1 n-----nsm- a-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 1:1 G3972 G2822 G0652 G5547 G2424 G1223 G2307 G2316 G2532 G4988 G3588 G0080
1 Kor 1:1 Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,
1 Kor 1:1
1 Kor 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:1
1 Kor 1:1  Paul  będzie  Pobożny  zaprojektowany  Apostoł  Jezus  Chrystus  i  Sostenes  brat
1 Kor 1:1 G3972 G2307 G2316 G2822 G0652 G2424 G5547 G2532 G4988 G0080
Copyright by Cezary Podolski
1 Kor 1:2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·                  
1 Kor 1:2 tE=| e)kklEsi/a| tou= Teou= tE=| ou)/sE| e)n *kori/nTO|, E(giasme/nois e)n *CHristO=| *)iEsou=, klEtoi=s a(gi/ois, su\n pa=sin toi=s e)pikaloume/nois to\ o)/noma tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= e)n panti\ to/pO|, au)tO=n kai\ E(mO=n:
1 Kor 1:2 tE ekklEsia tu Teu tE usE en korinTO, hEgiasmenois en CHristO iEsu, klEtois hagiois, syn pasin tois epikalumenois to onoma tu kyriu hEmOn iEsu CHristu en panti topO, autOn kai hEmOn:
1 Kor 1:2 ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- v--papdsf- p--------- n-----dsf- v--xppdpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- a-----dpm- a-----dpm- p--------- a-----dpm- ra----dpm- v--pmpdpm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- rp----gpm- c--------- rp----gp--
1 Kor 1:2 G3588 G1577 G3588 G2316 G3588 G5607 G1722 G2882 G0037 G1722 G5547 G2424 G2822 G0040 G4862 G3956 G3588 G1941 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G3956 G5117 G0846 G2532 G2257
1 Kor 1:2 do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/.
1 Kor 1:2
1 Kor 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:2
1 Kor 1:2  Kościół  Bóg  usytuowany  w  Korynt  uświęcony  w  Chrystus  Jezus  zaprojektowany  święty  z  wszystko  powołanie  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  w  każdy  miejsce  ich  i  nas
1 Kor 1:2 G1577 G2316 G5607 G1722 G2882 G0037 G1722 G5547 G2424 G2822 G0040 G4862 G3956 G1941 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G3956 G5117 G0846 G2532 G2257
1 Kor 1:3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                                        
1 Kor 1:3 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
1 Kor 1:3 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
1 Kor 1:3 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
1 Kor 1:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
1 Kor 1:3
1 Kor 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:3
1 Kor 1:3  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
1 Kor 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
1 Kor 1:4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                            
1 Kor 1:4 *eu)CHaristO= tO=| TeO=| mou pa/ntote peri\ u(mO=n e)pi\ tE=| CHa/riti tou= Teou= tE=| doTei/sE| u(mi=n e)n *CHristO=| *)iEsou=,
1 Kor 1:4 euCHaristO tO TeO mu pantote peri hymOn epi tE CHariti tu Teu tE doTeisE hymin en CHristO iEsu,
1 Kor 1:4 v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- d--------- p--------- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- v--appdsf- rp----dp-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
1 Kor 1:4 G2168 G3588 G2316 G3450 G3842 G4012 G5216 G1909 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G1325 G5213 G1722 G5547 G2424
