Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tes2      do_str_głównej      do_1Tm1      
2 Tes 3:1 Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς,                                
2 Tes 3:1 *to\ loipo\n proseu/CHesTe, a)delfoi/, peri\ E(mO=n, i(/na o( lo/gos tou= kuri/ou tre/CHE| kai\ doXa/DZEtai kaTO\s kai\ pro\s u(ma=s,
2 Tes 3:1 to loipon proseuCHesTe, adelfoi, peri hEmOn, hina ho logos tu kyriu treCHE kai doXaDZEtai kaTOs kai pros hymas,
2 Tes 3:1 ra----asn- a-----asn- v-2pmd-p-- n-----vpm- p--------- rp----gp-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pas-s-- c--------- v-3pps-s-- c--------- d--------- p--------- rp----ap--
2 Tes 3:1 G3588 G3063 G4336 G0080 G4012 G2257 G2443 G3588 G3056 G3588 G2962 G5143 G2532 G1392 G2531 G2532 G4314 G5209
2 Tes 3:1 Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was,
2 Tes 3:1
2 Tes 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:1
2 Tes 3:1  Tak  Modlić się  dla  nas  bracia  że  słowo  Władca  rozprzestrzeniania  i  uwielbiony  jako  i  w  ty, wy
2 Tes 3:1 G3063 G4336 G4012 G2257 G0080 G2443 G3056 G2962 G5143 G2532 G1392 G2531 G2532 G4314 G5209
2 Tes 3:2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων πίστις.                                        
2 Tes 3:2 kai\ i(/na r(usTO=men a)po\ tO=n a)to/pOn kai\ ponErO=n a)nTrO/pOn: ou) ga\r pa/ntOn E( pi/stis.
2 Tes 3:2 kai hina rysTOmen apo tOn atopOn kai ponErOn anTrOpOn: u gar pantOn hE pistis.
2 Tes 3:2 c--------- c--------- v-1aps-p-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- a-----gpm- n-----gpm- d--------- c--------- a-----gpm- ra----nsf- n-----nsf-
2 Tes 3:2 G2532 G2443 G4506 G0575 G3588 G0824 G2532 G4190 G0444 G3756 G1063 G3956 G3588 G4102
2 Tes 3:2 abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.
2 Tes 3:2
2 Tes 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:2
2 Tes 3:2  i  że  uciec  z  bezład  i  chytry  osoby  dla  nie  wszystko  wiara
2 Tes 3:2 G2532 G2443 G4506 G0575 G0824 G2532 G4190 G0444 G1063 G3756 G3956 G4102
2 Tes 3:3 πιστὸς δέ ἐστιν κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.                                          
2 Tes 3:3 pisto\s de/ e)stin o( ku/rios, o(\s stEri/Xei u(ma=s kai\ fula/Xei a)po\ tou= ponErou=.
2 Tes 3:3 pistos de estin ho kyrios, hos stEriXei hymas kai fylaXei apo tu ponEru.
2 Tes 3:3 a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----nsm- v-3fai-s-- rp----ap-- c--------- v-3fai-s-- p--------- ra----gsm- a-----gsm-
