Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap10      do_str_głównej      do_Ap12      
Ap 11:1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.                                                  
Ap 11:1 *kai\ e)do/TE moi ka/lamos o(/moios r(a/bdO|, le/gOn, *)/egeire kai\ me/trEson to\n nao\n tou= Teou= kai\ to\ TusiastE/rion kai\ tou\s proskunou=ntas e)n au)tO=|.
Ap 11:1 kai edoTE moi kalamos homoios rabdO, legOn, egeire kai metrEson ton naon tu Teu kai to TysiastErion kai tus proskynuntas en autO.
Ap 11:1 c--------- v-3api-s-- rp----ds-- n-----nsm- a-----nsm- n-----dsf- v--papnsm- v-2pad-s-- c--------- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----apm- v--papapm- p--------- rp----dsm-
Ap 11:1 G2532 G1325 G3427 G2563 G3664 G4464 G3004 G1453 G2532 G3354 G3588 G3485 G3588 G2316 G2532 G3588 G2379 G2532 G3588 G4352 G1722 G0846
Ap 11:1 Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga.
Ap 11:1
Ap 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:1
Ap 11:1  I  dany  mnie  trzcina  taki  różdżka  i  powiedział  Powstać  i  środka  świątynia  Boski  i  ołtarz  i  kult  w  To
Ap 11:1 G2532 G1325 G3427 G2563 G3664 G4464 G2532 G3004 G1453 G2532 G3354 G3485 G2316 G2532 G2379 G2532 G4352 G1722 G0846
Ap 11:2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο.                                        
Ap 11:2 kai\ tE\n au)lE\n tE\n e)/XOTen tou= naou= e)/kbale e)/XOTen kai\ mE\ au)tE\n metrE/sE|s, o(/ti e)do/TE toi=s e)/Tnesin, kai\ tE\n po/lin tE\n a(gi/an patE/sousin mE=nas tessera/konta [kai\] du/o.
Ap 11:2 kai tEn aulEn tEn eXOTen tu nau ekbale eXOTen kai mE autEn metrEsEs, hoti edoTE tois eTnesin, kai tEn polin tEn hagian patEsusin mEnas tesserakonta [kai] dyo.
Ap 11:2 c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- d--------- ra----gsm- n-----gsm- v-2aad-s-- d--------- c--------- d--------- rp----asf- v-2aas-s-- c--------- v-3api-s-- ra----dpn- n-----dpn- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-3fai-p-- n-----apm- a-----apm- c--------- a-----apm-
Ap 11:2 G2532 G3588 G0833 G3588 G1855 G3588 G3485 G1544 G1855 G2532 G3361 G0846 G3354 G3754 G1325 G3588 G1484 G2532 G3588 G4172 G3588 G0040 G3961 G3376 G5062 G2532 G1417
Ap 11:2 Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące.
Ap 11:2
Ap 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:2
Ap 11:2 A  zewnętrzny  zewnętrzny  podwórze  Świątynia  wyjątkowy  wyjątkowy  i  nie  mierzone  jego  dla  dan  Pogan  będzie  podeptać  święty  miasto  czterdzieści  dwa  miesiąc
Ap 11:2 G2532 G1855 G2081 G0833 G3485 G1544 G1854 G2532 G3361 G3354 G0846 G3754 G1325 G1484 G3961 G3961 G0040 G4172 G5062 G1417 G3376
Ap 11:3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους.                                                                  
Ap 11:3 kai\ dO/sO toi=s dusi\n ma/rtusi/n mou, kai\ profEteu/sousin E(me/ras CHili/as diakosi/as e(XE/konta peribeblEme/noi sa/kkous.
Ap 11:3 kai dOsO tois dysin martysin mu, kai profEteususin hEmeras CHilias diakosias heXEkonta peribeblEmenoi sakkus.
