Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor12      do_str_głównej      do_1Kor14      
1 Kor 13:1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον.                            
1 Kor 13:1 *)ea\n tai=s glO/ssais tO=n a)nTrO/pOn lalO= kai\ tO=n a)gge/lOn, a)ga/pEn de\ mE\ e)/CHO, ge/gona CHalko\s E)CHO=n E)\ ku/mbalon a)lala/DZon.
1 Kor 13:1 ean tais glOssais tOn anTrOpOn lalO kai tOn aNgelOn, agapEn de mE eCHO, gegona CHalkos ECHOn E kymbalon alalaDZon.
1 Kor 13:1 c--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- n-----gpm- v-1pas-s-- c--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----asf- c--------- d--------- v-1pas-s-- v-1xai-s-- n-----nsm- v--papnsm- c--------- n-----nsn- v--papnsn-
1 Kor 13:1 G1437 G3588 G1100 G3588 G0444 G2980 G2532 G3588 G0032 G0026 G1161 G3361 G2192 G1096 G5475 G2278 G2228 G2950 G0214
1 Kor 13:1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
1 Kor 13:1
1 Kor 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:1
1 Kor 13:1  Jeśli  powiedzieć  Językach  ludzki  i  anielski  i  miłość  nie  mieć  Ja  miedź  dzwonienie  lub  talerz  brzmiący
1 Kor 13:1 G1437 G2980 G1100 G0444 G2532 G0032 G1161 G0026 G3361 G2192 G1096 G5475 G2278 G2228 G2950 G0214
1 Kor 13:2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι.          
1 Kor 13:2 kai\ e)a\n e)/CHO profEtei/an kai\ ei)dO= ta\ mustE/ria pa/nta kai\ pa=san tE\n gnO=sin, kai\ e)a\n e)/CHO pa=san tE\n pi/stin O(/ste o)/rE meTista/nai, a)ga/pEn de\ mE\ e)/CHO, ou)Te/n ei)mi.
1 Kor 13:2 kai ean eCHO profEteian kai eidO ta mystEria panta kai pasan tEn gnOsin, kai ean eCHO pasan tEn pistin hOste orE meTistanai, agapEn de mE eCHO, uTen eimi.
1 Kor 13:2 c--------- c--------- v-1pas-s-- n-----asf- c--------- v-1xas-s-- ra----apn- n-----apn- a-----apn- c--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- c--------- v-1pas-s-- a-----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----apn- v--pan---- n-----asf- c--------- d--------- v-1pas-s-- a-----asn- v-1pai-s--
1 Kor 13:2 G2532 G1437 G2192 G4394 G2532 G1492 G3588 G3466 G3956 G2532 G3956 G3588 G1108 G2532 G1437 G2192 G3956 G3588 G4102 G5620 G3735 G3179 G0026 G1161 G3361 G2192 G3762 G1510
1 Kor 13:2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
1 Kor 13:2
1 Kor 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:2
1 Kor 13:2  Jeśli  mieć  proroctwo  i  wiedzieć  wszystko  tajemnic  i  mieć  wszystko  poznania  i  wszystko  wiara  że  Góry  przestawiać  i  nie  mieć  miłość  Ja  nic
1 Kor 13:2 G1437 G2192 G4394 G2532 G1492 G3956 G3466 G2532 G2192 G3956 G1108 G2532 G3956 G4102 G5620 G3735 G3179 G1161 G3361 G2192 G0026 G1510 G3762
1 Kor 13:3 κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.                          
1 Kor 13:3 ka)\n PSOmi/sO pa/nta ta\ u(pa/rCHonta/ mou, kai\ e)a\n paradO= to\ sO=ma/ mou i(/na kauCHE/sOmai, a)ga/pEn de\ mE\ e)/CHO, ou)de\n O)felou=mai.
1 Kor 13:3 kan PSOmisO panta ta hyparCHonta mu, kai ean paradO to sOma mu hina kauCHEsOmai, agapEn de mE eCHO, uden Ofelumai.