2 Tes 3:3 G4103 G1161 G2076 G3588 G2962 G3739 G4741 G5209 G2532 G5442 G0575 G3588 G4190
2 Tes 3:3 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.
2 Tes 3:3
2 Tes 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:3
2 Tes 3:3  Ale  prawdziwy  Władca  Który  zatwierdzać  ty, wy  i  zaoszczędzić  z  zło
2 Tes 3:3 G1161 G4103 G2962 G3739 G4741 G5209 G2532 G5442 G0575 G4190
2 Tes 3:4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾿ ὑμᾶς, ὅτι παραγγέλλομεν [καὶ] ποιεῖτε καὶ ποιήσετε.                                          
2 Tes 3:4 pepoi/Tamen de\ e)n kuri/O| e)f' u(ma=s, o(/ti a(\ paragge/llomen [kai\] poiei=te kai\ poiE/sete.
2 Tes 3:4 pepoiTamen de en kyriO ef' ymas, hoti ha paraNgellomen [kai] poieite kai poiEsete.
2 Tes 3:4 v-1xai-p-- c--------- p--------- n-----dsm- p--------- rp----ap-- c--------- rr----apn- v-1pai-p-- c--------- v-2pai-p-- c--------- v-2fai-p--
2 Tes 3:4 G3982 G1161 G1722 G2962 G1909 G5209 G3754 G3739 G3853 G2532 G4160 G2532 G4160
2 Tes 3:4 Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.
2 Tes 3:4
2 Tes 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:4
2 Tes 3:4  na pewno  o  ty, wy  w  Władca  że  prowadzą  i  będzie  wykonać  że  ty, wy  zasady
2 Tes 3:4 G3982 G1909 G5209 G1722 G2962 G3754 G4160 G2532 G4160 G4160 G3739 G5213 G3853
2 Tes 3:5 δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ.                                
2 Tes 3:5 *(o de\ ku/rios kateuTu/nai u(mO=n ta\s kardi/as ei)s tE\n a)ga/pEn tou= Teou= kai\ ei)s tE\n u(pomonE\n tou= *CHristou=.
2 Tes 3:5 ho de kyrios kateuTynai hymOn tas kardias eis tEn agapEn tu Teu kai eis tEn hypomonEn tu CHristu.
2 Tes 3:5 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aao-s-- rp----gp-- ra----apf- n-----apf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Tes 3:5 G3588 G1161 G2962 G2720 G5216 G3588 G2588 G1519 G3588 G0026 G3588 G2316 G2532 G1519 G3588 G5281 G3588 G5547
2 Tes 3:5 Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
2 Tes 3:5
2 Tes 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:5
2 Tes 3:5  Władca  zaś  Zarządzaj  serce  swój  w  miłość  Bóg  i  w  cierpliwość  Chrystus
2 Tes 3:5 G2962 G1161 G2720 G2588 G5216 G1519 G0026 G2316 G2532 G1519 G5281 G5547
2 Tes 3:6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ᾿ ἡμῶν.              
2 Tes 3:6 *paragge/llomen de\ u(mi=n, a)delfoi/, e)n o)no/mati tou= kuri/ou [E(mO=n] *)iEsou= *CHristou=, ste/llesTai u(ma=s a)po\ panto\s a)delfou= a)ta/ktOs peripatou=ntos kai\ mE\ kata\ tE\n para/dosin E(\n parela/bosan par' E(mO=n.
2 Tes 3:6 paraNgellomen de hymin, adelfoi, en onomati tu kyriu [hEmOn] iEsu CHristu, stellesTai hymas apo pantos adelfu ataktOs peripatuntos kai mE kata tEn paradosin hEn parelabosan par' EmOn.
2 Tes 3:6 v-1pai-p-- c--------- rp----dp-- n-----vpm- p--------- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- v--pmn---- rp----ap-- p--------- a-----gsm- n-----gsm- d--------- v--papgsm- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3aai-p-- p--------- rp----gp--
2 Tes 3:6 G3853 G1161 G5213 G0080 G1722 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G4724 G5209 G0575 G3956 G0080 G0814 G4043 G2532 G3361 G2596 G3588 G3862 G3739 G3880 G3844 G2257
2 Tes 3:6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas.
2 Tes 3:6
2 Tes 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:6
2 Tes 3:6  Teraz komenda  zaś  ty, wy  bracia  nazwa  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  usunięte  usunięte  z  wszystko  brat  nadchodzący  chaotyczny  i  nie  na  legenda  który  miał  z  nas
2 Tes 3:6 G3853 G1161 G5213 G0080 G1722 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G4724 G5209 G0575 G3956 G0080 G4043 G0814 G2532 G3361 G2596 G3862 G3739 G3880 G3844 G2257
2 Tes 3:7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν                                            
2 Tes 3:7 au)toi\ ga\r oi)/date pO=s dei= mimei=sTai E(ma=s, o(/ti ou)k E)taktE/samen e)n u(mi=n
2 Tes 3:7 autoi gar oidate pOs dei mimeisTai hEmas, hoti uk EtaktEsamen en hymin
2 Tes 3:7 rp----npm- c--------- v-2xai-p-- c--------- v-3pai-s-- v--pmn---- rp----ap-- c--------- d--------- v-1aai-p-- p--------- rp----dp--
2 Tes 3:7 G0846 G1063 G1492 G4459 G1163 G3401 G2248 G3754 G3756 G0812 G1722 G5213
2 Tes 3:7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju
2 Tes 3:7
2 Tes 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:7
2 Tes 3:7  dla  się  wiedzieć  jako  musi  naśladować  nas  dla  nie  szaleć  w  ty, wy
2 Tes 3:7 G1063 G0846 G1492 G4459 G1163 G3401 G2248 G3754 G3756 G0812 G1722 G5213
2 Tes 3:8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾿ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν·                          
2 Tes 3:8 ou)de\ dOrea\n a)/rton e)fa/gomen para/ tinos, a)ll' e)n ko/pO| kai\ mo/CHTO| nukto\s kai\ E(me/ras e)rgaDZo/menoi pro\s to\ mE\ e)pibarE=sai/ tina u(mO=n:
2 Tes 3:8 ude dOrean arton efagomen para tinos, all' en kopO kai moCHTO nyktos kai hEmeras ergaDZomenoi pros to mE epibarEsai tina hymOn:
2 Tes 3:8 c--------- d--------- n-----asm- v-1aai-p-- p--------- ri----gsm- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--pmpnpm- p--------- ra----asn- d--------- v--aan---- ri----asm- rp----gp--
2 Tes 3:8 G3761 G1432 G0740 G5315 G3844 G5100 G0235 G1722 G2873 G2532 G3449 G3571 G2532 G2250 G2038 G4314 G3588 G3361 G1912 G5100 G5216
