Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1P3      do_str_głównej      do_1P5      
1 P 4:1 Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας,                                                    
1 P 4:1 *CHristou= ou)=n paTo/ntos sarki\ kai\ u(mei=s tE\n au)tE\n e)/nnoian o(pli/sasTe, o(/ti o( paTO\n sarki\ pe/pautai a(marti/as,
1 P 4:1 CHristu un paTontos sarki kai hymeis tEn autEn ennoian hoplisasTe, hoti ho paTOn sarki pepautai hamartias,
1 P 4:1 n-----gsm- c--------- v--aapgsm- n-----dsf- d--------- rp----np-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-2amd-p-- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- n-----dsf- v-3xmi-s-- n-----gsf-
1 P 4:1 G5547 G3767 G3958 G4561 G2532 G5210 G3588 G0846 G1771 G3695 G3754 G3588 G3958 G4561 G3973 G0266
1 P 4:1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem,
1 P 4:1
1 P 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:1
1 P 4:1  jako  Chrystus  zranić  dla  nas  ciało  i  ty, wy  ramię  W międzyczasie  zaś  myśl  dla  cierpienie  ciało  ciało  zatrzymuje się  grzech
1 P 4:1 G3767 G5547 G3958 G5228 G2257 G4561 G2532 G5210 G3695 G0846 G0846 G1771 G3754 G3958 G1722 G4561 G3973 G0266
1 P 4:2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον.                                                        
1 P 4:2 ei)s to\ mEke/ti a)nTrO/pOn e)piTumi/ais a)lla\ TelE/mati Teou= to\n e)pi/loipon e)n sarki\ biO=sai CHro/non.
1 P 4:2 eis to mEketi anTrOpOn epiTymiais alla TelEmati Teu ton epiloipon en sarki biOsai CHronon.
1 P 4:2 p--------- ra----asn- d--------- n-----gpm- n-----dpf- c--------- n-----dsn- n-----gsm- ra----asm- a-----asm- p--------- n-----dsf- v--aan---- n-----asm-
1 P 4:2 G1519 G3588 G3371 G0444 G1939 G0235 G2307 G2316 G3588 G1954 G1722 G4561 G0980 G5550
1 P 4:2 aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej.
1 P 4:2
1 P 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:2
1 P 4:2  że  reszta  w  ciało  czas  na żywo  już  nie  ludzki  żądza  ale  będzie  Bóg
1 P 4:2 G1519 G1954 G1722 G4561 G5550 G0980 G3371 G3371 G0444 G1939 G0235 G2307 G2316
1 P 4:3 ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις.                                            
1 P 4:3 a)rketo\s ga\r o( parelEluTO\s CHro/nos to\ bou/lEma tO=n e)TnO=n kateirga/sTai, peporeume/nous e)n a)selgei/ais, e)piTumi/ais, oi)noflugi/ais, kO/mois, po/tois, kai\ a)Temi/tois ei)dOlolatri/ais.
1 P 4:3 arketos gar ho parelElyTOs CHronos to bulEma tOn eTnOn kateirgasTai, peporeumenus en aselgeiais, epiTymiais, oinoflygiais, kOmois, potois, kai aTemitois eidOlolatriais.
1 P 4:3 a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--xapnsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- ra----gpn- n-----gpn- v--xmn---- v--xmpapm- p--------- n-----dpf- n-----dpf- n-----dpf- n-----dpm- n-----dpm- c--------- a-----dpf- n-----dpf-
1 P 4:3 G0713 G1063 G3588 G3928 G5550 G3588 G1013 G3588 G1484 G2716 G4198 G1722 G0766 G1939 G3632 G2970 G4224 G2532 G0111 G1495
