Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz10      do_str_głównej      do_Dz12      
Dz 11:1 Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.                                  
Dz 11:1 *)/Ekousan de\ oi( a)po/stoloi kai\ oi( a)delfoi\ oi( o)/ntes kata\ tE\n *)ioudai/an o(/ti kai\ ta\ e)/TnE e)de/Xanto to\n lo/gon tou= Teou=.
Dz 11:1 Ekusan de hoi apostoloi kai hoi adelfoi hoi ontes kata tEn iudaian hoti kai ta eTnE edeXanto ton logon tu Teu.
Dz 11:1 v-3aai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- ra----npn- n-----npn- v-3ami-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 11:1 G0191 G1161 G3588 G0652 G2532 G3588 G0080 G3588 G5607 G2596 G3588 G2449 G3754 G2532 G3588 G1484 G1209 G3588 G3056 G3588 G2316
Dz 11:1 Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże.
Dz 11:1
Dz 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:1
Dz 11:1  Słyszałem  Apostołowie  i  bracia  dawny  w  Judea  że  i  narodów  miał  słowo  Bóg
Dz 11:1 G0191 G0652 G2532 G0080 G5607 G2596 G2449 G3754 G2532 G1484 G1209 G3056 G2316
Dz 11:2 ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς                                                    
Dz 11:2 o(/te de\ a)ne/bE *pe/tros ei)s *)ierousalE/m, diekri/nonto pro\s au)to\n oi( e)k peritomE=s
Dz 11:2 hote de anebE petros eis ierusalEm, diekrinonto pros auton hoi ek peritomEs
Dz 11:2 c--------- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----asf- v-3imi-p-- p--------- rp----asm- ra----npm- p--------- n-----gsf-
Dz 11:2 G3753 G1161 G0305 G4074 G1519 G2414 G1252 G4314 G0846 G3588 G1537 G4061
Dz 11:2 Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki:
Dz 11:2
Dz 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:2
Dz 11:2  I  kiedy  Peter  przyjść  w  Jerozolima  Obrzezanie  wyrzucał  jego
Dz 11:2 G2532 G3753 G4074 G0305 G1519 G2414 G4061 G1252 G0846
Dz 11:3 λέγοντες ὅτι Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς.                                                        
Dz 11:3 le/gontes o(/ti *ei)sE=lTes pro\s a)/ndras a)krobusti/an e)/CHontas kai\ sune/fages au)toi=s.
Dz 11:3 legontes hoti eisElTes pros andras akrobystian eCHontas kai synefages autois.
Dz 11:3 v--papnpm- c--------- v-2aai-s-- p--------- n-----apm- n-----asf- v--papapm- c--------- v-2aai-s-- rp----dpm-
Dz 11:3 G3004 G3754 G1525 G4314 G0435 G0203 G2192 G2532 G4906 G0846
Dz 11:3 Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - mówili - i jadłeś z nimi.
Dz 11:3
Dz 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:3
Dz 11:3  mówi  iść  do  osoby  nieobrzezany  nieobrzezany  i  ate  z  ich
Dz 11:3 G3004 G1525 G4314 G0435 G0203 G2192 G2532 G4906 G4906 G0846
Dz 11:4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων,                                                              
Dz 11:4 a)rXa/menos de\ *pe/tros e)Xeti/Teto au)toi=s kaTeXE=s le/gOn,
Dz 11:4 arXamenos de petros eXetiTeto autois kaTeXEs legOn,
Dz 11:4 v--ampnsm- c--------- n-----nsm- v-3imi-s-- rp----dpm- d--------- v--papnsm-
Dz 11:4 G0756 G1161 G4074 G1620 G0846 G2517 G3004
Dz 11:4 Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei:
Dz 11:4
Dz 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:4
Dz 11:4  Peter  zaś  rozpoczął  parafraza  ich  na  zamówienie  mówi
Dz 11:4 G4074 G1161 G0756 G1620 G0846 G2517 G2517 G3004
Dz 11:5 Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·                      
Dz 11:5 *)egO\ E)/mEn e)n po/lei *)io/ppE| proseuCHo/menos kai\ ei)=don e)n e)ksta/sei o(/rama, katabai=non skeu=o/s ti O(s o)To/nEn mega/lEn te/ssarsin a)rCHai=s kaTieme/nEn e)k tou= ou)ranou=, kai\ E)=lTen a)/CHri e)mou=:
Dz 11:5 egO EmEn en polei ioppE proseuCHomenos kai eidon en ekstasei horama, katabainon skeuos ti hOs oTonEn megalEn tessarsin arCHais kaTiemenEn ek tu uranu, kai ElTen aCHri emu:
Dz 11:5 rp----ns-- v-1imi-s-- p--------- n-----dsf- n-----dsf- v--pmpnsm- c--------- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf- n-----asn- v--papasn- n-----asn- ri----asn- c--------- n-----asf- a-----asf- a-----dpf- n-----dpf- v--pppasf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gs--
Dz 11:5 G1473 G2252 G1722 G4172 G2445 G4336 G2532 G1492 G1722 G1611 G3705 G2597 G4632 G5100 G5613 G3607 G3173 G5064 G0746 G2524 G1537 G3588 G3772 G2532 G2064 G0891 G1700
Dz 11:5 Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie.
