Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap20      do_str_głównej      do_Ap22      
Ap 21:1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.                                      
Ap 21:1 *kai\ ei)=don ou)rano\n kaino\n kai\ gE=n kainE/n: o( ga\r prO=tos ou)rano\s kai\ E( prO/tE gE= a)pE=lTan, kai\ E( Ta/lassa ou)k e)/stin e)/ti.
Ap 21:1 kai eidon uranon kainon kai gEn kainEn: ho gar prOtos uranos kai hE prOtE gE apElTan, kai hE Talassa uk estin eti.
Ap 21:1 c--------- v-1aai-s-- n-----asm- a-----asm- c--------- n-----asf- a-----asf- ra----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- v-3aai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- d---------
Ap 21:1 G2532 G1492 G3772 G2537 G2532 G1093 G2537 G3588 G1063 G4413 G3772 G2532 G3588 G4413 G1093 G0565 G2532 G3588 G2281 G3756 G2076 G2089
Ap 21:1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
Ap 21:1
Ap 21:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:1
Ap 21:1  I  widziałem  nowy  niebo  i  nowy  ziemia  dla  poprzedni  niebo  i  poprzedni  ziemia  przekazywane  i  Morze  już  nie  nie
Ap 21:1 G2532 G1492 G2537 G3772 G2532 G2537 G1093 G1063 G4413 G3772 G2532 G4413 G1093 G3928 G2532 G2281 G2089 G2076 G3756
Ap 21:2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.                                      
Ap 21:2 kai\ tE\n po/lin tE\n a(gi/an *)ierousalE\m kainE\n ei)=don katabai/nousan e)k tou= ou)ranou= a)po\ tou= Teou=, E(toimasme/nEn O(s nu/mfEn kekosmEme/nEn tO=| a)ndri\ au)tE=s.
Ap 21:2 kai tEn polin tEn hagian ierusalEm kainEn eidon katabainusan ek tu uranu apo tu Teu, hEtoimasmenEn hOs nymfEn kekosmEmenEn tO andri autEs.
Ap 21:2 c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- n-----asf- a-----asf- v-1aai-s-- v--papasf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--xppasf- c--------- n-----asf- v--xppasf- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsf-
Ap 21:2 G2532 G3588 G4172 G3588 G0040 G2419 G2537 G1492 G2597 G1537 G3588 G3772 G0575 G3588 G2316 G2090 G5613 G3565 G2885 G3588 G0435 G0846
Ap 21:2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
Ap 21:2
Ap 21:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:2
Ap 21:2  I  Ja  Jan  widziałem  święty  miasto  Jerozolima  nowy  malejąco  z  Bóg  z  niebo  gotowany  jako  panna młoda  ozdobiony  mąż  jego
Ap 21:2 G2532 G1473 G2491 G1492 G0040 G4172 G2419 G2537 G2597 G0575 G2316 G1537 G3772 G2090 G5613 G3565 G2885 G0435 G0846
Ap 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, [αὐτῶν θεός,]              
Ap 21:3 kai\ E)/kousa fOnE=s mega/lEs e)k tou= Tro/nou legou/sEs, *)idou\ E( skEnE\ tou= Teou= meta\ tO=n a)nTrO/pOn, kai\ skEnO/sei met' au)tO=n, kai\ au)toi\ laoi\ au)tou= e)/sontai, kai\ au)to\s o( Teo\s met' au)tO=n e)/stai, [au)tO=n Teo/s,]
Ap 21:3 kai Ekusa fOnEs megalEs ek tu Tronu legusEs, idu hE skEnE tu Teu meta tOn anTrOpOn, kai skEnOsei met' autOn, kai autoi laoi autu esontai, kai autos ho Teos met' autOn estai, [autOn Teos,]
Ap 21:3 c--------- v-1aai-s-- n-----gsf- a-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsf- x--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3fai-s-- p--------- rp----gpm- c--------- rp----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3fmi-p-- c--------- rp----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm- v-3fmi-s-- rp----gpm- n-----nsm-
Ap 21:3 G2532 G0191 G5456 G3173 G1537 G3588 G2362 G3004 G2400 G3588 G4633 G3588 G2316 G3326 G3588 G0444 G2532 G4637 G3326 G0846 G2532 G0846 G2992 G0846 G2071 G2532 G0846 G3588 G2316 G3326 G0846 G2071 G0846 G2316
Ap 21:3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.
Ap 21:3
Ap 21:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:3
Ap 21:3  I  słyszałem  głośno  głos  z  niebo  głośnik  ce  tabernakulum  Bóg  z  mężczyzn  i  będzie  mieszkać  z  ich  będzie  Jego  Osoby  i  Się  Bóg  z  ich  będzie  Bóg  ich
Ap 21:3 G2532 G0191 G3173 G5456 G1537 G3772 G3004 G2400 G4633 G2316 G3326 G0444 G2532 G4637 G4637 G3326 G0846 G2071 G0846 G2992 G2532 G0846 G2316 G3326 G0846 G2071 G2316 G0846
Ap 21:4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.                            
