Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_1Kor10      do_str_głównej      do_1Kor12      
1 Kor 11:1 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.                                                            
1 Kor 11:1 mimEtai/ mou gi/nesTe, kaTO\s ka)gO\ *CHristou=.
1 Kor 11:1 mimEtai mu ginesTe, kaTOs kagO CHristu.
1 Kor 11:1 n-----npm- rp----gs-- v-2pmd-p-- c--------- d--------- n-----gsm-
1 Kor 11:1 G3402 G3450 G1096 G2531 G2504 G5547
1 Kor 11:1 Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
1 Kor 11:1
1 Kor 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:1
1 Kor 11:1  Być  naśladowców  mnie  jako  Ja  Chrystus
1 Kor 11:1 G1096 G3402 G3450 G2531 G2504 G5547
1 Kor 11:2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.                                            
1 Kor 11:2 *)epainO= de\ u(ma=s o(/ti pa/nta mou me/mnEsTe kai\ kaTO\s pare/dOka u(mi=n ta\s parado/seis kate/CHete.
1 Kor 11:2 epainO de hymas hoti panta mu memnEsTe kai kaTOs paredOka hymin tas paradoseis kateCHete.
1 Kor 11:2 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- c--------- a-----apn- rp----gs-- v-2xmi-p-- c--------- c--------- v-1aai-s-- rp----dp-- ra----apf- n-----apf- v-2pai-p--
1 Kor 11:2 G1867 G1161 G5209 G3754 G3956 G3450 G3415 G2532 G2531 G3860 G5213 G3588 G3862 G2722
1 Kor 11:2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.
1 Kor 11:2
1 Kor 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:2
1 Kor 11:2  Polecam  ty, wy  bracia  że  wszystko  mój  pamiętać  i  Przytrzymaj  legendy  jako  przekazywane  ty, wy
1 Kor 11:2 G1867 G5209 G0080 G3754 G3956 G3450 G3403 G2532 G2722 G3862 G2531 G3860 G5213
1 Kor 11:3 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός.                          
1 Kor 11:3 Te/lO de\ u(ma=s ei)de/nai o(/ti panto\s a)ndro\s E( kefalE\ o( *CHristo/s e)stin, kefalE\ de\ gunaiko\s o( a)nE/r, kefalE\ de\ tou= *CHristou= o( Teo/s.
1 Kor 11:3 TelO de hymas eidenai hoti pantos andros hE kefalE ho CHristos estin, kefalE de gynaikos ho anEr, kefalE de tu CHristu ho Teos.
1 Kor 11:3 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- v--xan---- c--------- a-----gsm- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- c--------- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 11:3 G2309 G1161 G5209 G1492 G3754 G3956 G0435 G3588 G2776 G3588 G5547 G2076 G2776 G1161 G1135 G3588 G0435 G2776 G1161 G3588 G5547 G3588 G2316
1 Kor 11:3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg.
1 Kor 11:3
1 Kor 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:3
1 Kor 11:3  Ja  również  ty, wy  Wiedziałem  że  każdy  mąż  głowa  Chrystus  żona  głowa  mąż  i  Chrystus  głowa  Bóg
1 Kor 11:3 G2309 G1161 G5209 G1492 G3754 G3956 G0435 G2776 G5547 G1135 G2776 G0435 G1161 G5547 G2776 G2316
1 Kor 11:4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ·                                                
1 Kor 11:4 pa=s a)nE\r proseuCHo/menos E)\ profEteu/On kata\ kefalE=s e)/CHOn kataisCHu/nei tE\n kefalE\n au)tou=:
1 Kor 11:4 pas anEr proseuCHomenos E profEteuOn kata kefalEs eCHOn kataisCHynei tEn kefalEn autu:
1 Kor 11:4 a-----nsm- n-----nsm- v--pmpnsm- c--------- v--papnsm- p--------- n-----gsf- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
1 Kor 11:4 G3956 G0435 G4336 G2228 G4395 G2596 G2776 G2192 G2617 G3588 G2776 G0846
1 Kor 11:4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.
1 Kor 11:4
1 Kor 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:4
1 Kor 11:4  Każdy  mąż  modlitwa  lub  prorokuje  z  objętych  głowa  hańbi  jego  głowa
1 Kor 11:4 G3956 G0435 G4336 G2228 G4395 G2192 G2596 G2776 G2617 G0846 G2776
1 Kor 11:5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.                              
1 Kor 11:5 pa=sa de\ gunE\ proseuCHome/nE E)\ profEteu/ousa a)katakalu/ptO| tE=| kefalE=| kataisCHu/nei tE\n kefalE\n au)tE=s: e(\n ga/r e)stin kai\ to\ au)to\ tE=| e)XurEme/nE|.
1 Kor 11:5 pasa de gynE proseuCHomenE E profEteuusa akatakalyptO tE kefalE kataisCHynei tEn kefalEn autEs: hen gar estin kai to auto tE eXyrEmenE.