Dz 11:5
Dz 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:5
Dz 11:5  Ja  modlił się  modlił się  i  w  szał  online  wizja  poszedł  kilka  statek  jako  by  wielki  płótno  cztery  kąt  zawieść  z  niebo  i  zstąpił  do  mnie
Dz 11:5 G1473 G2252 G4336 G2532 G1722 G1611 G1492 G3705 G2597 G5100 G4632 G5613 G5613 G3173 G3607 G5064 G0746 G2524 G1537 G3772 G2532 G2064 G0891 G1700
Dz 11:6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.                                  
Dz 11:6 ei)s E(\n a)teni/sas kateno/oun kai\ ei)=don ta\ tetra/poda tE=s gE=s kai\ ta\ TEri/a kai\ ta\ e(rpeta\ kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou=.
Dz 11:6 eis hEn atenisas katenoun kai eidon ta tetrapoda tEs gEs kai ta TEria kai ta herpeta kai ta peteina tu uranu.
Dz 11:6 p--------- rr----asf- v--aapnsm- v-1iai-s-- c--------- v-1aai-s-- ra----apn- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 11:6 G1519 G3739 G0816 G2657 G2532 G1492 G3588 G5074 G3588 G1093 G2532 G3588 G2342 G2532 G3588 G2062 G2532 G3588 G4071 G3588 G3772
Dz 11:6 Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne.
Dz 11:6
Dz 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:6
Dz 11:6  spojrzał  w  to  biorąc pod uwagę  widziałem  czworonogów  Ziemia  zwierząt  gady  i  Ptaków  Niebieski
Dz 11:6 G0816 G1519 G3739 G2657 G1492 G5074 G1093 G2342 G2062 G2532 G4071 G3772
Dz 11:7 ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.                                                      
Dz 11:7 E)/kousa de\ kai\ fOnE=s legou/sEs moi, *)anasta/s, *pe/tre, Tu=son kai\ fa/ge.
Dz 11:7 Ekusa de kai fOnEs legusEs moi, anastas, petre, Tyson kai fage.
Dz 11:7 v-1aai-s-- c--------- d--------- n-----gsf- v--papgsf- rp----ds-- v--aapnsm- n-----vsm- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s--
Dz 11:7 G0191 G1161 G2532 G5456 G3004 G3427 G0450 G4074 G2380 G2532 G5315
Dz 11:7 Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: " Zabijaj, Piotrze, i jedz! "
Dz 11:7
Dz 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:7
Dz 11:7  I  słyszałem  głos  głośnik  mnie  Powstać  Peter  zabić  i  Jeść
Dz 11:7 G1161 G0191 G5456 G3004 G3427 G0450 G4074 G2380 G2532 G5315
Dz 11:8 εἶπον δέ, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι κοινὸν ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.                                                
Dz 11:8 ei)=pon de/, *mEdamO=s, ku/rie, o(/ti koino\n E)\ a)ka/Tarton ou)de/pote ei)sE=lTen ei)s to\ sto/ma mou.
Dz 11:8 eipon de, mEdamOs, kyrie, hoti koinon E akaTarton udepote eisElTen eis to stoma mu.
Dz 11:8 v-1aai-s-- c--------- d--------- n-----vsm- c--------- a-----nsn- c--------- a-----nsn- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Dz 11:8 G2036 G1161 G3365 G2962 G3754 G2839 G2228 G0169 G3763 G1525 G1519 G3588 G4750 G3450
Dz 11:8 Odpowiedziałem: "O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego".
Dz 11:8
Dz 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:8
Dz 11:8  zaś  powiedział  nie  Władca  nic  zły  lub  nieczysty  nigdy  włączone  w  usta  mój
Dz 11:8 G1161 G2036 G3365 G2962 G3956 G2839 G2228 G0169 G3763 G1525 G1519 G4750 G3450
Dz 11:9 ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.                                              
Dz 11:9 a)pekri/TE de\ fOnE\ e)k deute/rou e)k tou= ou)ranou=, *(\a o( Teo\s e)kaTa/risen su\ mE\ koi/nou.
Dz 11:9 apekriTE de fOnE ek deuteru ek tu uranu, ha ho Teos ekaTarisen sy mE koinu.
