Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor15      do_str_głównej      do_2Kor1      
1 Kor 16:1 Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.                              
1 Kor 16:1 *peri\ de\ tE=s logei/as tE=s ei)s tou\s a(gi/ous, O(/sper die/taXa tai=s e)kklEsi/ais tE=s *galati/as, ou(/tOs kai\ u(mei=s poiE/sate.
1 Kor 16:1 peri de tEs logeias tEs eis tus hagius, hOsper dietaXa tais ekklEsiais tEs galatias, hutOs kai hymeis poiEsate.
1 Kor 16:1 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- v-1aai-s-- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- d--------- d--------- rp----np-- v-2aad-p--
1 Kor 16:1 G4012 G1161 G3588 G3048 G3588 G1519 G3588 G0040 G5618 G1299 G3588 G1577 G3588 G1053 G3779 G2532 G5210 G4160
1 Kor 16:1 Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.
1 Kor 16:1
1 Kor 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:1
1 Kor 16:1  W  kolekcja  zaś  dla  Świętych  Postępować  tak  jako  zestaw  kościoły  Galatia
1 Kor 16:1 G4012 G3048 G1161 G1519 G0040 G4160 G3779 G5618 G1299 G1577 G1053
1 Kor 16:2 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων τι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.                          
1 Kor 16:2 kata\ mi/an sabba/tou e(/kastos u(mO=n par' e(autO=| tiTe/tO TEsauri/DZOn o(/ ti e)a\n eu)odO=tai, i(/na mE\ o(/tan e)/lTO to/te logei=ai gi/nOntai.
1 Kor 16:2 kata mian sabbatu hekastos hymOn par' eautO tiTetO TEsauriDZOn ho ti ean euodOtai, hina mE hotan elTO tote logeiai ginOntai.
1 Kor 16:2 p--------- a-----asf- n-----gsn- a-----nsm- rp----gp-- p--------- rp----dsm- v-3pad-s-- v--papnsm- rr----asn- ri----asn- x--------- v-3pps-s-- c--------- d--------- c--------- v-1aas-s-- d--------- n-----npf- v-3pms-p--
1 Kor 16:2 G2596 G3391 G4521 G1538 G5216 G3844 G1438 G5087 G2343 G3739 G5100 G1437 G2137 G2443 G3361 G3752 G2064 G5119 G3048 G1096
1 Kor 16:2 Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę.
1 Kor 16:2
1 Kor 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:2
1 Kor 16:2  W  pierwszy  Tydzień  każdy  ty, wy  złożone  w  się  oszczędza  jak  jak  będzie  stan  że  nie  do  opłat  kiedy  przyjść
1 Kor 16:2 G2596 G3391 G4521 G1538 G5216 G5087 G3844 G1438 G2343 G0302 G3748 G2137 G2137 G2443 G3361 G1096 G3048 G3752 G3752
1 Kor 16:3 ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι᾿ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ·                                  
1 Kor 16:3 o(/tan de\ parage/nOmai, ou(\s e)a\n dokima/sEte, di' e)pistolO=n tou/tous pe/mPSO a)penegkei=n tE\n CHa/rin u(mO=n ei)s *)ierousalE/m:
1 Kor 16:3 hotan de paragenOmai, hus ean dokimasEte, di' epistolOn tutus pemPSO apeneNkein tEn CHarin hymOn eis ierusalEm:
1 Kor 16:3 c--------- c--------- v-1ams-s-- rr----apm- x--------- v-2aas-p-- p--------- n-----gpf- rd----apm- v-1fai-s-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- n-----asf-
