Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2P1      do_str_głównej      do_2P3      
2 P 2:1 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν.              
2 P 2:1 *)ege/nonto de\ kai\ PSeudoprofE=tai e)n tO=| laO=|, O(s kai\ e)n u(mi=n e)/sontai PSeudodida/skaloi, oi(/tines pareisa/Xousin ai(re/seis a)pOlei/as, kai\ to\n a)gora/santa au)tou\s despo/tEn a)rnou/menoi, e)pa/gontes e(autoi=s taCHinE\n a)pO/leian.
2 P 2:1 egenonto de kai PSeudoprofEtai en tO laO, hOs kai en hymin esontai PSeudodidaskaloi, hoitines pareisaXusin haireseis apOleias, kai ton agorasanta autus despotEn arnumenoi, epagontes heautois taCHinEn apOleian.
2 P 2:1 v-3ami-p-- c--------- d--------- n-----npm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- p--------- rp----dp-- v-3fmi-p-- n-----npm- rr----npm- v-3fai-p-- n-----apf- n-----gsf- d--------- ra----asm- v--aapasm- rp----apm- n-----asm- v--pmpnpm- v--papnpm- rp----dpm- a-----asf- n-----asf-
2 P 2:1 G1096 G1161 G2532 G5578 G1722 G3588 G2992 G5613 G2532 G1722 G5213 G2071 G5572 G3748 G3919 G0139 G0684 G2532 G3588 G0059 G0846 G1203 G0720 G1863 G1438 G5031 G0684
2 P 2:1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
2 P 2:1
2 P 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:1
2 P 2:1  Były  i  fałszywych proroków  w  osoby  jako  i  w  ty, wy  będzie  fałszywych nauczycieli  że  nakładać  szkodliwy  herezja  i  odmowa  odkupienie  ich  Władca  ściągnąć na  się  się  ambulans  zatracenie
2 P 2:1 G1096 G2532 G5578 G1722 G2992 G5613 G2532 G1722 G5213 G2071 G5572 G3748 G3919 G0684 G0139 G2532 G0720 G0059 G0846 G1203 G1863 G1438 G1438 G5031 G0684
2 P 2:2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται·                                          
2 P 2:2 kai\ polloi\ e)XakolouTE/sousin au)tO=n tai=s a)selgei/ais, di' ou(\s E( o(do\s tE=s a)lETei/as blasfEmETE/setai:
2 P 2:2 kai polloi eXakoluTEsusin autOn tais aselgeiais, di' us hE hodos tEs alETeias blasfEmETEsetai:
2 P 2:2 c--------- a-----npm- v-3fai-p-- rp----gpm- ra----dpf- n-----dpf- p--------- rr----apm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3fpi-s--
2 P 2:2 G2532 G4183 G1811 G0846 G3588 G0766 G1223 G3739 G3588 G3598 G3588 G0225 G0987
2 P 2:2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami;
2 P 2:2
2 P 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:2
2 P 2:2  I  wiele  po  ich  rozpusta  przez  ich  sposób  Prawda  będzie  w  wyrzut
2 P 2:2 G2532 G4183 G1811 G0846 G0684 G1223 G3739 G3598 G0225 G0987 G0987 G0987
2 P 2:3 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.                              
2 P 2:3 kai\ e)n pleoneXi/a| plastoi=s lo/gois u(ma=s e)mporeu/sontai: oi(=s to\ kri/ma e)/kpalai ou)k a)rgei=, kai\ E( a)pO/leia au)tO=n ou) nusta/DZei.
2 P 2:3 kai en pleoneXia plastois logois hymas emporeusontai: hois to krima ekpalai uk argei, kai hE apOleia autOn u nystaDZei.
2 P 2:3 c--------- p--------- n-----dsf- a-----dpm- n-----dpm- rp----ap-- v-3fmi-p-- rr----dpm- ra----nsn- n-----nsn- d--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- d--------- v-3pai-s--
2 P 2:3 G2532 G1722 G4124 G4112 G3056 G5209 G1710 G3739 G3588 G2917 G1597 G3756 G0691 G2532 G3588 G0684 G0846 G3756 G3573
