Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz9      do_str_głównej      do_Dz11      
Dz 10:1 Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,                                                    
Dz 10:1 *)anE\r de/ tis e)n *kaisarei/a| o)no/mati *kornE/lios, e(katonta/rCHEs e)k spei/rEs tE=s kaloume/nEs *)italikE=s,
Dz 10:1 anEr de tis en kaisareia onomati kornElios, hekatontarCHEs ek speirEs tEs kalumenEs italikEs,
Dz 10:1 n-----nsm- c--------- ri----nsm- p--------- n-----dsf- n-----dsn- n-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsf- ra----gsf- v--pppgsf- a-----gsf-
Dz 10:1 G0435 G1161 G5100 G1722 G2542 G3686 G2883 G1543 G1537 G4686 G3588 G2564 G2483
Dz 10:1 W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską,
Dz 10:1
Dz 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:1
Dz 10:1  W  Cezarei  był  kilka  mąż  nazwa  Cornelius  centurion  z  półka  o nazwie  Włoski zespół
Dz 10:1 G1722 G2542 G2258 G5100 G0435 G3686 G2883 G1543 G1537 G4686 G2564 G2483
Dz 10:2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,                                    
Dz 10:2 eu)sebE\s kai\ fobou/menos to\n Teo\n su\n panti\ tO=| oi)/kO| au)tou=, poiO=n e)leEmosu/nas polla\s tO=| laO=| kai\ deo/menos tou= Teou= dia\ panto/s,
Dz 10:2 eusebEs kai fobumenos ton Teon syn panti tO oikO autu, poiOn eleEmosynas pollas tO laO kai deomenos tu Teu dia pantos,
Dz 10:2 a-----nsm- c--------- v--pmpnsm- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- v--papnsm- n-----apf- a-----apf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v--pmpnsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gsm-
Dz 10:2 G2152 G2532 G5399 G3588 G2316 G4862 G3956 G3588 G3624 G0846 G4160 G1654 G4183 G3588 G2992 G2532 G1189 G3588 G2316 G1223 G3956
Dz 10:2 pobożny i "bojący się Boga" wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga.
Dz 10:2
Dz 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:2
Dz 10:2  pobożny  i  boi  Bóg  z  wszystko  do domu  jego  który wydał  który wydał  wiele  jałmużna  osoby  i  zawsze  modlił się  Bóg
Dz 10:2 G2152 G2532 G5399 G2316 G4862 G3956 G3624 G0846 G4160 G5037 G4183 G1654 G2992 G2532 G1275 G1189 G2316
Dz 10:3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε.                                      
Dz 10:3 ei)=den e)n o(ra/mati fanerO=s O(sei\ peri\ O(/ran e)na/tEn tE=s E(me/ras a)/ggelon tou= Teou= ei)selTo/nta pro\s au)to\n kai\ ei)po/nta au)tO=|, *kornE/lie.
Dz 10:3 eiden en horamati fanerOs hOsei peri hOran enatEn tEs hEmeras aNgelon tu Teu eiselTonta pros auton kai eiponta autO, kornElie.
Dz 10:3 v-3aai-s-- p--------- n-----dsn- d--------- d--------- p--------- n-----asf- a-----asf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--aapasm- p--------- rp----asm- c--------- v--aapasm- rp----dsm- n-----vsm-
Dz 10:3 G1492 G1722 G3705 G5320 G5616 G4012 G5610 G1766 G3588 G2250 G0032 G3588 G2316 G1525 G4314 G0846 G2532 G2036 G0846 G2883
Dz 10:3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu!
Dz 10:3
Dz 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:3
Dz 10:3  w  wizja  jasny  online  o  Dziewiąty  godziny  Dzień  Angela  Bóg  który  wprowadzonych  do  to  i  powiedział  go  Cornelius
Dz 10:3 G1722 G3705 G5320 G1492 G5616 G1766 G5610 G2250 G0032 G2316 G1525 G1525 G4314 G0846 G2532 G2036 G0846 G2883
Dz 10:4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ.                        
Dz 10:4 o( de\ a)teni/sas au)tO=| kai\ e)/mfobos geno/menos ei)=pen, *ti/ e)stin, ku/rie; ei)=pen de\ au)tO=|, *ai( proseuCHai/ sou kai\ ai( e)leEmosu/nai sou a)ne/bEsan ei)s mnEmo/sunon e)/mprosTen tou= Teou=.
Dz 10:4 ho de atenisas autO kai emfobos genomenos eipen, ti estin, kyrie; eipen de autO, hai proseuCHai su kai hai eleEmosynai su anebEsan eis mnEmosynon emprosTen tu Teu.
Dz 10:4 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----dsm- c--------- a-----nsm- v--ampnsm- v-3aai-s-- ri----nsn- v-3pai-s-- n-----vsm- v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- ra----npf- n-----npf- rp----gs-- c--------- ra----npf- n-----npf- rp----gs-- v-3aai-p-- p--------- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 10:4 G3588 G1161 G0816 G0846 G2532 G1719 G1096 G2036 G5101 G2076 G2962 G2036 G1161 G0846 G3588 G4335 G4675 G2532 G3588 G1654 G4675 G0305 G1519 G3422 G1715 G3588 G2316
Dz 10:4 On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: Co, panie? Odpowiedział mu: Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu.