1 Kor 13:3 c--------- v-1aas-s-- a-----apn- ra----apn- v--papapn- rp----gs-- c--------- c--------- v-1aas-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- v-1ams-s-- n-----asf- c--------- d--------- v-1pas-s-- a-----asn- v-1ppi-s--
1 Kor 13:3 G2579 G5595 G3956 G3588 G5224 G3450 G2532 G1437 G3860 G3588 G4983 G3450 G2443 G2744 G0026 G1161 G3361 G2192 G3762 G5623
1 Kor 13:3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
1 Kor 13:3
1 Kor 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:3
1 Kor 13:3  I  jeśli  rozdać  wszystko  majątek  mój  i  dać  ciało  mój  w  palenie  i  miłość  nie  mieć  nie  stosowanie
1 Kor 13:3 G2532 G1437 G5595 G3956 G5224 G3450 G2532 G3860 G4983 G3450 G2443 G2545 G1161 G0026 G3361 G2192 G3762 G5623
1 Kor 13:4 ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, [ἡ ἀγάπη] οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,                                      
1 Kor 13:4 *(E a)ga/pE makroTumei=, CHrEsteu/etai E( a)ga/pE, ou) DZEloi=, [E( a)ga/pE] ou) perpereu/etai, ou) fusiou=tai,
1 Kor 13:4 hE agapE makroTymei, CHrEsteuetai hE agapE, u DZEloi, [hE agapE] u perpereuetai, u fysiutai,
1 Kor 13:4 ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pmi-s-- d--------- v-3ppi-s--
1 Kor 13:4 G3588 G0026 G3114 G5541 G3588 G0026 G3756 G2206 G3588 G0026 G3756 G4068 G3756 G5448
1 Kor 13:4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
1 Kor 13:4
1 Kor 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:4
1 Kor 13:4  Miłość  cierpliwość  jest dobry  miłość  nie  zazdrości  miłość  nie  Caruso  nie  dumny
1 Kor 13:4 G0026 G3114 G5541 G0026 G3756 G2206 G0026 G3756 G4068 G3756 G5448
1 Kor 13:5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,                                          
1 Kor 13:5 ou)k a)sCHEmonei=, ou) DZEtei= ta\ e(autE=s, ou) paroXu/netai, ou) logi/DZetai to\ kako/n,
1 Kor 13:5 uk asCHEmonei, u DZEtei ta heautEs, u paroXynetai, u logiDZetai to kakon,
1 Kor 13:5 d--------- v-3pai-s-- d--------- v-3pai-s-- ra----apn- rp----gsf- d--------- v-3ppi-s-- d--------- v-3pmi-s-- ra----asn- a-----asn-
