Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz11      do_str_głównej      do_Dz13      
Dz 12:1 Κατ᾿ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.                                              
Dz 12:1 *kat' e)kei=non de\ to\n kairo\n e)pe/balen *(ErO/|dEs o( basileu\s ta\s CHei=ras kakO=sai/ tinas tO=n a)po\ tE=s e)kklEsi/as.
Dz 12:1 kat' ekeinon de ton kairon epebalen hErOdEs ho basileus tas CHeiras kakOsai tinas tOn apo tEs ekklEsias.
Dz 12:1 p--------- rd----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----apf- n-----apf- v--aan---- ri----apm- ra----gpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 12:1 G2596 G1565 G1161 G3588 G2540 G1911 G2264 G3588 G0935 G3588 G5495 G2559 G5100 G3588 G0575 G3588 G1577
Dz 12:1 W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła.
Dz 12:1
Dz 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:1
Dz 12:1  W  że  czas  król  Herod  podniesiony  ręce  kilka  z  Kościół  do  zło
Dz 12:1 G2596 G1565 G2540 G0935 G2264 G1911 G5495 G5100 G0575 G1577 G2559 G2559
Dz 12:2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ.                                                                  
Dz 12:2 a)nei=len de\ *)ia/kObon to\n a)delfo\n *)iOa/nnou maCHai/rE|.
Dz 12:2 aneilen de iakObon ton adelfon iOannu maCHairE.
Dz 12:2 v-3aai-s-- c--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- n-----dsf-
Dz 12:2 G0337 G1161 G2385 G3588 G0080 G2491 G3162
Dz 12:2 Ściął mieczem Jakuba, brata Jana,
Dz 12:2
Dz 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:2
Dz 12:2  i  zabity  Jakuba  brat  Jan  miecz
Dz 12:2 G1161 G0337 G2385 G0080 G2491 G3162
Dz 12:3 ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον {ἦσαν δὲ [αἱ] ἡμέραι τῶν ἀζύμων},                                              
Dz 12:3 i)dO\n de\ o(/ti a)resto/n e)stin toi=s *)ioudai/ois prose/Teto sullabei=n kai\ *pe/tron {E)=san de\ [ai(] E(me/rai tO=n a)DZu/mOn},
Dz 12:3 idOn de hoti areston estin tois iudaiois proseTeto syllabein kai petron {Esan de [hai] hEmerai tOn aDZymOn},
Dz 12:3 v--aapnsm- c--------- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpm- a-----dpm- v-3ami-s-- v--aan---- d--------- n-----asm- v-3iai-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gpn- a-----gpn-
Dz 12:3 G1492 G1161 G3754 G0701 G2076 G3588 G2453 G4369 G4815 G2532 G4074 G2258 G1161 G3588 G2250 G3588 G0106
Dz 12:3 a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników.
Dz 12:3
Dz 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:3
Dz 12:3  Widzenie  zaś  to  przyjemnie  Żydów  za  dla  tak  miał  i  Peter  następnie  były  dni  przaśny
Dz 12:3 G1492 G2532 G3754 G0701 G2453 G4369 G4369 G4369 G4815 G2532 G4074 G1161 G2258 G2250 G0106
Dz 12:4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ.                                        
Dz 12:4 o(\n kai\ pia/sas e)/Teto ei)s fulakE/n, paradou\s te/ssarsin tetradi/ois stratiOtO=n fula/ssein au)to/n, boulo/menos meta\ to\ pa/sCHa a)nagagei=n au)to\n tO=| laO=|.
Dz 12:4 hon kai piasas eTeto eis fylakEn, paradus tessarsin tetradiois stratiOtOn fylassein auton, bulomenos meta to pasCHa anagagein auton tO laO.
Dz 12:4 rr----asm- d--------- v--aapnsm- v-3ami-s-- p--------- n-----asf- v--aapnsm- a-----dpn- n-----dpn- n-----gpm- v--pan---- rp----asm- v--pmpnsm- p--------- ra----asn- n-----asn- v--aan---- rp----asm- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 12:4 G3739 G2532 G4084 G5087 G1519 G5438 G3860 G5064 G5069 G4757 G5442 G0846 G1014 G3326 G3588 G3957 G0321 G0846 G3588 G2992
Dz 12:4 Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Dz 12:4
Dz 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:4
Dz 12:4  i  opóźnienia  obsadzone  w  więzienie  sortowane  cztery  kwaterniony  Warriors  zegarek  jego  zamierzających  za  Wielkanoc  wycofać  jego  osoby
Dz 12:4 G2532 G4084 G5087 G1519 G5438 G3860 G5064 G5069 G4757 G5442 G0846 G1014 G3326 G3957 G0321 G0846 G2992
Dz 12:5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ.                                      