Ap 11:3 c--------- v-1fai-s-- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- rp----gs-- c--------- v-3fai-p-- n-----apf- a-----apf- a-----apf- a-----apf- v--xmpnpm- n-----apm-
Ap 11:3 G2532 G1325 G3588 G1417 G3144 G3450 G2532 G4395 G2250 G5507 G1250 G1835 G4016 G4526
Ap 11:3 Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
Ap 11:3
Ap 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:3
Ap 11:3  I  Panie  dwa  Świadków  Mój  i  będzie  prorokować  1000  dwieście  sześćdziesiąt  dni  jest  ubrany  w  wór
Ap 11:3 G2532 G1325 G1417 G3144 G3450 G2532 G4395 G4395 G5507 G1250 G1835 G2250 G4016 G4016 G4016 G4526
Ap 11:4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες.                                                              
Ap 11:4 ou(=toi/ ei)sin ai( du/o e)lai=ai kai\ ai( du/o luCHni/ai ai( e)nO/pion tou= kuri/ou tE=s gE=s e(stO=tes.
Ap 11:4 hutoi eisin hai dyo elaiai kai hai dyo lyCHniai hai enOpion tu kyriu tEs gEs hestOtes.
Ap 11:4 rd----npm- v-3pai-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- c--------- ra----npf- a-----npf- n-----npf- ra----npf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- v--xapnpm-
Ap 11:4 G3778 G1526 G3588 G1417 G1636 G2532 G3588 G1417 G3087 G3588 G1799 G3588 G2962 G3588 G1093 G2476
Ap 11:4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.
Ap 11:4
Ap 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:4
Ap 11:4  To  substancja  2  oliwki  i  dwa  Lampa  stojący  przed  Bóg  Ziemia
Ap 11:4 G3778 G1526 G1417 G1636 G2532 G1417 G3087 G2476 G1799 G2316 G1093
Ap 11:5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.                                        
Ap 11:5 kai\ ei)/ tis au)tou\s Te/lei a)dikE=sai, pu=r e)kporeu/etai e)k tou= sto/matos au)tO=n kai\ katesTi/ei tou\s e)CHTrou\s au)tO=n: kai\ ei)/ tis TelE/sE| au)tou\s a)dikE=sai, ou(/tOs dei= au)to\n a)poktanTE=nai.
Ap 11:5 kai ei tis autus Telei adikEsai, pyr ekporeuetai ek tu stomatos autOn kai katesTiei tus eCHTrus autOn: kai ei tis TelEsE autus adikEsai, hutOs dei auton apoktanTEnai.
Ap 11:5 c--------- c--------- ri----nsm- rp----apm- v-3pai-s-- v--aan---- n-----nsn- v-3pmi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gpm- c--------- v-3pai-s-- ra----apm- a-----apm- rp----gpm- c--------- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- rp----apm- v--aan---- d--------- v-3pai-s-- rp----asm- v--apn----
Ap 11:5 G2532 G1487 G5100 G0846 G2309 G0091 G4442 G1607 G1537 G3588 G4750 G0846 G2532 G2719 G3588 G2190 G0846 G2532 G1487 G5100 G2309 G0846 G0091 G3779 G1163 G0846 G0615
Ap 11:5 A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.
Ap 11:5
Ap 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:5
Ap 11:5  I  jeśli  kto  chce  ich  obrazić  ogień  będzie  z  usta  ich  i  pożerać  wrogów  ich  jeśli  kto  chce  ich  obrazić  do  do  powinien  być  zabity
Ap 11:5 G2532 G1487 G5100 G2309 G0846 G0091 G4442 G1607 G1537 G4750 G0846 G2532 G2719 G2190 G0846 G1487 G5100 G2309 G0846 G0091 G0846 G3779 G1163 G0615 G0615
Ap 11:6 οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.                      
Ap 11:6 ou(=toi e)/CHousin tE\n e)Xousi/an klei=sai to\n ou)rano/n, i(/na mE\ u(eto\s bre/CHE| ta\s E(me/ras tE=s profEtei/as au)tO=n, kai\ e)Xousi/an e)/CHousin e)pi\ tO=n u(da/tOn stre/fein au)ta\ ei)s ai(=ma kai\ pata/Xai tE\n gE=n e)n pa/sE| plEgE=| o(sa/kis e)a\n TelE/sOsin.