1 Kor 13:5 G3756 G0807 G3756 G2212 G3588 G1438 G3756 G3947 G3756 G3049 G3588 G2556
1 Kor 13:5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
1 Kor 13:5
1 Kor 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:5
1 Kor 13:5  nie  niegrzeczny  nie  poszukuje  jego  nie  drażliwy  nie  uważa, że  zło
1 Kor 13:5 G3756 G0807 G3756 G2212 G1438 G3756 G3947 G3756 G3049 G2556
1 Kor 13:6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·                                                
1 Kor 13:6 ou) CHai/rei e)pi\ tE=| a)diki/a|, sugCHai/rei de\ tE=| a)lETei/a|:
1 Kor 13:6 u CHairei epi tE adikia, syNCHairei de tE alETeia:
1 Kor 13:6 d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- ra----dsf- n-----dsf-
1 Kor 13:6 G3756 G5463 G1909 G3588 G0093 G4796 G1161 G3588 G0225
1 Kor 13:6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
1 Kor 13:6
1 Kor 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:6
1 Kor 13:6  nie  raduje się  kłamstwo  kłamstwo  i  raduje się  prawda
1 Kor 13:6 G3756 G5463 G0093 G1909 G1161 G4796 G0225
1 Kor 13:7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.                                                  
1 Kor 13:7 pa/nta ste/gei, pa/nta pisteu/ei, pa/nta e)lpi/DZei, pa/nta u(pome/nei.
1 Kor 13:7 panta stegei, panta pisteuei, panta elpiDZei, panta hypomenei.
1 Kor 13:7 a-----apn- v-3pai-s-- a-----apn- v-3pai-s-- a-----apn- v-3pai-s-- a-----apn- v-3pai-s--
1 Kor 13:7 G3956 G4722 G3956 G4100 G3956 G1679 G3956 G5278
1 Kor 13:7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
1 Kor 13:7
1 Kor 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:7
1 Kor 13:7  wszystko  okładka  wszystko  wierzyć  tylko  ma nadzieję,  wszystko  transferów
1 Kor 13:7 G3956 G4722 G3956 G4100 G3956 G1679 G3956 G5278
1 Kor 13:8 ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.                                      
1 Kor 13:8 *(E a)ga/pE ou)de/pote pi/ptei. ei)/te de\ profEtei=ai, katargETE/sontai: ei)/te glO=ssai, pau/sontai: ei)/te gnO=sis, katargETE/setai.
1 Kor 13:8 hE agapE udepote piptei. eite de profEteiai, katargETEsontai: eite glOssai, pausontai: eite gnOsis, katargETEsetai.
1 Kor 13:8 ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- c--------- c--------- n-----npf- v-3fpi-p-- c--------- n-----npf- v-3fmi-p-- c--------- n-----nsf- v-3fpi-s--
1 Kor 13:8 G3588 G0026 G3763 G4098 G1535 G1161 G4394 G2673 G1535 G1100 G3973 G1535 G1108 G2673
1 Kor 13:8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
1 Kor 13:8
1 Kor 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:8
1 Kor 13:8  Miłość  nigdy  zatrzymuje się  chociaż  i  proroctwo  stop  i  Językach  cichy  i  wiedza  z dala
1 Kor 13:8 G0026 G3763 G1601 G1161 G1535 G4394 G2673 G1535 G1100 G3973 G1535 G1108 G2673
1 Kor 13:9 ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·                                                  
1 Kor 13:9 e)k me/rous ga\r ginO/skomen kai\ e)k me/rous profEteu/omen:
1 Kor 13:9 ek merus gar ginOskomen kai ek merus profEteuomen:
1 Kor 13:9 p--------- n-----gsn- c--------- v-1pai-p-- c--------- p--------- n-----gsn- v-1pai-p--
1 Kor 13:9 G1537 G3313 G1063 G1097 G2532 G1537 G3313 G4395
1 Kor 13:9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
1 Kor 13:9
1 Kor 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:9
1 Kor 13:9  Dla  częściowo  częściowo  wiedzieć  i  częściowo  częściowo  prorokować
1 Kor 13:9 G1063 G1537 G3313 G1097 G2532 G1537 G3313 G4395
1 Kor 13:10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.                                                
1 Kor 13:10 o(/tan de\ e)/lTE| to\ te/leion, to\ e)k me/rous katargETE/setai.
1 Kor 13:10 hotan de elTE to teleion, to ek merus katargETEsetai.
1 Kor 13:10 c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsn- a-----nsn- ra----nsn- p--------- n-----gsn- v-3fpi-s--
1 Kor 13:10 G3752 G1161 G2064 G3588 G5046 G3588 G1537 G3313 G2673
1 Kor 13:10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
1 Kor 13:10
1 Kor 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:10
1 Kor 13:10  kiedy  zaś  przyjść  doskonały  następnie  częściowo  częściowo  stop
1 Kor 13:10 G3752 G1161 G2064 G5046 G5119 G1537 G3313 G2673
1 Kor 13:11 ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.                            
1 Kor 13:11 o(/te E)/mEn nE/pios, e)la/loun O(s nE/pios, e)fro/noun O(s nE/pios, e)logiDZo/mEn O(s nE/pios: o(/te ge/gona a)nE/r, katE/rgEka ta\ tou= nEpi/ou.
1 Kor 13:11 hote EmEn nEpios, elalun hOs nEpios, efronun hOs nEpios, elogiDZomEn hOs nEpios: hote gegona anEr, katErgEka ta tu nEpiu.
