Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1P2      do_str_głównej      do_1P4      
1 P 3:1 Ὁμοίως [αἱ] γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται                  
1 P 3:1 *(omoi/Os [ai(] gunai=kes u(potasso/menai toi=s i)di/ois a)ndra/sin, i(/na kai\ ei)/ tines a)peiTou=sin tO=| lo/gO| dia\ tE=s tO=n gunaikO=n a)nastrofE=s a)/neu lo/gou kerdETE/sontai
1 P 3:1 homoiOs [hai] gynaikes hypotassomenai tois idiois andrasin, hina kai ei tines apeiTusin tO logO dia tEs tOn gynaikOn anastrofEs aneu logu kerdETEsontai
1 P 3:1 d--------- ra----vpf- n-----vpf- v--pppnpf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- c--------- d--------- c--------- ri----npm- v-3pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsf- ra----gpf- n-----gpf- n-----gsf- p--------- n-----gsm- v-3fpi-p--
1 P 3:1 G3668 G3588 G1135 G5293 G3588 G2398 G0435 G2443 G2532 G1487 G5100 G0544 G3588 G3056 G1223 G3588 G3588 G1135 G0391 G0427 G3056 G2770
1 P 3:1 Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki,
1 P 3:1
1 P 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:1
1 P 3:1  Również  żona  słuchać  jego  mężów  że  tych  tych  że  nie  słuchać  słowo  Jego życie  Jego życie  żony  bez  słowa  priobretaemy  były
1 P 3:1 G3668 G1135 G5293 G2398 G0435 G2443 G1487 G5100 G0544 G0544 G0544 G3056 G0391 G1223 G1135 G0427 G3056 G2770 G2770
1 P 3:2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν.                                                
1 P 3:2 e)popteu/santes tE\n e)n fo/bO| a(gnE\n a)nastrofE\n u(mO=n.
1 P 3:2 epopteusantes tEn en fobO hagnEn anastrofEn hymOn.
1 P 3:2 v--aapnpm- ra----asf- p--------- n-----dsm- a-----asf- n-----asf- rp----gp--
1 P 3:2 G2029 G3588 G1722 G5401 G0053 G0391 G5216
1 P 3:2 gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
1 P 3:2
1 P 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:2
1 P 3:2  zobaczyć  swój  netto  w strachu  w strachu  życie
1 P 3:2 G2029 G5216 G0053 G1722 G5401 G0391
1 P 3:3 ὧν ἔστω οὐχ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος,                                  
1 P 3:3 O(=n e)/stO ou)CH o( e)/XOTen e)mplokE=s triCHO=n kai\ periTe/seOs CHrusi/On E)\ e)ndu/seOs i(mati/On ko/smos,
1 P 3:3 hOn estO uCH ho eXOTen emplokEs triCHOn kai periTeseOs CHrysiOn E endyseOs himatiOn kosmos,
1 P 3:3 rr----gpf- v-3pad-s-- d--------- ra----nsm- d--------- n-----gsf- n-----gpf- c--------- n-----gsf- n-----gpn- c--------- n-----gsf- n-----gpn- n-----nsm-
1 P 3:3 G3739 G2077 G3756 G3588 G1855 G1708 G2359 G2532 G4025 G5553 G2228 G1745 G2440 G2889
1 P 3:3 Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie,
1 P 3:3
1 P 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:3
1 P 3:3  będzie  ornament  swój  nie  zewnętrzny  tkactwo  włosy  nie  złoto  Czapki  lub  sznyt  Odzież
1 P 3:3 G2077 G2889 G3739 G3756 G1855 G1708 G2359 G2532 G5553 G4025 G2228 G1745 G2440
1 P 3:4 ἀλλ᾿ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές.                      
1 P 3:4 a)ll' o( krupto\s tE=s kardi/as a)/nTrOpos e)n tO=| a)fTa/rtO| tou= prae/Os kai\ E(suCHi/ou pneu/matos, o(/ e)stin e)nO/pion tou= Teou= polutele/s.
1 P 3:4 all' o kryptos tEs kardias anTrOpos en tO afTartO tu praeOs kai hEsyCHiu pneumatos, ho estin enOpion tu Teu polyteles.
