Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tes3      do_str_głównej      do_1Tm2      
1 Tm 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ᾿ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν                                
1 Tm 1:1 *pau=los a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= kat' e)pitagE\n Teou= sOtE=ros E(mO=n kai\ *CHristou= *)iEsou= tE=s e)lpi/dos E(mO=n
1 Tm 1:1 paulos apostolos CHristu iEsu kat' epitagEn Teu sOtEros hEmOn kai CHristu iEsu tEs elpidos hEmOn
1 Tm 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp--
1 Tm 1:1 G3972 G0652 G5547 G2424 G2596 G2003 G2316 G4990 G2257 G2532 G5547 G2424 G3588 G1680 G2257
1 Tm 1:1 Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei -
1 Tm 1:1
1 Tm 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:1
1 Tm 1:1  Paul  Apostoł  Jezus  Chrystus  na  przykazanie  Bóg  Zbawiciel  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus  Nadzieja  nasz
1 Tm 1:1 G3972 G0652 G2424 G5547 G2596 G2003 G2316 G4990 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547 G1680 G2257
1 Tm 1:2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.                            
1 Tm 1:2 *timoTe/O| gnEsi/O| te/knO| e)n pi/stei: CHa/ris, e)/leos, ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s kai\ *CHristou= *)iEsou= tou= kuri/ou E(mO=n.
1 Tm 1:2 timoTeO gnEsiO teknO en pistei: CHaris, eleos, eirEnE apo Teu patros kai CHristu iEsu tu kyriu hEmOn.
1 Tm 1:2 n-----dsm- a-----dsn- n-----dsn- p--------- n-----dsf- n-----nsf- n-----nsn- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
1 Tm 1:2 G5095 G1103 G5043 G1722 G4102 G5485 G1656 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257
1 Tm 1:2 do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
1 Tm 1:2
1 Tm 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:2
1 Tm 1:2  Tymotka  prawdziwy  syn  w  Wiara  łaska  miłosierdzie  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
1 Tm 1:2 G5095 G1103 G5043 G1722 G4102 G5485 G1656 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G5547 G2424 G2962 G2257
1 Tm 1:3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν                                  
1 Tm 1:3 *kaTO\s pareka/lesa/ se prosmei=nai e)n *)efe/sO| poreuo/menos ei)s *makedoni/an, i(/na paraggei/lE|s tisi\n mE\ e(terodidaskalei=n
1 Tm 1:3 kaTOs parekalesa se prosmeinai en efesO poreuomenos eis makedonian, hina paraNgeilEs tisin mE heterodidaskalein
1 Tm 1:3 c--------- v-1aai-s-- rp----as-- v--aan---- p--------- n-----dsf- v--pmpnsm- p--------- n-----asf- c--------- v-2aas-s-- ri----dpm- d--------- v--pan----
1 Tm 1:3 G2531 G3870 G4571 G4357 G1722 G2181 G4198 G1519 G3109 G2443 G3853 G5100 G3361 G2085
1 Tm 1:3 Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki,
1 Tm 1:3
1 Tm 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:3
1 Tm 1:3  Odlatujących  w  Macedonia  pytanie  ty, wy  trwać nadal  w  Efez  i  pouczać  kilka  nie  uczy  inny
1 Tm 1:3 G4198 G1519 G3109 G3870 G4571 G4357 G1722 G2181 G2443 G3853 G5100 G3361 G2085 G2085
1 Tm 1:4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·                              
1 Tm 1:4 mEde\ prose/CHein mu/Tois kai\ genealogi/ais a)pera/ntois, ai(/tines e)kDZEtE/seis pare/CHousin ma=llon E)\ oi)konomi/an Teou= tE\n e)n pi/stei:
1 Tm 1:4 mEde proseCHein myTois kai genealogiais aperantois, haitines ekDZEtEseis pareCHusin mallon E oikonomian Teu tEn en pistei:
1 Tm 1:4 c--------- v--pan---- n-----dpm- c--------- n-----dpf- a-----dpf- rr----npf- n-----apf- v-3pai-p-- d--------- c--------- n-----asf- n-----gsm- ra----asf- p--------- n-----dsf-
