Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tes3      do_str_głównej      do_1Tes5      
1 Tes 4:1 Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾿ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.          
1 Tes 4:1 *loipo\n ou)=n, a)delfoi/, e)rOtO=men u(ma=s kai\ parakalou=men e)n kuri/O| *)iEsou=, i(/na kaTO\s parela/bete par' E(mO=n to\ pO=s dei= u(ma=s peripatei=n kai\ a)re/skein TeO=|, kaTO\s kai\ peripatei=te, i(/na perisseu/Ete ma=llon.
1 Tes 4:1 loipon un, adelfoi, erOtOmen hymas kai parakalumen en kyriO iEsu, hina kaTOs parelabete par' EmOn to pOs dei hymas peripatein kai areskein TeO, kaTOs kai peripateite, hina perisseuEte mallon.
1 Tes 4:1 a-----asn- c--------- n-----vpm- v-1pai-p-- rp----ap-- c--------- v-1pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- c--------- v-2aai-p-- p--------- rp----gp-- ra----asn- d--------- v-3pai-s-- rp----ap-- v--pan---- c--------- v--pan---- n-----dsm- c--------- d--------- v-2pai-p-- c--------- v-2pas-p-- d---------
1 Tes 4:1 G3063 G3767 G0080 G2065 G5209 G2532 G3870 G1722 G2962 G2424 G2443 G2531 G3880 G3844 G2257 G3588 G4459 G1163 G5209 G4043 G2532 G0700 G2316 G2531 G2532 G4043 G2443 G4052 G3123
1 Tes 4:1 A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi!
1 Tes 4:1
1 Tes 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:1
1 Tes 4:1  bracia  proszę  i  błagać  ty, wy  Chrystus  Chrystus  Jezus  że  O  z  nas  jako  powinien  ty, wy  do  i  wyrżnąć  Bóg  więcej  obfitować
1 Tes 4:1 G0080 G2065 G2532 G3870 G5209 G1722 G2962 G2424 G2531 G3880 G3844 G2257 G4459 G1163 G5209 G4043 G2532 G0700 G2316 G3123 G4052
1 Tes 4:2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.                                                
1 Tes 4:2 oi)/date ga\r ti/nas paraggeli/as e)dO/kamen u(mi=n dia\ tou= kuri/ou *)iEsou=.
1 Tes 4:2 oidate gar tinas paraNgelias edOkamen hymin dia tu kyriu iEsu.
1 Tes 4:2 v-2xai-p-- c--------- ri----apf- n-----apf- v-1aai-p-- rp----dp-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
1 Tes 4:2 G1492 G1063 G5101 G3852 G1325 G5213 G1223 G3588 G2962 G2424
1 Tes 4:2 Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
1 Tes 4:2
1 Tes 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:2
1 Tes 4:2  dla  wiedzieć  co  dany  ty, wy  przykazań  z  Władca  Jezus
1 Tes 4:2 G1063 G1492 G5101 G1325 G5213 G3852 G1223 G2962 G2424
1 Tes 4:3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,                                        
1 Tes 4:3 tou=to ga/r e)stin Te/lEma tou= Teou=, o( a(giasmo\s u(mO=n, a)pe/CHesTai u(ma=s a)po\ tE=s pornei/as,
1 Tes 4:3 tuto gar estin TelEma tu Teu, ho hagiasmos hymOn, apeCHesTai hymas apo tEs porneias,
1 Tes 4:3 rd----nsn- c--------- v-3pai-s-- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- v--pmn---- rp----ap-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
1 Tes 4:3 G5124 G1063 G2076 G2307 G3588 G2316 G3588 G0038 G5216 G0567 G5209 G0575 G3588 G4202
1 Tes 4:3 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
1 Tes 4:3
1 Tes 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:3