Dz 11:9 v-3api-s-- c--------- n-----nsf- p--------- a-----gsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ns-- d--------- v-2pad-s--
Dz 11:9 G0611 G1161 G5456 G1537 G1208 G1537 G3588 G3772 G3739 G3588 G2316 G2511 G4771 G3361 G2840
Dz 11:9 Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi:
Dz 11:9
Dz 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:9
Dz 11:9  I  odpowiedzi  mnie  głos  ponownie  ponownie  z  niebo  że  Bóg  oczyszczony  ty, wy  nie  Cześć  nieczysty
Dz 11:9 G1161 G0611 G3427 G5456 G1208 G1537 G1537 G3772 G3739 G2316 G2511 G4771 G3361 G2840 G2840
Dz 11:10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.                                                    
Dz 11:10 tou=to de\ e)ge/neto e)pi\ tri/s, kai\ a)nespa/sTE pa/lin a(/panta ei)s to\n ou)rano/n.
Dz 11:10 tuto de egeneto epi tris, kai anespasTE palin hapanta eis ton uranon.
Dz 11:10 rd----nsn- c--------- v-3ami-s-- p--------- d--------- c--------- v-3api-s-- d--------- a-----npn- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 11:10 G5124 G1161 G1096 G1909 G5151 G2532 G0385 G3825 G0537 G1519 G3588 G3772
Dz 11:10 "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba.
Dz 11:10
Dz 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:10
Dz 11:10  To  był  trzy razy  i  ponownie  róża  wszystko  w  niebo
Dz 11:10 G5124 G1096 G5151 G2532 G3825 G0385 G0537 G1519 G3772
Dz 11:11 καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με.                                          
Dz 11:11 kai\ i)dou\ e)XautE=s trei=s a)/ndres e)pe/stEsan e)pi\ tE\n oi)ki/an e)n E(=| E)=men, a)pestalme/noi a)po\ *kaisarei/as pro/s me.
Dz 11:11 kai idu eXautEs treis andres epestEsan epi tEn oikian en hE Emen, apestalmenoi apo kaisareias pros me.
Dz 11:11 c--------- x--------- d--------- a-----npm- n-----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- rr----dsf- v-1iai-p-- v--xppnpm- p--------- n-----gsf- p--------- rp----as--
Dz 11:11 G2532 G2400 G1824 G5140 G0435 G2186 G1909 G3588 G3614 G1722 G3739 G2258 G0649 G0575 G2542 G4314 G3165
Dz 11:11 Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy.
Dz 11:11
Dz 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:11
Dz 11:11  I  tutaj  w  że  najbardziej  h  trzy  Prawa  stal  przed  do domu  w  gdzie  był  wysłane  z  Cezarei  do  mnie
Dz 11:11 G2532 G2400 G1824 G1824 G1824 G1824 G5140 G0435 G2186 G1909 G3614 G1722 G3739 G2252 G0649 G0575 G2542 G4314 G3165
Dz 11:12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός·                          
Dz 11:12 ei)=pen de\ to\ pneu=ma/ moi sunelTei=n au)toi=s mEde\n diakri/nanta. E)=lTon de\ su\n e)moi\ kai\ oi( e(\X a)delfoi\ ou(=toi, kai\ ei)sE/lTomen ei)s to\n oi)=kon tou= a)ndro/s:
Dz 11:12 eipen de to pneuma moi synelTein autois mEden diakrinanta. ElTon de syn emoi kai hoi heX adelfoi hutoi, kai eisElTomen eis ton oikon tu andros:
Dz 11:12 v-3aai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----ds-- v--aan---- rp----dpm- a-----asn- v--aapasm- v-3aai-p-- c--------- p--------- rp----ds-- d--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- rd----npm- c--------- v-1aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 11:12 G2036 G1161 G3588 G4151 G3427 G4905 G0846 G3367 G1252 G2064 G1161 G4862 G1698 G2532 G3588 G1803 G0080 G3778 G2532 G1525 G1519 G3588 G3624 G3588 G0435
Dz 11:12 Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka.
