Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor13      do_str_głównej      do_1Kor15      
1 Kor 14:1 Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.                                                  
1 Kor 14:1 *diO/kete tE\n a)ga/pEn, DZElou=te de\ ta\ pneumatika/, ma=llon de\ i(/na profEteu/Ete.
1 Kor 14:1 diOkete tEn agapEn, DZElute de ta pneumatika, mallon de hina profEteuEte.
1 Kor 14:1 v-2pad-p-- ra----asf- n-----asf- v-2pad-p-- c--------- ra----apn- a-----apn- d--------- c--------- c--------- v-2pas-p--
1 Kor 14:1 G1377 G3588 G0026 G2206 G1161 G3588 G4152 G3123 G1161 G2443 G4395
1 Kor 14:1 Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
1 Kor 14:1
1 Kor 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:1
1 Kor 14:1  Osiągnięcia  miłość  zazdrosny  duchowy  zwłaszcza  zaś  że  prorokować
1 Kor 14:1 G1377 G0026 G2206 G4152 G3123 G1161 G2443 G4395
1 Kor 14:2 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·                                        
1 Kor 14:2 o( ga\r lalO=n glO/ssE| ou)k a)nTrO/pois lalei= a)lla\ TeO=|, ou)dei\s ga\r a)kou/ei, pneu/mati de\ lalei= mustE/ria:
1 Kor 14:2 ho gar lalOn glOssE uk anTrOpois lalei alla TeO, udeis gar akuei, pneumati de lalei mystEria:
1 Kor 14:2 ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----dsf- d--------- n-----dpm- v-3pai-s-- c--------- n-----dsm- a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- n-----dsn- c--------- v-3pai-s-- n-----apn-
1 Kor 14:2 G3588 G1063 G2980 G1100 G3756 G0444 G2980 G0235 G2316 G3762 G1063 G0191 G4151 G1161 G2980 G3466
1 Kor 14:2 Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.
1 Kor 14:2
1 Kor 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:2
1 Kor 14:2  Dla  kto  mówi  język  mówi  nie  osoby  i  Bóg  że  żaden  zrozumieć  tajemnic  mówi  duch
1 Kor 14:2 G1063 G2980 G2980 G1100 G2980 G3756 G0444 G0235 G2316 G1063 G3762 G0191 G3466 G2980 G4151
1 Kor 14:3 δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.                                                    
1 Kor 14:3 o( de\ profEteu/On a)nTrO/pois lalei= oi)kodomE\n kai\ para/klEsin kai\ paramuTi/an.
1 Kor 14:3 ho de profEteuOn anTrOpois lalei oikodomEn kai paraklEsin kai paramyTian.
1 Kor 14:3 ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----dpm- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf-
1 Kor 14:3 G3588 G1161 G4395 G0444 G2980 G3619 G2532 G3874 G2532 G3889
1 Kor 14:3 Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
1 Kor 14:3
1 Kor 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:3
1 Kor 14:3  i  prorokuje  mówi  osoby  pozytywny wpływ  monition  i  pocieszenie
1 Kor 14:3 G1161 G4395 G2980 G0444 G3619 G3874 G2532 G3889
1 Kor 14:4 λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.                                                    
1 Kor 14:4 o( lalO=n glO/ssE| e(auto\n oi)kodomei=: o( de\ profEteu/On e)kklEsi/an oi)kodomei=.
1 Kor 14:4 ho lalOn glOssE heauton oikodomei: ho de profEteuOn ekklEsian oikodomei.
1 Kor 14:4 ra----nsm- v--papnsm- n-----dsf- rp----asm- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----asf- v-3pai-s--
1 Kor 14:4 G3588 G2980 G1100 G1438 G3618 G3588 G1161 G4395 G1577 G3618
1 Kor 14:4 Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
1 Kor 14:4
1 Kor 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:4
1 Kor 14:4  Kto  mówi  język  buduje  się  i  kto  prorokuje  buduje  kościół
1 Kor 14:4 G2980 G2980 G1100 G3618 G1438 G1161 G4395 G4395 G3618 G1577
1 Kor 14:5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.                  
1 Kor 14:5 Te/lO de\ pa/ntas u(ma=s lalei=n glO/ssais, ma=llon de\ i(/na profEteu/Ete: mei/DZOn de\ o( profEteu/On E)\ o( lalO=n glO/ssais, e)kto\s ei) mE\ diermEneu/E|, i(/na E( e)kklEsi/a oi)kodomE\n la/bE|.
1 Kor 14:5 TelO de pantas hymas lalein glOssais, mallon de hina profEteuEte: meiDZOn de ho profEteuOn E ho lalOn glOssais, ektos ei mE diermEneuE, hina hE ekklEsia oikodomEn labE.
1 Kor 14:5 v-1pai-s-- c--------- a-----apm- rp----ap-- v--pan---- n-----dpf- d--------- c--------- c--------- v-2pas-p-- a-----nsmc c--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----dpf- d--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----asf- v-3aas-s--
1 Kor 14:5 G2309 G1161 G3956 G5209 G2980 G1100 G3123 G1161 G2443 G4395 G3187 G1161 G3588 G4395 G2228 G3588 G2980 G1100 G1622 G1487 G3361 G1329 G2443 G3588 G1577 G3619 G2983
1 Kor 14:5 Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami - chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi.