1 Tes 4:3  Dla  będzie  Bóg  jest  uświęcenie  swój  ty, wy  powstrzymać się  z  cudzołóstwo
1 Tes 4:3 G1063 G2307 G2316 G2076 G0038 G5216 G5209 G0567 G0575 G4202
1 Tes 4:4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ,                                              
1 Tes 4:4 ei)de/nai e(/kaston u(mO=n to\ e(autou= skeu=os kta=sTai e)n a(giasmO=| kai\ timE=|,
1 Tes 4:4 eidenai hekaston hymOn to heautu skeuos ktasTai en hagiasmO kai timE,
1 Tes 4:4 v--xan---- a-----asm- rp----gp-- ra----asn- rp----gsm- n-----asn- v--pmn---- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf-
1 Tes 4:4 G1492 G1538 G5216 G3588 G1438 G4632 G2932 G1722 G0038 G2532 G5092
1 Tes 4:4 aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci,
1 Tes 4:4
1 Tes 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:4
1 Tes 4:4  każdy  ty, wy  może  poszanowanie  jego  statek  w  świętość  i  honor
1 Tes 4:4 G1538 G5216 G1492 G2932 G1438 G4632 G1722 G0038 G2532 G5092
1 Tes 4:5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν,                                          
1 Tes 4:5 mE\ e)n pa/Tei e)piTumi/as kaTa/per kai\ ta\ e)/TnE ta\ mE\ ei)do/ta to\n Teo/n,
1 Tes 4:5 mE en paTei epiTymias kaTaper kai ta eTnE ta mE eidota ton Teon,
1 Tes 4:5 d--------- p--------- n-----dsn- n-----gsf- c--------- d--------- ra----npn- n-----npn- ra----npn- d--------- v--xapnpn- ra----asm- n-----asm-
1 Tes 4:5 G3361 G1722 G3806 G1939 G2509 G2532 G3588 G1484 G3588 G3361 G1492 G3588 G2316
1 Tes 4:5 a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.
1 Tes 4:5
1 Tes 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:5
1 Tes 4:5  nie  w  pasja  zmysłowość  jako  i  narodów  nie  wiedzieć  Bóg
1 Tes 4:5 G3361 G1722 G3806 G1939 G2509 G2532 G1484 G3361 G1492 G2316
1 Tes 4:6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.                      
1 Tes 4:6 to\ mE\ u(perbai/nein kai\ pleonektei=n e)n tO=| pra/gmati to\n a)delfo\n au)tou=, dio/ti e)/kdikos ku/rios peri\ pa/ntOn tou/tOn, kaTO\s kai\ proei/pamen u(mi=n kai\ diemartura/meTa.
1 Tes 4:6 to mE hyperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelfon autu, dioti ekdikos kyrios peri pantOn tutOn, kaTOs kai proeipamen hymin kai diemartyrameTa.
1 Tes 4:6 ra----asn- d--------- v--pan---- c--------- v--pan---- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- p--------- a-----gpn- rd----gpn- c--------- c--------- v-1aai-p-- rp----dp-- c--------- v-1ami-p--
1 Tes 4:6 G3588 G3361 G5233 G2532 G4122 G1722 G3588 G4229 G3588 G0080 G0846 G1360 G1558 G2962 G4012 G3956 G5130 G2531 G2532 G4277 G5213 G2532 G1263
1 Tes 4:6 Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego.
1 Tes 4:6
1 Tes 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:6
1 Tes 4:6  w  niż  nie  otrzymane  brat  jego  nielegalny  i  oszukać  że  Władca  mściciel  dla  wszystko  to  jako  i  przed  powiedział  ty, wy  i  pokazał
1 Tes 4:6 G1722 G4229 G3361 G5233 G0080 G0846 G5233 G2532 G4122 G1360 G2962 G1558 G4012 G3956 G5130 G2531 G2532 G4277 G4277 G5213 G2532 G1263