1 P 4:3 Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.
1 P 4:3
1 P 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:3
1 P 4:3  Dla  całkiem  przeszłość  czas  Życie  otrzymane  będzie  Pogański  oddając  brud  żądza  pijaństwo  ekscesy  w  żywność  bezprawny  i  absurd  bałwochwalstwu
1 P 4:3 G1063 G0713 G3928 G5550 G0979 G2716 G2307 G1484 G4198 G0766 G1939 G3632 G2970 G2970 G2970 G4224 G2532 G0111 G1495
1 P 4:4 ἐν ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·                                                          
1 P 4:4 e)n O(=| Xeni/DZontai mE\ suntreCHo/ntOn u(mO=n ei)s tE\n au)tE\n tE=s a)sOti/as a)na/CHusin, blasfEmou=ntes:
1 P 4:4 en hO XeniDZontai mE syntreCHontOn hymOn eis tEn autEn tEs asOtias anaCHysin, blasfEmuntes:
1 P 4:4 p--------- rr----dsn- v-3ppi-p-- d--------- v--papgpm- rp----gp-- p--------- ra----asf- a-----asf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- v--papnpm-
1 P 4:4 G1722 G3739 G3579 G3361 G4936 G5216 G1519 G3588 G0846 G3588 G0810 G0401 G0987
1 P 4:4 Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią.
1 P 4:4
1 P 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:4
1 P 4:4  dlaczego  dlaczego  cud  ty, wy  nie  uczestniczyć  w  objętość  zaś  zamieszki  zamieszki  źle mówić
1 P 4:4 G1722 G3739 G3579 G5216 G3361 G4936 G1519 G0846 G0846 G0401 G0810 G0987
1 P 4:5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.                                                                
1 P 4:5 oi(\ a)podO/sousin lo/gon tO=| e(toi/mOs e)/CHonti kri=nai DZO=ntas kai\ nekrou/s.
1 P 4:5 hoi apodOsusin logon tO hetoimOs eCHonti krinai DZOntas kai nekrus.
1 P 4:5 rr----npm- v-3fai-p-- n-----asm- ra----dsm- d--------- v--papdsm- v--aan---- v--papapm- c--------- a-----apm-
1 P 4:5 G3739 G0591 G3056 G3588 G2093 G2192 G2919 G2198 G2532 G3498
1 P 4:5 Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.
1 P 4:5
1 P 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:5
1 P 4:5  One  będzie  odpowiedź  Konta  wkrótce  sędzia  Życie  i  martwy
1 P 4:5 G3739 G0591 G3056 G2192 G2093 G2919 G2198 G2532 G3498
1 P 4:6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι.                                                  
1 P 4:6 ei)s tou=to ga\r kai\ nekroi=s eu)Eggeli/sTE i(/na kriTO=si me\n kata\ a)nTrO/pous sarki\ DZO=si de\ kata\ Teo\n pneu/mati.
1 P 4:6 eis tuto gar kai nekrois euENgelisTE hina kriTOsi men kata anTrOpus sarki DZOsi de kata Teon pneumati.
1 P 4:6 p--------- rd----asn- c--------- d--------- a-----dpm- v-3api-s-- c--------- v-3aps-p-- c--------- p--------- n-----apm- n-----dsf- v-3pas-p-- c--------- p--------- n-----asm- n-----dsn-
1 P 4:6 G1519 G5124 G1063 G2532 G3498 G2097 G2443 G2919 G3303 G2596 G0444 G4561 G2198 G1161 G2596 G2316 G4151
1 P 4:6 Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu.
1 P 4:6
1 P 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:6
1 P 4:6  Dla  dla  dodanie  i  martwy  był  dobrą nowinę  że  poddaniu  sąd  na  człowiek  ciało  żył  na  Bóg  duch
1 P 4:6 G1063 G1519 G5124 G2532 G3498 G2097 G2097 G2443 G2919 G2919 G2596 G0444 G4561 G2198 G2596 G2316 G4151
1 P 4:7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχάς·                                                              
1 P 4:7 *pa/ntOn de\ to\ te/los E)/ggiken. sOfronE/sate ou)=n kai\ nE/PSate ei)s proseuCHa/s:
1 P 4:7 pantOn de to telos ENgiken. sOfronEsate un kai nEPSate eis proseuCHas:
1 P 4:7 a-----gpn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3xai-s-- v-2aad-p-- c--------- c--------- v-2aad-p-- p--------- n-----apf-
