Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tes2      do_str_głównej      do_1Tes4      
1 Tes 3:1 Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις μόνοι,                                                            
1 Tes 3:1 *dio\ mEke/ti ste/gontes eu)dokE/samen kataleifTE=nai e)n *)aTE/nais mo/noi,
1 Tes 3:1 dio mEketi stegontes eudokEsamen kataleifTEnai en aTEnais monoi,
1 Tes 3:1 c--------- d--------- v--papnpm- v-1aai-p-- v--apn---- p--------- n-----dpf- a-----npm-
1 Tes 3:1 G1352 G3371 G4722 G2106 G2641 G1722 G0116 G3441
1 Tes 3:1 Dlatego nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach,
1 Tes 3:1
1 Tes 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:1
1 Tes 3:1  zatem  nie  cierpienie  więcej  że to dobry  pozostawać  w  Ateny  kilka
1 Tes 3:1 G1352 G3371 G4722 G3371 G2106 G2641 G1722 G0116 G3441
1 Tes 3:2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν                          
1 Tes 3:2 kai\ e)pe/mPSamen *timo/Teon, to\n a)delfo\n E(mO=n kai\ sunergo\n tou= Teou= e)n tO=| eu)aggeli/O| tou= *CHristou=, ei)s to\ stEri/Xai u(ma=s kai\ parakale/sai u(pe\r tE=s pi/steOs u(mO=n
1 Tes 3:2 kai epemPSamen timoTeon, ton adelfon hEmOn kai synergon tu Teu en tO euaNgeliO tu CHristu, eis to stEriXai hymas kai parakalesai hyper tEs pisteOs hymOn
1 Tes 3:2 c--------- v-1aai-p-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- c--------- a-----asm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----ap-- c--------- v--aan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp--
1 Tes 3:2 G2532 G3992 G5095 G3588 G0080 G2257 G2532 G4904 G3588 G2316 G1722 G3588 G2098 G3588 G5547 G1519 G3588 G4741 G5209 G2532 G3870 G5228 G3588 G4102 G5216
1 Tes 3:2 a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze,
1 Tes 3:2
1 Tes 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:2
1 Tes 3:2  i  wysłane  Tymotka  brat  nasz  i  minister  Bóg  i  Oficer  nasz  w  ewangelia  Chrystus  że  zatwierdzać  ty, wy  i  komfort  w  Wiara  swój
1 Tes 3:2 G2532 G3992 G5095 G0080 G2257 G2532 G1249 G2316 G2532 G4904 G2257 G1722 G2098 G5547 G1519 G4741 G5209 G2532 G3870 G4012 G4102 G5216
1 Tes 3:3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα·                                                
1 Tes 3:3 to\ mEde/na sai/nesTai e)n tai=s Tli/PSesin tau/tais. au)toi\ ga\r oi)/date o(/ti ei)s tou=to kei/meTa:
1 Tes 3:3 to mEdena sainesTai en tais TliPSesin tautais. autoi gar oidate hoti eis tuto keimeTa:
1 Tes 3:3 ra----asn- a-----asm- v--ppn---- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- rp----npm- c--------- v-2xai-p-- c--------- p--------- rd----asn- v-1pmi-p--
1 Tes 3:3 G3588 G3367 G4525 G1722 G3588 G2347 G3778 G0846 G1063 G1492 G3754 G1519 G5124 G2749
1 Tes 3:3 tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni.
1 Tes 3:3
1 Tes 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:3
1 Tes 3:3  żaden  zawahał się  w  nieszczęście  tak  dla  się  wiedzieć  że  tak  tak  skazany
1 Tes 3:3 G3367 G4525 G1722 G2347 G5025 G1063 G0846 G1492 G3754 G1519 G5124 G2749
1 Tes 3:4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε.                                            
1 Tes 3:4 kai\ ga\r o(/te pro\s u(ma=s E)=men, proele/gomen u(mi=n o(/ti me/llomen Tli/besTai, kaTO\s kai\ e)ge/neto kai\ oi)/date.
