Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz14      do_str_głównej      do_Dz16      
Dz 15:1 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.                                      
Dz 15:1 *kai/ tines katelTo/ntes a)po\ tE=s *)ioudai/as e)di/daskon tou\s a)delfou\s o(/ti *)ea\n mE\ peritmETE=te tO=| e)/Tei tO=| *mOu+se/Os, ou) du/nasTe sOTE=nai.
Dz 15:1 kai tines katelTontes apo tEs iudaias edidaskon tus adelfus hoti ean mE peritmETEte tO eTei tO mO+yseOs, u dynasTe sOTEnai.
Dz 15:1 c--------- ri----npm- v--aapnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-p-- ra----apm- n-----apm- c--------- c--------- d--------- v-2aps-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----dsn- n-----gsm- d--------- v-2pmi-p-- v--apn----
Dz 15:1 G2532 G5100 G2718 G0575 G3588 G2449 G1321 G3588 G0080 G3754 G1437 G3361 G4059 G3588 G1485 G3588 G3475 G3756 G1410 G4982
Dz 15:1 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
Dz 15:1
Dz 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:1
Dz 15:1  Kilka  przyjść  z  Judea  uczy  bracia  jeśli  nie  obrzezany  na  obrzęd  Mozaika  nie  może  uciec  uciec
Dz 15:1 G5100 G2718 G0575 G2449 G1321 G0080 G1437 G3361 G4059 G1485 G1485 G3475 G3756 G1410 G0074 G4982
Dz 15:2 γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.        
Dz 15:2 genome/nEs de\ sta/seOs kai\ DZEtE/seOs ou)k o)li/gEs tO=| *pau/lO| kai\ tO=| *barnaba=| pro\s au)tou\s e)/taXan a)nabai/nein *pau=lon kai\ *barnaba=n kai/ tinas a)/llous e)X au)tO=n pro\s tou\s a)posto/lous kai\ presbute/rous ei)s *)ierousalE\m peri\ tou= DZEtE/matos tou/tou.
Dz 15:2 genomenEs de staseOs kai DZEtEseOs uk oligEs tO paulO kai tO barnaba pros autus etaXan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allus eX autOn pros tus apostolus kai presbyterus eis ierusalEm peri tu DZEtEmatos tutu.
Dz 15:2 v--ampgsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- d--------- a-----gsf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rp----apm- v-3aai-p-- v--pan---- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- ri----apm- a-----apm- p--------- rp----gpm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- a-----apm- p--------- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn-
Dz 15:2 G1096 G1161 G4714 G2532 G2214 G3756 G3641 G3588 G3972 G2532 G3588 G0921 G4314 G0846 G5021 G0305 G3972 G2532 G0921 G2532 G5100 G0243 G1537 G0846 G4314 G3588 G0652 G2532 G4245 G1519 G2419 G4012 G3588 G2213 G5127
Dz 15:2 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
Dz 15:2
Dz 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:2
Dz 15:2  zaś  porozumienia  i  znaczny  znaczny  konkurs  Paul  i  Barnaba  z  ich  umieścić  Paul  i  Barnaba  i  kilka  inny  z  ich  iść  na  do  sprawa  do  Apostołowie  i  starszych  w  Jerozolima
Dz 15:2 G3767 G4714 G2532 G3641 G3756 G4803 G3972 G2532 G0921 G4314 G0846 G5021 G3972 G2532 G0921 G2532 G5100 G0243 G1537 G0846 G0305 G4012 G5127 G2213 G4314 G0652 G2532 G4245 G1519 G2419
Dz 15:3 Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.                            
Dz 15:3 *oi( me\n ou)=n propemfTe/ntes u(po\ tE=s e)kklEsi/as diE/rCHonto tE/n te *foini/kEn kai\ *sama/reian e)kdiEgou/menoi tE\n e)pistrofE\n tO=n e)TnO=n, kai\ e)poi/oun CHara\n mega/lEn pa=sin toi=s a)delfoi=s.
Dz 15:3 hoi men un propemfTentes hypo tEs ekklEsias diErCHonto tEn te foinikEn kai samareian ekdiEgumenoi tEn epistrofEn tOn eTnOn, kai epoiun CHaran megalEn pasin tois adelfois.
Dz 15:3 ra----npm- x--------- c--------- v--appnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3imi-p-- ra----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- v--pmpnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- c--------- v-3iai-p-- n-----asf- a-----asf- a-----dpm- ra----dpm- n-----dpm-
Dz 15:3 G3588 G3303 G3767 G4311 G5259 G3588 G1577 G1330 G3588 G5037 G5403 G2532 G4540 G1555 G3588 G1995 G3588 G1484 G2532 G4160 G5479 G3173 G3956 G3588 G0080
Dz 15:3 Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
Dz 15:3
Dz 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:3
Dz 15:3  Tak  Tak  były  sposób przez  Kościół  były  Phoenicia  i  Samaria  mówi  Leczenie  Pogan  i  wyprodukowanych  radość  wielki  wszystko  bracia
Dz 15:3 G3303 G3767 G4311 G4311 G1577 G1330 G5403 G2532 G4540 G1555 G1995 G1484 G2532 G4160 G5479 G3173 G3956 G0080
Dz 15:4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾿ αὐτῶν.                                  