Dz 10:4
Dz 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:4
Dz 10:4  zaś  szukam  to  przestraszony  przestraszony  powiedział  że  Władca  odpowiedzi  go  Modlitwa  twój  i  jałmużna  twój  przyszedł  w  pamięć  przed  Bóg
Dz 10:4 G1161 G0816 G0846 G1096 G1719 G2036 G5101 G2962 G2036 G0846 G4335 G4675 G2532 G1654 G4675 G0305 G1519 G3422 G1799 G2316
Dz 10:5 καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος·                                                    
Dz 10:5 kai\ nu=n pe/mPSon a)/ndras ei)s *)io/ppEn kai\ meta/pemPSai *si/mOna/ tina o(\s e)pikalei=tai *pe/tros:
Dz 10:5 kai nyn pemPSon andras eis ioppEn kai metapemPSai simOna tina hos epikaleitai petros:
Dz 10:5 c--------- d--------- v-2aad-s-- n-----apm- p--------- n-----asf- c--------- v-2amd-s-- n-----asm- ri----asm- rr----nsm- v-3ppi-s-- n-----nsm-
Dz 10:5 G2532 G3568 G3992 G0435 G1519 G2445 G2532 G3343 G4613 G5100 G3739 G1941 G4074
Dz 10:5 A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem!
Dz 10:5
Dz 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:5
Dz 10:5  Tak  Tak  iść  osoby  w  Joppa  i  wezwać  Simone  o nazwie  Peter
Dz 10:5 G2532 G3568 G3992 G0435 G1519 G2445 G2532 G3343 G4613 G1941 G4074
Dz 10:6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.                                                        
Dz 10:6 ou(=tos Xeni/DZetai para/ tini *si/mOni bursei=, O(=| e)stin oi)ki/a para\ Ta/lassan.
Dz 10:6 hutos XeniDZetai para tini simOni byrsei, hO estin oikia para Talassan.
Dz 10:6 rd----nsm- v-3ppi-s-- p--------- ri----dsm- n-----dsm- n-----dsm- rr----dsm- v-3pai-s-- n-----nsf- p--------- n-----asf-
Dz 10:6 G3778 G3579 G3844 G5100 G4613 G1038 G3739 G2076 G3614 G3844 G2281
Dz 10:6 Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem.
Dz 10:6
Dz 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:6
Dz 10:6  On  gość  w  kilka  Simone  garbarz  kogo  do domu  jest  w  morze
Dz 10:6 G3778 G3579 G3844 G5100 G4613 G1038 G3739 G3614 G2076 G3844 G2281
Dz 10:7 ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ,                                          
Dz 10:7 O(s de\ a)pE=lTen o( a)/ggelos o( lalO=n au)tO=|, fOnE/sas du/o tO=n oi)ketO=n kai\ stratiO/tEn eu)sebE= tO=n proskarterou/ntOn au)tO=|,
Dz 10:7 hOs de apElTen ho aNgelos ho lalOn autO, fOnEsas dyo tOn oiketOn kai stratiOtEn eusebE tOn proskarteruntOn autO,
Dz 10:7 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----dsm- v--aapnsm- a-----apm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----asm- a-----asm- ra----gpm- v--papgpm- rp----dsm-
Dz 10:7 G5613 G1161 G0565 G3588 G0032 G3588 G2980 G0846 G5455 G1417 G3588 G3610 G2532 G4757 G2152 G3588 G4342 G0846
Dz 10:7 Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych.
Dz 10:7
Dz 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:7
Dz 10:7  Kiedy  Anioł  powiedzenie  Cornelius  od  powołanie  dwa  ich  pracowników  i  pobożny  Wojownik  stacjonujących  w  To
Dz 10:7 G5613 G0032 G2980 G2883 G0565 G5455 G1417 G0846 G3610 G2532 G2152 G4757 G4342 G4342 G0846
Dz 10:8 καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.                                                            
Dz 10:8 kai\ e)XEgEsa/menos a(/panta au)toi=s a)pe/steilen au)tou\s ei)s tE\n *)io/ppEn.
Dz 10:8 kai eXEgEsamenos hapanta autois apesteilen autus eis tEn ioppEn.
Dz 10:8 c--------- v--ampnsm- a-----apn- rp----dpm- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 10:8 G2532 G1834 G0537 G0846 G0649 G0846 G1519 G3588 G2445
Dz 10:8 Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy.