Dz 11:12
Dz 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:12
Dz 11:12  Duch  powiedział  mnie  był  z  ich  najmniej  wątpliwości  Wysłać  z  Ja  i  te  sześć  bracia  i  my  przyszedł  w  do domu  Prawa
Dz 11:12 G4151 G2036 G3427 G4905 G4905 G0846 G3367 G1252 G2064 G4862 G1698 G2532 G3778 G1803 G0080 G2532 G1525 G1525 G1519 G3624 G0435
Dz 11:13 ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν [τὸν] ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον,                              
Dz 11:13 a)pE/ggeilen de\ E(mi=n pO=s ei)=den [to\n] a)/ggelon e)n tO=| oi)/kO| au)tou= staTe/nta kai\ ei)po/nta, *)apo/steilon ei)s *)io/ppEn kai\ meta/pemPSai *si/mOna to\n e)pikalou/menon *pe/tron,
Dz 11:13 apENgeilen de hEmin pOs eiden [ton] aNgelon en tO oikO autu staTenta kai eiponta, aposteilon eis ioppEn kai metapemPSai simOna ton epikalumenon petron,
Dz 11:13 v-3aai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- v--appasm- c--------- v--aapasm- v-2aad-s-- p--------- n-----asf- c--------- v-2amd-s-- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- n-----asm-
Dz 11:13 G0518 G1161 G2254 G4459 G1492 G3588 G0032 G1722 G3588 G3624 G0846 G2476 G2532 G2036 G0649 G1519 G2445 G2532 G3343 G4613 G3588 G1941 G4074
Dz 11:13 On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: "Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem!
Dz 11:13
Dz 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:13
Dz 11:13  powiedział  nas  jako  online  w  do domu  jego  Angela  który  był  i  powiedział  go  iść  w  Joppa  osoby  i  wezwać  Simone  o nazwie  Peter
Dz 11:13 G0518 G2254 G4459 G1492 G1722 G3624 G0846 G0032 G2476 G2476 G2532 G2036 G0846 G0649 G1519 G2445 G0435 G2532 G3343 G4613 G1941 G4074
Dz 11:14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς οἶκός σου.                                                
Dz 11:14 o(\s lalE/sei r(E/mata pro\s se\ e)n oi(=s sOTE/sE| su\ kai\ pa=s o( oi)=ko/s sou.
Dz 11:14 hos lalEsei rEmata pros se en hois sOTEsE sy kai pas ho oikos su.
Dz 11:14 rr----nsm- v-3fai-s-- n-----apn- p--------- rp----as-- p--------- rr----dpn- v-2fpi-s-- rp----ns-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
Dz 11:14 G3739 G2980 G4487 G4314 G4571 G1722 G3739 G4982 G4771 G2532 G3956 G3588 G3624 G4675
Dz 11:14 On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom".
Dz 11:14
Dz 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:14
Dz 11:14  on  powiedzieć  ty, wy  ty, wy  słowa  który  który  zapisać  ty, wy  i  wszystko  do domu  swój
Dz 11:14 G3739 G2980 G4314 G4571 G4487 G1722 G3739 G4982 G4771 G2532 G3956 G3624 G4675
Dz 11:15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.                                      
Dz 11:15 e)n de\ tO=| a)/rXasTai/ me lalei=n e)pe/pesen to\ pneu=ma to\ a(/gion e)p' au)tou\s O(/sper kai\ e)f' E(ma=s e)n a)rCHE=|.
Dz 11:15 en de tO arXasTai me lalein epepesen to pneuma to hagion ep' autus hOsper kai ef' Emas en arCHE.
Dz 11:15 p--------- c--------- ra----dsn- v--amn---- rp----as-- v--pan---- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- p--------- rp----apm- c--------- d--------- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsf-
Dz 11:15 G1722 G1161 G3588 G0756 G3165 G2980 G1968 G3588 G4151 G3588 G0040 G1909 G0846 G5618 G2532 G1909 G2248 G1722 G0746
Dz 11:15 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku.
Dz 11:15
Dz 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:15
Dz 11:15  Kiedy  zaś  rozpoczął  Ja  mówić  gone  w  ich  Duch  Święty  jako  i  w  nas  początkowo  początkowo
Dz 11:15 G1722 G1161 G0756 G3165 G2980 G1968 G1909 G0846 G4151 G0040 G5618 G2532 G1909 G2248 G0746 G1722
Dz 11:16 ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ.                                        
Dz 11:16 e)mnE/sTEn de\ tou= r(E/matos tou= kuri/ou O(s e)/legen, *)iOa/nnEs me\n e)ba/ptisen u(/dati, u(mei=s de\ baptisTE/sesTe e)n pneu/mati a(gi/O|.
Dz 11:16 emnEsTEn de tu rEmatos tu kyriu hOs elegen, iOannEs men ebaptisen hydati, hymeis de baptisTEsesTe en pneumati hagiO.
Dz 11:16 v-1api-s-- c--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----dsn- rp----np-- c--------- v-2fpi-p-- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Dz 11:16 G3415 G1161 G3588 G4487 G3588 G2962 G5613 G3004 G2491 G3303 G0907 G5204 G5210 G1161 G0907 G1722 G4151 G0040
Dz 11:16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym".
