Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm2      do_str_głównej      do_1Tm4      
1 Tm 3:1 Πιστὸς λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.                                          
1 Tm 3:1 *pisto\s o( lo/gos: ei)/ tis e)piskopE=s o)re/getai, kalou= e)/rgou e)piTumei=.
1 Tm 3:1 pistos ho logos: ei tis episkopEs oregetai, kalu ergu epiTymei.
1 Tm 3:1 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----gsf- v-3pmi-s-- a-----gsn- n-----gsn- v-3pai-s--
1 Tm 3:1 G4103 G3588 G3056 G1487 G5100 G1984 G3713 G2570 G2041 G1937
1 Tm 3:1 Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.
1 Tm 3:1
1 Tm 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:1
1 Tm 3:1  Prawo  słowo  jeśli  kto  biskupstwo  chce  dobry  spraw  chce
1 Tm 3:1 G4103 G3056 G1487 G5100 G1984 G3713 G2570 G2041 G1937
1 Tm 3:2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν,                                  
1 Tm 3:2 dei= ou)=n to\n e)pi/skopon a)nepi/lEmpton ei)=nai, mia=s gunaiko\s a)/ndra, nEfa/lion, sO/frona, ko/smion, filo/Xenon, didaktiko/n,
1 Tm 3:2 dei un ton episkopon anepilEmpton einai, mias gynaikos andra, nEfalion, sOfrona, kosmion, filoXenon, didaktikon,
1 Tm 3:2 v-3pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- a-----asm- v--pan---- a-----gsf- n-----gsf- n-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm-
1 Tm 3:2 G1163 G3767 G3588 G1985 G0423 G1511 G3391 G1135 G0435 G3524 G4998 G2887 G5382 G1317
1 Tm 3:2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,
1 Tm 3:2
1 Tm 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:2
1 Tm 3:2  Ale  biskup  musi  być  nienaganny  jeden  żona  mąż  trzeźwy  dziewiczy  Dziekanat  obcych  nauczycieli
1 Tm 3:2 G3767 G1985 G1163 G1511 G0423 G3391 G1135 G0435 G3524 G4998 G2887 G5382 G1317
1 Tm 3:3 μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,                                              
1 Tm 3:3 mE\ pa/roinon, mE\ plE/ktEn, a)lla\ e)pieikE=, a)/maCHon, a)fila/rguron,
1 Tm 3:3 mE paroinon, mE plEktEn, alla epieikE, amaCHon, afilargyron,
1 Tm 3:3 d--------- a-----asm- d--------- n-----asm- c--------- a-----asm- a-----asm- a-----asm-
1 Tm 3:3 G3361 G3943 G3361 G4131 G0235 G1933 G0269 G0866
1 Tm 3:3 nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,
1 Tm 3:3
1 Tm 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:3
1 Tm 3:3  nie  pijak  nie  biytsa  nie  chciwy  ale  cichy  spokojny  nie  chciwy
1 Tm 3:3 G3361 G3943 G3361 G4131 G3361 G0146 G0235 G1933 G0269 G0866 G0866
1 Tm 3:4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·                                      
1 Tm 3:4 tou= i)di/ou oi)/kou kalO=s proi+sta/menon, te/kna e)/CHonta e)n u(potagE=| meta\ pa/sEs semno/tEtos:
1 Tm 3:4 tu idiu oiku kalOs pro+istamenon, tekna eCHonta en hypotagE meta pasEs semnotEtos:
1 Tm 3:4 ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- d--------- v--pmpasm- n-----apn- v--papasm- p--------- n-----dsf- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
1 Tm 3:4 G3588 G2398 G3624 G2573 G4291 G5043 G2192 G1722 G5292 G3326 G3956 G4587
1 Tm 3:4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
1 Tm 3:4
1 Tm 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:4
1 Tm 3:4  dobrze  kierownik  do domu  jego  Dzieci  zawierające  w  posłuszeństwo  z  wszelkiego rodzaju  uczciwość
1 Tm 3:4 G2573 G4291 G3624 G2398 G5043 G2192 G1722 G5292 G3326 G3956 G4587
1 Tm 3:5 {εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;}                                    
1 Tm 3:5 {ei) de/ tis tou= i)di/ou oi)/kou prostE=nai ou)k oi)=den, pO=s e)kklEsi/as Teou= e)pimelE/setai;}
1 Tm 3:5 {ei de tis tu idiu oiku prostEnai uk oiden, pOs ekklEsias Teu epimelEsetai;}
1 Tm 3:5 c--------- c--------- ri----nsm- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- v--aan---- d--------- v-3xai-s-- d--------- n-----gsf- n-----gsm- v-3fpi-s--
1 Tm 3:5 G1487 G1161 G5100 G3588 G2398 G3624 G4291 G3756 G1492 G4459 G1577 G2316 G1959
1 Tm 3:5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
1 Tm 3:5
1 Tm 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:5
1 Tm 3:5  dla  kto  kto  nie  może  Zarządzaj  własny  do domu  że  będzie  peschis  Kościół  Bóg
1 Tm 3:5 G1161 G1487 G5100 G3756 G1492 G4291 G2398 G3624 G4459 G1959 G1959 G1577 G2316
1 Tm 3:6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.                                          
1 Tm 3:6 mE\ neo/futon, i(/na mE\ tufOTei\s ei)s kri/ma e)mpe/sE| tou= diabo/lou.
1 Tm 3:6 mE neofyton, hina mE tyfOTeis eis krima empesE tu diabolu.
1 Tm 3:6 d--------- a-----asm- c--------- d--------- v--appnsm- p--------- n-----asn- v-3aas-s-- ra----gsm- a-----gsm-
1 Tm 3:6 G3361 G3504 G2443 G3361 G5187 G1519 G2917 G1706 G3588 G1228
1 Tm 3:6 Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie.
1 Tm 3:6
1 Tm 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:6
1 Tm 3:6  Nie  konwertuje  że  nie  dumny  spadły  potępienie  Diabeł
1 Tm 3:6 G3361 G3504 G2443 G3361 G5187 G1706 G2917 G1228
1 Tm 3:7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου.                          
1 Tm 3:7 dei= de\ kai\ marturi/an kalE\n e)/CHein a)po\ tO=n e)/XOTen, i(/na mE\ ei)s o)neidismo\n e)mpe/sE| kai\ pagi/da tou= diabo/lou.
1 Tm 3:7 dei de kai martyrian kalEn eCHein apo tOn eXOTen, hina mE eis oneidismon empesE kai pagida tu diabolu.
1 Tm 3:7 v-3pai-s-- c--------- d--------- n-----asf- a-----asf- v--pan---- p--------- ra----gpm- d--------- c--------- d--------- p--------- n-----asm- v-3aas-s-- c--------- n-----asf- ra----gsm- a-----gsm-
1 Tm 3:7 G1163 G1161 G2532 G3141 G2570 G2192 G0575 G3588 G1855 G2443 G3361 G1519 G3680 G1706 G2532 G3803 G3588 G1228
1 Tm 3:7 Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
1 Tm 3:7
1 Tm 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:7
1 Tm 3:7  Powinien  go  również  mieć  dobry  świadectwo  z  Zewnętrzny  że  nie  spadek  w  napomnienie  i  sieć  diabeł
1 Tm 3:7 G1163 G0846 G2532 G2192 G2570 G3141 G0575 G1855 G2443 G3361 G1706 G1519 G3680 G2532 G3803 G1228
1 Tm 3:8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς,                                        
1 Tm 3:8 *diako/nous O(sau/tOs semnou/s, mE\ dilo/gous, mE\ oi)/nO| pollO=| prose/CHontas, mE\ ai)sCHrokerdei=s,
1 Tm 3:8 diakonus hOsautOs semnus, mE dilogus, mE oinO pollO proseCHontas, mE aisCHrokerdeis,
1 Tm 3:8 n-----apm- d--------- a-----apm- d--------- a-----apm- d--------- n-----dsm- a-----dsm- v--papapm- d--------- a-----apm-