Ap 11:6 hutoi eCHusin tEn eXusian kleisai ton uranon, hina mE hyetos breCHE tas hEmeras tEs profEteias autOn, kai eXusian eCHusin epi tOn hydatOn strefein auta eis haima kai pataXai tEn gEn en pasE plEgE hosakis ean TelEsOsin.
Ap 11:6 rd----npm- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- v--aan---- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- n-----nsm- v-3pas-s-- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- n-----asf- v-3pai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- v--pan---- rp----apn- p--------- n-----asn- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- x--------- v-3aas-p--
Ap 11:6 G3778 G2192 G3588 G1849 G2808 G3588 G3772 G2443 G3361 G5205 G1026 G3588 G2250 G3588 G4394 G0846 G2532 G1849 G2192 G1909 G3588 G5204 G4762 G0846 G1519 G0129 G2532 G3960 G3588 G1093 G1722 G3956 G4127 G3740 G1437 G2309
Ap 11:6 Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.
Ap 11:6
Ap 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:6
Ap 11:6  One  mieć  moc  zamknięty  niebo  że  nie  był  deszcz  w  dni  proroctwo  ich  i  mieć  moc  przez  wody  konwertować  ich  w  krew  i  strajk  ziemia  wszelkiego rodzaju  zaraza  kiedy  tylko  potrzeba
Ap 11:6 G3778 G2192 G1849 G2808 G3772 G2443 G3361 G1026 G5205 G1722 G2250 G4394 G0846 G2532 G2192 G1849 G1909 G5204 G4762 G0846 G1519 G0129 G2532 G3960 G1093 G3956 G4127 G3740 G1437 G2309
Ap 11:7 καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.                                                
Ap 11:7 kai\ o(/tan tele/sOsin tE\n marturi/an au)tO=n, to\ TEri/on to\ a)nabai=non e)k tE=s a)bu/ssou poiE/sei met' au)tO=n po/lemon kai\ nikE/sei au)tou\s kai\ a)poktenei= au)tou/s.
Ap 11:7 kai hotan telesOsin tEn martyrian autOn, to TErion to anabainon ek tEs abyssu poiEsei met' autOn polemon kai nikEsei autus kai apoktenei autus.
Ap 11:7 c--------- c--------- v-3aas-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- v--papnsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3fai-s-- p--------- rp----gpm- n-----asm- c--------- v-3fai-s-- rp----apm- c--------- v-3fai-s-- rp----apm-
Ap 11:7 G2532 G3752 G5055 G3588 G3141 G0846 G3588 G2342 G3588 G0305 G1537 G3588 G0012 G4160 G3326 G0846 G4171 G2532 G3528 G0846 G2532 G0615 G0846
Ap 11:7 A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.
Ap 11:7
Ap 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:7
Ap 11:7  I  kiedy  gotowy  świadectwo  ich  bestia  Z widokiem  z  Przepaść  do wojny  do wojny  z  ich  i  wygrać  ich  i  zabić  ich
Ap 11:7 G2532 G3752 G5055 G3141 G0846 G2342 G0305 G1537 G0012 G4160 G4171 G3326 G0846 G2532 G3528 G0846 G2532 G0615 G0846
Ap 11:8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.                                                
Ap 11:8 kai\ to\ ptO=ma au)tO=n e)pi\ tE=s platei/as tE=s po/leOs tE=s mega/lEs, E(/tis kalei=tai pneumatikO=s *so/doma kai\ *ai)/guptos, o(/pou kai\ o( ku/rios au)tO=n e)staurO/TE.
Ap 11:8 kai to ptOma autOn epi tEs plateias tEs poleOs tEs megalEs, hEtis kaleitai pneumatikOs sodoma kai aigyptos, hopu kai ho kyrios autOn estaurOTE.