1 Tes 3:4 kai gar hote pros hymas Emen, proelegomen hymin hoti mellomen TlibesTai, kaTOs kai egeneto kai oidate.
1 Tes 3:4 d--------- c--------- c--------- p--------- rp----ap-- v-1iai-p-- v-1iai-p-- rp----dp-- c--------- v-1pai-p-- v--ppn---- c--------- d--------- v-3ami-s-- c--------- v-2xai-p--
1 Tes 3:4 G2532 G1063 G3753 G4314 G5209 G2258 G4302 G5213 G3754 G3195 G2346 G2531 G2532 G1096 G2532 G1492
1 Tes 3:4 Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało.
1 Tes 3:4
1 Tes 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:4
1 Tes 3:4  Dla  i  jako  były  w  ty, wy  przewidywane  ty, wy  że  będzie  ponieść  jako  i  się  i  wiedzieć
1 Tes 3:4 G1063 G2532 G3753 G2258 G4314 G5209 G4302 G5213 G3754 G3195 G2346 G2531 G2532 G1096 G2532 G1492
1 Tes 3:5 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται κόπος ἡμῶν.                          
1 Tes 3:5 dia\ tou=to ka)gO\ mEke/ti ste/gOn e)/pemPSa ei)s to\ gnO=nai tE\n pi/stin u(mO=n, mE/ pOs e)pei/rasen u(ma=s o( peira/DZOn kai\ ei)s keno\n ge/nEtai o( ko/pos E(mO=n.
1 Tes 3:5 dia tuto kagO mEketi stegOn epemPSa eis to gnOnai tEn pistin hymOn, mE pOs epeirasen hymas ho peiraDZOn kai eis kenon genEtai ho kopos hEmOn.
1 Tes 3:5 p--------- rd----asn- d--------- d--------- v--papnsm- v-1aai-s-- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- c--------- d--------- v-3aai-s-- rp----ap-- ra----nsm- v--papnsm- c--------- p--------- a-----asn- v-3ams-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp--
1 Tes 3:5 G1223 G5124 G2504 G3371 G4722 G3992 G1519 G3588 G1097 G3588 G4102 G5216 G3361 G4459 G3985 G5209 G3588 G3985 G2532 G1519 G2756 G1096 G3588 G2873 G2257
1 Tes 3:5 Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny.
1 Tes 3:5
1 Tes 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:5
1 Tes 3:5  Zatem  Zatem  i  Ja  nie  cierpienie  więcej  wysłane  uczyć się  Wiara  swój  że  jako  nie  kuszony  ty, wy  kusiciel  i  został  frustrujące  praca  nasz
1 Tes 3:5 G1223 G5124 G2504 G2504 G3371 G4722 G3371 G3992 G1097 G4102 G5216 G3381 G3381 G3381 G3985 G5209 G3985 G2532 G1096 G2756 G2873 G2257
1 Tes 3:6 Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾿ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς,              
1 Tes 3:6 *)/arti de\ e)lTo/ntos *timoTe/ou pro\s E(ma=s a)f' u(mO=n kai\ eu)aggelisame/nou E(mi=n tE\n pi/stin kai\ tE\n a)ga/pEn u(mO=n, kai\ o(/ti e)/CHete mnei/an E(mO=n a)gaTE\n pa/ntote, e)pipoTou=ntes E(ma=s i)dei=n kaTa/per kai\ E(mei=s u(ma=s,
1 Tes 3:6 arti de elTontos timoTeu pros hEmas af' ymOn kai euaNgelisamenu hEmin tEn pistin kai tEn agapEn hymOn, kai hoti eCHete mneian hEmOn agaTEn pantote, epipoTuntes hEmas idein kaTaper kai hEmeis hymas,
1 Tes 3:6 d--------- c--------- v--aapgsm- n-----gsm- p--------- rp----ap-- p--------- rp----gp-- c--------- v--ampgsm- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- c--------- c--------- v-2pai-p-- n-----asf- rp----gp-- a-----asf- d--------- v--papnpm- rp----ap-- v--aan---- c--------- d--------- rp----np-- rp----ap--
1 Tes 3:6 G0737 G1161 G2064 G5095 G4314 G2248 G0575 G5216 G2532 G2097 G2254 G3588 G4102 G2532 G3588 G0026 G5216 G2532 G3754 G2192 G3417 G2257 G0018 G3842 G1971 G2248 G1492 G2509 G2532 G2249 G5209
1 Tes 3:6 Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam radosną wieść o wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was -
1 Tes 3:6
1 Tes 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:6
1 Tes 3:6  Teraz  zaś  przyjść  do  nas  z  ty, wy  Tymotka  i  wniesiona  nas  dobry  aktualności  Wiara  i  miłość  swój  i  że  zawsze  mieć  dobry  pamięć  nas  Które chcą  nas  zobaczyć  jako  i  my  ty, wy
1 Tes 3:6 G0737 G1161 G2064 G4314 G2248 G0575 G5216 G5095 G2532 G2097 G2254 G2097 G2097 G4102 G2532 G0026 G5216 G2532 G3754 G3842 G2192 G0018 G3417 G2257 G1971 G2248 G1492 G2509 G2532 G2249 G5209
1 Tes 3:7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾿ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως,                                          
1 Tes 3:7 dia\ tou=to pareklE/TEmen, a)delfoi/, e)f' u(mi=n e)pi\ pa/sE| tE=| a)na/gkE| kai\ Tli/PSei E(mO=n dia\ tE=s u(mO=n pi/steOs,
1 Tes 3:7 dia tuto pareklETEmen, adelfoi, ef' ymin epi pasE tE anaNkE kai TliPSei hEmOn dia tEs hymOn pisteOs,
1 Tes 3:7 p--------- rd----asn- v-1api-p-- n-----vpm- p--------- rp----dp-- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- rp----gp-- p--------- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf-