2 P 2:3 dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.
2 P 2:3
2 P 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:3
2 P 2:3  I  z  chciwość  będzie  połowów  ty, wy  pochlebstwo  słowa  sąd  ich  długi  gotowy  gotowy  i  zatracenie  ich  nie  drzemiący
2 P 2:3 G2532 G1722 G4124 G1710 G1710 G5209 G4112 G3056 G2917 G3739 G1597 G0691 G3756 G2532 G0684 G0846 G3756 G3573
2 P 2:4 Εἰ γὰρ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,                                    
2 P 2:4 *ei) ga\r o( Teo\s a)gge/lOn a(martEsa/ntOn ou)k e)fei/sato, a)lla\ seirai=s DZo/fou tartarO/sas pare/dOken ei)s kri/sin tEroume/nous,
2 P 2:4 ei gar ho Teos aNgelOn hamartEsantOn uk efeisato, alla seirais DZofu tartarOsas paredOken eis krisin tErumenus,
2 P 2:4 c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----gpm- v--aapgpm- d--------- v-3ami-s-- c--------- n-----dpf- n-----gsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- v--pppapm-
2 P 2:4 G1487 G1063 G3588 G2316 G0032 G0264 G3756 G5339 G0235 G4577 G2217 G5020 G3860 G1519 G2920 G5083
2 P 2:4 Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;
2 P 2:4
2 P 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:4
2 P 2:4  Dla  jeśli  Bóg  Anioły  zgrzeszył  nie  oszczędził  ale  związane  więzi  piekielny  ciemność  zdradzony  straż  w  sąd
2 P 2:4 G1063 G1487 G2316 G0032 G0264 G3756 G5339 G0235 G5020 G4577 G5020 G2217 G3860 G5083 G1519 G2920
2 P 2:5 καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,                                      
2 P 2:5 kai\ a)rCHai/ou ko/smou ou)k e)fei/sato, a)lla\ o)/gdoon *nO=e dikaiosu/nEs kE/ruka e)fu/laXen, kataklusmo\n ko/smO| a)sebO=n e)pa/Xas,
2 P 2:5 kai arCHaiu kosmu uk efeisato, alla ogdoon nOe dikaiosynEs kEryka efylaXen, kataklysmon kosmO asebOn epaXas,
2 P 2:5 c--------- a-----gsm- n-----gsm- d--------- v-3ami-s-- c--------- a-----asm- n-----asm- n-----gsf- n-----asm- v-3aai-s-- n-----asm- n-----dsm- a-----gpm- v--aapnsm-
2 P 2:5 G2532 G0744 G2889 G3756 G5339 G0235 G3590 G3575 G1343 G2783 G5442 G2627 G2889 G0765 G1863
2 P 2:5 jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;
2 P 2:5
2 P 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:5
2 P 2:5  i  nie  oszczędził  pierwszy  Świat  ale  osiem  przechowywane  Listopad  kaznodzieja  prawda  wniesiona  powódź  świat  wicked
2 P 2:5 G2532 G3756 G5339 G0744 G2889 G0235 G3590 G5442 G3575 G2783 G1343 G1863 G2627 G2889 G0765
2 P 2:6 καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας [καταστροφῇ] κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέ[ς]ιν τεθεικώς,                                            
2 P 2:6 kai\ po/leis *sodo/mOn kai\ *gomo/rras tefrO/sas [katastrofE=|] kate/krinen, u(po/deigma mello/ntOn a)sebe/[s]in teTeikO/s,
2 P 2:6 kai poleis sodomOn kai gomorras tefrOsas [katastrofE] katekrinen, hypodeigma mellontOn asebe[s]in teTeikOs,
2 P 2:6 c--------- n-----apf- n-----gpn- c--------- n-----gsf- v--aapnsm- n-----dsf- v-3aai-s-- n-----asn- v--papgpn- a-----dpm- v--xapnsm-
2 P 2:6 G2532 G4172 G4670 G2532 G1116 G5077 G2692 G2632 G5262 G3195 G0765 G5087
2 P 2:6 także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład /kary/ tym, którzy będą żyli bezbożnie,
2 P 2:6
2 P 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:6
2 P 2:6  i  Miasto  Sodom  i  Gomory  potępiając  eksterminacja  zwrócił się  w  popiół  pokazano  przykład  przyszłość  bezbożny
2 P 2:6 G2532 G4172 G4670 G2532 G1116 G2632 G2692 G5077 G5077 G5077 G5087 G5262 G3195 G0764