Dz 11:16
Dz 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:16
Dz 11:16  Następnie  pamiętać  słowo  Władca  jako  powiedział  Jan  chrzest  woda  i  ty, wy  będzie  chrzest  Duch  Duch  Święty
Dz 11:16 G1161 G3403 G4487 G2962 G5613 G3004 G2491 G0907 G5204 G1161 G5210 G0907 G0907 G1722 G4151 G0040
Dz 11:17 εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν;                          
Dz 11:17 ei) ou)=n tE\n i)/sEn dOrea\n e)/dOken au)toi=s o( Teo\s O(s kai\ E(mi=n pisteu/sasin e)pi\ to\n ku/rion *)iEsou=n *CHristo/n, e)gO\ ti/s E)/mEn dunato\s kOlu=sai to\n Teo/n;
Dz 11:17 ei un tEn isEn dOrean edOken autois ho Teos hOs kai hEmin pisteusasin epi ton kyrion iEsun CHriston, egO tis EmEn dynatos kOlysai ton Teon;
Dz 11:17 c--------- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- d--------- rp----dp-- v--aapdpm- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- rp----ns-- ri----nsm- v-1imi-s-- a-----nsm- v--aan---- ra----asm- n-----asm-
Dz 11:17 G1487 G3767 G3588 G2470 G1431 G1325 G0846 G3588 G2316 G5613 G2532 G2254 G4100 G1909 G3588 G2962 G2424 G5547 G1473 G5101 G2252 G1415 G2967 G3588 G2316
Dz 11:17 Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?
Dz 11:17
Dz 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:17
Dz 11:17  Tak  jeśli  Bóg  dał  ich  taki  zaś  prezent  jako  i  nas  którzy uwierzyli  Władca  Jezus  Chrystus  kto  zaś  Ja  może  zapobiec  Bóg
Dz 11:17 G3767 G1487 G2316 G1325 G0846 G2470 G2470 G1431 G5613 G2532 G2254 G4100 G2962 G2424 G5547 G5101 G1161 G1473 G1415 G2967 G2316
Dz 11:18 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες, Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν.                                    
Dz 11:18 a)kou/santes de\ tau=ta E(su/CHasan kai\ e)do/Xasan to\n Teo\n le/gontes, *)/ara kai\ toi=s e)/Tnesin o( Teo\s tE\n meta/noian ei)s DZOE\n e)/dOken.
Dz 11:18 akusantes de tauta hEsyCHasan kai edoXasan ton Teon legontes, ara kai tois eTnesin ho Teos tEn metanoian eis DZOEn edOken.
Dz 11:18 v--aapnpm- c--------- rd----apn- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- v--papnpm- c--------- d--------- ra----dpn- n-----dpn- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asf- v-3aai-s--
Dz 11:18 G0191 G1161 G5023 G2270 G2532 G1392 G3588 G2316 G3004 G0686 G2532 G3588 G1484 G3588 G2316 G3588 G3341 G1519 G2222 G1325
Dz 11:18 Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli.
Dz 11:18
Dz 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:18
Dz 11:18  Przesłuchanie  to  uspokoił  i  uwielbiony  Bóg  mówi  online  online  i  Pogan  dał  Bóg  skrucha  w  życie
Dz 11:18 G0191 G5023 G2270 G2532 G1392 G2316 G3004 G0686 G1065 G2532 G1484 G1325 G2316 G3341 G1519 G2222
Dz 11:19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις.                        
Dz 11:19 *oi( me\n ou)=n diaspare/ntes a)po\ tE=s Tli/PSeOs tE=s genome/nEs e)pi\ *stefa/nO| diE=lTon e(/Os *foini/kEs kai\ *ku/prou kai\ *)antioCHei/as, mEdeni\ lalou=ntes to\n lo/gon ei) mE\ mo/non *)ioudai/ois.
Dz 11:19 hoi men un diasparentes apo tEs TliPSeOs tEs genomenEs epi stefanO diElTon heOs foinikEs kai kypru kai antioCHeias, mEdeni laluntes ton logon ei mE monon iudaiois.
Dz 11:19 ra----npm- x--------- c--------- v--appnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--ampgsf- p--------- n-----dsm- v-3aai-p-- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----dsm- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- a-----asn- a-----dpm-
Dz 11:19 G3588 G3303 G3767 G1289 G0575 G3588 G2347 G3588 G1096 G1909 G4736 G1330 G2193 G5403 G2532 G2954 G2532 G0490 G3367 G2980 G3588 G3056 G1487 G3361 G3440 G2453
Dz 11:19 Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom.
Dz 11:19
Dz 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:19
Dz 11:19  tak  rozproszone  z  prześladowanie  były  za  Stefan  były  do  Phoenicia  i  Cypr  i  Antioch  ktoś  kaznodziejstwo  słowo  z wyjątkiem  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Żydów
Dz 11:19 G3767 G1289 G0575 G2347 G1096 G1909 G4736 G1330 G2193 G5403 G2532 G2954 G2532 G0490 G3367 G2980 G3056 G1487 G3361 G3440 G2453
Dz 11:20 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν.                                