1 Kor 14:5
1 Kor 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:5
1 Kor 14:5  Życzenie  ty, wy  wszystko  powiedział  Językach  ale  lepiej  że  prorokował  dla  prorokuje  doskonały  dodanie  kto  mówi  Językach  naprawdę  naprawdę  naprawdę  będzie  tłumaczyć  że  kościół  otrzymane  pozytywny wpływ
1 Kor 14:5 G2309 G5209 G3956 G2980 G1100 G1161 G3123 G2443 G4395 G1063 G4395 G3187 G2228 G2980 G2980 G1100 G1487 G1622 G3361 G1329 G1329 G2443 G1577 G2983 G3619
1 Kor 14:6 Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ [ἐν] διδαχῇ;                
1 Kor 14:6 *nu=n de/, a)delfoi/, e)a\n e)/lTO pro\s u(ma=s glO/ssais lalO=n, ti/ u(ma=s O)felE/sO, e)a\n mE\ u(mi=n lalE/sO E)\ e)n a)pokalu/PSei E)\ e)n gnO/sei E)\ e)n profEtei/a| E)\ [e)n] didaCHE=|;
1 Kor 14:6 nyn de, adelfoi, ean elTO pros hymas glOssais lalOn, ti hymas OfelEsO, ean mE hymin lalEsO E en apokalyPSei E en gnOsei E en profEteia E [en] didaCHE;
1 Kor 14:6 d--------- c--------- n-----vpm- c--------- v-1aas-s-- p--------- rp----ap-- n-----dpf- v--papnsm- ri----asn- rp----ap-- v-1fai-s-- c--------- d--------- rp----dp-- v-1aas-s-- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf-
1 Kor 14:6 G3568 G1161 G0080 G1437 G2064 G4314 G5209 G1100 G2980 G5101 G5209 G5623 G1437 G3361 G5213 G2980 G2228 G1722 G0602 G2228 G1722 G1108 G2228 G1722 G4394 G2228 G1722 G1322
1 Kor 14:6 Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając?
1 Kor 14:6
1 Kor 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:6
1 Kor 14:6  Teraz  jeśli  przyjść  do  ty, wy  bracia  będzie  mówić  językach  co  przynieść  ty, wy  korzyść  kiedy  nie  tłumaczyć  ty, wy  lub  objawienie  lub  wiedza  lub  proroctwo  lub  nauczanie
1 Kor 14:6 G3570 G1437 G2064 G4314 G5209 G0080 G2980 G2980 G1100 G5101 G5623 G5209 G5623 G1437 G3361 G2980 G5213 G2228 G0602 G2228 G1108 G2228 G4394 G2228 G1322
1 Kor 14:7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον τὸ κιθαριζόμενον;                            
1 Kor 14:7 o(/mOs ta\ a)/PSuCHa fOnE\n dido/nta, ei)/te au)lo\s ei)/te kiTa/ra, e)a\n diastolE\n toi=s fTo/ggois mE\ dO=|, pO=s gnOsTE/setai to\ au)lou/menon E)\ to\ kiTariDZo/menon;
1 Kor 14:7 homOs ta aPSyCHa fOnEn didonta, eite aulos eite kiTara, ean diastolEn tois fToNgois mE dO, pOs gnOsTEsetai to aulumenon E to kiTariDZomenon;
1 Kor 14:7 d--------- ra----npn- a-----npn- n-----asf- v--papnpn- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- c--------- n-----asf- ra----dpm- n-----dpm- d--------- v-3aas-s-- d--------- v-3fpi-s-- ra----nsn- v--pppnsn- c--------- ra----nsn- v--pppnsn-
1 Kor 14:7 G3676 G3588 G0895 G5456 G1325 G1535 G0836 G1535 G2788 G1437 G1293 G3588 G5353 G3361 G1325 G4459 G1097 G3588 G0832 G2228 G3588 G2789
1 Kor 14:7 Podobnie jest z instrumentami martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet czy cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze?
1 Kor 14:7
1 Kor 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:7
1 Kor 14:7  I  bez serca  wydechu  dźwięk  trzcina  lub  gusli  jeśli  nie  wytwarzać  oddzielny  ton  jako  rozpoznać  grać  w  trzcina  lub  w  harfa
1 Kor 14:7 G3676 G0895 G1325 G5456 G0836 G1535 G2788 G1437 G3361 G1325 G1293 G5353 G4459 G1097 G0832 G0832 G0832 G2228 G2789 G2789
1 Kor 14:8 καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;                                                  
1 Kor 14:8 kai\ ga\r e)a\n a)/dElon sa/lpigX fOnE\n dO=|, ti/s paraskeua/setai ei)s po/lemon;
1 Kor 14:8 kai gar ean adElon salpiNX fOnEn dO, tis paraskeuasetai eis polemon;
1 Kor 14:8 d--------- c--------- c--------- a-----asf- n-----nsf- n-----asf- v-3aas-s-- ri----nsm- v-3fmi-s-- p--------- n-----asm-
1 Kor 14:8 G2532 G1063 G1437 G0082 G4536 G5456 G1325 G5101 G3903 G1519 G4171
1 Kor 14:8 Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy?
1 Kor 14:8
1 Kor 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:8
1 Kor 14:8  I  I  jeśli  rura  będzie  publikować  nieokreślony  dźwięk  kto  będzie  przygotować  do  bitwa
1 Kor 14:8 G1063 G2532 G1437 G4536 G1325 G1325 G0082 G5456 G5101 G3903 G3903 G1519 G4171
1 Kor 14:9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.                                
1 Kor 14:9 ou(/tOs kai\ u(mei=s dia\ tE=s glO/ssEs e)a\n mE\ eu)/sEmon lo/gon dO=te, pO=s gnOsTE/setai to\ lalou/menon; e)/sesTe ga\r ei)s a)e/ra lalou=ntes.
