Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz12      do_str_głównej      do_Dz14      
Dz 13:1 Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.                    
Dz 13:1 *)=Esan de\ e)n *)antioCHei/a| kata\ tE\n ou)=san e)kklEsi/an profE=tai kai\ dida/skaloi o(/ te *barnaba=s kai\ *sumeO\n o( kalou/menos *ni/ger, kai\ *lou/kios o( *kurEnai=os, *manaE/n te *(ErO/|dou tou= tetraa/rCHou su/ntrofos kai\ *sau=los.
Dz 13:1 Esan de en antioCHeia kata tEn usan ekklEsian profEtai kai didaskaloi ho te barnabas kai symeOn ho kalumenos niger, kai lukios ho kyrEnaios, manaEn te hErOdu tu tetraarCHu syntrofos kai saulos.
Dz 13:1 v-3iai-p-- c--------- p--------- n-----dsf- p--------- ra----asf- v--papasf- n-----asf- n-----npm- c--------- n-----npm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm-
Dz 13:1 G2258 G1161 G1722 G0490 G2596 G3588 G5607 G1577 G4396 G2532 G1320 G3588 G5037 G0921 G2532 G4826 G3588 G2564 G3526 G2532 G3066 G3588 G2956 G3127 G5037 G2264 G3588 G5076 G4939 G2532 G4569
Dz 13:1 W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
Dz 13:1
Dz 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:1
Dz 13:1  W  Antioch  w  Tarabya  Kościół  były  kilka  proroków  i  nauczycieli  Barnaba  i  Simeon  o nazwie  Niger  i  Lucius  Cyreny  i  Manal  sovospitannik  Herod  tetrarchą  i  Saul
Dz 13:1 G1722 G0490 G2596 G5607 G1577 G2258 G5100 G4396 G2532 G1320 G0921 G2532 G4826 G2564 G3526 G2532 G3066 G2956 G5037 G3127 G4939 G2264 G5076 G2532 G4569
Dz 13:2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς.                                
Dz 13:2 leitourgou/ntOn de\ au)tO=n tO=| kuri/O| kai\ nEsteuo/ntOn ei)=pen to\ pneu=ma to\ a(/gion, *)afori/sate dE/ moi to\n *barnaba=n kai\ *sau=lon ei)s to\ e)/rgon o(\ proske/klEmai au)tou/s.
Dz 13:2 leiturguntOn de autOn tO kyriO kai nEsteuontOn eipen to pneuma to hagion, aforisate dE moi ton barnaban kai saulon eis to ergon ho proskeklEmai autus.
Dz 13:2 v--papgpm- c--------- rp----gpm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v--papgpm- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- v-2aad-p-- x--------- rp----ds-- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- p--------- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-1xmi-s-- rp----apm-
Dz 13:2 G3008 G1161 G0846 G3588 G2962 G2532 G3522 G2036 G3588 G4151 G3588 G0040 G0873 G1211 G3427 G3588 G0921 G2532 G4569 G1519 G3588 G2041 G3739 G4341 G0846
Dz 13:2 Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem.
Dz 13:2
Dz 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:2
Dz 13:2  Kiedy  lepszy  Władca  i  czczo  Duch  Święty  powiedział  Oddzielny  Mnie  Barnaba  i  Saul  w  sprawa  który  o nazwie  ich
Dz 13:2 G1161 G3008 G2962 G2532 G3522 G0040 G4151 G2036 G0873 G3427 G0921 G2532 G4569 G1519 G2041 G3739 G4341 G0846
Dz 13:3 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.                                                              
Dz 13:3 to/te nEsteu/santes kai\ proseuXa/menoi kai\ e)piTe/ntes ta\s CHei=ras au)toi=s a)pe/lusan.
Dz 13:3 tote nEsteusantes kai proseuXamenoi kai epiTentes tas CHeiras autois apelysan.
Dz 13:3 d--------- v--aapnpm- c--------- v--ampnpm- c--------- v--aapnpm- ra----apf- n-----apf- rp----dpm- v-3aai-p--
Dz 13:3 G5119 G3522 G2532 G4336 G2532 G2007 G3588 G5495 G0846 G0630
Dz 13:3 Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.