2 Tes 3:8 ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.
2 Tes 3:8
2 Tes 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:8
2 Tes 3:8  ani  w  kogo  ate  kukurydza  wolny  ale  zaangażowany  trudność  i  travail  noc  i  dzień  że  nie  obciążyć  kogo  ty, wy
2 Tes 3:8 G3761 G3844 G5100 G5315 G0740 G1432 G0235 G2038 G2873 G2532 G3449 G3571 G2532 G2250 G4314 G3361 G1912 G5100 G5216
2 Tes 3:9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς.                                      
2 Tes 3:9 ou)CH o(/ti ou)k e)/CHomen e)Xousi/an, a)ll' i(/na e(autou\s tu/pon dO=men u(mi=n ei)s to\ mimei=sTai E(ma=s.
2 Tes 3:9 uCH hoti uk eCHomen eXusian, all' ina heautus typon dOmen hymin eis to mimeisTai hEmas.
2 Tes 3:9 d--------- c--------- d--------- v-1pai-p-- n-----asf- c--------- c--------- rp----apm- n-----asm- v-1aas-p-- rp----dp-- p--------- ra----asn- v--pmn---- rp----ap--
2 Tes 3:9 G3756 G3754 G3756 G2192 G1849 G0235 G2443 G1438 G5179 G1325 G5213 G1519 G3588 G3401 G2248
2 Tes 3:9 Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
2 Tes 3:9
2 Tes 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:9
2 Tes 3:9  nie  że  nie  miał  władze  ale  że  się  się  dać  ty, wy  próba  dla  imitacja  nas
2 Tes 3:9 G3756 G3754 G3756 G2192 G1849 G0235 G2443 G1438 G1438 G1325 G5213 G5179 G1519 G3401 G2248
2 Tes 3:10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω.                                  
2 Tes 3:10 kai\ ga\r o(/te E)=men pro\s u(ma=s, tou=to parEgge/llomen u(mi=n, o(/ti ei)/ tis ou) Te/lei e)rga/DZesTai mEde\ e)sTie/tO.
2 Tes 3:10 kai gar hote Emen pros hymas, tuto parENgellomen hymin, hoti ei tis u Telei ergaDZesTai mEde esTietO.
2 Tes 3:10 d--------- c--------- c--------- v-1iai-p-- p--------- rp----ap-- rd----asn- v-1iai-p-- rp----dp-- d--------- c--------- ri----nsm- d--------- v-3pai-s-- v--pmn---- d--------- v-3pad-s--