Ap 21:4 kai\ e)Xalei/PSei pa=n da/kruon e)k tO=n o)fTalmO=n au)tO=n, kai\ o( Ta/natos ou)k e)/stai e)/ti, ou)/te pe/nTos ou)/te kraugE\ ou)/te po/nos ou)k e)/stai e)/ti: [o(/ti] ta\ prO=ta a)pE=lTan.
Ap 21:4 kai eXaleiPSei pan dakryon ek tOn ofTalmOn autOn, kai ho Tanatos uk estai eti, ute penTos ute kraugE ute ponos uk estai eti: [hoti] ta prOta apElTan.
Ap 21:4 c--------- v-3fai-s-- a-----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3fmi-s-- d--------- c--------- n-----nsn- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsm- d--------- v-3fmi-s-- d--------- c--------- ra----npn- a-----npn- v-3aai-p--
Ap 21:4 G2532 G1813 G3956 G1144 G1537 G3588 G3788 G0846 G2532 G3588 G2288 G3756 G2071 G2089 G3777 G3997 G3777 G2906 G3777 G4192 G3756 G2071 G2089 G3754 G3588 G4413 G0565
Ap 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
Ap 21:4
Ap 21:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:4
Ap 21:4  I  wycierać  Bóg  wszystko  łza  z  oczy  ich  i  śmierć  nie  będzie  już  ani  płacz  ani  płakać  ani  choroba  już  nie  będzie  dla  poprzedni  przekazywane
Ap 21:4 G2532 G1813 G2316 G3956 G1144 G0575 G3788 G0846 G2532 G2288 G3756 G2071 G2089 G3777 G3997 G3777 G2906 G3777 G4192 G2089 G3756 G2071 G3754 G4413 G0565
Ap 21:5 Καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.                                      
Ap 21:5 *kai\ ei)=pen o( kaTE/menos e)pi\ tO=| Tro/nO|, *)idou\ kaina\ poiO= pa/nta. kai\ le/gei, *gra/PSon, o(/ti ou(=toi oi( lo/goi pistoi\ kai\ a)lETinoi/ ei)sin.
Ap 21:5 kai eipen ho kaTEmenos epi tO TronO, idu kaina poiO panta. kai legei, graPSon, hoti hutoi hoi logoi pistoi kai alETinoi eisin.
Ap 21:5 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- x--------- a-----apn- v-1pai-s-- a-----apn- c--------- v-3pai-s-- v-2aad-s-- c--------- rd----npm- ra----npm- n-----npm- a-----npm- c--------- a-----npm- v-3pai-p--
Ap 21:5 G2532 G2036 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G2400 G2537 G4160 G3956 G2532 G3004 G1125 G3754 G3778 G3588 G3056 G4103 G2532 G0228 G1526
Ap 21:5 I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.
Ap 21:5
Ap 21:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:5
Ap 21:5  I  powiedział  Posiedzenie  w  tron  ce  I zrobić  wszystko  nowy  I  mówi  mnie  Pisać  dla  słowa  te  prawdziwy  i  prawdziwy
Ap 21:5 G2532 G2036 G2521 G1909 G2362 G2400 G4160 G3956 G2537 G2532 G3004 G3427 G1125 G3754 G3056 G3778 G0228 G2532 G4103
Ap 21:6 καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ [εἰμι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.                          
Ap 21:6 kai\ ei)=pe/n moi, *ge/gonan. e)gO/ [ei)mi] to\ *)/alfa kai\ to\ *)=O, E( a)rCHE\ kai\ to\ te/los. e)gO\ tO=| diPSO=nti dO/sO e)k tE=s pEgE=s tou= u(/datos tE=s DZOE=s dOrea/n.
Ap 21:6 kai eipen moi, gegonan. egO [eimi] to alfa kai to O, hE arCHE kai to telos. egO tO diPSOnti dOsO ek tEs pEgEs tu hydatos tEs DZOEs dOrean.
Ap 21:6 c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- v-3xai-p-- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----ns-- ra----dsm- v--papdsm- v-1fai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- d---------
Ap 21:6 G2532 G2036 G3427 G1096 G1473 G1510 G3588 G0001 G2532 G3588 G5598 G3588 G0746 G2532 G3588 G5056 G1473 G3588 G1372 G1325 G1537 G3588 G4077 G3588 G5204 G3588 G2222 G1432
Ap 21:6 I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
Ap 21:6
Ap 21:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:6
Ap 21:6  I  powiedział  mnie  Sporządzono  Ja  am  Alfa  i  Omega  początek  i  koniec  spragniony  Panie  wolny  z  źródło  woda  na żywo
Ap 21:6 G2532 G2036 G3427 G1096 G1473 G1510 G0001 G2532 G5598 G0746 G2532 G5056 G1372 G1325 G1432 G1537 G4077 G5204 G2222
Ap 21:7 νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.                                                        
Ap 21:7 o( nikO=n klEronomE/sei tau=ta, kai\ e)/somai au)tO=| Teo\s kai\ au)to\s e)/stai moi ui(o/s.
