Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor3      do_str_głównej      do_2Kor5      
2 Kor 4:1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν,                                              
2 Kor 4:1 *dia\ tou=to, e)/CHontes tE\n diakoni/an tau/tEn, kaTO\s E)leE/TEmen, ou)k e)gkakou=men,
2 Kor 4:1 dia tuto, eCHontes tEn diakonian tautEn, kaTOs EleETEmen, uk eNkakumen,
2 Kor 4:1 p--------- rd----asn- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- v-1api-p-- d--------- v-1pai-p--
2 Kor 4:1 G1223 G5124 G2192 G3588 G1248 G3778 G2531 G1653 G3756 G1573
2 Kor 4:1 Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu.
2 Kor 4:1
2 Kor 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:1
2 Kor 4:1  Zatem  Zatem  o  na  łaska  jest  serwis  nie  słaby
2 Kor 4:1 G1223 G5124 G2192 G2531 G1653 G5026 G1248 G3756 G1573
2 Kor 4:2 ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.      
2 Kor 4:2 a)lla\ a)peipa/meTa ta\ krupta\ tE=s ai)sCHu/nEs, mE\ peripatou=ntes e)n panourgi/a| mEde\ dolou=ntes to\n lo/gon tou= Teou=, a)lla\ tE=| fanerO/sei tE=s a)lETei/as sunista/nontes e(autou\s pro\s pa=san sunei/dEsin a)nTrO/pOn e)nO/pion tou= Teou=.
2 Kor 4:2 alla apeipameTa ta krypta tEs aisCHynEs, mE peripatuntes en panurgia mEde doluntes ton logon tu Teu, alla tE fanerOsei tEs alETeias synistanontes heautus pros pasan syneidEsin anTrOpOn enOpion tu Teu.
2 Kor 4:2 c--------- v-1ami-p-- ra----apn- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v--papnpm- p--------- n-----dsf- c--------- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- v--papnpm- rp----apm- p--------- a-----asf- n-----asf- n-----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 4:2 G0235 G0550 G3588 G2927 G3588 G0152 G3361 G4043 G1722 G3834 G3366 G1389 G3588 G3056 G3588 G2316 G0235 G3588 G5321 G3588 G0225 G4921 G1438 G4314 G3956 G4893 G0444 G1799 G3588 G2316
2 Kor 4:2 Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
2 Kor 4:2
2 Kor 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:2
2 Kor 4:2  ale  odrzuceniu  skryty  haniebny  nie  uciekania  do  Tricks  i  nie  zakłócenia  słowa  Bóg  i  otwarcie  prawda  obecny  się  sumienie  wszystko  Prawa  przed  Bóg
2 Kor 4:2 G0235 G0550 G2927 G0152 G3361 G4043 G1722 G3834 G3366 G3366 G1389 G3056 G2316 G0235 G5321 G0225 G4921 G1438 G4893 G3956 G0444 G1799 G2316
2 Kor 4:3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον,                                        
2 Kor 4:3 ei) de\ kai\ e)/stin kekalumme/non to\ eu)agge/lion E(mO=n, e)n toi=s a)pollume/nois e)sti\n kekalumme/non,
2 Kor 4:3 ei de kai estin kekalymmenon to euaNgelion hEmOn, en tois apollymenois estin kekalymmenon,
2 Kor 4:3 c--------- c--------- d--------- v-3pai-s-- v--xppnsn- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- p--------- ra----dpm- v--pmpdpm- v-3pai-s-- v--xppnsn-
2 Kor 4:3 G1487 G1161 G2532 G2076 G2572 G3588 G2098 G2257 G1722 G3588 G0622 G2076 G2572
2 Kor 4:3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,
2 Kor 4:3
2 Kor 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:3
2 Kor 4:3  Jeśli  zaś  i  zamknięte  ewangelia  nasz  zamknięte  dla  umierający
2 Kor 4:3 G1487 G1161 G2532 G2572 G2098 G2257 G2572 G1722 G0622
2 Kor 4:4 ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ.        
2 Kor 4:4 e)n oi(=s o( Teo\s tou= ai)O=nos tou/tou e)tu/flOsen ta\ noE/mata tO=n a)pi/stOn ei)s to\ mE\ au)ga/sai to\n fOtismo\n tou= eu)aggeli/ou tE=s do/XEs tou= *CHristou=, o(/s e)stin ei)kO\n tou= Teou=.