1 Kor 1:4 Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie.
1 Kor 1:4
1 Kor 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:4
1 Kor 1:4  Nieustannie  dziękuję  Bóg  mój  dla  ty, wy  dla  łaska  Bóg  przyznany  ty, wy  w  Chrystus  Jezus
1 Kor 1:4 G3842 G2168 G2316 G3450 G4012 G5216 G1909 G5485 G2316 G1325 G5213 G1722 G2424 G5547
1 Kor 1:5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,                                                        
1 Kor 1:5 o(/ti e)n panti\ e)plouti/sTEte e)n au)tO=|, e)n panti\ lo/gO| kai\ pa/sE| gnO/sei,
1 Kor 1:5 hoti en panti eplutisTEte en autO, en panti logO kai pasE gnOsei,
1 Kor 1:5 c--------- p--------- a-----dsn- v-2api-p-- p--------- rp----dsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- c--------- a-----dsf- n-----dsf-
1 Kor 1:5 G3754 G1722 G3956 G4148 G1722 G0846 G1722 G3956 G3056 G2532 G3956 G1108
1 Kor 1:5 W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
1 Kor 1:5
1 Kor 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:5
1 Kor 1:5  że  w  Go  wzbogacone  wszystko  wszystko  każdy  każdy  krótko mówiąc  i  każdy  wiedza
1 Kor 1:5 G3754 G1722 G0846 G4148 G1722 G3956 G1722 G3956 G3056 G2532 G3956 G1108
1 Kor 1:6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,                                                                
1 Kor 1:6 kaTO\s to\ martu/rion tou= *CHristou= e)bebaiO/TE e)n u(mi=n,
1 Kor 1:6 kaTOs to martyrion tu CHristu ebebaiOTE en hymin,
1 Kor 1:6 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-s-- p--------- rp----dp--
1 Kor 1:6 G2531 G3588 G3142 G3588 G5547 G0950 G1722 G5213
1 Kor 1:6 bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was,
1 Kor 1:6
1 Kor 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:6
1 Kor 1:6  dla  świadectwo  Chrystus  Potwierdzono  w  ty, wy
1 Kor 1:6 G2531 G3142 G5547 G0950 G1722 G5213
1 Kor 1:7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·                                                  
1 Kor 1:7 O(/ste u(ma=s mE\ u(sterei=sTai e)n mEdeni\ CHari/smati, a)pekdeCHome/nous tE\n a)poka/luPSin tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=:
1 Kor 1:7 hOste hymas mE hystereisTai en mEdeni CHarismati, apekdeCHomenus tEn apokalyPSin tu kyriu hEmOn iEsu CHristu:
1 Kor 1:7 c--------- rp----ap-- d--------- v--ppn---- p--------- a-----dsn- n-----dpn- v--pmpapm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:7 G5620 G5209 G3361 G5302 G1722 G3367 G5486 G0553 G3588 G0602 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 1:7 tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1 Kor 1:7
1 Kor 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:7
1 Kor 1:7  że  ty, wy  nie  mieć  brak  ani  w  co  prezent  czekanie  zjawisko  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Kor 1:7 G5620 G5209 G3361 G5302 G5302 G3367 G1722 G3367 G5486 G0553 G0602 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 1:8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ].                                                  
1 Kor 1:8 o(\s kai\ bebaiO/sei u(ma=s e(/Os te/lous a)negklE/tous e)n tE=| E(me/ra| tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= [*CHristou=].
1 Kor 1:8 hos kai bebaiOsei hymas heOs telus aneNklEtus en tE hEmera tu kyriu hEmOn iEsu [CHristu].
1 Kor 1:8 rr----nsm- d--------- v-3fai-s-- rp----ap-- p--------- n-----gsn- a-----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:8 G3739 G2532 G0950 G5209 G2193 G5056 G0410 G1722 G3588 G2250 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 1:8 On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa
1 Kor 1:8
1 Kor 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:8
1 Kor 1:8  Który  i  zatwierdzać  ty, wy  do  koniec  nienaganny  w  dzień  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Kor 1:8 G3739 G2532 G0950 G5209 G2193 G5056 G0410 G1722 G2250 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 1:9 πιστὸς θεὸς δι᾿ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.                                                
1 Kor 1:9 pisto\s o( Teo\s di' ou(= e)klE/TEte ei)s koinOni/an tou= ui(ou= au)tou= *)iEsou= *CHristou= tou= kuri/ou E(mO=n.
1 Kor 1:9 pistos ho Teos di' u eklETEte eis koinOnian tu hyiu autu iEsu CHristu tu kyriu hEmOn.
1 Kor 1:9 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----gsm- v-2api-p-- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
1 Kor 1:9 G4103 G3588 G2316 G1223 G3739 G2564 G1519 G2842 G3588 G5207 G0846 G2424 G5547 G3588 G2962 G2257
1 Kor 1:9 Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
1 Kor 1:9
1 Kor 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:9
1 Kor 1:9  Wierny  Bóg  Kogo  Kogo  przeznaczone  w  komunikacja  Syn  Jego  Jezus  Chrystus  Władca  nasz
1 Kor 1:9 G4103 G2316 G1223 G3739 G2564 G1519 G2842 G5207 G0846 G2424 G5547 G2962 G2257
1 Kor 1:10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.          
1 Kor 1:10 *parakalO= de\ u(ma=s, a)delfoi/, dia\ tou= o)no/matos tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, i(/na to\ au)to\ le/gEte pa/ntes, kai\ mE\ E)=| e)n u(mi=n sCHi/smata, E)=te de\ katErtisme/noi e)n tO=| au)tO=| noi\+ kai\ e)n tE=| au)tE=| gnO/mE|.
