Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap3      do_str_głównej      do_Ap5      
Ap 4:1 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾿ ἐμοῦ λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.                      
Ap 4:1 *meta\ tau=ta ei)=don, kai\ i)dou\ Tu/ra E)neO|gme/nE e)n tO=| ou)ranO=|, kai\ E( fOnE\ E( prO/tE E(\n E)/kousa O(s sa/lpiggos lalou/sEs met' e)mou= le/gOn, *)ana/ba O(=de, kai\ dei/XO soi a(\ dei= gene/sTai meta\ tau=ta.
Ap 4:1 meta tauta eidon, kai idu Tyra EneOgmenE en tO uranO, kai hE fOnE hE prOtE hEn Ekusa hOs salpiNgos lalusEs met' emu legOn, anaba hOde, kai deiXO soi ha dei genesTai meta tauta.
Ap 4:1 p--------- rd----apn- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsf- v--xppnsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- rr----asf- v-1aai-s-- c--------- n-----gsf- v--papgsf- p--------- rp----gs-- v--papnsm- v-2aad-s-- d--------- c--------- v-1fai-s-- rp----ds-- rr----apn- v-3pai-s-- v--amn---- p--------- rd----apn-
Ap 4:1 G3326 G5023 G1492 G2532 G2400 G2374 G0455 G1722 G3588 G3772 G2532 G3588 G5456 G3588 G4413 G3739 G0191 G5613 G4536 G2980 G3326 G1700 G3004 G0305 G5602 G2532 G1166 G4671 G3739 G1163 G1096 G3326 G5023
Ap 4:1 Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać.
Ap 4:1
Ap 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:1
Ap 4:1  Za  to  spojrzał  i  tutaj  drzwi  otwór  w  niebo  i  poprzedni  głos  który  słyszałem  jako  dźwięk  Rura  powiedzenie  z  Ja  powiedział  Wspiąć się  tutaj  i  show  ty, wy  co  powinien  być  za  to
Ap 4:1 G3326 G5023 G1492 G2532 G2400 G2374 G0455 G1722 G3772 G2532 G4413 G5456 G3739 G0191 G5613 G4536 G4536 G2980 G3326 G1700 G3004 G0305 G5602 G2532 G1166 G4671 G3739 G1163 G1096 G3326 G5023
Ap 4:2 εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,                                                        
Ap 4:2 eu)Te/Os e)geno/mEn e)n pneu/mati: kai\ i)dou\ Tro/nos e)/keito e)n tO=| ou)ranO=|, kai\ e)pi\ to\n Tro/non kaTE/menos,
Ap 4:2 euTeOs egenomEn en pneumati: kai idu Tronos ekeito en tO uranO, kai epi ton Tronon kaTEmenos,
Ap 4:2 d--------- v-1ami-s-- p--------- n-----dsn- c--------- x--------- n-----nsm- v-3imi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v--pmpnsm-
Ap 4:2 G2112 G1096 G1722 G4151 G2532 G2400 G2362 G2749 G1722 G3588 G3772 G2532 G1909 G3588 G2362 G2521
Ap 4:2 Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał.
Ap 4:2
Ap 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:2
Ap 4:2  I  natychmiast  był  w  duch  i  tutaj  tron  był  w  niebo  i  w  tron  Posiedzenie
Ap 4:2 G2532 G2112 G1096 G1722 G4151 G2532 G2400 G2362 G2749 G1722 G3772 G2532 G1909 G2362 G2521
Ap 4:3 καὶ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.                                                      
Ap 4:3 kai\ o( kaTE/menos o(/moios o(ra/sei li/TO| i)a/spidi kai\ sardi/O|, kai\ i)=ris kuklo/Ten tou= Tro/nou o(/moios o(ra/sei smaragdi/nO|.
Ap 4:3 kai ho kaTEmenos homoios horasei liTO iaspidi kai sardiO, kai iris kykloTen tu Tronu homoios horasei smaragdinO.
Ap 4:3 c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- a-----nsm- n-----dsf- n-----dsm- n-----dsf- c--------- n-----dsn- c--------- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- n-----dsf- a-----dsm-
Ap 4:3 G2532 G3588 G2521 G3664 G3706 G3037 G2393 G2532 G4555 G2532 G2463 G2943 G3588 G2362 G3664 G3706 G4664
Ap 4:3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
Ap 4:3
Ap 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:3
Ap 4:3  i  To  Posiedzenie  widok  był  podobny  kamień  jaspis  i  sardynka  i  tęcza  około  tron  widok  taki  szmaragd
Ap 4:3 G2532 G3588 G2521 G3706 G2258 G3664 G3037 G2393 G2532 G4555 G2532 G2463 G2943 G2362 G3706 G3664 G4664
Ap 4:4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.                                    