1 P 3:4 c--------- ra----nsm- a-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- p--------- ra----dsm- a-----dsm- ra----gsn- a-----gsn- c--------- a-----gsn- n-----gsn- rr----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsn-
1 P 3:4 G0235 G3588 G2927 G3588 G2588 G0444 G1722 G3588 G0862 G3588 G4239 G2532 G2272 G4151 G3739 G2076 G1799 G3588 G2316 G4185
1 P 3:4 ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.
1 P 3:4
1 P 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:4
1 P 3:4  ale  najgłębszy  serce  człowiek  w  niezniszczalny  cichy  i  milczący  duch  że  cenny  przed  Bóg
1 P 3:4 G0235 G2927 G2588 G0444 G1722 G0862 G4239 G2532 G2272 G4151 G3739 G4185 G1799 G2316
1 P 3:5 οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,                            
1 P 3:5 ou(/tOs ga/r pote kai\ ai( a(/giai gunai=kes ai( e)lpi/DZousai ei)s Teo\n e)ko/smoun e(auta/s, u(potasso/menai toi=s i)di/ois a)ndra/sin,
1 P 3:5 hutOs gar pote kai hai hagiai gynaikes hai elpiDZusai eis Teon ekosmun heautas, hypotassomenai tois idiois andrasin,
1 P 3:5 d--------- c--------- d--------- d--------- ra----npf- a-----npf- n-----npf- ra----npf- v--papnpf- p--------- n-----asm- v-3iai-p-- rp----apf- v--pppnpf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm-
1 P 3:5 G3779 G1063 G4218 G2532 G3588 G0040 G1135 G3588 G1679 G1519 G2316 G2885 G1438 G5293 G3588 G2398 G0435
1 P 3:5 Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom.
1 P 3:5
1 P 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:5
1 P 3:5  Tak  raz  i  Świętych  żona  którzy zaufali  w  Bóg  ozdobiony  się  przestrzeganie  jego  mężów
1 P 3:5 G3779 G4218 G2532 G0040 G1135 G1679 G1909 G2316 G2885 G1438 G5293 G2398 G0435
1 P 3:6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.                            
1 P 3:6 O(s *sa/rra u(pE/kousen tO=| *)abraa/m, ku/rion au)to\n kalou=sa: E(=s e)genE/TEte te/kna a)gaTopoiou=sai kai\ mE\ fobou/menai mEdemi/an pto/Esin.
1 P 3:6 hOs sarra hypEkusen tO abraam, kyrion auton kalusa: hEs egenETEte tekna agaTopoiusai kai mE fobumenai mEdemian ptoEsin.
1 P 3:6 c--------- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----asm- rp----asm- v--papnsf- rr----gsf- v-2api-p-- n-----npn- v--papnpf- c--------- d--------- v--pmpnpf- a-----asf- n-----asf-
1 P 3:6 G5613 G4564 G5219 G3588 G0011 G2962 G0846 G2564 G3739 G1096 G5043 G0015 G2532 G3361 G5399 G3367 G4423
1 P 3:6 Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
1 P 3:6
1 P 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:6
1 P 3:6  Tak  Sarah  przestrzegane  Abraham  powołanie  jego  M.  ty, wy  dzieci  jego  robi  dobry  i  nie  wahać się  ani jakiś  strach
1 P 3:6 G5613 G4564 G5219 G0011 G2564 G0846 G2962 G1096 G5043 G3739 G0015 G0015 G2532 G3361 G5399 G3367 G3367 G4423
1 P 3:7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν.            
1 P 3:7 *oi( a)/ndres o(moi/Os sunoikou=ntes kata\ gnO=sin, O(s a)sTeneste/rO| skeu/ei tO=| gunaikei/O| a)pone/montes timE/n, O(s kai\ sugklErono/mois CHa/ritos DZOE=s, ei)s to\ mE\ e)gko/ptesTai ta\s proseuCHa\s u(mO=n.
1 P 3:7 hoi andres homoiOs synoikuntes kata gnOsin, hOs asTenesterO skeuei tO gynaikeiO aponemontes timEn, hOs kai syNklEronomois CHaritos DZOEs, eis to mE eNkoptesTai tas proseuCHas hymOn.