1 Kor 1:10 parakalO de hymas, adelfoi, dia tu onomatos tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, hina to auto legEte pantes, kai mE E en hymin sCHismata, Ete de katErtismenoi en tO autO no+i kai en tE autE gnOmE.
1 Kor 1:10 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asn- a-----asn- v-2pas-p-- a-----npm- c--------- d--------- v-3pas-s-- p--------- rp----dp-- n-----npn- v-2pas-p-- c--------- v--xppnpm- p--------- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
1 Kor 1:10 G3870 G1161 G5209 G0080 G1223 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G2443 G3588 G0846 G3004 G3956 G2532 G3361 G5600 G1722 G5213 G4978 G5600 G1161 G2675 G1722 G3588 G0846 G3563 G2532 G1722 G3588 G0846 G1106
1 Kor 1:10 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
1 Kor 1:10
1 Kor 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:10
1 Kor 1:10  Błagać  ty, wy  bracia  nazwa  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  że  wszystko  powiedział  jedno  i  nie  był  między  ty, wy  podziałów  ale  połączony  były  w  jeden  duch  i  w  kilka  myśli
1 Kor 1:10 G3870 G5209 G0080 G1223 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G2443 G3956 G3004 G0846 G2532 G3361 G5600 G1722 G5213 G4978 G1161 G2675 G5600 G1722 G0846 G3563 G2532 G1722 G0846 G1106
1 Kor 1:11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.                                                  
1 Kor 1:11 e)dElO/TE ga/r moi peri\ u(mO=n, a)delfoi/ mou, u(po\ tO=n *CHlo/Es o(/ti e)/rides e)n u(mi=n ei)sin.
1 Kor 1:11 edElOTE gar moi peri hymOn, adelfoi mu, hypo tOn CHloEs hoti erides en hymin eisin.
1 Kor 1:11 v-3api-s-- c--------- rp----ds-- p--------- rp----gp-- n-----vpm- rp----gs-- p--------- ra----gpm- n-----gsf- c--------- n-----npf- p--------- rp----dp-- v-3pai-p--
1 Kor 1:11 G1213 G1063 G3427 G4012 G5216 G0080 G3450 G5259 G3588 G5514 G3754 G2054 G1722 G5213 G1526
1 Kor 1:11 Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory.
1 Kor 1:11
1 Kor 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:11
1 Kor 1:11  Dla  z  Hloinyh  został  mnie  znany  o  ty, wy  bracia  mój  że  między  ty, wy  jest  sporów
1 Kor 1:11 G1063 G5259 G5514 G1213 G3427 G1213 G4012 G5216 G0080 G3450 G3754 G1722 G5213 G1526 G2054
1 Kor 1:12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.                                        
1 Kor 1:12 le/gO de\ tou=to, o(/ti e(/kastos u(mO=n le/gei, *)egO\ me/n ei)mi *pau/lou, *)egO\ de\ *)apollO=, *)egO\ de\ *kEfa=, *)egO\ de\ *CHristou=.
1 Kor 1:12 legO de tuto, hoti hekastos hymOn legei, egO men eimi paulu, egO de apollO, egO de kEfa, egO de CHristu.
1 Kor 1:12 v-1pai-s-- c--------- rd----asn- d--------- a-----nsm- rp----gp-- v-3pai-s-- rp----ns-- c--------- v-1pai-s-- n-----gsm- rp----ns-- c--------- n-----gsm- rp----ns-- c--------- n-----gsm- rp----ns-- c--------- n-----gsm-
1 Kor 1:12 G3004 G1161 G5124 G3754 G1538 G5216 G3004 G1473 G3303 G1510 G3972 G1473 G1161 G0625 G1473 G1161 G2786 G1473 G1161 G5547