Dz 10:8
Dz 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:8
Dz 10:8  i  mówi  ich  wszystko  wysłane  ich  w  Joppa
Dz 10:8 G2532 G1834 G0846 G0537 G0649 G0846 G1519 G2445
Dz 10:9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην.                                          
Dz 10:9 *tE=| de\ e)pau/rion o(doiporou/ntOn e)kei/nOn kai\ tE=| po/lei e)ggiDZo/ntOn a)ne/bE *pe/tros e)pi\ to\ dO=ma proseu/XasTai peri\ O(/ran e(/ktEn.
Dz 10:9 tE de epaurion hodoiporuntOn ekeinOn kai tE polei eNgiDZontOn anebE petros epi to dOma proseuXasTai peri hOran hektEn.
Dz 10:9 ra----dsf- c--------- d--------- v--papgpm- rd----gpm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papgpm- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asn- n-----asn- v--amn---- p--------- n-----asf- a-----asf-
Dz 10:9 G3588 G1161 G1887 G3596 G1565 G2532 G3588 G4172 G1448 G0305 G4074 G1909 G3588 G1430 G4336 G4012 G5610 G1623
Dz 10:9 Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina.
Dz 10:9
Dz 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:9
Dz 10:9  W  inny  dzień  one  były  i  zbliża się  Miasto  Peter  o  szósty  godziny  wstąpił  w  top  do domu  modlić się
Dz 10:9 G1887 G1887 G1887 G1565 G3596 G2532 G1448 G4172 G4074 G4012 G1623 G5610 G0305 G1909 G1430 G1430 G4336
Dz 10:10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν ἔκστασις,                                                    
Dz 10:10 e)ge/neto de\ pro/speinos kai\ E)/Telen geu/sasTai: paraskeuaDZo/ntOn de\ au)tO=n e)ge/neto e)p' au)to\n e)/kstasis,
Dz 10:10 egeneto de prospeinos kai ETelen geusasTai: paraskeuaDZontOn de autOn egeneto ep' auton ekstasis,
Dz 10:10 v-3ami-s-- c--------- a-----nsm- c--------- v-3iai-s-- v--amn---- v--papgpm- c--------- rp----gpm- v-3ami-s-- p--------- rp----asm- n-----nsf-
Dz 10:10 G1096 G1161 G4361 G2532 G2309 G1089 G3903 G1161 G0846 G1096 G1909 G0846 G1611
Dz 10:10 Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie.
Dz 10:10
Dz 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:10
Dz 10:10  I  filcu  głód  i  jak  jest  tak  jako  zostały przygotowane  on  przyjść  w  delirium
Dz 10:10 G1161 G1096 G4361 G2532 G2309 G1089 G1161 G1565 G3903 G0846 G1968 G1909 G1611
Dz 10:11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,                                          
Dz 10:11 kai\ TeOrei= to\n ou)rano\n a)neO|gme/non kai\ katabai=non skeu=o/s ti O(s o)To/nEn mega/lEn te/ssarsin a)rCHai=s kaTie/menon e)pi\ tE=s gE=s,
Dz 10:11 kai TeOrei ton uranon aneOgmenon kai katabainon skeuos ti hOs oTonEn megalEn tessarsin arCHais kaTiemenon epi tEs gEs,
Dz 10:11 c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--xppasm- c--------- v--papasn- n-----asn- ri----asn- c--------- n-----asf- a-----asf- a-----dpf- n-----dpf- v--pppasn- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 10:11 G2532 G2334 G3588 G3772 G0455 G2532 G2597 G4632 G5100 G5613 G3607 G3173 G5064 G0746 G2524 G1909 G3588 G1093
Dz 10:11 Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi.
Dz 10:11
Dz 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:11
Dz 10:11  i  widzi  otwór  niebo  i  malejąco  do  to  kilka  statek  jako  wielki  płótno  związany  cztery  kąt  i  zawieść  w  ziemia
Dz 10:11 G2532 G2334 G0455 G3772 G2532 G2597 G1909 G0846 G5100 G4632 G5613 G3173 G3607 G1210 G5064 G0746 G2532 G2524 G1909 G1093
Dz 10:12 ἐν ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.                                                  
Dz 10:12 e)n O(=| u(pE=rCHen pa/nta ta\ tetra/poda kai\ e(rpeta\ tE=s gE=s kai\ peteina\ tou= ou)ranou=.
Dz 10:12 en hO hypErCHen panta ta tetrapoda kai herpeta tEs gEs kai peteina tu uranu.
Dz 10:12 p--------- rr----dsn- v-3iai-s-- a-----npn- ra----npn- a-----npn- c--------- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----npn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 10:12 G1722 G3739 G5225 G3956 G3588 G5074 G2532 G2062 G3588 G1093 G2532 G4071 G3588 G3772
Dz 10:12 Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne.
Dz 10:12
Dz 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:12
Dz 10:12  w  To  były  wszystko  czworonogów  naziemny  Zwierząt  pełzające  i  Ptaków  Niebieski
Dz 10:12 G1722 G3739 G5225 G3956 G5074 G1093 G2342 G2062 G2532 G4071 G3772
Dz 10:13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.                                                          
Dz 10:13 kai\ e)ge/neto fOnE\ pro\s au)to/n, *)anasta/s, *pe/tre, Tu=son kai\ fa/ge.