2 Tes 3:10 G2532 G1063 G3753 G2258 G4314 G5209 G5124 G3853 G5213 G3754 G1487 G5100 G3756 G2309 G2038 G3366 G2068
2 Tes 3:10 Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!
2 Tes 3:10
2 Tes 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:10
2 Tes 3:10  Dla  kiedy  były  w  ty, wy  rozkazał  ty, wy  te rzeczy  jeśli  kto  nie  chce  praca  i  nie  Jeść
2 Tes 3:10 G1063 G3753 G2258 G4314 G5209 G3853 G5213 G5124 G1487 G5100 G3756 G2309 G2038 G3366 G3366 G2068
2 Tes 3:11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους·                                              
2 Tes 3:11 a)kou/omen ga/r tinas peripatou=ntas e)n u(mi=n a)ta/ktOs, mEde\n e)rgaDZome/nous a)lla\ periergaDZome/nous:
2 Tes 3:11 akuomen gar tinas peripatuntas en hymin ataktOs, mEden ergaDZomenus alla periergaDZomenus:
2 Tes 3:11 v-1pai-p-- c--------- ri----apm- v--papapm- p--------- rp----dp-- d--------- a-----asn- v--pmpapm- c--------- v--pmpapm-
2 Tes 3:11 G0191 G1063 G5100 G4043 G1722 G5213 G0814 G3367 G2038 G0235 G4020
2 Tes 3:11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.
2 Tes 3:11
2 Tes 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:11
2 Tes 3:11  Ale  słyszeć  kilka  w  ty, wy  przyjść  chaotyczny  nic  zrobić  i  zamieszanie
2 Tes 3:11 G1063 G0191 G5100 G1722 G5213 G4043 G0814 G3367 G2038 G0235 G4020
2 Tes 3:12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν.                                
2 Tes 3:12 toi=s de\ toiou/tois paragge/llomen kai\ parakalou=men e)n kuri/O| *)iEsou= *CHristO=| i(/na meta\ E(suCHi/as e)rgaDZo/menoi to\n e(autO=n a)/rton e)sTi/Osin.
2 Tes 3:12 tois de toiutois paraNgellomen kai parakalumen en kyriO iEsu CHristO hina meta hEsyCHias ergaDZomenoi ton heautOn arton esTiOsin.
2 Tes 3:12 ra----dpm- c--------- rd----dpm- v-1pai-p-- c--------- v-1pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- n-----gsf- v--pmpnpm- ra----asm- rp----gpm- n-----asm- v-3pas-p--
2 Tes 3:12 G3588 G1161 G5108 G3853 G2532 G3870 G1722 G2962 G2424 G5547 G2443 G3326 G2271 G2038 G3588 G1438 G0740 G2068
2 Tes 3:12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
2 Tes 3:12
2 Tes 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:12
2 Tes 3:12  Są takie, że  napomina  i  Zapewniam  Władca  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  że  pracy  w  cisza  ate  jego  chleb
2 Tes 3:12 G5108 G3853 G2532 G3870 G1223 G2962 G2257 G2424 G5547 G2443 G2038 G3326 G2271 G2068 G1438 G0740
2 Tes 3:13 Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐγκακήσητε καλοποιοῦντες.                                                        
2 Tes 3:13 *(umei=s de/, a)delfoi/, mE\ e)gkakE/sEte kalopoiou=ntes.
2 Tes 3:13 hymeis de, adelfoi, mE eNkakEsEte kalopoiuntes.
2 Tes 3:13 rp----np-- c--------- n-----vpm- d--------- v-2aas-p-- v--papnpm-
2 Tes 3:13 G5210 G1161 G0080 G3361 G1573 G2569
2 Tes 3:13 Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!
2 Tes 3:13
2 Tes 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:13
2 Tes 3:13  ty, wy  zaś  bracia  nie  Dopingować  podejmowania  dobry
2 Tes 3:13 G5210 G1161 G0080 G3361 G1573 G2569 G2569
2 Tes 3:14 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ·                                
2 Tes 3:14 ei) de/ tis ou)CH u(pakou/ei tO=| lo/gO| E(mO=n dia\ tE=s e)pistolE=s, tou=ton sEmeiou=sTe, mE\ sunanami/gnusTai au)tO=|, i(/na e)ntrapE=|:
2 Tes 3:14 ei de tis uCH hypakuei tO logO hEmOn dia tEs epistolEs, tuton sEmeiusTe, mE synanamignysTai autO, hina entrapE:
2 Tes 3:14 c--------- c--------- ri----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----asm- v-2pmd-p-- d--------- v--pmn---- rp----dsm- c--------- v-3aps-s--