1 P 3:7 ra----vpm- n-----vpm- d--------- v--papnpm- p--------- n-----asf- c--------- a-----dsnc n-----dsn- ra----dsn- a-----dsn- v--papnpm- n-----asf- c--------- d--------- a-----dpm- n-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asn- d--------- v--ppn---- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
1 P 3:7 G3588 G0435 G3668 G4924 G2596 G1108 G5613 G0772 G4632 G3588 G1134 G0632 G5092 G5613 G2532 G4789 G5485 G2222 G1519 G3588 G3361 G1465 G3588 G4335 G5216
1 P 3:7 Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
1 P 3:7
1 P 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:7
1 P 3:7  Również  mężów  kontakt  dyskretnie  dyskretnie  żony  jako  słabsze  statek  zapewnienie  honor  jako  coheiress  żyzny  Życie  tak  nie  był  ty, wy  przeszkód  Modły
1 P 3:7 G3668 G0435 G4924 G1108 G2596 G1134 G5613 G0772 G4632 G0632 G5092 G5613 G4789 G5485 G2222 G1519 G3361 G1581 G5216 G1581 G4335
1 P 3:8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες,                                            
1 P 3:8 *to\ de\ te/los pa/ntes o(mo/frones, sumpaTei=s, fila/delfoi, eu)/splagCHnoi, tapeino/frones,
1 P 3:8 to de telos pantes homofrones, sympaTeis, filadelfoi, eusplaNCHnoi, tapeinofrones,
1 P 3:8 ra----asn- c--------- n-----asn- a-----vpm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm-
1 P 3:8 G3588 G1161 G5056 G3956 G3675 G4835 G5361 G2155 G5391
1 P 3:8 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni.
1 P 3:8
1 P 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:8
1 P 3:8  Wreszcie  Wreszcie  wszystko  Cieszyć  współczujący  miłości do braci  miłosierny  przyjazny  uprzejmy
1 P 3:8 G1161 G5056 G3956 G3675 G4835 G5361 G2155 G5391 G5012
1 P 3:9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε.                        
1 P 3:9 mE\ a)podido/ntes kako\n a)nti\ kakou= E)\ loidori/an a)nti\ loidori/as, tou)nanti/on de\ eu)logou=ntes, o(/ti ei)s tou=to e)klE/TEte i(/na eu)logi/an klEronomE/sEte.
1 P 3:9 mE apodidontes kakon anti kaku E loidorian anti loidorias, tunantion de euloguntes, hoti eis tuto eklETEte hina eulogian klEronomEsEte.
1 P 3:9 d--------- v--papnpm- a-----asn- p--------- a-----gsn- c--------- n-----asf- p--------- n-----gsf- ra----asn- c--------- v--papnpm- c--------- p--------- rd----asn- v-2api-p-- c--------- n-----asf- v-2aas-p--
1 P 3:9 G3361 G0591 G2556 G0473 G2556 G2228 G3059 G0473 G3059 G5121 G1161 G2127 G3754 G1519 G5124 G2564 G2443 G2129 G2816
1 P 3:9 Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
1 P 3:9
1 P 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:9
1 P 3:9  nie  Nagroda  zło  dla  zło  lub  poręcz  dla  potępiać  naprzeciwko  błogosławić  wiedząc,  że  do  do  przeznaczone  że  dziedziczyć  błogosławieństwo
1 P 3:9 G3361 G0591 G2556 G0473 G2556 G2228 G3059 G0473 G3059 G5121 G2129 G1492 G3754 G1519 G5124 G2564 G2443 G2816 G2127
1 P 3:10 γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,                      
1 P 3:10 o( ga\r Te/lOn DZOE\n a)gapa=n kai\ i)dei=n E(me/ras a)gaTa\s pausa/tO tE\n glO=ssan a)po\ kakou= kai\ CHei/lE tou= mE\ lalE=sai do/lon,
1 P 3:10 ho gar TelOn DZOEn agapan kai idein hEmeras agaTas pausatO tEn glOssan apo kaku kai CHeilE tu mE lalEsai dolon,
1 P 3:10 ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----asf- v--pan---- c--------- v--aan---- n-----apf- a-----apf- v-3aad-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- a-----gsn- c--------- n-----apn- ra----gsn- d--------- v--aan---- n-----asm-
1 P 3:10 G3588 G1063 G2309 G2222 G0025 G2532 G1492 G2250 G0018 G3973 G3588 G1100 G0575 G2556 G2532 G5491 G3588 G3361 G2980 G1388