Dz 10:13 kai egeneto fOnE pros auton, anastas, petre, Tyson kai fage.
Dz 10:13 c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- p--------- rp----asm- v--aapnsm- n-----vsm- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s--
Dz 10:13 G2532 G1096 G5456 G4314 G0846 G0450 G4074 G2380 G2532 G5315
Dz 10:13 Zabijaj, Piotrze, i jedz! - odezwał się do niego głos.
Dz 10:13
Dz 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:13
Dz 10:13  I  był  głos  do  to  Powstać  Peter  zabić  i  Jeść
Dz 10:13 G2532 G1096 G5456 G4314 G0846 G0450 G4074 G2380 G2532 G5315
Dz 10:14 δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.                                                    
Dz 10:14 o( de\ *pe/tros ei)=pen, *mEdamO=s, ku/rie, o(/ti ou)de/pote e)/fagon pa=n koino\n kai\ a)ka/Tarton.
Dz 10:14 ho de petros eipen, mEdamOs, kyrie, hoti udepote efagon pan koinon kai akaTarton.
Dz 10:14 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- d--------- n-----vsm- c--------- d--------- v-1aai-s-- a-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn-
Dz 10:14 G3588 G1161 G4074 G2036 G3365 G2962 G3754 G3763 G5315 G3956 G2839 G2532 G0169
Dz 10:14 O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego - odpowiedział Piotr.
Dz 10:14
Dz 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:14
Dz 10:14  Ale  Peter  powiedział  nie  Władca  nigdy  ate  nic  zły  lub  nieczysty
Dz 10:14 G1161 G4074 G2036 G3365 G2962 G3763 G5315 G3956 G2839 G2228 G0169
Dz 10:15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.                                                  
Dz 10:15 kai\ fOnE\ pa/lin e)k deute/rou pro\s au)to/n, *(\a o( Teo\s e)kaTa/risen su\ mE\ koi/nou.
Dz 10:15 kai fOnE palin ek deuteru pros auton, ha ho Teos ekaTarisen sy mE koinu.
Dz 10:15 c--------- n-----nsf- d--------- p--------- a-----gsn- p--------- rp----asm- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ns-- d--------- v-2pad-s--
Dz 10:15 G2532 G5456 G3825 G1537 G1208 G4314 G0846 G3739 G3588 G2316 G2511 G4771 G3361 G2840
Dz 10:15 A głos znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił.
Dz 10:15
Dz 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:15
Dz 10:15  Następnie  w  inny  głos  do  to  że  Bóg  oczyszczony  ty, wy  nie  Cześć  nieczysty
Dz 10:15 G3825 G1537 G1208 G5456 G4314 G0846 G3739 G2316 G2511 G4771 G3361 G2840 G2840
Dz 10:16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.                                                    
Dz 10:16 tou=to de\ e)ge/neto e)pi\ tri/s, kai\ eu)Tu\s a)nelE/mfTE to\ skeu=os ei)s to\n ou)rano/n.
Dz 10:16 tuto de egeneto epi tris, kai euTys anelEmfTE to skeuos eis ton uranon.
Dz 10:16 rd----nsn- c--------- v-3ami-s-- p--------- d--------- c--------- a-----nsm- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 10:16 G5124 G1161 G1096 G1909 G5151 G2532 G2117 G0353 G3588 G4632 G1519 G3588 G3772
Dz 10:16 Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.
Dz 10:16
Dz 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:16
Dz 10:16  To  był  trzy razy  trzy razy  i  statek  ponownie  róża  w  niebo
Dz 10:16 G5124 G1096 G1909 G5151 G2532 G4632 G3825 G0353 G1519 G3772
Dz 10:17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,                
Dz 10:17 *(Os de\ e)n e(autO=| diEpo/rei o( *pe/tros ti/ a)\n ei)/E to\ o(/rama o(\ ei)=den, i)dou\ oi( a)/ndres oi( a)pestalme/noi u(po\ tou= *kornEli/ou dierOtE/santes tE\n oi)ki/an tou= *si/mOnos e)pe/stEsan e)pi\ to\n pulO=na,
Dz 10:17 hOs de en heautO diEporei ho petros ti an eiE to horama ho eiden, idu hoi andres hoi apestalmenoi hypo tu kornEliu dierOtEsantes tEn oikian tu simOnos epestEsan epi ton pylOna,
Dz 10:17 c--------- c--------- p--------- rp----dsm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ri----nsn- x--------- v-3pao-s-- ra----nsn- n-----nsn- rr----asn- v-3aai-s-- x--------- ra----npm- n-----npm- ra----npm- v--xppnpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 10:17 G5613 G1161 G1722 G1438 G1280 G3588 G4074 G5101 G0302 G1498 G3588 G3705 G3739 G1492 G2400 G3588 G0435 G3588 G0649 G5259 G3588 G2883 G1331 G3588 G3614 G3588 G4613 G2186 G1909 G3588 G4440
Dz 10:17 Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona.