1 Kor 1:12 Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.
1 Kor 1:12
1 Kor 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:12
1 Kor 1:12  średni  że  że  w  ty, wy  mówią  Ja  Ja  Pawłowa  Ja  Apollos  Ja  Kefas  i  Ja  Dominical
1 Kor 1:12 G3004 G5124 G3754 G1538 G5216 G3004 G1473 G3303 G3972 G1473 G0625 G1473 G2786 G1161 G1473 G5547
1 Kor 1:13 μεμέρισται Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;                                                    
1 Kor 1:13 meme/ristai o( *CHristo/s; mE\ *pau=los e)staurO/TE u(pe\r u(mO=n, E)\ ei)s to\ o)/noma *pau/lou e)bapti/sTEte;
1 Kor 1:13 memeristai ho CHristos; mE paulos estaurOTE hyper hymOn, E eis to onoma paulu ebaptisTEte;
1 Kor 1:13 v-3xpi-s-- ra----nsm- n-----nsm- x--------- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----gp-- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- v-2api-p--
1 Kor 1:13 G3307 G3588 G5547 G3361 G3972 G4717 G5228 G5216 G2228 G1519 G3588 G3686 G3972 G0907
1 Kor 1:13 Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
1 Kor 1:13
1 Kor 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:13
1 Kor 1:13  podzielony  Chrystus  naprawdę  Paul  ukrzyżowany  dla  ty, wy  lub  w  nazwa  Paul  chrzest
1 Kor 1:13 G3307 G5547 G3361 G3972 G4717 G5228 G5216 G2228 G1519 G3686 G3972 G0907
1 Kor 1:14 εὐχαριστῶ [τῷ θεῷ] ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,                                                        
1 Kor 1:14 eu)CHaristO= [tO=| TeO=|] o(/ti ou)de/na u(mO=n e)ba/ptisa ei) mE\ *kri/spon kai\ *ga/i+on,
1 Kor 1:14 euCHaristO [tO TeO] hoti udena hymOn ebaptisa ei mE krispon kai ga+ion,
1 Kor 1:14 v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- a-----asm- rp----gp-- v-1aai-s-- c--------- d--------- n-----asm- c--------- n-----asm-
1 Kor 1:14 G2168 G3588 G2316 G3754 G3762 G5216 G0907 G1487 G3361 G2921 G2532 G1050
1 Kor 1:14 Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem.
1 Kor 1:14
1 Kor 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:14
1 Kor 1:14  Dziękuję  Bóg  że  nikt  ty, wy  chrzest  z wyjątkiem  Crispus  i  Gaia
1 Kor 1:14 G2168 G2316 G3754 G3762 G5216 G0907 G1508 G2921 G2532 G1050
1 Kor 1:15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε.                                                            
1 Kor 1:15 i(/na mE/ tis ei)/pE| o(/ti ei)s to\ e)mo\n o)/noma e)bapti/sTEte.
1 Kor 1:15 hina mE tis eipE hoti eis to emon onoma ebaptisTEte.
1 Kor 1:15 c--------- d--------- ri----nsm- v-3aas-s-- c--------- p--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- v-2api-p--
1 Kor 1:15 G2443 G3361 G5100 G2036 G3754 G1519 G3588 G1699 G3686 G0907
1 Kor 1:15 Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony.
1 Kor 1:15
1 Kor 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:15
1 Kor 1:15  tak  nie  powiedział  kto  że  chrzest  w  mój  nazwa
1 Kor 1:15 G2443 G3361 G2036 G5100 G3754 G0907 G1519 G1699 G3686
1 Kor 1:16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.                                                      
1 Kor 1:16 e)ba/ptisa de\ kai\ to\n *stefana= oi)=kon: loipo\n ou)k oi)=da ei)/ tina a)/llon e)ba/ptisa.
1 Kor 1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon: loipon uk oida ei tina allon ebaptisa.
1 Kor 1:16 v-1aai-s-- c--------- d--------- ra----asm- n-----gsm- n-----asm- a-----asn- d--------- v-1xai-s-- x--------- ri----asm- a-----asm- v-1aai-s--
1 Kor 1:16 G0907 G1161 G2532 G3588 G4734 G3624 G3063 G3756 G1492 G1487 G5100 G0243 G0907
1 Kor 1:16 Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś.
1 Kor 1:16
1 Kor 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:16
1 Kor 1:16  Ochrzczony  również  Stefanow  do domu  i  chrzest  czy  więcej  kogo  nie  wiedzieć
1 Kor 1:16 G0907 G2532 G4734 G3624 G3063 G0907 G1487 G0243 G5100 G3756 G1492
1 Kor 1:17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.                                          
1 Kor 1:17 ou) ga\r a)pe/steile/n me *CHristo\s bapti/DZein a)lla\ eu)aggeli/DZesTai, ou)k e)n sofi/a| lo/gou, i(/na mE\ kenOTE=| o( stauro\s tou= *CHristou=.