1 Kor 14:9 hutOs kai hymeis dia tEs glOssEs ean mE eusEmon logon dOte, pOs gnOsTEsetai to lalumenon; esesTe gar eis aera laluntes.
1 Kor 14:9 d--------- d--------- rp----np-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- a-----asm- n-----asm- v-2aas-p-- d--------- v-3fpi-s-- ra----nsn- v--pppnsn- v-2fmi-p-- c--------- p--------- n-----asm- v--papnpm-
1 Kor 14:9 G3779 G2532 G5210 G1223 G3588 G1100 G1437 G3361 G2154 G3056 G1325 G4459 G1097 G3588 G2980 G2071 G1063 G1519 G0109 G2980
1 Kor 14:9 Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili.
1 Kor 14:9
1 Kor 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:9
1 Kor 14:9  Tak  jeśli  i  ty, wy  język  wymawiać  niejasny  niejasny  słowa  jako  uczyć się  że  powiedzieć  będzie  mówić  w  wiatr
1 Kor 14:9 G3779 G1437 G2532 G5210 G1100 G1325 G2154 G3361 G3056 G4459 G1097 G2980 G2980 G2071 G2980 G1519 G0109
1 Kor 14:10 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·                                                  
1 Kor 14:10 tosau=ta ei) tu/CHoi ge/nE fOnO=n ei)sin e)n ko/smO|, kai\ ou)de\n a)/fOnon:
1 Kor 14:10 tosauta ei tyCHoi genE fOnOn eisin en kosmO, kai uden afOnon:
1 Kor 14:10 rd----npn- c--------- v-3aao-s-- n-----npn- n-----gpf- v-3pai-p-- p--------- n-----dsm- c--------- a-----nsn- a-----nsn-
1 Kor 14:10 G5118 G1487 G5177 G1085 G5456 G1526 G1722 G2889 G2532 G3762 G0880
1 Kor 14:10 Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk nie jest bez znaczenia.
1 Kor 14:10
1 Kor 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:10
1 Kor 14:10  Jak  na przykład  na przykład  inny  słowa  w  świat  i  ani  jeden  bez  wartości
1 Kor 14:10 G5118 G1487 G5177 G1085 G5456 G1722 G2889 G2532 G3762 G3762 G0880 G0880
1 Kor 14:11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.                                    
1 Kor 14:11 e)a\n ou)=n mE\ ei)dO= tE\n du/namin tE=s fOnE=s, e)/somai tO=| lalou=nti ba/rbaros kai\ o( lalO=n e)n e)moi\ ba/rbaros.
1 Kor 14:11 ean un mE eidO tEn dynamin tEs fOnEs, esomai tO lalunti barbaros kai ho lalOn en emoi barbaros.
1 Kor 14:11 c--------- c--------- d--------- v-1xas-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-1fmi-s-- ra----dsm- v--papdsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----ds-- a-----nsm-
1 Kor 14:11 G1437 G3767 G3361 G1492 G3588 G1411 G3588 G5456 G2071 G3588 G2980 G0915 G2532 G3588 G2980 G1722 G1698 G0915
1 Kor 14:11 Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś dźwięk znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie.
1 Kor 14:11
1 Kor 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:11
1 Kor 14:11  Ale  jeśli  nie  średni  wartości  słowa  Ja  głośnik  obcy  i  głośnik  dla  mnie  obcy
1 Kor 14:11 G3767 G1437 G3361 G1492 G1411 G5456 G2071 G2980 G0915 G2532 G2980 G1722 G1698 G0915
1 Kor 14:12 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.                                          
1 Kor 14:12 ou(/tOs kai\ u(mei=s, e)pei\ DZElOtai/ e)ste pneuma/tOn, pro\s tE\n oi)kodomE\n tE=s e)kklEsi/as DZEtei=te i(/na perisseu/Ete.
1 Kor 14:12 hutOs kai hymeis, epei DZElOtai este pneumatOn, pros tEn oikodomEn tEs ekklEsias DZEteite hina perisseuEte.
1 Kor 14:12 d--------- d--------- rp----np-- c--------- n-----npm- v-2pai-p-- n-----gpn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-2pad-p-- c--------- v-2pas-p--
1 Kor 14:12 G3779 G2532 G5210 G1893 G2207 G2075 G4151 G4314 G3588 G3619 G3588 G1577 G2212 G2443 G4052
1 Kor 14:12 Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.
1 Kor 14:12
1 Kor 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:12
1 Kor 14:12  Tak  i  ty, wy  zazdrosny  zazdrosny  zazdrosny  duchowy  próbować  wzbogacone  do  pozytywny wpływ  Kościół