1 Tm 1:4 G3366 G4337 G3454 G2532 G1076 G0562 G3748 G2214 G3930 G3123 G2228 G3622 G2316 G3588 G1722 G4102
1 Tm 1:4 a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą.
1 Tm 1:4
1 Tm 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:4
1 Tm 1:4  i  nie  zaangażowany  bajki  i  rodowodów  nieskończony  że  wytwarzać  więcej  sporów  niż  Bóg  pozytywny wpływ  w  Wiara
1 Tm 1:4 G3366 G3366 G4337 G3454 G2532 G1076 G0562 G3748 G3930 G3123 G2214 G2228 G2316 G3620 G1722 G4102
1 Tm 1:5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,                              
1 Tm 1:5 to\ de\ te/los tE=s paraggeli/as e)sti\n a)ga/pE e)k kaTara=s kardi/as kai\ suneidE/seOs a)gaTE=s kai\ pi/steOs a)nupokri/tou,
1 Tm 1:5 to de telos tEs paraNgelias estin agapE ek kaTaras kardias kai syneidEseOs agaTEs kai pisteOs anypokritu,
1 Tm 1:5 ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- n-----nsf- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----gsf-
1 Tm 1:5 G3588 G1161 G5056 G3588 G3852 G2076 G0026 G1537 G2513 G2588 G2532 G4893 G0018 G2532 G4102 G0505
1 Tm 1:5 Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.
1 Tm 1:5
1 Tm 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:5
1 Tm 1:5  Cel  zaś  nawoływań  jest  miłość  z  netto  serce  i  Dobra wola  sumienie  i  niekłamany  Wiara
1 Tm 1:5 G5056 G1161 G3852 G2076 G0026 G1537 G2513 G2588 G2532 G0018 G4893 G2532 G0505 G4102
1 Tm 1:6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,                                                  
1 Tm 1:6 O(=n tines a)stoCHE/santes e)Xetra/pEsan ei)s mataiologi/an,
1 Tm 1:6 hOn tines astoCHEsantes eXetrapEsan eis mataiologian,
1 Tm 1:6 rr----gpf- ri----npm- v--aapnpm- v-3api-p-- p--------- n-----asf-
1 Tm 1:6 G3739 G5100 G0795 G1624 G1519 G3150
1 Tm 1:6 Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie.
1 Tm 1:6
1 Tm 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:6
1 Tm 1:6  co  odlatujących  kilka  unikać  w  tyrada
1 Tm 1:6 G3739 G0795 G5100 G1624 G1519 G3150
1 Tm 1:7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.                                      
1 Tm 1:7 Te/lontes ei)=nai nomodida/skaloi, mE\ noou=ntes mE/te a(\ le/gousin mE/te peri\ ti/nOn diabebaiou=ntai.
1 Tm 1:7 Telontes einai nomodidaskaloi, mE nountes mEte ha legusin mEte peri tinOn diabebaiuntai.
1 Tm 1:7 v--papnpm- v--pan---- n-----npm- d--------- v--papnpm- c--------- rr----apn- v-3pai-p-- c--------- p--------- ri----gpn- v-3pmi-p--
1 Tm 1:7 G2309 G1511 G3547 G3361 G3539 G3383 G3739 G3004 G3383 G4012 G5101 G1226
1 Tm 1:7 Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
1 Tm 1:7
1 Tm 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:7
1 Tm 1:7  Które chcą  być  uczeni w Piśmie  nie  postrzegania  ani  niż  mówią  ani  że  że  argumentować
1 Tm 1:7 G2309 G1511 G3547 G3361 G3539 G3383 G3739 G3004 G3383 G4012 G5101 G1226