1 Kor 11:5 a-----nsf- c--------- n-----nsf- v--pmpnsf- c--------- v--papnsf- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsf- a-----nsn- c--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----dsf- v--xppdsf-
1 Kor 11:5 G3956 G1161 G1135 G4336 G2228 G4395 G0177 G3588 G2776 G2617 G3588 G2776 G0846 G1520 G1063 G2076 G2532 G3588 G0846 G3588 G3587
1 Kor 11:5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.
1 Kor 11:5
1 Kor 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:5
1 Kor 11:5  I  każdy  żona  modląc  lub  prorokuje  odkryte  głowa  hańbi  jego  głowa  dla  że  że  że  zaś  zaś  zaś  był  ogolony
1 Kor 11:5 G1161 G3956 G1135 G4336 G2228 G4395 G0177 G2776 G2617 G1438 G2776 G1063 G0846 G1520 G2532 G0846 G1520 G2532 G3587 G3587
1 Kor 11:6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.                                        
1 Kor 11:6 ei) ga\r ou) katakalu/ptetai gunE/, kai\ keira/sTO: ei) de\ ai)sCHro\n gunaiki\ to\ kei/rasTai E)\ Xura=sTai, katakalupte/sTO.
1 Kor 11:6 ei gar u katakalyptetai gynE, kai keirasTO: ei de aisCHron gynaiki to keirasTai E XyrasTai, katakalyptesTO.
1 Kor 11:6 c--------- c--------- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsf- d--------- v-3amd-s-- c--------- c--------- a-----nsn- n-----dsf- ra----nsn- v--amn---- c--------- v--amn---- v-3pmd-s--
1 Kor 11:6 G1487 G1063 G3756 G2619 G1135 G2532 G2751 G1487 G1161 G0150 G1135 G3588 G2751 G2228 G3587 G2619
1 Kor 11:6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!
1 Kor 11:6
1 Kor 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:6
1 Kor 11:6  Dla  jeśli  żona  nie  okładka  i  wystrzyżony  i  jeśli  żona  wstyd  być  wystrzyżony  lub  ogolony  objętych
1 Kor 11:6 G1063 G1487 G1135 G3756 G2619 G2532 G2751 G1161 G1487 G1135 G0149 G2751 G2751 G2228 G3587 G2619
1 Kor 11:7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.                                  
1 Kor 11:7 a)nE\r me\n ga\r ou)k o)fei/lei katakalu/ptesTai tE\n kefalE/n, ei)kO\n kai\ do/Xa Teou= u(pa/rCHOn: E( gunE\ de\ do/Xa a)ndro/s e)stin.
1 Kor 11:7 anEr men gar uk ofeilei katakalyptesTai tEn kefalEn, eikOn kai doXa Teu hyparCHOn: hE gynE de doXa andros estin.
1 Kor 11:7 n-----nsm- c--------- c--------- d--------- v-3pai-s-- v--pmn---- ra----asf- n-----asf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- n-----gsm- v--papnsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- n-----gsm- v-3pai-s--
1 Kor 11:7 G0435 G3303 G1063 G3756 G3784 G2619 G3588 G2776 G1504 G2532 G1391 G2316 G5225 G3588 G1135 G1161 G1391 G0435 G2076
