Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap8      do_str_głównej      do_Ap10      
Ap 9:1 Καὶ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου.                                                            
Ap 9:1 *kai\ o( pe/mptos a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ ei)=don a)ste/ra e)k tou= ou)ranou= peptOko/ta ei)s tE\n gE=n, kai\ e)do/TE au)tO=| E( klei\s tou= fre/atos tE=s a)bu/ssou.
Ap 9:1 kai ho pemptos aNgelos esalpisen: kai eidon astera ek tu uranu peptOkota eis tEn gEn, kai edoTE autO hE kleis tu freatos tEs abyssu.
Ap 9:1 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-1aai-s-- n-----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--xapasm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 9:1 G2532 G3588 G3991 G0032 G4537 G2532 G1492 G0792 G1537 G3588 G3772 G4098 G1519 G3588 G1093 G2532 G1325 G0846 G3588 G2807 G3588 G5421 G3588 G0012
Ap 9:1 I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści.
Ap 9:1
Ap 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:1
Ap 9:1  Piąty  Anioł  Brzmiało  i  widziałem  gwiazda  upadły  z  niebo  w  ziemia  i  dan  był  jej  klucz  dół  Przepaść
Ap 9:1 G3991 G0032 G4537 G2532 G1492 G0792 G4098 G1537 G3772 G1519 G1093 G2532 G1325 G1325 G0846 G2807 G5421 G0012 x
Ap 9:2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ἥλιος καὶ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.                                                    
Ap 9:2 kai\ E)/noiXen to\ fre/ar tE=s a)bu/ssou, kai\ a)ne/bE kapno\s e)k tou= fre/atos O(s kapno\s kami/nou mega/lEs, kai\ e)skotO/TE o( E(/lios kai\ o( a)E\r e)k tou= kapnou= tou= fre/atos.
Ap 9:2 kai EnoiXen to frear tEs abyssu, kai anebE kapnos ek tu freatos hOs kapnos kaminu megalEs, kai eskotOTE ho hElios kai ho aEr ek tu kapnu tu freatos.
Ap 9:2 c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- n-----nsm- n-----gsf- a-----gsf- c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 9:2 G2532 G0455 G3588 G5421 G3588 G0012 G2532 G0305 G2586 G1537 G3588 G5421 G5613 G2586 G2575 G3173 G2532 G4656 G3588 G2246 G2532 G3588 G0109 G1537 G3588 G2586 G3588 G5421
Ap 9:2 I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
Ap 9:2
Ap 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:2
Ap 9:2  otwarty  bez dna  Przepaść  i  lewo  dym  z  dół  jako  dym  wielki  piec  i  zaciemnionym  słońce  i  powietrze  z  dym  dół
Ap 9:2 G0455 G5421 G0012 G2532 G0305 G2586 G1537 G5421 G5613 G2586 G3173 G2575 G2532 G4654 G2246 G2532 G0109 G1537 G2586 G5421 x
Ap 9:3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς.                                                                    
Ap 9:3 kai\ e)k tou= kapnou= e)XE=lTon a)kri/des ei)s tE\n gE=n, kai\ e)do/TE au)tai=s e)Xousi/a O(s e)/CHousin e)Xousi/an oi( skorpi/oi tE=s gE=s.
Ap 9:3 kai ek tu kapnu eXElTon akrides eis tEn gEn, kai edoTE autais eXusia hOs eCHusin eXusian hoi skorpioi tEs gEs.
