Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tm2      do_str_głównej      do_2Tm4      
2 Tm 3:1 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·                                        
2 Tm 3:1 *tou=to de\ gi/nOske, o(/ti e)n e)sCHa/tais E(me/rais e)nstE/sontai kairoi\ CHalepoi/:
2 Tm 3:1 tuto de ginOske, hoti en esCHatais hEmerais enstEsontai kairoi CHalepoi:
2 Tm 3:1 rd----asn- c--------- v-2pad-s-- d--------- p--------- a-----dpf- n-----dpf- v-3fmi-p-- n-----npm- a-----npm-
2 Tm 3:1 G5124 G1161 G1097 G3754 G1722 G2078 G2250 G1764 G2540 G5467
2 Tm 3:1 A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne.
2 Tm 3:1
2 Tm 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:1
2 Tm 3:1  Wiedzieć  zaś  że  w  ostatnich  dni  przyjdzie  czas  poważny
2 Tm 3:1 G1097 G1161 G3754 G1722 G2078 G2250 G1764 G2540 G5467
2 Tm 3:2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,                                  
2 Tm 3:2 e)/sontai ga\r oi( a)/nTrOpoi fi/lautoi, fila/rguroi, a)laDZo/nes, u(perE/fanoi, bla/sfEmoi, goneu=sin a)peiTei=s, a)CHa/ristoi, a)no/sioi,
2 Tm 3:2 esontai gar hoi anTrOpoi filautoi, filargyroi, alaDZones, hyperEfanoi, blasfEmoi, goneusin apeiTeis, aCHaristoi, anosioi,
2 Tm 3:2 v-3fmi-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- a-----npm- a-----npm- n-----npm- a-----npm- a-----npm- n-----dpm- a-----npm- a-----npm- a-----npm-
2 Tm 3:2 G2071 G1063 G3588 G0444 G5367 G5366 G0213 G5244 G0989 G1118 G0545 G0884 G0462
2 Tm 3:2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
2 Tm 3:2
2 Tm 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:2
2 Tm 3:2  Dla  osoby  będzie  dumny  chciwy  dumny  arogancki  bluźnierców  rodzice  nieposłuszny  niewdzięczny  niesamowity  nieprzyjazny