1 Kor 11:7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny.
1 Kor 11:7
1 Kor 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:7
1 Kor 11:7  Tak  mąż  nie  musi  okładka  głowa  jest  obraz  i  chwała  Bóg  i  żona  jest  chwała  mąż
1 Kor 11:7 G1063 G0435 G3756 G3784 G2619 G2776 G5225 G1504 G2532 G1391 G2316 G1161 G1135 G2076 G1391 G0435
1 Kor 11:8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·                                                    
1 Kor 11:8 ou) ga/r e)stin a)nE\r e)k gunaiko/s, a)lla\ gunE\ e)X a)ndro/s:
1 Kor 11:8 u gar estin anEr ek gynaikos, alla gynE eX andros:
1 Kor 11:8 d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm-
1 Kor 11:8 G3756 G1063 G2076 G0435 G1537 G1135 G0235 G1135 G1537 G0435
1 Kor 11:8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.
1 Kor 11:8
1 Kor 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:8
1 Kor 11:8  Dla  nie  mąż  z  żona  ale  żona  z  mąż
1 Kor 11:8 G1063 G3756 G0435 G1537 G1135 G0235 G1135 G1537 G0435
1 Kor 11:9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.                                              
1 Kor 11:9 kai\ ga\r ou)k e)kti/sTE a)nE\r dia\ tE\n gunai=ka, a)lla\ gunE\ dia\ to\n a)/ndra.
1 Kor 11:9 kai gar uk ektisTE anEr dia tEn gynaika, alla gynE dia ton andra.
1 Kor 11:9 d--------- c--------- d--------- v-3api-s-- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm-
1 Kor 11:9 G2532 G1063 G3756 G2936 G0435 G1223 G3588 G1135 G0235 G1135 G1223 G3588 G0435
1 Kor 11:9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
1 Kor 11:9
1 Kor 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:9
1 Kor 11:9  i  nie  mąż  stworzony  dla  żona  ale  żona  dla  mąż
1 Kor 11:9 G2532 G3756 G0435 G2936 G1223 G1135 G0235 G1135 G1223 G0435
1 Kor 11:10 διὰ τοῦτο ὀφείλει γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.                                              
1 Kor 11:10 dia\ tou=to o)fei/lei E( gunE\ e)Xousi/an e)/CHein e)pi\ tE=s kefalE=s dia\ tou\s a)gge/lous.
1 Kor 11:10 dia tuto ofeilei hE gynE eXusian eCHein epi tEs kefalEs dia tus aNgelus.
1 Kor 11:10 p--------- rd----asn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- n-----asf- v--pan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----apm- n-----apm-
1 Kor 11:10 G1223 G5124 G3784 G3588 G1135 G1849 G2192 G1909 G3588 G2776 G1223 G3588 G0032
1 Kor 11:10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów.
1 Kor 11:10
1 Kor 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:10
1 Kor 11:10  Zatem  Zatem  żona  powinien  mieć  w  głowa  władze  dla  Anioły
1 Kor 11:10 G1223 G5124 G1135 G3784 G2192 G1909 G2776 G1849 G1223 G0032
1 Kor 11:11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ·                                                  
1 Kor 11:11 plE\n ou)/te gunE\ CHOri\s a)ndro\s ou)/te a)nE\r CHOri\s gunaiko\s e)n kuri/O|:
1 Kor 11:11 plEn ute gynE CHOris andros ute anEr CHOris gynaikos en kyriO:
1 Kor 11:11 c--------- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----gsf- p--------- n-----dsm-
1 Kor 11:11 G4133 G3777 G1135 G5565 G0435 G3777 G0435 G5565 G1135 G1722 G2962
1 Kor 11:11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
1 Kor 11:11
1 Kor 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:11
1 Kor 11:11  Jednak  ani  mąż  bez  żona  ani  żona  bez  mąż  w  Władca
1 Kor 11:11 G4133 G3777 G0435 G5565 G1135 G3777 G1135 G5565 G0435 G1722 G2962
1 Kor 11:12 ὥσπερ γὰρ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.                                
1 Kor 11:12 O(/sper ga\r E( gunE\ e)k tou= a)ndro/s, ou(/tOs kai\ o( a)nE\r dia\ tE=s gunaiko/s: ta\ de\ pa/nta e)k tou= Teou=.
1 Kor 11:12 hOsper gar hE gynE ek tu andros, hutOs kai ho anEr dia tEs gynaikos: ta de panta ek tu Teu.
1 Kor 11:12 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----npn- c--------- a-----npn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 11:12 G5618 G1063 G3588 G1135 G1537 G3588 G0435 G3779 G2532 G3588 G0435 G1223 G3588 G1135 G3588 G1161 G3956 G1537 G3588 G2316
1 Kor 11:12 Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.
1 Kor 11:12
1 Kor 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:12
1 Kor 11:12  Dla  jako  żona  z  mąż  tak  i  mąż  przez  żona  wszystko  zaś  z  Bóg
1 Kor 11:12 G1063 G5618 G1135 G1537 G0435 G3779 G2532 G0435 G1223 G1135 G3956 G1161 G1537 G2316
1 Kor 11:13 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι;                                                  
1 Kor 11:13 e)n u(mi=n au)toi=s kri/nate: pre/pon e)sti\n gunai=ka a)kataka/lupton tO=| TeO=| proseu/CHesTai;
1 Kor 11:13 en hymin autois krinate: prepon estin gynaika akatakalypton tO TeO proseuCHesTai;
1 Kor 11:13 p--------- rp----dp-- rp----dpm- v-2aad-p-- v--papnsn- v-3pai-s-- n-----asf- a-----asf- ra----dsm- n-----dsm- v--pmn----
1 Kor 11:13 G1722 G5213 G0846 G2919 G4241 G2076 G1135 G0177 G3588 G2316 G4336
1 Kor 11:13 Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga?
1 Kor 11:13
1 Kor 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:13
1 Kor 11:13  Sędzia  się  się  się  przyzwoicie  czy  żona  modlić się  Bóg  odkryte
1 Kor 11:13 G2919 G0846 G1722 G5213 G4241 G2076 G1135 G4336 G2316 G0177
1 Kor 11:14 οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν,                                            
1 Kor 11:14 ou)de\ E( fu/sis au)tE\ dida/skei u(ma=s o(/ti a)nE\r me\n e)a\n koma=| a)timi/a au)tO=| e)stin,
1 Kor 11:14 ude hE fysis autE didaskei hymas hoti anEr men ean koma atimia autO estin,
1 Kor 11:14 d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----nsf- v-3pai-s-- rp----ap-- c--------- n-----nsm- c--------- c--------- v-3pas-s-- n-----nsf- rp----dsm- v-3pai-s--