1 Tes 4:7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾿ ἐν ἁγιασμῷ.                                              
1 Tes 4:7 ou) ga\r e)ka/lesen E(ma=s o( Teo\s e)pi\ a)kaTarsi/a| a)ll' e)n a(giasmO=|.
1 Tes 4:7 u gar ekalesen hEmas ho Teos epi akaTarsia all' en hagiasmO.
1 Tes 4:7 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm-
1 Tes 4:7 G3756 G1063 G2564 G2248 G3588 G2316 G1909 G0167 G0235 G1722 G0038
1 Tes 4:7 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.
1 Tes 4:7
1 Tes 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:7
1 Tes 4:7  Dla  o nazwie  nas  Bóg  nie  do  nieczystości  ale  do  świętość
1 Tes 4:7 G1063 G2564 G2248 G2316 G3756 G1909 G0167 G0235 G1722 G0038
1 Tes 4:8 τοιγαροῦν ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.                              
1 Tes 4:8 toigarou=n o( a)TetO=n ou)k a)/nTrOpon a)Tetei= a)lla\ to\n Teo\n to\n [kai\] dido/nta to\ pneu=ma au)tou= to\ a(/gion ei)s u(ma=s.
1 Tes 4:8 toigarun ho aTetOn uk anTrOpon aTetei alla ton Teon ton [kai] didonta to pneuma autu to hagion eis hymas.
1 Tes 4:8 c--------- ra----nsm- v--papnsm- d--------- n-----asm- v-3pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- d--------- v--papasm- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- ra----asn- a-----asn- p--------- rp----ap--
1 Tes 4:8 G5105 G3588 G0114 G3756 G0444 G0114 G0235 G3588 G2316 G3588 G2532 G1325 G3588 G4151 G0846 G3588 G0040 G1519 G5209
1 Tes 4:8 A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.
1 Tes 4:8
1 Tes 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:8
1 Tes 4:8  Tak  krnąbrny  zbuntowany  nie  człowiek  ale  Bóg  Który  i  dał  nas  Duch  Jego  Święty
1 Tes 4:8 G5105 G0114 G0114 G3756 G0444 G0235 G2316 G1325 G2532 G1325 G2248 G4151 G0846 G0040
1 Tes 4:9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους·                                
1 Tes 4:9 *peri\ de\ tE=s filadelfi/as ou) CHrei/an e)/CHete gra/fein u(mi=n, au)toi\ ga\r u(mei=s Teodi/daktoi/ e)ste ei)s to\ a)gapa=n a)llE/lous:
1 Tes 4:9 peri de tEs filadelfias u CHreian eCHete grafein hymin, autoi gar hymeis Teodidaktoi este eis to agapan allElus:
1 Tes 4:9 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- n-----asf- v-2pai-p-- v--pan---- rp----dp-- rp----npm- c--------- rp----np-- a-----npm- v-2pai-p-- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----apm-
1 Tes 4:9 G4012 G1161 G3588 G5360 G3756 G5532 G2192 G1125 G5213 G0846 G1063 G5210 G2312 G2075 G1519 G3588 G0025 G0240
1 Tes 4:9 Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali.
1 Tes 4:9
1 Tes 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:9
1 Tes 4:9  O  braterski  zaś  nie  nie  potrzeb  pisać  ty, wy  dla  ty, wy  się  uczy  uczy  Bóg  Bóg  miłość  przyjaciel  inny
1 Tes 4:9 G4012 G5360 G1161 G2192 G3756 G5532 G1125 G5213 G1063 G5210 G0846 G2075 G2312 G2075 G2312 G0025 G0240 G0240
1 Tes 4:10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς [τοὺς] ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον,                              
1 Tes 4:10 kai\ ga\r poiei=te au)to\ ei)s pa/ntas tou\s a)delfou\s [tou\s] e)n o(/lE| tE=| *makedoni/a|. parakalou=men de\ u(ma=s, a)delfoi/, perisseu/ein ma=llon,
1 Tes 4:10 kai gar poieite auto eis pantas tus adelfus [tus] en holE tE makedonia. parakalumen de hymas, adelfoi, perisseuein mallon,
1 Tes 4:10 d--------- c--------- v-2pai-p-- rp----asn- p--------- a-----apm- ra----apm- n-----apm- ra----apm- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-1pai-p-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v--pan---- d---------
1 Tes 4:10 G2532 G1063 G4160 G0846 G1519 G3956 G3588 G0080 G3588 G1722 G3650 G3588 G3109 G3870 G1161 G5209 G0080 G4052 G3123