1 P 4:7 G3956 G1161 G3588 G5056 G1448 G4993 G3767 G2532 G3525 G1519 G4335
1 P 4:7 Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić.
1 P 4:7
1 P 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:7
1 P 4:7  Jednak  blisko  wszystko  koniec  Tak  Być  ostrożny  i  Zegarek  w  Modły
1 P 4:7 G1161 G1448 G3956 G5056 G3767 G4993 G4993 G2532 G3525 G1519 G4335
1 P 4:8 πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν·                                                          
1 P 4:8 pro\ pa/ntOn tE\n ei)s e(autou\s a)ga/pEn e)ktenE= e)/CHontes, o(/ti a)ga/pE kalu/ptei plE=Tos a(martiO=n:
1 P 4:8 pro pantOn tEn eis heautus agapEn ektenE eCHontes, hoti agapE kalyptei plETos hamartiOn:
1 P 4:8 p--------- a-----gpn- ra----asf- p--------- rp----apm- n-----asf- a-----asf- v--papnpm- c--------- n-----nsf- v-3pai-s-- n-----asn- n-----gpf-
1 P 4:8 G4253 G3956 G3588 G1519 G1438 G0026 G1618 G2192 G3754 G0026 G2572 G4128 G0266
1 P 4:8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.
1 P 4:8
1 P 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:8
1 P 4:8  Więcej  zaś  tylko  mieć  twardy  miłość  przyjaciel  do  Przyjaciel  że  miłość  okładka  wiele  grzech
1 P 4:8 G4253 G1161 G3956 G2192 G1618 G0026 G1438 G1519 G1438 G3754 G0026 G2572 G4128 G0266
1 P 4:9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ·                                                                          
1 P 4:9 filo/Xenoi ei)s a)llE/lous a)/neu goggusmou=:
1 P 4:9 filoXenoi eis allElus aneu goNgysmu:
1 P 4:9 a-----npm- p--------- rp----apm- p--------- n-----gsm-
1 P 4:9 G5382 G1519 G0240 G0427 G1112
1 P 4:9 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!
1 P 4:9
1 P 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:9
1 P 4:9  strannolyubivy  przyjaciel  do  Przyjaciel  bez  szmer
1 P 4:9 G5382 G0240 G1519 G0240 G0427 G1112
1 P 4:10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ.                                                        
1 P 4:10 e(/kastos kaTO\s e)/laben CHa/risma, ei)s e(autou\s au)to\ diakonou=ntes O(s kaloi\ oi)kono/moi poiki/lEs CHa/ritos Teou=.
1 P 4:10 hekastos kaTOs elaben CHarisma, eis heautus auto diakonuntes hOs kaloi oikonomoi poikilEs CHaritos Teu.
1 P 4:10 a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----asn- p--------- rp----apm- rp----asn- v--papnpm- c--------- a-----npm- n-----npm- a-----gsf- n-----gsf- n-----gsm-
1 P 4:10 G1538 G2531 G2983 G5486 G1519 G1438 G0846 G1247 G5613 G2570 G3623 G4164 G5485 G2316
1 P 4:10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
1 P 4:10
1 P 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:10
1 P 4:10  Służyć  Przyjaciel  Przyjaciel  każdy  tak  wolny  co  otrzymane  jako  dobry  stewardów  kolektora  łaska  Bóg
