Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm1      do_str_głównej      do_1Tm3      
1 Tm 2:1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,                              
1 Tm 2:1 *parakalO= ou)=n prO=ton pa/ntOn poiei=sTai deE/seis, proseuCHa/s, e)nteu/Xeis, eu)CHaristi/as, u(pe\r pa/ntOn a)nTrO/pOn,
1 Tm 2:1 parakalO un prOton pantOn poieisTai deEseis, proseuCHas, enteuXeis, euCHaristias, hyper pantOn anTrOpOn,
1 Tm 2:1 v-1pai-s-- c--------- a-----asn- a-----gpn- v--ppn---- n-----apf- n-----apf- n-----apf- n-----apf- p--------- a-----gpm- n-----gpm-
1 Tm 2:1 G3870 G3767 G4412 G3956 G4160 G1162 G4335 G1783 G2169 G5228 G3956 G0444
1 Tm 2:1 Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
1 Tm 2:1
1 Tm 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:1
1 Tm 2:1  Tak  przed  tylko  zapytać  popełnić  Modlitwa  petycja  modły  Dziękczynienie  dla  wszystko  mężczyzn
1 Tm 2:1 G3767 G4412 G3956 G3870 G4160 G1162 G4335 G1783 G2169 G5228 G3956 G0444
1 Tm 2:2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.                
1 Tm 2:2 u(pe\r basile/On kai\ pa/ntOn tO=n e)n u(peroCHE=| o)/ntOn, i(/na E)/remon kai\ E(su/CHion bi/on dia/gOmen e)n pa/sE| eu)sebei/a| kai\ semno/tEti.
1 Tm 2:2 hyper basileOn kai pantOn tOn en hyperoCHE ontOn, hina Eremon kai hEsyCHion bion diagOmen en pasE eusebeia kai semnotEti.
1 Tm 2:2 p--------- n-----gpm- c--------- a-----gpm- ra----gpm- p--------- n-----dsf- v--papgpm- c--------- a-----asm- c--------- a-----asm- n-----asm- v-1pas-p-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
1 Tm 2:2 G5228 G0935 G2532 G3956 G3588 G1722 G5247 G5607 G2443 G2263 G2532 G2272 G0979 G1236 G1722 G3956 G2150 G2532 G4587
1 Tm 2:2 za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
1 Tm 2:2
1 Tm 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:2
1 Tm 2:2  dla  Kings  i  wszystko  władców  władców  władców  tak  przytrzymaj  życie  cichy  i  spokojny  w  każdy  pobożność  i  czystość