1 Tm 1:8 Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται,                                        
1 Tm 1:8 *oi)/damen de\ o(/ti kalo\s o( no/mos e)a/n tis au)tO=| nomi/mOs CHrE=tai,
1 Tm 1:8 oidamen de hoti kalos ho nomos ean tis autO nomimOs CHrEtai,
1 Tm 1:8 v-1xai-p-- c--------- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ri----nsm- rp----dsm- d--------- v-3pms-s--
1 Tm 1:8 G1492 G1161 G3754 G2570 G3588 G3551 G1437 G5100 G0846 G3545 G5530
1 Tm 1:8 Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,
1 Tm 1:8
1 Tm 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:8
1 Tm 1:8 A  wiedzieć  że  prawo  dobry  jeśli  kto  zgodnie z prawem  zastosowań  jego
1 Tm 1:8 G1161 G1492 G3754 G3551 G2570 G1437 G5100 G3545 G5530 G0846
1 Tm 1:9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,                    
1 Tm 1:9 ei)dO\s tou=to, o(/ti dikai/O| no/mos ou) kei=tai, a)no/mois de\ kai\ a)nupota/ktois, a)sebe/si kai\ a(martOloi=s, a)nosi/ois kai\ bebE/lois, patrolO/|ais kai\ mEtrolO/|ais, a)ndrofo/nois,
1 Tm 1:9 eidOs tuto, hoti dikaiO nomos u keitai, anomois de kai anypotaktois, asebesi kai hamartOlois, anosiois kai bebElois, patrolOais kai mEtrolOais, androfonois,
1 Tm 1:9 v--xapnsm- rd----asn- d--------- a-----dsm- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- a-----dpm- c--------- c--------- a-----dpm- a-----dpm- c--------- a-----dpm- a-----dpm- c--------- a-----dpm- n-----dpm- c--------- n-----dpm- n-----dpm-
1 Tm 1:9 G1492 G5124 G3754 G1342 G3551 G3756 G2749 G0459 G1161 G2532 G0506 G0765 G2532 G0268 G0462 G2532 G0952 G3964 G2532 G3389 G0409
1 Tm 1:9 rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,
1 Tm 1:9
1 Tm 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:9
1 Tm 1:9  wiedząc,  że  prawo  umieścić  nie  sprawiedliwy  ale  wicked  i  nieposłuszny  wicked  i  grzeszników  niesamowity  i  bezcześcić  morderców  i  matka  zabójców
1 Tm 1:9 G1492 G3754 G3551 G2749 G3756 G1342 G1161 G0459 G2532 G0506 G0765 G2532 G0268 G0462 G2532 G0952 G3964 G2532 G3389 G0409
1 Tm 1:10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,                                    
1 Tm 1:10 po/rnois, a)rsenokoi/tais, a)ndrapodistai=s, PSeu/stais, e)pio/rkois, kai\ ei)/ ti e(/teron tE=| u(giainou/sE| didaskali/a| a)nti/keitai,
1 Tm 1:10 pornois, arsenokoitais, andrapodistais, PSeustais, epiorkois, kai ei ti heteron tE hygiainusE didaskalia antikeitai,
1 Tm 1:10 n-----dpm- n-----dpm- n-----dpm- n-----dpm- a-----dpm- c--------- c--------- ri----nsn- a-----nsn- ra----dsf- v--papdsf- n-----dsf- v-3pmi-s--
1 Tm 1:10 G4205 G0733 G0405 G5583 G1965 G2532 G1487 G5100 G2087 G3588 G5198 G1319 G0480
1 Tm 1:10 dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,
1 Tm 1:10
1 Tm 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:10
1 Tm 1:10  Sodomczyków  z ludźmi  chelovekohischnikov  kłamcy  popełnił krzywoprzysięstwo  i  tylko  że  że  obrzydliwy  wspólny  nauczanie