Dz 13:3
Dz 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:3
Dz 13:3  Następnie  popełnienie  stanowisko  i  modlitwa  i  przypisanie  ich  ręce  zwolniony
Dz 13:3 G5119 G3522 G3522 G2532 G4336 G2532 G2007 G0846 G5495 G0630
Dz 13:4 Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον,                                                  
Dz 13:4 *au)toi\ me\n ou)=n e)kpemfTe/ntes u(po\ tou= a(gi/ou pneu/matos katE=lTon ei)s *seleu/keian, e)kei=Te/n te a)pe/pleusan ei)s *ku/pron,
Dz 13:4 autoi men un ekpemfTentes hypo tu hagiu pneumatos katElTon eis seleukeian, ekeiTen te apepleusan eis kypron,
Dz 13:4 rp----npm- c--------- c--------- v--appnpm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- d--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 13:4 G0846 G3303 G3767 G1599 G5259 G3588 G0040 G4151 G2718 G1519 G4581 G1564 G5037 G0636 G1519 G2954
Dz 13:4 A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
Dz 13:4
Dz 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:4
Dz 13:4  Seay  były  wysłane  Duch  Duch  Święty  przyszedł  w  Seleucji  i  stąd  popłynął  w  Cypr
Dz 13:4 G3778 G1599 G1599 G4151 G5259 G0040 G2718 G1519 G4581 G5037 G1564 G0636 G1519 G2954
Dz 13:5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.                                            
Dz 13:5 kai\ geno/menoi e)n *salami=ni katE/ggellon to\n lo/gon tou= Teou= e)n tai=s sunagOgai=s tO=n *)ioudai/On: ei)=CHon de\ kai\ *)iOa/nnEn u(pEre/tEn.
Dz 13:5 kai genomenoi en salamini katENgellon ton logon tu Teu en tais synagOgais tOn iudaiOn: eiCHon de kai iOannEn hypEretEn.
Dz 13:5 c--------- v--ampnpm- p--------- n-----dsf- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm- v-3iai-p-- c--------- d--------- n-----asm- n-----asm-
Dz 13:5 G2532 G1096 G1722 G4529 G2605 G3588 G3056 G3588 G2316 G1722 G3588 G4864 G3588 G2453 G2192 G1161 G2532 G2491 G5257
Dz 13:5 Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też Jana do pomocy.
Dz 13:5
Dz 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:5
Dz 13:5  i  były  w  Salamis  głosił  słowo  Bóg  w  synagogi  Juda  miał  zaś  i  Jan  ministerstwo
Dz 13:5 G2532 G1096 G1722 G4529 G2605 G3056 G2316 G1722 G4864 G2453 G2192 G1161 G2532 G2491 G5257
Dz 13:6 διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ,                                                  
Dz 13:6 dielTo/ntes de\ o(/lEn tE\n nE=son a)/CHri *pa/fou eu(=ron a)/ndra tina\ ma/gon PSeudoprofE/tEn *)ioudai=on O(=| o)/noma *bariEsou=,
Dz 13:6 dielTontes de holEn tEn nEson aCHri pafu heuron andra tina magon PSeudoprofEtEn iudaion hO onoma bariEsu,
Dz 13:6 v--aapnpm- c--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----gsf- v-3aai-p-- n-----asm- ri----asm- n-----asm- n-----asm- a-----asm- rr----dsm- n-----nsn- n-----gsm-
Dz 13:6 G1330 G1161 G3650 G3588 G3520 G0891 G3974 G2147 G0435 G5100 G3097 G5578 G2453 G3739 G3686 G0919
Dz 13:6 Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar-Jezus,
Dz 13:6
Dz 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:6
Dz 13:6  Przechodzącej  wyspa  do  Paphos  znalezionych  kilka  wieszcz  fałszywy prorok  Żyd  nazwa  Był Barjesus
Dz 13:6 G1330 G3520 G0891 G3974 G2147 G5100 G3097 G5578 G2453 G3686 G0919
Dz 13:7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·                                          
Dz 13:7 o(\s E)=n su\n tO=| a)nTupa/tO| *sergi/O| *pau/lO|, a)ndri\ sunetO=|. ou(=tos proskalesa/menos *barnaba=n kai\ *sau=lon e)peDZE/tEsen a)kou=sai to\n lo/gon tou= Teou=:
Dz 13:7 hos En syn tO anTypatO sergiO paulO, andri synetO. hutos proskalesamenos barnaban kai saulon epeDZEtEsen akusai ton logon tu Teu:
Dz 13:7 rr----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- n-----dsm- n-----dsm- a-----dsm- rd----nsm- v--ampnsm- n-----asm- c--------- n-----asm- v-3aai-s-- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 13:7 G3739 G2258 G4862 G3588 G0446 G4588 G3972 G0435 G4908 G3778 G4341 G0921 G2532 G4569 G1934 G0191 G3588 G3056 G3588 G2316
Dz 13:7 który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego.
Dz 13:7
Dz 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:7
Dz 13:7  który  był  z  Prokonsul  Sergiusz  Paul  mąż  rozsądny  To  powołanie  Barnaba  i  Saul  chciał  słyszeć  słowo  Bóg
Dz 13:7 G3739 G2258 G4862 G0446 G4588 G3972 G0435 G4908 G3778 G4341 G0921 G2532 G4569 G1934 G0191 G3056 G2316
Dz 13:8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.                                            
Dz 13:8 a)nTi/stato de\ au)toi=s *)elu/mas o( ma/gos, ou(/tOs ga\r meTermEneu/etai to\ o)/noma au)tou=, DZEtO=n diastre/PSai to\n a)nTu/paton a)po\ tE=s pi/steOs.