1 Tes 4:10 Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii.
1 Tes 4:10
1 Tes 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:10
1 Tes 4:10  dla  tak  i  robi  z  wszystko  bracia  na  wszystko  Macedonia  Nawoływać  zaś  ty, wy  bracia  więcej  prosperować
1 Tes 4:10 G1063 G0846 G2532 G4160 G1519 G3956 G0080 G1722 G3650 G3109 G3870 G1161 G5209 G0080 G3123 G4052
1 Tes 4:11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,                                    
1 Tes 4:11 kai\ filotimei=sTai E(suCHa/DZein kai\ pra/ssein ta\ i)/dia kai\ e)rga/DZesTai tai=s [i)di/ais] CHersi\n u(mO=n, kaTO\s u(mi=n parEggei/lamen,
1 Tes 4:11 kai filotimeisTai hEsyCHaDZein kai prassein ta idia kai ergaDZesTai tais [idiais] CHersin hymOn, kaTOs hymin parENgeilamen,
1 Tes 4:11 c--------- v--pmn---- v--pan---- c--------- v--pan---- ra----apn- a-----apn- c--------- v--pmn---- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- rp----gp-- c--------- rp----dp-- v-1aai-p--
1 Tes 4:11 G2532 G5389 G2270 G2532 G4238 G3588 G2398 G2532 G2038 G3588 G2398 G5495 G5216 G2531 G5213 G3853
1 Tes 4:11 Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy.
1 Tes 4:11
1 Tes 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:11
1 Tes 4:11  i  pilnie  próbować  na żywo  cicho  do  ich  i  praca  ich  własny  ręce  jako  rozkazał  ty, wy
1 Tes 4:11 G2532 G5389 G5389 G2270 G2270 G4238 G2398 G2532 G2038 G5216 G2398 G5495 G2531 G3853 G5213
1 Tes 4:12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.                                                
1 Tes 4:12 i(/na peripatE=te eu)sCHEmo/nOs pro\s tou\s e)/XO kai\ mEdeno\s CHrei/an e)/CHEte.
1 Tes 4:12 hina peripatEte eusCHEmonOs pros tus eXO kai mEdenos CHreian eCHEte.
1 Tes 4:12 c--------- v-2pas-p-- d--------- p--------- ra----apm- d--------- c--------- a-----gsn- n-----asf- v-2pas-p--
1 Tes 4:12 G2443 G4043 G2156 G4314 G3588 G1854 G2532 G3367 G5532 G2192
1 Tes 4:12 Wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz, zachowujcie się szlachetnie, a nie będzie wam potrzeba nikogo.
1 Tes 4:12
1 Tes 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:12
1 Tes 4:12  że  otrzymane  szczerze  przed  zewnętrzny  i  ani  niż  potrzebne  potrzebne
1 Tes 4:12 G2443 G4043 G2156 G4314 G1854 G2532 G3367 G3367 G2192 G5532
1 Tes 4:13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.                            
1 Tes 4:13 *ou) Te/lomen de\ u(ma=s a)gnoei=n, a)delfoi/, peri\ tO=n koimOme/nOn, i(/na mE\ lupE=sTe kaTO\s kai\ oi( loipoi\ oi( mE\ e)/CHontes e)lpi/da.
1 Tes 4:13 u Telomen de hymas agnoein, adelfoi, peri tOn koimOmenOn, hina mE lypEsTe kaTOs kai hoi loipoi hoi mE eCHontes elpida.