Dz 12:5 o( me\n ou)=n *pe/tros e)tErei=to e)n tE=| fulakE=|: proseuCHE\ de\ E)=n e)ktenO=s ginome/nE u(po\ tE=s e)kklEsi/as pro\s to\n Teo\n peri\ au)tou=.
Dz 12:5 ho men un petros etEreito en tE fylakE: proseuCHE de En ektenOs ginomenE hypo tEs ekklEsias pros ton Teon peri autu.
Dz 12:5 ra----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3ipi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsf- c--------- v-3iai-s-- d--------- v--pmpnsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gsm-
Dz 12:5 G3588 G3303 G3767 G4074 G5083 G1722 G3588 G5438 G4335 G1161 G2258 G1619 G1096 G5259 G3588 G1577 G4314 G3588 G2316 G4012 G0846
Dz 12:5 Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.
Dz 12:5
Dz 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:5
Dz 12:5  Tak  Tak  Peter  strzeżony  w  loch  tak  kościół  pilnie  modlił się  modlił się  modlił się  o  To  Bóg
Dz 12:5 G3303 G3767 G4074 G5083 G1722 G5438 G1161 G1577 G1618 G2258 G2258 G4335 G5228 G0846 G2316
Dz 12:6 Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.                        
Dz 12:6 *(/ote de\ E)/mellen proagagei=n au)to\n o( *(ErO/|dEs, tE=| nukti\ e)kei/nE| E)=n o( *pe/tros koimO/menos metaXu\ du/o stratiOtO=n dedeme/nos a(lu/sesin dusi/n, fu/lake/s te pro\ tE=s Tu/ras e)tE/roun tE\n fulakE/n.
Dz 12:6 hote de Emellen proagagein auton ho hErOdEs, tE nykti ekeinE En ho petros koimOmenos metaXy dyo stratiOtOn dedemenos halysesin dysin, fylakes te pro tEs Tyras etErun tEn fylakEn.
Dz 12:6 c--------- c--------- v-3iai-s-- v--aan---- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--pmpnsm- p--------- a-----gpm- n-----gpm- v--xppnsm- n-----dpf- a-----dpf- n-----npm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-p-- ra----asf- n-----asf-
Dz 12:6 G3753 G1161 G3195 G4254 G0846 G3588 G2264 G3588 G3571 G1565 G2258 G3588 G4074 G2837 G3342 G1417 G4757 G1210 G0254 G1417 G5441 G5037 G4253 G3588 G2374 G5083 G3588 G5438
Dz 12:6 W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.
Dz 12:6
Dz 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:6
Dz 12:6  Kiedy  zaś  Herod  jak  wycofać  jego  Do  noc  Peter  spanie  spanie  między  dwa  wojownicy  związane  dwa  sieci  i  straż  w  Drzwi  strzeżony  więzienie
Dz 12:6 G3753 G1161 G2264 G3195 G4254 G0846 G1565 G3571 G4074 G2258 G2837 G3342 G1417 G4757 G1210 G1417 G0254 G5037 G5441 G4253 G2374 G5083 G5438
Dz 12:7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.                  
Dz 12:7 kai\ i)dou\ a)/ggelos kuri/ou e)pe/stE, kai\ fO=s e)/lamPSen e)n tO=| oi)kE/mati: pata/Xas de\ tE\n pleura\n tou= *pe/trou E)/geiren au)to\n le/gOn, *)ana/sta e)n ta/CHei. kai\ e)Xe/pesan au)tou= ai( a(lu/seis e)k tO=n CHeirO=n.
Dz 12:7 kai idu aNgelos kyriu epestE, kai fOs elamPSen en tO oikEmati: pataXas de tEn pleuran tu petru Egeiren auton legOn, anasta en taCHei. kai eXepesan autu hai halyseis ek tOn CHeirOn.
