Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor9      do_str_głównej      do_2Kor11      
2 Kor 10:1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς·            
2 Kor 10:1 *au)to\s de\ e)gO\ *pau=los parakalO= u(ma=s dia\ tE=s prau/+tEtos kai\ e)pieikei/as tou= *CHristou=, o(\s kata\ pro/sOpon me\n tapeino\s e)n u(mi=n, a)pO\n de\ TarrO= ei)s u(ma=s:
2 Kor 10:1 autos de egO paulos parakalO hymas dia tEs pra+ytEtos kai epieikeias tu CHristu, hos kata prosOpon men tapeinos en hymin, apOn de TarrO eis hymas:
2 Kor 10:1 rp----nsm- c--------- rp----ns-- n-----nsm- v-1pai-s-- rp----ap-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsm- p--------- n-----asn- c--------- a-----nsm- p--------- rp----dp-- v--papnsm- c--------- v-1pai-s-- p--------- rp----ap--
2 Kor 10:1 G0846 G1161 G1473 G3972 G3870 G5209 G1223 G3588 G4240 G2532 G1932 G3588 G5547 G3739 G2596 G4383 G3303 G5011 G1722 G5213 G0548 G1161 G2292 G1519 G5209
2 Kor 10:1 Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy,
2 Kor 10:1
2 Kor 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:1
2 Kor 10:1  Ja  zaś  Paul  który  osobiście  osobiście  między  ty, wy  skromny  i  in absentia  v.  ty, wy  śmiały  Zachęcam  ty, wy  łagodność  i  pobłażliwość  Boże Narodzenie
2 Kor 10:1 G1473 G1161 G3972 G3739 G2596 G4383 G1722 G5213 G5011 G1161 G0548 G1519 G5209 G2292 G3870 G5209 G4236 G2532 G1932 G5547
2 Kor 10:2 δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.                      
2 Kor 10:2 de/omai de\ to\ mE\ parO\n TarrE=sai tE=| pepoiTE/sei E(=| logi/DZomai tolmE=sai e)pi/ tinas tou\s logiDZome/nous E(ma=s O(s kata\ sa/rka peripatou=ntas.
2 Kor 10:2 deomai de to mE parOn TarrEsai tE pepoiTEsei hE logiDZomai tolmEsai epi tinas tus logiDZomenus hEmas hOs kata sarka peripatuntas.
2 Kor 10:2 v-1pmi-s-- c--------- ra----asn- d--------- v--papnsm- v--aan---- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-1pmi-s-- v--aan---- p--------- ri----apm- ra----apm- v--pmpapm- rp----ap-- c--------- p--------- n-----asf- v--papapm-
2 Kor 10:2 G1189 G1161 G3588 G3361 G3918 G2292 G3588 G4006 G3739 G3049 G5111 G1909 G5100 G3588 G3049 G2248 G5613 G2596 G4561 G4043