1 Tes 4:13 d--------- v-1pai-p-- c--------- rp----ap-- v--pan---- n-----vpm- p--------- ra----gpm- v--pmpgpm- c--------- d--------- v-2pps-p-- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- ra----npm- d--------- v--papnpm- n-----asf-
1 Tes 4:13 G3756 G2309 G1161 G5209 G0050 G0080 G4012 G3588 G2837 G2443 G3361 G3076 G2531 G2532 G3588 G3062 G3588 G3361 G2192 G1680
1 Tes 4:13 Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
1 Tes 4:13
1 Tes 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:13
1 Tes 4:13  Nie  potrzeba  zaś  urlop  ty, wy  bracia  w  ignorancja  na  martwy  tak  nie  żal  jako  Inny  nie  mieć  Nadzieja
1 Tes 4:13 G3756 G2309 G1161 G0050 G5209 G0080 G0050 G0050 G4012 G2837 G2443 G3361 G3076 G2531 G3062 G3361 G2192 G1680
1 Tes 4:14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.                            
1 Tes 4:14 ei) ga\r pisteu/omen o(/ti *)iEsou=s a)pe/Tanen kai\ a)ne/stE, ou(/tOs kai\ o( Teo\s tou\s koimETe/ntas dia\ tou= *)iEsou= a)/Xei su\n au)tO=|.
1 Tes 4:14 ei gar pisteuomen hoti iEsus apeTanen kai anestE, hutOs kai ho Teos tus koimETentas dia tu iEsu aXei syn autO.
1 Tes 4:14 c--------- c--------- v-1pai-p-- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- v--appapm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s-- p--------- rp----dsm-
1 Tes 4:14 G1487 G1063 G4100 G3754 G2424 G0599 G2532 G0450 G3779 G2532 G3588 G2316 G3588 G2837 G1223 G3588 G2424 G0071 G4862 G0846
1 Tes 4:14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
1 Tes 4:14
1 Tes 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:14
1 Tes 4:14  Dla  jeśli  wierzyć  że  Jezus  zmarły  i  róża  że  i  martwy  w  Jezus  Bóg  prowadzić  z  Go
1 Tes 4:14 G1063 G1487 G4100 G3754 G2424 G0599 G2532 G0450 G3779 G2532 G2837 G1223 G2424 G2316 G0071 G4862 G0846
1 Tes 4:15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·                      
1 Tes 4:15 *tou=to ga\r u(mi=n le/gomen e)n lo/gO| kuri/ou, o(/ti E(mei=s oi( DZO=ntes oi( perileipo/menoi ei)s tE\n parousi/an tou= kuri/ou ou) mE\ fTa/sOmen tou\s koimETe/ntas:
1 Tes 4:15 tuto gar hymin legomen en logO kyriu, hoti hEmeis hoi DZOntes hoi perileipomenoi eis tEn parusian tu kyriu u mE fTasOmen tus koimETentas:
1 Tes 4:15 rd----asn- c--------- rp----dp-- v-1pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----gsm- d--------- rp----np-- ra----npm- v--papnpm- ra----npm- v--pppnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- d--------- v-1aas-p-- ra----apm- v--appapm-
1 Tes 4:15 G5124 G1063 G5213 G3004 G1722 G3056 G2962 G3754 G2249 G3588 G2198 G3588 G4035 G1519 G3588 G3952 G3588 G2962 G3756 G3361 G5348 G3588 G2837
1 Tes 4:15 To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
1 Tes 4:15
1 Tes 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:15
1 Tes 4:15  Dla  te rzeczy  mówić  ty, wy  krótko mówiąc  krótko mówiąc  Pan  że  my  Życie  pozostały  do  Nadejście  Władca  nie  ostrzec  martwy
1 Tes 4:15 G1063 G5124 G3004 G5213 G1722 G3056 G2962 G3754 G2249 G2198 G4035 G1519 G3952 G2962 G3364 G5348 G2837
1 Tes 4:16 ὅτι αὐτὸς κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,                      