Dz 12:7 c--------- x--------- n-----nsm- n-----gsm- v-3aai-s-- c--------- n-----nsn- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v--aapnsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- v--papnsm- v-2aad-s-- p--------- n-----dsn- c--------- v-3aai-p-- rp----gsm- ra----npf- n-----npf- p--------- ra----gpf- n-----gpf-
Dz 12:7 G2532 G2400 G0032 G2962 G2186 G2532 G5457 G2989 G1722 G3588 G3612 G3960 G1161 G3588 G4125 G3588 G4074 G1453 G0846 G3004 G0450 G1722 G5034 G2532 G1601 G0846 G3588 G0254 G1537 G3588 G5495
Dz 12:7 Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany.
Dz 12:7
Dz 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:7
Dz 12:7  I  tutaj  Anioł  Pan  się  i  światło  świeciło  więzienie  naciśnięcie  Peter  strona  budzony  jego  powiedział  Powstać  raczej  raczej  I  łańcuch  spadły  z  Ręka
Dz 12:7 G2532 G2400 G0032 G2962 G2186 G2532 G5457 G2989 G3612 G3960 G4074 G4125 G1453 G0846 G3004 G0450 G1722 G5034 G2532 G0254 G1601 G1537 G5495
Dz 12:8 εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.                              
Dz 12:8 ei)=pen de\ o( a)/ggelos pro\s au)to/n, *DZO=sai kai\ u(po/dEsai ta\ sanda/lia/ sou. e)poi/Esen de\ ou(/tOs. kai\ le/gei au)tO=|, *peribalou= to\ i(ma/tio/n sou kai\ a)kolou/Tei moi.
Dz 12:8 eipen de ho aNgelos pros auton, DZOsai kai hypodEsai ta sandalia su. epoiEsen de hutOs. kai legei autO, peribalu to himation su kai akoluTei moi.
Dz 12:8 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----asm- v-2amd-s-- c--------- v-2amd-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- v-3aai-s-- c--------- d--------- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2amd-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- v-2pad-s-- rp----ds--
Dz 12:8 G2036 G1161 G3588 G0032 G4314 G0846 G2224 G2532 G5265 G3588 G4547 G4675 G4160 G1161 G3779 G2532 G3004 G0846 G4016 G3588 G2440 G4675 G2532 G0190 G3427
Dz 12:8 Przepasz się i włóż sandały! - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną!
Dz 12:8
Dz 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:8
Dz 12:8  I  powiedział  go  Anioł  Spiąć  i  bind na twoje sandały  bind na twoje sandały  wykonane  tak  Następnie  mówi  go  don  odzież  swój  i  Iść  Ja
Dz 12:8 G5037 G2036 G0846 G0032 G4024 G2532 G4547 G5265 G4160 G3779 G2532 G3004 G0846 G4016 G2440 G4675 G2532 G0190 G3427
Dz 12:9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.                                            
Dz 12:9 kai\ e)XelTO\n E)kolou/Tei, kai\ ou)k E)/|dei o(/ti a)lETe/s e)stin to\ gino/menon dia\ tou= a)gge/lou, e)do/kei de\ o(/rama ble/pein.
Dz 12:9 kai eXelTOn EkoluTei, kai uk Edei hoti alETes estin to ginomenon dia tu aNgelu, edokei de horama blepein.
Dz 12:9 c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- c--------- d--------- v-3yai-s-- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- v--pmpnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- n-----asn- v--pan----
Dz 12:9 G2532 G1831 G0190 G2532 G3756 G1492 G3754 G0227 G2076 G3588 G1096 G1223 G3588 G0032 G1380 G1161 G3705 G0991
Dz 12:9 Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie.
Dz 12:9
Dz 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:9
Dz 12:9  lewo  po  go  nie  wiedząc,  że  przekazywania przez  Anioł  był  naprawdę  i  myślenia  widzi  wizja
Dz 12:9 G1831 G0190 G0846 G3756 G1492 G3754 G1096 G0032 G2076 G0227 G1161 G1380 G0991 G3705
Dz 12:10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ.              
Dz 12:10 dielTo/ntes de\ prO/tEn fulakE\n kai\ deute/ran E)=lTan e)pi\ tE\n pu/lEn tE\n sidEra=n tE\n fe/rousan ei)s tE\n po/lin, E(/tis au)toma/tE E)noi/gE au)toi=s, kai\ e)XelTo/ntes proE=lTon r(u/mEn mi/an, kai\ eu)Te/Os a)pe/stE o( a)/ggelos a)p' au)tou=.