Dz 10:17
Dz 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:17
Dz 10:17  Kiedy  zaś  Peter  zaskoczony  w  się  że  by  średni  wizja  który  online  tutaj  tutaj  Mężczyzn  wysłane  Cornelius  dociekliwy  do domu  Simone  zatrzymany  w  brama
Dz 10:17 G5613 G1161 G4074 G1280 G1722 G1438 G5101 G0302 G1498 G3705 G3739 G1492 G2400 G2532 G0435 G0649 G2883 G1331 G3614 G4613 G2186 G1909 G4440
Dz 10:18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.                                                          
Dz 10:18 kai\ fOnE/santes e)punTa/nonto ei) *si/mOn o( e)pikalou/menos *pe/tros e)nTa/de Xeni/DZetai.
Dz 10:18 kai fOnEsantes epynTanonto ei simOn ho epikalumenos petros enTade XeniDZetai.
Dz 10:18 c--------- v--aapnpm- v-3imi-p-- x--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- d--------- v-3ppi-s--
Dz 10:18 G2532 G5455 G4441 G1487 G4613 G3588 G1941 G4074 G1759 G3579
Dz 10:18 Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem? - pytali głośno.
Dz 10:18
Dz 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:18
Dz 10:18  i  płacz  pytanie  tutaj  czy  Simon  o nazwie  Peter
Dz 10:18 G2532 G5455 G4441 G1759 G1487 G4613 G1941 G4074
Dz 10:19 τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν [αὐτῷ] τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε·                                              
Dz 10:19 tou= de\ *pe/trou dienTumoume/nou peri\ tou= o(ra/matos ei)=pen [au)tO=|] to\ pneu=ma, *)idou\ a)/ndres trei=s DZEtou=nte/s se:
Dz 10:19 tu de petru dienTymumenu peri tu horamatos eipen [autO] to pneuma, idu andres treis DZEtuntes se:
Dz 10:19 ra----gsm- c--------- n-----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsn- n-----nsn- x--------- n-----npm- a-----npm- v--papnpm- rp----as--
Dz 10:19 G3588 G1161 G4074 G1760 G4012 G3588 G3705 G2036 G0846 G3588 G4151 G2400 G0435 G5140 G2212 G4571
Dz 10:19 Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi.
Dz 10:19
Dz 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:19
Dz 10:19  tak  Peter  myśl  o  wizja  Duch  powiedział  go  tutaj  trzy  Prawa  poszukiwanie  ty, wy
Dz 10:19 G1161 G4074 G1760 G4012 G3705 G4151 G2036 G0846 G2400 G5140 G0435 G2212 G4571
Dz 10:20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.                                                    
Dz 10:20 a)lla\ a)nasta\s kata/bETi kai\ poreu/ou su\n au)toi=s mEde\n diakrino/menos, o(/ti e)gO\ a)pe/stalka au)tou/s.
Dz 10:20 alla anastas katabETi kai poreuu syn autois mEden diakrinomenos, hoti egO apestalka autus.
Dz 10:20 c--------- v--aapnsm- v-2aad-s-- c--------- v-2pmd-s-- p--------- rp----dpm- a-----asn- v--pmpnsm- c--------- rp----ns-- v-1xai-s-- rp----apm-
Dz 10:20 G0235 G0450 G2597 G2532 G4198 G4862 G0846 G3367 G1252 G3754 G1473 G0649 G0846
Dz 10:20 Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.
Dz 10:20
Dz 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:20
Dz 10:20  Powstać  Spadać  i  Iść  z  ich  najmniej  nie  wątpliwości  dla  Ja  wysłane  ich
Dz 10:20 G0450 G2597 G2532 G4198 G4862 G0846 G3367 G3367 G1252 G1360 G1473 G0649 G0846
Dz 10:21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾿ ἣν πάρεστε;                                          
Dz 10:21 kataba\s de\ *pe/tros pro\s tou\s a)/ndras ei)=pen, *)idou\ e)gO/ ei)mi o(\n DZEtei=te: ti/s E( ai)ti/a di' E(\n pa/reste;
Dz 10:21 katabas de petros pros tus andras eipen, idu egO eimi hon DZEteite: tis hE aitia di' En pareste;
Dz 10:21 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- v-3aai-s-- x--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rr----asm- v-2pai-p-- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rr----asf- v-2pai-p--
Dz 10:21 G2597 G1161 G4074 G4314 G3588 G0435 G2036 G2400 G1473 G1510 G3739 G2212 G5101 G3588 G0156 G1223 G3739 G3918
Dz 10:21 Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?
Dz 10:21
Dz 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:21
Dz 10:21  Peter  znikają  do  osoby  wysłane  do  to  z  Cornelius  powiedział  Ja  kogo  szukam  dla  jak  sprawa  przyszedł
Dz 10:21 G4074 G2597 G4314 G0435 G0649 G4314 G0846 G0575 G2883 G2036 G1473 G3739 G2212 G1223 G5101 G0156 G3918
Dz 10:22 οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.          