Ap 9:3 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- n-----npf- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3api-s-- rp----dpf- n-----nsf- c--------- v-3pai-p-- n-----asf- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 9:3 G2532 G1537 G3588 G2586 G1831 G0200 G1519 G3588 G1093 G2532 G1325 G0846 G1849 G5613 G2192 G1849 G3588 G4651 G3588 G1093
Ap 9:3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
Ap 9:3
Ap 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:3
Ap 9:3  I  z  dym  obecnie  szarańcza  w  ziemia  i  dany  był  jej  moc  co  mieć  naziemny  skorpiony
Ap 9:3 G2532 G1537 G2586 G1831 G0200 G1519 G1093 G2532 G1325 G1325 G0846 G1849 G5613 G2192 G1093 G4651 x
Ap 9:4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων.                                                
Ap 9:4 kai\ e)rre/TE au)tai=s i(/na mE\ a)dikE/sousin to\n CHo/rton tE=s gE=s ou)de\ pa=n CHlOro\n ou)de\ pa=n de/ndron, ei) mE\ tou\s a)nTrO/pous oi(/tines ou)k e)/CHousi tE\n sfragi=da tou= Teou= e)pi\ tO=n metO/pOn.
Ap 9:4 kai erreTE autais hina mE adikEsusin ton CHorton tEs gEs ude pan CHlOron ude pan dendron, ei mE tus anTrOpus hoitines uk eCHusi tEn sfragida tu Teu epi tOn metOpOn.
Ap 9:4 c--------- v-3api-s-- rp----dpf- c--------- d--------- v-3fai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----asn- c--------- d--------- ra----apm- n-----apm- rr----npm- d--------- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 9:4 G2532 G4483 G0846 G2443 G3361 G0091 G3588 G5528 G3588 G1093 G3761 G3956 G5515 G3761 G3956 G1186 G1487 G3361 G3588 G0444 G3748 G3756 G2192 G3588 G4973 G3588 G2316 G1909 G3588 G3359
Ap 9:4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
Ap 9:4
Ap 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:4
Ap 9:4  I  powiedział  był  jej  że  nie  nie  Szkoda  trawa  naziemny  i  nie  nie  zielony  i  każdy  każdy  drzewo  i  i  tylko  jeden  osoby  że  nie  mieć  Wydrukować  Bóg  w  czołem  ich
Ap 9:4 G2532 G4483 G4483 G0846 G2443 G3361 G0091 G0091 G5528 G1093 G3761 G3761 G3956 G5515 G3761 G3761 G3956 G1186 G1487 G3361 G3441 G3588 G0444 G3748 G3756 G2192 G4973 G2316 G1909 G3359 G0846 x
Ap 9:5 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε· καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον.                                                                
Ap 9:5 kai\ e)do/TE au)toi=s i(/na mE\ a)poktei/nOsin au)tou/s, a)ll' i(/na basanisTE/sontai mE=nas pe/nte: kai\ o( basanismo\s au)tO=n O(s basanismo\s skorpi/ou, o(/tan pai/sE| a)/nTrOpon.
Ap 9:5 kai edoTE autois hina mE apokteinOsin autus, all' ina basanisTEsontai mEnas pente: kai ho basanismos autOn hOs basanismos skorpiu, hotan paisE anTrOpon.
Ap 9:5 c--------- v-3api-s-- rp----dpm- c--------- d--------- v-3aas-p-- rp----apm- c--------- c--------- v-3fpi-p-- n-----apm- a-----apm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpf- c--------- n-----nsm- n-----gsm- c--------- v-3aas-s-- n-----asm-
Ap 9:5 G2532 G1325 G0846 G2443 G3361 G0615 G0846 G0235 G2443 G0928 G3376 G4002 G2532 G3588 G0929 G0846 G5613 G0929 G4651 G3752 G3817 G0444
Ap 9:5 I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka.
Ap 9:5
Ap 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:5
Ap 9:5  I  dany  jej  nie  nie  zabić  ich  i  tylko  męka  pięć  miesiąc  i  męka  to  jak  męka  skorpion  kiedy  użądlenia  Prawa
Ap 9:5 G2532 G1325 G0846 G2443 G3361 G0615 G0846 G0235 G2443 G0928 G4002 G3376 G2532 G0929 G0846 G5613 G0929 G4651 G3752 G3817 G0444 x
Ap 9:6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει θάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν.                                                            
Ap 9:6 kai\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais DZEtE/sousin oi( a)/nTrOpoi to\n Ta/naton kai\ ou) mE\ eu(rE/sousin au)to/n, kai\ e)piTumE/sousin a)poTanei=n kai\ feu/gei o( Ta/natos a)p' au)tO=n.