Dz 12:10 dielTontes de prOtEn fylakEn kai deuteran ElTan epi tEn pylEn tEn sidEran tEn ferusan eis tEn polin, hEtis automatE EnoigE autois, kai eXelTontes proElTon rymEn mian, kai euTeOs apestE ho aNgelos ap' autu.
Dz 12:10 v--aapnpm- c--------- a-----asf- n-----asf- c--------- a-----asf- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- ra----asf- v--papasf- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- a-----nsf- v-3api-s-- rp----dpm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm-
Dz 12:10 G1330 G1161 G4413 G5438 G2532 G1208 G2064 G1909 G3588 G4439 G3588 G4603 G3588 G5342 G1519 G3588 G4172 G3748 G0844 G0455 G0846 G2532 G1831 G4281 G4505 G3391 G2532 G2112 G0868 G3588 G0032 G0575 G0846
Dz 12:10 Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.
Dz 12:10
Dz 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:10
Dz 12:10  Przechodzącej  pierwszy  i  drugi  areszcie  przyszedł  do  żelazo  brama  prowadzących  w  miasto  że  się  go  otwarty  obecnie  były  jeden  ulica  i  nagle  Angela  nie  był  z  go
Dz 12:10 G1330 G4413 G2532 G1208 G5438 G2064 G1909 G4603 G4439 G5342 G1519 G4172 G3748 G0846 G0844 G0455 G1831 G4281 G3391 G4505 G2532 G2112 G0032 G0868 G0868 G0575 G0846
Dz 12:11 καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν [ὁ] κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.                  
Dz 12:11 kai\ o( *pe/tros e)n e(autO=| geno/menos ei)=pen, *nu=n oi)=da a)lETO=s o(/ti e)Xape/steilen [o(] ku/rios to\n a)/ggelon au)tou= kai\ e)Xei/lato/ me e)k CHeiro\s *(ErO/|dou kai\ pa/sEs tE=s prosdoki/as tou= laou= tO=n *)ioudai/On.
Dz 12:11 kai ho petros en heautO genomenos eipen, nyn oida alETOs hoti eXapesteilen [ho] kyrios ton aNgelon autu kai eXeilato me ek CHeiros hErOdu kai pasEs tEs prosdokias tu lau tOn iudaiOn.
Dz 12:11 c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dsm- v--ampnsm- v-3aai-s-- d--------- v-1xai-s-- d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3ami-s-- rp----as-- p--------- n-----gsf- n-----gsm- c--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpm- a-----gpm-
Dz 12:11 G2532 G3588 G4074 G1722 G1438 G1096 G2036 G3568 G1492 G0230 G3754 G1821 G3588 G2962 G3588 G0032 G0846 G2532 G1807 G3165 G1537 G5495 G2264 G2532 G3956 G3588 G4329 G3588 G2992 G3588 G2453
Dz 12:11 Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
Dz 12:11
Dz 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:11
Dz 12:11  Następnie  Peter  przyjść  w  się  teraz  zobaczyć  naprawdę  że  Władca  wysłane  Angela  Jego  i  wydana  mnie  z  ręce  Herod  i  tylko  co  czekanie  osoby  Żydowski
Dz 12:11 G2532 G4074 G1096 G1722 G1438 G3568 G1492 G0230 G3754 G2962 G1821 G0032 G0846 G2532 G1807 G3165 G1537 G5495 G2264 G2532 G3956 G4329 G4329 G2992 G2453
Dz 12:12 συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι.                                        
Dz 12:12 sunidO/n te E)=lTen e)pi\ tE\n oi)ki/an tE=s *mari/as tE=s mEtro\s *)iOa/nnou tou= e)pikaloume/nou *ma/rkou, ou(= E)=san i(kanoi\ sunETroisme/noi kai\ proseuCHo/menoi.
Dz 12:12 synidOn te ElTen epi tEn oikian tEs marias tEs mEtros iOannu tu epikalumenu marku, hu Esan hikanoi synETroismenoi kai proseuCHomenoi.
Dz 12:12 v--aapnsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- ra----gsm- v--pppgsm- n-----gsm- d--------- v-3iai-p-- a-----npm- v--xppnpm- c--------- v--pmpnpm-
Dz 12:12 G4894 G5037 G2064 G1909 G3588 G3614 G3588 G3137 G3588 G3384 G2491 G3588 G1941 G3138 G3757 G2258 G2425 G4867 G2532 G4336
Dz 12:12 Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie.