1 Kor 16:3 G3752 G1161 G3854 G3739 G1437 G1381 G1223 G1992 G5128 G3992 G0667 G3588 G5485 G5216 G1519 G2419
1 Kor 16:3 Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy.
1 Kor 16:3
1 Kor 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:3
1 Kor 16:3  Kiedy  zaś  przyjść  który  wybierz  tych  wysłać  z  Listów  zostało  swój  jałmużna  w  Jerozolima
1 Kor 16:3 G3752 G1161 G3854 G1437 G1381 G5128 G3992 G1223 G1992 G0667 G5216 G5485 G1519 G2419
1 Kor 16:4 ἐὰν δὲ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.                                              
1 Kor 16:4 e)a\n de\ a)/Xion E)=| tou= ka)me\ poreu/esTai, su\n e)moi\ poreu/sontai.
1 Kor 16:4 ean de aXion E tu kame poreuesTai, syn emoi poreusontai.
1 Kor 16:4 c--------- c--------- a-----nsn- v-3pas-s-- ra----gsn- d--------- v--pmn---- p--------- rp----ds-- v-3fmi-p--
1 Kor 16:4 G1437 G1161 G0514 G2228 G3588 G2504 G4198 G4862 G1698 G4198
1 Kor 16:4 A jeśli warto będzie, żebym i ja się udał, powędrują ze mną.
1 Kor 16:4
1 Kor 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:4
1 Kor 16:4 A  jeśli  przyzwoicie  będzie  i  iść  z  mnie  iść
1 Kor 16:4 G1161 G1437 G0514 G5600 G2504 G4198 G4862 G1698 G4198
1 Kor 16:5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·                                              
1 Kor 16:5 *)eleu/somai de\ pro\s u(ma=s o(/tan *makedoni/an die/lTO, *makedoni/an ga\r die/rCHomai:
1 Kor 16:5 eleusomai de pros hymas hotan makedonian dielTO, makedonian gar dierCHomai:
1 Kor 16:5 v-1fmi-s-- c--------- p--------- rp----ap-- c--------- n-----asf- v-1aas-s-- n-----asf- c--------- v-1pmi-s--
1 Kor 16:5 G2064 G1161 G4314 G5209 G3752 G3109 G1330 G3109 G1063 G1330
1 Kor 16:5 Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko,
1 Kor 16:5
1 Kor 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:5
1 Kor 16:5  przyjść  do  ty, wy  kiedy  pass  Macedonia  dla  iść  przez  Macedonia
1 Kor 16:5 G2064 G4314 G5209 G3752 G1330 G3109 G1063 G1330 G1330 G3109
1 Kor 16:6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.                                    
1 Kor 16:6 pro\s u(ma=s de\ tuCHo\n paramenO= E)\ kai\ paraCHeima/sO, i(/na u(mei=s me prope/mPSEte ou(= e)a\n poreu/Omai.
1 Kor 16:6 pros hymas de tyCHon paramenO E kai paraCHeimasO, hina hymeis me propemPSEte hu ean poreuOmai.
1 Kor 16:6 p--------- rp----ap-- c--------- v--aapasn- v-1fai-s-- c--------- d--------- v-1fai-s-- c--------- rp----np-- rp----as-- v-2aas-p-- c--------- x--------- v-1pms-s--
1 Kor 16:6 G4314 G5209 G1161 G5177 G3887 G2228 G2532 G3914 G2443 G5210 G3165 G4311 G3757 G1437 G4198
1 Kor 16:6 u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę.
1 Kor 16:6
1 Kor 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:6
1 Kor 16:6  Y  ty, wy  zaś  może  być  dodatkowe prowizje  lub  i  zimą  że  ty, wy  mnie  prowadzone  gdzie  gdzie  iść
1 Kor 16:6 G4314 G5209 G1161 G5177 G5177 G3887 G2228 G2532 G3914 G2443 G5210 G3165 G4311 G1437 G3757 G4198
1 Kor 16:7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος ἐπιτρέψῃ.                            
1 Kor 16:7 ou) Te/lO ga\r u(ma=s a)/rti e)n paro/dO| i)dei=n, e)lpi/DZO ga\r CHro/non tina\ e)pimei=nai pro\s u(ma=s, e)a\n o( ku/rios e)pitre/PSE|.