Ap 9:6 kai en tais hEmerais ekeinais DZEtEsusin hoi anTrOpoi ton Tanaton kai u mE heurEsusin auton, kai epiTymEsusin apoTanein kai feugei ho Tanatos ap' autOn.
Ap 9:6 c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v-3fai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- d--------- v-3fai-p-- rp----asm- c--------- v-3fai-p-- v--aan---- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm-
Ap 9:6 G2532 G1722 G3588 G2250 G1565 G2212 G3588 G0444 G3588 G2288 G2532 G3756 G3361 G2147 G0846 G2532 G1937 G0599 G2532 G5343 G3588 G2288 G0575 G0846
Ap 9:6 I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
Ap 9:6
Ap 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:6
Ap 9:6  W  tych  dni  osoby  będzie  poszukiwanie  śmierć  ale  nie  będzie  jego  życzenie  umierać  ale  śmierć  uciec  z  ich
Ap 9:6 G1722 G1565 G2250 G0444 G2212 G2212 G2288 G2532 G3756 G2147 G0846 G1937 G0599 G2532 G2288 G5343 G0575 G0846 x
Ap 9:7 Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων,                                                        
Ap 9:7 *kai\ ta\ o(moiO/mata tO=n a)kri/dOn o(/moia i(/ppois E(toimasme/nois ei)s po/lemon, kai\ e)pi\ ta\s kefala\s au)tO=n O(s ste/fanoi o(/moioi CHrusO=|, kai\ ta\ pro/sOpa au)tO=n O(s pro/sOpa a)nTrO/pOn,
Ap 9:7 kai ta homoiOmata tOn akridOn homoia hippois hEtoimasmenois eis polemon, kai epi tas kefalas autOn hOs stefanoi homoioi CHrysO, kai ta prosOpa autOn hOs prosOpa anTrOpOn,
Ap 9:7 c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gpf- n-----gpf- a-----npn- n-----dpm- v--xppdpm- p--------- n-----asm- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpf- c--------- n-----npm- a-----npm- n-----dsm- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gpf- c--------- n-----npn- n-----gpm-
Ap 9:7 G2532 G3588 G3667 G3588 G0200 G3664 G2462 G2090 G1519 G4171 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G5613 G4735 G3664 G5557 G2532 G3588 G4383 G0846 G5613 G4383 G0444
Ap 9:7 A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi,
Ap 9:7
Ap 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:7
Ap 9:7  średni  szarańcza  podobny  konie  przygotowany  w  wojna  i  w  Głowice  To  jako  korony  Podobny  złoto  osoba  zaś  jego  jako  osoba  ludzki
Ap 9:7 G3667 G0200 G3664 G2462 G2090 G1519 G4171 G2532 G1909 G2776 G0846 G5613 G4735 G3664 G5557 G4383 G2532 G0846 G5613 G4383 G0444 x
Ap 9:8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν,                                                                                  
Ap 9:8 kai\ ei)=CHon tri/CHas O(s tri/CHas gunaikO=n, kai\ oi( o)do/ntes au)tO=n O(s leo/ntOn E)=san,
Ap 9:8 kai eiCHon triCHas hOs triCHas gynaikOn, kai hoi odontes autOn hOs leontOn Esan,
Ap 9:8 c--------- v-3iai-p-- n-----apf- c--------- n-----apf- n-----gpf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gpf- c--------- n-----gpm- v-3iai-p--
Ap 9:8 G2532 G2192 G2359 G5613 G2359 G1135 G2532 G3588 G3599 G0846 G5613 G3023 G2258
Ap 9:8 i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów,
Ap 9:8
Ap 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:8
Ap 9:8  i  włosy  w  To  jako  włosy  Kobiety  i  zęby  To  były  jako  Lwy
Ap 9:8 G2532 G2359 G2192 G2192 G5613 G2359 G1135 G2532 G3599 G0846 G2258 G5613 G3023 x
Ap 9:9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον.                                                                    
Ap 9:9 kai\ ei)=CHon TO/rakas O(s TO/rakas sidErou=s, kai\ E( fOnE\ tO=n pteru/gOn au)tO=n O(s fOnE\ a(rma/tOn i(/ppOn pollO=n treCHo/ntOn ei)s po/lemon.