2 Tm 3:2 G1063 G0444 G2071 G5367 G5366 G0213 G5244 G0989 G1118 G0545 G0884 G0462 G0794
2 Tm 3:3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,                                                
2 Tm 3:3 a)/storgoi, a)/spondoi, dia/boloi, a)kratei=s, a)nE/meroi, a)fila/gaToi,
2 Tm 3:3 astorgoi, aspondoi, diaboloi, akrateis, anEmeroi, afilagaToi,
2 Tm 3:3 a-----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm-
2 Tm 3:3 G0794 G0786 G1228 G0193 G0434 G0865
2 Tm 3:3 bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni,
2 Tm 3:3
2 Tm 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:3
2 Tm 3:3  pamiętliwy  przeciwników  niepowściągliwy  okrutny  nie  kochający  Dobroć
2 Tm 3:3 G0786 G1228 G0193 G0434 G0865 G0865 G0865
2 Tm 3:4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον φιλόθεοι,                                              
2 Tm 3:4 prodo/tai, propetei=s, tetufOme/noi, filE/donoi ma=llon E)\ filo/Teoi,
2 Tm 3:4 prodotai, propeteis, tetyfOmenoi, filEdonoi mallon E filoTeoi,
2 Tm 3:4 n-----npm- a-----npm- v--xppnpm- a-----npm- d--------- c--------- a-----npm-
2 Tm 3:4 G4273 G4312 G5187 G5369 G3123 G2228 G5377
2 Tm 3:4 zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga.
2 Tm 3:4
2 Tm 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:4
2 Tm 3:4  zdrajcy  mocny  zarozumiały  więcej  zmysłowy  niż  kochający
2 Tm 3:4 G4273 G4312 G5187 G3123 G5369 G2228 G5377
2 Tm 3:5 ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου.                                      
2 Tm 3:5 e)/CHontes mo/rfOsin eu)sebei/as tE\n de\ du/namin au)tE=s E)rnEme/noi: kai\ tou/tous a)potre/pou.
2 Tm 3:5 eCHontes morfOsin eusebeias tEn de dynamin autEs ErnEmenoi: kai tutus ap.o.trepu.
2 Tm 3:5 v--papnpm- n-----asf- n-----gsf- ra----asf- c--------- n-----asf- rp----gsf- v--xmpnpm- c--------- rd----apm- v-2pmd-s--
2 Tm 3:5 G2192 G3446 G2150 G3588 G1161 G1411 G0846 G0720 G2532 G5128 G0665
2 Tm 3:5 Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.
2 Tm 3:5
2 Tm 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:5
2 Tm 3:5  mieć  widok  pobożność  siła  zaś  jego  Opuszczony  Są takie, że  odstąpić
2 Tm 3:5 G2192 G3446 G2150 G1411 G1161 G0846 G0720 G5128 G0665
2 Tm 3:6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις,                          
2 Tm 3:6 e)k tou/tOn ga/r ei)sin oi( e)ndu/nontes ei)s ta\s oi)ki/as kai\ ai)CHmalOti/DZontes gunaika/ria sesOreume/na a(marti/ais, a)go/mena e)piTumi/ais poiki/lais,
2 Tm 3:6 ek tutOn gar eisin hoi end.yno.ntes eis tas oikias kai aiCHmalOtiDZontes gynaikaria sesOreumena hamartiais, agomena epiTymiais poikil.ais.,
2 Tm 3:6 p--------- rd----gpm- c--------- v-3pai-p-- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- v--papnpm- n-----apn- v--xppapn- n-----dpf- v--pppapn- n-----dpf- a-----dpf-
2 Tm 3:6 G1537 G5130 G1063 G1526 G3588 G1744 G1519 G3588 G3614 G2532 G0163 G1133 G4987 G0266 G0071 G1939 G4164
2 Tm 3:6 Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju,
2 Tm 3:6
2 Tm 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:6
2 Tm 3:6  K  Sim  należeć  że  pełzanie  w  domy  i  uwieść  Kobiety  utonięcia  grzech  uwieść  inny  pożądliwości
2 Tm 3:6 G1537 G5130 G1526 G1744 G1744 G1519 G3614 G2532 G0162 G1133 G4987 G0266 G0071 G4164 G1939
2 Tm 3:7 πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.                                          
2 Tm 3:7 pa/ntote manTa/nonta kai\ mEde/pote ei)s e)pi/gnOsin a)lETei/as e)lTei=n duna/mena.
2 Tm 3:7 pantote manTanonta k.ai mEdepote ei.s epignOsin alETeias elTein dynamena.
2 Tm 3:7 d--------- v--papapn- c--------- d--------- p--------- n-----asf- n-----gsf- v--aan---- v--pmpapn-
2 Tm 3:7 G3842 G3129 G2532 G3368 G1519 G1922 G0225 G2064 G1410
2 Tm 3:7 takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.
2 Tm 3:7
2 Tm 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:7
2 Tm 3:7  zawsze  studentów  i  nigdy  zdolny  spacer  do  wiedza  Prawda
2 Tm 3:7 G3842 G3129 G2532 G3368 G1410 G2064 G1519 G1922 G0225
2 Tm 3:8 ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·                
2 Tm 3:8 o(\n tro/pon de\ *)ia/nnEs kai\ *)iambrE=s a)nte/stEsan *mOu+sei=, ou(/tOs kai\ ou(=toi a)nTi/stantai tE=| a)lETei/a|, a)/nTrOpoi katefTarme/noi to\n nou=n, a)do/kimoi peri\ tE\n pi/stin:
2 Tm 3:8 hon tropon de iannEs kai iambrEs antestEsan mO+ysei, hutOs kai hutoi anTistantai tE alETeia, anTrOpoi katefTarmenoi ton nun, adokimoi peri tEn pistin:
2 Tm 3:8 rr----asm- n-----asm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-p-- n-----dsm- d--------- d--------- rd----npm- v-3pmi-p-- ra----dsf- n-----dsf- n-----npm- v--xppnpm- ra----asm- n-----asm- a-----npm- p--------- ra----asf- n-----asf-
2 Tm 3:8 G3739 G5158 G1161 G2389 G2532 G2387 G0436 G3475 G3779 G2532 G3778 G0436 G3588 G0225 G0444 G2704 G3588 G3563 G0096 G4012 G3588 G4102
2 Tm 3:8 Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną:
2 Tm 3:8
2 Tm 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:8
2 Tm 3:8  Jako  Jannes  i  Iamvry  przeciwny  Mojżesz  tak  i  te  opierać się  prawda  osoby  Belial  umysł  nieświadomy  w  Wiara