2 Kor 4:4 en hois ho Teos tu aiOnos tutu etyflOsen ta noEmata tOn apistOn eis to mE augasai ton fOtismon tu euaNgeliu tEs doXEs tu CHristu, hos estin eikOn tu Teu.
2 Kor 4:4 p--------- rr----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3aai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- a-----gpm- p--------- ra----asn- d--------- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 4:4 G1722 G3739 G3588 G2316 G3588 G0165 G5127 G5186 G3588 G3540 G3588 G0571 G1519 G3588 G3361 G0826 G3588 G5462 G3588 G2098 G3588 G1391 G3588 G5547 G3739 G2076 G1504 G3588 G2316
2 Kor 4:4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
2 Kor 4:4
2 Kor 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:4
2 Kor 4:4  dla  niewiernych  Bóg  wiek  to  oślepiony  umysły  że  nie  światło  ewangelia  chwała  Chrystus  Który  jest  obraz  Bóg  niewidzialny
2 Kor 4:4 G1722 G0571 G2316 G0165 G5127 G5186 G3540 G1519 G3361 G5462 G2098 G1391 G5547 G3739 G2076 G1504 G2316 G0826
2 Kor 4:5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.                                      
2 Kor 4:5 ou) ga\r e(autou\s kEru/ssomen a)lla\ *)iEsou=n *CHristo\n ku/rion, e(autou\s de\ dou/lous u(mO=n dia\ *)iEsou=n.
2 Kor 4:5 u gar heautus kEryssomen alla iEsun CHriston kyrion, heautus de dulus hymOn dia iEsun.
2 Kor 4:5 d--------- c--------- rp----apm- v-1pai-p-- c--------- n-----asm- n-----asm- n-----asm- rp----apm- c--------- n-----apm- rp----gp-- p--------- n-----asm-
2 Kor 4:5 G3756 G1063 G1438 G2784 G0235 G2424 G5547 G2962 G1438 G1161 G1401 G5216 G1223 G2424
2 Kor 4:5 Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa.
2 Kor 4:5
2 Kor 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:5
2 Kor 4:5  Dla  nie  się  głosić  ale  Chrystus  Jezus  Władca  i  my  Niewolników  swój  dla  Jezus
2 Kor 4:5 G1063 G3756 G1438 G2784 G0235 G5547 G2424 G2962 G1161 G1438 G1401 G5216 G1223 G2424
2 Kor 4:6 ὅτι θεὸς εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ [Ἰησοῦ] Χριστοῦ.            
2 Kor 4:6 o(/ti o( Teo\s o( ei)pO/n, *)ek sko/tous fO=s la/mPSei, o(\s e)/lamPSen e)n tai=s kardi/ais E(mO=n pro\s fOtismo\n tE=s gnO/seOs tE=s do/XEs tou= Teou= e)n prosO/pO| [*)iEsou=] *CHristou=.
2 Kor 4:6 hoti ho Teos ho eipOn, ek skotus fOs lamPSei, hos elamPSen en tais kardiais hEmOn pros fOtismon tEs gnOseOs tEs doXEs tu Teu en prosOpO [iEsu] CHristu.