Ap 9:9 kai eiCHon TOrakas hOs TOrakas sidErus, kai hE fOnE tOn pterygOn autOn hOs fOnE harmatOn hippOn pollOn treCHontOn eis polemon.
Ap 9:9 c--------- v-3iai-p-- n-----apm- c--------- n-----apm- a-----apm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpf- c--------- n-----nsf- n-----gpn- n-----gpm- a-----gpm- v--papgpm- p--------- n-----asm-
Ap 9:9 G2532 G2192 G2382 G5613 G2382 G4603 G2532 G3588 G5456 G3588 G4420 G0846 G5613 G5456 G0716 G2462 G4183 G5143 G1519 G4171
Ap 9:9 i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju.
Ap 9:9
Ap 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:9
Ap 9:9  były  Zbroja  jako  Zbroja  żelazo  i  hałas  skrzydełka  jego  jako  pukać  rydwany  wiele  konie  działa  w  wojna
Ap 9:9 G2192 G2382 G5613 G2382 G4603 G2532 G5456 G4420 G0846 G5613 G5456 G0716 G4183 G2462 G5143 G1519 G4171 x
Ap 9:10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.                                                                    
Ap 9:10 kai\ e)/CHousin ou)ra\s o(moi/as skorpi/ois kai\ ke/ntra, kai\ e)n tai=s ou)rai=s au)tO=n E( e)Xousi/a au)tO=n a)dikE=sai tou\s a)nTrO/pous mE=nas pe/nte.
Ap 9:10 kai eCHusin uras homoias skorpiois kai kentra, kai en tais urais autOn hE eXusia autOn adikEsai tus anTrOpus mEnas pente.
Ap 9:10 c--------- v-3pai-p-- n-----apf- a-----apf- n-----dpm- c--------- n-----apn- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpf- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpf- v--aan---- ra----apm- n-----apm- n-----apm- a-----apm-
Ap 9:10 G2532 G2192 G3769 G3664 G4651 G2532 G2759 G2532 G1722 G3588 G3769 G0846 G3588 G1849 G0846 G0091 G3588 G0444 G3376 G4002
Ap 9:10 I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.
Ap 9:10
Ap 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:10
Ap 9:10  były  odrzutów  jako  Skorpion  i  w  ogony  jego  były  Użądlenia  moc  zaś  jego  szkoda  osoby  pięć  miesiąc
Ap 9:10 G2192 G3769 G3664 G4651 G2532 G1722 G3769 G0846 G2258 G2759 G1849 G2532 G0846 G0091 G0444 G4002 G3376 x
Ap 9:11 ἔχουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.                                                                      
Ap 9:11 e)/CHousin e)p' au)tO=n basile/a to\n a)/ggelon tE=s a)bu/ssou: o)/noma au)tO=| *(ebrai+sti\ *)abaddO\n kai\ e)n tE=| *(ellEnikE=| o)/noma e)/CHei *)apollu/On.
Ap 9:11 eCHusin ep' autOn basilea ton aNgelon tEs abyssu: onoma autO hebra+isti abaddOn kai en tE hellEnikE onoma eCHei apollyOn.
Ap 9:11 v-3pai-p-- p--------- rp----gpf- n-----asm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsn- rp----dsm- d--------- n-----nsm- c--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----asn- v-3pai-s-- n-----nsm-
Ap 9:11 G2192 G1909 G0846 G0935 G3588 G0032 G3588 G0012 G3686 G0846 G1447 G0003 G2532 G1722 G3588 G1673 G3686 G2192 G0623
Ap 9:11 Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.