2 Tm 3:8 G5158 G2389 G2532 G2387 G0436 G3475 G3779 G2532 G3778 G0436 G0225 G0444 G2704 G3563 G0096 G4012 G4102
2 Tm 3:9 ἀλλ᾿ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἐκείνων ἐγένετο.                          
2 Tm 3:9 a)ll' ou) proko/PSousin e)pi\ plei=on, E( ga\r a)/noia au)tO=n e)/kdElos e)/stai pa=sin, O(s kai\ E( e)kei/nOn e)ge/neto.
2 Tm 3:9 all' u prokoPSusin epi pleion, hE gar anoia autOn ekdElos estai pasin, hOs kai hE ekeinOn egeneto.
2 Tm 3:9 c--------- d--------- v-3fai-p-- p--------- a-----asnc ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gpm- a-----nsf- v-3fmi-s-- a-----dpm- c--------- d--------- ra----nsf- rd----gpm- v-3ami-s--
2 Tm 3:9 G0235 G3756 G4298 G1909 G4119 G3588 G1063 G0454 G0846 G1552 G2071 G3956 G5613 G2532 G3588 G1565 G1096
2 Tm 3:9 bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała.
2 Tm 3:9
2 Tm 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:9
2 Tm 3:9  Ale  nie  wiele  wiele  mam czasu  dla  ich  szaleństwo  znajduje się  znajduje się  wszystko  jako  i  tych  się
2 Tm 3:9 G0235 G3756 G1909 G4119 G4298 G1063 G0846 G0454 G1552 G2071 G3956 G5613 G2532 G1565 G1096
2 Tm 3:10 Σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ,                        
2 Tm 3:10 *su\ de\ parEkolou/TEsa/s mou tE=| didaskali/a|, tE=| a)gOgE=|, tE=| proTe/sei, tE=| pi/stei, tE=| makroTumi/a|, tE=| a)ga/pE|, tE=| u(pomonE=|,
2 Tm 3:10 sy de parEkoluTEsas mu tE didaskalia, tE agOgE, tE proTesei, tE pistei, tE makroTymia, tE agapE, tE hypomonE,
2 Tm 3:10 rp----ns-- c--------- v-2aai-s-- rp----gs-- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
2 Tm 3:10 G4771 G1161 G3877 G3450 G3588 G1319 G3588 G0072 G3588 G4286 G3588 G4102 G3588 G3115 G3588 G0026 G3588 G5281
2 Tm 3:10 Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,
2 Tm 3:10
2 Tm 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:10
2 Tm 3:10 A  ty, wy  po  mnie  nauczanie  vita  Lokalizacja  Wiara  hojność  miłość  cierpliwość
2 Tm 3:10 G1161 G4771 G3877 G3450 G1319 G0072 G4286 G4102 G3115 G0026 G5281
2 Tm 3:11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο κύριος.              
2 Tm 3:11 toi=s diOgmoi=s, toi=s paTE/masin, oi(=a/ moi e)ge/neto e)n *)antioCHei/a|, e)n *)ikoni/O|, e)n *lu/strois, oi(/ous diOgmou\s u(pE/negka: kai\ e)k pa/ntOn me e)rru/sato o( ku/rios.
2 Tm 3:11 tois diOgmois, tois paTEmasin, hoia moi egeneto en antioCHeia, en ikoniO, en lystrois, hoius diOgmus hypEneNka: kai ek pantOn me errysato ho kyrios.