2 P 2:7 καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο·                                            
2 P 2:7 kai\ di/kaion *lO\t kataponou/menon u(po\ tE=s tO=n a)Te/smOn e)n a)selgei/a| a)nastrofE=s e)rru/sato:
2 P 2:7 kai dikaion lOt kataponumenon hypo tEs tOn aTesmOn en aselgeia anastrofEs errysato:
2 P 2:7 c--------- a-----asm- n-----asm- v--pppasm- p--------- ra----gsf- ra----gpm- a-----gpm- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-3ami-s--
2 P 2:7 G2532 G1342 G3091 G2669 G5259 G3588 G3588 G0113 G1722 G0766 G0391 G4506
2 P 2:7 ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem -
2 P 2:7
2 P 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:7
2 P 2:7  i  sprawiedliwy  Partia  zmęczony  leczenie  między  frenetycznie  wicked  wydana
2 P 2:7 G2532 G1342 G3091 G2669 G0391 G1722 G0766 G0113 G4506
2 P 2:8 βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν·                                  
2 P 2:8 ble/mmati ga\r kai\ a)koE=| o( di/kaios e)gkatoikO=n e)n au)toi=s E(me/ran e)X E(me/ras PSuCHE\n dikai/an a)no/mois e)/rgois e)basa/niDZen:
2 P 2:8 blemmati gar kai akoE ho dikaios eNkatoikOn en autois hEmeran eX hEmeras PSyCHEn dikaian anomois ergois ebasaniDZen:
2 P 2:8 n-----dsn- c--------- c--------- n-----dsf- ra----nsm- a-----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dpm- n-----asf- p--------- n-----gsf- n-----asf- a-----asf- a-----dpn- n-----dpn- v-3iai-s--
2 P 2:8 G0990 G1063 G2532 G0189 G3588 G1342 G1460 G1722 G0846 G2250 G1537 G2250 G5590 G1342 G0459 G2041 G0928
2 P 2:8 sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał -
2 P 2:8
2 P 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:8
2 P 2:8  dla  to  święty  Życie  między  ich  codziennie  codziennie  codziennie  udręczeni  Sprawiedliwy  dusza  widzenie  i  przesłuchanie  spraw  wicked
2 P 2:8 G1063 G3588 G1342 G1460 G1722 G0846 G1537 G2250 G2250 G0928 G1342 G5590 G0990 G2532 G0189 G2041 G0459
2 P 2:9 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,                                          
2 P 2:9 oi)=den ku/rios eu)sebei=s e)k peirasmou= r(u/esTai, a)di/kous de\ ei)s E(me/ran kri/seOs kolaDZome/nous tErei=n,
2 P 2:9 oiden kyrios eusebeis ek peirasmu ryesTai, adikus de eis hEmeran kriseOs kolaDZomenus tErein,
2 P 2:9 v-3xai-s-- n-----nsm- a-----apm- p--------- n-----gsm- v--pmn---- a-----apm- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsf- v--pppapm- v--pan----
2 P 2:9 G1492 G2962 G2152 G1537 G3986 G4506 G0094 G1161 G1519 G2250 G2920 G2849 G5083
2 P 2:9 to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu,
2 P 2:9
2 P 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:9
2 P 2:9  wie  Władca  wydaje  pobożny  z  pokusa  i  wicked  poszanowanie  do  Dzień  statków  Kara
2 P 2:9 G1492 G2962 G4506 G2152 G1537 G3986 G1161 G0094 G5083 G1519 G2250 G2920 G2849
2 P 2:10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες,                                
2 P 2:10 ma/lista de\ tou\s o)pi/sO sarko\s e)n e)piTumi/a| miasmou= poreuome/nous kai\ kurio/tEtos katafronou=ntas. *tolmEtai/, au)Ta/deis, do/Xas ou) tre/mousin blasfEmou=ntes,
2 P 2:10 malista de tus opisO sarkos en epiTymia miasmu poreuomenus kai kyriotEtos katafronuntas. tolmEtai, auTadeis, doXas u tremusin blasfEmuntes,
2 P 2:10 d--------- c--------- ra----apm- p--------- n-----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v--pmpapm- c--------- n-----gsf- v--papapm- n-----npm- a-----npm- n-----apf- d--------- v-3pai-p-- v--papnpm-