Dz 12:12
Dz 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:12
Dz 12:12  I  spojrzenia  przyjść  do  do domu  Mary  matka  Jan  o nazwie  Znak  gdzie  wiele  zebranych  zebranych  i  modlił się
Dz 12:12 G5037 G4894 G2064 G1909 G3614 G3137 G3384 G2491 G1941 G3138 G3757 G2425 G2258 G4867 G2532 G4336
Dz 12:13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη·                                                        
Dz 12:13 krou/santos de\ au)tou= tE\n Tu/ran tou= pulO=nos prosE=lTen paidi/skE u(pakou=sai o)no/mati *(ro/dE:
Dz 12:13 krusantos de autu tEn Tyran tu pylOnos prosElTen paidiskE hypakusai onomati rodE:
Dz 12:13 v--aapgsm- c--------- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- n-----nsf- v--aan---- n-----dsn- n-----nsf-
Dz 12:13 G2925 G1161 G0846 G3588 G2374 G3588 G4440 G4334 G3814 G5219 G3686 G4498
Dz 12:13 Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.
Dz 12:13
Dz 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:13
Dz 12:13  zaś  Peter  zapukał  w  brama  obecnie  słuchać  pokojówka  nazwa  Rhoda
Dz 12:13 G1161 G4074 G2925 G2374 G4440 G4334 G5219 G3814 G3686 G4498
Dz 12:14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.                                    
Dz 12:14 kai\ e)pignou=sa tE\n fOnE\n tou= *pe/trou a)po\ tE=s CHara=s ou)k E)/noiXen to\n pulO=na, ei)sdramou=sa de\ a)pE/ggeilen e(sta/nai to\n *pe/tron pro\ tou= pulO=nos.
Dz 12:14 kai epignusa tEn fOnEn tu petru apo tEs CHaras uk EnoiXen ton pylOna, eisdramusa de apENgeilen hestanai ton petron pro tu pylOnos.
Dz 12:14 c--------- v--aapnsf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--aapnsf- c--------- v-3aai-s-- v--xan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 12:14 G2532 G1921 G3588 G5456 G3588 G4074 G0575 G3588 G5479 G3756 G0455 G3588 G4440 G1532 G1161 G0518 G2476 G3588 G4074 G4253 G3588 G4440
Dz 12:14 Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą.
Dz 12:14
Dz 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:14
Dz 12:14  i  nauka  głos  Peter  z  radość  nie  otwarty  brama  ale  prowadził  ogłoszenia  Peter  jest  w  brama
Dz 12:14 G2532 G1921 G5456 G4074 G0575 G5479 G3756 G0455 G4440 G1161 G1532 G0518 G4074 G2476 G4253 G4440
Dz 12:15 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν, Μαίνῃ. δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον, ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ.                                            
Dz 12:15 oi( de\ pro\s au)tE\n ei)=pan, *mai/nE|. E( de\ dii+sCHuri/DZeto ou(/tOs e)/CHein. oi( de\ e)/legon, *(o a)/ggelo/s e)stin au)tou=.
Dz 12:15 hoi de pros autEn eipan, mainE. hE de di+isCHyriDZeto hutOs eCHein. hoi de elegon, ho aNgelos estin autu.
Dz 12:15 ra----npm- c--------- p--------- rp----asf- v-3aai-p-- v-2pmi-s-- ra----nsf- c--------- v-3imi-s-- d--------- v--pan---- ra----npm- c--------- v-3iai-p-- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----gsm-
Dz 12:15 G3588 G1161 G4314 G0846 G2036 G3105 G3588 G1161 G1340 G3779 G2192 G3588 G1161 G3004 G3588 G0032 G2076 G0846
Dz 12:15 Bredzisz - powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim.
Dz 12:15
Dz 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:15
Dz 12:15 A  powiedział  jej  w  jego  czy  umysł  Ale  twierdził,  ich  zaś  powiedział  to  Anioł  jego
Dz 12:15 G1161 G2036 G0846 G3105 G3105 G3105 G3105 G1161 G1340 G3779 G1161 G3004 G2076 G0032 G0846
Dz 12:16 δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν.                                                          
Dz 12:16 o( de\ *pe/tros e)pe/menen krou/On: a)noi/Xantes de\ ei)=dan au)to\n kai\ e)Xe/stEsan.