Dz 15:4 parageno/menoi de\ ei)s *)ierousalE\m parede/CHTEsan a)po\ tE=s e)kklEsi/as kai\ tO=n a)posto/lOn kai\ tO=n presbute/rOn, a)nE/ggeila/n te o(/sa o( Teo\s e)poi/Esen met' au)tO=n.
Dz 15:4 paragenomenoi de eis ierusalEm paredeCHTEsan apo tEs ekklEsias kai tOn apostolOn kai tOn presbyterOn, anENgeilan te hosa ho Teos epoiEsen met' autOn.
Dz 15:4 v--ampnpm- c--------- p--------- n-----asf- v-3api-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-p-- c--------- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----gpm-
Dz 15:4 G3854 G1161 G1519 G2419 G3858 G0575 G3588 G1577 G2532 G3588 G0652 G2532 G3588 G4245 G0312 G5037 G3745 G3588 G2316 G4160 G3326 G0846
Dz 15:4 Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.
Dz 15:4
Dz 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:4
Dz 15:4  przyjazd  zaś  w  Jerozolima  były  podjętych  Kościół  Apostołowie  i  kapłanów  i  zwiastunem  wszystko  Bóg  stworzony  z  ich
Dz 15:4 G3854 G1161 G1519 G2419 G0588 G0588 G1577 G0652 G2532 G4245 G5037 G0312 G3745 G2316 G4160 G3326 G0846
Dz 15:5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.                                    
Dz 15:5 e)Xane/stEsan de/ tines tO=n a)po\ tE=s ai(re/seOs tO=n *farisai/On pepisteuko/tes, le/gontes o(/ti dei= perite/mnein au)tou\s paragge/llein te tErei=n to\n no/mon *mOu+se/Os.
Dz 15:5 eXanestEsan de tines tOn apo tEs haireseOs tOn farisaiOn pepisteukotes, legontes hoti dei peritemnein autus paraNgellein te tErein ton nomon mO+yseOs.
Dz 15:5 v-3aai-p-- c--------- ri----npm- ra----gpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- n-----gpm- v--xapnpm- v--papnpm- c--------- v-3pai-s-- v--pan---- rp----apm- v--pan---- c--------- v--pan---- ra----asm- n-----asm- n-----gsm-
Dz 15:5 G1817 G1161 G5100 G3588 G0575 G3588 G0139 G3588 G5330 G4100 G3004 G3754 G1163 G4059 G0846 G3853 G5037 G5083 G3588 G3551 G3475
Dz 15:5 Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego.
Dz 15:5
Dz 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:5
Dz 15:5  Następnie  róża  kilka  z  Faryzeusze  herezja  Uważa  powiedział  że  powinien  odciąć  i  przykazanie  poszanowanie  prawo  Mozaika
Dz 15:5 G1161 G1817 G5100 G0575 G5330 G0139 G4100 G3004 G3754 G1163 G4059 G5037 G3853 G5083 G3551 G3475
Dz 15:6 Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.                                                      
Dz 15:6 *sunE/CHTEsa/n te oi( a)po/stoloi kai\ oi( presbu/teroi i)dei=n peri\ tou= lo/gou tou/tou.
Dz 15:6 synECHTEsan te hoi apostoloi kai hoi presbyteroi idein peri tu logu tutu.
Dz 15:6 v-3api-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- v--aan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
Dz 15:6 G4863 G5037 G3588 G0652 G2532 G3588 G4245 G1492 G4012 G3588 G3056 G5127
Dz 15:6 Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.
Dz 15:6
Dz 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:6
Dz 15:6  Apostołowie  i  kapłanów  zebranych  przegląd  to  spraw
Dz 15:6 G0652 G2532 G4245 G4863 G1492 G5127 G3056
Dz 15:7 πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾿ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι·        
Dz 15:7 pollE=s de\ DZEtE/seOs genome/nEs a)nasta\s *pe/tros ei)=pen pro\s au)tou/s, *)/andres a)delfoi/, u(mei=s e)pi/stasTe o(/ti a)f' E(merO=n a)rCHai/On e)n u(mi=n e)Xele/Xato o( Teo\s dia\ tou= sto/mato/s mou a)kou=sai ta\ e)/TnE to\n lo/gon tou= eu)aggeli/ou kai\ pisteu=sai:
Dz 15:7 pollEs de DZEtEseOs genomenEs anastas petros eipen pros autus, andres adelfoi, hymeis epistasTe hoti af' EmerOn arCHaiOn en hymin eXeleXato ho Teos dia tu stomatos mu akusai ta eTnE ton logon tu euaNgeliu kai pisteusai:
Dz 15:7 a-----gsf- c--------- n-----gsf- v--ampgsf- v--aapnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- n-----vpm- n-----vpm- rp----np-- v-2pmi-p-- c--------- p--------- n-----gpf- a-----gpf- p--------- rp----dp-- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- v--aan---- ra----apn- n-----apn- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v--aan----
Dz 15:7 G4183 G1161 G2214 G1096 G0450 G4074 G2036 G4314 G0846 G0435 G0080 G5210 G1987 G3754 G0575 G2250 G0744 G1722 G5213 G1586 G3588 G2316 G1223 G3588 G4750 G3450 G0191 G3588 G1484 G3588 G3056 G3588 G2098 G2532 G4100