Ap 21:7 ho nikOn klEronomEsei tauta, kai esomai autO Teos kai autos estai moi hyios.
Ap 21:7 ra----nsm- v--papnsm- v-3fai-s-- rd----apn- c--------- v-1fmi-s-- rp----dsm- n-----nsm- c--------- rp----nsm- v-3fmi-s-- rp----ds-- n-----nsm-
Ap 21:7 G3588 G3528 G2816 G5023 G2532 G2071 G0846 G2316 G2532 G0846 G2071 G3427 G5207
Ap 21:7 Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.
Ap 21:7
Ap 21:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:7
Ap 21:7  Zwycięski  dziedziczy  wszystko  i  będzie  go  Bóg  i  będzie  Mnie  syn
Ap 21:7 G3528 G2816 G3956 G2532 G2071 G0846 G2316 G2532 G2071 G3427 G5207
Ap 21:8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ἐστιν θάνατος δεύτερος.          
Ap 21:8 toi=s de\ deiloi=s kai\ a)pi/stois kai\ e)bdelugme/nois kai\ foneu=sin kai\ po/rnois kai\ farma/kois kai\ ei)dOlola/trais kai\ pa=sin toi=s PSeude/sin to\ me/ros au)tO=n e)n tE=| li/mnE| tE=| kaiome/nE| puri\ kai\ Tei/O|, o(/ e)stin o( Ta/natos o( deu/teros.
Ap 21:8 tois de deilois kai apistois kai ebdelygmenois kai foneusin kai pornois kai farmakois kai eidOlolatrais kai pasin tois PSeudesin to meros autOn en tE limnE tE kaiomenE pyri kai TeiO, ho estin ho Tanatos ho deuteros.
Ap 21:8 ra----dpm- c--------- a-----dpm- c--------- a-----dpm- c--------- v--xmpdpm- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- a-----dpm- ra----dpm- a-----dpm- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- v--pppdsf- n-----dsn- c--------- n-----dsn- rr----nsn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm-
Ap 21:8 G3588 G1161 G1169 G2532 G0571 G2532 G0948 G2532 G5406 G2532 G4205 G2532 G5332 G2532 G1496 G2532 G3956 G3588 G5571 G3588 G3313 G0846 G1722 G3588 G3041 G3588 G2545 G4442 G2532 G2303 G3739 G2076 G3588 G2288 G3588 G1208
Ap 21:8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
Ap 21:8
Ap 21:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:8
Ap 21:8  Straszny  zaś  i  niewierny  i  zły  i  killers  i  rozpustnicy  i  czarownicy  i  bałwochwalcy  i  wszystko  kłamcy  los  w  Jezioro  palenie  ogień  i  szary  To  To  śmierć  drugi
Ap 21:8 G1169 G1161 G2532 G0571 G2532 G0948 G2532 G5406 G2532 G4205 G2532 G5332 G2532 G1496 G2532 G3956 G5571 G3313 G1722 G3041 G2545 G4442 G2532 G2303 G2076 G3603 G2288 G1208
Ap 21:9 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.                
Ap 21:9 *kai\ E)=lTen ei(=s e)k tO=n e(pta\ a)gge/lOn tO=n e)CHo/ntOn ta\s e(pta\ fia/las, tO=n gemo/ntOn tO=n e(pta\ plEgO=n tO=n e)sCHa/tOn, kai\ e)la/lEsen met' e)mou= le/gOn, *deu=ro, dei/XO soi tE\n nu/mfEn tE\n gunai=ka tou= a)rni/ou.
Ap 21:9 kai ElTen heis ek tOn hepta aNgelOn tOn eCHontOn tas hepta fialas, tOn gemontOn tOn hepta plEgOn tOn esCHatOn, kai elalEsen met' emu legOn, deuro, deiXO soi tEn nymfEn tEn gynaika tu arniu.
Ap 21:9 c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- ra----gpn- v--papgpn- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- ra----gpf- a-----gpf- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gs-- v--papnsm- d--------- v-1fai-s-- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 21:9 G2532 G2064 G1520 G1537 G3588 G2033 G0032 G3588 G2192 G3588 G2033 G5357 G3588 G1073 G3588 G2033 G4127 G3588 G2078 G2532 G2980 G3326 G1700 G3004 G1204 G1166 G4671 G3588 G3565 G3588 G1135 G3588 G0721
Ap 21:9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.