1 Tes 3:7 G1223 G5124 G3870 G0080 G1909 G5213 G1909 G3956 G3588 G0318 G2532 G2347 G2257 G1223 G3588 G5216 G4102
1 Tes 3:7 zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku.
1 Tes 3:7
1 Tes 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:7
1 Tes 3:7  że  że  w  wszystko  żal  i  potrzeba  nasz  pocieszał  ty, wy  bracia  dla  swój  Wiara
1 Tes 3:7 G1223 G5124 G1909 G3956 G2347 G2532 G0318 G2257 G3870 G5213 G0080 G1223 G5216 G4102
1 Tes 3:8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ.                                                            
1 Tes 3:8 o(/ti nu=n DZO=men e)a\n u(mei=s stE/kete e)n kuri/O|.
1 Tes 3:8 hoti nyn DZOmen ean hymeis stEkete en kyriO.
1 Tes 3:8 c--------- d--------- v-1pai-p-- c--------- rp----np-- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm-
1 Tes 3:8 G3754 G3568 G2198 G1437 G5210 G4739 G1722 G2962
1 Tes 3:8 Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie.
1 Tes 3:8
1 Tes 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:8
1 Tes 3:8  dla  teraz  żywy  kiedy  ty, wy  stoisko  w  Władca
1 Tes 3:8 G3754 G3568 G2198 G1437 G5210 G4739 G1722 G2962
1 Tes 3:9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν,                                  
1 Tes 3:9 ti/na ga\r eu)CHaristi/an duna/meTa tO=| TeO=| a)ntapodou=nai peri\ u(mO=n e)pi\ pa/sE| tE=| CHara=| E(=| CHai/romen di' u(ma=s e)/mprosTen tou= Teou= E(mO=n,
1 Tes 3:9 tina gar euCHaristian dynameTa tO TeO antapodunai peri hymOn epi pasE tE CHara hE CHairomen di' ymas emprosTen tu Teu hEmOn,
1 Tes 3:9 ri----asf- c--------- n-----asf- v-1pmi-p-- ra----dsm- n-----dsm- v--aan---- p--------- rp----gp-- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-1pai-p-- p--------- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
1 Tes 3:9 G5101 G1063 G2169 G1410 G3588 G2316 G0467 G4012 G5216 G1909 G3956 G3588 G5479 G3739 G5463 G1223 G5209 G1715 G3588 G2316 G2257
1 Tes 3:9 Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z powodu was przed Bogiem naszym?
1 Tes 3:9
1 Tes 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:9
1 Tes 3:9  Co  dzięki  może  pochwalić  Bóg  dla  ty, wy  dla  wszystko  radość  czem  cieszyć  o  ty, wy  przed  Bóg  nasz
1 Tes 3:9 G5101 G2169 G1410 G0467 G2316 G4012 G5216 G1909 G3956 G5479 G3739 G5463 G1223 G5209 G1715 G2316 G2257
1 Tes 3:10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν;                                        
1 Tes 3:10 nukto\s kai\ E(me/ras u(perekperissou= deo/menoi ei)s to\ i)dei=n u(mO=n to\ pro/sOpon kai\ katarti/sai ta\ u(sterE/mata tE=s pi/steOs u(mO=n;
1 Tes 3:10 nyktos kai hEmeras hyperekperissu deomenoi eis to idein hymOn to prosOpon kai katartisai ta hysterEmata tEs pisteOs hymOn;
1 Tes 3:10 n-----gsf- c--------- n-----gsf- d--------- v--pmpnpm- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----gp-- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aan---- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp--
1 Tes 3:10 G3571 G2532 G2250 G5228 G1189 G1519 G3588 G1492 G5216 G3588 G4383 G2532 G2675 G3588 G5303 G3588 G4102 G5216
1 Tes 3:10 Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
1 Tes 3:10
1 Tes 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:10
1 Tes 3:10  noc  i  dzień  vseuserdno  vseuserdno  vseuserdno  modląc  zobaczyć  twarz  swój  i  kompletny  co  brak  Wiara  swój
1 Tes 3:10 G3571 G2532 G2250 G1537 G4053 G5228 G1189 G1492 G4383 G5216 G2532 G2675 G5303 G5303 G4102 G5216
1 Tes 3:11 Αὐτὸς δὲ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς·                                        
1 Tes 3:11 *au)to\s de\ o( Teo\s kai\ patE\r E(mO=n kai\ o( ku/rios E(mO=n *)iEsou=s kateuTu/nai tE\n o(do\n E(mO=n pro\s u(ma=s:
1 Tes 3:11 autos de ho Teos kai patEr hEmOn kai ho kyrios hEmOn iEsus kateuTynai tEn hodon hEmOn pros hymas:
1 Tes 3:11 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- rp----gp-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- v-3aao-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- rp----ap--