Dz 13:8 anTistato de autois elymas ho magos, hutOs gar meTermEneuetai to onoma autu, DZEtOn diastrePSai ton anTypaton apo tEs pisteOs.
Dz 13:8 v-3imi-s-- c--------- rp----dpm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- c--------- v-3ppi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- v--papnsm- v--aan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 13:8 G0436 G1161 G0846 G1681 G3588 G3097 G3779 G1063 G3177 G3588 G3686 G0846 G2212 G1294 G3588 G0446 G0575 G3588 G4102
Dz 13:8 Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag /tak bowiem tłumaczy się jego imię/, usiłując odwieść prokonsula od wiary.
Dz 13:8
Dz 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:8
Dz 13:8 A  Elim  mag  dla  że  tak  nazwa  jego  przeciwny  ich  trudny  zapobiec  prokonsul  z  Wiara
Dz 13:8 G1161 G1681 G3097 G1063 G3779 G3177 G3686 G0846 G0436 G0846 G2212 G1294 G0446 G0575 G4102
Dz 13:9 Σαῦλος δέ, καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν                                                            
Dz 13:9 *sau=los de/, o( kai\ *pau=los, plEsTei\s pneu/matos a(gi/ou a)teni/sas ei)s au)to\n
Dz 13:9 saulos de, ho kai paulos, plEsTeis pneumatos hagiu atenisas eis auton
Dz 13:9 n-----nsm- c--------- ra----nsm- d--------- n-----nsm- v--appnsm- n-----gsn- a-----gsn- v--aapnsm- p--------- rp----asm-
Dz 13:9 G4569 G1161 G3588 G2532 G3972 G4130 G4151 G0040 G0816 G1519 G0846
Dz 13:9 Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego uważnie i rzekł:
Dz 13:9
Dz 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:9
Dz 13:9  Ale  Saul  on  i  Paul  wypełniony  Duch  Święty  ustalenie  w  to  wzrok
Dz 13:9 G1161 G4569 G3588 G2532 G3972 G4130 G0040 G4151 G0816 G1519 G0846 G0816
Dz 13:10 εἶπεν, πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς [τοῦ] κυρίου τὰς εὐθείας;                                      
Dz 13:10 ei)=pen, *)=O plE/rEs panto\s do/lou kai\ pa/sEs r(a|diourgi/as, ui(e\ diabo/lou, e)CHTre\ pa/sEs dikaiosu/nEs, ou) pau/sE| diastre/fOn ta\s o(dou\s [tou=] kuri/ou ta\s eu)Tei/as;
Dz 13:10 eipen, O plErEs pantos dolu kai pasEs radiurgias, hyie diabolu, eCHTre pasEs dikaiosynEs, u pausE diastrefOn tas hodus [tu] kyriu tas euTeias;
Dz 13:10 v-3aai-s-- x--------- a-----vsm- a-----gsm- n-----gsm- c--------- a-----gsf- n-----gsf- n-----vsm- a-----gsm- a-----vsm- a-----gsf- n-----gsf- d--------- v-2fmi-s-- v--papnsm- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- ra----apf- a-----apf-
Dz 13:10 G2036 G5599 G4134 G3956 G1388 G2532 G3956 G4468 G5207 G1228 G2190 G3956 G1343 G3756 G3973 G1294 G3588 G3598 G3588 G2962 G3588 G2117
Dz 13:10 O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
Dz 13:10
Dz 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:10
Dz 13:10  powiedział  o  wykonany  wszystko  perfidia  i  wszystko  łajdactwo  syn  diabeł  wróg  wszystko  prawda  stop  czy  zboczeniec  bezpośredni  sposoby  Pan
Dz 13:10 G2036 G5599 G4134 G3956 G1388 G2532 G3956 G4468 G5207 G1228 G2190 G3956 G1343 G3973 G3756 G1294 G2117 G3598 G2962
Dz 13:11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.                          
Dz 13:11 kai\ nu=n i)dou\ CHei\r kuri/ou e)pi\ se/, kai\ e)/sE| tuflo\s mE\ ble/pOn to\n E(/lion a)/CHri kairou=. paraCHrE=ma/ te e)/pesen e)p' au)to\n a)CHlu\s kai\ sko/tos, kai\ peria/gOn e)DZE/tei CHeiragOgou/s.
Dz 13:11 kai nyn idu CHeir kyriu epi se, kai esE tyflos mE blepOn ton hElion aCHri kairu. paraCHrEma te epesen ep' auton aCHlys kai skotos, kai periagOn eDZEtei CHeiragOgus.
Dz 13:11 c--------- d--------- x--------- n-----nsf- n-----gsm- p--------- rp----as-- c--------- v-2fmi-s-- a-----nsm- d--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----gsm- d--------- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- n-----nsf- c--------- n-----nsn- c--------- v--papnsm- v-3iai-s-- n-----apm-
Dz 13:11 G2532 G3568 G2400 G5495 G2962 G1909 G4571 G2532 G2071 G5185 G3361 G0991 G3588 G2246 G0891 G2540 G3916 G5037 G4098 G1909 G0846 G0887 G2532 G4655 G2532 G4013 G2212 G5497
Dz 13:11 Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę.