1 Kor 1:17 u gar apesteilen me CHristos baptiDZein alla euaNgeliDZesTai, uk en sofia logu, hina mE kenOTE ho stauros tu CHristu.
1 Kor 1:17 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----as-- n-----nsm- v--pan---- c--------- v--pmn---- d--------- p--------- n-----dsf- n-----gsm- c--------- d--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:17 G3756 G1063 G0649 G3165 G5547 G0907 G0235 G2097 G3756 G1722 G4678 G3056 G2443 G3361 G2758 G3588 G4716 G3588 G5547
1 Kor 1:17 Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
1 Kor 1:17
1 Kor 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:17
1 Kor 1:17  Dla  Chrystus  wysłane  mnie  nie  chrzcić  i  głosić  nie  w  Mądrość  słowa  że  nie  zniesione  Krzyż  Chrystus
1 Kor 1:17 G1063 G5547 G0649 G3165 G3756 G0907 G0235 G2097 G3756 G1722 G4678 G3056 G2443 G3361 G2758 G4716 G5547
1 Kor 1:18 λόγος γὰρ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.                                            
1 Kor 1:18 *(o lo/gos ga\r o( tou= staurou= toi=s me\n a)pollume/nois mOri/a e)sti/n, toi=s de\ sO|DZome/nois E(mi=n du/namis Teou= e)stin.
1 Kor 1:18 ho logos gar ho tu stauru tois men apollymenois mOria estin, tois de sODZomenois hEmin dynamis Teu estin.
1 Kor 1:18 ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----dpm- c--------- v--pmpdpm- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----dpm- c--------- v--pppdpm- rp----dp-- n-----nsf- n-----gsm- v-3pai-s--
1 Kor 1:18 G3588 G3056 G1063 G3588 G3588 G4716 G3588 G3303 G0622 G3472 G2076 G3588 G1161 G4982 G2254 G1411 G2316 G2076
1 Kor 1:18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
1 Kor 1:18
1 Kor 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:18
1 Kor 1:18  Dla  słowo  krzyż  umierający  szaleństwo  jest  jest  i  nas  uratowany  siła  Bóg
1 Kor 1:18 G1063 G3056 G4716 G0622 G3472 G2076 G3303 G1161 G2254 G4982 G1411 G2316
1 Kor 1:19 γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.                                                      
1 Kor 1:19 ge/graptai ga/r, *)apolO= tE\n sofi/an tO=n sofO=n, kai\ tE\n su/nesin tO=n sunetO=n a)TetE/sO.
1 Kor 1:19 gegraptai gar, apolO tEn sofian tOn sofOn, kai tEn synesin tOn synetOn aTetEsO.
1 Kor 1:19 v-3xpi-s-- c--------- v-1fai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- v-1fai-s--
1 Kor 1:19 G1125 G1063 G0622 G3588 G4678 G3588 G4680 G2532 G3588 G4907 G3588 G4908 G0114
1 Kor 1:19 Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
1 Kor 1:19
1 Kor 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:19
1 Kor 1:19  Dla  napisany  zatracenie  mądrość  Mądry  i  umysł  rozsądny  głosów
1 Kor 1:19 G1063 G1125 G0622 G4678 G4680 G2532 G4907 G4908 G0114
1 Kor 1:20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;                                              
1 Kor 1:20 pou= sofo/s; pou= grammateu/s; pou= suDZEtEtE\s tou= ai)O=nos tou/tou; ou)CHi\ e)mO/ranen o( Teo\s tE\n sofi/an tou= ko/smou;
1 Kor 1:20 pu sofos; pu grammateus; pu syDZEtEtEs tu aiOnos tutu; uCHi emOranen ho Teos tEn sofian tu kosmu;
1 Kor 1:20 d--------- a-----nsm- d--------- n-----nsm- d--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- x--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:20 G4226 G4680 G4226 G1122 G4226 G4804 G3588 G0165 G5127 G3780 G3471 G3588 G2316 G3588 G4678 G3588 G2889
1 Kor 1:20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
1 Kor 1:20
1 Kor 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:20
1 Kor 1:20  Gdzie  szałwia  gdzie  pisarz  gdzie  dyskutant  wiek  to  Nie  zwrócił  Bóg  mądrość  Świat  to  w  szaleństwo
1 Kor 1:20 G4226 G4680 G4226 G1122 G4226 G4804 G0165 G5127 G3780 G3471 G2316 G4678 G2889 G5127 G3471 G3471
1 Kor 1:21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.                          
1 Kor 1:21 e)peidE\ ga\r e)n tE=| sofi/a| tou= Teou= ou)k e)/gnO o( ko/smos dia\ tE=s sofi/as to\n Teo/n, eu)do/kEsen o( Teo\s dia\ tE=s mOri/as tou= kEru/gmatos sO=sai tou\s pisteu/ontas.