1 Kor 13:11 c--------- v-1imi-s-- a-----nsm- v-1iai-s-- c--------- a-----nsm- v-1iai-s-- c--------- a-----nsm- v-1imi-s-- c--------- a-----nsm- c--------- v-1xai-s-- n-----nsm- v-1xai-s-- ra----apn- ra----gsm- a-----gsm-
1 Kor 13:11 G3753 G2252 G3516 G2980 G5613 G3516 G5426 G5613 G3516 G3049 G5613 G3516 G3753 G1096 G0435 G2673 G3588 G3588 G3516
1 Kor 13:11 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
1 Kor 13:11
1 Kor 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:11
1 Kor 13:11  Kiedy  był  kochanie  infantylny  infantylny  powiedział  infantylny  infantylny  myśl  infantylny  infantylny  uzasadnioną  i  jako  był  mąż  lewo  kochanie
1 Kor 13:11 G3753 G2252 G3516 G3516 G5613 G2980 G3516 G5613 G5426 G3516 G5613 G3049 G1161 G3753 G1096 G0435 G2673 G3516
1 Kor 13:12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.                      
1 Kor 13:12 ble/pomen ga\r a)/rti di' e)so/ptrou e)n ai)ni/gmati, to/te de\ pro/sOpon pro\s pro/sOpon: a)/rti ginO/skO e)k me/rous, to/te de\ e)pignO/somai kaTO\s kai\ e)pegnO/sTEn.
1 Kor 13:12 blepomen gar arti di' esoptru en ainigmati, tote de prosOpon pros prosOpon: arti ginOskO ek merus, tote de epignOsomai kaTOs kai epegnOsTEn.
1 Kor 13:12 v-1pai-p-- c--------- d--------- p--------- n-----gsn- p--------- n-----dsn- d--------- c--------- n-----asn- p--------- n-----asn- d--------- v-1pai-s-- p--------- n-----gsn- d--------- c--------- v-1fmi-s-- c--------- d--------- v-1api-s--
1 Kor 13:12 G0991 G1063 G0737 G1223 G2072 G1722 G0135 G5119 G1161 G4383 G4314 G4383 G0737 G1097 G1537 G3313 G5119 G1161 G1921 G2531 G2532 G1921
1 Kor 13:12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
1 Kor 13:12
1 Kor 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:12
1 Kor 13:12  Teraz  zobaczyć  przez  szkło  hipotetyczny  hipotetyczny  następnie  zaś  twarz  do  osoba  teraz  wiedzieć  częściowo  częściowo  i  następnie  dostrzec  jak  jako poznany
1 Kor 13:12 G0737 G0991 G1223 G2072 G0135 G1722 G5119 G1161 G4383 G4314 G4383 G0737 G1097 G1537 G3313 G1161 G5119 G1921 G2531 G2531 G1921
1 Kor 13:13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἀγάπη.                                      
1 Kor 13:13 nuni\ de\ me/nei pi/stis, e)lpi/s, a)ga/pE, ta\ tri/a tau=ta: mei/DZOn de\ tou/tOn E( a)ga/pE.
1 Kor 13:13 nyni de menei pistis, elpis, agapE, ta tria tauta: meiDZOn de tutOn hE agapE.
1 Kor 13:13 d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- ra----npn- a-----npn- rd----npn- a-----nsfc c--------- rd----gpn- ra----nsf- n-----nsf-
1 Kor 13:13 G3570 G1161 G3306 G4102 G1680 G0026 G3588 G5140 G5023 G3187 G1161 G5130 G3588 G0026
1 Kor 13:13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
1 Kor 13:13
1 Kor 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 13:13
1 Kor 13:13 A  teraz  pobyt  te  trzy  wiara  nadzieja  miłość  ale  miłość  ich  więcej
1 Kor 13:13 G1161 G3570 G3306 G5023 G5140 G4102 G1680 G0026 G1161 G0026 G5130 G3187
Copyright by Cezary Podolski