2 P 2:10 G3122 G1161 G3588 G3694 G4561 G1722 G1939 G3394 G4198 G2532 G2963 G2706 G5113 G0829 G1391 G3756 G5141 G0987
2 P 2:10 przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na "Chwały".
2 P 2:10
2 P 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:10
2 P 2:10  i  głównie  że  iść  za  zły  pożądliwości  ciało  gardzić  przełożonych  śmiały  umyślnego  nie  strach  zniesławiać  wyższy
2 P 2:10 G1161 G3122 G4198 G4198 G3694 G3394 G1939 G4561 G2706 G2963 G5113 G0829 G3756 G5141 G0987 G1391
2 P 2:11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾿ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν.                                      
2 P 2:11 o(/pou a)/ggeloi i)sCHu/i+ kai\ duna/mei mei/DZones o)/ntes ou) fe/rousin kat' au)tO=n para\ kuri/ou bla/sfEmon kri/sin.
2 P 2:11 hopu aNgeloi isCHy+i kai dynamei meiDZones ontes u ferusin kat' autOn para kyriu blasfEmon krisin.
2 P 2:11 c--------- n-----npm- n-----dsf- c--------- n-----dsf- a-----npmc v--papnpm- d--------- v-3pai-p-- p--------- rp----gpm- p--------- n-----gsm- a-----asf- n-----asf-
2 P 2:11 G3699 G0032 G2479 G2532 G1411 G3173 G5607 G3756 G5342 G2596 G0846 G3844 G2962 G0989 G2920
2 P 2:11 Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia.
2 P 2:11
2 P 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:11
2 P 2:11  następnie  jako  Anioły  nieprześcigniony  Twierdza  i  moc  nie  wymawiać  w  ich  przed  Władca  obraźliwy  statków
2 P 2:11 G3699 G3699 G0032 G3187 G2479 G2532 G1411 G3756 G5342 G2596 G0846 G3844 G2962 G0989 G2920
2 P 2:12 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται,                          
2 P 2:12 ou(=toi de/, O(s a)/loga DZO=|a gegennEme/na fusika\ ei)s a(/lOsin kai\ fTora/n, e)n oi(=s a)gnoou=sin blasfEmou=ntes, e)n tE=| fTora=| au)tO=n kai\ fTarE/sontai,
2 P 2:12 hutoi de, hOs aloga DZOa gegennEmena fysika eis halOsin kai fToran, en hois agnousin blasfEmuntes, en tE fTora autOn kai fTarEsontai,
2 P 2:12 rd----npm- c--------- c--------- a-----npn- n-----npn- v--xppnpn- a-----npn- p--------- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- rr----dpn- v-3pai-p-- v--papnpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gpm- d--------- v-3fpi-p--
2 P 2:12 G3778 G1161 G5613 G0249 G2226 G1080 G5446 G1519 G0259 G2532 G5356 G1722 G3739 G0050 G0987 G1722 G3588 G5356 G0846 G2532 G5351
2 P 2:12 Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one,
2 P 2:12
2 P 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:12
2 P 2:12  One  jako  niemy  zwierząt  charakter  urodzony  w  przechwytywania  i  eksterminacja  przeklęty  co  nie  zrozumieć  w  plama  jego  zmarnowany
2 P 2:12 G3778 G5613 G0249 G2226 G5446 G1080 G1519 G0259 G2532 G5356 G0987 G3739 G0050 G0050 G1722 G5356 G0846 G2704
2 P 2:13 ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν,                              
2 P 2:13 a)dikou/menoi misTo\n a)diki/as: E(donE\n E(gou/menoi tE\n e)n E(me/ra| trufE/n, spi/loi kai\ mO=moi e)ntrufO=ntes e)n tai=s a)pa/tais au)tO=n suneuOCHou/menoi u(mi=n,
2 P 2:13 adikumenoi misTon adikias: hEdonEn hEgumenoi tEn en hEmera tryfEn, spiloi kai mOmoi entryfOntes en tais apatais autOn syneuOCHumenoi hymin,
2 P 2:13 v--pmpnpm- n-----asm- n-----gsf- n-----asf- v--pmpnpm- ra----asf- p--------- n-----dsf- n-----asf- n-----npm- c--------- n-----npm- v--papnpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- v--pmpnpm- rp----dp--
2 P 2:13 G0091 G3408 G0093 G2237 G2233 G3588 G1722 G2250 G5172 G4696 G2532 G3470 G1792 G1722 G3588 G0539 G0846 G4910 G5213