Dz 12:16 ho de petros epemenen kruOn: anoiXantes de eidan auton kai eXestEsan.
Dz 12:16 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- v--papnsm- v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p--
Dz 12:16 G3588 G1161 G4074 G1961 G2925 G0455 G1161 G1492 G0846 G2532 G1839
Dz 12:16 To jest jego anioł - mówili. A Piotr kołatał dalej.
Dz 12:16
Dz 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:16
Dz 12:16  tak  Peter  w dalszym ciągu  pukać  zaś  otwarty  widziałem  jego  i  zdumiony
Dz 12:16 G1161 G4074 G1961 G2925 G1161 G0455 G1492 G0846 G0846 G1839
Dz 12:17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο [αὐτοῖς] πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν τε, Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.                    
Dz 12:17 katasei/sas de\ au)toi=s tE=| CHeiri\ siga=n diEgE/sato [au)toi=s] pO=s o( ku/rios au)to\n e)XE/gagen e)k tE=s fulakE=s, ei)=pe/n te, *)apaggei/late *)iakO/bO| kai\ toi=s a)delfoi=s tau=ta. kai\ e)XelTO\n e)poreu/TE ei)s e(/teron to/pon.
Dz 12:17 kataseisas de autois tE CHeiri sigan diEgEsato [autois] pOs ho kyrios auton eXEgagen ek tEs fylakEs, eipen te, apaNgeilate iakObO kai tois adelfois tauta. kai eXelTOn eporeuTE eis heteron topon.
Dz 12:17 v--aapnsm- c--------- rp----dpm- ra----dsf- n-----dsf- v--pan---- v-3ami-s-- rp----dpm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- c--------- v-2aad-p-- n-----dsm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- rd----apn- c--------- v--aapnsm- v-3api-s-- p--------- a-----asm- n-----asm-
Dz 12:17 G2678 G1161 G0846 G3588 G5495 G4601 G1334 G0846 G4459 G3588 G2962 G0846 G1806 G1537 G3588 G5438 G2036 G5037 G0518 G2385 G2532 G3588 G0080 G5023 G2532 G1831 G4198 G1519 G2087 G5117
Dz 12:17 Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On zaś nakazał im ręką milczenie, opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia, i rzekł: Donieście o tym Jakubowi i braciom! I udał się gdzie indziej.
Dz 12:17
Dz 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:17
Dz 12:17  zaś  Gołąb  znak  ręka  cichy  powiedział  ich  jako  Władca  wniesiona  jego  z  więzienie  i  powiedział  powiadamia  Sem  Jakuba  i  bracia  Następnie  nadchodzący  iść  w  więcej  miejsce
Dz 12:17 G1161 G2678 G2678 G5495 G4601 G1334 G0846 G4459 G2962 G1806 G0846 G1537 G5438 G1161 G2036 G0518 G5023 G2385 G2532 G0080 G2532 G1831 G4198 G1519 G2087 G5117
Dz 12:18 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο.                                                  
Dz 12:18 *genome/nEs de\ E(me/ras E)=n ta/raCHos ou)k o)li/gos e)n toi=s stratiO/tais, ti/ a)/ra o( *pe/tros e)ge/neto.
Dz 12:18 genomenEs de hEmeras En taraCHos uk oligos en tois stratiOtais, ti ara ho petros egeneto.
Dz 12:18 v--ampgsf- c--------- n-----gsf- v-3iai-s-- n-----nsm- d--------- a-----nsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ri----nsn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s--
Dz 12:18 G1096 G1161 G2250 G2258 G5017 G3756 G3641 G1722 G3588 G4757 G5101 G0687 G3588 G4074 G1096
Dz 12:18 A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem.
Dz 12:18
Dz 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:18
Dz 12:18  Na  występowanie  Dzień  między  wojownicy  został  duży  duży  niepokój  że  że  został  Peter
Dz 12:18 G1096 G1096 G2250 G1722 G4757 G2258 G3641 G3756 G5017 G0686 G5101 G1096 G4074
Dz 12:19 Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν.                                        
Dz 12:19 *(ErO/|dEs de\ e)piDZEtE/sas au)to\n kai\ mE\ eu(rO\n a)nakri/nas tou\s fu/lakas e)ke/leusen a)paCHTE=nai, kai\ katelTO\n a)po\ tE=s *)ioudai/as ei)s *kaisa/reian die/triben.