1 P 4:10 G1247 G1438 G1519 G1538 G0846 G5486 G2531 G2983 G5613 G2570 G3623 G4164 G5485 G2316
1 P 4:11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐστιν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.        
1 P 4:11 ei)/ tis lalei=, O(s lo/gia Teou=: ei)/ tis diakonei=, O(s e)X i)sCHu/os E(=s CHorEgei= o( Teo/s: i(/na e)n pa=sin doXa/DZEtai o( Teo\s dia\ *)iEsou= *CHristou=, O(=| e)stin E( do/Xa kai\ to\ kra/tos ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
1 P 4:11 ei tis lalei, hOs logia Teu: ei tis diakonei, hOs eX isCHyos hEs CHorEgei ho Teos: hina en pasin doXaDZEtai ho Teos dia iEsu CHristu, hO estin hE doXa kai to kratos eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
1 P 4:11 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- n-----apn- n-----gsm- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- p--------- n-----gsf- rr----gsf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- a-----dpn- v-3pps-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rr----dsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
1 P 4:11 G1487 G5100 G2980 G5613 G3051 G2316 G1487 G5100 G1247 G5613 G1537 G2479 G3739 G5524 G3588 G2316 G2443 G1722 G3956 G1392 G3588 G2316 G1223 G2424 G5547 G3739 G2076 G3588 G1391 G2532 G3588 G2904 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
1 P 4:11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
1 P 4:11
1 P 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:11
1 P 4:11  Mówi  czy  kto  jako  słowa  Bóg  jest  czy  kto  na  siła  co  daje  Bóg  tak  w  wszystko  uwielbiony  Bóg  przez  Jezus  Chrystus  Kogo  chwała  i  moc  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
1 P 4:11 G2980 G1487 G5100 G5613 G3051 G2316 G1247 G1487 G5100 G1537 G2479 G3739 G5524 G2316 G2443 G1722 G3956 G1392 G2316 G1223 G2424 G5547 G3739 G1391 G2532 G2904 G1519 G0165 G0165 G0281
1 P 4:12 Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος,                                                      
1 P 4:12 *)agapEtoi/, mE\ Xeni/DZesTe tE=| e)n u(mi=n purO/sei pro\s peirasmo\n u(mi=n ginome/nE| O(s Xe/nou u(mi=n sumbai/nontos,
1 P 4:12 agapEtoi, mE XeniDZesTe tE en hymin pyrOsei pros peirasmon hymin ginomenE hOs Xenu hymin symbainontos,
1 P 4:12 a-----vpm- d--------- v-2ppd-p-- ra----dsf- p--------- rp----dp-- n-----dsf- p--------- n-----asm- rp----dp-- v--pmpdsf- c--------- a-----gsn- rp----dp-- v--papgsn-
1 P 4:12 G0027 G3361 G3579 G3588 G1722 G5213 G4451 G4314 G3986 G5213 G1096 G5613 G3581 G5213 G4819
1 P 4:12 Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego,
1 P 4:12
1 P 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:12
1 P 4:12  Umiłowany  ogień  pokusa  dla  test  ty, wy  wysłane przez  nie  unikać  jako  Adventures  ty, wy  dziwny
1 P 4:12 G0027 G4451 G4451 G4314 G3986 G5213 G1096 G3361 G3579 G5613 G4819 G5213 G3581
1 P 4:13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.                                                
1 P 4:13 a)lla\ kaTo\ koinOnei=te toi=s tou= *CHristou= paTE/masin CHai/rete, i(/na kai\ e)n tE=| a)pokalu/PSei tE=s do/XEs au)tou= CHarE=te a)galliO/menoi.
1 P 4:13 alla kaTo koinOneite tois tu CHristu paTEmasin CHairete, hina kai en tE apokalyPSei tEs doXEs autu CHarEte agalliOmenoi.