2 P 2:13 otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole.
2 P 2:13
2 P 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:13
2 P 2:13  będzie  zemsta  bezprawie  wierzyć  przyjemność  w  codzienny  Luksusowy  bezwstydny  i  skaz  cieszyć się  oszustwa  ich  uczta  ty, wy
2 P 2:13 G2865 G3408 G0093 G2233 G2237 G1722 G2250 G5172 G4696 G2532 G3470 G1792 G0539 G0846 G4910 G5213
2 P 2:14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα,                                    
2 P 2:14 o)fTalmou\s e)/CHontes mestou\s moiCHali/dos kai\ a)katapau/stous a(marti/as, delea/DZontes PSuCHa\s a)stEri/ktous, kardi/an gegumnasme/nEn pleoneXi/as e)/CHontes, kata/ras te/kna,
2 P 2:14 ofTalmus eCHontes mestus moiCHalidos kai akatapaustus hamartias, deleaDZontes PSyCHas astEriktus, kardian gegymnasmenEn pleoneXias eCHontes, kataras tekna,
2 P 2:14 n-----apm- v--papnpm- a-----apm- a-----gsf- c--------- a-----apm- n-----gsf- v--papnpm- n-----apf- a-----apf- n-----asf- v--xppasf- n-----gsf- v--papnpm- n-----gsf- n-----npn-
2 P 2:14 G3788 G2192 G3324 G3428 G2532 G0180 G0266 G1185 G5590 G0793 G2588 G1128 G4124 G2192 G2671 G5043
2 P 2:14 Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieutwierdzone. Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
2 P 2:14
2 P 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:14
2 P 2:14  Oczy  wykonywane  cudzołóstwo  i  nieustanny  grzech  beguiling  niezatwierdzone  dusza  serce  wykonywane  chciwość  synów  przekleństwo
2 P 2:14 G3788 G3324 G3428 G2532 G0180 G0266 G1185 G0793 G5590 G2588 G1128 G4124 G5043 G2671
2 P 2:15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν                                      
2 P 2:15 katalei/pontes eu)Tei=an o(do\n e)planE/TEsan, e)XakolouTE/santes tE=| o(dO=| tou= *balaa\m tou= *boso/r, o(\s misTo\n a)diki/as E)ga/pEsen
2 P 2:15 kataleipontes euTeian hodon eplanETEsan, eXakoluTEsantes tE hodO tu balaam tu bosor, hos misTon adikias EgapEsen
2 P 2:15 v--papnpm- a-----asf- n-----asf- v-3api-p-- v--aapnpm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsm- n-----asm- n-----gsf- v-3aai-s--
2 P 2:15 G2641 G2117 G3598 G4105 G1811 G3588 G3598 G3588 G0903 G3588 G1007 G3739 G3408 G0093 G0025
2 P 2:15 Opuszczając prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości,
2 P 2:15
2 P 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:15
2 P 2:15  Pozostawiając  bezpośredni  sposób  lanie  będzie  na  Następujący  Balaam  Vosorova  który  lubi  nagroda  nieprawości
2 P 2:15 G2641 G2117 G3598 G4105 G1811 G1811 G3598 G0903 G1007 G3739 G0025 G3408 G0093
2 P 2:16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.                                    
2 P 2:16 e)/legXin de\ e)/sCHen i)di/as paranomi/as: u(poDZu/gion a)/fOnon e)n a)nTrO/pou fOnE=| fTegXa/menon e)kO/lusen tE\n tou= profE/tou parafroni/an.
2 P 2:16 eleNXin de esCHen idias paranomias: hypoDZygion afOnon en anTrOpu fOnE fTeNXamenon ekOlysen tEn tu profEtu parafronian.
2 P 2:16 n-----asf- c--------- v-3aai-s-- a-----gsf- n-----gsf- n-----nsn- a-----nsn- p--------- n-----gsm- n-----dsf- v--ampnsn- v-3aai-s-- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf-
2 P 2:16 G1649 G1161 G2192 G2398 G3892 G5268 G0880 G1722 G0444 G5456 G5350 G2967 G3588 G3588 G4396 G3913
2 P 2:16 ale został skarcony za swoje przestępstwo; juczne bydlę, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymało głupotę proroka.