1 Kor 11:14 G3761 G3588 G5449 G0846 G1321 G5209 G3754 G0435 G3303 G1437 G2863 G0819 G0846 G2076
1 Kor 11:14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,
1 Kor 11:14
1 Kor 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:14
1 Kor 11:14  Nie  Nie  się  się  charakter  uczy  ty, wy  że  jeśli  jeśli  mąż  podnosi  włosy  to  hańba  to
1 Kor 11:14 G2228 G3761 G0846 G3761 G5449 G1321 G5209 G3754 G1437 G3303 G0435 G2863 G2863 G2076 G0819 G0846
1 Kor 11:15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται [αὐτῇ].                                            
1 Kor 11:15 gunE\ de\ e)a\n koma=| do/Xa au)tE=| e)stin; o(/ti E( ko/mE a)nti\ peribolai/ou de/dotai [au)tE=|].
1 Kor 11:15 gynE de ean koma doXa autE estin; hoti hE komE anti peribolaiu dedotai [autE].
1 Kor 11:15 n-----nsf- c--------- c--------- v-3pas-s-- n-----nsf- rp----dsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gsn- v-3xpi-s-- rp----dsf-
1 Kor 11:15 G1135 G1161 G1437 G2863 G1391 G0846 G2076 G3754 G3588 G2864 G0473 G4018 G1325 G0846
1 Kor 11:15 podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.
1 Kor 11:15
1 Kor 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:15
1 Kor 11:15  ale  jeśli  żona  podnosi  włosy  to  to  honor  jako  włosy  dany  jej  zamiast  koce
1 Kor 11:15 G1161 G1437 G1135 G2863 G2863 G0846 G2076 G1391 G3754 G2864 G1325 G0846 G0473 G4018
1 Kor 11:16 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.                                        
1 Kor 11:16 *ei) de/ tis dokei= filo/neikos ei)=nai, E(mei=s toiau/tEn sunE/Teian ou)k e)/CHomen, ou)de\ ai( e)kklEsi/ai tou= Teou=.
1 Kor 11:16 ei de tis dokei filoneikos einai, hEmeis toiautEn synETeian uk eCHomen, ude hai ekklEsiai tu Teu.
1 Kor 11:16 c--------- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- v--pan---- rp----np-- rd----asf- n-----asf- d--------- v-1pai-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 11:16 G1487 G1161 G5100 G1380 G5380 G1511 G2249 G5108 G4914 G3756 G2192 G3761 G3588 G1577 G3588 G2316
1 Kor 11:16 Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania; ani my, ani Kościoły Boże.
1 Kor 11:16
1 Kor 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:16
1 Kor 11:16 A  jeśli  kto  chciał  argumentować  my  nie  mieć  taki  zwyczaj  ani  Kościół  Bóg
1 Kor 11:16 G1161 G1487 G5100 G1511 G5380 G2249 G3756 G2192 G5108 G4914 G3761 G1577 G2316
1 Kor 11:17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.                                          
1 Kor 11:17 *tou=to de\ paragge/llOn ou)k e)painO= o(/ti ou)k ei)s to\ krei=sson a)lla\ ei)s to\ E(=sson sune/rCHesTe.
1 Kor 11:17 tuto de paraNgellOn uk epainO hoti uk eis to kreisson alla eis to hEsson synerCHesTe.
1 Kor 11:17 rd----asn- c--------- v--papnsm- d--------- v-1pai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----asn- a-----asnc c--------- p--------- ra----asn- a-----asnc v-2pmi-p--
1 Kor 11:17 G5124 G1161 G3853 G3756 G1867 G3754 G3756 G1519 G3588 G2908 G0235 G1519 G3588 G2276 G4905
1 Kor 11:17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu.
1 Kor 11:17
1 Kor 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:17
1 Kor 11:17  Ale  oferty  te rzeczy  nie  chwalić  że  będzie  nie  w  najlepsze  i  w  gorzej
1 Kor 11:17 G1161 G3853 G5124 G3756 G1867 G3754 G4905 G3756 G1519 G2909 G0235 G1519 G2276
1 Kor 11:18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.                                        
1 Kor 11:18 prO=ton me\n ga\r sunerCHome/nOn u(mO=n e)n e)kklEsi/a| a)kou/O sCHi/smata e)n u(mi=n u(pa/rCHein, kai\ me/ros ti pisteu/O.
1 Kor 11:18 prOton men gar synerCHomenOn hymOn en ekklEsia akuO sCHismata en hymin hyparCHein, kai meros ti pisteuO.
1 Kor 11:18 a-----asn- c--------- c--------- v--pmpgpm- rp----gp-- p--------- n-----dsf- v-1pai-s-- n-----apn- p--------- rp----dp-- v--pan---- c--------- n-----asn- ri----asn- v-1pai-s--