1 P 3:10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie.
1 P 3:10
1 P 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:10
1 P 3:10  Dla  lubi  życie  i  chce  zobaczyć  dobry  dni  Wstrzymać  język  jego  z  zło  i  usta  ich  z  chytry  wypowiedzi
1 P 3:10 G1063 G0025 G2222 G2532 G2309 G1492 G0018 G2250 G3973 G1100 G0846 G0575 G2556 G2532 G5491 G0846 G3361 G1388 G2980
1 P 3:11 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν.                                      
1 P 3:11 e)kklina/tO de\ a)po\ kakou= kai\ poiEsa/tO a)gaTo/n, DZEtEsa/tO ei)rE/nEn kai\ diOXa/tO au)tE/n.
1 P 3:11 ekklinatO de apo kaku kai poiEsatO agaTon, DZEtEsatO eirEnEn kai diOXatO autEn.
1 P 3:11 v-3aad-s-- c--------- p--------- a-----gsn- c--------- v-3aad-s-- a-----asn- v-3aad-s-- n-----asf- c--------- v-3aad-s-- rp----asf-
1 P 3:11 G1578 G1161 G0575 G2556 G2532 G4160 G0018 G2212 G1515 G2532 G1377 G0846
1 P 3:11 Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim.
1 P 3:11
1 P 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:11
1 P 3:11  unikać  z  zło  i  do  dobry  Poszukiwanie  Świat  i  Dążyć  to
1 P 3:11 G1578 G0575 G2556 G2532 G4160 G0018 G2212 G1515 G2532 G1377 G0846
1 P 3:12 ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.                            
1 P 3:12 o(/ti o)fTalmoi\ kuri/ou e)pi\ dikai/ous kai\ O)=ta au)tou= ei)s de/Esin au)tO=n, pro/sOpon de\ kuri/ou e)pi\ poiou=ntas kaka/.
1 P 3:12 hoti ofTalmoi kyriu epi dikaius kai Ota autu eis deEsin autOn, prosOpon de kyriu epi poiuntas kaka.
1 P 3:12 c--------- n-----npm- n-----gsm- p--------- a-----apm- c--------- n-----npn- rp----gsm- p--------- n-----asf- rp----gpm- n-----nsn- c--------- n-----gsm- p--------- v--papapm- a-----apn-
1 P 3:12 G3754 G3788 G2962 G1909 G1342 G2532 G3775 G0846 G1519 G1162 G0846 G4383 G1161 G2962 G1909 G4160 G2556
1 P 3:12 Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
1 P 3:12
1 P 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:12
1 P 3:12  że  oczy  Władca  do  sprawiedliwy  i  uszy  Jego  do  Modlitwa  ich  ale  twarz  Władca  v.  zrobić  zło
1 P 3:12 G3754 G3788 G2962 G1909 G1342 G2532 G3775 G0846 G1519 G1162 G0846 G1161 G4383 G2962 G1909 G4160 G2556
1 P 3:13 Καὶ τίς κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε;                                          
1 P 3:13 *kai\ ti/s o( kakO/sOn u(ma=s e)a\n tou= a)gaTou= DZElOtai\ ge/nEsTe;
1 P 3:13 kai tis ho kakOsOn hymas ean tu agaTu DZElOtai genEsTe;
1 P 3:13 c--------- ri----nsm- ra----nsm- v--fapnsm- rp----ap-- c--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----npm- v-2ams-p--
