Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap9      do_str_głównej      do_Ap11      
Ap 10:1 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός,                  
Ap 10:1 *kai\ ei)=don a)/llon a)/ggelon i)sCHuro\n katabai/nonta e)k tou= ou)ranou=, peribeblEme/non nefe/lEn, kai\ E( i)=ris e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou=, kai\ to\ pro/sOpon au)tou= O(s o( E(/lios, kai\ oi( po/des au)tou= O(s stu=loi puro/s,
Ap 10:1 kai eidon allon aNgelon isCHyron katabainonta ek tu uranu, peribeblEmenon nefelEn, kai hE iris epi tEs kefalEs autu, kai to prosOpon autu hOs ho hElios, kai hoi podes autu hOs styloi pyros,
Ap 10:1 c--------- v-1aai-s-- a-----asm- n-----asm- a-----asm- v--papasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--xmpasm- n-----asf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- n-----npm- n-----gsn-
Ap 10:1 G2532 G1492 G0243 G0032 G2478 G2597 G1537 G3588 G3772 G4016 G3507 G2532 G3588 G2463 G1909 G3588 G2776 G0846 G2532 G3588 G4383 G0846 G5613 G3588 G2246 G2532 G3588 G4228 G0846 G5613 G4769 G4442
Ap 10:1 I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, i tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste,
Ap 10:1
Ap 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:1
Ap 10:1  I  online  inny  Angela  silny  malejąco  z  niebo  ubrany  chmura  przez  głowa  jego  tęcza  i  twarz  jego  jako  słońce  i  stóp  jego  jako  Filarów  Ogień
Ap 10:1 G2532 G1492 G0243 G0032 G2478 G2597 G1537 G3772 G4016 G3507 G1909 G2776 G0846 G2463 G2532 G4383 G0846 G5613 G2246 G2532 G4228 G0846 G5613 G4769 G4442
Ap 10:2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς,                                  
Ap 10:2 kai\ e)/CHOn e)n tE=| CHeiri\ au)tou= biblari/dion E)neO|gme/non. kai\ e)/TEken to\n po/da au)tou= to\n deXio\n e)pi\ tE=s Tala/ssEs, to\n de\ eu)O/numon e)pi\ tE=s gE=s,
Ap 10:2 kai eCHOn en tE CHeiri autu biblaridion EneOgmenon. kai eTEken ton poda autu ton deXion epi tEs TalassEs, ton de euOnymon epi tEs gEs,
Ap 10:2 c--------- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- n-----asn- v--xppasn- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- ra----asm- a-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asm- c--------- a-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 10:2 G2532 G2192 G1722 G3588 G5495 G0846 G0974 G0455 G2532 G5087 G3588 G4228 G0846 G3588 G1188 G1909 G3588 G2281 G3588 G1161 G2176 G1909 G3588 G1093
Ap 10:2 i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi.
Ap 10:2
Ap 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:2
Ap 10:2  w  ręka  to  był  książka  ujawnione  I  zestaw  prawo  noga  jego  w  morze  i  lewo  w  ziemia
Ap 10:2 G1722 G5495 G0846 G2192 G0974 G0455 G2532 G5087 G1188 G4228 G0846 G1909 G2281 G1161 G2176 G1909 G1093
Ap 10:3 καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς.                                                
Ap 10:3 kai\ e)/kraXen fOnE=| mega/lE| O(/sper le/On muka=tai. kai\ o(/te e)/kraXen, e)la/lEsan ai( e(pta\ brontai\ ta\s e(autO=n fOna/s.
Ap 10:3 kai ekraXen fOnE megalE hOsper leOn mykatai. kai hote ekraXen, elalEsan hai hepta brontai tas heautOn fOnas.
Ap 10:3 c--------- v-3aai-s-- n-----dsf- a-----dsf- c--------- n-----nsm- v-3pmi-s-- c--------- c--------- v-3aai-s-- v-3aai-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- ra----apf- rp----gpf- n-----apf-
Ap 10:3 G2532 G2896 G5456 G3173 G5618 G3023 G3455 G2532 G3753 G2896 G2980 G3588 G2033 G1027 G3588 G1438 G5456
Ap 10:3 I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem grzmotów przemówiło swym głosem.
Ap 10:3
Ap 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:3
Ap 10:3  i  zawołał  głośno  głos  jako  wydzieranie się  lew  i  kiedy  zawołał  siedem  grzmi  rozmawiał  głosów  ich
Ap 10:3 G2532 G2896 G3173 G5456 G5618 G3455 G3023 G2532 G3753 G2896 G2033 G1027 G2980 G5456 G1438
Ap 10:4 καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἤμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Σφράγισον ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς.                                