2 Kor 10:2 ja was proszę: żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co sądzą, że postępujemy według ciała.
2 Kor 10:2
2 Kor 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:2
2 Kor 10:2  Proszę  Nadejście  nie  uciekanie się  do  stały  odwaga  który  myśleć  konsumować  v.  kilka  rozumowanie  nas  że  akt  na  ciało
2 Kor 10:2 G1189 G3918 G3361 G2292 G2292 G4006 G2292 G3739 G3049 G5111 G1909 G5100 G3049 G2248 G5613 G4043 G2596 G4561
2 Kor 10:3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα                                              
2 Kor 10:3 e)n sarki\ ga\r peripatou=ntes ou) kata\ sa/rka strateuo/meTa
2 Kor 10:3 en sarki gar peripatuntes u kata sarka strateuomeTa
2 Kor 10:3 p--------- n-----dsf- c--------- v--papnpm- d--------- p--------- n-----asf- v-1pmi-p--
2 Kor 10:3 G1722 G4561 G1063 G4043 G3756 G2596 G4561 G4754
2 Kor 10:3 Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała,
2 Kor 10:3
2 Kor 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:3
2 Kor 10:3  Dla  kulis  w  ciało  nie  na  ciało  po wojnie
2 Kor 10:3 G1063 G4043 G1722 G4561 G3756 G2596 G4561 G4754
2 Kor 10:4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων λογισμοὺς καθαιροῦντες                            
2 Kor 10:4 ta\ ga\r o(/pla tE=s stratei/as E(mO=n ou) sarkika\ a)lla\ dunata\ tO=| TeO=| pro\s kaTai/resin o)CHurOma/tOn logismou\s kaTairou=ntes
2 Kor 10:4 ta gar hopla tEs strateias hEmOn u sarkika alla dynata tO TeO pros kaTairesin oCHyrOmatOn logismus kaTairuntes
2 Kor 10:4 ra----npn- c--------- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- d--------- a-----npn- c--------- a-----npn- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asf- n-----gpn- n-----apm- v--papnpm-
2 Kor 10:4 G3588 G1063 G3696 G3588 G4752 G2257 G3756 G4559 G0235 G1415 G3588 G2316 G4314 G2506 G3794 G3053 G2507
2 Kor 10:4 gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania
2 Kor 10:4
2 Kor 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:4
2 Kor 10:4  Broń  działania wojenne  nasz  nie  cielesny  ale  silny  Bóg  w  zniszczenie  warownie  wywraca  planów
2 Kor 10:4 G3696 G4752 G2257 G3756 G4559 G0235 G1415 G2316 G4314 G2506 G3794 G2507 G3053
2 Kor 10:5 καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,                          
2 Kor 10:5 kai\ pa=n u(/PSOma e)pairo/menon kata\ tE=s gnO/seOs tou= Teou=, kai\ ai)CHmalOti/DZontes pa=n no/Ema ei)s tE\n u(pakoE\n tou= *CHristou=,
2 Kor 10:5 kai pan hyPSOma epairomenon kata tEs gnOseOs tu Teu, kai aiCHmalOtiDZontes pan noEma eis tEn hypakoEn tu CHristu,
2 Kor 10:5 c--------- a-----asn- n-----asn- v--pmpasn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--papnpm- a-----asn- n-----asn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 10:5 G2532 G3956 G5313 G1869 G2596 G3588 G1108 G3588 G2316 G2532 G0163 G3956 G3540 G1519 G3588 G5218 G3588 G5547
2 Kor 10:5 i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi
2 Kor 10:5
2 Kor 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:5
2 Kor 10:5  i  wszystko  wywyższa  powstaniec  v.  wiedza  Bóg  i  wprowadzenia w niewoli  wszystko  wyobraźnia  w  posłuszeństwo  Chrystus
2 Kor 10:5 G2532 G3956 G5313 G1869 G2596 G1108 G2316 G2532 G0163 G3956 G3540 G1519 G5218 G5547
2 Kor 10:6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ὑπακοή.                                      
2 Kor 10:6 kai\ e)n e(toi/mO| e)/CHontes e)kdikE=sai pa=san parakoE/n, o(/tan plErOTE=| u(mO=n E( u(pakoE/.
2 Kor 10:6 kai en hetoimO eCHontes ekdikEsai pasan parakoEn, hotan plErOTE hymOn hE hypakoE.
2 Kor 10:6 c--------- p--------- a-----dsn- v--papnpm- v--aan---- a-----asf- n-----asf- c--------- v-3aps-s-- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf-
2 Kor 10:6 G2532 G1722 G2092 G2192 G1556 G3956 G3876 G3752 G4137 G5216 G3588 G5218
2 Kor 10:6 z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.
2 Kor 10:6
2 Kor 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:6
2 Kor 10:6  i  gotowy  gotowy  karać  wszystko  nieposłuszeństwo  kiedy  swój  posłuszeństwo  świętować
2 Kor 10:6 G2532 G1722 G2092 G1556 G3956 G3876 G3752 G5216 G5218 G4137
2 Kor 10:7 Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾿ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς.                  
2 Kor 10:7 *ta\ kata\ pro/sOpon ble/pete. ei)/ tis pe/poiTen e(autO=| *CHristou= ei)=nai, tou=to logiDZe/sTO pa/lin e)f' e(autou= o(/ti kaTO\s au)to\s *CHristou= ou(/tOs kai\ E(mei=s.