Dz 10:22 oi( de\ ei)=pan, *kornE/lios e(katonta/rCHEs, a)nE\r di/kaios kai\ fobou/menos to\n Teo\n marturou/meno/s te u(po\ o(/lou tou= e)/Tnous tO=n *)ioudai/On, e)CHrEmati/sTE u(po\ a)gge/lou a(gi/ou metape/mPSasTai/ se ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ a)kou=sai r(E/mata para\ sou=.
Dz 10:22 hoi de eipan, kornElios hekatontarCHEs, anEr dikaios kai fobumenos ton Teon martyrumenos te hypo holu tu eTnus tOn iudaiOn, eCHrEmatisTE hypo aNgelu hagiu metapemPSasTai se eis ton oikon autu kai akusai rEmata para su.
Dz 10:22 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- v--pmpnsm- ra----asm- n-----asm- v--pppnsm- c--------- p--------- a-----gsn- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- a-----gpm- v-3api-s-- p--------- n-----gsm- a-----gsm- v--amn---- rp----as-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v--aan---- n-----apn- p--------- rp----gs--
Dz 10:22 G3588 G1161 G2036 G2883 G1543 G0435 G1342 G2532 G5399 G3588 G2316 G3140 G5037 G5259 G3650 G3588 G1484 G3588 G2453 G5537 G5259 G0032 G0040 G3343 G4571 G1519 G3588 G3624 G0846 G2532 G0191 G4487 G3844 G4675
Dz 10:22 A oni odpowiedzieli: Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz.
Dz 10:22
Dz 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:22
Dz 10:22  zaś  powiedział  Cornelius  centurion  mąż  cnotliwy  i  boi  Bóg  o przez  o przez  wszystko  Osoby  Juda  otrzymane  z  święty  Angela  komenda  wezwanie  ty, wy  w  do domu  jego  i  słuchać  wypowiedzi  twój
Dz 10:22 G1161 G2036 G2883 G1543 G0435 G1342 G2532 G5399 G2316 G3140 G5259 G3650 G1484 G2453 G5537 G5259 G0040 G0032 G5537 G3343 G4571 G1519 G3624 G0846 G2532 G0191 G4487 G4675
Dz 10:23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ.                                      
Dz 10:23 ei)skalesa/menos ou)=n au)tou\s e)Xe/nisen. *tE=| de\ e)pau/rion a)nasta\s e)XE=lTen su\n au)toi=s, kai/ tines tO=n a)delfO=n tO=n a)po\ *)io/ppEs sunE=lTon au)tO=|.
Dz 10:23 eiskalesamenos un autus eXenisen. tE de epaurion anastas eXElTen syn autois, kai tines tOn adelfOn tOn apo ioppEs synElTon autO.
Dz 10:23 v--ampnsm- c--------- rp----apm- v-3aai-s-- ra----dsf- c--------- d--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- rp----dpm- c--------- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gpm- p--------- n-----gsf- v-3aai-p-- rp----dsm-
Dz 10:23 G1528 G3767 G0846 G3579 G3588 G1161 G1887 G0450 G1831 G4862 G0846 G2532 G5100 G3588 G0080 G3588 G0575 G2445 G4905 G0846
Dz 10:23 [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy.
Dz 10:23
Dz 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:23
Dz 10:23  Następnie  Peter  zaproszenie  ich  leczonych A  w  inny  dzień  róża  iść  z  ich  i  kilka  bracia  Ioppiyskih  iść  z
Dz 10:23 G3767 G4074 G1528 G0846 G3579 G1161 G1887 G1887 G1887 G0450 G1831 G4862 G0846 G2532 G5100 G0080 G2445 G4905 G4905
Dz 10:24 τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν· δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.                                    
Dz 10:24 tE=| de\ e)pau/rion ei)sE=lTen ei)s tE\n *kaisa/reian: o( de\ *kornE/lios E)=n prosdokO=n au)tou/s, sugkalesa/menos tou\s suggenei=s au)tou= kai\ tou\s a)nagkai/ous fi/lous.
Dz 10:24 tE de epaurion eisElTen eis tEn kaisareian: ho de kornElios En prosdokOn autus, syNkalesamenos tus syNgeneis autu kai tus anaNkaius filus.
Dz 10:24 ra----dsf- c--------- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- v--papnsm- rp----apm- v--ampnsm- ra----apm- a-----apm- rp----gsm- c--------- ra----apm- a-----apm- a-----apm-
Dz 10:24 G3588 G1161 G1887 G1525 G1519 G3588 G2542 G3588 G1161 G2883 G2258 G4328 G0846 G4779 G3588 G4773 G0846 G2532 G3588 G0316 G5384
Dz 10:24 Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół.