1 Kor 14:12 G3779 G2532 G5210 G1893 G2075 G2207 G4151 G2212 G4052 G4314 G3619 G1577
1 Kor 14:13 διὸ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.                                                          
1 Kor 14:13 dio\ o( lalO=n glO/ssE| proseuCHe/sTO i(/na diermEneu/E|.
1 Kor 14:13 dio ho lalOn glOssE proseuCHesTO hina diermEneuE.
1 Kor 14:13 c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----dsf- v-3pmd-s-- c--------- v-3pas-s--
1 Kor 14:13 G1352 G3588 G2980 G1100 G4336 G2443 G1329
1 Kor 14:13 Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć.
1 Kor 14:13
1 Kor 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:13
1 Kor 14:13  zatem  głośnik  język  modlić się  o  iluminacje
1 Kor 14:13 G1355 G2980 G1100 G4336 G2443 G1329
1 Kor 14:14 ἐὰν [γὰρ] προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.                                            
1 Kor 14:14 e)a\n [ga\r] proseu/CHOmai glO/ssE|, to\ pneu=ma/ mou proseu/CHetai, o( de\ nou=s mou a)/karpo/s e)stin.
1 Kor 14:14 ean [gar] proseuCHOmai glOssE, to pneuma mu proseuCHetai, ho de nus mu akarpos estin.
1 Kor 14:14 c--------- c--------- v-1pms-s-- n-----dsf- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- v-3pmi-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- rp----gs-- a-----nsm- v-3pai-s--
1 Kor 14:14 G1437 G1063 G4336 G1100 G3588 G4151 G3450 G4336 G3588 G1161 G3563 G3450 G0175 G2076
1 Kor 14:14 Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.
1 Kor 14:14
1 Kor 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:14
1 Kor 14:14  Dla  kiedy  modlić się  język  duch  mój  modląc  ale  umysł  mój  pozostaje  bez  płód
1 Kor 14:14 G1063 G1437 G4336 G1100 G4151 G3450 G4336 G1161 G3563 G3450 G2076 G0175 G0175
1 Kor 14:15 τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.                                  
1 Kor 14:15 ti/ ou)=n e)stin; proseu/Xomai tO=| pneu/mati, proseu/Xomai de\ kai\ tO=| noi/+: PSalO= tO=| pneu/mati, PSalO= de\ kai\ tO=| noi/+.
1 Kor 14:15 ti un estin; proseuXomai tO pneumati, proseuXomai de kai tO no+i: PSalO tO pneumati, PSalO de kai tO no+i.
1 Kor 14:15 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- v-1fmi-s-- ra----dsn- n-----dsn- v-1fmi-s-- c--------- d--------- ra----dsm- n-----dsm- v-1fai-s-- ra----dsn- n-----dsn- v-1fai-s-- c--------- d--------- ra----dsm- n-----dsm-
1 Kor 14:15 G5101 G3767 G2076 G4336 G3588 G4151 G4336 G1161 G2532 G3588 G3563 G5567 G3588 G4151 G5567 G1161 G2532 G3588 G3563
1 Kor 14:15 Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.
1 Kor 14:15
1 Kor 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:15
1 Kor 14:15  Że  zaś  do  Jest  modlić się  duch  będzie  modlić się  i  umysł  będzie  śpiewać  duch  będzie  śpiewać  i  umysł
1 Kor 14:15 G5101 G3767 G2076 G4336 G4336 G4151 G4336 G4336 G2532 G3563 G5567 G5567 G4151 G5567 G5567 G2532 G3563
1 Kor 14:16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς [ἐν] πνεύματι, ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν;                        
1 Kor 14:16 e)pei\ e)a\n eu)logE=|s [e)n] pneu/mati, o( a)naplErO=n to\n to/pon tou= i)diO/tou pO=s e)rei= to\ *)amE/n e)pi\ tE=| sE=| eu)CHaristi/a|, e)peidE\ ti/ le/geis ou)k oi)=den;
1 Kor 14:16 epei ean eulogEs [en] pneumati, ho anaplErOn ton topon tu idiOtu pOs erei to amEn epi tE sE euCHaristia, epeidE ti legeis uk oiden;
1 Kor 14:16 c--------- c--------- v-2pas-s-- p--------- n-----dsn- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3fai-s-- ra----asn- x--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- c--------- ri----asn- v-2pai-s-- d--------- v-3xai-s--
1 Kor 14:16 G1893 G1437 G2127 G1722 G4151 G3588 G0378 G3588 G5117 G3588 G2399 G4459 G2046 G3588 G0281 G1909 G3588 G4674 G2169 G1894 G5101 G3004 G3756 G1492
1 Kor 14:16 Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
1 Kor 14:16
1 Kor 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:16
1 Kor 14:16  Dla  jeśli  będzie  błogosławić  duch  stojący  miejsce  człowiek z ludu  jako  powiedzieć  amen  w  swój  dziękczynienie  Dla  nie  zrozumieć  że  powiedzieć
1 Kor 14:16 G1893 G1437 G2127 G2127 G4151 G0378 G5117 G2399 G4459 G2046 G0281 G1909 G4674 G2169 G1894 G3756 G1492 G5101 G3004
1 Kor 14:17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾿ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.                                                    
1 Kor 14:17 su\ me\n ga\r kalO=s eu)CHaristei=s, a)ll' o( e(/teros ou)k oi)kodomei=tai.
1 Kor 14:17 sy men gar kalOs euCHaristeis, all' o heteros uk oikodomeitai.
1 Kor 14:17 rp----ns-- c--------- c--------- d--------- v-2pai-s-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3ppi-s--
1 Kor 14:17 G4771 G3303 G1063 G2573 G2168 G0235 G3588 G2087 G3756 G3618
1 Kor 14:17 Ty wprawdzie pięknie dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje.
1 Kor 14:17
1 Kor 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:17
1 Kor 14:17  ty, wy  dobrze  dziękować  ale  inny  nie  zbudowany
1 Kor 14:17 G4771 G2573 G2168 G0235 G2087 G3756 G3618
1 Kor 14:18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·                                                        
1 Kor 14:18 eu)CHaristO= tO=| TeO=|, pa/ntOn u(mO=n ma=llon glO/ssais lalO=:
1 Kor 14:18 euCHaristO tO TeO, pantOn hymOn mallon glOssais lalO:
1 Kor 14:18 v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- a-----gpm- rp----gp-- d--------- n-----dpf- v-1pai-s--
1 Kor 14:18 G2168 G3588 G2316 G3956 G5216 G3123 G1100 G2980
1 Kor 14:18 Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich.
1 Kor 14:18
1 Kor 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:18
1 Kor 14:18  Dziękuję  Bóg  mój  więcej  wszystko  ty, wy  powiedzieć  Językach
1 Kor 14:18 G2168 G2316 G3450 G3123 G3956 G5216 G2980 G1100
1 Kor 14:19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.                                  
1 Kor 14:19 a)lla\ e)n e)kklEsi/a| Te/lO pe/nte lo/gous tO=| noi/+ mou lalE=sai, i(/na kai\ a)/llous katECHE/sO, E)\ muri/ous lo/gous e)n glO/ssE|.