Dz 11:20 E)=san de/ tines e)X au)tO=n a)/ndres *ku/prioi kai\ *kurEnai=oi, oi(/tines e)lTo/ntes ei)s *)antio/CHeian e)la/loun kai\ pro\s tou\s *(ellEnista/s, eu)aggeliDZo/menoi to\n ku/rion *)iEsou=n.
Dz 11:20 Esan de tines eX autOn andres kyprioi kai kyrEnaioi, hoitines elTontes eis antioCHeian elalun kai pros tus hellEnistas, euaNgeliDZomenoi ton kyrion iEsun.
Dz 11:20 v-3iai-p-- c--------- ri----npm- p--------- rp----gpm- n-----npm- n-----npm- c--------- n-----npm- rr----npm- v--aapnpm- p--------- n-----asf- v-3iai-p-- d--------- p--------- ra----apm- n-----apm- v--pmpnpm- ra----asm- n-----asm- n-----asm-
Dz 11:20 G2258 G1161 G5100 G1537 G0846 G0435 G2953 G2532 G2956 G3748 G2064 G1519 G0490 G2980 G2532 G4314 G3588 G1675 G2097 G3588 G2962 G2424
Dz 11:20 Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.
Dz 11:20
Dz 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:20
Dz 11:20  Były  zaś  kilka  ich  Mężowie z Cypru  i  Cyreny  że  przyjść  w  Antioch  powiedział  Greków  kaznodziejstwo  Władca  Jezus
Dz 11:20 G2258 G1161 G5100 G0846 G2953 G2532 G2956 G3748 G1525 G1519 G0490 G2980 G1675 G2097 G2962 G2424
Dz 11:21 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον.                                              
Dz 11:21 kai\ E)=n CHei\r kuri/ou met' au)tO=n, polu/s te a)riTmo\s o( pisteu/sas e)pe/strePSen e)pi\ to\n ku/rion.
Dz 11:21 kai En CHeir kyriu met' autOn, polys te ariTmos ho pisteusas epestrePSen epi ton kyrion.
Dz 11:21 c--------- v-3iai-s-- n-----nsf- n-----gsm- p--------- rp----gpm- a-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 11:21 G2532 G2258 G5495 G2962 G3326 G0846 G4183 G5037 G0706 G3588 G4100 G1994 G1909 G3588 G2962
Dz 11:21 A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
Dz 11:21
Dz 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:21
Dz 11:21  I  był  ręka  Władca  z  ich  i  wielki  numer  wierząc,  pytanie  do  Władca
Dz 11:21 G2532 G2258 G5495 G2962 G3326 G0846 G5037 G4183 G0706 G4100 G1994 G1909 G2962
Dz 11:22 ἠκούσθη δὲ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρναβᾶν [διελθεῖν] ἕως Ἀντιοχείας·                                  
Dz 11:22 E)kou/sTE de\ o( lo/gos ei)s ta\ O)=ta tE=s e)kklEsi/as tE=s ou)/sEs e)n *)ierousalE\m peri\ au)tO=n, kai\ e)Xape/steilan *barnaba=n [dielTei=n] e(/Os *)antioCHei/as:
Dz 11:22 EkusTE de ho logos eis ta Ota tEs ekklEsias tEs usEs en ierusalEm peri autOn, kai eXapesteilan barnaban [dielTein] heOs antioCHeias:
Dz 11:22 v-3api-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--papgsf- p--------- n-----dsf- p--------- rp----gpm- c--------- v-3aai-p-- n-----asm- v--aan---- p--------- n-----gsf-
Dz 11:22 G0191 G1161 G3588 G3056 G1519 G3588 G3775 G3588 G1577 G3588 G5607 G1722 G2419 G4012 G0846 G2532 G1821 G0921 G1330 G2193 G0490
Dz 11:22 Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę.