Ap 11:8 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- p--------- ra----gsf- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- rr----nsf- v-3ppi-s-- d--------- n-----npn- c--------- n-----nsf- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- v-3api-s--
Ap 11:8 G2532 G3588 G4430 G0846 G1909 G3588 G4113 G3588 G4172 G3588 G3173 G3748 G2564 G4153 G4670 G2532 G0125 G3699 G2532 G3588 G2962 G0846 G4717
Ap 11:8 A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.
Ap 11:8
Ap 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:8
Ap 11:8  i  zwłok  ich  w  ulica  wielki  Miasto  który  duchowo  o nazwie  Sodom  i  Egipt  gdzie  i  Władca  nasz  ukrzyżowany
Ap 11:8 G2532 G4430 G0846 G1909 G4113 G3173 G4172 G3748 G4153 G2564 G4670 G2532 G0125 G3699 G2532 G2962 G2257 G4717
Ap 11:9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.                                        
Ap 11:9 kai\ ble/pousin e)k tO=n laO=n kai\ fulO=n kai\ glOssO=n kai\ e)TnO=n to\ ptO=ma au)tO=n E(me/ras trei=s kai\ E(/misu, kai\ ta\ ptO/mata au)tO=n ou)k a)fi/ousin teTE=nai ei)s mnE=ma.
Ap 11:9 kai blepusin ek tOn laOn kai fylOn kai glOssOn kai eTnOn to ptOma autOn hEmeras treis kai hEmisy, kai ta ptOmata autOn uk afiusin teTEnai eis mnEma.
Ap 11:9 c--------- v-3pai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpn- ra----asn- n-----asn- rp----gpm- n-----apf- a-----apf- c--------- a-----asn- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- d--------- v-3pai-p-- v--apn---- p--------- n-----asn-
Ap 11:9 G2532 G0991 G1537 G3588 G2992 G2532 G5443 G2532 G1100 G2532 G1484 G3588 G4430 G0846 G2250 G5140 G2532 G2255 G2532 G3588 G4430 G0846 G3756 G0863 G5087 G1519 G3418
Ap 11:9 I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.
Ap 11:9
Ap 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:9
Ap 11:9  I  z  Osoby  i  plemiona  i  Językach  i  plemiona  będzie  zegarek  zwłok  ich  trzy  Dzień  z  połowa  i  nie  będzie  umieścić  zwłok  ich  w  Trumny
Ap 11:9 G2532 G1537 G2992 G2532 G5443 G2532 G1100 G2532 G1484 G0991 G0991 G4430 G0846 G5140 G2250 G2532 G2255 G2532 G3756 G0863 G5087 G4430 G0846 G1519 G3418
Ap 11:10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.                                          
Ap 11:10 kai\ oi( katoikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s CHai/rousin e)p' au)toi=s kai\ eu)frai/nontai, kai\ dO=ra pe/mPSousin a)llE/lois, o(/ti ou(=toi oi( du/o profE=tai e)basa/nisan tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s.
Ap 11:10 kai hoi katoikuntes epi tEs gEs CHairusin ep' autois kai eufrainontai, kai dOra pemPSusin allElois, hoti hutoi hoi dyo profEtai ebasanisan tus katoikuntas epi tEs gEs.
Ap 11:10 c--------- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-p-- p--------- rp----dpm- c--------- v-3ppi-p-- c--------- n-----apn- v-3fai-p-- rp----dpm- c--------- rd----npm- ra----npm- a-----npm- n-----npm- v-3aai-p-- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 11:10 G2532 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G5463 G1909 G0846 G2532 G2165 G2532 G1435 G3992 G0240 G3754 G3778 G3588 G1417 G4396 G0928 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093
Ap 11:10 Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.