1 Tm 2:2 G5228 G0935 G2532 G3956 G1722 G5247 G5607 G2443 G1236 G0979 G2263 G2532 G2272 G1722 G3956 G2150 G2532 G4587
1 Tm 2:3 τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,                                    
1 Tm 2:3 tou=to kalo\n kai\ a)po/dekton e)nO/pion tou= sOtE=ros E(mO=n Teou=,
1 Tm 2:3 tuto kalon kai apodekton enOpion tu sOtEros hEmOn Teu,
1 Tm 2:3 rd----nsn- a-----nsn- c--------- a-----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
1 Tm 2:3 G5124 G2570 G2532 G0587 G1799 G3588 G4990 G2257 G2316
1 Tm 2:3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
1 Tm 2:3
1 Tm 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:3
1 Tm 2:3  dla  to  dobrze  i  wszystko  Zbawiciel  nasz  Bóg
1 Tm 2:3 G1063 G5124 G2570 G2532 G0587 G4990 G2257 G2316
1 Tm 2:4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.                                  
1 Tm 2:4 o(\s pa/ntas a)nTrO/pous Te/lei sOTE=nai kai\ ei)s e)pi/gnOsin a)lETei/as e)lTei=n.
1 Tm 2:4 hos pantas anTrOpus Telei sOTEnai kai eis epignOsin alETeias elTein.
1 Tm 2:4 rr----nsm- a-----apm- n-----apm- v-3pai-s-- v--apn---- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsf- v--aan----
1 Tm 2:4 G3739 G3956 G0444 G2309 G4982 G2532 G1519 G1922 G0225 G2064
1 Tm 2:4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1 Tm 2:4
1 Tm 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:4
1 Tm 2:4  Który  chce  wszystko  osoby  zapisanych  i  osiągnął  osiągnął  wiedza  Prawda
1 Tm 2:4 G3739 G2309 G3956 G0444 G4982 G2532 G1519 G2064 G1922 G0225
1 Tm 2:5 εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς,                              
1 Tm 2:5 ei(=s ga\r Teo/s, ei(=s kai\ mesi/tEs Teou= kai\ a)nTrO/pOn, a)/nTrOpos *CHristo\s *)iEsou=s,
1 Tm 2:5 heis gar Teos, heis kai mesitEs Teu kai anTrOpOn, anTrOpos CHristos iEsus,
1 Tm 2:5 a-----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- d--------- n-----nsm- n-----gsm- c--------- n-----gpm- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm-
1 Tm 2:5 G1520 G1063 G2316 G1520 G2532 G3316 G2316 G2532 G0444 G0444 G5547 G2424
1 Tm 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
1 Tm 2:5
1 Tm 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:5
1 Tm 2:5  Dla  zjednoczony  Bóg  zjednoczony  i  mediator  Bóg  i  mężczyzn  człowiek  Chrystus  Jezus
1 Tm 2:5 G1063 G1520 G2316 G1520 G2532 G3316 G2532 G2532 G0444 G0444 G5547 G2424
1 Tm 2:6 δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις·                                  
1 Tm 2:6 o( dou\s e(auto\n a)nti/lutron u(pe\r pa/ntOn, to\ martu/rion kairoi=s i)di/ois:
1 Tm 2:6 ho dus heauton antilytron hyper pantOn, to martyrion kairois idiois:
1 Tm 2:6 ra----nsm- v--aapnsm- rp----asm- n-----asn- p--------- a-----gpm- ra----nsn- n-----nsn- n-----dpm- a-----dpm-
1 Tm 2:6 G3588 G1325 G1438 G0487 G5228 G3956 G3588 G3142 G2540 G2398
1 Tm 2:6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
1 Tm 2:6
1 Tm 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:6
1 Tm 2:6  zdradzony  Się  Pokuta  wszystko  wszystko  ich  czas  świadectwo
1 Tm 2:6 G1325 G1438 G0487 G3956 G5228 G2398 G2540 G3142
1 Tm 2:7 εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.                    
1 Tm 2:7 ei)s o(\ e)te/TEn e)gO\ kE=ruX kai\ a)po/stolos a)lE/Teian le/gO, ou) PSeu/domai dida/skalos e)TnO=n e)n pi/stei kai\ a)lETei/a|.
1 Tm 2:7 eis ho eteTEn egO kEryX kai apostolos alETeian legO, u PSeudomai didaskalos eTnOn en pistei kai alETeia.