Dz 13:11
Dz 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:11
Dz 13:11  I  teraz  tutaj  ręka  Władca  w  ty, wy  będzie  ślepy  nie  zobaczyć  słońce  do  czas  I  nagle  zaatakowany  w  to  ciemność  i  ciemny  i  Toczenie  tam  i  tutaj  szukam  doradca
Dz 13:11 G2532 G3568 G2400 G5495 G2962 G1909 G4571 G2071 G5185 G3361 G0991 G2246 G0891 G2540 G1161 G3916 G1968 G1909 G0846 G0887 G2532 G4655 G2532 G4013 G4013 G4013 G4013 G2212 G5497
Dz 13:12 τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.                                                        
Dz 13:12 to/te i)dO\n o( a)nTu/patos to\ gegono\s e)pi/steusen e)kplEsso/menos e)pi\ tE=| didaCHE=| tou= kuri/ou.
Dz 13:12 tote idOn ho anTypatos to gegonos episteusen ekplEssomenos epi tE didaCHE tu kyriu.
Dz 13:12 d--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- v--xapasn- v-3aai-s-- v--pppnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 13:12 G5119 G1492 G3588 G0446 G3588 G1096 G4100 G1605 G1909 G3588 G1322 G3588 G2962
Dz 13:12 Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pańską.
Dz 13:12
Dz 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:12
Dz 13:12  Następnie  prokonsul  widzenie  się  Uważa  zastanawiając się  nauczanie  Władca
Dz 13:12 G5119 G0446 G1492 G1096 G4100 G1605 G1322 G2962
Dz 13:13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.                                        
Dz 13:13 *)anaCHTe/ntes de\ a)po\ tE=s *pa/fou oi( peri\ *pau=lon E)=lTon ei)s *pe/rgEn tE=s *pamfuli/as: *)iOa/nnEs de\ a)poCHOrE/sas a)p' au)tO=n u(pe/strePSen ei)s *(ieroso/luma.
Dz 13:13 anaCHTentes de apo tEs pafu hoi peri paulon ElTon eis pergEn tEs pamfylias: iOannEs de apoCHOrEsas ap' autOn hypestrePSen eis hierosolyma.
Dz 13:13 v--appnpm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----npm- p--------- n-----asm- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- rp----gpm- v-3aai-s-- p--------- n-----apn-
Dz 13:13 G0321 G1161 G0575 G3588 G3974 G3588 G4012 G3972 G2064 G1519 G4011 G3588 G3828 G2491 G1161 G0672 G0575 G0846 G5290 G1519 G2414
Dz 13:13 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich.
Dz 13:13
Dz 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:13
Dz 13:13  Rozwiązane  z  Paphos  Paul  dawny  w  To  zysk  w  Perge  Pamfilii  Ale  Jan  oddzielone  z  ich  zwróciło  w  Jerozolima
Dz 13:13 G0321 G0575 G3974 G3972 G4012 G4012 G4012 G2064 G1519 G4011 G3828 G1161 G2491 G0672 G0575 G0846 G5290 G1519 G2414
Dz 13:14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ [εἰς]ελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.                                        
Dz 13:14 au)toi\ de\ dielTo/ntes a)po\ tE=s *pe/rgEs parege/nonto ei)s *)antio/CHeian tE\n *pisidi/an, kai\ [ei)s]elTo/ntes ei)s tE\n sunagOgE\n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn e)ka/Tisan.
Dz 13:14 autoi de dielTontes apo tEs pergEs paregenonto eis antioCHeian tEn pisidian, kai [eis]elTontes eis tEn synagOgEn tE hEmera tOn sabbatOn ekaTisan.
Dz 13:14 rp----npm- c--------- v--aapnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3ami-p-- p--------- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- v--aapnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- v-3aai-p--
Dz 13:14 G0846 G1161 G1330 G0575 G3588 G4011 G3854 G1519 G0490 G3588 G4099 G2532 G1525 G1519 G3588 G4864 G3588 G2250 G3588 G4521 G2523
Dz 13:14 Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.
Dz 13:14
Dz 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:14
Dz 13:14  zaś  przechodzącej  z  Perge  zysk  w  Antioch  Pizydyjskiej  i  zalogować  w  synagoga  dzień  Sobota  sob
Dz 13:14 G1161 G1330 G0575 G4011 G3854 G1519 G0490 G4099 G2532 G1525 G1519 G4864 G2250 G4521 G2523
Dz 13:15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.                          
Dz 13:15 meta\ de\ tE\n a)na/gnOsin tou= no/mou kai\ tO=n profEtO=n a)pe/steilan oi( a)rCHisuna/gOgoi pro\s au)tou\s le/gontes, *)/andres a)delfoi/, ei)/ ti/s e)stin e)n u(mi=n lo/gos paraklE/seOs pro\s to\n lao/n, le/gete.
Dz 13:15 meta de tEn anagnOsin tu nomu kai tOn profEtOn apesteilan hoi arCHisynagOgoi pros autus legontes, andres adelfoi, ei tis estin en hymin logos paraklEseOs pros ton laon, legete.
Dz 13:15 p--------- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- p--------- rp----apm- v--papnpm- n-----vpm- n-----vpm- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- n-----nsm- n-----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- v-2pad-p--
Dz 13:15 G3326 G1161 G3588 G0320 G3588 G3551 G2532 G3588 G4396 G0649 G3588 G0752 G4314 G0846 G3004 G0435 G0080 G1487 G5100 G2076 G1722 G5213 G3056 G3874 G4314 G3588 G2992 G3004
Dz 13:15 Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu.
Dz 13:15
Dz 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:15
Dz 13:15  Za  Czytanie  Prawo  i  Proroków  szefów  Synagoga  wysłane  powiedzieć  ich  Mężczyzn  bracia  jeśli  w  ty, wy  jest  słowo  instrukcje  do  osoby  powiedzieć
Dz 13:15 G3326 G0320 G3551 G2532 G4396 G0752 G0752 G0649 G3004 G0846 G0435 G0080 G1487 G3874 G5213 G2076 G3056 G3874 G4314 G2992 G3004
Dz 13:16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.                                                  
Dz 13:16 a)nasta\s de\ *pau=los kai\ katasei/sas tE=| CHeiri\ ei)=pen: *)/andres *)israEli=tai kai\ oi( fobou/menoi to\n Teo/n, a)kou/sate.
Dz 13:16 anastas de paulos kai kataseisas tE CHeiri eipen: andres israElitai kai hoi fobumenoi ton Teon, akusate.
Dz 13:16 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- n-----vpm- n-----vpm- c--------- ra----vpm- v--pmpvpm- ra----asm- n-----asm- v-2aad-p--
Dz 13:16 G0450 G1161 G3972 G2532 G2678 G3588 G5495 G2036 G0435 G2475 G2532 G3588 G5399 G3588 G2316 G0191
Dz 13:16 Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga!
Dz 13:16
Dz 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:16
Dz 13:16  Paul  róża  i  Gołąb  znak  ręka  powiedział  Mężczyzn  Izrael  i  obawiając się,  Bóg  Słuchać
Dz 13:16 G3972 G0450 G2532 G2678 G2678 G5495 G2036 G0435 G2475 G2532 G5399 G2316 G0191
Dz 13:17 θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,                          
Dz 13:17 o( Teo\s tou= laou= tou/tou *)israE\l e)Xele/Xato tou\s pate/ras E(mO=n, kai\ to\n lao\n u(/PSOsen e)n tE=| paroiki/a| e)n gE=| *ai)gu/ptou, kai\ meta\ braCHi/onos u(PSElou= e)XE/gagen au)tou\s e)X au)tE=s,
Dz 13:17 ho Teos tu lau tutu israEl eXeleXato tus pateras hEmOn, kai ton laon hyPSOsen en tE paroikia en gE aigyptu, kai meta braCHionos hyPSElu eXEgagen autus eX autEs,
Dz 13:17 ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- n-----gsm- v-3ami-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsm- a-----gsm- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- rp----gsf-
Dz 13:17 G3588 G2316 G3588 G2992 G5127 G2474 G1586 G3588 G3962 G2257 G2532 G3588 G2992 G5312 G1722 G3588 G3940 G1722 G1093 G0125 G2532 G3326 G1023 G5308 G1806 G0846 G1537 G0846
Dz 13:17 Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem.
Dz 13:17
Dz 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:17
Dz 13:17  Bóg  Osoby  to  wybrany  ojców  nasz  i  podniesiony  to  osoby  w  Host  w  ziemia  Egipt  i  ramię  podniósł  wniesiona  ich  z  to
Dz 13:17 G2316 G2992 G5127 G1586 G3962 G2257 G2532 G5312 G3588 G2992 G1722 G3940 G1722 G1093 G0125 G2532 G1023 G5308 G1806 G0846 G1537 G0846
Dz 13:18 καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,                                                                
Dz 13:18 kai\ O(s tesserakontaetE= CHro/non e)tropofo/rEsen au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO|,
Dz 13:18 kai hOs tesserakontaetE CHronon etropoforEsen autus en tE erEmO,
Dz 13:18 c--------- d--------- a-----asm- n-----asm- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
Dz 13:18 G2532 G5613 G5063 G5550 G5159 G0846 G1722 G3588 G2048
Dz 13:18 Mniej więcej przez czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni.
Dz 13:18
Dz 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:18
Dz 13:18  i  o  czterdzieści  roku  czas  karmione  ich  w  pustynia
Dz 13:18 G2532 G5613 G5063 G5063 G5550 G5159 G0846 G1722 G2048
Dz 13:19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν                                                            
Dz 13:19 kai\ kaTelO\n e)/TnE e(pta\ e)n gE=| *CHana/an kateklErono/mEsen tE\n gE=n au)tO=n
Dz 13:19 kai kaTelOn eTnE hepta en gE CHanaan kateklEronomEsen tEn gEn autOn
Dz 13:19 c--------- v--aapnsm- n-----apn- a-----apn- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gpn-
Dz 13:19 G2532 G2507 G1484 G2033 G1722 G1093 G5477 G2624 G3588 G1093 G0846
Dz 13:19 I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan oddał im ziemię ich w dziedzictwo,
Dz 13:19
Dz 13:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:19
Dz 13:19  I  zagłady  siedem  Osoby  w  ziemia  Kanaan  podzielony  ich  ziemia  ich
Dz 13:19 G2532 G2507 G2033 G1484 G1722 G1093 G5477 G2624 G0846 G1093 G0846
Dz 13:20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ [τοῦ] προφήτου.                                                      
Dz 13:20 O(s e)/tesin tetrakosi/ois kai\ pentE/konta. kai\ meta\ tau=ta e)/dOken krita\s e(/Os *samouE\l [tou=] profE/tou.
Dz 13:20 hOs etesin tetrakosiois kai pentEkonta. kai meta tauta edOken kritas heOs samuEl [tu] profEtu.
Dz 13:20 d--------- n-----dpn- a-----dpn- c--------- a-----dpn- c--------- p--------- rd----apn- v-3aai-s-- n-----apm- p--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 13:20 G5613 G2094 G5071 G2532 G4004 G2532 G3326 G5023 G1325 G2923 G2193 G4545 G3588 G4396
Dz 13:20 mniej więcej po czterystu pięćdziesięciu latach. I potem dał im sędziów aż do proroka Samuela.
Dz 13:20
Dz 13:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:20
Dz 13:20  I  za  to  o  cztery  pięćdziesiąt  roku  dał  Sędziów  do  Prorok  Samuel
Dz 13:20 G2532 G3326 G5023 G5613 G5071 G4004 G2094 G1325 G2923 G2193 G4396 G4545
Dz 13:21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα.                                              
Dz 13:21 ka)kei=Ten E)|tE/santo basile/a, kai\ e)/dOken au)toi=s o( Teo\s to\n *saou\l ui(o\n *ki/s, a)/ndra e)k fulE=s *beniami/n, e)/tE tessera/konta.
Dz 13:21 kakeiTen EtEsanto basilea, kai edOken autois ho Teos ton saul hyion kis, andra ek fylEs beniamin, etE tesserakonta.
Dz 13:21 c--------- v-3ami-p-- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- n-----asm- n-----gsm- n-----asm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----apn- a-----apn-
Dz 13:21 G2547 G0154 G0935 G2532 G1325 G0846 G3588 G2316 G3588 G4549 G5207 G2797 G0435 G1537 G5443 G0958 G2094 G5062
Dz 13:21 Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina.
Dz 13:21
Dz 13:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:21
Dz 13:21  Następnie  pytanie  król  i  Bóg  dał  ich  Saul  syn  Kish  mąż  z  kolano  Beniaminek  roku  czterdzieści
Dz 13:21 G2547 G0154 G0935 G2532 G2316 G1325 G0846 G4549 G5207 G2797 G0435 G1537 G5443 G0958 G2094 G5062
Dz 13:22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.                        
Dz 13:22 kai\ metastE/sas au)to\n E)/geiren to\n *daui\d au)toi=s ei)s basile/a, O(=| kai\ ei)=pen marturE/sas, *eu(=ron *daui\d to\n tou= *)iessai/, a)/ndra kata\ tE\n kardi/an mou, o(\s poiE/sei pa/nta ta\ TelE/mata/ mou.
Dz 13:22 kai metastEsas auton Egeiren ton dauid autois eis basilea, hO kai eipen martyrEsas, heuron dauid ton tu iessai, andra kata tEn kardian mu, hos poiEsei panta ta TelEmata mu.
Dz 13:22 c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----dpm- p--------- n-----asm- rr----dsm- d--------- v-3aai-s-- v--aapnsm- v-1aai-s-- n-----asm- ra----asm- ra----gsm- n-----gsm- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- rr----nsm- v-3fai-s-- a-----apn- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
Dz 13:22 G2532 G3179 G0846 G1453 G3588 G1138 G0846 G1519 G0935 G3739 G2532 G2036 G3140 G2147 G1138 G3588 G3588 G2421 G0435 G2596 G3588 G2588 G3450 G3739 G4160 G3956 G3588 G2307 G3450
Dz 13:22 Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę.