2 Tm 3:11 ra----dpm- n-----dpm- ra----dpn- n-----dpn- rr----npn- rp----ds-- v-3ami-s-- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsn- p--------- n-----dpn- rr----apm- n-----apm- v-1aai-s-- c--------- p--------- a-----gpn- rp----as-- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm-
2 Tm 3:11 G3588 G1375 G3588 G3804 G3634 G3427 G1096 G1722 G0490 G1722 G2430 G1722 G3082 G3634 G1375 G5297 G2532 G1537 G3956 G3165 G4506 G3588 G2962
2 Tm 3:11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan!
2 Tm 3:11
2 Tm 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:11
2 Tm 3:11  prześladowanie  cierpienie  spotkało  spotkało  mnie  w  Antioch  Ikonium  Listry  Jakie są  prześladowanie  odroczony  i  z  wszystko  wydana  mnie  Władca
2 Tm 3:11 G1375 G3804 G1096 G3634 G3427 G1722 G0490 G2430 G3082 G3634 G1375 G5297 G2532 G1537 G3956 G4506 G3165 G2962
2 Tm 3:12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται·                                      
2 Tm 3:12 kai\ pa/ntes de\ oi( Te/lontes eu)sebO=s DZE=n e)n *CHristO=| *)iEsou= diOCHTE/sontai:
2 Tm 3:12 kai pantes de hoi Telontes eusebOs DZEn en CHristO iEsu diOCHTEsontai:
2 Tm 3:12 d--------- a-----npm- c--------- ra----npm- v--papnpm- d--------- v--pan---- p--------- n-----dsm- n-----dsm- v-3fpi-p--
2 Tm 3:12 G2532 G3956 G1161 G3588 G2309 G2153 G2198 G1722 G5547 G2424 G1377
2 Tm 3:12 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
2 Tm 3:12
2 Tm 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:12
2 Tm 3:12  Tak  i  wszystko  które chcą  na żywo  pobożny  w  Chrystus  Jezus  będzie  Prześladowanych
2 Tm 3:12 G1161 G2532 G3956 G2309 G2198 G2153 G1722 G5547 G2424 G1377 G1377
2 Tm 3:13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.                                    
2 Tm 3:13 ponEroi\ de\ a)/nTrOpoi kai\ go/Etes proko/PSousin e)pi\ to\ CHei=ron, planO=ntes kai\ planO/menoi.
2 Tm 3:13 ponEroi de anTrOpoi kai goEtes prokoPSusin epi to CHeiron, planOntes kai planOmenoi.
2 Tm 3:13 a-----npm- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- v-3fai-p-- p--------- ra----asn- a-----asnc v--papnpm- c--------- v--pppnpm-
2 Tm 3:13 G4190 G1161 G0444 G2532 G1114 G4298 G1909 G3588 G5501 G4105 G2532 G4105
2 Tm 3:13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i /innych/ w błąd wprowadzając.
2 Tm 3:13
2 Tm 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:13
2 Tm 3:13  Średni  zaś  osoby  i  kłamcy  będzie  prosperować  w  zło  wprowadzenie  w  złudzenie  i  zbłąkany
2 Tm 3:13 G4190 G1161 G0444 G2532 G1114 G4298 G4298 G1909 G5501 G4105 G4105 G4105 G2532 G4105
2 Tm 3:14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες,                                    
2 Tm 3:14 su\ de\ me/ne e)n oi(=s e)/maTes kai\ e)pistO/TEs, ei)dO\s para\ ti/nOn e)/maTes,
2 Tm 3:14 sy de mene en hois emaTes kai epistOTEs, eidOs para tinOn emaTes,
2 Tm 3:14 rp----ns-- c--------- v-2pad-s-- p--------- rr----dpn- v-2aai-s-- c--------- v-2api-s-- v--xapnsm- p--------- ri----gpm- v-2aai-s--
2 Tm 3:14 G4771 G1161 G3306 G1722 G3739 G3129 G2532 G4104 G1492 G3844 G5101 G3129
2 Tm 3:14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,
2 Tm 3:14
2 Tm 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:14
2 Tm 3:14 A  ty, wy  przestrzegać  w  co  uczy  i  powierzone  wiedząc,  kogo  kogo  uczy
2 Tm 3:14 G1161 G4771 G3306 G1722 G3739 G3129 G2532 G4104 G1492 G3844 G5101 G3129
2 Tm 3:15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους [τὰ] ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                    
2 Tm 3:15 kai\ o(/ti a)po\ bre/fous [ta\] i(era\ gra/mmata oi)=das, ta\ duna/mena/ se sofi/sai ei)s sOtEri/an dia\ pi/steOs tE=s e)n *CHristO=| *)iEsou=.