Dz 15:7 Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
Dz 15:7
Dz 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:7
Dz 15:7  Na  Dług  argument  Peter  róża  powiedział  ich  Mężczyzn  bracia  ty, wy  wiedzieć  że  Bóg  z  dni  pierwszy  wybrany  z  nas  z  usta  mój  narodów  słyszałem  słowo  Ewangelia  i  Uważa
Dz 15:7 G1096 G4183 G4803 G4074 G0450 G2036 G0846 G0435 G0080 G5210 G1987 G3754 G2316 G0575 G2250 G0744 G1586 G1722 G2254 G1223 G4750 G3450 G1484 G0191 G3056 G2098 G2532 G4100
Dz 15:8 καὶ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν,                                                  
Dz 15:8 kai\ o( kardiognO/stEs Teo\s e)martu/rEsen au)toi=s dou\s to\ pneu=ma to\ a(/gion kaTO\s kai\ E(mi=n,
Dz 15:8 kai ho kardiognOstEs Teos emartyrEsen autois dus to pneuma to hagion kaTOs kai hEmin,
Dz 15:8 c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpn- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- c--------- d--------- rp----dp--
Dz 15:8 G2532 G3588 G2589 G2316 G3140 G0846 G1325 G3588 G4151 G3588 G0040 G2531 G2532 G2254
Dz 15:8 Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam.
Dz 15:8
Dz 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:8
Dz 15:8  i  Serca  Bóg  dał  świadectwo  przyznany  ich  Duch  Święty  jako  i  nas
Dz 15:8 G2532 G2589 G2316 G3140 G3140 G1325 G0846 G4151 G0040 G2531 G2532 G2254
Dz 15:9 καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν.                                                  
Dz 15:9 kai\ ou)Te\n die/krinen metaXu\ E(mO=n te kai\ au)tO=n, tE=| pi/stei kaTari/sas ta\s kardi/as au)tO=n.
Dz 15:9 kai uTen diekrinen metaXy hEmOn te kai autOn, tE pistei kaTarisas tas kardias autOn.
Dz 15:9 c--------- a-----asn- v-3aai-s-- p--------- rp----gp-- c--------- c--------- rp----gpn- ra----dsf- n-----dsf- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- rp----gpn-
Dz 15:9 G2532 G3762 G1252 G3342 G2257 G5037 G2532 G0846 G3588 G4102 G2511 G3588 G2588 G0846
Dz 15:9 Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
Dz 15:9
Dz 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:9
Dz 15:9  i  umieścić  nie  różnice  między  nas  i  one  wiara  oczyszczony  serce  ich
Dz 15:9 G2532 G1252 G3762 G1252 G3342 G2257 G2532 G0846 G4102 G2511 G2588 G0846
Dz 15:10 νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι;                                  
Dz 15:10 nu=n ou)=n ti/ peira/DZete to\n Teo/n, e)piTei=nai DZugo\n e)pi\ to\n tra/CHElon tO=n maTEtO=n o(\n ou)/te oi( pate/res E(mO=n ou)/te E(mei=s i)sCHu/samen basta/sai;
Dz 15:10 nyn un ti peiraDZete ton Teon, epiTeinai DZygon epi ton traCHElon tOn maTEtOn hon ute hoi pateres hEmOn ute hEmeis isCHysamen bastasai;
Dz 15:10 d--------- c--------- ri----asn- v-2pai-p-- ra----asm- n-----asm- v--aan---- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- n-----gpm- rr----asm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- c--------- rp----np-- v-1aai-p-- v--aan----
Dz 15:10 G3568 G3767 G5101 G3985 G3588 G2316 G2007 G2218 G1909 G3588 G5137 G3588 G3101 G3739 G3777 G3588 G3962 G2257 G3777 G2249 G2480 G0941
Dz 15:10 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.
Dz 15:10
Dz 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:10
Dz 15:10  Że  zaś  teraz  kusić  Bóg  lay  w  szyja  studentów  jarzmo  kogo  może  ponieść  ani  ojców  nasz  ani  my
Dz 15:10 G5101 G3767 G3568 G3985 G2316 G2007 G1909 G5137 G3101 G2218 G3739 G2480 G0941 G3777 G3962 G2257 G3777 G2249
Dz 15:11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾿ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.                                                    
Dz 15:11 a)lla\ dia\ tE=s CHa/ritos tou= kuri/ou *)iEsou= pisteu/omen sOTE=nai kaT' o(\n tro/pon ka)kei=noi.
Dz 15:11 alla dia tEs CHaritos tu kyriu iEsu pisteuomen sOTEnai kaT' on tropon kakeinoi.
Dz 15:11 c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- v-1pai-p-- v--apn---- p--------- rr----asm- n-----asm- d---------
Dz 15:11 G0235 G1223 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G4100 G4982 G2596 G3739 G5158 G2548
Dz 15:11 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni.
Dz 15:11
Dz 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:11
Dz 15:11  Ale  wierzyć  łaska  łaska  Władca  Jezus  Chrystus  zapisanych  jako  jako  jako  i  one
Dz 15:11 G0235 G4100 G1223 G5485 G2962 G2424 G5547 G4982 G2596 G3739 G5158 G2548 G2548
Dz 15:12 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾿ αὐτῶν.                                
Dz 15:12 *)esi/gEsen de\ pa=n to\ plE=Tos, kai\ E)/kouon *barnaba= kai\ *pau/lou e)XEgoume/nOn o(/sa e)poi/Esen o( Teo\s sEmei=a kai\ te/rata e)n toi=s e)/Tnesin di' au)tO=n.
Dz 15:12 esigEsen de pan to plETos, kai Ekuon barnaba kai paulu eXEgumenOn hosa epoiEsen ho Teos sEmeia kai terata en tois eTnesin di' autOn.
Dz 15:12 v-3aai-s-- c--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3iai-p-- n-----gsm- c--------- n-----gsm- v--pmpgpm- rr----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----apn- c--------- n-----apn- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- rp----gpm-
Dz 15:12 G4601 G1161 G3956 G3588 G4128 G2532 G0191 G0921 G2532 G3972 G1834 G3745 G4160 G3588 G2316 G4592 G2532 G5059 G1722 G3588 G1484 G1223 G0846
Dz 15:12 Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
Dz 15:12
Dz 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:12
Dz 15:12  Następnie  było cicho  wszystko  spotkanie  i  słuchał  Barnaba  i  Paul  mówi  co  Znaków  i  cuda  stworzony  Bóg  przez  ich  między  Pogan
Dz 15:12 G1161 G4601 G3956 G4128 G2532 G0191 G0921 G2532 G3972 G1834 G3745 G4592 G2532 G5059 G4160 G2316 G1223 G0846 G1722 G1484
Dz 15:13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου.                                                      
Dz 15:13 *meta\ de\ to\ sigE=sai au)tou\s a)pekri/TE *)ia/kObos le/gOn, *)/andres a)delfoi/, a)kou/sate/ mou.
Dz 15:13 meta de to sigEsai autus apekriTE iakObos legOn, andres adelfoi, akusate mu.
Dz 15:13 p--------- c--------- ra----asn- v--aan---- rp----apm- v-3api-s-- n-----nsm- v--papnsm- n-----vpm- n-----vpm- v-2aad-p-- rp----gs--
Dz 15:13 G3326 G1161 G3588 G4601 G0846 G0611 G2385 G3004 G0435 G0080 G0191 G3450
Dz 15:13 A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia!
Dz 15:13
Dz 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:13
Dz 15:13  Za  zaś  one  cichy  rozpoczął  przemówienie  Jakuba  powiedział  Mężczyzn  bracia  Słuchać  mnie
Dz 15:13 G3326 G1161 G0846 G4601 G0611 G0611 G2385 G3004 G0435 G0080 G0191 G3450
Dz 15:14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.                                                  
Dz 15:14 *sumeO\n e)XEgE/sato kaTO\s prO=ton o( Teo\s e)peske/PSato labei=n e)X e)TnO=n lao\n tO=| o)no/mati au)tou=.
Dz 15:14 symeOn eXEgEsato kaTOs prOton ho Teos epeskePSato labein eX eTnOn laon tO onomati autu.
Dz 15:14 n-----nsm- v-3ami-s-- c--------- a-----asn- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- v--aan---- p--------- n-----gpn- n-----asm- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm-
Dz 15:14 G4826 G1834 G2531 G4412 G3588 G2316 G1980 G2983 G1537 G1484 G2992 G3588 G3686 G0846
Dz 15:14 Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan.
Dz 15:14
Dz 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:14
Dz 15:14  Simon  uznaniu jej  jako  Bóg  pierwotnie  spojrzał  Pogan  sporządza  z  osoby  w  nazwa  Ich
Dz 15:14 G4826 G1834 G2531 G2316 G4412 G1980 G1484 G2983 G1537 G2992 G1909 G3686 G0846
Dz 15:15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται,                                                            
Dz 15:15 kai\ tou/tO| sumfOnou=sin oi( lo/goi tO=n profEtO=n, kaTO\s ge/graptai,
Dz 15:15 kai tutO symfOnusin hoi logoi tOn profEtOn, kaTOs gegraptai,
Dz 15:15 c--------- rd----dsn- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3xpi-s--
Dz 15:15 G2532 G5129 G4856 G3588 G3056 G3588 G4396 G2531 G1125
Dz 15:15 Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:
Dz 15:15
Dz 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:15
Dz 15:15  I  Sim  uzgodnić  słowa  Proroków  jako  napisany
Dz 15:15 G2532 G5129 G4856 G3056 G4396 G2531 G1125
Dz 15:16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,                                          
Dz 15:16 *meta\ tau=ta a)nastre/PSO kai\ a)noikodomE/sO tE\n skEnE\n *daui\d tE\n peptOkui=an, kai\ ta\ kateskamme/na au)tE=s a)noikodomE/sO kai\ a)norTO/sO au)tE/n,
Dz 15:16 meta tauta anastrePSO kai anoikodomEsO tEn skEnEn dauid tEn peptOkyian, kai ta kateskammena autEs anoikodomEsO kai anorTOsO autEn,
Dz 15:16 p--------- rd----apn- v-1fai-s-- c--------- v-1fai-s-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----asf- v--xapasf- c--------- ra----apn- v--xppapn- rp----gsf- v-1fai-s-- c--------- v-1fai-s-- rp----asf-
Dz 15:16 G3326 G5023 G0390 G2532 G0456 G3588 G4633 G1138 G3588 G4098 G2532 G3588 G2679 G0846 G0456 G2532 G0461 G0846
Dz 15:16 Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go,
Dz 15:16
Dz 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:16
Dz 15:16  Następnie  Następnie  chce się włączyć  i  zrekonstruowany  Tabernakulum  Dawid  upadły  i  To  zniszczony  zrekonstruowany  i  naprawić błąd  jego
Dz 15:16 G3326 G5023 G0390 G2532 G0456 G4633 G1138 G4098 G2532 G0846 G2679 G0456 G2532 G0461 G0846
Dz 15:17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει κύριος ποιῶν ταῦτα                            
Dz 15:17 o(/pOs a)\n e)kDZEtE/sOsin oi( kata/loipoi tO=n a)nTrO/pOn to\n ku/rion, kai\ pa/nta ta\ e)/TnE e)f' ou(\s e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p' au)tou/s, le/gei ku/rios poiO=n tau=ta
Dz 15:17 hopOs an ekDZEtEsOsin hoi kataloipoi tOn anTrOpOn ton kyrion, kai panta ta eTnE ef' us epikeklEtai to onoma mu ep' autus, legei kyrios poiOn tauta
Dz 15:17 c--------- x--------- v-3aas-p-- ra----npm- a-----npm- ra----gpm- n-----gpm- ra----asm- n-----asm- d--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- p--------- rr----apm- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- p--------- rp----apm- v-3pai-s-- n-----nsm- v--papnsm- rd----apn-
Dz 15:17 G3704 G0302 G1567 G3588 G2645 G3588 G0444 G3588 G2962 G2532 G3956 G3588 G1484 G1909 G3739 G1941 G3588 G3686 G3450 G1909 G0846 G3004 G2962 G4160 G5023
Dz 15:17 aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia.
Dz 15:17
Dz 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:17
Dz 15:17  że  że  wniesiono  Władca  Inny  Mężczyzn  i  wszystko  osoby  między  który  zwołane przez  nazwa  Mój  mówi  Władca  czyni  wszystko  te rzeczy
Dz 15:17 G0302 G3704 G1567 G2962 G2645 G0444 G2532 G3956 G1484 G1909 G3739 G1941 G3686 G3450 G3004 G2962 G4160 G3956 G5023
Dz 15:18 γνωστὰ ἀπ᾿ αἰῶνος.                                                                        
Dz 15:18 gnOsta\ a)p' ai)O=nos.
Dz 15:18 gnOsta ap' aiOnos.
Dz 15:18 a-----apn- p--------- n-----gsm-
Dz 15:18 G1110 G0575 G0165
Dz 15:18 To są [Jego] odwieczne wyroki.
Dz 15:18
Dz 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:18
Dz 15:18  Znany  Bóg  z  wieczność  wszystko  spraw  Jego
Dz 15:18 G0165 G2316 G0575 G0165 G3956 G2041 G0846
Dz 15:19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν,                                                    
Dz 15:19 dio\ e)gO\ kri/nO mE\ parenoCHlei=n toi=s a)po\ tO=n e)TnO=n e)pistre/fousin e)pi\ to\n Teo/n,
Dz 15:19 dio egO krinO mE parenoCHlein tois apo tOn eTnOn epistrefusin epi ton Teon,
Dz 15:19 c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- d--------- v--pan---- ra----dpm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- v--papdpm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 15:19 G1352 G1473 G2919 G3361 G3926 G3588 G0575 G3588 G1484 G1994 G1909 G3588 G2316
Dz 15:19 Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga,
Dz 15:19
Dz 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:19
Dz 15:19  Zatem  Ja  myśleć  nie  utrudniać  W obiegu  do  Bóg  z  Pogan
Dz 15:19 G1352 G1473 G2919 G3361 G3926 G1994 G1909 G2316 G0575 G1484
Dz 15:20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος·                                          
Dz 15:20 a)lla\ e)pistei=lai au)toi=s tou= a)pe/CHesTai tO=n a)lisgEma/tOn tO=n ei)dO/lOn kai\ tE=s pornei/as kai\ tou= pniktou= kai\ tou= ai(/matos:
Dz 15:20 alla episteilai autois tu apeCHesTai tOn alisgEmatOn tOn eidOlOn kai tEs porneias kai tu pniktu kai tu haimatos:
Dz 15:20 c--------- v--aan---- rp----dpm- ra----gsn- v--pmn---- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- n-----gpn- c--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsn- a-----gsn- c--------- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 15:20 G0235 G1989 G0846 G3588 G0567 G3588 G0234 G3588 G1497 G2532 G3588 G4202 G2532 G3588 G4156 G2532 G3588 G0129
Dz 15:20 lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.
Dz 15:20
Dz 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:20
Dz 15:20  i  pisać  ich  powstrzymać się  z  zhańbiony  Idols  cudzołóstwo  uduszony  i  krew  i
Dz 15:20 G0235 G1989 G0846 G0567 G0575 G0234 G1497 G4202 G4156 G2532 G0129 G2532
Dz 15:21 Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.                                          
Dz 15:21 *mOu+sE=s ga\r e)k geneO=n a)rCHai/On kata\ po/lin tou\s kEru/ssontas au)to\n e)/CHei e)n tai=s sunagOgai=s kata\ pa=n sa/bbaton a)naginOsko/menos.
Dz 15:21 mO+ysEs gar ek geneOn arCHaiOn kata polin tus kEryssontas auton eCHei en tais synagOgais kata pan sabbaton anaginOskomenos.
Dz 15:21 n-----nsm- c--------- p--------- n-----gpf- a-----gpf- p--------- n-----asf- ra----apm- v--papapm- rp----asm- v-3pai-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- p--------- a-----asn- n-----asn- v--pppnsm-
Dz 15:21 G3475 G1063 G1537 G1074 G0744 G2596 G4172 G3588 G2784 G0846 G2192 G1722 G3588 G4864 G2596 G3956 G4521 G0314
Dz 15:21 Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.
Dz 15:21
Dz 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:21
Dz 15:21  Dla  Dla  Mozaika  z  starożytny  rodzajów  wszystko  miasta  ma  kaznodziejstwo  jego  czytać  w  synagogi  każdy  każdy  Sobota
Dz 15:21 G2596 G3956 G3475 G1537 G0744 G1074 G2596 G4172 G2192 G2784 G0846 G0314 G1722 G4864 G2596 G3956 G4521
Dz 15:22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, Ἰούδαν τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,          
Dz 15:22 *to/te e)/doXe toi=s a)posto/lois kai\ toi=s presbute/rois su\n o(/lE| tE=| e)kklEsi/a| e)kleXame/nous a)/ndras e)X au)tO=n pe/mPSai ei)s *)antio/CHeian su\n tO=| *pau/lO| kai\ *barnaba=|, *)iou/dan to\n kalou/menon *barsabba=n kai\ *sila=n, a)/ndras E(goume/nous e)n toi=s a)delfoi=s,
Dz 15:22 tote edoXe tois apostolois kai tois presbyterois syn holE tE ekklEsia ekleXamenus andras eX autOn pemPSai eis antioCHeian syn tO paulO kai barnaba, iudan ton kalumenon barsabban kai silan, andras hEgumenus en tois adelfois,
Dz 15:22 d--------- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v--ampapm- n-----apm- p--------- rp----gpm- v--aan---- p--------- n-----asf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsm- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----apm- v--pmpapm- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Dz 15:22 G5119 G1380 G3588 G0652 G2532 G3588 G4245 G4862 G3650 G3588 G1577 G1586 G0435 G1537 G0846 G3992 G1519 G0490 G4862 G3588 G3972 G2532 G0921 G2455 G3588 G2564 G0923 G2532 G4609 G0435 G2233 G1722 G3588 G0080
Dz 15:22 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem.
Dz 15:22
Dz 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:22
Dz 15:22  Następnie  Apostołowie  i  kapłanów  z  całość  Kościół  uzasadnioną  wyboru  z  Środowisko  się  mężów  wysłać  w  Antioch  z  Paul  i  Barnaba  Judas  Judas  Varsavoyu  i  Silas  mężów  władców  między  bracia
Dz 15:22 G5119 G0652 G2532 G4245 G4862 G3650 G1577 G1380 G1586 G1537 G1537 G0846 G0435 G3992 G1519 G0490 G4862 G3972 G2532 G0921 G2455 G1941 G0923 G2532 G4609 G0435 G2233 G1722 G0080
Dz 15:23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.                                
Dz 15:23 gra/PSantes dia\ CHeiro\s au)tO=n, *oi( a)po/stoloi kai\ oi( presbu/teroi a)delfoi\ toi=s kata\ tE\n *)antio/CHeian kai\ *suri/an kai\ *kiliki/an a)delfoi=s toi=s e)X e)TnO=n CHai/rein.
Dz 15:23 graPSantes dia CHeiros autOn, hoi apostoloi kai hoi presbyteroi adelfoi tois kata tEn antioCHeian kai syrian kai kilikian adelfois tois eX eTnOn CHairein.
Dz 15:23 v--aapnpm- p--------- n-----gsf- rp----gpm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npmc n-----npm- ra----dpm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- n-----dpm- ra----dpm- p--------- n-----gpn- v--pan----
Dz 15:23 G1125 G1223 G5495 G0846 G3588 G0652 G2532 G3588 G4245 G0080 G3588 G2596 G3588 G0490 G2532 G4947 G2532 G2791 G0080 G3588 G1537 G1484 G5463
Dz 15:23 Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
Dz 15:23
Dz 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:23
Dz 15:23  pisanie  wydanych  ich  ich  następujący  Apostołowie  i  kapłanów  i  bracia  w  Antioch  Syria  i  Cylicji  bracia  z  Pogan  cieszyć
Dz 15:23 G1125 G1223 G0846 G5495 G3592 G0652 G2532 G4245 G2532 G0080 G2596 G0490 G4947 G2532 G2791 G0080 G1537 G1484 G5463
Dz 15:24 Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν [ἐξελθόντες] ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, οἷς οὐ διεστειλάμεθα,                                            
Dz 15:24 *)epeidE\ E)kou/samen o(/ti tine\s e)X E(mO=n [e)XelTo/ntes] e)ta/raXan u(ma=s lo/gois a)naskeua/DZontes ta\s PSuCHa\s u(mO=n, oi(=s ou) diesteila/meTa,
Dz 15:24 epeidE Ekusamen hoti tines eX hEmOn [eXelTontes] etaraXan hymas logois anaskeuaDZontes tas PSyCHas hymOn, hois u diesteilameTa,
Dz 15:24 c--------- v-1aai-p-- c--------- ri----npm- p--------- rp----gp-- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----ap-- n-----dpm- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- rr----dpm- d--------- v-1ami-p--
Dz 15:24 G1894 G0191 G3754 G5100 G1537 G2257 G1831 G5015 G5209 G3056 G0384 G3588 G5590 G5216 G3739 G3756 G1291
Dz 15:24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach,
Dz 15:24
Dz 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:24
Dz 15:24  ! Niech  słyszałem  że  kilka  opublikowany  z  nas  zmieszany  ty, wy  wypowiedzi  wstrząsnąć  swój  dusza  mówi  cięcie się  i  poszanowanie  prawo  ich  nie  zobowiązały
Dz 15:24 G1894 G0191 G3754 G5100 G1831 G1537 G2257 G5015 G5209 G3056 G0384 G5216 G5590 G3004 G4059 G2532 G5083 G3551 G3739 G3756 G1291
Dz 15:25 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ,                                              
Dz 15:25 e)/doXen E(mi=n genome/nois o(moTumado\n e)kleXame/nois a)/ndras pe/mPSai pro\s u(ma=s su\n toi=s a)gapEtoi=s E(mO=n *barnaba=| kai\ *pau/lO|,
Dz 15:25 edoXen hEmin genomenois homoTymadon ekleXamenois andras pemPSai pros hymas syn tois agapEtois hEmOn barnaba kai paulO,
Dz 15:25 v-3aai-s-- rp----dp-- v--ampdpm- d--------- v--ampdpm- n-----apm- v--aan---- p--------- rp----ap-- p--------- ra----dpm- a-----dpm- rp----gp-- n-----dsm- c--------- n-----dsm-
Dz 15:25 G1380 G2254 G1096 G3661 G1585 G0435 G3992 G4314 G5209 G4862 G3588 G0027 G2257 G0921 G2532 G3972
Dz 15:25 postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem,
Dz 15:25
Dz 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:25
Dz 15:25  my  Spotkanie  jednomyślnie  uzasadnioną  wyboru  mężów  wysłać  do  ty, wy  z  Ulubieńcy  nasz  Barnaba  i  Paul
Dz 15:25 G2254 G1096 G3661 G1380 G1586 G0435 G3992 G4314 G5209 G4862 G0027 G2257 G0921 G2532 G3972
Dz 15:26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                                    
Dz 15:26 a)nTrO/pois paradedOko/si ta\s PSuCHa\s au)tO=n u(pe\r tou= o)no/matos tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=.
Dz 15:26 anTrOpois paradedOkosi tas PSyCHas autOn hyper tu onomatos tu kyriu hEmOn iEsu CHristu.
Dz 15:26 n-----dpm- v--xapdpm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 15:26 G0444 G3860 G3588 G5590 G0846 G5228 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
Dz 15:26 którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie.
Dz 15:26
Dz 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:26
Dz 15:26  mężczyzn  hazarded  dusza  ich  dla  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Dz 15:26 G0444 G3860 G5590 G0846 G5228 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547
Dz 15:27 ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.                                                      
Dz 15:27 a)pesta/lkamen ou)=n *)iou/dan kai\ *sila=n, kai\ au)tou\s dia\ lo/gou a)pagge/llontas ta\ au)ta/.
Dz 15:27 apestalkamen un iudan kai silan, kai autus dia logu apaNgellontas ta auta.
Dz 15:27 v-1xai-p-- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- rp----apm- p--------- n-----gsm- v--papapm- ra----apn- a-----apn-
Dz 15:27 G0649 G3767 G2455 G2532 G4609 G2532 G0846 G1223 G3056 G0518 G3588 G0846
Dz 15:27 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Dz 15:27
Dz 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:27
Dz 15:27  Tak  wysłane  Judas  i  Silas  że  jest również powiedzieć  ty, wy  że  zaś  i  ustnie  ustnie
Dz 15:27 G3767 G0649 G2455 G2532 G4609 G0846 G0518 G0846 G0846 G0846 G2532 G1223 G3056
Dz 15:28 ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες,                                            
Dz 15:28 e)/doXen ga\r tO=| pneu/mati tO=| a(gi/O| kai\ E(mi=n mEde\n ple/on e)piti/TesTai u(mi=n ba/ros plE\n tou/tOn tO=n e)pa/nagkes,
Dz 15:28 edoXen gar tO pneumati tO hagiO kai hEmin mEden pleon epitiTesTai hymin baros plEn tutOn tOn epanaNkes,
Dz 15:28 v-3aai-s-- c--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----dsn- a-----dsn- c--------- rp----dp-- a-----asn- a-----asnc v--ppn---- rp----dp-- n-----asn- p--------- rd----gpn- ra----gpn- d---------
Dz 15:28 G1380 G1063 G3588 G4151 G3588 G0040 G2532 G2254 G3367 G4119 G2007 G5213 G0922 G4133 G3778 G3588 G1876
Dz 15:28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.
Dz 15:28
Dz 15:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:28
Dz 15:28  Dla  wszystko  Święty  Duch  i  nas  miejsce  ty, wy  nie  obciążenie  więcej  z wyjątkiem  to  konieczne
Dz 15:28 G1063 G1380 G0040 G4151 G2532 G2254 G2007 G5213 G3367 G0922 G4119 G4133 G5130 G1876
Dz 15:29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε.                                                
Dz 15:29 a)pe/CHesTai ei)dOloTu/tOn kai\ ai(/matos kai\ pniktO=n kai\ pornei/as: e)X O(=n diatErou=ntes e(autou\s eu)= pra/Xete. *)/errOsTe.
Dz 15:29 apeCHesTai eidOloTytOn kai haimatos kai pniktOn kai porneias: eX hOn diatEruntes heautus eu praXete. errOsTe.
Dz 15:29 v--pmn---- a-----gpn- c--------- n-----gsn- c--------- a-----gpn- c--------- n-----gsf- p--------- rr----gpn- v--papnpm- rp----apm- d--------- v-2fai-p-- v-2xmd-p--
Dz 15:29 G0567 G1494 G2532 G0129 G2532 G4156 G2532 G4202 G1537 G3739 G1301 G1438 G2095 G4238 G4517
Dz 15:29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!
Dz 15:29
Dz 15:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:29
Dz 15:29  powstrzymać się  ofiar składanych bożkom  i  krew  i  uduszony  i  cudzołóstwo  Utrzymanie  Utrzymanie  Utrzymanie  te rzeczy  dobrze  do  Być  Opłata
Dz 15:29 G0567 G1494 G2532 G0129 G2532 G4156 G2532 G4202 G1301 G1438 G1537 G3739 G2095 G4238 G4517 G4517
Dz 15:30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν·                                                  
Dz 15:30 *oi( me\n ou)=n a)poluTe/ntes katE=lTon ei)s *)antio/CHeian, kai\ sunagago/ntes to\ plE=Tos e)pe/dOkan tE\n e)pistolE/n:
Dz 15:30 hoi men un apolyTentes katElTon eis antioCHeian, kai synagagontes to plETos epedOkan tEn epistolEn:
Dz 15:30 ra----npm- x--------- c--------- v--appnpm- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- c--------- v--aapnpm- ra----asn- n-----asn- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf-
Dz 15:30 G3588 G3303 G3767 G0630 G2718 G1519 G0490 G2532 G4863 G3588 G4128 G1929 G3588 G1992
Dz 15:30 Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list.
Dz 15:30
Dz 15:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:30
Dz 15:30  Tak  Tak  wysłane  przyszedł  w  Antioch  i  zebranie  osoby  przedstawione  list
Dz 15:30 G3303 G3767 G0630 G2064 G1519 G0490 G2532 G4863 G4128 G1929 G1992
Dz 15:31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.                                                                  
Dz 15:31 a)nagno/ntes de\ e)CHa/rEsan e)pi\ tE=| paraklE/sei.
Dz 15:31 anagnontes de eCHarEsan epi tE paraklEsei.
Dz 15:31 v--aapnpm- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 15:31 G0314 G1161 G5463 G1909 G3588 G3874
Dz 15:31 Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.
Dz 15:31
Dz 15:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:31
Dz 15:31  zaś  czytanie  cieszyli  o  Sem  napomnienie
Dz 15:31 G1161 G0314 G5463 G1909 G3588 G3874
Dz 15:32 Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν·                                              
Dz 15:32 *)iou/das te kai\ *sila=s, kai\ au)toi\ profE=tai o)/ntes, dia\ lo/gou pollou= pareka/lesan tou\s a)delfou\s kai\ e)pestE/riXan:
Dz 15:32 iudas te kai silas, kai autoi profEtai ontes, dia logu pollu parekalesan tus adelfus kai epestEriXan:
Dz 15:32 n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- d--------- rp----npm- n-----npm- v--papnpm- p--------- n-----gsm- a-----gsm- v-3aai-p-- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aai-p--
Dz 15:32 G2455 G5037 G2532 G4609 G2532 G0846 G4396 G5607 G1223 G3056 G4183 G3870 G3588 G0080 G2532 G1991
Dz 15:32 Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci.
Dz 15:32
Dz 15:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 15:32
Dz 15:32  Judas  i  Siła