2 Tes 3:14 G1487 G1161 G5100 G3756 G5219 G3588 G3056 G2257 G1223 G3588 G1992 G5126 G4593 G3361 G4874 G0846 G2443 G1788
2 Tes 3:14 Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził.
2 Tes 3:14
2 Tes 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:14
2 Tes 3:14  Jeśli  zaś  kto  nie  słuchać  słowa  nasz  w  Sem  wiadomość  dodanie  mieć  w  Komentarz  i  nie  powiedzieć  go  że  wstyd
2 Tes 3:14 G1487 G1161 G5100 G3756 G5219 G3056 G2257 G1223 G3588 G1992 G5126 G4593 G4593 G4593 G2532 G3361 G4874 G0846 G2443 G1788
2 Tes 3:15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν.                                                  
2 Tes 3:15 kai\ mE\ O(s e)CHTro\n E(gei=sTe, a)lla\ nouTetei=te O(s a)delfo/n.
2 Tes 3:15 kai mE hOs eCHTron hEgeisTe, alla nuTeteite hOs adelfon.
2 Tes 3:15 c--------- d--------- c--------- a-----asm- v-2pmd-p-- c--------- v-2pad-p-- c--------- n-----asm-
2 Tes 3:15 G2532 G3361 G5613 G2190 G2233 G0235 G3560 G5613 G0080
2 Tes 3:15 A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!
2 Tes 3:15
2 Tes 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:15
2 Tes 3:15  Ale  nie  liczyć  dla  wróg  i  upomnienia  jako  brat
2 Tes 3:15 G2532 G3361 G2233 G5613 G2190 G0235 G3560 G5613 G0080
2 Tes 3:16 Αὐτὸς δὲ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν.                            
2 Tes 3:16 *au)to\s de\ o( ku/rios tE=s ei)rE/nEs dO/|E u(mi=n tE\n ei)rE/nEn dia\ panto\s e)n panti\ tro/pO|. o( ku/rios meta\ pa/ntOn u(mO=n.
2 Tes 3:16 autos de ho kyrios tEs eirEnEs dOE hymin tEn eirEnEn dia pantos en panti tropO. ho kyrios meta pantOn hymOn.
2 Tes 3:16 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aao-s-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- p--------- a-----gsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----gpm- rp----gp--
2 Tes 3:16 G0846 G1161 G3588 G2962 G3588 G1515 G1325 G5213 G3588 G1515 G1223 G3956 G1722 G3956 G5158 G3588 G2962 G3326 G3956 G5216
2 Tes 3:16 A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!
2 Tes 3:16
2 Tes 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:16
2 Tes 3:16  Się  zaś  Władca  Świat  będzie  ty, wy  świat  zawsze  zawsze  w  wszystko  wszystko  Władca  z  wszystko  ty, wy
2 Tes 3:16 G0846 G1161 G2962 G1515 G1325 G5213 G1515 G1223 G3956 G1722 G3956 G5158 G2962 G3326 G3956 G5216
2 Tes 3:17 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.                                        
2 Tes 3:17 *(o a)spasmo\s tE=| e)mE=| CHeiri\ *pau/lou, o(/ e)stin sEmei=on e)n pa/sE| e)pistolE=|: ou(/tOs gra/fO.
2 Tes 3:17 ho aspasmos tE emE CHeiri paulu, ho estin sEmeion en pasE epistolE: hutOs grafO.
2 Tes 3:17 ra----nsm- n-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- n-----gsm- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsn- p--------- a-----dsf- n-----dsf- d--------- v-1pai-s--
2 Tes 3:17 G3588 G0783 G3588 G1699 G5495 G3972 G3739 G2076 G4592 G1722 G3956 G1992 G3779 G1125
2 Tes 3:17 Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę.
2 Tes 3:17
2 Tes 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:17
2 Tes 3:17  Powitanie  mój  ręka  Pavlova  że  jest  znak  w  każdy  wiadomość  pisać  tak
2 Tes 3:17 G0783 G1699 G5495 G3972 G3739 G2076 G4592 G1722 G3956 G1992 G1125 G3779
2 Tes 3:18 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.                                                
2 Tes 3:18 E( CHa/ris tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= meta\ pa/ntOn u(mO=n.
2 Tes 3:18 hE CHaris tu kyriu hEmOn iEsu CHristu meta pantOn hymOn.
2 Tes 3:18 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gpm- rp----gp--
2 Tes 3:18 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G5216
2 Tes 3:18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!
2 Tes 3:18
2 Tes 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 3:18
2 Tes 3:18  łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  wszystko  ty, wy  Amen
2 Tes 3:18 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski