Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz15      do_str_głównej      do_Dz17      
Dz 16:1 Κατήντησεν δὲ [καὶ] εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ Ἕλληνος,                      
Dz 16:1 *katE/ntEsen de\ [kai\] ei)s *de/rbEn kai\ ei)s *lu/stran. kai\ i)dou\ maTEtE/s tis E)=n e)kei= o)no/mati *timo/Teos, ui(o\s gunaiko\s *)ioudai/as pistE=s patro\s de\ *(/ellEnos,
Dz 16:1 katEntEsen de [kai] eis derbEn kai eis lystran. kai idu maTEtEs tis En ekei onomati timoTeos, hyios gynaikos iudaias pistEs patros de hellEnos,
Dz 16:1 v-3aai-s-- c--------- c--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- x--------- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- d--------- n-----dsn- n-----nsm- n-----nsm- n-----gsf- a-----gsf- a-----gsf- n-----gsm- c--------- n-----gsm-
Dz 16:1 G2658 G1161 G2532 G1519 G1191 G2532 G1519 G3082 G2532 G2400 G3101 G5100 G2258 G1563 G3686 G5095 G5207 G1135 G2453 G4103 G3962 G1161 G1672
Dz 16:1 Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka.
Dz 16:1
Dz 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:1
Dz 16:1  Went  do  Derbe  i  Listry  I  tutaj  tam  był  kilka  uczeń  nazwa  Tymotka  kogo  kogo  matka  Żydówka  który wierzył,  i  ojciec  Ellin
Dz 16:1 G2658 G1519 G1191 G2532 G3082 G2532 G2400 G1563 G2258 G5100 G3101 G3686 G5095 G5100 G5207 G1135 G2453 G4103 G1161 G3962 G1672
Dz 16:2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν.                                                  
Dz 16:2 o(\s e)marturei=to u(po\ tO=n e)n *lu/strois kai\ *)ikoni/O| a)delfO=n.
Dz 16:2 hos emartyreito hypo tOn en lystrois kai ikoniO adelfOn.
Dz 16:2 rr----nsm- v-3ipi-s-- p--------- ra----gpm- p--------- n-----dpn- c--------- n-----dsn- n-----gpm-
Dz 16:2 G3739 G3140 G5259 G3588 G1722 G3082 G2532 G2430 G0080
Dz 16:2 Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo.
Dz 16:2
Dz 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:2
Dz 16:2  gdzie  pokazał  bracia  w  Listry  i  Ikonium
Dz 16:2 G3739 G3140 G0080 G1722 G3082 G2532 G2430
Dz 16:3 τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν.          
Dz 16:3 tou=ton E)Te/lEsen o( *pau=los su\n au)tO=| e)XelTei=n, kai\ labO\n perie/temen au)to\n dia\ tou\s *)ioudai/ous tou\s o)/ntas e)n toi=s to/pois e)kei/nois, E)/|deisan ga\r a(/pantes o(/ti *(/ellEn o( patE\r au)tou= u(pE=rCHen.
Dz 16:3 tuton ETelEsen ho paulos syn autO eXelTein, kai labOn perietemen auton dia tus iudaius tus ontas en tois topois ekeinois, Edeisan gar hapantes hoti hellEn ho patEr autu hypErCHen.
Dz 16:3 rd----asm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dsm- v--aan---- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----apm- a-----apm- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rd----dpm- v-3yai-p-- c--------- a-----npm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- v-3iai-s--
Dz 16:3 G5126 G2309 G3588 G3972 G4862 G0846 G1831 G2532 G2983 G4059 G0846 G1223 G3588 G2453 G3588 G5607 G1722 G3588 G5117 G1565 G1492 G1063 G0537 G3754 G1672 G3588 G3962 G0846 G5225
Dz 16:3 Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
Dz 16:3
Dz 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:3
Dz 16:3  Jego  chciał  Paul  wziąć  z  go  i  przy  cięcie  jego  dla  Żydów  stacjonujących  w  tych  pole  dla  wszystko  Wiedziałem  ojciec  jego  że  był  Ellin
Dz 16:3 G5126 G2309 G3972 G1831 G4862 G0846 G2532 G2983 G4059 G0846 G1223 G2453 G5607 G1722 G1565 G5117 G1063 G0537 G1492 G3962 G0846 G3754 G5225 G1672
Dz 16:4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.                            
Dz 16:4 O(s de\ dieporeu/onto ta\s po/leis, paredi/dosan au)toi=s fula/ssein ta\ do/gmata ta\ kekrime/na u(po\ tO=n a)posto/lOn kai\ presbute/rOn tO=n e)n *(ierosolu/mois.
Dz 16:4 hOs de dieporeuonto tas poleis, paredidosan autois fylassein ta dogmata ta kekrimena hypo tOn apostolOn kai presbyterOn tOn en hierosolymois.
Dz 16:4 c--------- c--------- v-3imi-p-- ra----apf- n-----apf- v-3iai-p-- rp----dpm- v--pan---- ra----apn- n-----apn- ra----apn- v--xppapn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- a-----gpm- ra----gpm- p--------- n-----dpn-
Dz 16:4 G5613 G1161 G1279 G3588 G4172 G3860 G0846 G5442 G3588 G1378 G3588 G2919 G5259 G3588 G0652 G2532 G4245 G3588 G1722 G2414
Dz 16:4 Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych.
Dz 16:4
Dz 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:4
Dz 16:4  Przechodzącej  zaś  na  miasta  zdradzony  poszanowanie  określenie  dekret  Apostołowie  i  kapłanów  w  Jerozolima
Dz 16:4 G1279 G1161 G1279 G4172 G3860 G5442 G1378 G2919 G0652 G2532 G4245 G1722 G2419
Dz 16:5 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾿ ἡμέραν.                                          
Dz 16:5 ai( me\n ou)=n e)kklEsi/ai e)stereou=nto tE=| pi/stei kai\ e)peri/sseuon tO=| a)riTmO=| kaT' E(me/ran.
Dz 16:5 hai men un ekklEsiai estereunto tE pistei kai eperisseuon tO ariTmO kaT' Emeran.
Dz 16:5 ra----npf- c--------- c--------- n-----npf- v-3ipi-p-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3iai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asf-
Dz 16:5 G3588 G3303 G3767 G1577 G4732 G3588 G4102 G2532 G4052 G3588 G0706 G2596 G2250
Dz 16:5 Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Dz 16:5
Dz 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:5
Dz 16:5  I  I  Kościół  zatwierdzony  wiara  i  codziennie  codziennie  wzrosła  numer
Dz 16:5 G3303 G3767 G1577 G4732 G4102 G2532 G2250 G2596 G4052 G0706
Dz 16:6 Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ·                                
Dz 16:6 *diE=lTon de\ tE\n *frugi/an kai\ *galatikE\n CHO/ran, kOluTe/ntes u(po\ tou= a(gi/ou pneu/matos lalE=sai to\n lo/gon e)n tE=| *)asi/a|:
Dz 16:6 diElTon de tEn frygian kai galatikEn CHOran, kOlyTentes hypo tu hagiu pneumatos lalEsai ton logon en tE asia:
Dz 16:6 v-3aai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- v--appnpm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 16:6 G1330 G1161 G3588 G5435 G2532 G1054 G5561 G2967 G5259 G3588 G0040 G4151 G2980 G3588 G3056 G1722 G3588 G0773
Dz 16:6 Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.
Dz 16:6
Dz 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:6
Dz 16:6  Przechodzącej  przez  Frygii  i  Galatia  Kraj  nie  były  dopuszczone  Duch  Święty  głosić  słowo  w  Asia
Dz 16:6 G1330 G1330 G5435 G2532 G1054 G5561 G2967 G2967 G2967 G4151 G0040 G2980 G3056 G1722 G0773
Dz 16:7 ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ·                                  
Dz 16:7 e)lTo/ntes de\ kata\ tE\n *musi/an e)pei/raDZon ei)s tE\n *biTuni/an poreuTE=nai, kai\ ou)k ei)/asen au)tou\s to\ pneu=ma *)iEsou=:
Dz 16:7 elTontes de kata tEn mysian epeiraDZon eis tEn biTynian poreuTEnai, kai uk eiasen autus to pneuma iEsu:
Dz 16:7 v--aapnpm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3iai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- v--apn---- c--------- d--------- v-3aai-s-- rp----apm- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm-
Dz 16:7 G2064 G1161 G2596 G3588 G3465 G3985 G1519 G3588 G0978 G4198 G2532 G3756 G1439 G0846 G3588 G4151 G2424
Dz 16:7 Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im,
Dz 16:7
Dz 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:7
Dz 16:7  Nowi  do  Michiya  zobowiązała  iść  w  Bitynii  ale  Duch  nie  dozwolony  ich
Dz 16:7 G2064 G2596 G3465 G3985 G4198 G2596 G0978 G2532 G4151 G3756 G1439 G0846
Dz 16:8 παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα.                                                      
Dz 16:8 parelTo/ntes de\ tE\n *musi/an kate/bEsan ei)s *trO|a/da.
Dz 16:8 parelTontes de tEn mysian katebEsan eis trOada.
Dz 16:8 v--aapnpm- c--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 16:8 G3928 G1161 G3588 G3465 G2597 G1519 G5174
Dz 16:8 przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
Dz 16:8
Dz 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:8
Dz 16:8  Przechodzącej  zaś  Mysia  gone  w  Troady
Dz 16:8 G3928 G1161 G3465 G2597 G1519 G5174
Dz 16:9 καὶ ὅραμα διὰ [τῆς] νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη, ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.                      
Dz 16:9 kai\ o(/rama dia\ [tE=s] nukto\s tO=| *pau/lO| O)/fTE, a)nE\r *makedO/n tis E)=n e(stO\s kai\ parakalO=n au)to\n kai\ le/gOn, *diaba\s ei)s *makedoni/an boE/TEson E(mi=n.
Dz 16:9 kai horama dia [tEs] nyktos tO paulO OfTE, anEr makedOn tis En hestOs kai parakalOn auton kai legOn, diabas eis makedonian boETEson hEmin.
Dz 16:9 c--------- n-----nsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsm- n-----dsm- v-3api-s-- n-----nsm- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- v--xapnsm- c--------- v--papnsm- rp----asm- c--------- v--papnsm- v--aapnsm- p--------- n-----asf- v-2aad-s-- rp----dp--
Dz 16:9 G2532 G3705 G1223 G3588 G3571 G3588 G3972 G1492 G0435 G3110 G5100 G2258 G2476 G2532 G3870 G0846 G2532 G3004 G1224 G1519 G3109 G0997 G2254
Dz 16:9 W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!
Dz 16:9
Dz 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:9
Dz 16:9  I  był  w nocy  w nocy  wizja  Paul  się  się jakiś  mąż  Macedoński  pytanie  jego  i  mówi  przyjść  w  Macedonia  Pomoc  nas
Dz 16:9 G2532 G3700 G1223 G3571 G3705 G3972 G2258 G2476 G5100 G0435 G3110 G3870 G0846 G2532 G3004 G1224 G1519 G3109 G0997 G2254
Dz 16:10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.                                
Dz 16:10 O(s de\ to\ o(/rama ei)=den, eu)Te/Os e)DZEtE/samen e)XelTei=n ei)s *makedoni/an, sumbiba/DZontes o(/ti proske/klEtai E(ma=s o( Teo\s eu)aggeli/sasTai au)tou/s.
Dz 16:10 hOs de to horama eiden, euTeOs eDZEtEsamen eXelTein eis makedonian, symbibaDZontes hoti proskeklEtai hEmas ho Teos euaNgelisasTai autus.
Dz 16:10 c--------- c--------- ra----asn- n-----asn- v-3aai-s-- d--------- v-1aai-p-- v--aan---- p--------- n-----asf- v--papnpm- c--------- v-3xmi-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- v--amn---- rp----apm-
Dz 16:10 G5613 G1161 G3588 G3705 G1492 G2112 G2212 G1831 G1519 G3109 G4822 G3754 G4341 G2248 G3588 G2316 G2097 G0846
Dz 16:10 Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
Dz 16:10
Dz 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:10
Dz 16:10  Za  to  wizja  natychmiast  umieścić  iść  w  Macedonia  zawarcia  że  o nazwie  nas  Władca  głosić  tam
Dz 16:10 G5613 G3588 G3705 G2112 G2212 G1831 G1519 G3109 G4822 G3754 G4341 G2248 G2962 G2097 G0846
Dz 16:11 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν,                                          
Dz 16:11 *)anaCHTe/ntes de\ a)po\ *trO|a/dos eu)TudromE/samen ei)s *samoTra/|kEn, tE=| de\ e)piou/sE| ei)s *ne/an *po/lin,
Dz 16:11 anaCHTentes de apo trOados euTydromEsamen eis samoTrakEn, tE de epiusE eis nean polin,
Dz 16:11 v--appnpm- c--------- p--------- n-----gsf- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- ra----dsf- c--------- v--papdsf- p--------- a-----asf- n-----asf-
Dz 16:11 G0321 G1161 G0575 G5174 G2113 G1519 G4543 G3588 G1161 G1966 G1519 G3501 G4172
Dz 16:11 Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu,
Dz 16:11
Dz 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:11
Dz 16:11  Tak  gone  z  Troad  bezpośrednio  zysk  w  Samotraki  i  inny  w  Neapol
Dz 16:11 G3767 G0321 G0575 G5174 G2113 G2113 G1519 G4543 G5037 G1966 G1519 G3496
Dz 16:12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη[ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.                            
Dz 16:12 ka)kei=Ten ei)s *fili/ppous, E(/tis e)sti\n prO/tE[s] meri/dos tE=s *makedoni/as po/lis, kolOni/a. E)=men de\ e)n tau/tE| tE=| po/lei diatri/bontes E(me/ras tina/s.
Dz 16:12 kakeiTen eis filippus, hEtis estin prOtE[s] meridos tEs makedonias polis, kolOnia. Emen de en tautE tE polei diatribontes hEmeras tinas.
Dz 16:12 c--------- p--------- n-----apm- rr----nsf- v-3pai-s-- a-----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- n-----nsf- v-1iai-p-- c--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- n-----apf- ri----apf-
Dz 16:12 G2547 G1519 G5375 G3748 G2076 G4412 G3310 G3588 G3109 G4172 G2862 G2258 G1161 G1722 G3778 G3588 G4172 G1304 G2250 G5100
Dz 16:12 a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.
Dz 16:12
Dz 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:12
Dz 16:12  stąd  zaś  w  Philippa  to  pierwszy  miasto  że  część  Macedonia  kolonia  W  To  Miasto  wypalonego  kilka  dni
Dz 16:12 G1564 G5037 G1519 G5375 G3748 G4413 G4172 G3588 G3310 G3109 G2862 G1722 G5026 G4172 G1304 G5100 G2250
Dz 16:13 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.                          
Dz 16:13 tE=| te E(me/ra| tO=n sabba/tOn e)XE/lTomen e)/XO tE=s pu/lEs para\ potamo\n ou(= e)nomi/DZomen proseuCHE\n ei)=nai, kai\ kaTi/santes e)lalou=men tai=s sunelTou/sais gunaiXi/n.
Dz 16:13 tE te hEmera tOn sabbatOn eXElTomen eXO tEs pylEs para potamon hu enomiDZomen proseuCHEn einai, kai kaTisantes elalumen tais synelTusais gynaiXin.
Dz 16:13 ra----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- v-1aai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asm- d--------- v-1iai-p-- n-----asf- v--pan---- c--------- v--aapnpm- v-1iai-p-- ra----dpf- v--aapdpf- n-----dpf-
Dz 16:13 G3588 G5037 G2250 G3588 G4521 G1831 G1854 G3588 G4439 G3844 G4215 G3757 G3543 G4335 G1511 G2532 G2523 G2980 G3588 G4905 G1135
Dz 16:13 W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
Dz 16:13
Dz 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:13
Dz 16:13  dzień  zaś  Sobota  obecnie  dla  miasto  do  rzeka  gdzie  na  zwykły  był  modlitewny  i  siew  mówi  zmontowane  Kobiety
Dz 16:13 G2250 G5037 G4521 G1831 G1854 G4172 G3844 G4215 G3757 G3543 G3543 G1511 G4335 G2532 G2523 G2980 G4905 G1135
Dz 16:14 καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου.                    
Dz 16:14 kai/ tis gunE\ o)no/mati *ludi/a, porfuro/pOlis po/leOs *Tuatei/rOn sebome/nE to\n Teo/n, E)/kouen, E(=s o( ku/rios diE/noiXen tE\n kardi/an prose/CHein toi=s laloume/nois u(po\ tou= *pau/lou.
Dz 16:14 kai tis gynE onomati lydia, porfyropOlis poleOs TyateirOn sebomenE ton Teon, Ekuen, hEs ho kyrios diEnoiXen tEn kardian proseCHein tois lalumenois hypo tu paulu.
Dz 16:14 c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----dsn- n-----nsf- n-----nsf- n-----gsf- n-----gpn- v--pmpnsf- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- rr----gsf- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- v--pan---- ra----dpn- v--pppdpn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 16:14 G2532 G5100 G1135 G3686 G3070 G4211 G4172 G2363 G4576 G3588 G2316 G0191 G3739 G3588 G2962 G1272 G3588 G2588 G4337 G3588 G2980 G5259 G3588 G3972
Dz 16:14 Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
Dz 16:14
Dz 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:14
Dz 16:14  I  jeden  kobieta  Miasto  Tiatyrze  nazwa  Lydia  w obrocie  purpurowy  że na  Bóg  słuchać  Władca  otwarty  serce  jego  słyszeć  że  powiedział  Paul
Dz 16:14 G2532 G5100 G1135 G4172 G2363 G3686 G3070 G4211 G4211 G4576 G2316 G0191 G2962 G1272 G2588 G3739 G4337 G2980 G2980 G3972
Dz 16:15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.                  
Dz 16:15 O(s de\ e)bapti/sTE kai\ o( oi)=kos au)tE=s, pareka/lesen le/gousa, *ei) kekri/kate/ me pistE\n tO=| kuri/O| ei)=nai, ei)selTo/ntes ei)s to\n oi)=ko/n mou me/nete: kai\ parebia/sato E(ma=s.
Dz 16:15 hOs de ebaptisTE kai ho oikos autEs, parekalesen legusa, ei kekrikate me pistEn tO kyriO einai, eiselTontes eis ton oikon mu menete: kai parebiasato hEmas.
Dz 16:15 c--------- c--------- v-3api-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsf- v-3aai-s-- v--papnsf- c--------- v-2xai-p-- rp----as-- a-----asf- ra----dsm- n-----dsm- v--pan---- v--aapnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-2pad-p-- c--------- v-3ami-s-- rp----ap--
Dz 16:15 G5613 G1161 G0907 G2532 G3588 G3624 G0846 G3870 G3004 G1487 G2919 G3165 G4103 G3588 G2962 G1511 G1525 G1519 G3588 G3624 G3450 G3306 G2532 G3849 G2248
Dz 16:15 Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.
Dz 16:15
Dz 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:15
Dz 16:15  Kiedy  zaś  chrzest  i  Do domu  jego  wniosek  mówi  jeśli  uznane  mnie  wierny  Władca  log  w  do domu  mój  Na żywo  I  przekonać  nas
Dz 16:15 G5613 G1161 G0907 G2532 G3624 G0846 G3870 G3004 G1487 G2919 G3165 G4103 G2962 G1525 G1519 G3624 G3450 G3306 G2532 G3849 G2248
Dz 16:16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη.                        
Dz 16:16 *)ege/neto de\ poreuome/nOn E(mO=n ei)s tE\n proseuCHE\n paidi/skEn tina\ e)/CHousan pneu=ma pu/TOna u(pantE=sai E(mi=n, E(/tis e)rgasi/an pollE\n parei=CHen toi=s kuri/ois au)tE=s manteuome/nE.
Dz 16:16 egeneto de poreuomenOn hEmOn eis tEn proseuCHEn paidiskEn tina eCHusan pneuma pyTOna hypantEsai hEmin, hEtis ergasian pollEn pareiCHen tois kyriois autEs manteuomenE.
Dz 16:16 v-3ami-s-- c--------- v--pmpgpm- rp----gp-- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----asf- ri----asf- v--papasf- n-----asn- n-----asm- v--aan---- rp----dp-- rr----nsf- n-----asf- a-----asf- v-3iai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsf- v--pmpnsf-
Dz 16:16 G1096 G1161 G4198 G2257 G1519 G3588 G4335 G3814 G5100 G2192 G4151 G4436 G5221 G2254 G3748 G2039 G4183 G3930 G3588 G2962 G0846 G3132
Dz 16:16 Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom.
Dz 16:16
Dz 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:16
Dz 16:16  Się  my  były  w  modlitewny  spełnione  nas  jeden  pokojówka  opętany  duch  wróżenie  który  wyrocznia  zapewniono  wielki  dochód  mistrzów  jego
Dz 16:16 G4198 G2257 G4198 G1519 G4335 G0528 G2254 G5100 G3814 G2192 G4151 G4436 G3748 G3132 G3930 G4183 G2039 G2962 G0846
Dz 16:17 αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας.                        
Dz 16:17 au(/tE katakolouTou=sa tO=| *pau/lO| kai\ E(mi=n e)/kraDZen le/gousa, *ou(=toi oi( a)/nTrOpoi dou=loi tou= Teou= tou= u(PSi/stou ei)si/n, oi(/tines katagge/llousin u(mi=n o(do\n sOtEri/as.
Dz 16:17 hautE katakoluTusa tO paulO kai hEmin ekraDZen legusa, hutoi hoi anTrOpoi duloi tu Teu tu hyPSistu eisin, hoitines kataNgellusin hymin hodon sOtErias.
Dz 16:17 rd----nsf- v--papnsf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- rp----dp-- v-3iai-s-- v--papnsf- rd----npm- ra----npm- n-----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsms v-3pai-p-- rr----npm- v-3pai-p-- rp----dp-- n-----asf- n-----gsf-
Dz 16:17 G3778 G2628 G3588 G3972 G2532 G2254 G2896 G3004 G3778 G3588 G0444 G1401 G3588 G2316 G3588 G5310 G1526 G3748 G2605 G5213 G3598 G4991
Dz 16:17 Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia.
Dz 16:17
Dz 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:17
Dz 16:17  Zwiedzanie  Paul  i  nas  krzyczeć  mówi  te  Mężczyzn  Niewolników  Bóg  Gd  że  zwiastun  nas  sposób  Ratowanie
Dz 16:17 G2628 G3972 G2532 G2254 G2896 G3004 G3778 G0444 G1401 G2316 G5310 G3748 G2605 G2254 G3598 G4991
Dz 16:18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.            
Dz 16:18 tou=to de\ e)poi/ei e)pi\ polla\s E(me/ras. diaponETei\s de\ *pau=los kai\ e)pistre/PSas tO=| pneu/mati ei)=pen, *paragge/llO soi e)n o)no/mati *)iEsou= *CHristou= e)XelTei=n a)p' au)tE=s: kai\ e)XE=lTen au)tE=| tE=| O(/ra|.
Dz 16:18 tuto de epoiei epi pollas hEmeras. diaponETeis de paulos kai epistrePSas tO pneumati eipen, paraNgellO soi en onomati iEsu CHristu eXelTein ap' autEs: kai eXElTen autE tE hOra.
Dz 16:18 rd----asn- c--------- v-3iai-s-- p--------- a-----apf- n-----apf- v--appnsm- c--------- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-s-- v-1pai-s-- rp----ds-- p--------- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm- v--aan---- p--------- rp----gsf- c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 16:18 G5124 G1161 G4160 G1909 G4183 G2250 G1278 G1161 G3972 G2532 G1994 G3588 G4151 G2036 G3853 G4671 G1722 G3686 G2424 G5547 G1831 G0575 G0846 G2532 G1831 G0846 G3588 G5610
Dz 16:18 Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł.
Dz 16:18
Dz 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:18
Dz 16:18  To  nie  wiele  dni  Paul  żal  zwrócił się  i  powiedział  duch  nazwa  nazwa  Jezus  Chrystus  komenda  ty, wy  iść  z  to  I  lewo  że  zaś  h
Dz 16:18 G5124 G4160 G4183 G2250 G3972 G1278 G1994 G2532 G2036 G4151 G1722 G3686 G2424 G5547 G3853 G4671 G1831 G0575 G0846 G2532 G1831 G0846 G0846 G5610
Dz 16:19 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,                  
Dz 16:19 i)do/ntes de\ oi( ku/rioi au)tE=s o(/ti e)XE=lTen E( e)lpi\s tE=s e)rgasi/as au)tO=n e)pilabo/menoi to\n *pau=lon kai\ to\n *sila=n ei(/lkusan ei)s tE\n a)gora\n e)pi\ tou\s a)/rCHontas,
Dz 16:19 idontes de hoi kyrioi autEs hoti eXElTen hE elpis tEs ergasias autOn epilabomenoi ton paulon kai ton silan heilkysan eis tEn agoran epi tus arCHontas,
Dz 16:19 v--aapnpm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsf- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- v--ampnpm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----apm- n-----apm-
Dz 16:19 G1492 G1161 G3588 G2962 G0846 G3754 G1831 G3588 G1680 G3588 G2039 G0846 G1949 G3588 G3972 G2532 G3588 G4609 G1670 G1519 G3588 G0058 G1909 G3588 G0758
Dz 16:19 Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę,
Dz 16:19
Dz 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:19
Dz 16:19  Następnie  Panowie!  jego  widzenie  że  zniknął  nadzieja  dochód  ich  zajętych  Paul  i  Silas  doprowadziły  w  obszar  do  przełożonych
Dz 16:19 G1161 G2962 G0846 G1492 G3754 G1831 G1680 G2039 G0846 G1949 G3972 G2532 G4609 G1670 G1519 G0058 G1909 G0758
Dz 16:20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,                                      
Dz 16:20 kai\ prosagago/ntes au)tou\s toi=s stratEgoi=s ei)=pan, *ou(=toi oi( a)/nTrOpoi e)ktara/ssousin E(mO=n tE\n po/lin *)ioudai=oi u(pa/rCHontes,
Dz 16:20 kai prosagagontes autus tois stratEgois eipan, hutoi hoi anTrOpoi ektarassusin hEmOn tEn polin iudaioi hyparCHontes,
Dz 16:20 c--------- v--aapnpm- rp----apm- ra----dpm- n-----dpm- v-3aai-p-- rd----npm- ra----npm- n-----npm- v-3pai-p-- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- a-----npm- v--papnpm-
Dz 16:20 G2532 G4317 G0846 G3588 G4755 G2036 G3778 G3588 G0444 G1613 G2257 G3588 G4172 G2453 G5225
Dz 16:20 stawili przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście.
Dz 16:20
Dz 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:20
Dz 16:20  I  wniesienie  ich  wojewodów  powiedział  te  osoby  jest  Żydów  oburzony  nasz  miasto
Dz 16:20 G2532 G4317 G0846 G4755 G2036 G3778 G0444 G5225 G2453 G1613 G2257 G4172
Dz 16:21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν.                                            
Dz 16:21 kai\ katagge/llousin e)/TE a(\ ou)k e)/Xestin E(mi=n parade/CHesTai ou)de\ poiei=n *(rOmai/ois ou)=sin.
Dz 16:21 kai kataNgellusin eTE ha uk eXestin hEmin paradeCHesTai ude poiein rOmaiois usin.
Dz 16:21 c--------- v-3pai-p-- n-----apn- rr----apn- d--------- v-3pai-s-- rp----dp-- v--pmn---- c--------- v--pan---- a-----dpm- v--papdpm-
Dz 16:21 G2532 G2605 G1485 G3739 G3756 G1832 G2254 G3858 G3761 G4160 G4514 G5607
Dz 16:21 Są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich.
Dz 16:21
Dz 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:21
Dz 16:21  i  głosić  celnych  który  nas  Romans  nie  powinien  wziąć  ani  wykonać
Dz 16:21 G2532 G2605 G1485 G3739 G2254 G4514 G3756 G1832 G3858 G3761 G4160
Dz 16:22 καὶ συνεπέστη ὄχλος κατ᾿ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν,                                      
Dz 16:22 kai\ sunepe/stE o( o)/CHlos kat' au)tO=n, kai\ oi( stratEgoi\ perirE/Xantes au)tO=n ta\ i(ma/tia e)ke/leuon r(abdi/DZein,
Dz 16:22 kai synepestE ho oCHlos kat' autOn, kai hoi stratEgoi perirEXantes autOn ta himatia ekeleuon rabdiDZein,
Dz 16:22 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm- c--------- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- rp----gpm- ra----apn- n-----apn- v-3iai-p-- v--pan----
Dz 16:22 G2532 G4911 G3588 G3793 G2596 G0846 G2532 G3588 G4755 G4048 G0846 G3588 G2440 G2753 G4463
Dz 16:22 Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami.
Dz 16:22
Dz 16:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:22
Dz 16:22  Osoby  również  róża  w  ich  i  Wojewoda  łzawienie  ich  Odzież  sortowane  bić  laski
Dz 16:22 G3793 G2532 G4911 G2596 G0846 G2532 G4755 G4048 G0846 G2440 G2753 G4463 G4463
Dz 16:23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς·                                        
Dz 16:23 polla/s te e)piTe/ntes au)toi=s plEga\s e)/balon ei)s fulakE/n, paraggei/lantes tO=| desmofu/laki a)sfalO=s tErei=n au)tou/s:
Dz 16:23 pollas te epiTentes autois plEgas ebalon eis fylakEn, paraNgeilantes tO desmofylaki asfalOs tErein autus:
Dz 16:23 a-----apf- c--------- v--aapnpm- rp----dpm- n-----apf- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- v--aapnpm- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v--pan---- rp----apm-
Dz 16:23 G4183 G5037 G2007 G0846 G4127 G0906 G1519 G5438 G3853 G3588 G1200 G0806 G5083 G0846
Dz 16:23 Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował.
Dz 16:23
Dz 16:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:23
Dz 16:23  i  Gołąb  ich  wiele  strajki  pogrążony  w  więzienie  zamówienia  więzienia;  areszcie  ciasno  zegarek  ich
Dz 16:23 G5037 G2007 G0846 G4183 G4127 G0906 G1519 G5438 G3853 G1200 G1200 G0806 G5083 G0846
Dz 16:24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον.                                
Dz 16:24 o(\s paraggeli/an toiau/tEn labO\n e)/balen au)tou\s ei)s tE\n e)sOte/ran fulakE\n kai\ tou\s po/das E)sfali/sato au)tO=n ei)s to\ Xu/lon.
Dz 16:24 hos paraNgelian toiautEn labOn ebalen autus eis tEn esOteran fylakEn kai tus podas Esfalisato autOn eis to Xylon.
Dz 16:24 rr----nsm- n-----asf- rd----asf- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asf- a-----asfc n-----asf- c--------- ra----apm- n-----apm- v-3ami-s-- rp----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn-
Dz 16:24 G3739 G3852 G5108 G2983 G0906 G0846 G1519 G3588 G2082 G5438 G2532 G3588 G4228 G0805 G0846 G1519 G3588 G3586
Dz 16:24 Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
Dz 16:24
Dz 16:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:24
Dz 16:24  Otrzymujących  jest  zamówienie  pogrążony  ich  w  wewnętrzny  więzienie  i  stóp  ich  Gol  w  pokład
Dz 16:24 G2983 G5108 G3852 G0906 G0846 G1519 G2082 G5438 G2532 G4228 G0846 G0805 G1519 G3586
Dz 16:25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι·                                    
Dz 16:25 *kata\ de\ to\ mesonu/ktion *pau=los kai\ *sila=s proseuCHo/menoi u(/mnoun to\n Teo/n, e)pEkroO=nto de\ au)tO=n oi( de/smioi:
Dz 16:25 kata de to mesonyktion paulos kai silas proseuCHomenoi hymnun ton Teon, epEkroOnto de autOn hoi desmioi:
Dz 16:25 p--------- c--------- ra----asn- n-----asn- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--pmpnpm- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- v-3imi-p-- c--------- rp----gpm- ra----npm- n-----npm-
Dz 16:25 G2596 G1161 G3588 G3317 G3972 G2532 G4609 G4336 G5214 G3588 G2316 G1874 G1161 G0846 G3588 G1198
Dz 16:25 O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.
Dz 16:25
Dz 16:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:25
Dz 16:25  O  północ  Paul  i  Siła  modląc  uwielbiony  Bóg  więźniów  zaś  słuchać  ich
Dz 16:25 G2596 G3317 G3972 G2532 G4609 G4336 G5214 G2316 G1198 G1161 G1874 G0846
Dz 16:26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.                        
Dz 16:26 a)/fnO de\ seismo\s e)ge/neto me/gas O(/ste saleuTE=nai ta\ Teme/lia tou= desmOtEri/ou, E)neO/|CHTEsan de\ paraCHrE=ma ai( Tu/rai pa=sai, kai\ pa/ntOn ta\ desma\ a)ne/TE.
Dz 16:26 afnO de seismos egeneto megas hOste saleuTEnai ta Temelia tu desmOtEriu, EneOCHTEsan de paraCHrEma hai Tyrai pasai, kai pantOn ta desma aneTE.
Dz 16:26 d--------- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- c--------- v--apn---- ra----apn- n-----apn- ra----gsn- n-----gsn- v-3api-p-- c--------- d--------- ra----npf- n-----npf- a-----npf- c--------- a-----gpm- ra----npn- n-----npn- v-3api-s--
Dz 16:26 G0869 G1161 G4578 G1096 G3173 G5620 G4531 G3588 G2310 G3588 G1201 G0455 G1161 G3916 G3588 G2374 G3956 G2532 G3956 G3588 G1199 G0447
Dz 16:26 Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.
Dz 16:26
Dz 16:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:26
Dz 16:26  Nagle  został  wielki  trzęsienie ziemi  że  wstrząsnąć  podstawa  więzienie  natychmiast  otwarty  wszystko  Drzwi  i  wszystko  więzi  słaby
Dz 16:26 G0869 G1096 G3173 G4578 G5620 G4531 G2310 G1201 G3916 G0455 G3956 G2374 G2532 G3956 G1199 G0447
Dz 16:27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος [τὴν] μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους.                        
Dz 16:27 e)/Xupnos de\ geno/menos o( desmofu/laX kai\ i)dO\n a)neO|gme/nas ta\s Tu/ras tE=s fulakE=s, spasa/menos [tE\n] ma/CHairan E)/mellen e(auto\n a)nairei=n, nomi/DZOn e)kpefeuge/nai tou\s desmi/ous.
Dz 16:27 eXypnos de genomenos ho desmofylaX kai idOn aneOgmenas tas Tyras tEs fylakEs, spasamenos [tEn] maCHairan Emellen heauton anairein, nomiDZOn ekpefeugenai tus desmius.
Dz 16:27 a-----nsm- c--------- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- v--xppapf- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- v--ampnsm- ra----asf- n-----asf- v-3iai-s-- rp----asm- v--pan---- v--papnsm- v--xan---- ra----apm- n-----apm-
Dz 16:27 G1853 G1161 G1096 G3588 G1200 G2532 G1492 G0455 G3588 G2374 G3588 G5438 G4685 G3588 G3162 G3195 G1438 G0337 G3543 G1628 G3588 G1198
Dz 16:27 Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli.
Dz 16:27
Dz 16:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:27
Dz 16:27  Więzienia;  zaś  opiekun  obudzić  obudzić  i  widzenie  Drzwi  więzienie  otwarty,  dowiedziałem się  miecz  jak  skazany na śmierć  się  myślenia  więźniów  uciekł
Dz 16:27 G1200 G1161 G1200 G1096 G1853 G2532 G1492 G2374 G5438 G0455 G4685 G3162 G3195 G0337 G1438 G3543 G1198 G1628
Dz 16:28 ἐφώνησεν δὲ μεγάλῃ φωνῇ [ὁ] Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.                                      
Dz 16:28 e)fO/nEsen de\ mega/lE| fOnE=| [o(] *pau=los le/gOn, *mEde\n pra/XE|s seautO=| kako/n, a(/pantes ga/r e)smen e)nTa/de.
Dz 16:28 efOnEsen de megalE fOnE [ho] paulos legOn, mEden praXEs seautO kakon, hapantes gar esmen enTade.
Dz 16:28 v-3aai-s-- c--------- a-----dsf- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- a-----asn- v-2aas-s-- rp----dsm- a-----asn- a-----npm- c--------- v-1pai-p-- d---------
Dz 16:28 G5455 G1161 G3173 G5456 G3588 G3972 G3004 G3367 G4238 G4572 G2556 G0537 G1063 G2070 G1759
Dz 16:28 Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos.
Dz 16:28
Dz 16:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:28
Dz 16:28  Ale  Paul  zawołał  głośno  głos  mówi  do  się  nie  zło  dla  wszystko  tutaj
Dz 16:28 G1161 G3972 G5455 G3173 G5456 G3004 G4238 G4572 G3367 G2556 G1063 G0537 G1759
Dz 16:29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ [τῷ] Σιλᾷ,                                          
Dz 16:29 ai)tE/sas de\ fO=ta ei)sepE/dEsen, kai\ e)/ntromos geno/menos prose/pesen tO=| *pau/lO| kai\ [tO=|] *sila=|,
Dz 16:29 aitEsas de fOta eisepEdEsen, kai entromos genomenos prosepesen tO paulO kai [tO] sila,
Dz 16:29 v--aapnsm- c--------- n-----apn- v-3aai-s-- c--------- a-----nsm- v--ampnsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 16:29 G0154 G1161 G5457 G1530 G2532 G1790 G1096 G4363 G3588 G3972 G2532 G3588 G4609
Dz 16:29 Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa.
Dz 16:29
Dz 16:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:29
Dz 16:29  wymagane  ogień  prowadził  i  drżenie  spadły  Paul  i  Silas
Dz 16:29 G0154 G5457 G1530 G2532 G1790 G4363 G3972 G2532 G4609
Dz 16:30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;                                            
Dz 16:30 kai\ proagagO\n au)tou\s e)/XO e)/fE, *ku/rioi, ti/ me dei= poiei=n i(/na sOTO=;
Dz 16:30 kai proagagOn autus eXO efE, kyrioi, ti me dei poiein hina sOTO;
Dz 16:30 c--------- v--aapnsm- rp----apm- d--------- v-3iai-s-- n-----vpm- ri----asn- rp----as-- v-3pai-s-- v--pan---- c--------- v-1aps-s--
Dz 16:30 G2532 G4254 G0846 G1854 G5346 G2962 G5101 G3165 G1163 G4160 G2443 G4982
Dz 16:30 A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?
Dz 16:30
Dz 16:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:30
Dz 16:30  i  cofania  ich  obecnie  powiedział  władców  że  mnie  do  że  uciec
Dz 16:30 G2532 G4254 G0846 G1854 G5346 G2962 G5101 G3165 G4160 G2443 G4982
Dz 16:31 οἱ δὲ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ οἶκός σου.                                      
Dz 16:31 oi( de\ ei)=pan, *pi/steuson e)pi\ to\n ku/rion *)iEsou=n, kai\ sOTE/sE| su\ kai\ o( oi)=ko/s sou.
Dz 16:31 hoi de eipan, pisteuson epi ton kyrion iEsun, kai sOTEsE sy kai ho oikos su.
Dz 16:31 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- v-2aad-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- c--------- v-2fpi-s-- rp----ns-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
Dz 16:31 G3588 G1161 G2036 G4100 G1909 G3588 G2962 G2424 G2532 G4982 G4771 G2532 G3588 G3624 G4675
Dz 16:31 Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom.
Dz 16:31
Dz 16:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:31
Dz 16:31  zaś  powiedział  Wierzyć  w  Władca  Jezus  Chrystus  i  zapisać  ty, wy  i  do domu  swój
Dz 16:31 G1161 G2036 G4100 G1909 G2962 G2424 G5547 G2532 G4982 G4771 G2532 G3624 G4675
Dz 16:32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.                                        
Dz 16:32 kai\ e)la/lEsan au)tO=| to\n lo/gon tou= kuri/ou su\n pa=sin toi=s e)n tE=| oi)ki/a| au)tou=.
Dz 16:32 kai elalEsan autO ton logon tu kyriu syn pasin tois en tE oikia autu.
Dz 16:32 c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----dpm- ra----dpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Dz 16:32 G2532 G2980 G0846 G3588 G3056 G3588 G2962 G4862 G3956 G3588 G1722 G3588 G3614 G0846
Dz 16:32 Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
Dz 16:32
Dz 16:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:32
Dz 16:32  I  głosił  słowo  Władca  go  i  wszystko  w  do domu  jego
Dz 16:32 G2532 G2980 G3056 G2962 G0846 G2532 G3956 G1722 G3614 G0846
Dz 16:33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,                          
Dz 16:33 kai\ paralabO\n au)tou\s e)n e)kei/nE| tE=| O(/ra| tE=s nukto\s e)/lousen a)po\ tO=n plEgO=n, kai\ e)bapti/sTE au)to\s kai\ oi( au)tou= pa/ntes paraCHrE=ma,
Dz 16:33 kai paralabOn autus en ekeinE tE hOra tEs nyktos elusen apo tOn plEgOn, kai ebaptisTE autos kai hoi autu pantes paraCHrEma,
Dz 16:33 c--------- v--aapnsm- rp----apm- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- c--------- v-3api-s-- rp----nsm- c--------- ra----npm- rp----gsm- a-----npm- d---------
Dz 16:33 G2532 G3880 G0846 G1722 G1565 G3588 G5610 G3588 G3571 G3068 G0575 G3588 G4127 G2532 G0907 G0846 G2532 G3588 G0846 G3956 G3916
Dz 16:33 Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.
Dz 16:33
Dz 16:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:33
Dz 16:33  I  przy  ich  w  że  h  noc  przemywa  rany  i  natychmiast  chrzest  się  i  wszystko  jego
Dz 16:33 G2532 G3880 G0846 G1722 G1565 G5610 G3571 G3068 G4127 G2532 G3916 G0907 G0846 G2532 G3956 G0846
Dz 16:34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ.                                        
Dz 16:34 a)nagagO/n te au)tou\s ei)s to\n oi)=kon pare/TEken tra/peDZan, kai\ E)gallia/sato panoikei\ pepisteukO\s tO=| TeO=|.
Dz 16:34 anagagOn te autus eis ton oikon pareTEken trapeDZan, kai Egalliasato panoikei pepisteukOs tO TeO.
Dz 16:34 v--aapnsm- c--------- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- n-----asf- c--------- v-3ami-s-- d--------- v--xapnsm- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 16:34 G0321 G5037 G0846 G1519 G3588 G3624 G3908 G5132 G2532 G0021 G3832 G4100 G3588 G2316
Dz 16:34 Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.
Dz 16:34
Dz 16:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 16:34
Dz 16:34  I  wniesienie  ich  w  do domu  jego  proponowany  posiłek  i  rad  wszystko  do domu  jego  Uważa  Bóg
Dz 16:34 G5037 G0321 G0846 G1519 G3624 G0846 G3908 G5132 G2532 G0021 G3832 G3832 G0846 G4100 G2316