Ap 10:4 kai\ o(/te e)la/lEsan ai( e(pta\ brontai/, E)/mellon gra/fein: kai\ E)/kousa fOnE\n e)k tou= ou)ranou= le/gousan, *sfra/gison a(\ e)la/lEsan ai( e(pta\ brontai/, kai\ mE\ au)ta\ gra/PSE|s.
Ap 10:4 kai hote elalEsan hai hepta brontai, Emellon grafein: kai Ekusa fOnEn ek tu uranu legusan, sfragison ha elalEsan hai hepta brontai, kai mE auta graPSEs.
Ap 10:4 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- v-1iai-s-- v--pan---- c--------- v-1aai-s-- n-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papasf- v-2aad-s-- rr----apn- v-3aai-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- c--------- d--------- rp----apn- v-2aas-s--
Ap 10:4 G2532 G3753 G2980 G3588 G2033 G1027 G3195 G1125 G2532 G0191 G5456 G1537 G3588 G3772 G3004 G4972 G3739 G2980 G3588 G2033 G1027 G2532 G3361 G0846 G1125
Ap 10:4 Skoro przemówiło siedem grzmotów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem grzmotów powiedziało, i nie pisz tego!
Ap 10:4
Ap 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:4
Ap 10:4  I  kiedy  siedem  grzmi  rozmawiał  głosów  ich  jak  był  pisać  ale  słyszałem  głos  z  niebo  głośnik  mnie  ukryć  że  powiedział  siedem  grzmi  i  nie  pisać  to
Ap 10:4 G2532 G3753 G2033 G1027 G2980 G5456 G1438 G3195 G3195 G1125 G2532 G0191 G5456 G1537 G3772 G3004 G3427 G4972 G3739 G2980 G2033 G1027 G2532 G3361 G1125 G5023
Ap 10:5 Καὶ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν                                      
Ap 10:5 *kai\ o( a)/ggelos o(\n ei)=don e(stO=ta e)pi\ tE=s Tala/ssEs kai\ e)pi\ tE=s gE=s E)=ren tE\n CHei=ra au)tou= tE\n deXia\n ei)s to\n ou)rano\n
Ap 10:5 kai ho aNgelos hon eidon hestOta epi tEs TalassEs kai epi tEs gEs Eren tEn CHeira autu tEn deXian eis ton uranon
Ap 10:5 c--------- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- v-1aai-s-- v--xapasm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----asf- a-----asf- p--------- ra----asm- n-----asm-
Ap 10:5 G2532 G3588 G0032 G3739 G1492 G2476 G1909 G3588 G2281 G2532 G1909 G3588 G1093 G0142 G3588 G5495 G0846 G3588 G1188 G1519 G3588 G3772
Ap 10:5 Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę
Ap 10:5
Ap 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:5
Ap 10:5  I  Anioł  kogo  online  stojący  w  morze  i  w  ziemia  podniesiony  ręka  jego  do  niebo
Ap 10:5 G2532 G0032 G3739 G1492 G2476 G1909 G2281 G2532 G1909 G1093 G0142 G5495 G0846 G1519 G3772
Ap 10:6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται,          
Ap 10:6 kai\ O)/mosen e)n tO=| DZO=nti ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn, o(\s e)/ktisen to\n ou)rano\n kai\ ta\ e)n au)tO=| kai\ tE\n gE=n kai\ ta\ e)n au)tE=| kai\ tE\n Ta/lassan kai\ ta\ e)n au)tE=|, o(/ti CHro/nos ou)ke/ti e)/stai,
Ap 10:6 kai Omosen en tO DZOnti eis tus aiOnas tOn aiOnOn, hos ektisen ton uranon kai ta en autO kai tEn gEn kai ta en autE kai tEn Talassan kai ta en autE, hoti CHronos uketi estai,
Ap 10:6 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsm- v--papdsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- rr----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apn- p--------- rp----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apn- p--------- rp----dsf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apn- p--------- rp----dsf- c--------- n-----nsm- d--------- v-3fmi-s--
Ap 10:6 G2532 G3660 G1722 G3588 G2198 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G3739 G2936 G3588 G3772 G2532 G3588 G1722 G0846 G2532 G3588 G1093 G2532 G3588 G1722 G0846 G2532 G3588 G2281 G2532 G3588 G1722 G0846 G3754 G5550 G3765 G2071
Ap 10:6 i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki,
Ap 10:6
Ap 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:6
Ap 10:6  i  przysiągł  Mieszka  w  kiedykolwiek  Wieku  Który  stworzony  niebo  i  wszystko  w  To  ziemia  i  wszystko  w  To  i  morze  i  wszystko  w  To  że  czas  już  nie  będzie
Ap 10:6 G2532 G3660 G2198 G1519 G0165 G0165 G3739 G2936 G3772 G2532 G3588 G1722 G0846 G1093 G2532 G3588 G1722 G0846 G2532 G2281 G2532 G3588 G1722 G0846 G3754 G5550 G2089 G3756 G2071
Ap 10:7 ἀλλ᾿ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας.                                
Ap 10:7 a)ll' e)n tai=s E(me/rais tE=s fOnE=s tou= e(bdo/mou a)gge/lou, o(/tan me/llE| salpi/DZein, kai\ e)tele/sTE to\ mustE/rion tou= Teou=, O(s eu)Egge/lisen tou\s e(autou= dou/lous tou\s profE/tas.
Ap 10:7 all' en tais hEmerais tEs fOnEs tu hebdomu aNgelu, hotan mellE salpiDZein, kai etelesTE to mystErion tu Teu, hOs euENgelisen tus heautu dulus tus profEtas.
Ap 10:7 c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pas-s-- v--pan---- d--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----apm- rp----gsm- n-----apm- ra----apm- n-----apm-
Ap 10:7 G0235 G1722 G3588 G2250 G3588 G5456 G3588 G1442 G0032 G3752 G3195 G4537 G2532 G5055 G3588 G3466 G3588 G2316 G5613 G2097 G3588 G1438 G1401 G3588 G4396
Ap 10:7 ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.
Ap 10:7
Ap 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:7
Ap 10:7  ale  w  tych  dni  głos  siódmy  Anioł  kiedy  trąbka jest dźwięk  trąbka jest dźwięk  zrealizowane  tajemnica  Bóg  jako  głosił  niewolników  Jego  proroków
Ap 10:7 G0235 G1722 G3588 G2250 G5456 G1442 G0032 G3752 G3195 G4537 G5055 G3466 G2316 G5613 G2097 G1401 G1438 G4396
Ap 10:8 Καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ᾿ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.              
Ap 10:8 *kai\ E( fOnE\ E(\n E)/kousa e)k tou= ou)ranou=, pa/lin lalou=san met' e)mou= kai\ le/gousan, *(/upage la/be to\ bibli/on to\ E)neO|gme/non e)n tE=| CHeiri\ tou= a)gge/lou tou= e(stO=tos e)pi\ tE=s Tala/ssEs kai\ e)pi\ tE=s gE=s.
Ap 10:8 kai hE fOnE hEn Ekusa ek tu uranu, palin lalusan met' emu kai legusan, hypage labe to biblion to EneOgmenon en tE CHeiri tu aNgelu tu hestOtos epi tEs TalassEs kai epi tEs gEs.
Ap 10:8 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v--papasf- p--------- rp----gs-- c--------- v--papasf- v-2pad-s-- v-2aad-s-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- v--xppasn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--xapgsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 10:8 G2532 G3588 G5456 G3739 G0191 G1537 G3588 G3772 G3825 G2980 G3326 G1700 G2532 G3004 G5217 G2983 G3588 G0975 G3588 G0455 G1722 G3588 G5495 G3588 G0032 G3588 G2476 G1909 G3588 G2281 G2532 G1909 G3588 G1093
Ap 10:8 A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!
Ap 10:8
Ap 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:8
Ap 10:8  I  głos  który  słyszałem  z  niebo  ponownie  był  mówić  z  Ja  i  powiedział  Iść  Wziąć  otwarte  książka  z  ręce  Angela  stojący  w  morze  i  w  ziemia
Ap 10:8 G2532 G5456 G3739 G0191 G1537 G3772 G3825 G2980 G2980 G3326 G1700 G2532 G3004 G5217 G2983 G0455 G0974 G1722 G5495 G0032 G2476 G1909 G2281 G2532 G1909 G1093
Ap 10:9 καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾿ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.                  
Ap 10:9 kai\ a)pE=lTa pro\s to\n a)/ggelon le/gOn au)tO=| dou=nai/ moi to\ biblari/dion. kai\ le/gei moi, *la/be kai\ kata/fage au)to/, kai\ pikranei= sou tE\n koili/an, a)ll' e)n tO=| sto/mati/ sou e)/stai gluku\ O(s me/li.