Ap 9:11
Ap 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:11
Ap 9:11  Król  przez  go  miał  Anioł  Przepaść  nazwa  go  Żydowski  Abaddon  i  Grecki  Grecki  Apollyon
Ap 9:11 G0935 G1909 G0848 G2192 G0032 G0012 G3686 G0846 G1447 G0003 G2532 G1673 G1722 G0623 x
Ap 9:12 οὐαὶ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.                                                                                    
Ap 9:12 *(E ou)ai\ E( mi/a a)pE=lTen: i)dou\ e)/rCHetai e)/ti du/o ou)ai\ meta\ tau=ta.
Ap 9:12 hE uai hE mia apElTen: idu erCHetai eti dyo uai meta tauta.
Ap 9:12 ra----nsf- x--------- ra----nsf- a-----nsf- v-3aai-s-- x--------- v-3pmi-s-- d--------- a-----npf- x--------- p--------- rd----apn-
Ap 9:12 G3588 G3759 G3588 G3391 G0565 G2400 G2064 G2089 G1417 G3759 G3326 G5023
Ap 9:12 Minęło pierwsze "biada": oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodzą.
Ap 9:12
Ap 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:12
Ap 9:12  Jedną z rzeczy,  żal  przekazywane  tutaj  iść  dla  go  więcej  dwa  żal
Ap 9:12 G3391 G3759 G0565 G2400 G2064 G3326 G5023 G2089 G1417 G3759 x
Ap 9:13 Καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν [τεσσάρων] κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,                                                                  
Ap 9:13 *kai\ o( e(/ktos a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ E)/kousa fOnE\n mi/an e)k tO=n [tessa/rOn] kera/tOn tou= TusiastEri/ou tou= CHrusou= tou= e)nO/pion tou= Teou=,
Ap 9:13 kai ho hektos aNgelos esalpisen: kai Ekusa fOnEn mian ek tOn [tessarOn] keratOn tu TysiastEriu tu CHrysu tu enOpion tu Teu,
Ap 9:13 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-1aai-s-- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- a-----gsn- ra----gsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 9:13 G2532 G3588 G1623 G0032 G4537 G2532 G0191 G5456 G3391 G1537 G3588 G5064 G2768 G3588 G2379 G3588 G5552 G3588 G1799 G3588 G2316
Ap 9:13 I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,
Ap 9:13
Ap 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:13
Ap 9:13  Szósty  Anioł  Brzmiało  i  słyszałem  jeden  głos  z  cztery  rogi  Złoto  ołtarz  stojący  przed  Bóg
Ap 9:13 G1623 G0032 G4537 G2532 G0191 G3391 G5456 G1537 G5064 G2768 G5552 G2379 G3588 G1799 G2316 x
Ap 9:14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.                                                                    
Ap 9:14 le/gonta tO=| e(/ktO| a)gge/lO|, o( e)/CHOn tE\n sa/lpigga, *lu=son tou\s te/ssaras a)gge/lous tou\s dedeme/nous e)pi\ tO=| potamO=| tO=| mega/lO| *eu)fra/tE|.
Ap 9:14 legonta tO hektO aNgelO, ho eCHOn tEn salpiNga, lyson tus tessaras aNgelus tus dedemenus epi tO potamO tO megalO eufratE.
Ap 9:14 v--papasm- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- v-2aad-s-- ra----apm- a-----apm- n-----apm- ra----apm- v--xppapm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm-
Ap 9:14 G3004 G3588 G1623 G0032 G3588 G2192 G3588 G4536 G3089 G3588 G5064 G0032 G3588 G1210 G1909 G3588 G4215 G3588 G3173 G2166
Ap 9:14 mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem!
