Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz16      do_str_głównej      do_Dz18      
Dz 17:1 Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων.                                              
Dz 17:1 *diodeu/santes de\ tE\n *)amfi/polin kai\ tE\n *)apollOni/an E)=lTon ei)s *Tessaloni/kEn, o(/pou E)=n sunagOgE\ tO=n *)ioudai/On.
Dz 17:1 diodeusantes de tEn amfipolin kai tEn apollOnian ElTon eis TessalonikEn, hopu En synagOgE tOn iudaiOn.
Dz 17:1 v--aapnpm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- d--------- v-3iai-s-- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm-
Dz 17:1 G1353 G1161 G3588 G0295 G2532 G3588 G0624 G2064 G1519 G2332 G3699 G2258 G4864 G3588 G2453
Dz 17:1 Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę.
Dz 17:1
Dz 17:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:1
Dz 17:1  Przechodzącej  przez  Amfipolis  i  Apollonia  przyszedł  w  Salonik  gdzie  był  Żydowski  synagoga
Dz 17:1 G1353 G1353 G0295 G2532 G0624 G2064 G1519 G2332 G3699 G2258 G2453 G4864
Dz 17:2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,                                        
Dz 17:2 kata\ de\ to\ ei)OTo\s tO=| *pau/lO| ei)sE=lTen pro\s au)tou\s kai\ e)pi\ sa/bbata tri/a diele/Xato au)toi=s a)po\ tO=n grafO=n,
Dz 17:2 kata de to eiOTos tO paulO eisElTen pros autus kai epi sabbata tria dieleXato autois apo tOn grafOn,
Dz 17:2 p--------- c--------- ra----asn- v--xapasn- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- c--------- p--------- n-----apn- a-----apn- v-3ami-s-- rp----dpm- p--------- ra----gpf- n-----gpf-
Dz 17:2 G2596 G1161 G3588 G1486 G3588 G3972 G1525 G4314 G0846 G2532 G1909 G4521 G5140 G1256 G0846 G0575 G3588 G1124
Dz 17:2 Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi.
Dz 17:2
Dz 17:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:2
Dz 17:2  Paul  na  zwykły  wprowadzonych  do  go  i  i  trzy  Sobota  powiedział  ich  z  Pism
Dz 17:2 G3972 G2596 G1486 G1525 G4314 G0846 G1909 G2532 G5140 G4521 G1256 G0846 G0575 G1124
Dz 17:3 διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός, [ὁ] Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.                            
Dz 17:3 dianoi/gOn kai\ paratiTe/menos o(/ti to\n *CHristo\n e)/dei paTei=n kai\ a)nastE=nai e)k nekrO=n, kai\ o(/ti ou(=to/s e)stin o( *CHristo/s, [o(] *)iEsou=s, o(\n e)gO\ katagge/llO u(mi=n.
Dz 17:3 dianoigOn kai paratiTemenos hoti ton CHriston edei paTein kai anastEnai ek nekrOn, kai hoti hutos estin ho CHristos, [ho] iEsus, hon egO kataNgellO hymin.
Dz 17:3 v--papnsm- c--------- v--pmpnsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- v--aan---- c--------- v--aan---- p--------- a-----gpm- c--------- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----dp--
Dz 17:3 G1272 G2532 G3908 G3754 G3588 G5547 G1163 G3958 G2532 G0450 G1537 G3498 G2532 G3754 G3778 G2076 G3588 G5547 G3588 G2424 G3739 G1473 G2605 G5213
Dz 17:3 Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem.
Dz 17:3
Dz 17:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:3
Dz 17:3  otwarcie  i  potwierdzające  że  Chrystus  powinien  ponieść  i  wzrost  z  martwy  i  że  To  Chrystus  jest  Jezus  Kogo  Ja  głosić  ty, wy
Dz 17:3 G1272 G2532 G3908 G3754 G5547 G1163 G3958 G2532 G0450 G1537 G3498 G2532 G3754 G3778 G5547 G2076 G2424 G3739 G1473 G2605 G5213
Dz 17:4 καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.                            
Dz 17:4 kai/ tines e)X au)tO=n e)pei/sTEsan kai\ proseklErO/TEsan tO=| *pau/lO| kai\ tO=| *sila=|, tO=n te sebome/nOn *(ellE/nOn plE=Tos polu\ gunaikO=n te tO=n prO/tOn ou)k o)li/gai.
Dz 17:4 kai tines eX autOn epeisTEsan kai proseklErOTEsan tO paulO kai tO sila, tOn te sebomenOn hellEnOn plETos poly gynaikOn te tOn prOtOn uk oligai.
Dz 17:4 c--------- ri----npm- p--------- rp----gpm- v-3api-p-- c--------- v-3api-p-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gpm- c--------- v--pmpgpm- n-----gpm- n-----nsn- a-----nsn- n-----gpf- c--------- ra----gpf- a-----gpf- d--------- a-----npf-
Dz 17:4 G2532 G5100 G1537 G0846 G3982 G2532 G4345 G3588 G3972 G2532 G3588 G4609 G3588 G5037 G4576 G1672 G4128 G4183 G1135 G5037 G3588 G4413 G3756 G3641
Dz 17:4 Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa.
Dz 17:4
Dz 17:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:4
Dz 17:4  I  kilka  z  ich  Uważa  i  dołączył  Paul  i  Silas  jako  Grecy  że na  wielki  wiele  i  szlachetny  Kobiety  wiele  wiele
Dz 17:4 G2532 G5100 G1537 G0846 G3982 G2532 G4345 G3972 G2532 G4609 G5037 G1672 G4576 G4183 G4128 G5037 G4413 G1135 G3641 G3756
Dz 17:5 Ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον.                      
Dz 17:5 *DZElO/santes de\ oi( *)ioudai=oi kai\ proslabo/menoi tO=n a)gorai/On a)/ndras tina\s ponErou\s kai\ o)CHlopoiE/santes e)Toru/boun tE\n po/lin, kai\ e)pista/ntes tE=| oi)ki/a| *)ia/sonos e)DZE/toun au)tou\s proagagei=n ei)s to\n dE=mon.
Dz 17:5 DZElOsantes de hoi iudaioi kai proslabomenoi tOn agoraiOn andras tinas ponErus kai oCHlopoiEsantes eTorybun tEn polin, kai epistantes tE oikia iasonos eDZEtun autus proagagein eis ton dEmon.
Dz 17:5 v--aapnpm- c--------- ra----npm- a-----npm- c--------- v--ampnpm- ra----gpm- a-----gpm- n-----apm- ri----apm- a-----apm- c--------- v--aapnpm- v-3iai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- v--aapnpm- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm- v-3iai-p-- rp----apm- v--aan---- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 17:5 G2206 G1161 G3588 G2453 G2532 G4355 G3588 G0060 G0435 G5100 G4190 G2532 G3792 G2350 G3588 G4172 G2532 G2186 G3588 G3614 G2394 G2212 G0846 G4254 G1519 G3588 G1218
Dz 17:5 Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem.
Dz 17:5
Dz 17:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:5
Dz 17:5  Ale  neuverovavshie  Judea  zazdrosny  i  przy  Kwadrat  kilka  Belial  osoby  zebranych  tłum  resented  miasto  i  o wszczęciu  do domu  Jason  zamówione  wycofać  ich  do  osoby
Dz 17:5 G1161 G0544 G2453 G2206 G2532 G4355 G0060 G5100 G4190 G0435 G3792 G3792 G2350 G4172 G5037 G2186 G3614 G2394 G2212 G0071 G0846 G1519 G1218
Dz 17:6 μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν,                                
Dz 17:6 mE\ eu(ro/ntes de\ au)tou\s e)/suron *)ia/sona kai/ tinas a)delfou\s e)pi\ tou\s polita/rCHas, boO=ntes o(/ti *oi( tE\n oi)koume/nEn a)nastatO/santes ou(=toi kai\ e)nTa/de pa/reisin,
Dz 17:6 mE heurontes de autus esyron iasona kai tinas adelfus epi tus politarCHas, boOntes hoti hoi tEn oikumenEn anastatOsantes hutoi kai enTade pareisin,
Dz 17:6 d--------- v--aapnpm- c--------- rp----apm- v-3iai-p-- n-----asm- c--------- ri----apm- n-----apm- p--------- ra----apm- n-----apm- v--papnpm- c--------- ra----npm- ra----asf- n-----asf- v--aapnpm- rd----npm- d--------- d--------- v-3pai-p--
Dz 17:6 G3361 G2147 G1161 G0846 G4951 G2394 G2532 G5100 G0080 G1909 G3588 G4173 G0994 G3754 G3588 G3588 G3625 G0387 G3778 G2532 G1759 G3918
Dz 17:6 Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj,
Dz 17:6
Dz 17:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:6
Dz 17:6  Nie  znalezieniem  zaś  ich  doprowadziły  Jason  i  kilka  bracia  do  Miasto  przełożonych  płacz  że  te  uniwersalnie  kłopoty  przyszedł  i  tutaj
Dz 17:6 G3361 G2147 G1161 G0846 G4951 G2394 G2532 G5100 G0080 G1909 G4173 G4173 G0994 G3754 G3778 G3625 G0387 G3918 G2532 G1759
Dz 17:7 οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν.                                            
Dz 17:7 ou(\s u(pode/dektai *)ia/sOn: kai\ ou(=toi pa/ntes a)pe/nanti tO=n dogma/tOn *kai/saros pra/ssousin, basile/a e(/teron le/gontes ei)=nai *)iEsou=n.
Dz 17:7 hus hypodedektai iasOn: kai hutoi pantes apenanti tOn dogmatOn kaisaros prassusin, basilea heteron legontes einai iEsun.
Dz 17:7 rr----apm- v-3xmi-s-- n-----nsm- c--------- rd----npm- a-----npm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- n-----gsm- v-3pai-p-- n-----asm- a-----asm- v--papnpm- v--pan---- n-----asm-
Dz 17:7 G3739 G5264 G2394 G2532 G3778 G3956 G0561 G3588 G1378 G2541 G4238 G0935 G2087 G3004 G1511 G2424
Dz 17:7 a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus.
Dz 17:7
Dz 17:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:7
Dz 17:7  Jason  miał  ich  i  wszystko  one  przyjść  v.  Polecenia  Cezar  cześć  cześć  inny  król  Jezus
Dz 17:7 G2394 G5264 G3739 G2532 G3956 G3778 G4238 G0561 G1378 G2541 G1511 G3004 G2087 G0935 G2424
Dz 17:8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα,                                                          
Dz 17:8 e)ta/raXan de\ to\n o)/CHlon kai\ tou\s polita/rCHas a)kou/ontas tau=ta,
Dz 17:8 etaraXan de ton oCHlon kai tus politarCHas akuontas tauta,
Dz 17:8 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apm- n-----apm- v--papapm- rd----apn-
Dz 17:8 G5015 G1161 G3588 G3793 G2532 G3588 G4173 G0191 G5023
Dz 17:8 Podburzyli tłum i politarcha, którzy tego słuchali,
Dz 17:8
Dz 17:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:8
Dz 17:8  I  zaniepokojony  osoby  i  miejski  Chiefs  słuchanie muzyki  to
Dz 17:8 G1161 G5015 G3793 G2532 G4173 G4173 G0191 G5023
Dz 17:9 καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς.                                                    
Dz 17:9 kai\ labo/ntes to\ i(kano\n para\ tou= *)ia/sonos kai\ tO=n loipO=n a)pe/lusan au)tou/s.
Dz 17:9 kai labontes to hikanon para tu iasonos kai tOn loipOn apelysan autus.
Dz 17:9 c--------- v--aapnpm- ra----asn- a-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-p-- rp----apm-
Dz 17:9 G2532 G2983 G3588 G2425 G3844 G3588 G2394 G2532 G3588 G3062 G0630 G0846
Dz 17:9 ale po wzięciu poręki od Jazona i innych, zwolnili ich.
Dz 17:9
Dz 17:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:9
Dz 17:9  Ale  otrzymane  świadectwo  z  Jason  i  Inny  zwolniony  ich
Dz 17:9 G2532 G2983 G2425 G3844 G2394 G2532 G3062 G0630 G0846
Dz 17:10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν.                              
Dz 17:10 *oi( de\ a)delfoi\ eu)Te/Os dia\ nukto\s e)Xe/pemPSan to/n te *pau=lon kai\ to\n *sila=n ei)s *be/roian, oi(/tines parageno/menoi ei)s tE\n sunagOgE\n tO=n *)ioudai/On a)pE/|esan.
Dz 17:10 hoi de adelfoi euTeOs dia nyktos eXepemPSan ton te paulon kai ton silan eis beroian, hoitines paragenomenoi eis tEn synagOgEn tOn iudaiOn apEesan.
Dz 17:10 ra----npm- c--------- n-----npm- d--------- p--------- n-----gsf- v-3aai-p-- ra----asm- c--------- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----asf- rr----npm- v--ampnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- v-3iai-p--
Dz 17:10 G3588 G1161 G0080 G2112 G1223 G3571 G1599 G3588 G5037 G3972 G2532 G3588 G4609 G1519 G0960 G3748 G3854 G1519 G3588 G4864 G3588 G2453 G0549
Dz 17:10 Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów.
Dz 17:10
Dz 17:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:10
Dz 17:10  Bracia  zaś  natychmiast  w nocy  wysłane  Paul  i  Silas  w  Berea  one  Dostawa  iść  w  synagoga  Judea
Dz 17:10 G0080 G1161 G2112 G3571 G1599 G3972 G2532 G4609 G1519 G0960 G3748 G3854 G0549 G1519 G4864 G2453
Dz 17:11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, καθ᾿ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.                              
Dz 17:11 ou(=toi de\ E)=san eu)gene/steroi tO=n e)n *Tessaloni/kE|, oi(/tines e)de/Xanto to\n lo/gon meta\ pa/sEs proTumi/as, kaT' E(me/ran a)nakri/nontes ta\s grafa\s ei) e)/CHoi tau=ta ou(/tOs.
Dz 17:11 hutoi de Esan eugenesteroi tOn en TessalonikE, hoitines edeXanto ton logon meta pasEs proTymias, kaT' Emeran anakrinontes tas grafas ei eCHoi tauta hutOs.
Dz 17:11 rd----npm- c--------- v-3iai-p-- a-----npmc ra----gpm- p--------- n-----dsf- rr----npm- v-3ami-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- x--------- v-3pao-s-- rd----npn- d---------
Dz 17:11 G3778 G1161 G2258 G2104 G3588 G1722 G2332 G3748 G1209 G3588 G3056 G3326 G3956 G4288 G2596 G2250 G0350 G3588 G1124 G1487 G2192 G5023 G3779
Dz 17:11 Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.
Dz 17:11
Dz 17:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:11
Dz 17:11  Lokalne  były  szlachetny  Salonik  Salonik  one  miał  słowo  z  wszystko  gorliwość  codziennie  codziennie  badania  Pismo  dokładnie  czy  to  tak
Dz 17:11 G3778 G2258 G2104 G1722 G2332 G3748 G1209 G3056 G3326 G3956 G4288 G2250 G2596 G0350 G1124 G2192 G1487 G5023 G3779
Dz 17:12 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.                                            
Dz 17:12 polloi\ me\n ou)=n e)X au)tO=n e)pi/steusan, kai\ tO=n *(ellEni/dOn gunaikO=n tO=n eu)sCHEmo/nOn kai\ a)ndrO=n ou)k o)li/goi.
Dz 17:12 polloi men un eX autOn episteusan, kai tOn hellEnidOn gynaikOn tOn eusCHEmonOn kai andrOn uk oligoi.
Dz 17:12 a-----npm- c--------- c--------- p--------- rp----gpm- v-3aai-p-- c--------- ra----gpf- n-----gpf- n-----gpf- ra----gpf- a-----gpf- c--------- n-----gpm- d--------- a-----npm-
Dz 17:12 G4183 G3303 G3767 G1537 G0846 G4100 G2532 G3588 G1674 G1135 G3588 G2158 G2532 G0435 G3756 G3641
Dz 17:12 Wielu też z nich uwierzyło, a także [wiele] wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn.
Dz 17:12
Dz 17:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:12
Dz 17:12  I  I  wiele  z  ich  Uważa  i  Grecy  honorowy  Kobiety  i  Mężczyzn  wiele  wiele
Dz 17:12 G3303 G3767 G4183 G1537 G0846 G4100 G2532 G1674 G2158 G1135 G2532 G0435 G3641 G3756
Dz 17:13 Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους.                    
Dz 17:13 *(Os de\ e)/gnOsan oi( a)po\ tE=s *Tessaloni/kEs *)ioudai=oi o(/ti kai\ e)n tE=| *beroi/a| katEgge/lE u(po\ tou= *pau/lou o( lo/gos tou= Teou=, E)=lTon ka)kei= saleu/ontes kai\ tara/ssontes tou\s o)/CHlous.
Dz 17:13 hOs de egnOsan hoi apo tEs TessalonikEs iudaioi hoti kai en tE beroia katENgelE hypo tu paulu ho logos tu Teu, ElTon kakei saleuontes kai tarassontes tus oCHlus.
Dz 17:13 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----npm- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3api-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- d--------- v--papnpm- c--------- v--papnpm- ra----apm- n-----apm-
Dz 17:13 G5613 G1161 G1097 G3588 G0575 G3588 G2332 G2453 G3754 G2532 G1722 G3588 G0960 G2605 G5259 G3588 G3972 G3588 G3056 G3588 G2316 G2064 G2546 G4531 G2532 G5015 G3588 G3793
Dz 17:13 Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli tam, podburzając tłumy i wzniecając rozruchy.
Dz 17:13
Dz 17:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:13
Dz 17:13  Ale  kiedy  Salonik  Salonik  Judea  dowiedziałem się  że  i  w  Berea  głosił  Paul  słowo  Bóg  przyszedł  i  tam  ekscytujący  i  powodującymi zakłóceń  osoby
Dz 17:13 G1161 G5613 G0575 G2332 G2453 G1097 G3754 G2532 G1722 G0960 G2605 G3972 G3056 G2316 G2064 G2546 G2546 G4531 G2532 G5015 G3793
Dz 17:14 εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ὑπέμεινάν τε τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ.                                
Dz 17:14 eu)Te/Os de\ to/te to\n *pau=lon e)Xape/steilan oi( a)delfoi\ poreu/esTai e(/Os e)pi\ tE\n Ta/lassan: u(pe/meina/n te o(/ te *sila=s kai\ o( *timo/Teos e)kei=.
Dz 17:14 euTeOs de tote ton paulon eXapesteilan hoi adelfoi poreuesTai heOs epi tEn Talassan: hypemeinan te ho te silas kai ho timoTeos ekei.
Dz 17:14 d--------- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- v--pmn---- p--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- c--------- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d---------
Dz 17:14 G2112 G1161 G5119 G3588 G3972 G1821 G3588 G0080 G4198 G2193 G1909 G3588 G2281 G5278 G5037 G3588 G5037 G4609 G2532 G3588 G5095 G1563
Dz 17:14 Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż ku morzu. Sylas i Tymoteusz pozostali tam.
Dz 17:14
Dz 17:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:14
Dz 17:14  Następnie  bracia  natychmiast  zwolniony  Paul  jako  jak gdyby  będzie  do  morze  i  i  Siła  i  Tymotka  były  tam
Dz 17:14 G5119 G0080 G2112 G1821 G3972 G5613 G5613 G4198 G1909 G2281 G1161 G5037 G4609 G2532 G5095 G5278 G1563
Dz 17:15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.                            
Dz 17:15 oi( de\ kaTista/nontes to\n *pau=lon E)/gagon e(/Os *)aTEnO=n, kai\ labo/ntes e)ntolE\n pro\s to\n *sila=n kai\ to\n *timo/Teon i(/na O(s ta/CHista e)/lTOsin pro\s au)to\n e)XE/|esan.
Dz 17:15 hoi de kaTistanontes ton paulon Egagon heOs aTEnOn, kai labontes entolEn pros ton silan kai ton timoTeon hina hOs taCHista elTOsin pros auton eXEesan.
Dz 17:15 ra----npm- c--------- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- p--------- n-----gpf- c--------- v--aapnpm- n-----asf- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- d--------- d--------- a-----apns v-3aas-p-- p--------- rp----asm- v-3iai-p--
Dz 17:15 G3588 G1161 G2525 G3588 G3972 G0071 G2193 G0116 G2532 G2983 G1785 G4314 G3588 G4609 G2532 G3588 G5095 G2443 G5613 G5033 G2064 G4314 G0846 G1826
Dz 17:15 Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego.
Dz 17:15
Dz 17:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:15
Dz 17:15  Konwojowania  Paul  prowadzone  jego  do  Ateny  i  otrzymane  zamówienie  do  Silas  i  Tymotka  że  raczej  raczej  przyszedł  do  to  poszedł
Dz 17:15 G2525 G3972 G0071 G0846 G2193 G0116 G2532 G2983 G1785 G4314 G4609 G2532 G5095 G2443 G5033 G5613 G2064 G4314 G0846 G1826
Dz 17:16 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.                                      
Dz 17:16 *)en de\ tai=s *)aTE/nais e)kdeCHome/nou au)tou\s tou= *pau/lou, parOXu/neto to\ pneu=ma au)tou= e)n au)tO=| TeOrou=ntos katei/dOlon ou)=san tE\n po/lin.
Dz 17:16 en de tais aTEnais ekdeCHomenu autus tu paulu, parOXyneto to pneuma autu en autO TeOruntos kateidOlon usan tEn polin.
Dz 17:16 p--------- c--------- ra----dpf- n-----dpf- v--pmpgsm- rp----apm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ipi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- p--------- rp----dsm- v--papgsm- a-----asf- v--papasf- ra----asf- n-----asf-
Dz 17:16 G1722 G1161 G3588 G0116 G1551 G0846 G3588 G3972 G3947 G3588 G4151 G0846 G1722 G0846 G2334 G2712 G5607 G3588 G4172
Dz 17:16 Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków.
Dz 17:16
Dz 17:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:16
Dz 17:16  W  Do czasu  ich  w  Ateny  Paul  oburzony  duch  w  Rozmiar  Miasto  pełny  Idols
Dz 17:16 G1551 G1551 G0846 G1722 G0116 G3972 G3947 G4151 G2334 G2334 G4172 G5607 G2712
Dz 17:17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.                                  
Dz 17:17 diele/geto me\n ou)=n e)n tE=| sunagOgE=| toi=s *)ioudai/ois kai\ toi=s sebome/nois kai\ e)n tE=| a)gora=| kata\ pa=san E(me/ran pro\s tou\s paratugCHa/nontas.
Dz 17:17 dielegeto men un en tE synagOgE tois iudaiois kai tois sebomenois kai en tE agora kata pasan hEmeran pros tus paratyNCHanontas.
Dz 17:17 v-3imi-s-- c--------- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dpm- a-----dpm- c--------- ra----dpm- v--pmpdpm- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- a-----asf- n-----asf- p--------- ra----apm- v--papapm-
Dz 17:17 G1256 G3303 G3767 G1722 G3588 G4864 G3588 G2453 G2532 G3588 G4576 G2532 G1722 G3588 G0058 G2596 G3956 G2250 G4314 G3588 G3909
Dz 17:17 Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał.
Dz 17:17
Dz 17:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:17
Dz 17:17  Tak  Tak  uzasadnioną  w  Synagoga  Żydów  i  że na  i  codziennie  codziennie  codziennie  w  Kwadrat  z  miejsce
Dz 17:17 G3303 G3767 G1256 G1722 G4864 G2453 G2532 G4576 G2532 G2250 G2596 G3956 G1722 G0058 G4314 G3909
Dz 17:18 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο.        