2 Kor 10:7 ta kata prosOpon blepete. ei tis pepoiTen heautO CHristu einai, tuto logiDZesTO palin ef' eautu hoti kaTOs autos CHristu hutOs kai hEmeis.
2 Kor 10:7 ra----apn- p--------- n-----asn- v-2pai-p-- c--------- ri----nsm- v-3xai-s-- rp----dsm- n-----gsm- v--pan---- rd----asn- v-3pmd-s-- d--------- p--------- rp----gsm- d--------- c--------- rp----nsm- n-----gsm- d--------- d--------- rp----np--
2 Kor 10:7 G3588 G2596 G4383 G0991 G1487 G5100 G3982 G1438 G5547 G1511 G5124 G3049 G3825 G1909 G1438 G3754 G2531 G0846 G5547 G3779 G2532 G2249
2 Kor 10:7 Zauważcie to, co /jest zresztą/ oczywiste! Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów weźmie pod własną rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi.
2 Kor 10:7
2 Kor 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:7
2 Kor 10:7  W  osobowość  Zobaczyć  Kto  Kto  na pewno  się  Dominical  się  na  się  sędzia  że  jako  on  Dominical  tak  i  my  Chrystus
2 Kor 10:7 G2596 G4383 G0991 G1487 G5100 G3982 G1438 G5547 G1438 G0575 G1438 G3049 G3754 G2531 G0846 G5547 G3779 G2532 G2249 G5547
2 Kor 10:8 ἐάν [τε] γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,                
2 Kor 10:8 e)a/n [te] ga\r perisso/tero/n ti kauCHE/sOmai peri\ tE=s e)Xousi/as E(mO=n, E(=s e)/dOken o( ku/rios ei)s oi)kodomE\n kai\ ou)k ei)s kaTai/resin u(mO=n, ou)k ai)sCHunTE/somai,
2 Kor 10:8 ean [te] gar perissoteron ti kauCHEsOmai peri tEs eXusias hEmOn, hEs edOken ho kyrios eis oikodomEn kai uk eis kaTairesin hymOn, uk aisCHynTEsomai,
2 Kor 10:8 c--------- c--------- c--------- a-----asnc ri----asn- v-1ams-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- rr----gsf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----asf- c--------- d--------- p--------- n-----asf- rp----gp-- d--------- v-1fpi-s--
2 Kor 10:8 G1437 G5037 G1063 G4053 G5100 G2744 G4012 G3588 G1849 G2257 G3739 G1325 G3588 G2962 G1519 G3619 G2532 G3756 G1519 G2506 G5216 G3756 G0153
2 Kor 10:8 Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się z władzy, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego /rzekomo/,
2 Kor 10:8
2 Kor 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:8
2 Kor 10:8  Dla  jeśli  by  i  więcej  był  pochwalić  nasheyu  moc  który  Władca  dał  nas  do  pozytywny wpływ  i  nie  do  nieład  swój  nie  lewo  w  wstyd
2 Kor 10:8 G1063 G1437 G1437 G2532 G4055 G2744 G2744 G2257 G1849 G3739 G2962 G1325 G2254 G1519 G3619 G2532 G3756 G1519 G2506 G5216 G3756 G0153 G0153 G0153
2 Kor 10:9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν·                                          
2 Kor 10:9 i(/na mE\ do/XO O(s a)\n e)kfobei=n u(ma=s dia\ tO=n e)pistolO=n:
2 Kor 10:9 hina mE doXO hOs an ekfobein hymas dia tOn epistolOn:
2 Kor 10:9 c--------- d--------- v-1aas-s-- c--------- x--------- v--pan---- rp----ap-- p--------- ra----gpf- n-----gpf-
2 Kor 10:9 G2443 G3361 G1380 G5613 G0302 G1629 G5209 G1223 G3588 G1992
2 Kor 10:9 iżby się nie wydało, że chcę was straszyć listami.
2 Kor 10:9
2 Kor 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:9
2 Kor 10:9  tak  nie  wydaje się  że  przerazić  ty, wy  Wiadomości
2 Kor 10:9 G2443 G3361 G1380 G5613 G1629 G5209 G1992
2 Kor 10:10 ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ λόγος ἐξουθενημένος.                          
2 Kor 10:10 o(/ti, *ai( e)pistolai\ me/n, fEsi/n, barei=ai kai\ i)sCHurai/, E( de\ parousi/a tou= sO/matos a)sTenE\s kai\ o( lo/gos e)XouTenEme/nos.
2 Kor 10:10 hoti, hai epistolai men, fEsin, bareiai kai isCHyrai, hE de parusia tu sOmatos asTenEs kai ho logos eXuTenEmenos.
2 Kor 10:10 c--------- ra----npf- n-----npf- c--------- v-3pai-s-- a-----npf- c--------- a-----npf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- a-----nsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--xppnsm-
2 Kor 10:10 G3754 G3588 G1992 G3303 G5346 G0926 G2532 G2478 G3588 G1161 G3952 G3588 G4983 G0772 G2532 G3588 G3056 G1848
2 Kor 10:10 Listy bowiem - jak utrzymują - są groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa nic nie znaczy.
2 Kor 10:10
2 Kor 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:10
2 Kor 10:10  jako  mówi  wiadomości  wiadomości  ścisły  i  silny  i  osobisty  obecność  słaby  i  przemówienie  nieistotny
2 Kor 10:10 G3754 G5346 G1992 G3303 G0926 G2532 G2478 G1161 G4983 G3952 G0772 G2532 G3056 G1848
2 Kor 10:11 τοῦτο λογιζέσθω τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾿ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.                            
2 Kor 10:11 tou=to logiDZe/sTO o( toiou=tos, o(/ti oi(=oi/ e)smen tO=| lo/gO| di' e)pistolO=n a)po/ntes, toiou=toi kai\ paro/ntes tO=| e)/rgO|.
2 Kor 10:11 tuto logiDZesTO ho toiutos, hoti hoioi esmen tO logO di' epistolOn apontes, toiutoi kai parontes tO ergO.
2 Kor 10:11 rd----asn- v-3pmd-s-- ra----nsm- rd----nsm- d--------- rr----npm- v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gpf- v--papnpm- rd----npm- d--------- v--papnpm- ra----dsn- n-----dsn-
2 Kor 10:11 G5124 G3049 G3588 G5108 G3754 G3634 G2070 G3588 G3056 G1223 G1992 G0548 G5108 G2532 G3918 G3588 G2041
2 Kor 10:11 Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów będąc poza wami, takimi też będziemy w czynie jako obecni wśród was.
2 Kor 10:11
2 Kor 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:11
2 Kor 10:11  taki  wie  że  co  my  słowa  w  wiadomości  in absentia  są  i  sprawa  osobiście
2 Kor 10:11 G5108 G3049 G3754 G3634 G2070 G3056 G1223 G1992 G0548 G5108 G2532 G2041 G3918
2 Kor 10:12 Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.                
2 Kor 10:12 *ou) ga\r tolmO=men e)gkri=nai E)\ sugkri=nai e(autou/s tisin tO=n e(autou\s sunistano/ntOn: a)lla\ au)toi\ e)n e(autoi=s e(autou\s metrou=ntes kai\ sugkri/nontes e(autou\s e(autoi=s ou) sunia=sin.
2 Kor 10:12 u gar tolmOmen eNkrinai E syNkrinai heautus tisin tOn heautus synistanontOn: alla autoi en heautois heautus metruntes kai syNkrinontes heautus heautois u syniasin.
2 Kor 10:12 d--------- c--------- v-1pai-p-- v--aan---- c--------- v--aan---- rp----apm- ri----dpm- ra----gpm- rp----apm- v--papgpm- c--------- rp----npm- p--------- rp----dpm- rp----apm- v--papnpm- c--------- v--papnpm- rp----apm- rp----dpm- d--------- v-3pai-p--
2 Kor 10:12 G3756 G1063 G5111 G1469 G2228 G4793 G1438 G5100 G3588 G1438 G4921 G0235 G0846 G1722 G1438 G1438 G3354 G2532 G4793 G1438 G1438 G3756 G4920
2 Kor 10:12 Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.
2 Kor 10:12
2 Kor 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:12
2 Kor 10:12  Dla  nie  ośmielać się  porównać  lub  porównać  się  tych  że  się  się  narazić  one  środka  się  przez  go  i  porównać  się  z  go  niemądry  niemądry
2 Kor 10:12 G1063 G3756 G5111 G1469 G2228 G4793 G1438 G5100 G4921 G1438 G1438 G4921 G0846 G3354 G1438 G1438 G1438 G2532 G4793 G1438 G4793 G1438 G3756 G4920
2 Kor 10:13 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν.                
2 Kor 10:13 E(mei=s de\ ou)k ei)s ta\ a)/metra kauCHEso/meTa, a)lla\ kata\ to\ me/tron tou= kano/nos ou(= e)me/risen E(mi=n o( Teo\s me/trou, e)fike/sTai a)/CHri kai\ u(mO=n.
2 Kor 10:13 hEmeis de uk eis ta ametra kauCHEsomeTa, alla kata to metron tu kanonos hu emerisen hEmin ho Teos metru, efikesTai aCHri kai hymOn.
2 Kor 10:13 rp----np-- c--------- d--------- p--------- ra----apn- a-----apn- v-1fmi-p-- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rr----gsm- v-3aai-s-- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsn- v--amn---- p--------- d--------- rp----gp--
2 Kor 10:13 G2249 G1161 G3756 G1519 G3588 G0280 G2744 G0235 G2596 G3588 G3358 G3588 G2583 G3739 G3307 G2254 G3588 G2316 G3358 G2185 G0891 G2532 G5216
2 Kor 10:13 Nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was.
2 Kor 10:13
2 Kor 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:13
2 Kor 10:13 A  my  nie  bez  uzgodnienia  pochwalić  będzie  ale  na  jako  dziedzictwo  co  wyznaczony  nas  Bóg  środka  osiągnięcia  i  do  ty, wy
2 Kor 10:13 G1161 G2249 G3780 G0280 G0280 G2744 G2744 G0235 G2596 G3358 G2583 G3739 G3307 G2254 G2316 G3358 G2185 G2532 G0891 G5216
2 Kor 10:14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ·                        
2 Kor 10:14 ou) ga\r O(s mE\ e)fiknou/menoi ei)s u(ma=s u(perektei/nomen e(autou/s, a)/CHri ga\r kai\ u(mO=n e)fTa/samen e)n tO=| eu)aggeli/O| tou= *CHristou=:
2 Kor 10:14 u gar hOs mE efiknumenoi eis hymas hyperekteinomen heautus, aCHri gar kai hymOn efTasamen en tO euaNgeliO tu CHristu:
2 Kor 10:14 d--------- c--------- c--------- d--------- v--pmpnpm- p--------- rp----ap-- v-1pai-p-- rp----apm- p--------- c--------- d--------- rp----gp-- v-1aai-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 10:14 G3756 G1063 G5613 G3361 G2185 G1519 G5209 G5239 G1438 G0891 G1063 G2532 G5216 G5348 G1722 G3588 G2098 G3588 G5547
2 Kor 10:14 Nie przekraczamy bowiem /słusznej/ miary jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli; przecież doszliśmy do was z Ewangelią Chrystusa.