Dz 11:22
Dz 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:22
Dz 11:22  Went  przesłuchanie  o  Sem  do  Kościół  Kościół  Jerozolima  Jerozolima  i  z instrukcją  Barnaba  iść  w  Antioch
Dz 11:22 G0191 G3056 G4012 G0846 G1519 G1577 G3775 G1722 G2414 G2532 G1821 G0921 G1330 G2193 G0490
Dz 11:23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν [τὴν] τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ,                                    
Dz 11:23 o(\s parageno/menos kai\ i)dO\n tE\n CHa/rin [tE\n] tou= Teou= e)CHa/rE kai\ pareka/lei pa/ntas tE=| proTe/sei tE=s kardi/as prosme/nein tO=| kuri/O|,
Dz 11:23 hos paragenomenos kai idOn tEn CHarin [tEn] tu Teu eCHarE kai parekalei pantas tE proTesei tEs kardias prosmenein tO kyriO,
Dz 11:23 rr----nsm- v--ampnsm- c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-s-- c--------- v-3iai-s-- a-----apm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- v--pan---- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 11:23 G3739 G3854 G2532 G1492 G3588 G5485 G3588 G3588 G2316 G5463 G2532 G3870 G3956 G3588 G4286 G3588 G2588 G4357 G3588 G2962
Dz 11:23 Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;
Dz 11:23
Dz 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:23
Dz 11:23  On  Dostawa  i  widzenie  łaska  Bóg  rad  i  wezwała  wszystko  przytrzymaj  Władca  szczery  serce
Dz 11:23 G3739 G3854 G2532 G1492 G5485 G2316 G5463 G2532 G3870 G3956 G4357 G2962 G4286 G2588
Dz 11:24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ.                                            
Dz 11:24 o(/ti E)=n a)nE\r a)gaTo\s kai\ plE/rEs pneu/matos a(gi/ou kai\ pi/steOs. kai\ prosete/TE o)/CHlos i(kano\s tO=| kuri/O|.
Dz 11:24 hoti En anEr agaTos kai plErEs pneumatos hagiu kai pisteOs. kai proseteTE oCHlos hikanos tO kyriO.
Dz 11:24 c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----gsn- a-----gsn- c--------- n-----gsf- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- a-----nsm- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 11:24 G3754 G2258 G0435 G0018 G2532 G4134 G4151 G0040 G2532 G4102 G2532 G4369 G3793 G2425 G3588 G2962
Dz 11:24 był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernzch] dla Pana.
Dz 11:24
Dz 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:24
Dz 11:24  dla  był  mąż  dobry  i  wykonany  Duch  Święty  i  Wiara  I  oszczędził  całkiem  Osoby  Władca
Dz 11:24 G3754 G2258 G0435 G0018 G2532 G4134 G4151 G0040 G2532 G4102 G2532 G4369 G2425 G3793 G2962
Dz 11:25 ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον,                                                                
Dz 11:25 e)XE=lTen de\ ei)s *tarso\n a)naDZEtE=sai *sau=lon,
Dz 11:25 eXElTen de eis tarson anaDZEtEsai saulon,
Dz 11:25 v-3aai-s-- c--------- p--------- n-----asf- v--aan---- n-----asm-
Dz 11:25 G1831 G1161 G1519 G5019 G0327 G4569
Dz 11:25 Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła.
Dz 11:25
Dz 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:25
Dz 11:25  Następnie  Barnaba  iść  w  Smoły  poszukiwanie  Saul  i  znalezieniem  jego  doprowadziły  w  Antioch
Dz 11:25 G1161 G0921 G1831 G1519 G5019 G0327 G4569 G2532 G2147 G0846 G0071 G1519 G0490
Dz 11:26 καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.                      
Dz 11:26 kai\ eu(rO\n E)/gagen ei)s *)antio/CHeian. e)ge/neto de\ au)toi=s kai\ e)niauto\n o(/lon sunaCHTE=nai e)n tE=| e)kklEsi/a| kai\ dida/Xai o)/CHlon i(kano/n, CHrEmati/sai te prO/tOs e)n *)antioCHei/a| tou\s maTEta\s *CHristianou/s.
Dz 11:26 kai heurOn Egagen eis antioCHeian. egeneto de autois kai eniauton holon synaCHTEnai en tE ekklEsia kai didaXai oCHlon hikanon, CHrEmatisai te prOtOs en antioCHeia tus maTEtas CHristianus.
Dz 11:26 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- v-3ami-s-- c--------- rp----dpm- d--------- n-----asm- a-----asm- v--apn---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v--aan---- n-----asm- a-----asm- v--aan---- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- ra----apm- n-----apm- n-----apm-
Dz 11:26 G2532 G2147 G0071 G1519 G0490 G1096 G1161 G0846 G2532 G1763 G3650 G4863 G1722 G3588 G1577 G2532 G1321 G3793 G2425 G5537 G5037 G4412 G1722 G0490 G3588 G3101 G5546
Dz 11:26 A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
Dz 11:26
Dz 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:26
Dz 11:26  Całość  rok  będzie  w  Kościół  i  uczy  znaczny  numer  osoby  i  Studentów  w  Antioch  w  pierwszy  czas  stal  nazwać  Chrześcijan
Dz 11:26 G3650 G1763 G4863 G1722 G1577 G2532 G1321 G2425 G2425 G3793 G5037 G3101 G1722 G0490 G4412 G4412 G4412 G5537 G5537 G5546
Dz 11:27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν·                                                      
Dz 11:27 *)en tau/tais de\ tai=s E(me/rais katE=lTon a)po\ *(ierosolu/mOn profE=tai ei)s *)antio/CHeian:
Dz 11:27 en tautais de tais hEmerais katElTon apo hierosolymOn profEtai eis antioCHeian:
Dz 11:27 p--------- rd----dpf- c--------- ra----dpf- n-----dpf- v-3aai-p-- p--------- n-----gpn- n-----npm- p--------- n-----asf-
Dz 11:27 G1722 G3778 G1161 G3588 G2250 G2718 G0575 G2414 G4396 G1519 G0490
Dz 11:27 W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy.