Ap 4:4 kai\ kuklo/Ten tou= Tro/nou Tro/nous ei)/kosi te/ssares, kai\ e)pi\ tou\s Tro/nous ei)/kosi te/ssaras presbute/rous kaTEme/nous peribeblEme/nous e)n i(mati/ois leukoi=s, kai\ e)pi\ ta\s kefala\s au)tO=n stefa/nous CHrusou=s.
Ap 4:4 kai kykloTen tu Tronu Tronus eikosi tessares, kai epi tus Tronus eikosi tessaras presbyterus kaTEmenus peribeblEmenus en himatiois leukois, kai epi tas kefalas autOn stefanus CHrysus.
Ap 4:4 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----apm- a-----apm- a-----npm- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- a-----apm- a-----apm- a-----apm- v--pmpapm- v--xmpapm- p--------- n-----dpn- a-----dpn- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- n-----apm- a-----apm-
Ap 4:4 G2532 G2943 G3588 G2362 G2362 G1501 G5064 G2532 G1909 G3588 G2362 G1501 G5064 G4245 G2521 G4016 G1722 G2440 G3022 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G4735 G5552
Ap 4:4 Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.
Ap 4:4
Ap 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:4
Ap 4:4  I  około  tron  dwadzieścia  cztery  tron  i  w  trony  online  posiedzenie  dwadzieścia  cztery  Starszy  ubrany  były  w  biały  Odzież  i  miał  w  Głowice  ich  złoto  korony
Ap 4:4 G2532 G2943 G2362 G1501 G5064 G2362 G2532 G1909 G2362 G1492 G2521 G1501 G5064 G4245 G4016 G4016 G1722 G3022 G2440 G2532 G2192 G1909 G2776 G0846 G5552 G4735
Ap 4:5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,                                      
Ap 4:5 kai\ e)k tou= Tro/nou e)kporeu/ontai a)strapai\ kai\ fOnai\ kai\ brontai/: kai\ e(pta\ lampa/des puro\s kaio/menai e)nO/pion tou= Tro/nou, a(/ ei)sin ta\ e(pta\ pneu/mata tou= Teou=,
Ap 4:5 kai ek tu Tronu ekporeuontai astrapai kai fOnai kai brontai: kai hepta lampades pyros kaiomenai enOpion tu Tronu, ha eisin ta hepta pneumata tu Teu,
Ap 4:5 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pmi-p-- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- a-----npf- n-----npf- n-----gsn- v--pppnpf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rr----npn- v-3pai-p-- ra----npn- a-----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 4:5 G2532 G1537 G3588 G2362 G1607 G0796 G2532 G5456 G2532 G1027 G2532 G2033 G2985 G4442 G2545 G1799 G3588 G2362 G3739 G1526 G3588 G2033 G4151 G3588 G2316
Ap 4:5 A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga.
Ap 4:5
Ap 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:5
Ap 4:5  I  z  tron  przebiegała  błyskawica  i  grzmot  i  głosów  i  siedem  uchwyty  ogień  palenie  przed  tron  że  substancja  siedem  Duchy  Bóg
Ap 4:5 G2532 G1537 G2362 G1607 G0796 G2532 G1027 G2532 G5456 G2532 G2033 G2985 G4442 G2545 G1799 G2362 G3739 G1526 G2033 G4151 G2316
Ap 4:6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·                                      
Ap 4:6 kai\ e)nO/pion tou= Tro/nou O(s Ta/lassa u(ali/nE o(moi/a krusta/llO|. *kai\ e)n me/sO| tou= Tro/nou kai\ ku/klO| tou= Tro/nou te/ssara DZO=|a ge/monta o)fTalmO=n e)/mprosTen kai\ o)/pisTen:
Ap 4:6 kai enOpion tu Tronu hOs Talassa hyalinE homoia krystallO. kai en mesO tu Tronu kai kyklO tu Tronu tessara DZOa gemonta ofTalmOn emprosTen kai opisTen:
Ap 4:6 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsf- a-----nsf- a-----nsf- n-----dsm- c--------- p--------- a-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----npn- n-----npn- v--papnpn- n-----gpm- d--------- c--------- d---------
Ap 4:6 G2532 G1799 G3588 G2362 G5613 G2281 G5193 G3664 G2930 G2532 G1722 G3319 G3588 G2362 G2532 G2945 G3588 G2362 G5064 G2226 G1073 G3788 G1715 G2532 G3693
Ap 4:6 Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu:
Ap 4:6
Ap 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:6
Ap 4:6  i  przed  tron  morze  szkło  podobny  kryształ  i  środek  środek  tron  i  około  tron  cztery  Zwierząt  wykonywane  oczy  przed  i  z powrotem
Ap 4:6 G2532 G1799 G2362 G2281 G5193 G3664 G2930 G2532 G1722 G3319 G2362 G2532 G2945 G2362 G5064 G2226 G1073 G3788 G1715 G2532 G3693
Ap 4:7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.                              