1 P 4:13 c--------- c--------- v-2pai-p-- ra----dpn- ra----gsm- n-----gsm- n-----dpn- v-2pad-p-- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-2aps-p-- v--pmpnpm-
1 P 4:13 G0235 G2526 G2841 G3588 G3588 G5547 G3804 G5463 G2443 G2532 G1722 G3588 G0602 G3588 G1391 G0846 G5463 G0021
1 P 4:13 ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
1 P 4:13
1 P 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:13
1 P 4:13  ale  jako  uczestniczyć  Chrystus  cierpienie  Cieszyć  tak  w  zjawisko  Sława  Jego  vozraduetes  i  vostorzhestvuete
1 P 4:13 G0235 G2526 G2841 G5547 G3804 G5463 G2443 G1722 G0602 G1391 G0846 G5463 G2532 G0021
1 P 4:14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀναπαύεται.                                                
1 P 4:14 ei) o)neidi/DZesTe e)n o)no/mati *CHristou=, maka/rioi, o(/ti to\ tE=s do/XEs kai\ to\ tou= Teou= pneu=ma e)f' u(ma=s a)napau/etai.
1 P 4:14 ei oneidiDZesTe en onomati CHristu, makarioi, hoti to tEs doXEs kai to tu Teu pneuma ef' ymas anapauetai.
1 P 4:14 c--------- v-2ppi-p-- p--------- n-----dsn- n-----gsm- a-----npm- c--------- ra----nsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsn- p--------- rp----ap-- v-3pmi-s--
1 P 4:14 G1487 G3679 G1722 G3686 G5547 G3107 G3754 G3588 G3588 G1391 G2532 G3588 G3588 G2316 G4151 G1909 G5209 G0373
1 P 4:14 Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
1 P 4:14
1 P 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:14
1 P 4:14  Jeśli  źle mówić  dla  nazwa  Chrystus  Błogosławiony  dla  Duch  Chwała  Boski  opiera się  w  ty, wy  Tych  bluźnili  i  ty, wy  uwielbiony
1 P 4:14 G1487 G3679 G1722 G3686 G5547 G3107 G3754 G4151 G1391 G2316 G0373 G1909 G5209 G0846 G0987 G1161 G5209 G1392
1 P 4:15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς κλέπτης κακοποιὸς ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος·                                                        
1 P 4:15 mE\ ga/r tis u(mO=n pasCHe/tO O(s foneu\s E)\ kle/ptEs E)\ kakopoio\s E)\ O(s a)llotriepi/skopos:
1 P 4:15 mE gar tis hymOn pasCHetO hOs foneus E kleptEs E kakopoios E hOs allotriepiskopos:
1 P 4:15 d--------- c--------- ri----nsm- rp----gp-- v-3pad-s-- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm-
1 P 4:15 G3361 G1063 G5100 G5216 G3958 G5613 G5406 G2228 G2812 G2228 G2555 G2228 G5613 G0244
1 P 4:15 Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako [niepowołany] nadzorca obcych dóbr!
1 P 4:15
1 P 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:15
1 P 4:15  Tylko  nie  zranić  kto  ty, wy  jako  zabójca  lub  złodziej  lub  czarny charakter  lub  jako  naruszania  w  dziwny
1 P 4:15 G1063 G3361 G3958 G5100 G5216 G5613 G5406 G2228 G2812 G2228 G2555 G2228 G5613 G0244 G0244 G0244
1 P 4:16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ.                                                        
1 P 4:16 ei) de\ O(s *CHristiano/s, mE\ ai)sCHune/sTO, doXaDZe/tO de\ to\n Teo\n e)n tO=| o)no/mati tou/tO|.
1 P 4:16 ei de hOs CHristianos, mE aisCHynesTO, doXaDZetO de ton Teon en tO onomati tutO.
1 P 4:16 c--------- c--------- c--------- n-----nsm- d--------- v-3pmd-s-- v-3pad-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn-