1 P 3:13 G2532 G5101 G3588 G2559 G5209 G1437 G3588 G0018 G2207 G1096
1 P 3:13 Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra?
1 P 3:13
1 P 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:13
1 P 3:13  I  kto  będzie  ty, wy  zło  jeśli  będzie  fanatyków  dobry
1 P 3:13 G2532 G5101 G2559 G5209 G2559 G1437 G1096 G3402 G0018
1 P 3:14 ἀλλ᾿ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε,                                
1 P 3:14 a)ll' ei) kai\ pa/sCHoite dia\ dikaiosu/nEn, maka/rioi. to\n de\ fo/bon au)tO=n mE\ fobETE=te mEde\ taraCHTE=te,
1 P 3:14 all' ei kai pasCHoite dia dikaiosynEn, makarioi. ton de fobon autOn mE fobETEte mEde taraCHTEte,
1 P 3:14 c--------- c--------- d--------- v-2pao-p-- p--------- n-----asf- a-----npm- ra----asm- c--------- n-----asm- rp----gpm- d--------- v-2aps-p-- c--------- v-2aps-p--
1 P 3:14 G0235 G1487 G2532 G3958 G1223 G1343 G3107 G3588 G1161 G5401 G0846 G3361 G5399 G3366 G5015
1 P 3:14 Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić!
1 P 3:14
1 P 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:14
1 P 3:14  Ale  jeśli  i  ponieść  dla  prawda  Błogosławiony  i  strach  ich  nie  Strach  i  nie  gryźć
1 P 3:14 G0235 G1487 G2532 G3958 G1223 G1343 G3107 G1161 G5401 G0846 G3361 G5399 G3366 G3366 G5015
1 P 3:15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος,                
1 P 3:15 ku/rion de\ to\n *CHristo\n a(gia/sate e)n tai=s kardi/ais u(mO=n, e(/toimoi a)ei\ pro\s a)pologi/an panti\ tO=| ai)tou=nti u(ma=s lo/gon peri\ tE=s e)n u(mi=n e)lpi/dos,
1 P 3:15 kyrion de ton CHriston hagiasate en tais kardiais hymOn, hetoimoi aei pros apologian panti tO aitunti hymas logon peri tEs en hymin elpidos,
1 P 3:15 n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-2aad-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- a-----npm- d--------- p--------- n-----asf- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- rp----ap-- n-----asm- p--------- ra----gsf- p--------- rp----dp-- n-----gsf-
1 P 3:15 G2962 G1161 G3588 G5547 G0037 G1722 G3588 G2588 G5216 G2092 G0104 G4314 G0627 G3956 G3588 G0154 G5209 G3056 G4012 G3588 G1722 G5213 G1680
1 P 3:15 Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
1 P 3:15
1 P 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:15
1 P 3:15  Władca  Bóg  święcić  w  serca  swój  zawsze  gotowy  każdy  wymagających  ty, wy  Sprawozdanie  w  swój  nadzieja  odpowiedź  z  łagodność  i  cześć
1 P 3:15 G2962 G2316 G0037 G1722 G2588 G5216 G0104 G2092 G3956 G0154 G5209 G0627 G4012 G5213 G1680 G3056 G3326 G4240 G2532 G5401
1 P 3:16 ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν.                    
1 P 3:16 a)lla\ meta\ prau/+tEtos kai\ fo/bou, sunei/dEsin e)/CHontes a)gaTE/n, i(/na e)n O(=| katalalei=sTe kataisCHunTO=sin oi( e)pErea/DZontes u(mO=n tE\n a)gaTE\n e)n *CHristO=| a)nastrofE/n.
1 P 3:16 alla meta pra+ytEtos kai fobu, syneidEsin eCHontes agaTEn, hina en hO katalaleisTe kataisCHynTOsin hoi epEreaDZontes hymOn tEn agaTEn en CHristO anastrofEn.
1 P 3:16 c--------- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsm- n-----asf- v--papnpm- a-----asf- c--------- p--------- rr----dsn- v-2ppi-p-- v-3aps-p-- ra----npm- v--papnpm- rp----gp-- ra----asf- a-----asf- p--------- n-----dsm- n-----asf-
1 P 3:16 G0235 G3326 G4240 G2532 G5401 G4893 G2192 G0018 G2443 G1722 G3739 G2635 G2617 G3588 G1908 G5216 G3588 G0018 G1722 G5547 G0391
1 P 3:16 A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają.
1 P 3:16
1 P 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:16
1 P 3:16  Uwaga  dobry  sumienie  tak  dla  że  źle mówić  ty, wy  jako  czarne charaktery  były  zawstydzony  oskarżać  swój  dobry  życie  w  Chrystus