1 Tm 1:10 G4205 G0733 G0405 G5583 G1965 G2532 G1487 G2087 G5100 G0480 G5198 G1319
1 Tm 1:11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ἐπιστεύθην ἐγώ.                                        
1 Tm 1:11 kata\ to\ eu)agge/lion tE=s do/XEs tou= makari/ou Teou=, o(\ e)pisteu/TEn e)gO/.
1 Tm 1:11 kata to euaNgelion tEs doXEs tu makariu Teu, ho episteuTEn egO.
1 Tm 1:11 p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- rr----asn- v-1api-s-- rp----ns--
1 Tm 1:11 G2596 G3588 G2098 G3588 G1391 G3588 G3107 G2316 G3739 G4100 G1473
1 Tm 1:11 w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.
1 Tm 1:11
1 Tm 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:11
1 Tm 1:11  na  chwalebny  Ewangelizacja  Błogosławiony  Bóg  który  mnie  powierzone
1 Tm 1:11 G2596 G1391 G2098 G3107 G2316 G3739 G1473 G4100
1 Tm 1:12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,                            
1 Tm 1:12 *CHa/rin e)/CHO tO=| e)ndunamO/santi/ me *CHristO=| *)iEsou= tO=| kuri/O| E(mO=n, o(/ti pisto/n me E(gE/sato Te/menos ei)s diakoni/an,
1 Tm 1:12 CHarin eCHO tO endynamOsanti me CHristO iEsu tO kyriO hEmOn, hoti piston me hEgEsato Temenos eis diakonian,
1 Tm 1:12 n-----asf- v-1pai-s-- ra----dsm- v--aapdsm- rp----as-- n-----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- c--------- a-----asm- rp----as-- v-3ami-s-- v--ampnsm- p--------- n-----asf-
1 Tm 1:12 G5485 G2192 G3588 G1743 G3165 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257 G3754 G4103 G3165 G2233 G5087 G1519 G1248
1 Tm 1:12 Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie,
1 Tm 1:12
1 Tm 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:12
1 Tm 1:12  Dziękuję  Dziękuję  dał  mnie  siła  Chrystus  Jezus  Władca  nasz  że  uznane  mnie  prawdziwy  określenie  w  serwis
1 Tm 1:12 G2192 G5485 G1743 G3165 G1743 G5547 G2424 G2962 G2257 G3754 G2233 G3165 G4103 G5087 G1519 G1248
1 Tm 1:13 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,                                
1 Tm 1:13 to\ pro/teron o)/nta bla/sfEmon kai\ diO/ktEn kai\ u(bristE/n: a)lla\ E)leE/TEn, o(/ti a)gnoO=n e)poi/Esa e)n a)pisti/a|,
1 Tm 1:13 to proteron onta blasfEmon kai diOktEn kai hybristEn: alla EleETEn, hoti agnoOn epoiEsa en apistia,
1 Tm 1:13 ra----asn- a-----asnc v--papasm- a-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- v-1api-s-- c--------- v--papnsm- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf-
1 Tm 1:13 G3588 G4386 G5607 G0989 G2532 G1376 G2532 G5197 G0235 G1653 G3754 G0050 G4160 G1722 G0570
1 Tm 1:13 ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze.
1 Tm 1:13
1 Tm 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:13
1 Tm 1:13  który  przed  był  bluźniercą  i  prześladowca  i  przestępca  ale  Odpuszczam  że  nie  na  ignorancja  w  niewiara