1 Tm 2:7 p--------- rr----asn- v-1api-s-- rp----ns-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----asf- v-1pai-s-- d--------- v-1pmi-s-- n-----nsm- n-----gpn- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
1 Tm 2:7 G1519 G3739 G5087 G1473 G2783 G2532 G0652 G0225 G3004 G3756 G5574 G1320 G1484 G1722 G4102 G2532 G0225
1 Tm 2:7 Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
1 Tm 2:7
1 Tm 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:7
1 Tm 2:7  dla  kogo  Ja  umieścić  kaznodzieja  i  Apostoł  prawda  powiedzieć  w  Chrystus  nie  kłamstwo  nauczyciel  Pogan  w  Wiara  i  prawda
1 Tm 2:7 G1519 G3739 G1473 G5087 G2783 G2532 G0652 G0225 G3004 G1722 G5547 G3756 G5574 G1320 G1484 G1722 G4102 G2532 G0225
1 Tm 2:8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ·                        
1 Tm 2:8 *bou/lomai ou)=n proseu/CHesTai tou\s a)/ndras e)n panti\ to/pO|, e)pai/rontas o(si/ous CHei=ras CHOri\s o)rgE=s kai\ dialogismou=:
1 Tm 2:8 bulomai un proseuCHesTai tus andras en panti topO, epairontas hosius CHeiras CHOris orgEs kai dialogismu:
1 Tm 2:8 v-1pmi-s-- c--------- v--pmn---- ra----apm- n-----apm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- v--papapm- a-----apf- n-----apf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsm-
1 Tm 2:8 G1014 G3767 G4336 G3588 G0435 G1722 G3956 G5117 G1869 G3741 G5495 G5565 G3709 G2532 G1261
1 Tm 2:8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
1 Tm 2:8
1 Tm 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:8
1 Tm 2:8  Tak  życzenie  w  każdy  miejsce  wyraźny  Modlitwa  Mężczyzn  uplifting  netto  ręce  bez  gniew  i  wątpliwość
1 Tm 2:8 G3767 G1014 G1722 G3956 G5117 G4336 G4336 G0435 G1869 G3741 G5495 G5565 G3709 G2532 G1261
1 Tm 2:9 ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ μαργαρίταις ἱματισμῷ πολυτελεῖ,          
1 Tm 2:9 O(sau/tOs [kai\] gunai=kas e)n katastolE=| kosmi/O| meta\ ai)dou=s kai\ sOfrosu/nEs kosmei=n e(auta/s, mE\ e)n ple/gmasin kai\ CHrusi/O| E)\ margari/tais E)\ i(matismO=| polutelei=,
1 Tm 2:9 hOsautOs [kai] gynaikas en katastolE kosmiO meta aidus kai sOfrosynEs kosmein heautas, mE en plegmasin kai CHrysiO E margaritais E himatismO polytelei,
1 Tm 2:9 d--------- d--------- n-----apf- p--------- n-----dsf- a-----dsf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--pan---- rp----apf- d--------- p--------- n-----dpn- c--------- n-----dsn- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dsm- a-----dsm-
1 Tm 2:9 G5615 G2532 G1135 G1722 G2689 G2887 G3326 G0127 G2532 G4997 G2885 G1438 G3361 G1722 G4117 G2532 G5553 G2228 G3135 G2228 G2441 G4185
1 Tm 2:9 Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem,
1 Tm 2:9
1 Tm 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:9
1 Tm 2:9  również  i  żona  w  przyzwoity  Ubrania  z  skromność  i  czystość  ozdobiony  się  nie  tkactwo  nie  złoto  nie  Perły  nie  jest cenny  odzieży
1 Tm 2:9 G5615 G2532 G1135 G1722 G2887 G2689 G3326 G0127 G2532 G4997 G2885 G1438 G3361 G4117 G2228 G5557 G2228 G3135 G2228 G4185 G2441
1 Tm 2:10 ἀλλ᾿ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν.                                    
1 Tm 2:10 a)ll' o(\ pre/pei gunaiXi\n e)paggellome/nais Teose/beian, di' e)/rgOn a)gaTO=n.
1 Tm 2:10 all' o prepei gynaiXin epaNgellomenais Teosebeian, di' ergOn agaTOn.
1 Tm 2:10 c--------- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----dpf- v--pmpdpf- n-----asf- p--------- n-----gpn- a-----gpn-