1 Kor 16:7 u TelO gar hymas arti en parodO idein, elpiDZO gar CHronon tina epimeinai pros hymas, ean ho kyrios epitrePSE.
1 Kor 16:7 d--------- v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- d--------- p--------- n-----dsf- v--aan---- v-1pai-s-- c--------- n-----asm- ri----asm- v--aan---- p--------- rp----ap-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s--
1 Kor 16:7 G3756 G2309 G1063 G5209 G0737 G1722 G3938 G1492 G1679 G1063 G5550 G5100 G1961 G4314 G5209 G1437 G3588 G2962 G2010
1 Kor 16:7 Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.
1 Kor 16:7
1 Kor 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:7
1 Kor 16:7  Dla  nie  potrzeba  zobaczyć  ty, wy  teraz  mimochodem  mimochodem  i  nadzieja  pobyt  w  ty, wy  kilka  czas  jeśli  Władca  będzie
1 Kor 16:7 G1063 G3756 G2309 G1492 G5209 G0737 G1722 G3938 G1161 G1679 G1961 G4314 G5209 G5100 G5550 G1437 G2962 G2010
1 Kor 16:8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·                                                    
1 Kor 16:8 e)pimenO= de\ e)n *)efe/sO| e(/Os tE=s pentEkostE=s:
1 Kor 16:8 epimenO de en efesO heOs tEs pentEkostEs:
1 Kor 16:8 v-1fai-s-- c--------- p--------- n-----dsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
1 Kor 16:8 G1961 G1161 G1722 G2181 G2193 G3588 G4005
1 Kor 16:8 W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy.
1 Kor 16:8
1 Kor 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:8
1 Kor 16:8  W  Efez  zaś  smolisty  do  Zielone Świątki
1 Kor 16:8 G1722 G2181 G1161 G1961 G2193 G4005
1 Kor 16:9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.                                              
1 Kor 16:9 Tu/ra ga/r moi a)ne/O|gen mega/lE kai\ e)nergE/s, kai\ a)ntikei/menoi polloi/.
1 Kor 16:9 Tyra gar moi aneOgen megalE kai energEs, kai antikeimenoi polloi.
1 Kor 16:9 n-----nsf- c--------- rp----ds-- v-3xai-s-- a-----nsf- c--------- a-----nsf- c--------- v--pmpnpm- a-----npm-
1 Kor 16:9 G2374 G1063 G3427 G0455 G3173 G2532 G1756 G2532 G0480 G4183
1 Kor 16:9 Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni.
1 Kor 16:9
1 Kor 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:9
1 Kor 16:9  dla  mnie  otwór  wielki  i  szeroki  drzwi  i  przeciwników  wiele
1 Kor 16:9 G1063 G3427 G0455 G3173 G2532 G1756 G2374 G2532 G0480 G4183
1 Kor 16:10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ·                                
1 Kor 16:10 *)ea\n de\ e)/lTE| *timo/Teos, ble/pete i(/na a)fo/bOs ge/nEtai pro\s u(ma=s, to\ ga\r e)/rgon kuri/ou e)rga/DZetai O(s ka)gO/:
1 Kor 16:10 ean de elTE timoTeos, blepete hina afobOs genEtai pros hymas, to gar ergon kyriu ergaDZetai hOs kagO:
1 Kor 16:10 c--------- c--------- v-3aas-s-- n-----nsm- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-3ams-s-- p--------- rp----ap-- ra----asn- c--------- n-----asn- n-----gsm- v-3pmi-s-- c--------- d---------
1 Kor 16:10 G1437 G1161 G2064 G5095 G0991 G2443 G0870 G1096 G4314 G5209 G3588 G1063 G2041 G2962 G2038 G5613 G2504
1 Kor 16:10 Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać, albowiem podobnie jak ja trudzi się dla Pańskiego dzieła.