Ap 9:14
Ap 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:14
Ap 9:14  powiedzenie  szósty  Angela  miał  rura  Luźny  cztery  Anioły  związane  w  wielki  rzeka  Eufrat
Ap 9:14 G3004 G1623 G0032 G2192 G4536 G3089 G5064 G0032 G1210 G1909 G3173 G4215 G2166 x
Ap 9:15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.                                                                
Ap 9:15 kai\ e)lu/TEsan oi( te/ssares a)/ggeloi oi( E(toimasme/noi ei)s tE\n O(/ran kai\ E(me/ran kai\ mE=na kai\ e)niauto/n, i(/na a)poktei/nOsin to\ tri/ton tO=n a)nTrO/pOn.
Ap 9:15 kai elyTEsan hoi tessares aNgeloi hoi hEtoimasmenoi eis tEn hOran kai hEmeran kai mEna kai eniauton, hina apokteinOsin to triton tOn anTrOpOn.
Ap 9:15 c--------- v-3api-p-- ra----npm- a-----npm- n-----npm- ra----npm- v--xppnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- v-3aas-p-- ra----asn- a-----asn- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 9:15 G2532 G3089 G3588 G5064 G0032 G3588 G2090 G1519 G3588 G5610 G2532 G2250 G2532 G3376 G2532 G1763 G2443 G0615 G3588 G5154 G3588 G0444
Ap 9:15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.
Ap 9:15
Ap 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:15
Ap 9:15  I  zwolniony  były  cztery  Angela  gotowany  w  h  i  dzień  i  miesiąc  i  rok  że  skazany na śmierć  trzeci  część  osoby
Ap 9:15 G2532 G3089 G3089 G5064 G0032 G2090 G1519 G5610 G2532 G2250 G2532 G3376 G2532 G1763 G2443 G0615 G5154 G5154 G0444 x
Ap 9:16 καὶ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.                                                                                  
Ap 9:16 kai\ o( a)riTmo\s tO=n strateuma/tOn tou= i(ppikou= dismuria/des muria/dOn: E)/kousa to\n a)riTmo\n au)tO=n.
Ap 9:16 kai ho ariTmos tOn strateumatOn tu hippiku dismyriades myriadOn: Ekusa ton ariTmon autOn.
Ap 9:16 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsn- a-----gsn- n-----npf- n-----gpf- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gpn-
Ap 9:16 G2532 G3588 G0706 G3588 G4753 G3588 G2461 G1417 G3461 G0191 G3588 G0706 G0846
Ap 9:16 A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę.
Ap 9:16
Ap 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:16
Ap 9:16  Numer  Konny  wojsko  2  Ciemność  tak  i  słyszałem  numer  jego
Ap 9:16 G0706 G2461 G4753 G1417 G3461 G3461 G2532 G0191 G0706 G0846 x
Ap 9:17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.                              
Ap 9:17 kai\ ou(/tOs ei)=don tou\s i(/ppous e)n tE=| o(ra/sei kai\ tou\s kaTEme/nous e)p' au)tO=n, e)/CHontas TO/rakas puri/nous kai\ u(akinTi/nous kai\ TeiO/deis: kai\ ai( kefalai\ tO=n i(/ppOn O(s kefalai\ leo/ntOn, kai\ e)k tO=n stoma/tOn au)tO=n e)kporeu/etai pu=r kai\ kapno\s kai\ Tei=on.
Ap 9:17 kai hutOs eidon tus hippus en tE horasei kai tus kaTEmenus ep' autOn, eCHontas TOrakas pyrinus kai hyakinTinus kai TeiOdeis: kai hai kefalai tOn hippOn hOs kefalai leontOn, kai ek tOn stomatOn autOn ekporeuetai pyr kai kapnos kai Teion.
Ap 9:17 c--------- d--------- v-1aai-s-- ra----apm- n-----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----apm- v--pmpapm- p--------- rp----gpm- v--papapm- n-----apm- a-----apm- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----npf- n-----gpm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm- v-3pmi-s-- n-----nsn- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsn-
Ap 9:17 G2532 G3779 G1492 G3588 G2462 G1722 G3588 G3706 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G2192 G2382 G4447 G2532 G5191 G2532 G2306 G2532 G3588 G2776 G3588 G2462 G5613 G2776 G3023 G2532 G1537 G3588 G4750 G0846 G1607 G4442 G2532 G2586 G2532 G2303
Ap 9:17 I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka.