Dz 13:22
Dz 13:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:22
Dz 13:22  Odrzuceniu  jego  zestaw  ich  król  Dawid  gdzie  i  powiedział  wskazując  znalezionych  mąż  na  serce  Mój  Dawid  Jesse  który  wykonać  wszystko  pragnienia  Mój
Dz 13:22 G3179 G0846 G1453 G0846 G0935 G1138 G3739 G2532 G2036 G3140 G2147 G0435 G2596 G2588 G3450 G1138 G2421 G3739 G4160 G3956 G2307 G3450
Dz 13:23 τούτου θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,                                                        
Dz 13:23 tou/tou o( Teo\s a)po\ tou= spe/rmatos kat' e)paggeli/an E)/gagen tO=| *)israE\l sOtE=ra *)iEsou=n,
Dz 13:23 tutu ho Teos apo tu spermatos kat' epaNgelian Egagen tO israEl sOtEra iEsun,
Dz 13:23 rd----gsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- p--------- n-----asf- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----asm- n-----asm-
Dz 13:23 G5127 G3588 G2316 G0575 G3588 G4690 G2596 G1860 G0071 G3588 G2474 G4990 G2424
Dz 13:23 Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.
Dz 13:23
Dz 13:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:23
Dz 13:23  Z  że  potomstwo  Bóg  na  obietnica  podniesiony  Izrael  Zbawiciel  Jezus
Dz 13:23 G0575 G5127 G4690 G2316 G2596 G1860 G1453 G2474 G4990 G2424
Dz 13:24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.                                                        
Dz 13:24 prokEru/Xantos *)iOa/nnou pro\ prosO/pou tE=s ei)so/dou au)tou= ba/ptisma metanoi/as panti\ tO=| laO=| *)israE/l.
Dz 13:24 prokEryXantos iOannu pro prosOpu tEs eisodu autu baptisma metanoias panti tO laO israEl.
Dz 13:24 v--aapgsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----asn- n-----gsf- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- n-----gsm-
Dz 13:24 G4296 G2491 G4253 G4383 G3588 G1529 G0846 G0908 G3341 G3956 G3588 G2992 G2474
Dz 13:24 Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.
Dz 13:24
Dz 13:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:24
Dz 13:24  Przed  zjawisko  zjawisko  Jan  głosił  chrzest  skrucha  wszystko  osoby  Izrael
Dz 13:24 G4253 G1529 G4383 G2491 G4296 G0908 G3341 G3956 G2992 G2474
Dz 13:25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾿ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾿ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.                          
Dz 13:25 O(s de\ e)plE/rou *)iOa/nnEs to\n dro/mon, e)/legen, *ti/ e)me\ u(ponoei=te ei)=nai; ou)k ei)mi\ e)gO/: a)ll' i)dou\ e)/rCHetai met' e)me\ ou(= ou)k ei)mi\ a)/Xios to\ u(po/dEma tO=n podO=n lu=sai.
Dz 13:25 hOs de eplEru iOannEs ton dromon, elegen, ti eme hyponoeite einai; uk eimi egO: all' idu erCHetai met' eme hu uk eimi aXios to hypodEma tOn podOn lysai.
Dz 13:25 c--------- c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- ri----asn- rp----as-- v-2pai-p-- v--pan---- d--------- v-1pai-s-- rp----ns-- c--------- x--------- v-3pmi-s-- p--------- rp----as-- rr----gsm- d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- ra----asn- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm- v--aan----
Dz 13:25 G5613 G1161 G4137 G2491 G3588 G1408 G3004 G5101 G1691 G5282 G1511 G3756 G1510 G1473 G0235 G2400 G2064 G3326 G1691 G3739 G3756 G1510 G0514 G3588 G5266 G3588 G4228 G3089
Dz 13:25 A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ".
Dz 13:25
Dz 13:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:25
Dz 13:25  W  koniec  zaś  zajęć  Jan  powiedział  kogo  mówicie  mówicie  mnie  Ja  nie  że  ale  tutaj  jest  dla  Ja  Kogo  niegodny  niegodny  rozpętać  obuwie  stóp
Dz 13:25 G5613 G4137 G1161 G1408 G2491 G3004 G5101 G1511 G5282 G3165 G1473 G3756 G1510 G0235 G2400 G2064 G3326 G1691 G3739 G0514 G3756 G3089 G5266 G4228
Dz 13:26 Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.                                            
Dz 13:26 *)/andres a)delfoi/, ui(oi\ ge/nous *)abraa\m kai\ oi( e)n u(mi=n fobou/menoi to\n Teo/n, E(mi=n o( lo/gos tE=s sOtEri/as tau/tEs e)Xapesta/lE.
Dz 13:26 andres adelfoi, hyioi genus abraam kai hoi en hymin fobumenoi ton Teon, hEmin ho logos tEs sOtErias tautEs eXapestalE.