1 Kor 16:10
1 Kor 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:10
1 Kor 16:10  Jeśli  zaś  przyjść  Tymotka  Zobaczyć  że  był  w  ty, wy  bezpieczny  dla  sprawia, że  sprawa  Władca  jako  i  Ja
1 Kor 16:10 G1437 G1161 G2064 G5095 G0991 G2443 G1096 G4314 G5209 G0870 G1063 G2038 G2041 G2962 G5613 G2532 G1473
1 Kor 16:11 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.                          
1 Kor 16:11 mE/ tis ou)=n au)to\n e)XouTenE/sE|. prope/mPSate de\ au)to\n e)n ei)rE/nE|, i(/na e)/lTE| pro/s me, e)kde/CHomai ga\r au)to\n meta\ tO=n a)delfO=n.
1 Kor 16:11 mE tis un auton eXuTenEsE. propemPSate de auton en eirEnE, hina elTE pros me, ekdeCHomai gar auton meta tOn adelfOn.
1 Kor 16:11 d--------- ri----nsm- c--------- rp----asm- v-3aas-s-- v-2aad-p-- c--------- rp----asm- p--------- n-----dsf- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----as-- v-1pmi-s-- c--------- rp----asm- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
1 Kor 16:11 G3361 G5100 G3767 G0846 G1848 G4311 G1161 G0846 G1722 G1515 G2443 G2064 G4314 G3165 G1551 G1063 G0846 G3326 G3588 G0080
1 Kor 16:11 Niech przeto nikt go nie lekceważy! Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.
1 Kor 16:11
1 Kor 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:11
1 Kor 16:11  Zatem  żaden  nie  zaniedbanie  jego  ale  wydać  jego  z  świat  że  przyjść  do  mnie  dla  czekanie  jego  z  bracia
1 Kor 16:11 G3767 G5100 G3361 G1848 G0846 G1161 G4311 G0846 G1722 G1515 G2443 G2064 G4314 G3165 G1063 G1551 G0846 G3326 G0080
1 Kor 16:12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.            
1 Kor 16:12 *peri\ de\ *)apollO= tou= a)delfou=, polla\ pareka/lesa au)to\n i(/na e)/lTE| pro\s u(ma=s meta\ tO=n a)delfO=n: kai\ pa/ntOs ou)k E)=n Te/lEma i(/na nu=n e)/lTE|, e)leu/setai de\ o(/tan eu)kairE/sE|.
1 Kor 16:12 peri de apollO tu adelfu, polla parekalesa auton hina elTE pros hymas meta tOn adelfOn: kai pantOs uk En TelEma hina nyn elTE, eleusetai de hotan eukairEsE.
1 Kor 16:12 p--------- c--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- a-----apn- v-1aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ap-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- d--------- d--------- v-3iai-s-- n-----nsn- c--------- d--------- v-3aas-s-- v-3fmi-s-- c--------- c--------- v-3aas-s--
1 Kor 16:12 G4012 G1161 G0625 G3588 G0080 G4183 G3870 G0846 G2443 G2064 G4314 G5209 G3326 G3588 G0080 G2532 G3843 G3756 G2258 G2307 G2443 G3568 G2064 G2064 G1161 G3752 G2119
1 Kor 16:12 Co do Apollosa - brata, [pragnę donieść, iż] bardzo go prosiłem, żeby do was przybył z braćmi. Lecz w tej chwili nie okazał żadnej chęci. Przybędzie, kiedy się nadarzy sposobność.