Ap 21:9
Ap 21:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:9
Ap 21:9  I  przyjść  do  mnie  jeden  siedem  Anioły  który  był  siedem  Kręgle  wypełniony  rodzina  najnowszy  owrzodzenia  i  powiedział  mnie  Iść  show  ty, wy  żona  panna młoda  Baranek
Ap 21:9 G2532 G2064 G4314 G3165 G1520 G2033 G0032 G3588 G2192 G2033 G5357 G1073 G2033 G2078 G4127 G2532 G3004 G1700 G1204 G1166 G4671 G1135 G3565 G0721
Ap 21:10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,                                
Ap 21:10 kai\ a)pE/negke/n me e)n pneu/mati e)pi\ o)/ros me/ga kai\ u(PSElo/n, kai\ e)/deiXe/n moi tE\n po/lin tE\n a(gi/an *)ierousalE\m katabai/nousan e)k tou= ou)ranou= a)po\ tou= Teou=,
Ap 21:10 kai apEneNken me en pneumati epi oros mega kai hyPSElon, kai edeiXen moi tEn polin tEn hagian ierusalEm katabainusan ek tu uranu apo tu Teu,
Ap 21:10 c--------- v-3aai-s-- rp----as-- p--------- n-----dsn- p--------- n-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v--papasf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 21:10 G2532 G0667 G3165 G1722 G4151 G1909 G3735 G3173 G2532 G5308 G2532 G1166 G3427 G3588 G4172 G3588 G0040 G2419 G2597 G1537 G3588 G3772 G0575 G3588 G2316
Ap 21:10 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
Ap 21:10
Ap 21:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:10
Ap 21:10  I  zniesione  mnie  w  duch  w  wielki  i  wysoki  Góra  i  pokazał  mnie  wielki  miasto  święty  Jerozolima  zstąpił  z  niebo  z  Bóg
Ap 21:10 G2532 G0667 G3165 G1722 G4151 G1909 G3173 G2532 G5308 G3735 G2532 G1166 G3427 G3173 G4172 G0040 G2419 G2597 G1537 G3772 G0575 G2316
Ap 21:11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·                                                    
Ap 21:11 e)/CHousan tE\n do/Xan tou= Teou=: o( fOstE\r au)tE=s o(/moios li/TO| timiOta/tO|, O(s li/TO| i)a/spidi krustalli/DZonti:
Ap 21:11 eCHusan tEn doXan tu Teu: ho fOstEr autEs homoios liTO timiOtatO, hOs liTO iaspidi krystalliDZonti:
Ap 21:11 v--papasf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsf- a-----nsm- n-----dsm- a-----dsms c--------- n-----dsm- n-----dsf- v--papdsm-
Ap 21:11 G2192 G3588 G1391 G3588 G2316 G3588 G5458 G0846 G3664 G3037 G5093 G5613 G3037 G2393 G2929
Ap 21:11 mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu:
Ap 21:11
Ap 21:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:11
Ap 21:11  ma  chwała  Bóg  Luminarz  jego  jak  cenny  kamień  jako  kamień  jaspis  kryształu;
Ap 21:11 G2192 G1391 G2316 G5458 G0846 G3664 G5093 G3037 G5613 G3037 G2393 G2929
Ap 21:12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν [τὰ ὀνόματα] τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ·                              
Ap 21:12 e)/CHousa tei=CHos me/ga kai\ u(PSElo/n, e)/CHousa pulO=nas dO/deka, kai\ e)pi\ toi=s pulO=sin a)gge/lous dO/deka, kai\ o)no/mata e)pigegramme/na a(/ e)stin [ta\ o)no/mata] tO=n dO/deka fulO=n ui(O=n *)israE/l:
Ap 21:12 eCHusa teiCHos mega kai hyPSElon, eCHusa pylOnas dOdeka, kai epi tois pylOsin aNgelus dOdeka, kai onomata epigegrammena ha estin [ta onomata] tOn dOdeka fylOn hyiOn israEl:
Ap 21:12 v--papnsf- n-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- v--papnsf- n-----apm- a-----apm- c--------- p--------- ra----dpm- n-----dpm- n-----apm- a-----apm- c--------- n-----apn- v--xppapn- rr----npn- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- n-----gpm- n-----gsm-
Ap 21:12 G2192 G5038 G3173 G2532 G5308 G2192 G4440 G1427 G2532 G1909 G3588 G4440 G0032 G1427 G2532 G3686 G1924 G3739 G2076 G3588 G3686 G3588 G1427 G5443 G5207 G2474
Ap 21:12 Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
Ap 21:12
Ap 21:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:12
Ap 21:12  ma  więcej  i  wysoki  ściana  ma  dwanaście  brama  i  w  ich  dwanaście  Anioły  napisany  Nazwy  dwanaście  plemiona  synów  Izrael
Ap 21:12 G2192 G3173 G2532 G5308 G5038 G2192 G1427 G4440 G2532 G1909 G4440 G1427 G0032 G1924 G3686 G1427 G5443 G5207 G2474
Ap 21:13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς·                                            
Ap 21:13 a)po\ a)natolE=s pulO=nes trei=s, kai\ a)po\ borra= pulO=nes trei=s, kai\ a)po\ no/tou pulO=nes trei=s, kai\ a)po\ dusmO=n pulO=nes trei=s:
Ap 21:13 apo anatolEs pylOnes treis, kai apo borra pylOnes treis, kai apo notu pylOnes treis, kai apo dysmOn pylOnes treis:
Ap 21:13 p--------- n-----gsf- n-----npm- a-----npm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----npm- a-----npm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----npm- a-----npm- c--------- p--------- n-----gpf- n-----npm- a-----npm-
Ap 21:13 G0575 G0395 G4440 G5140 G2532 G0575 G1005 G4440 G5140 G2532 G0575 G3558 G4440 G5140 G2532 G0575 G1424 G4440 G5140
Ap 21:13 Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.