2 P 2:16
2 P 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:16
2 P 2:16  ale  był  zgromił  jego  nieprawość  niemy  jennet  obiegu  ludzki  głos  zatrzymany  szaleństwo  Prorok
2 P 2:16 G1161 G2192 G1649 G2398 G3892 G0880 G5268 G5350 G0444 G5456 G2967 G3913 G4396
2 P 2:17 Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.                                      
2 P 2:17 *ou(=toi/ ei)sin pEgai\ a)/nudroi kai\ o(mi/CHlai u(po\ lai/lapos e)launo/menai, oi(=s o( DZo/fos tou= sko/tous tetE/rEtai.
2 P 2:17 hutoi eisin pEgai anydroi kai homiCHlai hypo lailapos elaunomenai, hois ho DZofos tu skotus tetErEtai.
2 P 2:17 rd----npm- v-3pai-p-- n-----npf- a-----npf- c--------- n-----npf- p--------- n-----gsf- v--pppnpf- rr----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- v-3xpi-s--
2 P 2:17 G3778 G1526 G4077 G0504 G2532 G5259 G2978 G1643 G3739 G3588 G2217 G3588 G4655 G5083
2 P 2:17 Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności.
2 P 2:17
2 P 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:17
2 P 2:17  To  bezwodny  źródeł  chmury  napędzany  burza  ich  ciemność  wieczny  wieczny  Ciemność
2 P 2:17 G3778 G0504 G4077 G3507 G1643 G2978 G3739 G2217 G0165 G1519 G5083
2 P 2:18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,                                    
2 P 2:18 u(pe/rogka ga\r mataio/tEtos fTeggo/menoi delea/DZousin e)n e)piTumi/ais sarko\s a)selgei/ais tou\s o)li/gOs a)pofeu/gontas tou\s e)n pla/nE| a)nastrefome/nous,
2 P 2:18 hyperoNka gar mataiotEtos fTeNgomenoi deleaDZusin en epiTymiais sarkos aselgeiais tus oligOs apofeugontas tus en planE anastrefomenus,
2 P 2:18 a-----apn- c--------- n-----gsf- v--pmpnpm- v-3pai-p-- p--------- n-----dpf- n-----gsf- n-----dpf- ra----apm- d--------- v--papapm- ra----apm- p--------- n-----dsf- v--pppapm-
2 P 2:18 G5246 G1063 G3153 G5350 G1185 G1722 G1939 G4561 G0766 G3588 G3689 G0668 G3588 G1722 G4106 G0390
2 P 2:18 Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie.
2 P 2:18
2 P 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:18
2 P 2:18  Dla  powiedzenie  obrzęk  tyrada  znęcić  w  cielesny  żądza  rozpusta  ledwo  za  z  są  w  złudzenie
2 P 2:18 G1063 G5350 G5246 G3153 G1185 G1722 G4561 G1939 G0766 G3689 G0668 G0668 G0390 G1722 G4106
2 P 2:19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται, τούτῳ δεδούλωται.                                        
2 P 2:19 e)leuTeri/an au)toi=s e)paggello/menoi, au)toi\ dou=loi u(pa/rCHontes tE=s fTora=s: O(=| ga/r tis E(/ttEtai, tou/tO| dedou/lOtai.
2 P 2:19 eleuTerian autois epaNgellomenoi, autoi duloi hyparCHontes tEs fToras: hO gar tis hEttEtai, tutO dedulOtai.
2 P 2:19 n-----asf- rp----dpm- v--pmpnpm- rp----npm- n-----npm- v--papnpm- ra----gsf- n-----gsf- rr----dsm- c--------- ri----nsm- v-3xmi-s-- rd----dsm- v-3xpi-s--
2 P 2:19 G1657 G0846 G1861 G0846 G1401 G5225 G3588 G5356 G3739 G1063 G5100 G2274 G5129 G1402
2 P 2:19 Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik.
2 P 2:19
2 P 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:19
2 P 2:19  Obietnica  ich  wolność  jest  się  Niewolników  korupcja  dla  kto  kogo  pokonany  do  i  niewolnik
2 P 2:19 G1861 G0846 G1657 G5225 G0846 G1401 G5356 G1063 G5100 G3739 G2274 G5129 G2532 G1402
2 P 2:20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡμῶν] καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.            
2 P 2:20 ei) ga\r a)pofugo/ntes ta\ mia/smata tou= ko/smou e)n e)pignO/sei tou= kuri/ou [E(mO=n] kai\ sOtE=ros *)iEsou= *CHristou= tou/tois de\ pa/lin e)mplake/ntes E(ttO=ntai, ge/gonen au)toi=s ta\ e)/sCHata CHei/rona tO=n prO/tOn.