Dz 17:18 tine\s de\ kai\ tO=n *)epikourei/On kai\ *stoi+kO=n filoso/fOn sune/ballon au)tO=|, kai/ tines e)/legon, *ti/ a)\n Te/loi o( spermolo/gos ou(=tos le/gein; oi( de/, *Xe/nOn daimoni/On dokei= kataggeleu\s ei)=nai: o(/ti to\n *)iEsou=n kai\ tE\n a)na/stasin eu)Eggeli/DZeto.
Dz 17:18 tines de kai tOn epikureiOn kai sto+ikOn filosofOn syneballon autO, kai tines elegon, ti an Teloi ho spermologos hutos legein; hoi de, XenOn daimoniOn dokei kataNgeleus einai: hoti ton iEsun kai tEn anastasin euENgeliDZeto.
Dz 17:18 ri----npm- c--------- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- a-----gpm- n-----gpm- v-3iai-p-- rp----dsm- c--------- ri----npm- v-3iai-p-- ri----asn- x--------- v-3pao-s-- ra----nsm- a-----nsm- rd----nsm- v--pan---- ra----npm- c--------- a-----gpn- n-----gpn- v-3pai-s-- n-----nsm- v--pan---- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- v-3imi-s--
Dz 17:18 G5100 G1161 G2532 G3588 G1946 G2532 G3588 G5386 G4820 G0846 G2532 G5100 G3004 G5101 G0302 G2309 G3588 G4691 G3778 G3004 G3588 G1161 G3581 G1140 G1380 G2604 G1511 G3754 G3588 G2424 G2532 G3588 G0386 G2097
Dz 17:18 Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz - mówili jedni, a drudzy: - Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów - bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie.
Dz 17:18
Dz 17:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:18
Dz 17:18  Kilka  Epikurejski  i  Stoik  filozofów  stal  argumentować  go  i  kilka  powiedział  że  chce  powiedzieć  to  gaduła  i  innych  wydaje się,  głosi  innych  bóstw  że  głosił  ich  Jezus  i  zmartwychwstania
Dz 17:18 G5100 G1946 G2532 G4770 G5386 G4820 G4820 G0846 G2532 G5100 G3004 G5101 G2309 G3004 G3778 G4691 G1161 G3588 G1380 G2604 G3581 G1140 G3754 G2097 G0846 G2424 G2532 G0386
Dz 17:19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, λέγοντες, Δυνάμεθα γνῶναι τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;                                    
Dz 17:19 e)pilabo/menoi/ te au)tou= e)pi\ to\n *)/areion *pa/gon E)/gagon, le/gontes, *duna/meTa gnO=nai ti/s E( kainE\ au(/tE E( u(po\ sou= laloume/nE didaCHE/;
Dz 17:19 epilabomenoi te autu epi ton areion pagon Egagon, legontes, dynameTa gnOnai tis hE kainE hautE hE hypo su lalumenE didaCHE;
Dz 17:19 v--ampnpm- c--------- rp----gsm- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-3aai-p-- v--papnpm- v-1pmi-p-- v--aan---- ri----nsf- ra----nsf- a-----nsf- rd----nsf- ra----nsf- p--------- rp----gs-- v--pppnsf- n-----nsf-
Dz 17:19 G1949 G5037 G0846 G1909 G3588 G0697 G0697 G0071 G3004 G1410 G1097 G5101 G3588 G2537 G3778 G3588 G5259 G4675 G2980 G1322
Dz 17:19 Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz?
Dz 17:19
Dz 17:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:19
Dz 17:19  I  przy  jego  doprowadziły  w  Areopag  powiedział  może wiedzieć  że  to  nowy  nauczanie  głosić  ciebie
Dz 17:19 G5037 G1949 G0846 G0071 G1909 G0697 G3004 G1410 G1097 G5101 G3778 G2537 G1322 G2980 G4675
Dz 17:20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι.                                              
Dz 17:20 Xeni/DZonta ga/r tina ei)sfe/reis ei)s ta\s a)koa\s E(mO=n: boulo/meTa ou)=n gnO=nai ti/na Te/lei tau=ta ei)=nai.