2 Tm 3:15 kai hoti apo brefus [ta] hiera grammata oidas, ta dynamena se sofisai eis sOtErian dia pisteOs tEs en CHristO iEsu.
2 Tm 3:15 c--------- c--------- p--------- n-----gsn- ra----apn- a-----apn- n-----apn- v-2xai-s-- ra----apn- v--pmpapn- rp----as-- v--aan---- p--------- n-----asf- p--------- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
2 Tm 3:15 G2532 G3754 G0575 G1025 G3588 G2413 G1121 G1492 G3588 G1410 G4571 G4679 G1519 G4991 G1223 G4102 G3588 G1722 G5547 G2424
2 Tm 3:15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
2 Tm 3:15
2 Tm 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:15
2 Tm 3:15  Poza  zaś  z  Dzieciństwo  wiedzieć  święta  Pismo  że  może  oświecać  ty, wy  w  zbawienie  wiara  wiara  w  Chrystus  Jezus
2 Tm 3:15 G3754 G2532 G0575 G1025 G1492 G2413 G1121 G1410 G1410 G4679 G4571 G1519 G4991 G1223 G4102 G1722 G5547 G2424
2 Tm 3:16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,                            
2 Tm 3:16 pa=sa grafE\ Teo/pneustos kai\ O)fe/limos pro\s didaskali/an, pro\s e)legmo/n, pro\s e)pano/rTOsin, pro\s paidei/an tE\n e)n dikaiosu/nE|,
2 Tm 3:16 pasa grafE Teopneustos kai Ofelimos pros didaskalian, pros elegmon, pros epanorTOsin, pros paideian tEn en dikaiosynE,
2 Tm 3:16 a-----nsf- n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----nsf- p--------- n-----asf- p--------- n-----asm- p--------- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----asf- p--------- n-----dsf-
2 Tm 3:16 G3956 G1124 G2315 G2532 G5624 G4314 G1319 G4314 G1650 G4314 G1882 G4314 G3809 G3588 G1722 G1343
2 Tm 3:16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -
2 Tm 3:16
2 Tm 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:16
2 Tm 3:16  Wszystko  Pisanie  tchnął  i  przydatny  dla  nauka  dla  nagana  dla  korekta  dla  instrukcje  w  sprawiedliwość
2 Tm 3:16 G3956 G1124 G2315 G2532 G5624 G4314 G1319 G4314 G1650 G4314 G1882 G4314 G3809 G1722 G1343
2 Tm 3:17 ἵνα ἄρτιος τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.                                    
2 Tm 3:17 i(/na a)/rtios E)=| o( tou= Teou= a)/nTrOpos, pro\s pa=n e)/rgon a)gaTo\n e)XErtisme/nos.
2 Tm 3:17 hina artios E ho tu Teu anTrOpos, pros pan ergon agaTon eXErtismenos.
2 Tm 3:17 c--------- a-----nsm- v-3pas-s-- ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsm- p--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- v--xppnsm-
2 Tm 3:17 G2443 G0739 G5600 G3588 G3588 G2316 G0444 G4314 G3956 G2041 G0018 G1822
2 Tm 3:17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
2 Tm 3:17
2 Tm 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 3:17
2 Tm 3:17  tak  będzie  popełnione  Boski  człowiek  do  każdy  dobry  sprawa  przygotowany
2 Tm 3:17 G2443 G5600 G0739 G2316 G0444 G4314 G3956 G0018 G2041 G1822
Copyright by Cezary Podolski