1 Kor 1:21 epeidE gar en tE sofia tu Teu uk egnO ho kosmos dia tEs sofias ton Teon, eudokEsen ho Teos dia tEs mOrias tu kErygmatos sOsai tus pisteuontas.
1 Kor 1:21 c--------- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- v--aan---- ra----apm- v--papapm-
1 Kor 1:21 G1894 G1063 G1722 G3588 G4678 G3588 G2316 G3756 G1097 G3588 G2889 G1223 G3588 G4678 G3588 G2316 G2106 G3588 G2316 G1223 G3588 G3472 G3588 G2782 G4982 G3588 G4100
1 Kor 1:21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.
1 Kor 1:21
1 Kor 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:21
1 Kor 1:21  Dla  kiedy  świat  mądrość  mądrość  nie  dowiedziałem się  Bóg  w  Mądrość  Bóg  przyjemny  przyjemny  był  Bóg  głupota  głupota  kazanie  zaoszczędzić  wiernych
1 Kor 1:21 G1063 G1894 G2889 G1223 G4678 G3756 G1097 G2316 G1722 G4678 G2316 G2106 G2106 G2106 G2316 G1223 G3472 G2782 G4982 G4100
1 Kor 1:22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,                                                              
1 Kor 1:22 e)peidE\ kai\ *)ioudai=oi sEmei=a ai)tou=sin kai\ *(/ellEnes sofi/an DZEtou=sin,
1 Kor 1:22 epeidE kai iudaioi sEmeia aitusin kai hellEnes sofian DZEtusin,
1 Kor 1:22 c--------- c--------- a-----npm- n-----apn- v-3pai-p-- c--------- n-----npm- n-----asf- v-3pai-p--
1 Kor 1:22 G1894 G2532 G2453 G4592 G0154 G2532 G1672 G4678 G2212
1 Kor 1:22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
1 Kor 1:22
1 Kor 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:22
1 Kor 1:22  Dla  i  Judea  wymagać  Kraina czarów  i  Grecy  poszukiwanie  mądrość
1 Kor 1:22 G1894 G2532 G2453 G0154 G4592 G2532 G1672 G2212 G4678
1 Kor 1:23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,                                                          
1 Kor 1:23 E(mei=s de\ kEru/ssomen *CHristo\n e)staurOme/non, *)ioudai/ois me\n ska/ndalon e)/Tnesin de\ mOri/an,
1 Kor 1:23 hEmeis de kEryssomen CHriston estaurOmenon, iudaiois men skandalon eTnesin de mOrian,
1 Kor 1:23 rp----np-- c--------- v-1pai-p-- n-----asm- v--xppasm- a-----dpm- c--------- n-----asn- n-----dpn- c--------- n-----asf-
1 Kor 1:23 G2249 G1161 G2784 G5547 G4717 G2453 G3303 G4625 G1484 G1161 G3472
1 Kor 1:23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
1 Kor 1:23
1 Kor 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:23
1 Kor 1:23  i  my  głosić  Chrystus  ukrzyżowany  Żydów  pokusa  pokusa  i  Grecy  szaleństwo
1 Kor 1:23 G1161 G2249 G2784 G5547 G4717 G2453 G3303 G4625 G1161 G1672 G3472
1 Kor 1:24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν·                                                    
1 Kor 1:24 au)toi=s de\ toi=s klEtoi=s, *)ioudai/ois te kai\ *(/ellEsin, *CHristo\n Teou= du/namin kai\ Teou= sofi/an:
1 Kor 1:24 autois de tois klEtois, iudaiois te kai hellEsin, CHriston Teu dynamin kai Teu sofian:
1 Kor 1:24 rp----dpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- a-----dpm- c--------- c--------- n-----dpm- n-----asm- n-----gsm- n-----asf- c--------- n-----gsm- n-----asf-
1 Kor 1:24 G0846 G1161 G3588 G2822 G2453 G5037 G2532 G1672 G5547 G2316 G1411 G2532 G2316 G4678
1 Kor 1:24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
1 Kor 1:24
1 Kor 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:24
1 Kor 1:24  się  zaś  zaprojektowany  Żydów  i  Grecy  Chrystus  Bóg  siła  i  Bóg  mądrość
1 Kor 1:24 G0846 G1161 G2822 G2453 G2532 G1672 G5547 G2316 G1411 G2532 G2316 G4678
1 Kor 1:25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.                                              
1 Kor 1:25 o(/ti to\ mOro\n tou= Teou= sofO/teron tO=n a)nTrO/pOn e)sti/n, kai\ to\ a)sTene\s tou= Teou= i)sCHuro/teron tO=n a)nTrO/pOn.