Dz 11:27
Dz 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:27
Dz 11:27  W  tych  dni  przyszedł  z  Jerozolima  w  Antioch  proroków
Dz 11:27 G1722 G5025 G2250 G2718 G0575 G2414 G1519 G0490 G4396
Dz 11:28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.                              
Dz 11:28 a)nasta\s de\ ei(=s e)X au)tO=n o)no/mati *(/agabos e)sE/manen dia\ tou= pneu/matos limo\n mega/lEn me/llein e)/sesTai e)f' o(/lEn tE\n oi)koume/nEn: E(/tis e)ge/neto e)pi\ *klaudi/ou.
Dz 11:28 anastas de heis eX autOn onomati hagabos esEmanen dia tu pneumatos limon megalEn mellein esesTai ef' olEn tEn oikumenEn: hEtis egeneto epi klaudiu.
Dz 11:28 v--aapnsm- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gpm- n-----dsn- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- n-----asf- a-----asf- v--pan---- v--fmn---- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3ami-s-- p--------- n-----gsm-
Dz 11:28 G0450 G1161 G1520 G1537 G0846 G3686 G0013 G4591 G1223 G3588 G4151 G3042 G3173 G3195 G2071 G1909 G3650 G3588 G3625 G3748 G1096 G1909 G2804
Dz 11:28 Jeden z nich, imieniem Agabos, przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza.
Dz 11:28
Dz 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:28
Dz 11:28  I  jeden  ich  nazwa  Agabus  róża  przewidywano  Duch  Duch  na  wszystko  wszechświat  będzie  będzie  wielki  głód  który  i  był  w  Cezar  Claudia
Dz 11:28 G1161 G1520 G0846 G3686 G0013 G0450 G4591 G1223 G4151 G1909 G3650 G3625 G1510 G3195 G3173 G3042 G3748 G2532 G1096 G1909 G2541 G2804
Dz 11:29 τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·                                        
Dz 11:29 tO=n de\ maTEtO=n kaTO\s eu)porei=to/ tis O(/risan e(/kastos au)tO=n ei)s diakoni/an pe/mPSai toi=s katoikou=sin e)n tE=| *)ioudai/a| a)delfoi=s:
Dz 11:29 tOn de maTEtOn kaTOs euporeito tis hOrisan hekastos autOn eis diakonian pemPSai tois katoikusin en tE iudaia adelfois:
Dz 11:29 ra----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- v-3imi-s-- ri----nsm- v-3aai-p-- a-----nsm- rp----gpm- p--------- n-----asf- v--aan---- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----dpm-
Dz 11:29 G3588 G1161 G3101 G2531 G2141 G5100 G3724 G1538 G0846 G1519 G1248 G3992 G3588 G2730 G1722 G3588 G2449 G0080
Dz 11:29 Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom, mieszkającym w Judei.
Dz 11:29
Dz 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:29
Dz 11:29  Następnie  Studentów  umieścić  każdy  na  dobrobyt  dobrobyt  jego  wysłać  dodatek  dodatek  bracia  życie  w  Judea
Dz 11:29 G1161 G3101 G3724 G1538 G2531 G2141 G5100 G0846 G3992 G1248 G1519 G0080 G2730 G1722 G2449
Dz 11:30 καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου.                                                    
Dz 11:30 o(\ kai\ e)poi/Esan a)postei/lantes pro\s tou\s presbute/rous dia\ CHeiro\s *barnaba= kai\ *sau/lou.
Dz 11:30 ho kai epoiEsan aposteilantes pros tus presbyterus dia CHeiros barnaba kai saulu.
Dz 11:30 rr----asn- d--------- v-3aai-p-- v--aapnpm- p--------- ra----apm- a-----apm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- c--------- n-----gsm-
Dz 11:30 G3739 G2532 G4160 G0649 G4314 G3588 G4245 G1223 G5495 G0921 G2532 G4569
Dz 11:30 Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła.
Dz 11:30
Dz 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 11:30
Dz 11:30  że  i  Sporządzono  wysyłanie  do  starszych  przez  Barnaba  i  Saul
Dz 11:30 G3739 G2532 G4160 G0649 G4314 G4245 G1223 G0921 G2532 G4569
Copyright by Cezary Podolski