Dz 10:24
Dz 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:24
Dz 10:24  W  obok  dzień  przyszedł  w  Cezarei  Cornelius  zaś  spodziewany  spodziewany  ich  zwołania  krewnych  ich  i  blisko  Przyjaciele
Dz 10:24 G1887 G1887 G1887 G1525 G1519 G2542 G2883 G1161 G2258 G4328 G0846 G4779 G4773 G0846 G2532 G0316 G5384
Dz 10:25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.                                              
Dz 10:25 O(s de\ e)ge/neto tou= ei)selTei=n to\n *pe/tron, sunantE/sas au)tO=| o( *kornE/lios pesO\n e)pi\ tou\s po/das proseku/nEsen.
Dz 10:25 hOs de egeneto tu eiselTein ton petron, synantEsas autO ho kornElios pesOn epi tus podas prosekynEsen.
Dz 10:25 c--------- c--------- v-3ami-s-- ra----gsn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----apm- n-----apm- v-3aai-s--
Dz 10:25 G5613 G1161 G1096 G3588 G1525 G3588 G4074 G4876 G0846 G3588 G2883 G4098 G1909 G3588 G4228 G4352
Dz 10:25 A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
Dz 10:25
Dz 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:25
Dz 10:25  Kiedy  Peter  wprowadzonych  wprowadzonych  Cornelius  spełnione  jego  skłonił  SAS  do  stóp
Dz 10:25 G5613 G4074 G1096 G1525 G2883 G4876 G0846 G4352 G4098 G1909 G4228
Dz 10:26 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.                                                      
Dz 10:26 o( de\ *pe/tros E)/geiren au)to\n le/gOn, *)ana/stETi: kai\ e)gO\ au)to\s a)/nTrOpo/s ei)mi.
Dz 10:26 ho de petros Egeiren auton legOn, anastETi: kai egO autos anTrOpos eimi.
Dz 10:26 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- v--papnsm- v-2aad-s-- d--------- rp----ns-- rp----nsm- n-----nsm- v-1pai-s--
Dz 10:26 G3588 G1161 G4074 G1453 G0846 G3004 G0450 G2532 G1473 G0846 G0444 G1510
Dz 10:26 Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem.
Dz 10:26
Dz 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:26
Dz 10:26  Peter  zaś  podniesiony  jego  mówi  Powstać  Ja  zbyt  człowiek
Dz 10:26 G4074 G1161 G1453 G0846 G3004 G0450 G0846 G2504 G0444
Dz 10:27 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,                                                              
Dz 10:27 kai\ sunomilO=n au)tO=| ei)sE=lTen, kai\ eu(ri/skei sunelEluTo/tas pollou/s,
Dz 10:27 kai synomilOn autO eisElTen, kai heuriskei synelElyTotas pollus,
Dz 10:27 c--------- v--papnsm- rp----dsm- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- v--xapapm- a-----apm-
Dz 10:27 G2532 G4926 G0846 G1525 G2532 G2147 G4905 G4183
Dz 10:27 Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych.
Dz 10:27
Dz 10:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:27
Dz 10:27  I  mówi  z  go  wprowadzonych  i  znalezionych  wiele  publiczność
Dz 10:27 G2532 G4926 G4926 G0846 G1525 G2532 G2147 G4183 G4905
Dz 10:28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·                            
Dz 10:28 e)/fE te pro\s au)tou/s, *(umei=s e)pi/stasTe O(s a)Te/mito/n e)stin a)ndri\ *)ioudai/O| kolla=sTai E)\ prose/rCHesTai a)llofu/lO|: ka)moi\ o( Teo\s e)/deiXen mEde/na koino\n E)\ a)ka/Tarton le/gein a)/nTrOpon:
Dz 10:28 efE te pros autus, hymeis epistasTe hOs aTemiton estin andri iudaiO kollasTai E proserCHesTai allofylO: kamoi ho Teos edeiXen mEdena koinon E akaTarton legein anTrOpon:
Dz 10:28 v-3iai-s-- c--------- p--------- rp----apm- rp----np-- v-2pmi-p-- d--------- a-----nsn- v-3pai-s-- n-----dsm- a-----dsm- v--ppn---- c--------- v--pmn---- a-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- a-----asm- a-----asm- c--------- a-----asm- v--pan---- n-----asm-
Dz 10:28 G5346 G5037 G4314 G0846 G5210 G1987 G5613 G0111 G2076 G0435 G2453 G2853 G2228 G4334 G0246 G2504 G3588 G2316 G1166 G3367 G2839 G2228 G0169 G3004 G0444
Dz 10:28 Przemówił więc do nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.