2 Kor 10:14
2 Kor 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:14
2 Kor 10:14  Dla  nie  overextending  się  jako  nie  osiągnął  do  ty, wy  że  osiągnął  i  do  ty, wy  ewangelia  Boże Narodzenie
2 Kor 10:14 G1063 G3756 G5239 G1438 G5613 G3361 G2185 G1519 G5209 G1063 G5348 G2532 G0891 G5216 G2098 G5547
2 Kor 10:15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν,              
2 Kor 10:15 ou)k ei)s ta\ a)/metra kauCHO/menoi e)n a)llotri/ois ko/pois, e)lpi/da de\ e)/CHontes au)Xanome/nEs tE=s pi/steOs u(mO=n e)n u(mi=n megalunTE=nai kata\ to\n kano/na E(mO=n ei)s perissei/an,
2 Kor 10:15 uk eis ta ametra kauCHOmenoi en allotriois kopois, elpida de eCHontes auXanomenEs tEs pisteOs hymOn en hymin megalynTEnai kata ton kanona hEmOn eis perisseian,
2 Kor 10:15 d--------- p--------- ra----apn- a-----apn- v--pmpnpm- p--------- a-----dpm- n-----dpm- n-----asf- c--------- v--papnpm- v--pppgsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- rp----dp-- v--apn---- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- p--------- n-----asf-
2 Kor 10:15 G3756 G1519 G3588 G0280 G2744 G1722 G0245 G2873 G1680 G1161 G2192 G0837 G3588 G4102 G5216 G1722 G5213 G3170 G2596 G3588 G2583 G2257 G1519 G4050
2 Kor 10:15 Nie przechwalamy się ponad miarę kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadzieję, że w miarę rosnącej w was wiary, my również wzrastać będziemy według naszej miary,
2 Kor 10:15
2 Kor 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:15
2 Kor 10:15  nie  bez  uzgodnienia  cieszyć  obcych  działa  ale  nadzieja  nadzieja  wzrost  Wiara  swój  nadmiar  powiększyć  w  ty, wy  przeznaczenie  nasz
2 Kor 10:15 G3756 G0280 G0280 G2744 G0245 G2873 G1161 G1680 G2192 G0837 G4102 G5216 G4050 G3170 G1722 G5213 G2583 G2257
2 Kor 10:16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι.                                    
2 Kor 10:16 ei)s ta\ u(pere/keina u(mO=n eu)aggeli/sasTai, ou)k e)n a)llotri/O| kano/ni ei)s ta\ e(/toima kauCHE/sasTai.
2 Kor 10:16 eis ta hyperekeina hymOn euaNgelisasTai, uk en allotriO kanoni eis ta hetoima kauCHEsasTai.
2 Kor 10:16 p--------- ra----apn- p--------- rp----gp-- v--amn---- d--------- p--------- a-----dsm- n-----dsm- p--------- ra----apn- a-----apn- v--amn----
2 Kor 10:16 G1519 G3588 G5238 G5216 G2097 G3756 G1722 G0245 G2583 G1519 G3588 G2092 G2744
2 Kor 10:16 niosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych.
2 Kor 10:16
2 Kor 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:16
2 Kor 10:16  dalej  ty, wy  głosić  Ewangelia  nie  pochwalić  gotowy  w  dziwny  dziedzictwo
2 Kor 10:16 G5238 G5216 G2097 G2097 G3756 G2744 G2092 G1722 G0245 G2583
2 Kor 10:17 δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω·                                                  
2 Kor 10:17 *(o de\ kauCHO/menos e)n kuri/O| kauCHa/sTO:
2 Kor 10:17 ho de kauCHOmenos en kyriO kauCHasTO:
2 Kor 10:17 ra----nsm- c--------- v--pmpnsm- p--------- n-----dsm- v-3pmd-s--
2 Kor 10:17 G3588 G1161 G2744 G1722 G2962 G2744
2 Kor 10:17 Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.
2 Kor 10:17
2 Kor 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:17
2 Kor 10:17  Niech kto może się poszczycić  Pochwal się  o  Władca
2 Kor 10:17 G2744 G2744 G1722 G2962
2 Kor 10:18 οὐ γὰρ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλὰ ὃν κύριος συνίστησιν.                                    
2 Kor 10:18 ou) ga\r o( e(auto\n sunista/nOn, e)kei=no/s e)stin do/kimos, a)lla\ o(\n o( ku/rios suni/stEsin.
2 Kor 10:18 u gar ho heauton synistanOn, ekeinos estin dokimos, alla hon ho kyrios synistEsin.
2 Kor 10:18 d--------- c--------- ra----nsm- rp----asm- v--papnsm- rd----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s--
2 Kor 10:18 G3756 G1063 G3588 G1438 G4921 G1565 G2076 G1384 G0235 G3739 G3588 G2962 G4921
2 Kor 10:18 Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.
2 Kor 10:18
2 Kor 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 10:18
2 Kor 10:18  Dla  nie  że  godny  się  się  chwali  ale  kogo  chwali  Władca
2 Kor 10:18 G1063 G3756 G1565 G1384 G1438 G1438 G4921 G0235 G3739 G4921 G2962
Copyright by Cezary Podolski