Ap 4:7 kai\ to\ DZO=|on to\ prO=ton o(/moion le/onti, kai\ to\ deu/teron DZO=|on o(/moion mo/sCHO|, kai\ to\ tri/ton DZO=|on e)/CHOn to\ pro/sOpon O(s a)nTrO/pou, kai\ to\ te/tarton DZO=|on o(/moion a)etO=| petome/nO|.
Ap 4:7 kai to DZOon to prOton homoion leonti, kai to deuteron DZOon homoion mosCHO, kai to triton DZOon eCHOn to prosOpon hOs anTrOpu, kai to tetarton DZOon homoion aetO petomenO.
Ap 4:7 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- a-----nsn- n-----dsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- a-----nsn- n-----dsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- v--papnsm- ra----asn- n-----asn- c--------- n-----gsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- a-----nsn- n-----dsm- v--pmpdsm-
Ap 4:7 G2532 G3588 G2226 G3588 G4413 G3664 G3023 G2532 G3588 G1208 G2226 G3664 G3448 G2532 G3588 G5154 G2226 G2192 G3588 G4383 G5613 G0444 G2532 G3588 G5067 G2226 G3664 G0105 G4072
Ap 4:7 Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
Ap 4:7
Ap 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:7
Ap 4:7  I  pierwszy  zwierzę  jak  lew  i  drugi  zwierzę  jak  cielę  i  3-cia  zwierzę  był  twarz  jako  człowiek  i  czwarty  zwierzę  jak  Orzeł  pływające
Ap 4:7 G2532 G4413 G2226 G3664 G3023 G2532 G1208 G2226 G3664 G3448 G2532 G5154 G2226 G2192 G4383 G5613 G0444 G2532 G5067 G2226 G3664 G0105 G4072
Ap 4:8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ἦν καὶ ὢν καὶ ἐρχόμενος.      
Ap 4:8 kai\ ta\ te/ssara DZO=|a, e(\n kaT' e(\n au)tO=n e)/CHOn a)na\ pte/rugas e(/X, kuklo/Ten kai\ e)/sOTen ge/mousin o)fTalmO=n: kai\ a)na/pausin ou)k e)/CHousin E(me/ras kai\ nukto\s le/gontes, *(/agios a(/gios a(/gios ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr, o( E)=n kai\ o( O)\n kai\ o( e)rCHo/menos.
Ap 4:8 kai ta tessara DZOa, hen kaT' en autOn eCHOn ana pterygas heX, kykloTen kai esOTen gemusin ofTalmOn: kai anapausin uk eCHusin hEmeras kai nyktos legontes, hagios hagios hagios kyrios ho Teos ho pantokratOr, ho En kai ho On kai ho erCHomenos.
Ap 4:8 c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- a-----nsn- p--------- a-----asn- rp----gpn- v--papnsm- d--------- n-----apf- a-----apf- d--------- c--------- d--------- v-3pai-p-- n-----gpm- c--------- n-----asf- d--------- v-3pai-p-- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--papnpm- a-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm-
Ap 4:8 G2532 G3588 G5064 G2226 G1520 G2596 G1520 G0846 G2192 G0303 G4420 G1803 G2943 G2532 G2081 G1073 G3788 G2532 G0372 G3756 G2192 G2250 G2532 G3571 G3004 G0040 G0040 G0040 G2962 G3588 G2316 G3588 G3841 G3588 G2258 G2532 G3588 G5607 G2532 G3588 G2064
Ap 4:8 Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
Ap 4:8
Ap 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:8
Ap 4:8  I  każdy  każdy  cztery  Zwierząt  był  na  sześć  skrzydełka  około  i  wewnątrz  wykonywane  oczy  i  na dzień  ani  w nocy  nie  mieć  reszta  błagalny  święty  święty  święty  Władca  Bóg  Wszechmocny  Który  był  jest  jest  i  przyjść
Ap 4:8 G2532 G0303 G1520 G5064 G2226 G2192 G2596 G1803 G4420 G2943 G2532 G2081 G1073 G3788 G2532 G2250 G2532 G3571 G3756 G2192 G0372 G3004 G0040 G0040 G0040 G2962 G2316 G3841 G3588 G2258 G3801 G5607 G2532 G2064
Ap 4:9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,                                            
Ap 4:9 kai\ o(/tan dO/sousin ta\ DZO=|a do/Xan kai\ timE\n kai\ eu)CHaristi/an tO=| kaTEme/nO| e)pi\ tO=| Tro/nO|, tO=| DZO=nti ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn,
Ap 4:9 kai hotan dOsusin ta DZOa doXan kai timEn kai euCHaristian tO kaTEmenO epi tO TronO, tO DZOnti eis tus aiOnas tOn aiOnOn,