Ap 11:10
Ap 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:10
Ap 11:10  I  Życie  w  ziemia  będzie  cieszyć  do  do  i  cieszyć  i  wysłać  Prezenty  przyjaciel  Przyjaciel  że  dwa  Prorok  te  udręczeni  Życie  w  ziemia
Ap 11:10 G2532 G2730 G1909 G1093 G5463 G5463 G0846 G1909 G2532 G2165 G2532 G3992 G1435 G0240 G0240 G3754 G1417 G4396 G3778 G0928 G2730 G1909 G1093
Ap 11:11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.                                    
Ap 11:11 kai\ meta\ ta\s trei=s E(me/ras kai\ E(/misu pneu=ma DZOE=s e)k tou= Teou= ei)sE=lTen e)n au)toi=s, kai\ e)/stEsan e)pi\ tou\s po/das au)tO=n, kai\ fo/bos me/gas e)pe/pesen e)pi\ tou\s TeOrou=ntas au)tou/s.
Ap 11:11 kai meta tas treis hEmeras kai hEmisy pneuma DZOEs ek tu Teu eisElTen en autois, kai estEsan epi tus podas autOn, kai fobos megas epepesen epi tus TeOruntas autus.
Ap 11:11 c--------- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- a-----asn- n-----nsn- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- v--papapm- rp----apm-
Ap 11:11 G2532 G3326 G3588 G5140 G2250 G2532 G2255 G4151 G2222 G1537 G3588 G2316 G1525 G1722 G0846 G2532 G2476 G1909 G3588 G4228 G0846 G2532 G5401 G3173 G1968 G1909 G3588 G2334 G0846
Ap 11:11 A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.
Ap 11:11
Ap 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:11
Ap 11:11  Ale  za  trzy  dni  z  połowa  wprowadzonych  w  ich  duch  Życie  z  Bóg  i  stal  w  stóp  ich  i  wielki  strach  zaatakowany  w  że  szukam  ich
Ap 11:11 G2532 G3326 G5140 G2250 G2532 G2255 G1525 G1909 G0846 G4151 G2222 G1537 G2316 G2532 G2476 G1909 G4228 G0846 G2532 G3173 G5401 G4098 G1909 G3588 G2334 G0846
Ap 11:12 καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἀνάβατε ὧδε· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.                                            
Ap 11:12 kai\ E)/kousan fOnE=s mega/lEs e)k tou= ou)ranou= legou/sEs au)toi=s, *)ana/bate O(=de: kai\ a)ne/bEsan ei)s to\n ou)rano\n e)n tE=| nefe/lE|, kai\ e)TeO/rEsan au)tou\s oi( e)CHTroi\ au)tO=n.
Ap 11:12 kai Ekusan fOnEs megalEs ek tu uranu legusEs autois, anabate hOde: kai anebEsan eis ton uranon en tE nefelE, kai eTeOrEsan autus hoi eCHTroi autOn.
Ap 11:12 c--------- v-3aai-p-- n-----gsf- a-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsf- rp----dpm- v-2aad-p-- d--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aai-p-- rp----apm- ra----npm- a-----npm- rp----gpm-
Ap 11:12 G2532 G0191 G5456 G3173 G1537 G3588 G3772 G3004 G0846 G0305 G5602 G2532 G0305 G1519 G3588 G3772 G1722 G3588 G3507 G2532 G2334 G0846 G3588 G2190 G0846
Ap 11:12 Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli.
Ap 11:12
Ap 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:12
Ap 11:12  I  słyszałem  z  niebo  głośno  głos  powiedzenie  ich  Pojawią się  tutaj  I  kiełkować  w  niebo  w  chmura  i  szukam  ich  Wrogów  ich
Ap 11:12 G2532 G0191 G1537 G3772 G3173 G5456 G3004 G0846 G0305 G5602 G2532 G0305 G1519 G3772 G1722 G3507 G2532 G2334 G0846 G2190 G0846
Ap 11:13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.                        
Ap 11:13 *kai\ e)n e)kei/nE| tE=| O(/ra| e)ge/neto seismo\s me/gas, kai\ to\ de/katon tE=s po/leOs e)/pesen, kai\ a)pekta/nTEsan e)n tO=| seismO=| o)no/mata a)nTrO/pOn CHilia/des e(pta/, kai\ oi( loipoi\ e)/mfoboi e)ge/nonto kai\ e)/dOkan do/Xan tO=| TeO=| tou= ou)ranou=.