2 P 2:20 ei gar apofygontes ta miasmata tu kosmu en epignOsei tu kyriu [hEmOn] kai sOtEros iEsu CHristu tutois de palin emplakentes hEttOntai, gegonen autois ta esCHata CHeirona tOn prOtOn.
2 P 2:20 c--------- c--------- v--aapnpm- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- rd----dpn- c--------- d--------- v--appnpm- v-3xmi-p-- v-3xai-s-- rp----dpm- ra----npn- a-----npn- a-----npnc ra----gpn- a-----gpn-
2 P 2:20 G1487 G1063 G0668 G3588 G3393 G3588 G2889 G1722 G1922 G3588 G2962 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547 G5125 G1161 G3825 G1707 G2274 G1096 G0846 G3588 G2078 G5501 G3588 G4413
2 P 2:20 Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków.
2 P 2:20
2 P 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:20
2 P 2:20  Dla  jeśli  uciekł  nieczystości  Świat  przez  poznania  Władca  i  Zbawiciel  nasz  Jezus  Chrystus  ponownie  uwikłany  ich  i  przejął  Niedawno  jest  taki  gorzej  pierwszy
2 P 2:20 G1063 G1487 G0668 G3393 G2889 G1722 G1922 G2962 G2532 G4990 G2257 G2424 G5547 G3825 G1707 G5125 G1161 G2274 G2078 G1096 G0846 G5501 G4413
2 P 2:21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.                              
2 P 2:21 krei=tton ga\r E)=n au)toi=s mE\ e)pegnOke/nai tE\n o(do\n tE=s dikaiosu/nEs E)\ e)pignou=sin u(postre/PSai e)k tE=s paradoTei/sEs au)toi=s a(gi/as e)ntolE=s.
2 P 2:21 kreitton gar En autois mE epegnOkenai tEn hodon tEs dikaiosynEs E epignusin hypostrePSai ek tEs paradoTeisEs autois hagias entolEs.
2 P 2:21 a-----nsnc c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- d--------- v--xan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapdpm- v--aan---- p--------- ra----gsf- v--appgsf- rp----dpm- a-----gsf- n-----gsf-
2 P 2:21 G2909 G1063 G2258 G0846 G3361 G1921 G3588 G3598 G3588 G1343 G2228 G1921 G5290 G1537 G3588 G3860 G0846 G0040 G1785
2 P 2:21 Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania.
2 P 2:21
2 P 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:21
2 P 2:21  Lepiej  by  ich  nie  wiedzieć  sposób  prawda  niż  wiedząc,  powrót  z powrotem  z  lojalny  ich  święty  przykazań
2 P 2:21 G2909 G1063 G0846 G3361 G1921 G3598 G1343 G2228 G1921 G1921 G1921 G1537 G3860 G0846 G0040 G1785
2 P 2:22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.                                
2 P 2:22 sumbe/bEken au)toi=s to\ tE=s a)lETou=s paroimi/as, *ku/On e)pistre/PSas e)pi\ to\ i)/dion e)Xe/rama, kai/, *(=us lousame/nE ei)s kulismo\n borbo/rou.
2 P 2:22 symbebEken autois to tEs alETus paroimias, kyOn epistrePSas epi to idion eXerama, kai, hys lusamenE eis kylismon borboru.
2 P 2:22 v-3xai-s-- rp----dpm- ra----nsn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- n-----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- c--------- n-----nsf- v--ampnsf- p--------- n-----asm- n-----gsm-
2 P 2:22 G4819 G0846 G3588 G3588 G0227 G3942 G2965 G1994 G1909 G3588 G2398 G1829 G2532 G5300 G3068 G1519 G2946 G1004
2 P 2:22 Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży błota.
2 P 2:22
2 P 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 2:22
2 P 2:22  Ale  ich  dzieje się  na  prawdziwy  przysłowie  pies  zwraca  w  jego  wymiotować  i  przemywa  świnia  tarzać się  w  błoto
2 P 2:22 G1161 G0846 G4819 G3588 G0227 G3942 G2965 G1994 G1909 G2398 G1829 G2532 G3068 G5300 G2946 G1519 G1004
Copyright by Cezary Podolski