Dz 12:19 hErOdEs de epiDZEtEsas auton kai mE heurOn anakrinas tus fylakas ekeleusen apaCHTEnai, kai katelTOn apo tEs iudaias eis kaisareian dietriben.
Dz 12:19 n-----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----asm- c--------- d--------- v--aapnsm- v--aapnsm- ra----apm- n-----apm- v-3aai-s-- v--apn---- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- v-3iai-s--
Dz 12:19 G2264 G1161 G1934 G0846 G2532 G3361 G2147 G0350 G3588 G5441 G2753 G0520 G2532 G2718 G0575 G3588 G2449 G1519 G2542 G1304
Dz 12:19 Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał.
Dz 12:19
Dz 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:19
Dz 12:19  Herod  zaś  Badawczy  jego  i  nie  znalezieniem  oceniane  areszcie  sortowane  wykonać  Następnie  poszedł  z  Judea  w  Cezarei  pozostał
Dz 12:19 G2264 G1161 G1934 G0846 G2532 G3361 G2147 G0350 G5441 G2753 G0520 G2532 G2718 G0575 G2449 G1519 G2542 G1304
Dz 12:20 Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.                  
Dz 12:20 *)=En de\ TumomaCHO=n *turi/ois kai\ *sidOni/ois: o(moTumado\n de\ parE=san pro\s au)to/n, kai\ pei/santes *bla/ston to\n e)pi\ tou= koitO=nos tou= basile/Os E)|tou=nto ei)rE/nEn, dia\ to\ tre/fesTai au)tO=n tE\n CHO/ran a)po\ tE=s basilikE=s.
Dz 12:20 En de TymomaCHOn tyriois kai sidOniois: homoTymadon de parEsan pros auton, kai peisantes blaston ton epi tu koitOnos tu basileOs Etunto eirEnEn, dia to trefesTai autOn tEn CHOran apo tEs basilikEs.
Dz 12:20 v-3iai-s-- c--------- v--papnsm- n-----dpm- c--------- a-----dpm- d--------- c--------- v-3iai-p-- p--------- rp----asm- c--------- v--aapnpm- n-----asm- ra----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3imi-p-- n-----asf- p--------- ra----asn- v--ppn---- rp----gpm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsf- a-----gsf-
Dz 12:20 G2258 G1161 G2371 G5183 G2532 G4606 G3661 G1161 G3918 G4314 G0846 G2532 G3982 G0986 G3588 G1909 G3588 G2846 G3588 G0935 G0154 G1515 G1223 G3588 G5142 G0846 G3588 G5561 G0575 G3588 G0937
Dz 12:20 Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, pozyskali Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla.
Dz 12:20
Dz 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:20
Dz 12:20  Herod  był  nerwowy  Tiryan  i  Sydon  zaś  uzgodnienie  przyszedł  do  to  i  gięte  w  jego  strona  Vlasta  Postelnik  Postelnik  król  pytanie  Świat  że  region  ich  ate  z  królewski
Dz 12:20 G2264 G2258 G2371 G5183 G2532 G4606 G1161 G3661 G3918 G4314 G0846 G2532 G3982 G3982 G3982 G3982 G0986 G1909 G2846 G0935 G0154 G1515 G1223 G5561 G0846 G5142 G0575 G0937
Dz 12:21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν [καὶ] καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς·                                                
Dz 12:21 taktE=| de\ E(me/ra| o( *(ErO/|dEs e)ndusa/menos e)sTE=ta basilikE\n [kai\] kaTi/sas e)pi\ tou= bE/matos e)dEmEgo/rei pro\s au)tou/s:
Dz 12:21 taktE de hEmera ho hErOdEs endysamenos esTEta basilikEn [kai] kaTisas epi tu bEmatos edEmEgorei pros autus:
Dz 12:21 a-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- v--ampnsm- n-----asf- a-----asf- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3iai-s-- p--------- rp----apm-
Dz 12:21 G5002 G1161 G2250 G3588 G2264 G1746 G2066 G0937 G2532 G2523 G1909 G3588 G0968 G1215 G4314 G0846
Dz 12:21 W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę.