1 Tm 3:8 G1249 G5615 G4586 G3361 G1351 G3361 G3631 G4183 G4337 G3361 G0146
1 Tm 3:8 Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
1 Tm 3:8
1 Tm 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:8
1 Tm 3:8  Diakonów  również  uczciwy  nie  dvoyazychny  nie  stronniczy  stronniczy  wina  nie  chciwy
1 Tm 3:8 G1249 G5615 G4586 G3361 G1351 G3361 G4183 G4337 G3631 G3361 G0146
1 Tm 3:9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει.                                              
1 Tm 3:9 e)/CHontas to\ mustE/rion tE=s pi/steOs e)n kaTara=| suneidE/sei.
1 Tm 3:9 eCHontas to mystErion tEs pisteOs en kaTara syneidEsei.
1 Tm 3:9 v--papapm- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
1 Tm 3:9 G2192 G3588 G3466 G3588 G4102 G1722 G2513 G4893
1 Tm 3:9 [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.
1 Tm 3:9
1 Tm 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:9
1 Tm 3:9  przechowywania  tajemnica  Wiara  w  netto  sumienie
1 Tm 3:9 G2192 G3466 G4102 G1722 G2513 G4893
1 Tm 3:10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες.                                            
1 Tm 3:10 kai\ ou(=toi de\ dokimaDZe/sTOsan prO=ton, ei)=ta diakonei/tOsan a)ne/gklEtoi o)/ntes.
1 Tm 3:10 kai hutoi de dokimaDZesTOsan prOton, eita diakoneitOsan aneNklEtoi ontes.
1 Tm 3:10 d--------- rd----npm- c--------- v-3ppd-p-- a-----asn- d--------- v-3pad-p-- a-----npm- v--papnpm-
1 Tm 3:10 G2532 G3778 G1161 G1381 G4412 G1534 G1247 G0410 G5607
1 Tm 3:10 I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu.
1 Tm 3:10
1 Tm 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:10
1 Tm 3:10  I  taki  przed  test  następnie  jeśli  nienaganny  ministerstwo
1 Tm 3:10 G2532 G3778 G4412 G1381 G1534 G5607 G0410 G1247
1 Tm 3:11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.                                            
1 Tm 3:11 gunai=kas O(sau/tOs semna/s, mE\ diabo/lous, nEfali/ous, pista\s e)n pa=sin.
1 Tm 3:11 gynaikas hOsautOs semnas, mE diabolus, nEfalius, pistas en pasin.
1 Tm 3:11 n-----apf- d--------- a-----apf- d--------- a-----apf- a-----apf- a-----apf- p--------- a-----dpn-
1 Tm 3:11 G1135 G5615 G4586 G3361 G1228 G3524 G4103 G1722 G3956
1 Tm 3:11 Kobiety również - czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim.
1 Tm 3:11
1 Tm 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:11
1 Tm 3:11  Równie  żona  uczciwy  nie  oszczercy  trzeźwy  prawdziwy  w  wszystko
1 Tm 3:11 G5615 G1135 G4586 G3361 G1228 G3524 G4103 G1722 G3956
1 Tm 3:12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων·                                      
1 Tm 3:12 dia/konoi e)/stOsan mia=s gunaiko\s a)/ndres, te/knOn kalO=s proi+sta/menoi kai\ tO=n i)di/On oi)/kOn:
1 Tm 3:12 diakonoi estOsan mias gynaikos andres, teknOn kalOs pro+istamenoi kai tOn idiOn oikOn:
1 Tm 3:12 n-----npm- v-3pad-p-- a-----gsf- n-----gsf- n-----npm- n-----gpn- d--------- v--pmpnpm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm-
1 Tm 3:12 G1249 G2077 G3391 G1135 G0435 G5043 G2573 G4291 G2532 G3588 G2398 G3624
1 Tm 3:12 Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.
1 Tm 3:12
1 Tm 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:12
1 Tm 3:12  Diakon  musi  być  mąż  jeden  żona  dobrze  kierownik  dzieci  i  do domu  jego
1 Tm 3:12 G1249 G2077 G2077 G0435 G3391 G1135 G2573 G4291 G5043 G2532 G3624 G2398
1 Tm 3:13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                            
1 Tm 3:13 oi( ga\r kalO=s diakonE/santes baTmo\n e(autoi=s kalo\n peripoiou=ntai kai\ pollE\n parrEsi/an e)n pi/stei tE=| e)n *CHristO=| *)iEsou=.
1 Tm 3:13 hoi gar kalOs diakonEsantes baTmon heautois kalon peripoiuntai kai pollEn parrEsian en pistei tE en CHristO iEsu.
1 Tm 3:13 ra----npm- c--------- d--------- v--aapnpm- n-----asm- rp----dpm- a-----asm- v-3pmi-p-- c--------- a-----asf- n-----asf- p--------- n-----dsf- ra----dsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