Ap 21:13
Ap 21:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:13
Ap 21:13  z  wschód  trzy  brama  z  na północ  trzy  brama  z  Południowy  trzy  brama  z  na zachód  trzy  brama
Ap 21:13 G0575 G0395 G5140 G4440 G0575 G1005 G5140 G4440 G0575 G3558 G5140 G4440 G0575 G1424 G5140 G4440
Ap 21:14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.                                              
Ap 21:14 kai\ to\ tei=CHos tE=s po/leOs e)/CHOn Temeli/ous dO/deka, kai\ e)p' au)tO=n dO/deka o)no/mata tO=n dO/deka a)posto/lOn tou= a)rni/ou.
Ap 21:14 kai to teiCHos tEs poleOs eCHOn Temelius dOdeka, kai ep' autOn dOdeka onomata tOn dOdeka apostolOn tu arniu.
Ap 21:14 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- v--papnsm- n-----apm- a-----apm- c--------- p--------- rp----gpm- a-----apn- n-----apn- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 21:14 G2532 G3588 G5038 G3588 G4172 G2192 G2310 G1427 G2532 G1909 G0846 G1427 G3686 G3588 G1427 G0652 G3588 G0721
Ap 21:14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
Ap 21:14
Ap 21:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:14
Ap 21:14  Ściana  Miasto  ma  dwanaście  uzasadnienie  i  w  ich  Nazwy  dwanaście  Apostołowie  Baranek
Ap 21:14 G5038 G4172 G2192 G1427 G2310 G2532 G1722 G0846 G3686 G1427 G0652 G0721
Ap 21:15 Καὶ λαλῶν μετ᾿ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.                                        
Ap 21:15 *kai\ o( lalO=n met' e)mou= ei)=CHen me/tron ka/lamon CHrusou=n, i(/na metrE/sE| tE\n po/lin kai\ tou\s pulO=nas au)tE=s kai\ to\ tei=CHos au)tE=s.
Ap 21:15 kai ho lalOn met' emu eiCHen metron kalamon CHrysun, hina metrEsE tEn polin kai tus pylOnas autEs kai to teiCHos autEs.
Ap 21:15 c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----gs-- v-3iai-s-- n-----asn- n-----asm- a-----asn- c--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsf- c--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsf-
Ap 21:15 G2532 G3588 G2980 G3326 G1700 G2192 G3358 G2563 G5552 G2443 G3354 G3588 G4172 G2532 G3588 G4440 G0846 G2532 G3588 G5038 G0846
Ap 21:15 A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.
Ap 21:15
Ap 21:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:15
Ap 21:15  Rozmawiał  z  Ja  miał  złoto  trzcina  dla  Pomiary  Miasto  i  brama  jego  i  Ściana  jego
Ap 21:15 G2980 G3326 G1700 G2192 G5552 G2563 G2443 G3354 G4172 G2532 G4440 G0846 G2532 G5038 G0846
Ap 21:16 καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.              
Ap 21:16 kai\ E( po/lis tetra/gOnos kei=tai, kai\ to\ mE=kos au)tE=s o(/son [kai\] to\ pla/tos. kai\ e)me/trEsen tE\n po/lin tO=| kala/mO| e)pi\ stadi/On dO/deka CHilia/dOn: to\ mE=kos kai\ to\ pla/tos kai\ to\ u(/PSos au)tE=s i)/sa e)sti/n.
Ap 21:16 kai hE polis tetragOnos keitai, kai to mEkos autEs hoson [kai] to platos. kai emetrEsen tEn polin tO kalamO epi stadiOn dOdeka CHiliadOn: to mEkos kai to platos kai to hyPSos autEs isa estin.
Ap 21:16 c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3pmi-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf- rr----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gpm- a-----gpn- n-----gpf- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf- a-----npn- v-3pai-s--
Ap 21:16 G2532 G3588 G4172 G5068 G2749 G2532 G3588 G3372 G0846 G3745 G2532 G3588 G4114 G2532 G3354 G3588 G4172 G3588 G2563 G1909 G4712 G1427 G5505 G3588 G3372 G2532 G3588 G4114 G2532 G3588 G5311 G0846 G2470 G2076
Ap 21:16 A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.