Ap 10:9 kai apElTa pros ton aNgelon legOn autO dunai moi to biblaridion. kai legei moi, labe kai katafage auto, kai pikranei su tEn koilian, all' en tO stomati su estai glyky hOs meli.
Ap 10:9 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v--papnsm- rp----dsm- v--aan---- rp----ds-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- rp----asn- c--------- v-3fai-s-- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-3fmi-s-- a-----nsn- c--------- n-----nsn-
Ap 10:9 G2532 G0565 G4314 G3588 G0032 G3004 G0846 G1325 G3427 G3588 G0974 G2532 G3004 G3427 G2983 G2532 G2719 G0846 G2532 G4087 G4675 G3588 G2836 G0235 G1722 G3588 G4750 G4675 G2071 G1099 G5613 G3192
Ap 10:9 Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód.
Ap 10:9
Ap 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:9
Ap 10:9  I  iść  do  Angela  powiedział  go  dać  mnie  książka  powiedział  mnie  Wziąć  i  jeść  jego  będzie  gorzki  brzuch  swój  ale  w  usta  twój  będzie  słodki  jako  miód
Ap 10:9 G2532 G0565 G4314 G0032 G3004 G0846 G1325 G3427 G0974 G3004 G3427 G2983 G2532 G2719 G0846 G4087 G4087 G2836 G4675 G0235 G1722 G4750 G4675 G2071 G1099 G5613 G3192
Ap 10:10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη κοιλία μου.                        
Ap 10:10 kai\ e)/labon to\ biblari/dion e)k tE=s CHeiro\s tou= a)gge/lou kai\ kate/fagon au)to/, kai\ E)=n e)n tO=| sto/mati/ mou O(s me/li gluku/: kai\ o(/te e)/fagon au)to/, e)pikra/nTE E( koili/a mou.
Ap 10:10 kai elabon to biblaridion ek tEs CHeiros tu aNgelu kai katefagon auto, kai En en tO stomati mu hOs meli glyky: kai hote efagon auto, epikranTE hE koilia mu.
Ap 10:10 c--------- v-1aai-s-- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1aai-s-- rp----asn- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- c--------- n-----nsn- a-----nsn- c--------- c--------- v-1aai-s-- rp----asn- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs--
Ap 10:10 G2532 G2983 G3588 G0974 G1537 G3588 G5495 G3588 G0032 G2532 G2719 G0846 G2532 G2258 G1722 G3588 G4750 G3450 G5613 G3192 G1099 G2532 G3753 G5315 G0846 G4087 G3588 G2836 G3450
Ap 10:10 I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
Ap 10:10
Ap 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:10
Ap 10:10  I  miał  książka  z  ręce  Angela  i  ate  jego  i  w  usta  mój  był  słodki  jako  miód  kiedy  zaś  ate  jego  gorzko  był  brzuch  mój
Ap 10:10 G2532 G2983 G0974 G1537 G5495 G0032 G2532 G2719 G0846 G2532 G1722 G4750 G3450 G2258 G1099 G5613 G3192 G3753 G2532 G5315 G0846 G4087 G4087 G2836 G3450
Ap 10:11 καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς.                                                  
Ap 10:11 kai\ le/gousi/n moi, *dei= se pa/lin profEteu=sai e)pi\ laoi=s kai\ e)/Tnesin kai\ glO/ssais kai\ basileu=sin polloi=s.
Ap 10:11 kai legusin moi, dei se palin profEteusai epi laois kai eTnesin kai glOssais kai basileusin pollois.
Ap 10:11 c--------- v-3pai-p-- rp----ds-- v-3pai-s-- rp----as-- d--------- v--aan---- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dpn- c--------- n-----dpf- c--------- n-----dpm- a-----dpm-
Ap 10:11 G2532 G2036 G3427 G1163 G4571 G3825 G4395 G1909 G2992 G2532 G1484 G2532 G1100 G2532 G0935 G4183
Ap 10:11 I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.
Ap 10:11
Ap 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 10:11
Ap 10:11  I  powiedział  mnie  ty, wy  powinien  ponownie  prorokować  o  Ludzi  i  Plemiona  i  językach  i  królów  wiele
Ap 10:11 G2532 G3004 G3427 G4571 G1163 G3825 G4395 G1909 G2992 G2532 G1484 G2532 G1100 G2532 G0935 G4183
Copyright by Cezary Podolski