1 Kor 11:18 G4412 G3303 G1063 G4905 G5216 G1722 G1577 G0191 G4978 G1722 G5213 G5225 G2532 G3313 G5100 G4100
1 Kor 11:18 Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół.
1 Kor 11:18
1 Kor 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:18
1 Kor 11:18  Dla  Dla  pierwszy  słyszeć  ty, wy  będzie  w  kościół  między  ty, wy  są  rozdzielenie  co  częściowo  i  wierzyć
1 Kor 11:18 G1063 G3303 G4412 G0191 G5216 G4905 G1722 G1577 G1722 G5213 G5225 G4978 G5100 G3313 G2532 G4100
1 Kor 11:19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα [καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.                                          
1 Kor 11:19 dei= ga\r kai\ ai(re/seis e)n u(mi=n ei)=nai, i(/na [kai\] oi( do/kimoi faneroi\ ge/nOntai e)n u(mi=n.
1 Kor 11:19 dei gar kai haireseis en hymin einai, hina [kai] hoi dokimoi faneroi genOntai en hymin.
1 Kor 11:19 v-3pai-s-- c--------- d--------- n-----apf- p--------- rp----dp-- v--pan---- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- v-3ams-p-- p--------- rp----dp--
1 Kor 11:19 G1163 G1063 G2532 G0139 G1722 G5213 G1511 G2443 G2532 G3588 G1384 G5318 G1096 G1722 G5213
1 Kor 11:19 Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani.
1 Kor 11:19
1 Kor 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:19
1 Kor 11:19  Dla  powinien  być  i  porozumienia  między  ty, wy  tak  otwarty  otwarty  między  ty, wy  umiejętny
1 Kor 11:19 G1063 G1163 G1511 G2532 G0139 G1722 G5213 G2443 G1096 G5318 G1722 G5213 G1384
1 Kor 11:20 Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν,                                                  
1 Kor 11:20 *sunerCHome/nOn ou)=n u(mO=n e)pi\ to\ au)to\ ou)k e)/stin kuriako\n dei=pnon fagei=n,
1 Kor 11:20 synerCHomenOn un hymOn epi to auto uk estin kyriakon deipnon fagein,
1 Kor 11:20 v--pmpgpm- c--------- rp----gp-- p--------- ra----asn- a-----asn- d--------- v-3pai-s-- a-----asn- n-----asn- v--aan----
1 Kor 11:20 G4905 G3767 G5216 G1909 G3588 G0846 G3756 G2076 G2960 G1173 G5315
1 Kor 11:20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej.
1 Kor 11:20
1 Kor 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:20
1 Kor 11:20  Dalej  będzie  nie  tak  smak  Kolacja  Władca
1 Kor 11:20 G3767 G4905 G3756 G2076 G5315 G1173 G2960
1 Kor 11:21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.                                        
1 Kor 11:21 e(/kastos ga\r to\ i)/dion dei=pnon prolamba/nei e)n tO=| fagei=n, kai\ o(\s me\n peina=|, o(\s de\ meTu/ei.
1 Kor 11:21 hekastos gar to idion deipnon prolambanei en tO fagein, kai hos men peina, hos de meTyei.
1 Kor 11:21 a-----nsm- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsn- v--aan---- c--------- rr----nsm- c--------- v-3pai-s-- rr----nsm- c--------- v-3pai-s--
1 Kor 11:21 G1538 G1063 G3588 G2398 G1173 G4301 G1722 G3588 G5315 G2532 G3739 G3303 G3983 G3739 G1161 G3184
1 Kor 11:21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy.
1 Kor 11:21
1 Kor 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:21
1 Kor 11:21  dla  bierze  przed  jest  jego  żywność  inny  inny  jest  głodny  i  inny  upaja
1 Kor 11:21 G1063 G4301 G4301 G5315 G2398 G1173 G3303 G3739 G3983 G3983 G1161 G3739 G3184
1 Kor 11:22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.            
1 Kor 11:22 mE\ ga\r oi)ki/as ou)k e)/CHete ei)s to\ e)sTi/ein kai\ pi/nein; E)\ tE=s e)kklEsi/as tou= Teou= katafronei=te, kai\ kataisCHu/nete tou\s mE\ e)/CHontas; ti/ ei)/pO u(mi=n; e)paine/sO u(ma=s; e)n tou/tO| ou)k e)painO=.
1 Kor 11:22 mE gar oikias uk eCHete eis to esTiein kai pinein; E tEs ekklEsias tu Teu katafroneite, kai kataisCHynete tus mE eCHontas; ti eipO hymin; epainesO hymas; en tutO uk epainO.
1 Kor 11:22 x--------- c--------- n-----apf- d--------- v-2pai-p-- p--------- ra----asn- v--pan---- c--------- v--pan---- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- ra----apm- d--------- v--papapm- ri----asn- v-1aas-s-- rp----dp-- v-1aas-s-- rp----ap-- p--------- rd----dsn- d--------- v-1pai-s--
1 Kor 11:22 G3361 G1063 G3614 G3756 G2192 G1519 G3588 G2068 G2532 G4095 G2228 G3588 G1577 G3588 G2316 G2706 G2532 G2617 G3588 G3361 G2192 G5101 G2036 G5213 G1867 G5209 G1722 G5129 G3756 G1867