1 Kor 14:19 alla en ekklEsia TelO pente logus tO no+i mu lalEsai, hina kai allus katECHEsO, E myrius logus en glOssE.
1 Kor 14:19 c--------- p--------- n-----dsf- v-1pai-s-- a-----apm- n-----apm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- v--aan---- c--------- d--------- a-----apm- v-1aas-s-- c--------- a-----apm- n-----apm- p--------- n-----dsf-
1 Kor 14:19 G0235 G1722 G1577 G2309 G4002 G3056 G3588 G3563 G3450 G2980 G2443 G2532 G0243 G2727 G2228 G3463 G3056 G1722 G1100
1 Kor 14:19 Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków.
1 Kor 14:19
1 Kor 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:19
1 Kor 14:19  ale  w  Kościół  potrzeba  pięć  słowa  powiedzieć  umysł  umysł  mój  że  i  inny  polecić  niż  ciemność  słowa  w  język
1 Kor 14:19 G0235 G1722 G1577 G2309 G4002 G3056 G2980 G1223 G3563 G3450 G2443 G2532 G0243 G2727 G2228 G3463 G3056 G1722 G1100
1 Kor 14:20 Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.                                          
1 Kor 14:20 *)adelfoi/, mE\ paidi/a gi/nesTe tai=s fresi/n, a)lla\ tE=| kaki/a| nEpia/DZete, tai=s de\ fresi\n te/leioi gi/nesTe.
1 Kor 14:20 adelfoi, mE paidia ginesTe tais fresin, alla tE kakia nEpiaDZete, tais de fresin teleioi ginesTe.
1 Kor 14:20 n-----vpm- d--------- n-----npn- v-2pmd-p-- ra----dpf- n-----dpf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2pad-p-- ra----dpf- c--------- n-----dpf- a-----npm- v-2pmd-p--
1 Kor 14:20 G0080 G3361 G3813 G1096 G3588 G5424 G0235 G3588 G2549 G3515 G3588 G1161 G5424 G5046 G1096
1 Kor 14:20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali!
1 Kor 14:20
1 Kor 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:20
1 Kor 14:20  Bracia  nie  Być  dzieci  umysł  zło  Być  Niemowląt  i  umysł  Być  Dorosły
1 Kor 14:20 G0080 G3361 G1096 G3813 G5424 G2549 G3515 G3515 G1161 G5424 G1096 G5046
1 Kor 14:21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾿ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.                            
1 Kor 14:21 e)n tO=| no/mO| ge/graptai o(/ti *)en e(teroglO/ssois kai\ e)n CHei/lesin e(te/rOn lalE/sO tO=| laO=| tou/tO|, kai\ ou)d' ou(/tOs ei)sakou/sontai/ mou, le/gei ku/rios.
1 Kor 14:21 en tO nomO gegraptai hoti en heteroglOssois kai en CHeilesin heterOn lalEsO tO laO tutO, kai ud' utOs eisakusontai mu, legei kyrios.
1 Kor 14:21 p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3xpi-s-- c--------- p--------- a-----dpm- c--------- p--------- n-----dpn- a-----gpm- v-1fai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- d--------- d--------- v-3fmi-p-- rp----gs-- v-3pai-s-- n-----nsm-
1 Kor 14:21 G1722 G3588 G3551 G1125 G3754 G1722 G2084 G2532 G1722 G5491 G2087 G2980 G3588 G2992 G5129 G2532 G3761 G3779 G1522 G3450 G3004 G2962
1 Kor 14:21 Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają - mówi Pan.
1 Kor 14:21
1 Kor 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:21
1 Kor 14:21  W  Prawo  napisany  inny  Językach  i  inny  usta  będzie  mówić  osoby  do  ale  i  i  następnie  nie  słuchać  Mnie  mówi  Władca
1 Kor 14:21 G1722 G3551 G1125 G2084 G2084 G2532 G2087 G5491 G2980 G2980 G2992 G5129 G2532 G3779 G3779 G3779 G3761 G1522 G3450 G3004 G2962
1 Kor 14:22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.                              
1 Kor 14:22 O(/ste ai( glO=ssai ei)s sEmei=o/n ei)sin ou) toi=s pisteu/ousin a)lla\ toi=s a)pi/stois, E( de\ profEtei/a ou) toi=s a)pi/stois a)lla\ toi=s pisteu/ousin.
1 Kor 14:22 hOste hai glOssai eis sEmeion eisin u tois pisteuusin alla tois apistois, hE de profEteia u tois apistois alla tois pisteuusin.