Dz 12:21
Dz 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:21
Dz 12:21  wyznaczony  dzień  Herod  Opatrunek  królewski  odzież  sob  w  Wzniosły  miejsce  i  powiedział  do  go
Dz 12:21 G5002 G2250 G2264 G1746 G0937 G2066 G2523 G1909 G0968 G0968 G2532 G1215 G4314 G0846
Dz 12:22 δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.                                                              
Dz 12:22 o( de\ dE=mos e)pefO/nei, *Teou= fOnE\ kai\ ou)k a)nTrO/pou.
Dz 12:22 ho de dEmos epefOnei, Teu fOnE kai uk anTrOpu.
Dz 12:22 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- n-----gsm- n-----nsf- c--------- d--------- n-----gsm-
Dz 12:22 G3588 G1161 G1218 G2019 G2316 G5456 G2532 G3756 G0444
Dz 12:22 A lud wołał: To głos boga, a nie człowieka!
Dz 12:22
Dz 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:22
Dz 12:22  i  osoby  zawołał  głos  Bóg  i  nie  Prawa
Dz 12:22 G1161 G1218 G2019 G5456 G2316 G2532 G3756 G0444
Dz 12:23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.                                            
Dz 12:23 paraCHrE=ma de\ e)pa/taXen au)to\n a)/ggelos kuri/ou a)nT' O(=n ou)k e)/dOken tE\n do/Xan tO=| TeO=|, kai\ geno/menos skOlEko/brOtos e)Xe/PSuXen.
Dz 12:23 paraCHrEma de epataXen auton aNgelos kyriu anT' On uk edOken tEn doXan tO TeO, kai genomenos skOlEkobrOtos eXePSyXen.
Dz 12:23 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- n-----nsm- n-----gsm- p--------- rr----gpn- d--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v--ampnsm- a-----nsm- v-3aai-s--
Dz 12:23 G3916 G1161 G3960 G0846 G0032 G2962 G0473 G3739 G3756 G1325 G3588 G1391 G3588 G2316 G2532 G1096 G4662 G1634
Dz 12:23 Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.
Dz 12:23
Dz 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:23
Dz 12:23  Ale  nagle  Anioł  Pan  uderzył  jego  dla  że  nie  wypłaconych  Sława  Bóg  i  były  zjedzony  robaki  zmarły
Dz 12:23 G1161 G3916 G0032 G2962 G3960 G0846 G0473 G3739 G3756 G1325 G1391 G2316 G2532 G1096 G4662 G4662 G1634
Dz 12:24 δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο.                                                                
Dz 12:24 *(o de\ lo/gos tou= Teou= Eu)/Xanen kai\ e)plETu/neto.
Dz 12:24 ho de logos tu Teu EuXanen kai eplETyneto.
Dz 12:24 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- v-3ipi-s--
Dz 12:24 G3588 G1161 G3056 G3588 G2316 G0837 G2532 G4129
Dz 12:24 A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło.
Dz 12:24
Dz 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:24
Dz 12:24  Słowo  zaś  Bóg  wzrosła  i  rozprzestrzeniania
Dz 12:24 G3056 G1161 G2316 G0837 G2532 G4129
Dz 12:25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.                                                  
Dz 12:25 *barnaba=s de\ kai\ *sau=los u(pe/strePSan ei)s *)ierousalE\m plErO/santes tE\n diakoni/an, sumparalabo/ntes *)iOa/nnEn to\n e)piklETe/nta *ma=rkon.
Dz 12:25 barnabas de kai saulos hypestrePSan eis ierusalEm plErOsantes tEn diakonian, symparalabontes iOannEn ton epiklETenta markon.
Dz 12:25 n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- v--aapnpm- n-----asm- ra----asm- v--appasm- n-----asm-
Dz 12:25 G0921 G1161 G2532 G4569 G5290 G1519 G2419 G4137 G3588 G1248 G4838 G2491 G3588 G1941 G3138
Dz 12:25 Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.
Dz 12:25
Dz 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 12:25
Dz 12:25 A  Barnaba  i  Saul  na  wydajność  zamówienie  zwróciło  z  Jerozolima  przy  z  go  Jan  przydomkiem  Znak
Dz 12:25 G1161 G0921 G2532 G4569 G4137 G4137 G1248 G5290 G1537 G2419 G4838 G4838 G4838 G2491 G1941 G3138
Copyright by Cezary Podolski