1 Kor 11:22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę.
1 Kor 11:22
1 Kor 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:22
1 Kor 11:22  Naprawdę  w  ty, wy  nie  domy  jest  i  pić  Lub  zaniedbanie  kościół  Bóg  i  poniżyć  biedny  biedny  Że  powiedzieć  ty, wy  komplement  ty, wy  dla  to  Nie  chwalić
1 Kor 11:22 G1063 G2192 G2192 G3378 G3614 G2068 G2532 G4095 G2228 G2706 G1577 G2316 G2532 G2617 G2192 G3361 G5101 G2036 G5213 G1867 G5209 G1722 G5129 G3756 G1867
1 Kor 11:23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον                              
1 Kor 11:23 *)egO\ ga\r pare/labon a)po\ tou= kuri/ou, o(\ kai\ pare/dOka u(mi=n, o(/ti o( ku/rios *)iEsou=s e)n tE=| nukti\ E(=| paredi/deto e)/laben a)/rton
1 Kor 11:23 egO gar parelabon apo tu kyriu, ho kai paredOka hymin, hoti ho kyrios iEsus en tE nykti hE paredideto elaben arton
1 Kor 11:23 rp----ns-- c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rr----asn- d--------- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-3ipi-s-- v-3aai-s-- n-----asm-
1 Kor 11:23 G1473 G1063 G3880 G0575 G3588 G2962 G3739 G2532 G3860 G5213 G3754 G3588 G2962 G2424 G1722 G3588 G3571 G3739 G3860 G2983 G0740
1 Kor 11:23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb
1 Kor 11:23
1 Kor 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:23
1 Kor 11:23  Dla  Ja  z  Władca  miał  że  i  ty, wy  przekazywane  że  Władca  Jezus  Do  noc  w  który  umieścić  był  miał  chleb
1 Kor 11:23 G1063 G1473 G0575 G2962 G3880 G3739 G2532 G5213 G3860 G3754 G2962 G2424 G3588 G3571 G1722 G3739 G3860 G3860 G2983 G0740
1 Kor 11:24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν, Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.                                  
1 Kor 11:24 kai\ eu)CHaristE/sas e)/klasen kai\ ei)=pen, *tou=to/ mou/ e)stin to\ sO=ma to\ u(pe\r u(mO=n: tou=to poiei=te ei)s tE\n e)mE\n a)na/mnEsin.
1 Kor 11:24 kai euCHaristEsas eklasen kai eipen, tuto mu estin to sOma to hyper hymOn: tuto poieite eis tEn emEn anamnEsin.
1 Kor 11:24 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rd----nsn- rp----gs-- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- p--------- rp----gp-- rd----asn- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
1 Kor 11:24 G2532 G2168 G2806 G2532 G2036 G5124 G3450 G2076 G3588 G4983 G3588 G5228 G5216 G5124 G4160 G1519 G3588 G1699 G0364
1 Kor 11:24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
1 Kor 11:24
1 Kor 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:24
1 Kor 11:24  i  dziękczynienie  hamulec  i  powiedział  Wziąć  jeść  te rzeczy  jest  Ciało  Mój  dla  ty, wy  jest uszkodzony  te rzeczy  twórczy początek  w  Mój  pamięć
1 Kor 11:24 G2532 G2168 G2806 G2532 G2036 G2983 G5315 G5124 G2076 G4983 G3450 G5228 G5216 G2806 G5124 G4160 G1519 G1699 G0364
1 Kor 11:25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.                
1 Kor 11:25 O(sau/tOs kai\ to\ potE/rion meta\ to\ deipnE=sai, le/gOn, *tou=to to\ potE/rion E( kainE\ diaTE/kE e)sti\n e)n tO=| e)mO=| ai(/mati: tou=to poiei=te, o(sa/kis e)a\n pi/nEte, ei)s tE\n e)mE\n a)na/mnEsin.
1 Kor 11:25 hOsautOs kai to potErion meta to deipnEsai, legOn, tuto to potErion hE kainE diaTEkE estin en tO emO haimati: tuto poieite, hosakis ean pinEte, eis tEn emEn anamnEsin.
1 Kor 11:25 d--------- d--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----asn- v--aan---- v--papnsm- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- rd----asn- v-2pad-p-- c--------- x--------- v-2pas-p-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
1 Kor 11:25 G5615 G2532 G3588 G4221 G3326 G3588 G1172 G3004 G5124 G3588 G4221 G3588 G2537 G1242 G2076 G1722 G3588 G1699 G0129 G5124 G4160 G3740 G1437 G4095 G1519 G3588 G1699 G0364
1 Kor 11:25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!
1 Kor 11:25
1 Kor 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:25
1 Kor 11:25  Również  i  puchar  za  Kolacja  powiedział  to jest  puchar  jest  nowy  przymierze  w  Mój  Krew  te rzeczy  twórczy początek  kiedy  tylko  pić  w  Mój  pamięć
1 Kor 11:25 G5615 G2532 G4221 G3326 G1172 G3004 G5124 G4221 G2076 G2537 G1242 G1722 G1699 G0129 G5124 G4160 G3740 G0302 G4095 G1519 G1699 G0364
1 Kor 11:26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ.                                  
1 Kor 11:26 o(sa/kis ga\r e)a\n e)sTi/Ete to\n a)/rton tou=ton kai\ to\ potE/rion pi/nEte, to\n Ta/naton tou= kuri/ou katagge/llete, a)/CHris ou(= e)/lTE|.