1 Tes 4:16 o(/ti au)to\s o( ku/rios e)n keleu/smati, e)n fOnE=| a)rCHagge/lou kai\ e)n sa/lpiggi Teou=, katabE/setai a)p' ou)ranou=, kai\ oi( nekroi\ e)n *CHristO=| a)nastE/sontai prO=ton,
1 Tes 4:16 hoti autos ho kyrios en keleusmati, en fOnE arCHaNgelu kai en salpiNgi Teu, katabEsetai ap' uranu, kai hoi nekroi en CHristO anastEsontai prOton,
1 Tes 4:16 c--------- rp----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsn- p--------- n-----dsf- n-----gsm- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v-3fmi-s-- p--------- n-----gsm- c--------- ra----npm- a-----npm- p--------- n-----dsm- v-3fmi-p-- a-----asn-
1 Tes 4:16 G3754 G0846 G3588 G2962 G1722 G2752 G1722 G5456 G0743 G2532 G1722 G4536 G2316 G2597 G0575 G3772 G2532 G3588 G3498 G1722 G5547 G0450 G4412
1 Tes 4:16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
1 Tes 4:16
1 Tes 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:16
1 Tes 4:16  że  Się  Władca  w  zwiastowanie  w  głos  Archanioł  i  rura  Bóg  przyjść  z  niebo  i  martwy  w  Chrystus  wzrost  przed
1 Tes 4:16 G3754 G0846 G2962 G1722 G2752 G1722 G5456 G0743 G2532 G4536 G2316 G2597 G0575 G3772 G2532 G3498 G1722 G5547 G0450 G4412
1 Tes 4:17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.                    
1 Tes 4:17 e)/peita E(mei=s oi( DZO=ntes oi( perileipo/menoi a(/ma su\n au)toi=s a(rpagEso/meTa e)n nefe/lais ei)s a)pa/ntEsin tou= kuri/ou ei)s a)e/ra: kai\ ou(/tOs pa/ntote su\n kuri/O| e)so/meTa.
1 Tes 4:17 epeita hEmeis hoi DZOntes hoi perileipomenoi hama syn autois harpagEsomeTa en nefelais eis apantEsin tu kyriu eis aera: kai hutOs pantote syn kyriO esomeTa.
1 Tes 4:17 d--------- rp----np-- ra----npm- v--papnpm- ra----npm- v--pppnpm- d--------- p--------- rp----dpm- v-1fpi-p-- p--------- n-----dpf- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asm- c--------- d--------- d--------- p--------- n-----dsm- v-1fmi-p--
1 Tes 4:17 G1899 G2249 G3588 G2198 G3588 G4035 G0260 G4862 G0846 G0726 G1722 G3507 G1519 G0529 G3588 G2962 G1519 G0109 G2532 G3779 G3842 G4862 G2962 G2071
1 Tes 4:17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
1 Tes 4:17
1 Tes 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:17
1 Tes 4:17  my  pozostały  Życie  razem  z  ich  zachwycony  będzie  w  chmury  w  Święto Matki Boskiej gromnicznej  Władca  w  powietrze  i  tak  zawsze  z  Władca  będzie
1 Tes 4:17 G2249 G4035 G2198 G0260 G4862 G0846 G0726 G0726 G1722 G3507 G1519 G0529 G2962 G1519 G0109 G2532 G3779 G3842 G4862 G2962 G2071
1 Tes 4:18 Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.                                                      
1 Tes 4:18 *(/Oste parakalei=te a)llE/lous e)n toi=s lo/gois tou/tois.
1 Tes 4:18 hOste parakaleite allElus en tois logois tutois.
1 Tes 4:18 c--------- v-2pad-p-- rp----apm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rd----dpm-
1 Tes 4:18 G5620 G3870 G0240 G1722 G3588 G3056 G5125
1 Tes 4:18 Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!
1 Tes 4:18
1 Tes 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 4:18
1 Tes 4:18  Tak  komfort  przyjaciel  inny  Simi  słowa  słowa
1 Tes 4:18 G5620 G3870 G0240 G0240 G5125 G1722 G3056
Copyright by Cezary Podolski