1 Tes 3:11 G0846 G1161 G3588 G2316 G2532 G3962 G2257 G2532 G3588 G2962 G2257 G2424 G2720 G3588 G3598 G2257 G4314 G5209
1 Tes 3:11 Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus!
1 Tes 3:11
1 Tes 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:11
1 Tes 3:11  Się  zaś  Bóg  i  Ojciec  nasz  i  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  Zarządzaj  sposób  nasz  do  ty, wy
1 Tes 3:11 G0846 G1161 G2316 G2532 G3962 G2257 G2532 G2962 G2257 G2424 G5547 G2720 G3598 G2257 G4314 G5209
1 Tes 3:12 ὑμᾶς δὲ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς,                                      
1 Tes 3:12 u(ma=s de\ o( ku/rios pleona/sai kai\ perisseu/sai tE=| a)ga/pE| ei)s a)llE/lous kai\ ei)s pa/ntas, kaTa/per kai\ E(mei=s ei)s u(ma=s,
1 Tes 3:12 hymas de ho kyrios pleonasai kai perisseusai tE agapE eis allElus kai eis pantas, kaTaper kai hEmeis eis hymas,
1 Tes 3:12 rp----ap-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aao-s-- c--------- v-3aao-s-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- rp----apm- c--------- p--------- a-----apm- c--------- d--------- rp----np-- p--------- rp----ap--
1 Tes 3:12 G5209 G1161 G3588 G2962 G4121 G2532 G4052 G3588 G0026 G1519 G0240 G2532 G1519 G3956 G2509 G2532 G2249 G1519 G5209
1 Tes 3:12 A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was;
1 Tes 3:12
1 Tes 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:12
1 Tes 3:12 A  ty, wy  Władca  wykonać  i  obfitować  miłość  przyjaciel  do  Przyjaciel  i  do  wszystko  rodzaj  my  do  ty, wy
1 Tes 3:12 G1161 G5209 G2962 G4121 G2532 G4052 G0026 G0240 G1519 G0240 G2532 G1519 G3956 G2509 G2249 G1519 G5209
1 Tes 3:13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. [ἀμήν.]                    
1 Tes 3:13 ei)s to\ stEri/Xai u(mO=n ta\s kardi/as a)me/mptous e)n a(giOsu/nE| e)/mprosTen tou= Teou= kai\ patro\s E(mO=n e)n tE=| parousi/a| tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= meta\ pa/ntOn tO=n a(gi/On au)tou=. [a)mE/n.]
1 Tes 3:13 eis to stEriXai hymOn tas kardias amemptus en hagiOsynE emprosTen tu Teu kai patros hEmOn en tE parusia tu kyriu hEmOn iEsu meta pantOn tOn hagiOn autu. [amEn.]
1 Tes 3:13 p--------- ra----asn- v--aan---- rp----gp-- ra----apf- n-----apf- a-----apf- p--------- n-----dsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- p--------- a-----gpm- ra----gpm- a-----gpm- rp----gsm- x---------
1 Tes 3:13 G1519 G3588 G4741 G5216 G3588 G2588 G0273 G1722 G0042 G1715 G3588 G2316 G2532 G3962 G2257 G1722 G3588 G3952 G3588 G2962 G2257 G2424 G3326 G3956 G3588 G0040 G0846 G0281
1 Tes 3:13 aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
1 Tes 3:13
1 Tes 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 3:13
1 Tes 3:13  zatwierdzać  serce  swój  dziewiczy  w  sanktuarium  przed  Bóg  i  Ojciec  nasz  w  nadejście  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  wszystko  Świętych  Jego  Amen
1 Tes 3:13 G4741 G2588 G5216 G0273 G1722 G0042 G1715 G2316 G2532 G3962 G2257 G1722 G3952 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G0040 G0846 G0281
Copyright by Cezary Podolski