1 Kor 16:12
1 Kor 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:12
1 Kor 16:12 A  że  do  brat  Apollos  bardzo  pytanie  jego  że  z  bracia  iść  do  ty, wy  ale  nie  nie  jak  jak  iść  teraz  i  przyjść  kiedy  będzie  łatwy
1 Kor 16:12 G1161 G4012 G4012 G0080 G0625 G4183 G3870 G0846 G2443 G3326 G0080 G2064 G4314 G5209 G2532 G3843 G3756 G2258 G2307 G2064 G3568 G1161 G2064 G3752 G2119 G2119
1 Kor 16:13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε·                                                    
1 Kor 16:13 *grEgorei=te, stE/kete e)n tE=| pi/stei, a)ndri/DZesTe, krataiou=sTe:
1 Kor 16:13 grEgoreite, stEkete en tE pistei, andriDZesTe, krataiusTe:
1 Kor 16:13 v-2pad-p-- v-2pad-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2pmd-p-- v-2ppd-p--
1 Kor 16:13 G1127 G4739 G1722 G3588 G4102 G0407 G2901
1 Kor 16:13 Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!
1 Kor 16:13
1 Kor 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:13
1 Kor 16:13  Obudzić  stoisko  w  Wiara  Być  dzielny  firma
1 Kor 16:13 G1127 G4739 G1722 G4102 G0407 G0407 G2901
1 Kor 16:14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.                                                        
1 Kor 16:14 pa/nta u(mO=n e)n a)ga/pE| gine/sTO.
1 Kor 16:14 panta hymOn en agapE ginesTO.
1 Kor 16:14 a-----npn- rp----gp-- p--------- n-----dsf- v-3pmd-s--
1 Kor 16:14 G3956 G5216 G1722 G0026 G1096
1 Kor 16:14 Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!
1 Kor 16:14
1 Kor 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:14
1 Kor 16:14  Wszystko  ty, wy  będzie  z  miłość
1 Kor 16:14 G3956 G5216 G1096 G1722 G0026
1 Kor 16:15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·                          
1 Kor 16:15 *parakalO= de\ u(ma=s, a)delfoi/: oi)/date tE\n oi)ki/an *stefana=, o(/ti e)sti\n a)parCHE\ tE=s *)aCHai/+as kai\ ei)s diakoni/an toi=s a(gi/ois e)/taXan e(autou/s:
1 Kor 16:15 parakalO de hymas, adelfoi: oidate tEn oikian stefana, hoti estin aparCHE tEs aCHa+ias kai eis diakonian tois hagiois etaXan heautus:
1 Kor 16:15 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v-2xai-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- n-----asf- ra----dpm- a-----dpm- v-3aai-p-- rp----apm-
1 Kor 16:15 G3870 G1161 G5209 G0080 G1492 G3588 G3614 G4734 G3754 G2076 G0536 G3588 G0882 G2532 G1519 G1248 G3588 G0040 G5021 G1438
1 Kor 16:15 Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym;
1 Kor 16:15
1 Kor 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:15
1 Kor 16:15  Proszę  ty, wy  bracia  wiedzieć  rodzina  Stefanovo  że  jest  pierwiastek  Achaia  i  dedykowane  się  w  serwis  święty
1 Kor 16:15 G3870 G5209 G0080 G1492 G3614 G4734 G3754 G2076 G0536 G0882 G2532 G5021 G1438 G1519 G1248 G0040
1 Kor 16:16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.                                          
1 Kor 16:16 i(/na kai\ u(mei=s u(pota/ssEsTe toi=s toiou/tois kai\ panti\ tO=| sunergou=nti kai\ kopiO=nti.
1 Kor 16:16 hina kai hymeis hypotassEsTe tois toiutois kai panti tO synergunti kai kopiOnti.
1 Kor 16:16 c--------- d--------- rp----np-- v-2pps-p-- ra----dpm- rd----dpm- c--------- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- c--------- v--papdsm-