1 Kor 1:25 hoti to mOron tu Teu sofOteron tOn anTrOpOn estin, kai to asTenes tu Teu isCHyroteron tOn anTrOpOn.
1 Kor 1:25 c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsnc ra----gpm- n-----gpm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsnc ra----gpm- n-----gpm-
1 Kor 1:25 G3754 G3588 G3474 G3588 G2316 G4680 G3588 G0444 G2076 G2532 G3588 G0772 G3588 G2316 G2478 G3588 G0444
1 Kor 1:25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
1 Kor 1:25
1 Kor 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:25
1 Kor 1:25  że  głupota  Bóg  mądrzejszy  mężczyzn  i  osłabienie  Bóg  więcej  mężczyzn
1 Kor 1:25 G3754 G3474 G2316 G2076 G0444 G2532 G0772 G2316 G2478 G0444
1 Kor 1:26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·                                            
1 Kor 1:26 *ble/pete ga\r tE\n klE=sin u(mO=n, a)delfoi/, o(/ti ou) polloi\ sofoi\ kata\ sa/rka, ou) polloi\ dunatoi/, ou) polloi\ eu)genei=s:
1 Kor 1:26 blepete gar tEn klEsin hymOn, adelfoi, hoti u polloi sofoi kata sarka, u polloi dynatoi, u polloi eugeneis:
1 Kor 1:26 v-2pai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- n-----vpm- d--------- d--------- a-----npm- a-----npm- p--------- n-----asf- d--------- a-----npm- a-----npm- d--------- a-----npm- a-----npm-
1 Kor 1:26 G0991 G1063 G3588 G2821 G5216 G0080 G3754 G3756 G4183 G4680 G2596 G4561 G3756 G4183 G1415 G3756 G4183 G2104
1 Kor 1:26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
1 Kor 1:26
1 Kor 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:26
1 Kor 1:26  Wygląd  bracia  ty, wy  zaprojektowany  nie  wiele  mądry  na  ciało  nie  wiele  silny  nie  wiele  Szlachetny
1 Kor 1:26 G0991 G0080 G5216 G2821 G3756 G4183 G4680 G2596 G4561 G3756 G4183 G1415 G3756 G4183 G2104
1 Kor 1:27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,                                
1 Kor 1:27 a)lla\ ta\ mOra\ tou= ko/smou e)Xele/Xato o( Teo\s i(/na kataisCHu/nE| tou\s sofou/s, kai\ ta\ a)sTenE= tou= ko/smou e)Xele/Xato o( Teo\s i(/na kataisCHu/nE| ta\ i)sCHura/,
1 Kor 1:27 alla ta mOra tu kosmu eXeleXato ho Teos hina kataisCHynE tus sofus, kai ta asTenE tu kosmu eXeleXato ho Teos hina kataisCHynE ta isCHyra,
1 Kor 1:27 c--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pas-s-- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pas-s-- ra----apn- a-----apn-
1 Kor 1:27 G0235 G3588 G3474 G3588 G2889 G1586 G3588 G2316 G2443 G2617 G3588 G4680 G2532 G3588 G0772 G3588 G2889 G1586 G3588 G2316 G2443 G2617 G3588 G2478
1 Kor 1:27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
1 Kor 1:27
1 Kor 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:27
1 Kor 1:27  ale  Bóg  wybrany  głupota  Świat  że  wstyd  mądry  i  osłabienie  Świat  wybrany  Bóg  że  wstyd  silny
1 Kor 1:27 G0235 G2316 G1586 G3474 G2889 G2443 G2617 G4680 G2532 G0772 G2889 G1586 G2316 G2443 G2617 G2478
1 Kor 1:28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,                                            
1 Kor 1:28 kai\ ta\ a)genE= tou= ko/smou kai\ ta\ e)XouTenEme/na e)Xele/Xato o( Teo/s, ta\ mE\ o)/nta, i(/na ta\ o)/nta katargE/sE|,
1 Kor 1:28 kai ta agenE tu kosmu kai ta eXuTenEmena eXeleXato ho Teos, ta mE onta, hina ta onta katargEsE,