Ap 11:13 kai en ekeinE tE hOra egeneto seismos megas, kai to dekaton tEs poleOs epesen, kai apektanTEsan en tO seismO onomata anTrOpOn CHiliades hepta, kai hoi loipoi emfoboi egenonto kai edOkan doXan tO TeO tu uranu.
Ap 11:13 c--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3ami-s-- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----npn- n-----gpm- n-----npf- a-----npf- c--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- v-3ami-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 11:13 G2532 G1722 G1565 G3588 G5610 G1096 G4578 G3173 G2532 G3588 G1182 G3588 G4172 G4098 G2532 G0615 G1722 G3588 G4578 G3686 G0444 G5505 G2033 G2532 G3588 G3062 G1719 G1096 G2532 G1325 G1391 G3588 G2316 G3588 G3772
Ap 11:13 W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.
Ap 11:13
Ap 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:13
Ap 11:13  I  w  że  h  się  wielki  trzęsienie ziemi  i  dziesiąty  część  Miasto  spadły  i  zmarły  w  trzęsienie ziemi  siedem  tysiące  Nazwa  ludzki  i  Inny  kopercie  były  strach  i  wyróżnione  chwała  Bóg  niebieski
Ap 11:13 G2532 G1722 G1565 G5610 G1096 G3173 G4578 G2532 G1182 G1182 G4172 G4098 G2532 G0615 G1722 G4578 G2033 G5505 G3686 G0444 G2532 G3062 G1096 G1096 G1719 G2532 G1325 G1391 G2316 G3772
Ap 11:14 οὐαὶ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ οὐαὶ τρίτη ἔρχεται ταχύ.                                                                      
Ap 11:14 *(E ou)ai\ E( deute/ra a)pE=lTen: i)dou\ E( ou)ai\ E( tri/tE e)/rCHetai taCHu/.
Ap 11:14 hE uai hE deutera apElTen: idu hE uai hE tritE erCHetai taCHy.
Ap 11:14 ra----nsf- x--------- ra----nsf- a-----nsf- v-3aai-s-- x--------- ra----nsf- x--------- ra----nsf- a-----nsf- v-3pmi-s-- a-----asn-
Ap 11:14 G3588 G3759 G3588 G1208 G0565 G2400 G3588 G3759 G3588 G5154 G2064 G5035
Ap 11:14 Minęło drugie "biada", a oto trzecie "biada" niebawem nadchodzi.
Ap 11:14
Ap 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:14
Ap 11:14  Drugi  żal  przekazywane  tutaj  jest  wkrótce  3-cia  żal
Ap 11:14 G1208 G3759 G0565 G2400 G2064 G5035 G5154 G3759
Ap 11:15 Καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, Ἐγένετο βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.                              
Ap 11:15 *kai\ o( e(/bdomos a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ e)ge/nonto fOnai\ mega/lai e)n tO=| ou)ranO=| le/gontes, *)ege/neto E( basilei/a tou= ko/smou tou= kuri/ou E(mO=n kai\ tou= *CHristou= au)tou=, kai\ basileu/sei ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 11:15 kai ho hebdomos aNgelos esalpisen: kai egenonto fOnai megalai en tO uranO legontes, egeneto hE basileia tu kosmu tu kyriu hEmOn kai tu CHristu autu, kai basileusei eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 11:15 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-p-- n-----npf- a-----npf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- v-3fai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 11:15 G2532 G3588 G1442 G0032 G4537 G2532 G1096 G5456 G3173 G1722 G3588 G3772 G3004 G1096 G3588 G0932 G3588 G2889 G3588 G2962 G2257 G2532 G3588 G5547 G0846 G2532 G0936 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 11:15 I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!