1 P 4:16 G1487 G1161 G5613 G5546 G3361 G0153 G1392 G1161 G3588 G2316 G1722 G3588 G3686 G5129
1 P 4:16 Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!
1 P 4:16
1 P 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:16
1 P 4:16  i  jeśli  jako  Chrześcijański  nie  zawstydzony  ale  chwalić  Bóg  dla taki  los
1 P 4:16 G1161 G1487 G5613 G5546 G3361 G0153 G1161 G1392 G2316 G1722 G5129 G3313
1 P 4:17 ὅτι [ὁ] καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾿ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ;                                
1 P 4:17 o(/ti [o(] kairo\s tou= a)/rXasTai to\ kri/ma a)po\ tou= oi)/kou tou= Teou=: ei) de\ prO=ton a)f' E(mO=n, ti/ to\ te/los tO=n a)peiTou/ntOn tO=| tou= Teou= eu)aggeli/O|;
1 P 4:17 hoti [ho] kairos tu arXasTai to krima apo tu oiku tu Teu: ei de prOton af' EmOn, ti to telos tOn apeiTuntOn tO tu Teu euaNgeliO;
1 P 4:17 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- v--amn---- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- a-----asn- p--------- rp----gp-- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpm- v--papgpm- ra----dsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----dsn-
1 P 4:17 G3754 G3588 G2540 G3588 G0756 G3588 G2917 G0575 G3588 G3624 G3588 G2316 G1487 G1161 G4412 G0575 G2257 G5101 G3588 G5056 G3588 G0544 G3588 G3588 G2316 G2098
1 P 4:17 Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?
1 P 4:17
1 P 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:17
1 P 4:17  Dla  czas  rozpocząć  sąd  z  do domu  Bóg  jeśli  zaś  przed  z  nas  co  koniec  słuchać  Ewangelia  Bóg
1 P 4:17 G3754 G2540 G0756 G2917 G0575 G3624 G2316 G1487 G1161 G4412 G0575 G2257 G5101 G5056 G0544 G2098 G2316
1 P 4:18 καὶ εἰ δίκαιος μόλις σῴζεται, ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;                                                            
1 P 4:18 kai\ ei) o( di/kaios mo/lis sO/|DZetai, o( a)sebE\s kai\ a(martOlo\s pou= fanei=tai;
1 P 4:18 kai ei ho dikaios molis sODZetai, ho asebEs kai hamartOlos pu faneitai;
1 P 4:18 c--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3ppi-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- d--------- v-3fmi-s--
1 P 4:18 G2532 G1487 G3588 G1342 G3433 G4982 G3588 G0765 G2532 G0268 G4226 G5316
1 P 4:18 A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?
1 P 4:18
1 P 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:18
1 P 4:18  I  jeśli  święty  ledwo  ucieka  niesamowity  i  grzeszny  gdzie  będzie
1 P 4:18 G2532 G1487 G1342 G3433 G4982 G0765 G2532 G0268 G4226 G5316
1 P 4:19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.                                                  
1 P 4:19 O(/ste kai\ oi( pa/sCHontes kata\ to\ Te/lEma tou= Teou= pistO=| kti/stE| paratiTe/sTOsan ta\s PSuCHa\s au)tO=n e)n a)gaTopoii/+a|.
1 P 4:19 hOste kai hoi pasCHontes kata to TelEma tu Teu pistO ktistE paratiTesTOsan tas PSyCHas autOn en agaTopoi+ia.
1 P 4:19 c--------- d--------- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- a-----dsm- n-----dsm- v-3pmd-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- p--------- n-----dsf-
1 P 4:19 G5620 G2532 G3588 G3958 G2596 G3588 G2307 G3588 G2316 G4103 G2939 G3908 G3588 G5590 G0846 G1722 G0016
1 P 4:19 Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze!
1 P 4:19
1 P 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 4:19
1 P 4:19  Tak  Tak  cichy  na  będzie  Bóg  zdradzać  jako  poprawny  Twórca  dusza  ich  podejmowania  podejmowania  dobry  dobry
1 P 4:19 G2532 G5620 G3958 G2596 G2307 G2316 G3908 G5613 G4103 G2939 G5590 G1438 G0016 G1722 G0016 G1722
Copyright by Cezary Podolski