Ap 9:17
Ap 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:17
Ap 9:17  Tak  online  w  wizja  konie  i  w  ich  jeźdźców  miał  Zbroja  Ogień  hiacynt  i  siarka  głowa  konie  jako  głowa  Lwy  i  iso  usta  ich  obecnie  ogień  dym  i  siarka
Ap 9:17 G3779 G1492 G1722 G3706 G2462 G2532 G1909 G0846 G2521 G2192 G2382 G4447 G5191 G2532 G2306 G2776 G2462 G5613 G2776 G3023 G2532 G1537 G4750 G0846 G1607 G4442 G2586 G2532 G2303 x
Ap 9:18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.                                                          
Ap 9:18 a)po\ tO=n triO=n plEgO=n tou/tOn a)pekta/nTEsan to\ tri/ton tO=n a)nTrO/pOn, e)k tou= puro\s kai\ tou= kapnou= kai\ tou= Tei/ou tou= e)kporeuome/nou e)k tO=n stoma/tOn au)tO=n.
Ap 9:18 apo tOn triOn plEgOn tutOn apektanTEsan to triton tOn anTrOpOn, ek tu pyros kai tu kapnu kai tu Teiu tu ekporeuomenu ek tOn stomatOn autOn.
Ap 9:18 p--------- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- rd----gpf- v-3api-p-- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--pmpgsn- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 9:18 G0575 G3588 G5140 G4127 G5130 G0615 G3588 G5154 G3588 G0444 G1537 G3588 G4442 G2532 G3588 G2586 G2532 G3588 G2303 G3588 G1607 G1537 G3588 G4750 G0846
Ap 9:18 Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków.
Ap 9:18
Ap 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:18
Ap 9:18  Z  te  trzy  z  ogień  dym  i  Siarka  iść  iso  usta  ich  zmarły  trzeci  część  osoby
Ap 9:18 G5259 G5130 G5140 G1537 G4442 G2586 G2532 G2303 G1607 G1537 G4750 G0846 G0615 G5154 G5154 G0444 x
Ap 9:19 γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.                                                      
Ap 9:19 E( ga\r e)Xousi/a tO=n i(/ppOn e)n tO=| sto/mati au)tO=n e)stin kai\ e)n tai=s ou)rai=s au)tO=n: ai( ga\r ou)rai\ au)tO=n o(/moiai o)/fesin, e)/CHousai kefala/s, kai\ e)n au)tai=s a)dikou=sin.
Ap 9:19 hE gar eXusia tOn hippOn en tO stomati autOn estin kai en tais urais autOn: hai gar urai autOn homoiai ofesin, eCHusai kefalas, kai en autais adikusin.
Ap 9:19 ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gpm- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- ra----npf- c--------- n-----npf- rp----gpm- a-----npf- n-----dpm- v--papnpf- n-----apf- c--------- p--------- rp----dpf- v-3pai-p--
Ap 9:19 G3588 G1063 G1849 G3588 G2462 G1722 G3588 G4750 G0846 G2076 G2532 G1722 G3588 G3769 G0846 G3588 G1063 G3769 G0846 G3664 G3789 G2192 G2776 G2532 G1722 G0846 G0091
Ap 9:19 Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę.