Ap 11:15
Ap 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:15
Ap 11:15  I  siódmy  Anioł  Brzmiało  i  Zadzwonił  w  niebo  głośno  głosowanie  mówi  królestwo  Świat  się  królestwo  Władca  nasz  i  Chrystus  Jego  i  będzie  królować  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 11:15 G2532 G1442 G0032 G4537 G2532 G1096 G1722 G3772 G3173 G5456 G3004 G0932 G2889 G1096 G3588 G2962 G2257 G2532 G5547 G0846 G2532 G0936 G0936 G1519 G0165 G0165
Ap 11:16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι [οἱ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ                                                
Ap 11:16 kai\ oi( ei)/kosi te/ssares presbu/teroi [oi(] e)nO/pion tou= Teou= kaTE/menoi e)pi\ tou\s Tro/nous au)tO=n e)/pesan e)pi\ ta\ pro/sOpa au)tO=n kai\ proseku/nEsan tO=| TeO=|
Ap 11:16 kai hoi eikosi tessares presbyteroi [hoi] enOpion tu Teu kaTEmenoi epi tus Tronus autOn epesan epi ta prosOpa autOn kai prosekynEsan tO TeO
Ap 11:16 c--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- ra----npm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnpm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- v-3aai-p-- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Ap 11:16 G2532 G3588 G1501 G5064 G4245 G3588 G1799 G3588 G2316 G2521 G1909 G3588 G2362 G0846 G4098 G1909 G3588 G4383 G0846 G2532 G4352 G3588 G2316
Ap 11:16 A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i pokłon Bogu oddało,
Ap 11:16
Ap 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:16
Ap 11:16  I  dwadzieścia  cztery  Starszy  posiedzenie  przed  Bóg  w  trony  ich  Pali  w  osoba  ich  i  skłonił  Bóg
Ap 11:16 G2532 G1501 G5064 G4245 G2521 G1799 G2316 G1909 G2362 G0846 G4098 G1909 G4383 G0846 G2532 G4352 G2316
Ap 11:17 λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε θεὸς παντοκράτωρ, ὢν καὶ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας·                                                  
Ap 11:17 le/gontes, *eu)CHaristou=me/n soi, ku/rie o( Teo\s o( pantokra/tOr, o( O)\n kai\ o( E)=n, o(/ti ei)/lEfas tE\n du/nami/n sou tE\n mega/lEn kai\ e)basi/leusas:
Ap 11:17 legontes, euCHaristumen soi, kyrie ho Teos ho pantokratOr, ho On kai ho En, hoti eilEfas tEn dynamin su tEn megalEn kai ebasileusas:
Ap 11:17 v--papnpm- v-1pai-p-- rp----ds-- n-----vsm- ra----vsm- n-----nsm- ra----vsm- n-----vsm- ra----vsm- v--papvsm- c--------- ra----vsm- v-3iai-s-- c--------- v-2xai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- ra----asf- a-----asf- c--------- v-2aai-s--
Ap 11:17 G3004 G2168 G4671 G2962 G3588 G2316 G3588 G3841 G3588 G5607 G2532 G3588 G2258 G3754 G2983 G3588 G1411 G4675 G3588 G3173 G2532 G0936
Ap 11:17 mówiąc: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować.
Ap 11:17
Ap 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:17
Ap 11:17  mówi  podziękować  ty, wy  Władca  O  Wszechmocny  Który  sztuka  i  był  był  i  gryadesh  gryadesh  że  wziąłeś  siła  Swój  wielki  i  panował
Ap 11:17 G3004 G2168 G4671 G2962 G2316 G3841 G3588 G3801 G2532 G2258 G3801 G2532 G2064 G3801 G3754 G2983 G1411 G4675 G3173 G2532 G0936
Ap 11:18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.      