Ap 21:16
Ap 21:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:16
Ap 21:16  Miasto  jest  kwadratowy  i  długość  jego  taki  jako  i  szerokość  I  mierzone  miasto  trzcina  w  dwanaście  tysiące  etapach  długość  i  szerokość  i  wysokość  jego  równy
Ap 21:16 G4172 G2749 G5068 G2532 G3372 G0846 G5118 G3745 G2532 G4114 G2532 G3354 G4172 G2563 G1909 G1427 G5505 G4712 G3372 G2532 G4114 G2532 G5311 G0846 G2470
Ap 21:17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν ἀγγέλου.                                                      
Ap 21:17 kai\ e)me/trEsen to\ tei=CHos au)tE=s e(kato\n tessera/konta tessa/rOn pECHO=n, me/tron a)nTrO/pou, o(/ e)stin a)gge/lou.
Ap 21:17 kai emetrEsen to teiCHos autEs hekaton tesserakonta tessarOn pECHOn, metron anTrOpu, ho estin aNgelu.
Ap 21:17 c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsf- a-----gpm- a-----gpm- a-----gpm- n-----gpm- n-----asn- n-----gsm- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----gsm-
Ap 21:17 G2532 G3354 G3588 G5038 G0846 G1540 G5062 G5064 G4083 G3358 G0444 G3739 G2076 G0032
Ap 21:17 I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka.
Ap 21:17
Ap 21:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:17
Ap 21:17  I  ściana  jego  mierzone  sto  czterdzieści  cztery  łokieć  środka  przez człowieka  co  co  Angela
Ap 21:17 G2532 G5038 G0846 G3354 G1540 G5062 G5064 G4083 G3358 G0444 G2076 G3603 G0032
Ap 21:18 καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.                                                    
Ap 21:18 kai\ E( e)ndO/mEsis tou= tei/CHous au)tE=s i)/aspis, kai\ E( po/lis CHrusi/on kaTaro\n o(/moion u(a/lO| kaTarO=|.
Ap 21:18 kai hE endOmEsis tu teiCHus autEs iaspis, kai hE polis CHrysion kaTaron homoion hyalO kaTarO.
Ap 21:18 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----nsn- a-----nsn- a-----nsn- n-----dsm- a-----dsm-
Ap 21:18 G2532 G3588 G1739 G3588 G5038 G0846 G2393 G2532 G3588 G4172 G5553 G2513 G3664 G5194 G2513
Ap 21:18 A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne.
Ap 21:18
Ap 21:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:18
Ap 21:18  Ściana  jego  wybudowany  wybudowany  jaspis  i  miasto  netto  złoto  podobny  netto  szkło
Ap 21:18 G5038 G0846 G1739 G2258 G2393 G2532 G4172 G2513 G5553 G3664 G2513 G5194
Ap 21:19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφιρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος,                                  
Ap 21:19 oi( Teme/lioi tou= tei/CHous tE=s po/leOs panti\ li/TO| timi/O| kekosmEme/noi: o( Teme/lios o( prO=tos i)/aspis, o( deu/teros sa/pfiros, o( tri/tos CHalkEdO/n, o( te/tartos sma/ragdos,
Ap 21:19 hoi Temelioi tu teiCHus tEs poleOs panti liTO timiO kekosmEmenoi: ho Temelios ho prOtos iaspis, ho deuteros sapfiros, ho tritos CHalkEdOn, ho tetartos smaragdos,
Ap 21:19 ra----npm- n-----npm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- a-----dsm- n-----dsm- a-----dsm- v--xppnpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsf- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsf- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm-
Ap 21:19 G3588 G2310 G3588 G5038 G3588 G4172 G3956 G3037 G5093 G2885 G3588 G2310 G3588 G4413 G2393 G3588 G1208 G4552 G3588 G5154 G5472 G3588 G5067 G4665
Ap 21:19 A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
Ap 21:19
Ap 21:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:19
Ap 21:19  Uzasadnienie  Ściana  Miasto  ozdobiony  rodzaju  cenny  kamienie  podstawa  pierwszy  jaspis  drugi  szafir  3-cia  chalcedon  czwarty  szmaragd
Ap 21:19 G2310 G5038 G4172 G2885 G3956 G5093 G3037 G2310 G4413 G2393 G1208 G4552 G5154 G5472 G5067 G4665
Ap 21:20 πέμπτος σαρδόνυξ, ἕκτος σάρδιον, ἕβδομος χρυσόλιθος, ὄγδοος βήρυλλος, ἔνατος τοπάζιον, δέκατος χρυσόπρασος, ἑνδέκατος ὑάκινθος, δωδέκατος ἀμέθυστος.                                  
Ap 21:20 o( pe/mptos sardo/nuX, o( e(/ktos sa/rdion, o( e(/bdomos CHruso/liTos, o( o)/gdoos bE/rullos, o( e)/natos topa/DZion, o( de/katos CHruso/prasos, o( e(nde/katos u(a/kinTos, o( dOde/katos a)me/Tustos.