1 Kor 1:28 c--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----apn- v--xppapn- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----apn- d--------- v--papapn- c--------- ra----apn- v--papapn- v-3aas-s--
1 Kor 1:28 G2532 G3588 G0036 G3588 G2889 G2532 G3588 G1848 G1586 G3588 G2316 G3588 G3361 G5607 G2443 G3588 G5607 G2673
1 Kor 1:28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,
1 Kor 1:28
1 Kor 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:28
1 Kor 1:28  i  rzeczy podstawy  Świat  i  pokorny  i  nie  znaczący  wybrany  Bóg  że  zniesione  znaczący
1 Kor 1:28 G2532 G0036 G2889 G2532 G1848 G2532 G3361 G5607 G1586 G2316 G2443 G2673 G5607
1 Kor 1:29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                                                                
1 Kor 1:29 o(/pOs mE\ kauCHE/sEtai pa=sa sa\rX e)nO/pion tou= Teou=.
1 Kor 1:29 hopOs mE kauCHEsEtai pasa sarX enOpion tu Teu.
1 Kor 1:29 c--------- d--------- v-3ams-s-- a-----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 1:29 G3704 G3361 G2744 G3956 G4561 G1799 G3588 G2316
1 Kor 1:29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
1 Kor 1:29
1 Kor 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:29
1 Kor 1:29  że  nie  ciało  nie  pochwalić  przed  przed  Bóg
1 Kor 1:29 G3704 G3956 G4561 G3361 G2744 G0846 G1799 G0846
1 Kor 1:30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,                                        
1 Kor 1:30 e)X au)tou= de\ u(mei=s e)ste e)n *CHristO=| *)iEsou=, o(\s e)genE/TE sofi/a E(mi=n a)po\ Teou=, dikaiosu/nE te kai\ a(giasmo\s kai\ a)polu/trOsis,
1 Kor 1:30 eX autu de hymeis este en CHristO iEsu, hos egenETE sofia hEmin apo Teu, dikaiosynE te kai hagiasmos kai apolytrOsis,
1 Kor 1:30 p--------- rp----gsm- c--------- rp----np-- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- rr----nsm- v-3api-s-- n-----nsf- rp----dp-- p--------- n-----gsm- n-----nsf- c--------- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf-
1 Kor 1:30 G1537 G0846 G1161 G5210 G2075 G1722 G5547 G2424 G3739 G1096 G4678 G2254 G0575 G2316 G1343 G5037 G2532 G0038 G2532 G0629
1 Kor 1:30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
1 Kor 1:30
1 Kor 1:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:30
1 Kor 1:30  Z  To  i  ty, wy  w  Chrystus  Jezus  Który  został  nas  z  Bóg  sprawiedliwość  i  uświęcenie  i  odkupienie
1 Kor 1:30 G1537 G0846 G1161 G5210 G1722 G5547 G2424 G3739 G1096 G2254 G0575 G2316 G1343 G2532 G0038 G2532 G0629
1 Kor 1:31 ἵνα καθὼς γέγραπται, καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.                                                                
1 Kor 1:31 i(/na kaTO\s ge/graptai, *(o kauCHO/menos e)n kuri/O| kauCHa/sTO.
1 Kor 1:31 hina kaTOs gegraptai, ho kauCHOmenos en kyriO kauCHasTO.
1 Kor 1:31 c--------- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- n-----dsm- v-3pmd-s--
1 Kor 1:31 G2443 G2531 G1125 G3588 G2744 G1722 G2962 G2744
1 Kor 1:31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
1 Kor 1:31
1 Kor 1:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 1:31
1 Kor 1:31  że  jako  napisany  Niech kto może się poszczycić  Pochwal się  Władca  Władca
1 Kor 1:31 G2443 G2531 G1125 G2744 G2744 G1722 G2962
Copyright by Cezary Podolski