2 Kor 4:6 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- n-----gsn- n-----nsn- v-3fai-s-- rr----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- p--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm-
2 Kor 4:6 G3754 G3588 G2316 G3588 G2036 G1537 G4655 G5457 G2989 G3739 G2989 G1722 G3588 G2588 G2257 G4314 G5462 G3588 G1108 G3588 G1391 G3588 G2316 G1722 G4383 G2424 G5547
2 Kor 4:6 Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
2 Kor 4:6
2 Kor 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:6
2 Kor 4:6  że  Bóg  rozkazał  z  Ciemność  połysk  Oświetlenie  oświetlony  nasz  serce  tak  oświecać  wiedza  Sława  Bóg  w  twarz  Jezus  Chrystus
2 Kor 4:6 G3754 G2316 G2036 G1537 G4655 G2989 G5457 G2989 G2257 G2588 G4314 G5462 G1108 G1391 G2316 G1722 G4383 G2424 G5547
2 Kor 4:7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν·                          
2 Kor 4:7 *)/eCHomen de\ to\n TEsauro\n tou=ton e)n o)straki/nois skeu/esin, i(/na E( u(perbolE\ tE=s duna/meOs E)=| tou= Teou= kai\ mE\ e)X E(mO=n:
2 Kor 4:7 eCHomen de ton TEsauron tuton en ostrakinois skeuesin, hina hE hyperbolE tEs dynameOs E tu Teu kai mE eX hEmOn:
2 Kor 4:7 v-1pai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- p--------- a-----dpn- n-----dpn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3pas-s-- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- rp----gp--
2 Kor 4:7 G2192 G1161 G3588 G2344 G5126 G1722 G3749 G4632 G2443 G3588 G5236 G3588 G1411 G5600 G3588 G2316 G2532 G3361 G1537 G2257
2 Kor 4:7 Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
2 Kor 4:7
2 Kor 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:7
2 Kor 4:7  Ale  skarb  te rzeczy  zużycie  w  glina  Statków  że  ekscelencja  siła  był  Bóg  i  nie  nas
2 Kor 4:7 G1161 G2344 G5126 G2192 G1722 G3749 G4632 G2443 G5236 G1411 G5600 G2316 G2532 G3361 G2257
2 Kor 4:8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι,                                              
2 Kor 4:8 e)n panti\ Tlibo/menoi a)ll' ou) stenoCHOrou/menoi, a)porou/menoi a)ll' ou)k e)Xaporou/menoi,
2 Kor 4:8 en panti Tlibomenoi all' u stenoCHOrumenoi, aporumenoi all' uk eXaporumenoi,
2 Kor 4:8 p--------- a-----dsn- v--pppnpm- c--------- d--------- v--pppnpm- v--pmpnpm- c--------- d--------- v--pmpnpm-
2 Kor 4:8 G1722 G3956 G2346 G0235 G3756 G4729 G0639 G0235 G3756 G1820
2 Kor 4:8 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
2 Kor 4:8
2 Kor 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:8
2 Kor 4:8  zewsząd  zewsząd  dotknięty  ale  nie  ograniczone  w  rozpaczliwy  okoliczności  ale  nie  rozpacz
2 Kor 4:8 G1722 G3956 G2346 G0235 G3756 G4729 G0639 G0639 G0639 G0235 G3756 G1820
2 Kor 4:9 διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι,                                                  
2 Kor 4:9 diOko/menoi a)ll' ou)k e)gkataleipo/menoi, kataballo/menoi a)ll' ou)k a)pollu/menoi,
2 Kor 4:9 diOkomenoi all' uk eNkataleipomenoi, kataballomenoi all' uk apollymenoi,
2 Kor 4:9 v--pppnpm- c--------- d--------- v--pppnpm- v--pppnpm- c--------- d--------- v--pmpnpm-
2 Kor 4:9 G1377 G0235 G3756 G1459 G2598 G0235 G3756 G0622
2 Kor 4:9 znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.
2 Kor 4:9
2 Kor 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:9
2 Kor 4:9  Prześladowanych  ale  nie  przez  deprymować  ale  nie  zginąć
2 Kor 4:9 G1377 G0235 G3756 G1459 G2598 G0235 G3756 G0622
2 Kor 4:10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.                          
2 Kor 4:10 pa/ntote tE\n ne/krOsin tou= *)iEsou= e)n tO=| sO/mati perife/rontes, i(/na kai\ E( DZOE\ tou= *)iEsou= e)n tO=| sO/mati E(mO=n fanerOTE=|.