Ap 11:18 kai\ ta\ e)/TnE O)rgi/sTEsan, kai\ E)=lTen E( o)rgE/ sou kai\ o( kairo\s tO=n nekrO=n kriTE=nai kai\ dou=nai to\n misTo\n toi=s dou/lois sou toi=s profE/tais kai\ toi=s a(gi/ois kai\ toi=s foboume/nois to\ o)/noma/ sou, tou\s mikrou\s kai\ tou\s mega/lous, kai\ diafTei=rai tou\s diafTei/rontas tE\n gE=n.
Ap 11:18 kai ta eTnE OrgisTEsan, kai ElTen hE orgE su kai ho kairos tOn nekrOn kriTEnai kai dunai ton misTon tois dulois su tois profEtais kai tois hagiois kai tois fobumenois to onoma su, tus mikrus kai tus megalus, kai diafTeirai tus diafTeirontas tEn gEn.
Ap 11:18 c--------- ra----npn- n-----npn- v-3api-p-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- v--apn---- c--------- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- c--------- ra----dpm- v--pmpdpm- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- v--aan---- ra----apm- v--papapm- ra----asf- n-----asf-
Ap 11:18 G2532 G3588 G1484 G3710 G2532 G2064 G3588 G3709 G4675 G2532 G3588 G2540 G3588 G3498 G2919 G2532 G1325 G3588 G3408 G3588 G1401 G4675 G3588 G4396 G2532 G3588 G0040 G2532 G3588 G5399 G3588 G3686 G4675 G3588 G3398 G2532 G3588 G3173 G2532 G1311 G3588 G1311 G3588 G1093
Ap 11:18 I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
Ap 11:18
Ap 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:18
Ap 11:18  I  rozwścieczony  narodów  i  przyjść  gniew  Swój  i  czas  sędzia  martwy  i  dać  zemsta  niewolników  Twój  proroków  i  święty  i  boi się  nazwa  Twój  mały  i  wielki  i  zniszczyć  gubivshih  ziemia
Ap 11:18 G2532 G3710 G1484 G2532 G2064 G3709 G4675 G2532 G2540 G2919 G3498 G2532 G1325 G3408 G1401 G4675 G4396 G2532 G0040 G2532 G5399 G3686 G4675 G3398 G2532 G3173 G2532 G1311 G1311 G1093
Ap 11:19 καὶ ἠνοίγη ναὸς τοῦ θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.                            
Ap 11:19 kai\ E)noi/gE o( nao\s tou= Teou= o( e)n tO=| ou)ranO=|, kai\ O)/fTE E( kibOto\s tE=s diaTE/kEs au)tou= e)n tO=| naO=| au)tou=: kai\ e)ge/nonto a)strapai\ kai\ fOnai\ kai\ brontai\ kai\ seismo\s kai\ CHa/laDZa mega/lE.
Ap 11:19 kai EnoigE ho naos tu Teu ho en tO uranO, kai OfTE hE kibOtos tEs diaTEkEs autu en tO naO autu: kai egenonto astrapai kai fOnai kai brontai kai seismos kai CHalaDZa megalE.
Ap 11:19 c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- c--------- v-3ami-p-- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- a-----nsf-
Ap 11:19 G2532 G0455 G3588 G3485 G3588 G2316 G3588 G1722 G3588 G3772 G2532 G3700 G3588 G2787 G3588 G1242 G0846 G1722 G3588 G3485 G0846 G2532 G1096 G0796 G2532 G5456 G2532 G1027 G2532 G4578 G2532 G5464 G3173
Ap 11:19 Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.
Ap 11:19
Ap 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 11:19
Ap 11:19  I  otwarty,  świątynia  Boski  w  niebo  i  był  arka  przymierze  Jego  w  Świątynia  Jego  i  miejsce  błyskawica  i  głosowanie  i  grzmot  i  trzęsienie ziemi  i  wielki  grad
Ap 11:19 G2532 G0455 G3485 G2316 G1722 G3772 G2532 G3700 G2787 G1242 G0846 G1722 G3485 G0846 G2532 G1096 G0796 G2532 G5456 G2532 G1027 G2532 G4578 G2532 G3173 G5464
Copyright by Cezary Podolski