Ap 4:9 c--------- c--------- v-3fai-p-- ra----npn- n-----npn- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 4:9 G2532 G3752 G1325 G3588 G2226 G1391 G2532 G5092 G2532 G2169 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G3588 G2198 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 4:9 A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków,
Ap 4:9
Ap 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:9
Ap 4:9  I  kiedy  zwierząt  pochwalić  chwała  i  honor  i  dziękczynienie  Siedzi  w  tron  Żyje  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 4:9 G2532 G3752 G2226 G1325 G1391 G2532 G5092 G2532 G2169 G2521 G1909 G2362 G2198 G1519 G0165 G0165
Ap 4:10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες,                              
Ap 4:10 pesou=ntai oi( ei)/kosi te/ssares presbu/teroi e)nO/pion tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= Tro/nou kai\ proskunE/sousin tO=| DZO=nti ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn, kai\ balou=sin tou\s stefa/nous au)tO=n e)nO/pion tou= Tro/nou le/gontes,
Ap 4:10 pesuntai hoi eikosi tessares presbyteroi enOpion tu kaTEmenu epi tu Tronu kai proskynEsusin tO DZOnti eis tus aiOnas tOn aiOnOn, kai balusin tus stefanus autOn enOpion tu Tronu legontes,
Ap 4:10 v-3fmi-p-- ra----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- p--------- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3fai-p-- ra----dsm- v--papdsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3fai-p-- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papnpm-
Ap 4:10 G4098 G3588 G1501 G5064 G4245 G1799 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G2532 G4352 G3588 G2198 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G2532 G0906 G3588 G4735 G0846 G1799 G3588 G2362 G3004
Ap 4:10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
Ap 4:10
Ap 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:10
Ap 4:10  dwadzieścia  cztery  Starszy  spadek  przed  Sob  w  tron  i  kult  Żyje  w  kiedykolwiek  Wieku  i  wierzyć  korony  ich  przed  tron  mówi
Ap 4:10 G1501 G5064 G4245 G4098 G1799 G2521 G1909 G2362 G2532 G4352 G2198 G1519 G0165 G0165 G2532 G0906 G4735 G0846 G1799 G2362 G3004
Ap 4:11 Ἄξιος εἶ, κύριος καὶ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.                            
Ap 4:11 *)/aXios ei)=, o( ku/rios kai\ o( Teo\s E(mO=n, labei=n tE\n do/Xan kai\ tE\n timE\n kai\ tE\n du/namin, o(/ti su\ e)/ktisas ta\ pa/nta, kai\ dia\ to\ Te/lEma/ sou E)=san kai\ e)kti/sTEsan.
Ap 4:11 aXios ei, ho kyrios kai ho Teos hEmOn, labein tEn doXan kai tEn timEn kai tEn dynamin, hoti sy ektisas ta panta, kai dia to TelEma su Esan kai ektisTEsan.
Ap 4:11 a-----nsm- v-2pai-s-- ra----vsm- n-----nsm- c--------- ra----vsm- n-----nsm- rp----gp-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- rp----ns-- v-2aai-s-- ra----apn- a-----apn- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- v-3iai-p-- c--------- v-3api-p--
Ap 4:11 G0514 G1488 G3588 G2962 G2532 G3588 G2316 G2257 G2983 G3588 G1391 G2532 G3588 G5092 G2532 G3588 G1411 G3754 G4771 G2936 G3588 G3956 G2532 G1223 G3588 G2307 G4675 G2258 G2532 G2936
Ap 4:11 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Ap 4:11
Ap 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 4:11
Ap 4:11  godny  ty, wy  Władca  do przyjęcia  chwała  i  honor  i  siła  dla  ty, wy  stworzony  wszystko  i  na  Swój  będzie  Tam  i  stworzony
Ap 4:11 G0514 G1488 G2962 G2983 G1391 G2532 G5092 G2532 G1411 G3754 G4771 G2936 G3956 G2532 G1223 G4675 G2307 G1526 G2532 G2936
Copyright by Cezary Podolski