2 Kor 4:10 pantote tEn nekrOsin tu iEsu en tO sOmati periferontes, hina kai hE DZOE tu iEsu en tO sOmati hEmOn fanerOTE.
2 Kor 4:10 d--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v--papnpm- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gp-- v-3aps-s--
2 Kor 4:10 G3842 G3588 G3500 G3588 G2424 G1722 G3588 G4983 G4064 G2443 G2532 G3588 G2222 G3588 G2424 G1722 G3588 G4983 G2257 G5319
2 Kor 4:10 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.
2 Kor 4:10
2 Kor 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:10
2 Kor 4:10  Zawsze  zużycie  w  Telewizja  umierający  Władca  Jezus  że  i  życie  Jozue  otwarty  w  Telewizja  nasz
2 Kor 4:10 G3842 G4064 G1722 G4983 G3500 G2962 G2424 G2443 G2532 G2222 G2424 G5319 G1722 G4983 G2257
2 Kor 4:11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.                      
2 Kor 4:11 a)ei\ ga\r E(mei=s oi( DZO=ntes ei)s Ta/naton paradido/meTa dia\ *)iEsou=n, i(/na kai\ E( DZOE\ tou= *)iEsou= fanerOTE=| e)n tE=| TnEtE=| sarki\ E(mO=n.
2 Kor 4:11 aei gar hEmeis hoi DZOntes eis Tanaton paradidomeTa dia iEsun, hina kai hE DZOE tu iEsu fanerOTE en tE TnEtE sarki hEmOn.
2 Kor 4:11 d--------- c--------- rp----np-- ra----npm- v--papnpm- p--------- n-----asm- v-1ppi-p-- p--------- n-----asm- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aps-s-- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- rp----gp--
2 Kor 4:11 G0104 G1063 G2249 G3588 G2198 G1519 G2288 G3860 G1223 G2424 G2443 G2532 G3588 G2222 G3588 G2424 G5319 G1722 G3588 G2349 G4561 G2257
2 Kor 4:11 Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
2 Kor 4:11
2 Kor 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:11
2 Kor 4:11  Dla  my  Życie  nieustannie  oddania się  w  śmierć  dla  Jezus  że  i  życie  Jozue  otwarty  w  śmierć  ciało  nasz
2 Kor 4:11 G1063 G2249 G2198 G0104 G3860 G1519 G2288 G1223 G2424 G2443 G2532 G2222 G2424 G5319 G1722 G2349 G4561 G2257
2 Kor 4:12 ὥστε θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.                                            
2 Kor 4:12 O(/ste o( Ta/natos e)n E(mi=n e)nergei=tai, E( de\ DZOE\ e)n u(mi=n.
2 Kor 4:12 hOste ho Tanatos en hEmin energeitai, hE de DZOE en hymin.
2 Kor 4:12 c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- v-3pmi-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- rp----dp--