1 Tm 1:13 G5607 G4386 G5607 G0989 G2532 G1376 G2532 G5197 G0235 G1653 G3754 G4160 G0050 G0050 G1722 G0570
1 Tm 1:14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                
1 Tm 1:14 u(perepleo/nasen de\ E( CHa/ris tou= kuri/ou E(mO=n meta\ pi/steOs kai\ a)ga/pEs tE=s e)n *CHristO=| *)iEsou=.
1 Tm 1:14 hyperepleonasen de hE CHaris tu kyriu hEmOn meta pisteOs kai agapEs tEs en CHristO iEsu.
1 Tm 1:14 v-3aai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
1 Tm 1:14 G5250 G1161 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G3326 G4102 G2532 G0026 G3588 G1722 G5547 G2424
1 Tm 1:14 A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 Tm 1:14
1 Tm 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:14
1 Tm 1:14  łaska  zaś  Władca  nasz  otwarty  obficie  z  wiara  i  miłość  w  Chrystus  Jezus
1 Tm 1:14 G5485 G1161 G2962 G2257 G5250 G5250 G3326 G4102 G2532 G0026 G1722 G5547 G2424
1 Tm 1:15 πιστὸς λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,                      
1 Tm 1:15 pisto\s o( lo/gos kai\ pa/sEs a)podoCHE=s a)/Xios, o(/ti *CHristo\s *)iEsou=s E)=lTen ei)s to\n ko/smon a(martOlou\s sO=sai: O(=n prO=to/s ei)mi e)gO/,
1 Tm 1:15 pistos ho logos kai pasEs apodoCHEs aXios, hoti CHristos iEsus ElTen eis ton kosmon hamartOlus sOsai: hOn prOtos eimi egO,
1 Tm 1:15 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----gsf- n-----gsf- a-----nsm- d--------- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----apm- v--aan---- rr----gpm- a-----nsm- v-1pai-s-- rp----ns--
1 Tm 1:15 G4103 G3588 G3056 G2532 G3956 G0594 G0514 G3754 G5547 G2424 G2064 G1519 G3588 G2889 G0268 G4982 G3739 G4413 G1510 G1473
1 Tm 1:15 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
1 Tm 1:15
1 Tm 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:15
1 Tm 1:15  Prawo  i  wszystko  przyjęcie  godnie  słowo  że  Chrystus  Jezus  przyjść  w  świat  zaoszczędzić  grzeszników  który  Ja  pierwszy
1 Tm 1:15 G4103 G2532 G3956 G0594 G0514 G3056 G3754 G5547 G2424 G2064 G1519 G2889 G4982 G0268 G3739 G1473 G4413
1 Tm 1:16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.              
1 Tm 1:16 a)lla\ dia\ tou=to E)leE/TEn, i(/na e)n e)moi\ prO/tO| e)ndei/XEtai *CHristo\s *)iEsou=s tE\n a(/pasan makroTumi/an, pro\s u(potu/pOsin tO=n mello/ntOn pisteu/ein e)p' au)tO=| ei)s DZOE\n ai)O/nion.
1 Tm 1:16 alla dia tuto EleETEn, hina en emoi prOtO endeiXEtai CHristos iEsus tEn hapasan makroTymian, pros hypotypOsin tOn mellontOn pisteuein ep' autO eis DZOEn aiOnion.
1 Tm 1:16 c--------- p--------- rd----asn- v-1api-s-- c--------- p--------- rp----ds-- a-----dsm- v-3ams-s-- n-----nsm- n-----nsm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----gpm- v--papgpm- v--pan---- p--------- rp----dsm- p--------- n-----asf- a-----asf-
1 Tm 1:16 G0235 G1223 G5124 G1653 G2443 G1722 G1698 G4413 G1731 G5547 G2424 G3588 G0537 G3115 G4314 G5296 G3588 G3195 G4100 G1909 G0846 G1519 G2222 G0166
1 Tm 1:16 Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.
1 Tm 1:16
1 Tm 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:16
1 Tm 1:16  Ale  dla  dodanie  Odpuszczam  że  Jezus  Chrystus  w  mnie  pierwszy  pokazał  wszystko  wytrzymały  w  przykład  że  będzie  wierzyć  w  To  do  Życie  wieczny
1 Tm 1:16 G0235 G1223 G5124 G1653 G2443 G2424 G5547 G1722 G1698 G4413 G1731 G3956 G3115 G4314 G5296 G3195 G3195 G4100 G1909 G0846 G1519 G2222 G0166
1 Tm 1:17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.                          
1 Tm 1:17 tO=| de\ basilei= tO=n ai)O/nOn, a)fTa/rtO|, a)ora/tO|, mo/nO| TeO=|, timE\ kai\ do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
1 Tm 1:17 tO de basilei tOn aiOnOn, afTartO, aoratO, monO TeO, timE kai doXa eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
1 Tm 1:17 ra----dsm- c--------- n-----dsm- ra----gpm- n-----gpm- a-----dsm- a-----dsm- a-----dsm- n-----dsm- n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
1 Tm 1:17 G3588 G1161 G0935 G3588 G0165 G0862 G0517 G3441 G2316 G5092 G2532 G1391 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