1 Kor 11:26 hosakis gar ean esTiEte ton arton tuton kai to potErion pinEte, ton Tanaton tu kyriu kataNgellete, aCHris hu elTE.
1 Kor 11:26 c--------- c--------- x--------- v-2pas-p-- ra----asm- n-----asm- rd----asm- c--------- ra----asn- n-----asn- v-2pas-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- p--------- rr----gsm- v-3aas-s--
1 Kor 11:26 G3740 G1063 G1437 G2068 G3588 G0740 G5126 G2532 G3588 G4221 G4095 G3588 G2288 G3588 G2962 G2605 G0891 G3757 G2064
1 Kor 11:26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
1 Kor 11:26
1 Kor 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:26
1 Kor 11:26  Dla  każdy  czas  jeść  chleb  to  i  pić  puchar  UIS  śmierć  Władca  głosić  do  On  przyjść
1 Kor 11:26 G1063 G3740 G3740 G2068 G0740 G5126 G2532 G4095 G4221 G5124 G2288 G2962 G2605 G0891 G3739 G2064
1 Kor 11:27 Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου.                            
1 Kor 11:27 *(/Oste o(\s a)\n e)sTi/E| to\n a)/rton E)\ pi/nE| to\ potE/rion tou= kuri/ou a)naXi/Os, e)/noCHos e)/stai tou= sO/matos kai\ tou= ai(/matos tou= kuri/ou.
1 Kor 11:27 hOste hos an esTiE ton arton E pinE to potErion tu kyriu anaXiOs, enoCHos estai tu sOmatos kai tu haimatos tu kyriu.
1 Kor 11:27 c--------- rr----nsm- x--------- v-3pas-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pas-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- d--------- a-----nsm- v-3fmi-s-- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 11:27 G5620 G3739 G0302 G2068 G3588 G0740 G2228 G4095 G3588 G4221 G3588 G2962 G0371 G1777 G2071 G3588 G4983 G2532 G3588 G0129 G3588 G2962
1 Kor 11:27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
1 Kor 11:27
1 Kor 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:27
1 Kor 11:27  Zatem  kto  będzie  jest  chleb  to  lub  pić  puchar  Władca  niegodny  winny  będzie  Ciało  i  Krew  Władca
1 Kor 11:27 G5620 G3739 G2068 G2068 G0740 G5126 G2228 G4095 G4221 G2962 G0371 G1777 G2071 G4983 G2532 G0129 G2962
1 Kor 11:28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·                                          
1 Kor 11:28 dokimaDZe/tO de\ a)/nTrOpos e(auto/n, kai\ ou(/tOs e)k tou= a)/rtou e)sTie/tO kai\ e)k tou= potEri/ou pine/tO:
1 Kor 11:28 dokimaDZetO de anTrOpos heauton, kai hutOs ek tu artu esTietO kai ek tu potEriu pinetO:
1 Kor 11:28 v-3pad-s-- c--------- n-----nsm- rp----asm- c--------- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pad-s-- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3pad-s--
1 Kor 11:28 G1381 G1161 G0444 G1438 G2532 G3779 G1537 G3588 G0740 G2068 G2532 G1537 G3588 G4221 G4095
1 Kor 11:28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.
1 Kor 11:28
1 Kor 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:28
1 Kor 11:28  doświadczenia  zaś  się  człowiek  i  tak  sposób  spożywa  z  kukurydza  to  i  napoje  z  Kręgle  to
1 Kor 11:28 G1381 G1161 G1438 G0444 G2532 G3779 G3779 G2068 G1537 G0740 G3588 G2532 G4095 G1537 G4221 G3588
1 Kor 11:29 γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.                                            
1 Kor 11:29 o( ga\r e)sTi/On kai\ pi/nOn kri/ma e(autO=| e)sTi/ei kai\ pi/nei mE\ diakri/nOn to\ sO=ma.
1 Kor 11:29 ho gar esTiOn kai pinOn krima heautO esTiei kai pinei mE diakrinOn to sOma.
1 Kor 11:29 ra----nsm- c--------- v--papnsm- c--------- v--papnsm- n-----asn- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- d--------- v--papnsm- ra----asn- n-----asn-
1 Kor 11:29 G3588 G1063 G2068 G2532 G4095 G2917 G1438 G2068 G2532 G4095 G3361 G1252 G3588 G4983
1 Kor 11:29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.
1 Kor 11:29
1 Kor 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:29
1 Kor 11:29  Dla  kto  spożywa  i  napoje  niegodny  spożywa  i  napoje  potępienie  się  nie  rozumowanie  Telewizja  Pan