Ap 21:20 ho pemptos sardonyX, ho hektos sardion, ho hebdomos CHrysoliTos, ho ogdoos bEryllos, ho enatos topaDZion, ho dekatos CHrysoprasos, ho hendekatos hyakinTos, ho dOdekatos ameTystos.
Ap 21:20 ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsn- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsn- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsf-
Ap 21:20 G3588 G3991 G4557 G3588 G1623 G4556 G3588 G1442 G5555 G3588 G3590 G0969 G3588 G1766 G5116 G3588 G1182 G5556 G3588 G1734 G5192 G3588 G1428 G0271
Ap 21:20 piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
Ap 21:20
Ap 21:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:20
Ap 21:20  5-szy  sardonyks  6.  karneol  7.  chryzolit  8.  beryl  9-ga  topaz  10-ga  chryzopraz  11  hiacynt  12  ametyst
Ap 21:20 G3991 G4557 G1623 G4556 G1442 G5555 G3590 G0969 G1766 G5116 G1182 G5556 G1734 G5192 G1428 G0271
Ap 21:21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.                                
Ap 21:21 kai\ oi( dO/deka pulO=nes dO/deka margari=tai, a)na\ ei(=s e(/kastos tO=n pulO/nOn E)=n e)X e(no\s margari/tou. kai\ E( platei=a tE=s po/leOs CHrusi/on kaTaro\n O(s u(/alos diaugE/s.
Ap 21:21 kai hoi dOdeka pylOnes dOdeka margaritai, ana heis hekastos tOn pylOnOn En eX henos margaritu. kai hE plateia tEs poleOs CHrysion kaTaron hOs hyalos diaugEs.
Ap 21:21 c--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- a-----npm- n-----npm- d--------- a-----nsm- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- v-3iai-s-- p--------- a-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- a-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsn- a-----nsn- c--------- n-----nsm- a-----nsm-
Ap 21:21 G2532 G3588 G1427 G4440 G1427 G3135 G0303 G1520 G1538 G3588 G4440 G2258 G1537 G1520 G3135 G2532 G3588 G4113 G3588 G4172 G5553 G2513 G5613 G5194 G1307
Ap 21:21 A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste.
Ap 21:21
Ap 21:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:21
Ap 21:21 A  dwanaście  brama  dwanaście  Perły  każdy  każdy  każdy  brama  były  z  jeden  Perła  Ulica  Miasto  netto  złoto  jako  przejrzysty  szkło
Ap 21:21 G2532 G1427 G4440 G1427 G3135 G0303 G1520 G1538 G4440 G2258 G1537 G1520 G3135 G4113 G4172 G2513 G5553 G5613 G1307 G5194
Ap 21:22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, γὰρ κύριος θεὸς παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον.                                            
Ap 21:22 *kai\ nao\n ou)k ei)=don e)n au)tE=|, o( ga\r ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr nao\s au)tE=s e)stin, kai\ to\ a)rni/on.
Ap 21:22 kai naon uk eidon en autE, ho gar kyrios ho Teos ho pantokratOr naos autEs estin, kai to arnion.
Ap 21:22 c--------- n-----asm- d--------- v-1aai-s-- p--------- rp----dsf- ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- rp----gsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn-
Ap 21:22 G2532 G3485 G3756 G1492 G1722 G0846 G3588 G1063 G2962 G3588 G2316 G3588 G3841 G3485 G0846 G2076 G2532 G3588 G0721
Ap 21:22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek.
Ap 21:22
Ap 21:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:22
Ap 21:22  Świątynia  zaś  nie  online  w  To  dla  Władca  Bóg  Wszechmocny  świątynia  jego  i  Baranek
Ap 21:22 G3485 G2532 G3756 G1492 G1722 G0846 G1063 G2962 G2316 G3841 G3485 G0846 G2532 G0721
Ap 21:23 καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.                            
Ap 21:23 kai\ E( po/lis ou) CHrei/an e)/CHei tou= E(li/ou ou)de\ tE=s selE/nEs, i(/na fai/nOsin au)tE=|, E( ga\r do/Xa tou= Teou= e)fO/tisen au)tE/n, kai\ o( lu/CHnos au)tE=s to\ a)rni/on.
Ap 21:23 kai hE polis u CHreian eCHei tu hEliu ude tEs selEnEs, hina fainOsin autE, hE gar doXa tu Teu efOtisen autEn, kai ho lyCHnos autEs to arnion.
Ap 21:23 c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- n-----asf- v-3pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3pas-p-- rp----dsf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----asf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsf- ra----nsn- n-----nsn-
Ap 21:23 G2532 G3588 G4172 G3756 G5532 G2192 G3588 G2246 G3761 G3588 G4582 G2443 G5316 G0846 G3588 G1063 G1391 G3588 G2316 G5461 G0846 G2532 G3588 G3088 G0846 G3588 G0721
Ap 21:23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek.