1 Tm 2:10 G0235 G3739 G4241 G1135 G1861 G2317 G1223 G2041 G0018
1 Tm 2:10 lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności.
1 Tm 2:10
1 Tm 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:10
1 Tm 2:10  ale  dobry  dobry  spraw  jako  przyzwoicie  żony  wyznać  pobożność
1 Tm 2:10 G0235 G0018 G1223 G2041 G3739 G4241 G1135 G1861 G2317
1 Tm 2:11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·                                        
1 Tm 2:11 gunE\ e)n E(suCHi/a| manTane/tO e)n pa/sE| u(potagE=|:
1 Tm 2:11 gynE en hEsyCHia manTanetO en pasE hypotagE:
1 Tm 2:11 n-----nsf- p--------- n-----dsf- v-3pad-s-- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
1 Tm 2:11 G1135 G1722 G2271 G3129 G1722 G3956 G5292
1 Tm 2:11 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się.
1 Tm 2:11
1 Tm 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:11
1 Tm 2:11  Żona  student  w  cisza  z  wszelkiego rodzaju  rezygnacja
1 Tm 2:11 G1135 G3129 G1722 G2271 G1722 G3956 G5292
1 Tm 2:12 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.                              
1 Tm 2:12 dida/skein de\ gunaiki\ ou)k e)pitre/pO, ou)de\ au)Tentei=n a)ndro/s, a)ll' ei)=nai e)n E(suCHi/a|.
1 Tm 2:12 didaskein de gynaiki uk epitrepO, ude auTentein andros, all' einai en hEsyCHia.
1 Tm 2:12 v--pan---- c--------- n-----dsf- d--------- v-1pai-s-- c--------- v--pan---- n-----gsm- c--------- v--pan---- p--------- n-----dsf-
1 Tm 2:12 G1321 G1161 G1135 G3756 G2010 G3761 G0831 G0435 G0235 G1511 G1722 G2271
1 Tm 2:12 Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.
1 Tm 2:12
1 Tm 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:12
1 Tm 2:12  i  uczyć  żona  nie  niech  ani  zasada  mąż  ale  być  w  cisza
1 Tm 2:12 G1161 G1321 G1135 G3756 G2010 G3761 G0831 G0435 G0235 G1511 G1722 G2271
1 Tm 2:13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα·                                          
1 Tm 2:13 *)ada\m ga\r prO=tos e)pla/sTE, ei)=ta *eu(/a:
1 Tm 2:13 adam gar prOtos eplasTE, eita heua:
1 Tm 2:13 n-----nsm- c--------- a-----nsm- v-3api-s-- d--------- n-----nsf-
1 Tm 2:13 G0076 G1063 G4413 G4111 G1534 G2096
1 Tm 2:13 Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.
1 Tm 2:13
1 Tm 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:13
1 Tm 2:13  Dla  przed  stworzony  Adam  następnie  Eva
1 Tm 2:13 G1063 G4413 G4111 G0076 G1534 G2096
1 Tm 2:14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν.                                
1 Tm 2:14 kai\ *)ada\m ou)k E)patE/TE, E( de\ gunE\ e)XapatETei=sa e)n paraba/sei ge/gonen.
1 Tm 2:14 kai adam uk EpatETE, hE de gynE eXapatETeisa en parabasei gegonen.
1 Tm 2:14 c--------- n-----nsm- d--------- v-3api-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v--appnsf- p--------- n-----dsf- v-3xai-s--
1 Tm 2:14 G2532 G0076 G3756 G0538 G3588 G1161 G1135 G1818 G1722 G3847 G1096
1 Tm 2:14 I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.
1 Tm 2:14
1 Tm 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:14
1 Tm 2:14  i  nie  Adam  oszukani  ale  żona  oszukani  spadły  w  przestępstwo
1 Tm 2:14 G2532 G3756 G0076 G0538 G1161 G1135 G0538 G1096 G1722 G3847
1 Tm 2:15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.                        
1 Tm 2:15 sOTE/setai de\ dia\ tE=s teknogoni/as, e)a\n mei/nOsin e)n pi/stei kai\ a)ga/pE| kai\ a(giasmO=| meta\ sOfrosu/nEs.
1 Tm 2:15 sOTEsetai de dia tEs teknogonias, ean meinOsin en pistei kai agapE kai hagiasmO meta sOfrosynEs.
1 Tm 2:15 v-3fpi-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aas-p-- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsm- p--------- n-----gsf-
1 Tm 2:15 G4982 G1161 G1223 G3588 G5042 G1437 G3306 G1722 G4102 G2532 G0026 G2532 G0038 G3326 G4997
1 Tm 2:15 Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu - z umiarem.
1 Tm 2:15
1 Tm 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 2:15
1 Tm 2:15  jednak  zapisanych  przez  prokreacja  jeśli  przestrzegać  w  Wiara  i  miłość  i  świętość  z  czystość
1 Tm 2:15 G1161 G4982 G1223 G5042 G1437 G3306 G1722 G4102 G2532 G0026 G2532 G0038 G3326 G4997
Copyright by Cezary Podolski