1 Kor 16:16 G2443 G2532 G5210 G5293 G3588 G5108 G2532 G3956 G3588 G4903 G2532 G2872
1 Kor 16:16 żebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi się z wami.
1 Kor 16:16
1 Kor 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:16
1 Kor 16:16  Być  i  ty, wy  szacunku  taki  i  każdy  stymuluje  i  pracownik
1 Kor 16:16 G5293 G2532 G5210 G5293 G5108 G2532 G3956 G4903 G2532 G2872
1 Kor 16:17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,                                  
1 Kor 16:17 CHai/rO de\ e)pi\ tE=| parousi/a| *stefana= kai\ *fortouna/tou kai\ *)aCHai+kou=, o(/ti to\ u(me/teron u(ste/rEma ou(=toi a)neplE/rOsan,
1 Kor 16:17 CHairO de epi tE parusia stefana kai fortunatu kai aCHa+iku, hoti to hymeteron hysterEma hutoi aneplErOsan,
1 Kor 16:17 v-1pai-s-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- rd----npm- v-3aai-p--
1 Kor 16:17 G5463 G1161 G1909 G3588 G3952 G4734 G2532 G5415 G2532 G0883 G3754 G3588 G5212 G5303 G3778 G0378
1 Kor 16:17 Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą.
1 Kor 16:17
1 Kor 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:17
1 Kor 16:17  rad  PRZYJAZD  Stefan  Fortunata  i  Ahaika  one  wypełnione  brak  swój
1 Kor 16:17 G5463 G3952 G4734 G5415 G2532 G0883 G3778 G0378 G5303 G5216
1 Kor 16:18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.                                          
1 Kor 16:18 a)ne/pausan ga\r to\ e)mo\n pneu=ma kai\ to\ u(mO=n. e)piginO/skete ou)=n tou\s toiou/tous.
1 Kor 16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to hymOn. epiginOskete un tus toiutus.
1 Kor 16:18 v-3aai-p-- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- c--------- ra----asn- rp----gp-- v-2pad-p-- c--------- ra----apm- rd----apm-
1 Kor 16:18 G0373 G1063 G3588 G1699 G4151 G2532 G3588 G5216 G1921 G3767 G3588 G5108
1 Kor 16:18 Pokrzepili bowiem i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich!
1 Kor 16:18
1 Kor 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:18
1 Kor 16:18  dla  one  mój  i  swój  duch  uspokoił  Czytać  taki
1 Kor 16:18 G1063 G0373 G1699 G2532 G5216 G4151 G0373 G1921 G5108
1 Kor 16:19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.                          
1 Kor 16:19 *)aspa/DZontai u(ma=s ai( e)kklEsi/ai tE=s *)asi/as. a)spa/DZetai u(ma=s e)n kuri/O| polla\ *)aku/las kai\ *pri/ska su\n tE=| kat' oi)=kon au)tO=n e)kklEsi/a|.
1 Kor 16:19 aspaDZontai hymas hai ekklEsiai tEs asias. aspaDZetai hymas en kyriO polla akylas kai priska syn tE kat' oikon autOn ekklEsia.
1 Kor 16:19 v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf- v-3pmi-s-- rp----ap-- p--------- n-----dsm- a-----apn- n-----nsm- c--------- n-----nsf- p--------- ra----dsf- p--------- n-----asm- rp----gpm- n-----dsf-
1 Kor 16:19 G0782 G5209 G3588 G1577 G3588 G0773 G0782 G5209 G1722 G2962 G4183 G0207 G2532 G4251 G4862 G3588 G2596 G3624 G0846 G1577
1 Kor 16:19 Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem.
1 Kor 16:19
1 Kor 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:19
1 Kor 16:19  Powitanie  ty, wy  Kościół  Asiyskie  powitanie  ty, wy  pilnie  w  Władca  Aquila  i  Priscilla  z  do domu  do domu  ich  Kościół