Dz 10:28
Dz 10:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:28
Dz 10:28  I  powiedział  ich  ty, wy  wiedzieć  że  Judea  wstrzymać się  komunikować się  lub  blisko  Gentile  ale  Bóg  otwarty  Ja  zaszczycony  ani  jeden  Prawa  zły  lub  nieczysty
Dz 10:28 G5037 G5346 G0846 G5210 G1987 G5613 G2453 G0111 G2853 G2228 G4334 G0246 G2532 G2316 G1166 G1698 G3004 G3367 G3367 G0444 G2839 G2228 G0169
Dz 10:29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με;                                                        
Dz 10:29 dio\ kai\ a)nantirrE/tOs E)=lTon metapemfTei/s. punTa/nomai ou)=n ti/ni lo/gO| metepe/mPSasTe/ me;
Dz 10:29 dio kai anantirrEtOs ElTon metapemfTeis. pynTanomai un tini logO metepemPSasTe me;
Dz 10:29 c--------- d--------- d--------- v-1aai-s-- v--appnsm- v-1pmi-s-- c--------- ri----dsm- n-----dsm- v-2ami-p-- rp----as--
Dz 10:29 G1352 G2532 G0369 G2064 G3343 G4441 G3767 G5101 G3056 G3343 G3165
Dz 10:29 Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?
Dz 10:29
Dz 10:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:29
Dz 10:29  Zatem  jest  zaproszony  i  przyjść  bez zastrzeżeń  Tak  zapytać jakich  spraw  o nazwie  mnie
Dz 10:29 G1352 G3343 G3343 G2532 G2064 G0369 G3767 G4441 G5101 G3056 G3343 G3165
Dz 10:30 καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ                      
Dz 10:30 kai\ o( *kornE/lios e)/fE, *)apo\ teta/rtEs E(me/ras me/CHri tau/tEs tE=s O(/ras E)/mEn tE\n e)na/tEn proseuCHo/menos e)n tO=| oi)/kO| mou, kai\ i)dou\ a)nE\r e)/stE e)nO/pio/n mou e)n e)sTE=ti lampra=|
Dz 10:30 kai ho kornElios efE, apo tetartEs hEmeras meCHri tautEs tEs hOras EmEn tEn enatEn proseuCHomenos en tO oikO mu, kai idu anEr estE enOpion mu en esTEti lampra
Dz 10:30 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- rd----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-1imi-s-- ra----asf- a-----asf- v--pmpnsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- c--------- x--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----gs-- p--------- n-----dsf- a-----dsf-
Dz 10:30 G2532 G3588 G2883 G5346 G0575 G5067 G2250 G3360 G3778 G3588 G5610 G2252 G3588 G1766 G4336 G1722 G3588 G3624 G3450 G2532 G2400 G0435 G2476 G1799 G3450 G1722 G2066 G2986
Dz 10:30 Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie
Dz 10:30
Dz 10:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:30
Dz 10:30  Cornelius  powiedział  czwarty  Dzień  czczo  czczo  do  obecny  godziny  i  dziewiąty  godzina  modlił się  w  jego  do domu  i  tutaj  był  przed  Ja  mąż  w  światło  Odzież
Dz 10:30 G2883 G5346 G5067 G2250 G2252 G3522 G3360 G5026 G5610 G2532 G1766 G5610 G4336 G1722 G3450 G3624 G2532 G2400 G2476 G1799 G3450 G0435 G1722 G2986 G2066
Dz 10:31 καὶ φησίν, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                                                
Dz 10:31 kai\ fEsi/n, *kornE/lie, ei)sEkou/sTE sou E( proseuCHE\ kai\ ai( e)leEmosu/nai sou e)mnE/sTEsan e)nO/pion tou= Teou=.
Dz 10:31 kai fEsin, kornElie, eisEkusTE su hE proseuCHE kai hai eleEmosynai su emnEsTEsan enOpion tu Teu.
Dz 10:31 c--------- v-3pai-s-- n-----vsm- v-3api-s-- rp----gs-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----npf- n-----npf- rp----gs-- v-3api-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 10:31 G2532 G5346 G2883 G1522 G4675 G3588 G4335 G2532 G3588 G1654 G4675 G3415 G1799 G3588 G2316
Dz 10:31 i rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny.
Dz 10:31
Dz 10:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 10:31
Dz 10:31  i  mówi  Cornelius  słyszałem  modlitwa  twój  i  jałmużna  twój  pamięć  przed  Bóg
Dz 10:31 G2532 G5346 G2883 G1522 G4335 G4675 G2532 G1654 G4675 G3403 G1799 G2316
Dz 10:32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.                                          
Dz 10:32 pe/mPSon ou)=n ei)s *)io/ppEn kai\ metaka/lesai *si/mOna o(\s e)pikalei=tai *pe/tros: ou(=tos Xeni/DZetai e)n oi)ki/a| *si/mOnos burse/Os para\ Ta/lassan.
Dz 10:32 pemPSon un eis ioppEn kai metakalesai simOna hos epikaleitai petros: hutos XeniDZetai en oikia simOnos byrseOs para Talassan.
Dz 10:32 v-2aad-s-- c--------- p--------- n-----asf- c--------- v-2amd-s-- n-----asm- rr----nsm- v-3ppi-s-- n-----nsm- rd----nsm- v-3ppi-s-- p--------- n-----dsf- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf-
Dz 10:32 G3992 G3767 G1519 G2445 G2532 G3333 G4613 G3739 G1941