2 Kor 4:12 G5620 G3588 G2288 G1722 G2254 G1754 G3588 G1161 G2222 G1722 G5213
2 Kor 4:12 Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.
2 Kor 4:12
2 Kor 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:12
2 Kor 4:12  że  śmierć  aktów  w  nas  i  życie  w  ty, wy
2 Kor 4:12 G5620 G2288 G1754 G1722 G2254 G1161 G2222 G1722 G5213
2 Kor 4:13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,                            
2 Kor 4:13 e)/CHontes de\ to\ au)to\ pneu=ma tE=s pi/steOs, kata\ to\ gegramme/non, *)epi/steusa, dio\ e)la/lEsa, kai\ E(mei=s pisteu/omen, dio\ kai\ lalou=men,
2 Kor 4:13 eCHontes de to auto pneuma tEs pisteOs, kata to gegrammenon, episteusa, dio elalEsa, kai hEmeis pisteuomen, dio kai lalumen,
2 Kor 4:13 v--papnpm- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asn- v--xppasn- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-1pai-p--
2 Kor 4:13 G2192 G1161 G3588 G0846 G4151 G3588 G4102 G2596 G3588 G1125 G4100 G1352 G2980 G2532 G2249 G4100 G1352 G2532 G2980
2 Kor 4:13 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
2 Kor 4:13
2 Kor 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:13
2 Kor 4:13  Ale  o  że  zaś  duch  Wiara  jako  napisany  Uważa  zatem  powiedział  i  my  wierzyć  zatem  i  mówić
2 Kor 4:13 G1161 G2192 G0846 G0846 G4151 G4102 G2596 G1125 G4100 G1352 G2980 G2532 G2249 G4100 G1352 G2532 G2980
2 Kor 4:14 εἰδότες ὅτι ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.                                  
2 Kor 4:14 ei)do/tes o(/ti o( e)gei/ras to\n ku/rion *)iEsou=n kai\ E(ma=s su\n *)iEsou= e)gerei= kai\ parastE/sei su\n u(mi=n.
2 Kor 4:14 eidotes hoti ho egeiras ton kyrion iEsun kai hEmas syn iEsu egerei kai parastEsei syn hymin.
2 Kor 4:14 v--xapnpm- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- n-----asm- d--------- rp----ap-- p--------- n-----dsm- v-3fai-s-- c--------- v-3fai-s-- p--------- rp----dp--
2 Kor 4:14 G1492 G3754 G3588 G1453 G3588 G2962 G2424 G2532 G2248 G4862 G2424 G1453 G2532 G3936 G4862 G5213
2 Kor 4:14 przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
2 Kor 4:14
2 Kor 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:14
2 Kor 4:14  wiedząc,  że  Wzbudził  Władca  Jezus  podnieść  przez  Jezus  i  nas  i  umieścić  z  ty, wy
2 Kor 4:14 G1492 G3754 G1453 G2962 G2424 G1453 G1223 G2424 G2532 G2248 G2532 G3936 G4862 G5213
2 Kor 4:15 τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.                          
2 Kor 4:15 ta\ ga\r pa/nta di' u(ma=s, i(/na E( CHa/ris pleona/sasa dia\ tO=n pleio/nOn tE\n eu)CHaristi/an perisseu/sE| ei)s tE\n do/Xan tou= Teou=.
2 Kor 4:15 ta gar panta di' ymas, hina hE CHaris pleonasasa dia tOn pleionOn tEn euCHaristian perisseusE eis tEn doXan tu Teu.
2 Kor 4:15 ra----npn- c--------- a-----npn- p--------- rp----ap-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v--aapnsf- p--------- ra----gpm- a-----gpmc ra----asf- n-----asf- v-3aas-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 4:15 G3588 G1063 G3956 G1223 G5209 G2443 G3588 G5485 G4121 G1223 G3588 G4119 G3588 G2169 G4052 G1519 G3588 G1391 G3588 G2316
2 Kor 4:15 Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
2 Kor 4:15
2 Kor 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:15
2 Kor 4:15  Dla  wszystko  dla  ty, wy  tak  mnóstwo  łaska  więcej  w  wiele  wykonane  dzięki  w  chwała  Bóg
2 Kor 4:15 G1063 G3956 G1223 G5209 G2443 G4121 G5485 G4052 G1223 G4119 G4052 G2169 G1519 G1391 G2316
2 Kor 4:16 Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾿ εἰ καὶ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾿ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.                            
2 Kor 4:16 *dio\ ou)k e)gkakou=men, a)ll' ei) kai\ o( e)/XO E(mO=n a)/nTrOpos diafTei/retai, a)ll' o( e)/sO E(mO=n a)nakainou=tai E(me/ra| kai\ E(me/ra|.