1 P 3:16 G2192 G0018 G4893 G2443 G1722 G3739 G2635 G5216 G5613 G2555 G2617 G2617 G1908 G5216 G0018 G0391 G1722 G5547
1 P 3:17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν κακοποιοῦντας.                                      
1 P 3:17 krei=tton ga\r a)gaTopoiou=ntas, ei) Te/loi to\ Te/lEma tou= Teou=, pa/sCHein E)\ kakopoiou=ntas.
1 P 3:17 kreitton gar agaTopoiuntas, ei Teloi to TelEma tu Teu, pasCHein E kakopoiuntas.
1 P 3:17 a-----nsnc c--------- v--papapm- c--------- v-3pao-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- c--------- v--papapm-
1 P 3:17 G2909 G1063 G0015 G1487 G2309 G3588 G2307 G3588 G2316 G3958 G2228 G2554
1 P 3:17 Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
1 P 3:17
1 P 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:17
1 P 3:17  Dla  jeśli  wszystko  będzie  Bóg  lepiej  ponieść  dobry  spraw  niż  zło
1 P 3:17 G1063 G1487 G2309 G2307 G2316 G2909 G3958 G0015 G0015 G2228 G2554
1 P 3:18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·                    
1 P 3:18 o(/ti kai\ *CHristo\s a(/paX peri\ a(martiO=n e)/paTen, di/kaios u(pe\r a)di/kOn, i(/na u(ma=s prosaga/gE| tO=| TeO=|, TanatOTei\s me\n sarki\ DZO|opoiETei\s de\ pneu/mati:
1 P 3:18 hoti kai CHristos hapaX peri hamartiOn epaTen, dikaios hyper adikOn, hina hymas prosagagE tO TeO, TanatOTeis men sarki DZOopoiETeis de pneumati:
1 P 3:18 c--------- d--------- n-----nsm- d--------- p--------- n-----gpf- v-3aai-s-- a-----nsm- p--------- a-----gpm- c--------- rp----ap-- v-3aas-s-- ra----dsm- n-----dsm- v--appnsm- c--------- n-----dsf- v--appnsm- c--------- n-----dsn-
1 P 3:18 G3754 G2532 G5547 G0530 G4012 G0266 G3958 G1342 G5228 G0094 G2443 G5209 G4317 G3588 G2316 G2289 G3303 G4561 G2227 G1161 G4151
1 P 3:18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
1 P 3:18
1 P 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:18
1 P 3:18  że  i  Chrystus  że  prowadzić  nas  Bóg  raz  zranić  dla  grzech  święty  dla  niesprawiedliwy  były  zabity  ciało  ale  przyspieszony  duch
1 P 3:18 G3754 G2532 G5547 G2443 G4317 G2248 G2316 G0530 G3958 G4012 G0266 G1342 G5228 G0094 G2289 G2289 G4561 G1161 G2227 G4151
1 P 3:19 ἐν καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν,                                            
1 P 3:19 e)n O(=| kai\ toi=s e)n fulakE=| pneu/masin poreuTei\s e)kE/ruXen,
1 P 3:19 en hO kai tois en fylakE pneumasin poreuTeis ekEryXen,
1 P 3:19 p--------- rr----dsn- d--------- ra----dpn- p--------- n-----dsf- n-----dpn- v--appnsm- v-3aai-s--
1 P 3:19 G1722 G3739 G2532 G3588 G1722 G5438 G4151 G4198 G2784
1 P 3:19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
1 P 3:19
1 P 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:19
1 P 3:19  który  który  i  w  loch  duchy  znikają  głosił
1 P 3:19 G1722 G3739 G2532 G1722 G5438 G4151 G4198 G2784
1 P 3:20 ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ᾿ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾿ ὕδατος.                
1 P 3:20 a)peiTE/sasi/n pote o(/te a)peXede/CHeto E( tou= Teou= makroTumi/a e)n E(me/rais *nO=e kataskeuaDZome/nEs kibOtou=, ei)s E(\n o)li/goi, tou=t' e)/stin o)ktO\ PSuCHai/, diesO/TEsan di' u(/datos.
1 P 3:20 apeiTEsasin pote hote apeXedeCHeto hE tu Teu makroTymia en hEmerais nOe kataskeuaDZomenEs kibOtu, eis hEn oligoi, tut' estin oktO PSyCHai, diesOTEsan di' ydatos.