1 Tm 1:17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.
1 Tm 1:17
1 Tm 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:17
1 Tm 1:17  Król  zaś  Wieku  nieśmiertelny  widocznie  pojedynczy  mądry  Bóg  honor  i  chwała  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
1 Tm 1:17 G0935 G1161 G0165 G0862 G0517 G3441 G4680 G2316 G5092 G2532 G1391 G1519 G0165 G0165 G0281
1 Tm 1:18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,                      
1 Tm 1:18 *tau/tEn tE\n paraggeli/an parati/Temai/ soi, te/knon *timo/Tee, kata\ ta\s proagou/sas e)pi\ se\ profEtei/as, i(/na strateu/E| e)n au)tai=s tE\n kalE\n stratei/an,
1 Tm 1:18 tautEn tEn paraNgelian paratiTemai soi, teknon timoTee, kata tas proagusas epi se profEteias, hina strateuE en autais tEn kalEn strateian,
1 Tm 1:18 rd----asf- ra----asf- n-----asf- v-1pmi-s-- rp----ds-- n-----vsn- n-----vsm- p--------- ra----apf- v--papapf- p--------- rp----as-- n-----apf- d--------- v-2pms-s-- p--------- rp----dpf- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
1 Tm 1:18 G3778 G3588 G3852 G3908 G4671 G5043 G5095 G2596 G3588 G4254 G1909 G4571 G4394 G2443 G4754 G1722 G0846 G3588 G2570 G4752
1 Tm 1:18 Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę,
1 Tm 1:18
1 Tm 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:18
1 Tm 1:18  Uczyć  ty, wy  syn  Tymotka  zgodnie z  z  dawny  o  ty, wy  proroctwa  jest  będzie  że  voinstvoval  z  ich  dobry  wojownik
1 Tm 1:18 G3908 G4671 G5043 G5095 G2596 G2596 G4254 G1909 G4571 G4394 G5026 G3852 G2443 G4754 G1722 G0846 G2570 G4752
1 Tm 1:19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·                                      
1 Tm 1:19 e)/CHOn pi/stin kai\ a)gaTE\n sunei/dEsin, E(/n tines a)pOsa/menoi peri\ tE\n pi/stin e)naua/gEsan:
1 Tm 1:19 eCHOn pistin kai agaTEn syneidEsin, hEn tines apOsamenoi peri tEn pistin enauagEsan:
1 Tm 1:19 v--papnsm- n-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- rr----asf- ri----npm- v--ampnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p--
1 Tm 1:19 G2192 G4102 G2532 G0018 G4893 G3739 G5100 G0683 G4012 G3588 G4102 G3489
1 Tm 1:19 mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze;
1 Tm 1:19
1 Tm 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:19
1 Tm 1:19  o  wiara  i  dobry  sumienie  który  kilka  odrzuceniu  poniesionej  wrak  w  Wiara
1 Tm 1:19 G2192 G4102 G2532 G0018 G4893 G3739 G5100 G0683 G3489 G3489 G4012 G4102
1 Tm 1:20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.                                    
1 Tm 1:20 O(=n e)stin *(ume/naios kai\ *)ale/Xandros, ou(\s pare/dOka tO=| *satana=| i(/na paideuTO=sin mE\ blasfEmei=n.
1 Tm 1:20 hOn estin hymenaios kai aleXandros, hus paredOka tO satana hina paideuTOsin mE blasfEmein.
1 Tm 1:20 rr----gpm- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- rr----apm- v-1aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aps-p-- d--------- v--pan----
1 Tm 1:20 G3739 G2076 G5211 G2532 G0223 G3739 G3860 G3588 G4567 G2443 G3811 G3361 G0987
1 Tm 1:20 do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić.
1 Tm 1:20
1 Tm 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 1:20
1 Tm 1:20  są  Hymenajos  i  Alexander  który  zdradzony  Szatan  że  dowiedziałem się  nie  bluźnić
1 Tm 1:20 G3739 G5211 G2532 G0223 G3739 G3860 G4567 G2443 G3811 G3361 G0987
Copyright by Cezary Podolski