2 Kor 4:16 dio uk eNkakumen, all' ei kai ho eXO hEmOn anTrOpos diafTeiretai, all' o esO hEmOn anakainutai hEmera kai hEmera.
2 Kor 4:16 c--------- d--------- v-1pai-p-- c--------- c--------- d--------- ra----nsm- d--------- rp----gp-- n-----nsm- v-3ppi-s-- c--------- ra----nsm- d--------- rp----gp-- v-3ppi-s-- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
2 Kor 4:16 G1352 G3756 G1573 G0235 G1487 G2532 G3588 G1854 G2257 G0444 G1311 G0235 G3588 G2080 G2257 G0341 G2250 G2532 G2250
2 Kor 4:16 Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.
2 Kor 4:16
2 Kor 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:16
2 Kor 4:16  Zatem  nie  słaby  ale  jeśli  zewnętrzny  nasz  człowiek  i  Smolders  że  wewnętrzny  Dzień  w  dzień  aktualizacja
2 Kor 4:16 G1352 G3756 G1573 G0235 G1487 G1854 G2257 G0444 G2532 G1311 G0235 G2081 G2250 G2532 G2250 G0341
2 Kor 4:17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾿ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,                                  
2 Kor 4:17 to\ ga\r parauti/ka e)lafro\n tE=s Tli/PSeOs E(mO=n kaT' u(perbolE\n ei)s u(perbolE\n ai)O/nion ba/ros do/XEs katerga/DZetai E(mi=n,
2 Kor 4:17 to gar parautika elafron tEs TliPSeOs hEmOn kaT' yperbolEn eis hyperbolEn aiOnion baros doXEs katergaDZetai hEmin,
2 Kor 4:17 ra----nsn- c--------- d--------- a-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- n-----asf- p--------- n-----asf- a-----asn- n-----asn- n-----gsf- v-3pmi-s-- rp----dp--
2 Kor 4:17 G3588 G1063 G3910 G1645 G3588 G2347 G2257 G2596 G5236 G1519 G5236 G0166 G0922 G1391 G2716 G2254
2 Kor 4:17 Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku
2 Kor 4:17
2 Kor 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:17
2 Kor 4:17  Dla  krótki  płuco  cierpienie  nasz  produkuje  w  niezmierną  lavished  lavished  wieczny  chwała  chwała
2 Kor 4:17 G1063 G3910 G1645 G2347 G2257 G2716 G2596 G5236 G1519 G5236 G0166 G0922 G1391
2 Kor 4:18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.                              
2 Kor 4:18 mE\ skopou/ntOn E(mO=n ta\ blepo/mena a)lla\ ta\ mE\ blepo/mena: ta\ ga\r blepo/mena pro/skaira, ta\ de\ mE\ blepo/mena ai)O/nia.
2 Kor 4:18 mE skopuntOn hEmOn ta blepomena alla ta mE blepomena: ta gar blepomena proskaira, ta de mE blepomena aiOnia.
2 Kor 4:18 d--------- v--papgpm- rp----gp-- ra----apn- v--pppapn- c--------- ra----apn- d--------- v--pppapn- ra----npn- c--------- v--pppnpn- a-----npn- ra----npn- c--------- d--------- v--pppnpn- a-----npn-
2 Kor 4:18 G3361 G4648 G2257 G3588 G0991 G0235 G3588 G3361 G0991 G3588 G1063 G0991 G4340 G3588 G1161 G3361 G0991 G0166
2 Kor 4:18 dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2 Kor 4:18
2 Kor 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 4:18
2 Kor 4:18  my  wygląd  nie  widoczny  ale  niewidzialny  niewidzialny  dla  widoczny  tymczasowo  i  niewidzialny  niewidzialny  wiecznie
2 Kor 4:18 G2257 G4648 G3361 G0991 G0235 G0991 G3361 G1063 G0991 G4340 G1161 G0991 G3361 G0166
Copyright by Cezary Podolski