1 Kor 16:19 G0782 G5209 G1577 G0773 G0782 G5209 G4183 G1722 G2962 G0207 G2532 G4252 G4862 G2596 G3624 G0846 G1577
1 Kor 16:20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.                                              
1 Kor 16:20 a)spa/DZontai u(ma=s oi( a)delfoi\ pa/ntes. *)aspa/sasTe a)llE/lous e)n filE/mati a(gi/O|.
1 Kor 16:20 aspaDZontai hymas hoi adelfoi pantes. aspasasTe allElus en filEmati hagiO.
1 Kor 16:20 v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npm- n-----npm- a-----npm- v-2amd-p-- rp----apm- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
1 Kor 16:20 G0782 G5209 G3588 G0080 G3956 G0782 G0240 G1722 G5370 G0040
1 Kor 16:20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym!
1 Kor 16:20
1 Kor 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:20
1 Kor 16:20  Powitanie  ty, wy  wszystko  bracia  Pozdrawiać  przyjaciel  inny  święty  pocałunek
1 Kor 16:20 G0782 G5209 G3956 G0080 G0782 G0240 G0240 G0040 G5370
1 Kor 16:21 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.                                                      
1 Kor 16:21 *(o a)spasmo\s tE=| e)mE=| CHeiri\ *pau/lou.
1 Kor 16:21 ho aspasmos tE emE CHeiri paulu.
1 Kor 16:21 ra----nsm- n-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- n-----gsm-
1 Kor 16:21 G3588 G0783 G3588 G1699 G5495 G3972
1 Kor 16:21 Pozdrowienie ręką moją - Pawła.
1 Kor 16:21
1 Kor 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:21
1 Kor 16:21  Pawłowski  powitanie  własny  własny
1 Kor 16:21 G3972 G0783 G1699 G5495
1 Kor 16:22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρανα θα.                                              
1 Kor 16:22 ei)/ tis ou) filei= to\n ku/rion, E)/tO a)na/Tema. *marana Ta.
1 Kor 16:22 ei tis u filei ton kyrion, EtO anaTema. marana Ta.
1 Kor 16:22 c--------- ri----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v-3pad-s-- n-----nsn- n-----vsm- v-2aad-s--
1 Kor 16:22 G1487 G5100 G3756 G5368 G3588 G2962 G2277 G0331 G3134 G3134
1 Kor 16:22 Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha.
1 Kor 16:22
1 Kor 16:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:22
1 Kor 16:22  Kto  nie  lubi  Władca  Jezus  Chrystus  anatema  Maranatha
1 Kor 16:22 G1536 G3756 G5368 G2962 G2424 G5547 G0331 G3134
1 Kor 16:23 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.                                                    
1 Kor 16:23 E( CHa/ris tou= kuri/ou *)iEsou= meT' u(mO=n.
1 Kor 16:23 hE CHaris tu kyriu iEsu meT' ymOn.
1 Kor 16:23 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gp--
1 Kor 16:23 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G3326 G5216
1 Kor 16:23 Łaska Pana, Jezusa [niech będzie] z wami!
1 Kor 16:23
1 Kor 16:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:23
1 Kor 16:23  Łaska  Władca  Jezus  Chrystus  z  ty, wy
1 Kor 16:23 G5485 G2962 G2424 G5547 G3326 G5216
1 Kor 16:24 ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                                
1 Kor 16:24 E( a)ga/pE mou meta\ pa/ntOn u(mO=n e)n *CHristO=| *)iEsou=.
1 Kor 16:24 hE agapE mu meta pantOn hymOn en CHristO iEsu.
1 Kor 16:24 ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- p--------- a-----gpm- rp----gp-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
1 Kor 16:24 G3588 G0026 G3450 G3326 G3956 G5216 G1722 G5547 G2424
1 Kor 16:24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
1 Kor 16:24
1 Kor 16:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 16:24
1 Kor 16:24  miłość  mój  z  wszystko  ty, wy  w  Chrystus  Jezus  Amen
1 Kor 16:24 G0026 G3450 G3326 G3956 G5216 G1722 G5547 G2424 G0281
Copyright by Cezary Podolski