1 Kor 11:29 G1063 G2068 G2068 G2532 G4095 G0371 G2068 G2532 G4095 G2917 G1438 G3361 G1252 G4983 G2962
1 Kor 11:30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.                                                  
1 Kor 11:30 dia\ tou=to e)n u(mi=n polloi\ a)sTenei=s kai\ a)/rrOstoi kai\ koimO=ntai i(kanoi/.
1 Kor 11:30 dia tuto en hymin polloi asTeneis kai arrOstoi kai koimOntai hikanoi.
1 Kor 11:30 p--------- rd----asn- p--------- rp----dp-- a-----npm- a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- v-3pmi-p-- a-----npm-
1 Kor 11:30 G1223 G5124 G1722 G5213 G4183 G0772 G2532 G0732 G2532 G2837 G2425
1 Kor 11:30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło.
1 Kor 11:30
1 Kor 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:30
1 Kor 11:30  dodanie  dodanie  wiele  z  ty, wy  słaby  i  źle  i  wiele  umiera
1 Kor 11:30 G1223 G5124 G4183 G1722 G5213 G0772 G2532 G0732 G2532 G2425 G2837
1 Kor 11:31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·                                                          
1 Kor 11:31 ei) de\ e(autou\s diekri/nomen, ou)k a)\n e)krino/meTa:
1 Kor 11:31 ei de heautus diekrinomen, uk an ekrinomeTa:
1 Kor 11:31 c--------- c--------- rp----apm- v-1iai-p-- d--------- x--------- v-1ipi-p--
1 Kor 11:31 G1487 G1161 G1438 G1252 G3756 G0302 G2919
1 Kor 11:31 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni.
1 Kor 11:31
1 Kor 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:31
1 Kor 11:31  Dla  jeśli  oceniane  się  się  nie  były  by  oceniane
1 Kor 11:31 G1063 G1487 G1252 G1438 G1438 G3756 G2919 G0302 G2919
1 Kor 11:32 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ [τοῦ] κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.                                                
1 Kor 11:32 krino/menoi de\ u(po\ [tou=] kuri/ou paideuo/meTa, i(/na mE\ su\n tO=| ko/smO| katakriTO=men.
1 Kor 11:32 krinomenoi de hypo [tu] kyriu paideuomeTa, hina mE syn tO kosmO katakriTOmen.
1 Kor 11:32 v--pppnpm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1ppi-p-- c--------- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-1aps-p--
1 Kor 11:32 G2919 G1161 G5259 G3588 G2962 G3811 G2443 G3361 G4862 G3588 G2889 G2632
1 Kor 11:32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem.
1 Kor 11:32
1 Kor 11:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:32
1 Kor 11:32  Jako  zaś  oceniane  upomnienie  z  Władca  że  nie  być  Skazany  z  świat
1 Kor 11:32 G2919 G1161 G2919 G3811 G5259 G2962 G2443 G3361 G2632 G2632 G4862 G2889
1 Kor 11:33 ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.                                                      
1 Kor 11:33 O(/ste, a)delfoi/ mou, sunerCHo/menoi ei)s to\ fagei=n a)llE/lous e)kde/CHesTe.
1 Kor 11:33 hOste, adelfoi mu, synerCHomenoi eis to fagein allElus ekdeCHesTe.
1 Kor 11:33 c--------- n-----vpm- rp----gs-- v--pmpnpm- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----apm- v-2pmd-p--
1 Kor 11:33 G5620 G0080 G3450 G4905 G1519 G3588 G5315 G0240 G1551
1 Kor 11:33 Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę], poczekajcie jedni na drugich!
1 Kor 11:33
1 Kor 11:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:33
1 Kor 11:33  Zatem  bracia  mój  zebranie  w  Kolacja  przyjaciel  inny  czekać
1 Kor 11:33 G5620 G0080 G3450 G4905 G1519 G5315 G0240 G0240 G1551
1 Kor 11:34 εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.                                    
1 Kor 11:34 ei)/ tis peina=|, e)n oi)/kO| e)sTie/tO, i(/na mE\ ei)s kri/ma sune/rCHEsTe. *ta\ de\ loipa\ O(s a)\n e)/lTO diata/Xomai.
1 Kor 11:34 ei tis peina, en oikO esTietO, hina mE eis krima synerCHEsTe. ta de loipa hOs an elTO diataXomai.
1 Kor 11:34 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- p--------- n-----dsm- v-3pad-s-- c--------- d--------- p--------- n-----asn- v-2pms-p-- ra----apn- c--------- a-----apn- c--------- x--------- v-1aas-s-- v-1fmi-s--
1 Kor 11:34 G1487 G5100 G3983 G1722 G3624 G2068 G2443 G3361 G1519 G2917 G4905 G3588 G1161 G3062 G5613 G0302 G2064 G1299
1 Kor 11:34 Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę.
1 Kor 11:34
1 Kor 11:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 11:34
1 Kor 11:34 A  kto  kto  głodny  spożywa  do domu  do domu  że  spotkać  nie  w  potępienie  Inny  zorganizować  kiedy  przyjść
1 Kor 11:34 G1161 G1487 G5100 G3983 G2068 G1722 G3624 G2443 G4905 G3361 G1519 G2917 G3062