1 Kor 14:22 c--------- ra----npf- n-----npf- p--------- n-----asn- v-3pai-p-- d--------- ra----dpm- v--papdpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- d--------- ra----dpm- a-----dpm- c--------- ra----dpm- v--papdpm-
1 Kor 14:22 G5620 G3588 G1100 G1519 G4592 G1526 G3756 G3588 G4100 G0235 G3588 G0571 G3588 G1161 G4394 G3756 G3588 G0571 G0235 G3588 G4100
1 Kor 14:22 Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących.
1 Kor 14:22
1 Kor 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:22
1 Kor 14:22  Tak  Językach  substancja  znak  nie  dla  wiernych  i  niewiernych  proroctwo  zaś  nie  niewiernych  i  wiernych
1 Kor 14:22 G5620 G1100 G1526 G4592 G3756 G1519 G4100 G0235 G0571 G4394 G1161 G3756 G0571 G0235 G4100
1 Kor 14:23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;                            
1 Kor 14:23 *)ea\n ou)=n sune/lTE| E( e)kklEsi/a o(/lE e)pi\ to\ au)to\ kai\ pa/ntes lalO=sin glO/ssais, ei)se/lTOsin de\ i)diO=tai E)\ a)/pistoi, ou)k e)rou=sin o(/ti mai/nesTe;
1 Kor 14:23 ean un synelTE hE ekklEsia holE epi to auto kai pantes lalOsin glOssais, eiselTOsin de idiOtai E apistoi, uk erusin hoti mainesTe;
1 Kor 14:23 c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- a-----npm- v-3pas-p-- n-----dpf- v-3aas-p-- c--------- n-----npm- c--------- a-----npm- x--------- v-3fai-p-- c--------- v-2pmi-p--
1 Kor 14:23 G1437 G3767 G4905 G3588 G1577 G3650 G1909 G3588 G0846 G2532 G3956 G2980 G1100 G1525 G1161 G2399 G2228 G0571 G3756 G2046 G3754 G3105
1 Kor 14:23 Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z daru języków, a wejdą podczas tego ludzie prości oraz poganie, czyż nie powiedzą, że szalejecie?
1 Kor 14:23
1 Kor 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:23
1 Kor 14:23  Jeśli  wszystko  kościół  będą dążyć do  razem  razem  razem  i  wszystko  będzie  mówić  Językach  i  będzie  nieświadomy  lub  niewiernych  nie  powiedzieć  że  szalony
1 Kor 14:23 G1437 G3650 G1577 G4905 G0846 G1909 G3588 G2532 G3956 G2980 G2980 G1100 G1161 G1525 G2399 G2228 G0571 G3756 G2046 G3754 G3105
1 Kor 14:24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,                                        
1 Kor 14:24 e)a\n de\ pa/ntes profEteu/Osin, ei)se/lTE| de/ tis a)/pistos E)\ i)diO/tEs, e)le/gCHetai u(po\ pa/ntOn, a)nakri/netai u(po\ pa/ntOn,
1 Kor 14:24 ean de pantes profEteuOsin, eiselTE de tis apistos E idiOtEs, eleNCHetai hypo pantOn, anakrinetai hypo pantOn,
1 Kor 14:24 c--------- c--------- a-----npm- v-3pas-p-- v-3aas-s-- c--------- ri----nsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm- v-3ppi-s-- p--------- a-----gpm- v-3ppi-s-- p--------- a-----gpm-
1 Kor 14:24 G1437 G1161 G3956 G4395 G1525 G1161 G5100 G0571 G2228 G2399 G1651 G5259 G3956 G0350 G5259 G3956
1 Kor 14:24 Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie [podczas tego] jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie przekonany przez wszystkich, osądzony
1 Kor 14:24
1 Kor 14:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:24
1 Kor 14:24  Ale  kiedy  wszystko  prorokować  i  będzie  kto  niewierny  lub  nieświadomy  wszystko  jest skazany  wszystko  pozywa
1 Kor 14:24 G1161 G1437 G3956 G4395 G1161 G1525 G5100 G0571 G2228 G2399 G3956 G1651 G3956 G0350
1 Kor 14:25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.                          
1 Kor 14:25 ta\ krupta\ tE=s kardi/as au)tou= fanera\ gi/netai, kai\ ou(/tOs pesO\n e)pi\ pro/sOpon proskunE/sei tO=| TeO=|, a)pagge/llOn o(/ti *)/ontOs o( Teo\s e)n u(mi=n e)stin.
1 Kor 14:25 ta krypta tEs kardias autu fanera ginetai, kai hutOs pesOn epi prosOpon proskynEsei tO TeO, apaNgellOn hoti ontOs ho Teos en hymin estin.
1 Kor 14:25 ra----npn- a-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- a-----npn- v-3pmi-s-- c--------- d--------- v--aapnsm- p--------- n-----asn- v-3fai-s-- ra----dsm- n-----dsm- v--papnsm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- v-3pai-s--
1 Kor 14:25 G3588 G2927 G3588 G2588 G0846 G5318 G1096 G2532 G3779 G4098 G1909 G4383 G4352 G3588 G2316 G0518 G3754 G3689 G3588 G2316 G1722 G5213 G2076
1 Kor 14:25 i jawne staną się tajniki jego serca; a tak, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami.
1 Kor 14:25
1 Kor 14:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:25
1 Kor 14:25  I  tak  sposób  tajemnic  serce  jego  znalezionych  znalezionych  i  spadek  SIC  SIC  łuk  Bóg  powiedzieć  naprawdę  z  ty, wy  Bóg
1 Kor 14:25 G2532 G3779 G3779 G2927 G2588 G0846 G1096 G5318 G2532 G4098 G1909 G4383 G4352 G2316 G0518 G3689 G1722 G5213 G2316
1 Kor 14:26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.                              
1 Kor 14:26 *ti/ ou)=n e)stin, a)delfoi/; o(/tan sune/rCHEsTe, e(/kastos PSalmo\n e)/CHei, didaCHE\n e)/CHei, a)poka/luPSin e)/CHei, glO=ssan e)/CHei, e(rmEnei/an e)/CHei: pa/nta pro\s oi)kodomE\n gine/sTO.