1 Tm 3:13 G3588 G1063 G2573 G1247 G0898 G1438 G2570 G4046 G2532 G4183 G3954 G1722 G4102 G3588 G1722 G5547 G2424
1 Tm 3:13 Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.
1 Tm 3:13
1 Tm 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:13
1 Tm 3:13  Dla  dobrze  lepszy  jest przygotowany  się  wyższy  stopień  i  wielki  śmiałość  w  Wiara  w  Chrystus  Jezus
1 Tm 3:13 G1063 G2573 G1247 G4046 G1438 G2570 G0898 G2532 G4183 G3954 G1722 G4102 G1722 G5547 G2424
1 Tm 3:14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει·                                            
1 Tm 3:14 *tau=ta/ soi gra/fO, e)lpi/DZOn e)lTei=n pro\s se\ e)n ta/CHei:
1 Tm 3:14 tauta soi grafO, elpiDZOn elTein pros se en taCHei:
1 Tm 3:14 rd----apn- rp----ds-- v-1pai-s-- v--papnsm- v--aan---- p--------- rp----as-- p--------- n-----dsn-
1 Tm 3:14 G5023 G4671 G1125 G1679 G2064 G4314 G4571 G1722 G5034
1 Tm 3:14 Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko.
1 Tm 3:14
1 Tm 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:14
1 Tm 3:14  Te rzeczy  pisać  ty, wy  nadzieję, że  wkrótce  przyjść  do  ty, wy
1 Tm 3:14 G5023 G1125 G4671 G1679 G5032 G2064 G4314 G4571
1 Tm 3:15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.                    
1 Tm 3:15 e)a\n de\ bradu/nO, i(/na ei)dE=|s pO=s dei= e)n oi)/kO| Teou= a)nastre/fesTai, E(/tis e)sti\n e)kklEsi/a Teou= DZO=ntos, stu=los kai\ e(drai/Oma tE=s a)lETei/as.
1 Tm 3:15 ean de bradynO, hina eidEs pOs dei en oikO Teu anastrefesTai, hEtis estin ekklEsia Teu DZOntos, stylos kai hedraiOma tEs alETeias.
1 Tm 3:15 c--------- c--------- v-1pas-s-- c--------- v-2xas-s-- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----dsm- n-----gsm- v--ppn---- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- n-----gsm- v--papgsm- n-----nsm- c--------- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf-
1 Tm 3:15 G1437 G1161 G1019 G2443 G1492 G4459 G1163 G1722 G3624 G2316 G0390 G3748 G2076 G1577 G2316 G2198 G4769 G2532 G1477 G3588 G0225
1 Tm 3:15 Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
1 Tm 3:15
1 Tm 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:15
1 Tm 3:15  że  jeśli  smolisty  Wiedziałem  jako  powinien  do  w  do domu  Bóg  który  jest  Kościół  Bóg  życie  filar  i  zatwierdzenie  Prawda
1 Tm 3:15 G2443 G1437 G1019 G1492 G4459 G1163 G0390 G1722 G3624 G2316 G3748 G2076 G1577 G2316 G2198 G4769 G2532 G1477 G0225
1 Tm 3:16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.          
1 Tm 3:16 kai\ o(mologoume/nOs me/ga e)sti\n to\ tE=s eu)sebei/as mustE/rion: *(\os e)fanerO/TE e)n sarki/, e)dikaiO/TE e)n pneu/mati, O)/fTE a)gge/lois, e)kEru/CHTE e)n e)/Tnesin, e)pisteu/TE e)n ko/smO|, a)nelE/mfTE e)n do/XE|.
1 Tm 3:16 kai homologumenOs mega estin to tEs eusebeias mystErion: hos efanerOTE en sarki, edikaiOTE en pneumati, OfTE aNgelois, ekEryCHTE en eTnesin, episteuTE en kosmO, anelEmfTE en doXE.
1 Tm 3:16 c--------- d--------- a-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsn- rr----nsm- v-3api-s-- p--------- n-----dsf- v-3api-s-- p--------- n-----dsn- v-3api-s-- n-----dpm- v-3api-s-- p--------- n-----dpn- v-3api-s-- p--------- n-----dsm- v-3api-s-- p--------- n-----dsf-
1 Tm 3:16 G2532 G3672 G3173 G2076 G3588 G3588 G2150 G3466 G3739 G5319 G1722 G4561 G1344 G1722 G4151 G3700 G0032 G2784 G1722 G1484 G4100 G1722 G2889 G0353 G1722 G1391
1 Tm 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.
1 Tm 3:16
1 Tm 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 3:16
1 Tm 3:16  I  bez zastrzeżeń  wielki  pobożność  tajemnica  Bóg  był  w  ciało  uzasadnione  Się  w  Duch  pokazał  Się  Anioły  głosił  w  Ludzi  przyjęty  wiara  w  świat  wstąpił  w  chwała
1 Tm 3:16 G2532 G3672 G3173 G2150 G3466 G2316 G5319 G1722 G4561 G1344 G1344 G1722 G4151 G3700 G3700 G0032 G2784 G1722 G1484 G4100 G4100 G1722 G2889 G0353 G1722 G1391
Copyright by Cezary Podolski