Dz 13:26 n-----vpm- n-----vpm- n-----vpm- n-----gsn- n-----gsm- c--------- ra----vpm- p--------- rp----dp-- v--pmpvpm- ra----asm- n-----asm- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- v-3api-s--
Dz 13:26 G0435 G0080 G5207 G1085 G0011 G2532 G3588 G1722 G5213 G5399 G3588 G2316 G2254 G3588 G3056 G3588 G4991 G3778 G1821
Dz 13:26 Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu,
Dz 13:26
Dz 13:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:26
Dz 13:26  Mężczyzn  bracia  dzieci  rodzaj  Abraham  i  obawiając się,  Bóg  między  ty, wy  ty, wy  Wysłane  słowo  Ratowanie  to
Dz 13:26 G0435 G0080 G5207 G1085 G0011 G2532 G5399 G2316 G1722 G5213 G5213 G0649 G3056 G4991 G5026
Dz 13:27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,                                    
Dz 13:27 oi( ga\r katoikou=ntes e)n *)ierousalE\m kai\ oi( a)/rCHontes au)tO=n tou=ton a)gnoE/santes kai\ ta\s fOna\s tO=n profEtO=n ta\s kata\ pa=n sa/bbaton a)naginOskome/nas kri/nantes e)plE/rOsan,
Dz 13:27 hoi gar katoikuntes en ierusalEm kai hoi arCHontes autOn tuton agnoEsantes kai tas fOnas tOn profEtOn tas kata pan sabbaton anaginOskomenas krinantes eplErOsan,
Dz 13:27 ra----npm- c--------- v--papnpm- p--------- n-----dsf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gpm- rd----asm- v--aapnpm- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm- ra----apf- p--------- a-----asn- n-----asn- v--pppapf- v--aapnpm- v-3aai-p--
Dz 13:27 G3588 G1063 G2730 G1722 G2419 G2532 G3588 G0758 G0846 G5126 G0050 G2532 G3588 G5456 G3588 G4396 G3588 G2596 G3956 G4521 G0314 G2919 G4137
Dz 13:27 bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat.
Dz 13:27
Dz 13:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:27
Dz 13:27  Dla  osoby  Jerozolima  i  szefów  ich  nie  nauka  Jego  i  potępiając  wykonywane  słowa  proroczy  Czytać  każdy  Sobota
Dz 13:27 G1063 G2730 G2419 G2532 G0758 G0846 G0050 G0050 G5126 G2532 G2919 G4137 G5456 G4396 G0314 G3956 G4521
Dz 13:28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·                                                                
Dz 13:28 kai\ mEdemi/an ai)ti/an Tana/tou eu(ro/ntes E)|tE/santo *pila=ton a)naireTE=nai au)to/n:
Dz 13:28 kai mEdemian aitian Tanatu heurontes EtEsanto pilaton anaireTEnai auton:
Dz 13:28 c--------- a-----asf- n-----asf- n-----gsm- v--aapnpm- v-3ami-p-- n-----asm- v--apn---- rp----asm-
Dz 13:28 G2532 G3367 G0156 G2288 G2147 G0154 G4091 G0337 G0846
Dz 13:28 Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił.
Dz 13:28
Dz 13:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:28
Dz 13:28  i  znalezieniem  nie  wina  śmierć  pytanie  Piłat  zabić  Jego
Dz 13:28 G2532 G2147 G3367 G0156 G2288 G0154 G4091 G0337 G0846
Dz 13:29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.                                                    
Dz 13:29 O(s de\ e)te/lesan pa/nta ta\ peri\ au)tou= gegramme/na, kaTelo/ntes a)po\ tou= Xu/lou e)/TEkan ei)s mnEmei=on.
Dz 13:29 hOs de etelesan panta ta peri autu gegrammena, kaTelontes apo tu Xylu eTEkan eis mnEmeion.
Dz 13:29 c--------- c--------- v-3aai-p-- a-----apn- ra----apn- p--------- rp----gsm- v--xppapn- v--aapnpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- p--------- n-----asn-
Dz 13:29 G5613 G1161 G5055 G3956 G3588 G4012 G0846 G1125 G2507 G0575 G3588 G3586 G5087 G1519 G3419
Dz 13:29 A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.
Dz 13:29
Dz 13:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:29
Dz 13:29  Kiedy  zaś  wykonywane  wszystko  napisany  o  Go  usunięcie  z  drzewo  umieścić  w  trumna
Dz 13:29 G5613 G1161 G5055 G0537 G1125 G4012 G0846 G2507 G0575 G3586 G5087 G1519 G3419
Dz 13:30 δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·                                                                    
Dz 13:30 o( de\ Teo\s E)/geiren au)to\n e)k nekrO=n:
Dz 13:30 ho de Teos Egeiren auton ek nekrOn:
Dz 13:30 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- a-----gpm-
Dz 13:30 G3588 G1161 G2316 G1453 G0846 G1537 G3498
Dz 13:30 Ale Bóg wskrzesił Go z martwych,
Dz 13:30
Dz 13:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 13:30
Dz 13:30  Ale  Bóg  podniesiony  Jego  z  martwy
Dz 13:30 G1161 G2316 G1453 G0846 G1537 G3498