1 Kor 14:26 ti un estin, adelfoi; hotan synerCHEsTe, hekastos PSalmon eCHei, didaCHEn eCHei, apokalyPSin eCHei, glOssan eCHei, hermEneian eCHei: panta pros oikodomEn ginesTO.
1 Kor 14:26 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- n-----vpm- c--------- v-2pms-p-- a-----nsm- n-----asm- v-3pai-s-- n-----asf- v-3pai-s-- n-----asf- v-3pai-s-- n-----asf- v-3pai-s-- n-----asf- v-3pai-s-- a-----npn- p--------- n-----asf- v-3pmd-s--
1 Kor 14:26 G5101 G3767 G2076 G0080 G3752 G4905 G1538 G5568 G2192 G1322 G2192 G0602 G2192 G1100 G2192 G2058 G2192 G3956 G4314 G3619 G1096
1 Kor 14:26 Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu.
1 Kor 14:26
1 Kor 14:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:26
1 Kor 14:26  Tak  że  bracia  Kiedy  spotykają się  w  każdy  ty, wy  jest  psalm  jest  kazanie  jest  język  jest  objawienie  jest  oświetlenie  wszystko  będzie  do  pozytywny wpływ
1 Kor 14:26 G3767 G5101 G0080 G3752 G4905 G2192 G1538 G5216 G2192 G5568 G2192 G1322 G2192 G1100 G2192 G0602 G2192 G2058 G3956 G1096 G4314 G3619
1 Kor 14:27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω·                                        
1 Kor 14:27 ei)/te glO/ssE| tis lalei=, kata\ du/o E)\ to\ plei=ston trei=s, kai\ a)na\ me/ros, kai\ ei(=s diermEneue/tO:
1 Kor 14:27 eite glOssE tis lalei, kata dyo E to pleiston treis, kai ana meros, kai heis diermEneuetO:
1 Kor 14:27 c--------- n-----dsf- ri----nsm- v-3pai-s-- p--------- a-----apm- c--------- ra----asn- a-----asns a-----apm- c--------- p--------- n-----asn- c--------- a-----nsm- v-3pad-s--
1 Kor 14:27 G1535 G1100 G5100 G2980 G2596 G1417 G2228 G3588 G4118 G5140 G2532 G0303 G3313 G2532 G1520 G1329
1 Kor 14:27 Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy!
1 Kor 14:27
1 Kor 14:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:27
1 Kor 14:27  Jeśli  kto  mówi  język  dwa  lub  wiele  trzy  i  niezależnie  niezależnie  i  jeden  wyjasnione
1 Kor 14:27 G1535 G5100 G2980 G1100 G1417 G2228 G4118 G5140 G2532 G0303 G3313 G2532 G1520 G1329
1 Kor 14:28 ἐὰν δὲ μὴ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ.                                            
1 Kor 14:28 e)a\n de\ mE\ E)=| diermEneutE/s, siga/tO e)n e)kklEsi/a|, e(autO=| de\ lalei/tO kai\ tO=| TeO=|.
1 Kor 14:28 ean de mE E diermEneutEs, sigatO en ekklEsia, heautO de laleitO kai tO TeO.
1 Kor 14:28 c--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- n-----nsm- v-3pad-s-- p--------- n-----dsf- rp----dsm- c--------- v-3pad-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm-
1 Kor 14:28 G1437 G1161 G3361 G5600 G1328 G4601 G1722 G1577 G1438 G1161 G2980 G2532 G3588 G2316
1 Kor 14:28 Gdyby nie było tłumacza, nie powinien mówić na zgromadzeniu; niech zaś mówi sobie samemu i Bogu!
1 Kor 14:28
1 Kor 14:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:28
1 Kor 14:28  Jeśli  zaś  nie  będzie  tłumacza  zamknięty  w  Kościół  i  Mówić  się  i  Bóg
1 Kor 14:28 G1437 G1161 G3361 G5600 G1328 G4601 G1722 G1577 G1161 G2980 G1438 G2532 G2316
1 Kor 14:29 προφῆται δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·                                                    
1 Kor 14:29 profE=tai de\ du/o E)\ trei=s lalei/tOsan, kai\ oi( a)/lloi diakrine/tOsan:
1 Kor 14:29 profEtai de dyo E treis laleitOsan, kai hoi alloi diakrinetOsan:
1 Kor 14:29 n-----npm- c--------- a-----npm- c--------- a-----npm- v-3pad-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3pad-p--