1 P 3:20 v--aapdpm- d--------- d--------- v-3imi-s-- ra----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- p--------- n-----dpf- n-----gsm- v--pppgsf- n-----gsf- p--------- rr----asf- a-----npm- rd----nsn- v-3pai-s-- a-----npf- n-----npf- v-3api-p-- p--------- n-----gsn-
1 P 3:20 G0544 G4218 G3753 G0530 G3588 G3588 G2316 G3115 G1722 G2250 G3575 G2680 G2787 G1519 G3739 G3641 G5124 G2076 G3638 G5590 G1295 G1223 G5204
1 P 3:20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
1 P 3:20
1 P 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:20
1 P 3:20  raz  oporny  czekanie  Bóg  cierpliwość  w  dni  Listopad  struktura  arka  w  gdzie  mało  że  jest  osiem  prysznic  zapisanych  z  woda
1 P 3:20 G4218 G0544 G1551 G2316 G3115 G1722 G2250 G3575 G2680 G2787 G1519 G3739 G3641 G5123 G5123 G3638 G5590 G1295 G1223 G5204
1 P 3:21 καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,                    
1 P 3:21 o(\ kai\ u(ma=s a)nti/tupon nu=n sO/|DZei ba/ptisma, ou) sarko\s a)po/Tesis r(u/pou a)lla\ suneidE/seOs a)gaTE=s e)perO/tEma ei)s Teo/n, di' a)nasta/seOs *)iEsou= *CHristou=,
1 P 3:21 ho kai hymas antitypon nyn sODZei baptisma, u sarkos apoTesis rypu alla syneidEseOs agaTEs eperOtEma eis Teon, di' anastaseOs iEsu CHristu,
1 P 3:21 rr----nsn- d--------- rp----ap-- a-----nsn- d--------- v-3pai-s-- n-----nsn- d--------- n-----gsf- n-----nsf- n-----gsm- c--------- n-----gsf- a-----gsf- n-----nsn- p--------- n-----asm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm-
1 P 3:21 G3739 G2532 G5209 G0499 G3568 G4982 G0908 G3756 G4561 G0595 G4509 G0235 G4893 G0018 G1906 G1519 G2316 G1223 G0386 G2424 G5547
1 P 3:21 Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
1 P 3:21
1 P 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:21
1 P 3:21  Tak  i  teraz  do  obraz  chrzest  nie  cielesny  ścieków  wypłukiwanie  ale  obietnica  Bóg  Dobra wola  sumienie  Oszczędza  zmartwychwstania  zmartwychwstania  Jezus  Chrystus
1 P 3:21 G0499 G2532 G3568 G3739 G0499 G0908 G3756 G4561 G4509 G0595 G0235 G1906 G2316 G0018 G4893 G4982 G0386 G1223 G2424 G5547
1 P 3:22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.                              
1 P 3:22 o(/s e)stin e)n deXia=| [tou=] Teou=, poreuTei\s ei)s ou)rano/n, u(potage/ntOn au)tO=| a)gge/lOn kai\ e)XousiO=n kai\ duna/meOn.
1 P 3:22 hos estin en deXia [tu] Teu, poreuTeis eis uranon, hypotagentOn autO aNgelOn kai eXusiOn kai dynameOn.
1 P 3:22 rr----nsm- v-3pai-s-- p--------- a-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v--appnsm- p--------- n-----asm- v--appgpm- rp----dsm- n-----gpm- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpf-
1 P 3:22 G3739 G2076 G1722 G1188 G3588 G2316 G4198 G1519 G3772 G5293 G0846 G0032 G2532 G1849 G2532 G1411
1 P 3:22 On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..
1 P 3:22
1 P 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 3:22
1 P 3:22  Który  wstąpił  w  niebo  trwa  prawa ręka  prawa ręka  Bóg  i  Kogo  podległość  Anioły  i  Władze  i  Siła
1 P 3:22 G3739 G4198 G1519 G3772 G2076 G1188 G1722 G2316 G2532 G0846 G5293 G0032 G2532 G1849 G2532 G1411
Copyright by Cezary Podolski