Ap 9:19
Ap 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:19
Ap 9:19  dla  siła  konie  był  był  w  usta  ich  i  w  ogony  ich  i  odrzutów  ich  podobny  węże  miał  głowa  i  one  zaburzeniami
Ap 9:19 G1063 G1849 G0846 G1526 G2076 G1722 G4750 G0846 G2532 G1722 G3769 G0846 G1063 G3769 G0846 G3664 G3789 G2192 G2776 G2532 G0846 G0091 x
Ap 9:20 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 4043      
Ap 9:20 *kai\ oi( loipoi\ tO=n a)nTrO/pOn, oi(\ ou)k a)pekta/nTEsan e)n tai=s plEgai=s tau/tais, ou)de\ meteno/Esan e)k tO=n e)/rgOn tO=n CHeirO=n au)tO=n, i(/na mE\ proskunE/sousin ta\ daimo/nia kai\ ta\ ei)/dOla ta\ CHrusa= kai\ ta\ a)rgura= kai\ ta\ CHalka= kai\ ta\ li/Tina kai\ ta\ Xu/lina, a(\ ou)/te ble/pein du/nantai ou)/te a)kou/ein ou)/te peripatei=n,
Ap 9:20 kai hoi loipoi tOn anTrOpOn, hoi uk apektanTEsan en tais plEgais tautais, ude metenoEsan ek tOn ergOn tOn CHeirOn autOn, hina mE proskynEsusin ta daimonia kai ta eidOla ta CHrysa kai ta argyra kai ta CHalka kai ta liTina kai ta Xylina, ha ute blepein dynantai ute akuein ute peripatein,
Ap 9:20 c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gpm- n-----gpm- rr----npm- d--------- v-3api-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- c--------- d--------- v-3fai-p-- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----apn- a-----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- rr----npn- c--------- v--pan---- v-3pmi-p-- c--------- v--pan---- c--------- v--pan----
Ap 9:20 G2532 G3588 G3062 G3588 G0444 G3739 G3756 G0615 G1722 G3588 G4127 G3778 G3761 G3340 G1537 G3588 G2041 G3588 G5495 G0846 G2443 G3361 G4352 G3588 G1140 G2532 G3588 G1497 G3588 G5552 G2532 G3588 G0693 G2532 G3588 G5470 G2532 G3588 G3035 G2532 G3588 G3585 G3739 G3777 G0991 G1410 G3777 G0191 G3777 G4043
Ap 9:20 A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić
Ap 9:20
Ap 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:20
Ap 9:20  Inny  zaś  osoby  że  nie  zmarły  z  te  owrzodzenia  nie  żałować  w  spraw  Ręka  ich  że  nie  kult  diabły  i  złoto  Srebrny  Miedź  kamień  i  z drewna  Idols  że  nie  może  ani  zobaczyć  ani  słyszeć  ani  iść
Ap 9:20 G3062 G2532 G0444 G3739 G3756 G0615 G1722 G5025 G4127 G3777 G3340 G1537 G2041 G5495 G0846 G2443 G3361 G4352 G1140 G2532 G5552 G0693 G5470 G3035 G2532 G3585 G1497 G3739 G3777 G1410 G3777 G0991 G3777 G0191 G3777 G4043 x
Ap 9:21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.                                                                
Ap 9:21 kai\ ou) meteno/Esan e)k tO=n fo/nOn au)tO=n ou)/te e)k tO=n farma/kOn au)tO=n ou)/te e)k tE=s pornei/as au)tO=n ou)/te e)k tO=n klemma/tOn au)tO=n.
Ap 9:21 kai u metenoEsan ek tOn fonOn autOn ute ek tOn farmakOn autOn ute ek tEs porneias autOn ute ek tOn klemmatOn autOn.
Ap 9:21 c--------- d--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 9:21 G2532 G3756 G3340 G1537 G3588 G5408 G0846 G3777 G1537 G3588 G5331 G0846 G3777 G1537 G3588 G4202 G0846 G3777 G1537 G3588 G2809 G0846
Ap 9:21 Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.
Ap 9:21
Ap 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 9:21
Ap 9:21  I  nie  żałować  w  morderstw  ich  ani  w  czarów  ich  ani  w  cudzołóstwo  jego  ani  w  kradzież  jego
Ap 9:21 G2532 G3756 G3340 G1537 G5408 G0846 G3777 G1537 G5331 G0846 G3777 G1537 G4202 G0846 G3777 G1537 G2809 G0846 x
Copyright by Cezary Podolski