Ap 21:23
Ap 21:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:23
Ap 21:23  I  miasto  nie  ma  potrzeb  słońce  ani  księżyc  dla  Oświetlenie  jego  jego  dla  chwała  Bóg  oświetlony  jego  i  lampa  jego  Baranek
Ap 21:23 G2532 G4172 G3756 G2192 G5532 G2246 G3761 G4582 G2443 G5316 G0846 G1722 G1063 G1391 G2316 G5461 G0846 G2532 G3088 G0846 G0721
Ap 21:24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν·                                            
Ap 21:24 kai\ peripatE/sousin ta\ e)/TnE dia\ tou= fOto\s au)tE=s: kai\ oi( basilei=s tE=s gE=s fe/rousin tE\n do/Xan au)tO=n ei)s au)tE/n:
Ap 21:24 kai peripatEsusin ta eTnE dia tu fOtos autEs: kai hoi basileis tEs gEs ferusin tEn doXan autOn eis autEn:
Ap 21:24 c--------- v-3fai-p-- ra----npn- n-----npn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- p--------- rp----asf-
Ap 21:24 G2532 G4043 G3588 G1484 G1223 G3588 G5457 G0846 G2532 G3588 G0935 G3588 G1093 G5342 G3588 G1391 G0846 G1519 G0846
Ap 21:24 I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.
Ap 21:24
Ap 21:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:24
Ap 21:24  Zapisane  osoby  będzie  iść  w  światło  jego  i  królów  naziemny  będzie  w  to  chwała  i  honor  jego
Ap 21:24 G4982 G1484 G4043 G4043 G1722 G5457 G0846 G2532 G0935 G1093 G5342 G1519 G0846 G1391 G2532 G5092 G0846
Ap 21:25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·                                                        
Ap 21:25 kai\ oi( pulO=nes au)tE=s ou) mE\ kleisTO=sin E(me/ras, nu\X ga\r ou)k e)/stai e)kei=:
Ap 21:25 kai hoi pylOnes autEs u mE kleisTOsin hEmeras, nyX gar uk estai ekei:
Ap 21:25 c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsf- d--------- d--------- v-3aps-p-- n-----gsf- n-----nsf- c--------- d--------- v-3fmi-s-- d---------
Ap 21:25 G2532 G3588 G4440 G0846 G3756 G3361 G2808 G2250 G3571 G1063 G3756 G2071 G1563
Ap 21:25 I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy.
Ap 21:25
Ap 21:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:25
Ap 21:25  Brama  jego  nie  będzie  zamknięty  na dzień  i  noc  tam  nie  będzie
Ap 21:25 G4440 G0846 G3364 G2808 G2808 G2250 G1063 G3571 G1563 G3756 G2071
Ap 21:26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν.                                                            
Ap 21:26 kai\ oi)/sousin tE\n do/Xan kai\ tE\n timE\n tO=n e)TnO=n ei)s au)tE/n.
Ap 21:26 kai oisusin tEn doXan kai tEn timEn tOn eTnOn eis autEn.
Ap 21:26 c--------- v-3fai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- p--------- rp----asf-
Ap 21:26 G2532 G5342 G3588 G1391 G2532 G3588 G5092 G3588 G1484 G1519 G0846
Ap 21:26 I wniosą do niego przepych i skarby narodów.
Ap 21:26
Ap 21:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:26
Ap 21:26  I  będzie  w  to  chwała  i  honor  Osoby
Ap 21:26 G2532 G5342 G1519 G0846 G1391 G2532 G5092 G1484
Ap 21:27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ [ὁ] ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.                                
Ap 21:27 kai\ ou) mE\ ei)se/lTE| ei)s au)tE\n pa=n koino\n kai\ [o(] poiO=n bde/lugma kai\ PSeu=dos, ei) mE\ oi( gegramme/noi e)n tO=| bibli/O| tE=s DZOE=s tou= a)rni/ou.
Ap 21:27 kai u mE eiselTE eis autEn pan koinon kai [ho] poiOn bdelygma kai PSeudos, ei mE hoi gegrammenoi en tO bibliO tEs DZOEs tu arniu.
Ap 21:27 c--------- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----asf- a-----nsn- a-----nsn- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- c--------- n-----asn- c--------- d--------- ra----npm- v--xppnpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 21:27 G2532 G3756 G3361 G1525 G1519 G0846 G3956 G2839 G2532 G3588 G4160 G0946 G2532 G5579 G1487 G3361 G3588 G1125 G1722 G3588 G0975 G3588 G2222 G3588 G0721
Ap 21:27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.
Ap 21:27
Ap 21:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 21:27
Ap 21:27  I  nie  będzie  w  to  nic  nieczysty  i  wierny  obrzydliwości  i  kłamstwo  i  tylko  że  napisany  Baranek  w  książka  Życie
Ap 21:27 G2532 G3364 G1525 G1519 G0846 G3956 G2840 G2532 G4160 G0946 G2532 G5579 G1487 G3361 G3588 G1125 G0721 G1722 G0975 G2222
Copyright by Cezary Podolski