1 Kor 14:29 G4396 G1161 G1417 G2228 G5140 G2980 G2532 G3588 G0243 G1252
1 Kor 14:29 Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają!
1 Kor 14:29
1 Kor 14:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:29
1 Kor 14:29  I  proroków  mówią  dwa  lub  trzy  i  Inny  mówić
1 Kor 14:29 G1161 G4396 G2980 G1417 G2228 G5140 G2532 G0243 G1252
1 Kor 14:30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, πρῶτος σιγάτω.                                                        
1 Kor 14:30 e)a\n de\ a)/llO| a)pokalufTE=| kaTEme/nO|, o( prO=tos siga/tO.
1 Kor 14:30 ean de allO apokalyfTE kaTEmenO, ho prOtos sigatO.
1 Kor 14:30 c--------- c--------- a-----dsm- v-3aps-s-- v--pmpdsm- ra----nsm- a-----nsm- v-3pad-s--
1 Kor 14:30 G1437 G1161 G0243 G0601 G2521 G3588 G4413 G4601
1 Kor 14:30 Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie!
1 Kor 14:30
1 Kor 14:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:30
1 Kor 14:30  Jeśli  zaś  inny  z siedzibą  będzie  objawienie  pierwszy  zamknięty
1 Kor 14:30 G1437 G1161 G0243 G2521 G0601 G0601 G4413 G4601
1 Kor 14:31 δύνασθε γὰρ καθ᾿ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,                                                
1 Kor 14:31 du/nasTe ga\r kaT' e(/na pa/ntes profEteu/ein, i(/na pa/ntes manTa/nOsin kai\ pa/ntes parakalO=ntai,
1 Kor 14:31 dynasTe gar kaT' ena pantes profEteuein, hina pantes manTanOsin kai pantes parakalOntai,
1 Kor 14:31 v-2pmi-p-- c--------- p--------- a-----asm- a-----npm- v--pan---- c--------- a-----npm- v-3pas-p-- c--------- a-----npm- v-3pps-p--
1 Kor 14:31 G1410 G1063 G2596 G1520 G3956 G4395 G2443 G3956 G3129 G2532 G3956 G3870
1 Kor 14:31 Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu.
1 Kor 14:31
1 Kor 14:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:31
1 Kor 14:31  Dla  wszystko  jeden  jeden  dla  dla  inny  inny  może  prorokować  że  wszystko  mogą uczyć się  i  wszystko  dostać  pocieszenie
1 Kor 14:31 G1063 G3956 G1520 G2596 G1520 G2596 G1520 G2596 G1410 G4395 G2443 G3956 G3129 G2532 G3956 G3870 G3870
1 Kor 14:32 καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται·                                                              
1 Kor 14:32 kai\ pneu/mata profEtO=n profE/tais u(pota/ssetai:
1 Kor 14:32 kai pneumata profEtOn profEtais hypotassetai:
1 Kor 14:32 c--------- n-----npn- n-----gpm- n-----dpm- v-3ppi-s--
1 Kor 14:32 G2532 G4151 G4396 G4396 G5293
1 Kor 14:32 A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków!
1 Kor 14:32
1 Kor 14:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:32
1 Kor 14:32  I  perfumy  proroczy  posłuszny  proroków
1 Kor 14:32 G2532 G4151 G4396 G5293 G4396
1 Kor 14:33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,                                          
1 Kor 14:33 ou) ga/r e)stin a)katastasi/as o( Teo\s a)lla\ ei)rE/nEs. *(Os e)n pa/sais tai=s e)kklEsi/ais tO=n a(gi/On,
1 Kor 14:33 u gar estin akatastasias ho Teos alla eirEnEs. hOs en pasais tais ekklEsiais tOn hagiOn,
1 Kor 14:33 d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----gsf- c--------- p--------- a-----dpf- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm-
1 Kor 14:33 G3756 G1063 G2076 G0181 G3588 G2316 G0235 G1515 G5613 G1722 G3956 G3588 G1577 G3588 G0040
1 Kor 14:33 Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych,
1 Kor 14:33
1 Kor 14:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:33
1 Kor 14:33  że  Bóg  nie  jest  nieład  ale  Świat  Tak  w  wszystko  kościoły  Świętych
1 Kor 14:33 G1063 G2316 G3756 G2076 G0181 G0235 G1515 G5613 G1722 G3956 G1577 G0040
1 Kor 14:34 αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ νόμος λέγει.                                    
1 Kor 14:34 ai( gunai=kes e)n tai=s e)kklEsi/ais siga/tOsan, ou) ga\r e)pitre/petai au)tai=s lalei=n: a)lla\ u(potasse/sTOsan, kaTO\s kai\ o( no/mos le/gei.
1 Kor 14:34 hai gynaikes en tais ekklEsiais sigatOsan, u gar epitrepetai autais lalein: alla hypotassesTOsan, kaTOs kai ho nomos legei.
1 Kor 14:34 ra----npf- n-----npf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- v-3pad-p-- d--------- c--------- v-3ppi-s-- rp----dpf- v--pan---- c--------- v-3ppd-p-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s--
1 Kor 14:34 G3588 G1135 G1722 G3588 G1577 G4601 G3756 G1063 G2010 G0846 G2980 G0235 G5293 G2531 G2532 G3588 G3551 G3004
1 Kor 14:34 kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.
1 Kor 14:34
1 Kor 14:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 14:34
1 Kor 14:34  Żony  w  kościoły  cichy  dla  nie  dozwolony  ich  mówić  i  być  w  podwładny  jako  i  prawo  mówi
1 Kor 14:34 G1135 G1722 G1577 G4601 G1063 G3756 G2010 G0846 G2980 G0235 G5293 G5293 G5293 G2531 G2532 G3551 G3004
1 Kor 14:35 εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.                                    
1 Kor 14:35 ei) de/ ti maTei=n Te/lousin, e)n oi)/kO| tou\s i)di/ous a)/ndras e)perOta/tOsan, ai)sCHro\n ga/r e)stin gunaiki\ lalei=n e)n e)kklEsi/a|.
1 Kor 14:35 ei de ti maTein Telusin, en oikO tus idius andras eperOtatOsan, aisCHron gar estin gynaiki lalein en ekklEsia.
1 Kor 14:35 c--------- c--------- ri----asn- v--aan---- v-3pai-p-- p--------- n-----dsm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v-3pad-p-- a-----nsn- c--------- v-3pai-s-- n-----dsf- v--pan---- p--------- n-----dsf-
1 Kor 14:35 G1487 G1161 G5100 G3129 G2309 G1722 G3624 G3588