Dz 17:20 XeniDZonta gar tina eisfereis eis tas akoas hEmOn: bulomeTa un gnOnai tina Telei tauta einai.
Dz 17:20 v--papapn- c--------- ri----apn- v-2pai-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- v-1pmi-p-- c--------- v--aan---- ri----npn- v-3pai-s-- rd----npn- v--pan----
Dz 17:20 G3579 G1063 G5100 G1533 G1519 G3588 G0189 G2257 G1014 G3767 G1097 G5101 G2309 G5023 G1511
Dz 17:20 Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi.
Dz 17:20
Dz 17:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:20
Dz 17:20  Dla  że  dziwny  , który wiąże  w  uszy  nasz  Zatem  potrzeba  wiedzieć  że  to  jest
Dz 17:20 G1063 G5100 G3579 G1533 G1519 G0189 G2257 G3767 G1014 G1097 G5101 G5023 G2309
Dz 17:21 Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι ἀκούειν τι καινότερον.                                        
Dz 17:21 *)aTEnai=oi de\ pa/ntes kai\ oi( e)pidEmou=ntes Xe/noi ei)s ou)de\n e(/teron Eu)kai/roun E)\ le/gein ti E)\ a)kou/ein ti kaino/teron.
Dz 17:21 aTEnaioi de pantes kai hoi epidEmuntes Xenoi eis uden heteron Eukairun E legein ti E akuein ti kainoteron.
Dz 17:21 a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- ra----npm- v--papnpm- a-----npm- p--------- a-----asn- a-----asn- v-3iai-p-- c--------- v--pan---- ri----asn- c--------- v--pan---- ri----asn- a-----asnc
Dz 17:21 G0117 G1161 G3956 G2532 G3588 G1927 G3581 G1519 G3762 G2087 G2119 G2228 G3004 G5100 G2228 G0191 G5100 G2537
Dz 17:21 A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego.
Dz 17:21
Dz 17:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:21
Dz 17:21  Ateńczycy  zaś  wszystko  i  Życie  cudzoziemców  ani  w  niż  raczej  prowadzone  czas  jako  mówić  lub  słuchać  kilka  nowy
Dz 17:21 G0117 G1161 G3956 G2532 G1927 G3581 G3762 G1519 G3762 G2087 G2119 G2119 G2228 G3004 G2532 G0191 G5100 G2537
Dz 17:22 Σταθεὶς δὲ [ὁ] Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ·                                        
Dz 17:22 *staTei\s de\ [o(] *pau=los e)n me/sO| tou= *)arei/ou *pa/gou e)/fE, *)/andres *)aTEnai=oi, kata\ pa/nta O(s deisidaimoneste/rous u(ma=s TeOrO=:
Dz 17:22 staTeis de [ho] paulos en mesO tu areiu pagu efE, andres aTEnaioi, kata panta hOs deisidaimonesterus hymas TeOrO:
Dz 17:22 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----dsn- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- n-----vpm- a-----vpm- p--------- a-----apn- d--------- a-----apmc rp----ap-- v-1pai-s--
Dz 17:22 G2476 G1161 G3588 G3972 G1722 G3319 G3588 G0697 G0697 G5346 G0435 G0117 G2596 G3956 G5613 G1174 G5209 G2334
Dz 17:22 Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni.
Dz 17:22
Dz 17:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:22
Dz 17:22  I  staje się  Paul  między  między  Areopag  powiedział  Ateńczycy  Ateńczycy  na  wszystko  zobaczyć  ty, wy  jako  zwłaszcza  pobożny
Dz 17:22 G1161 G2476 G3972 G1722 G3319 G0697 G5346 G0117 G0435 G2596 G3956 G2334 G5209 G5613 G1174 G1174
Dz 17:23 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.                              
Dz 17:23 dierCHo/menos ga\r kai\ a)naTeOrO=n ta\ seba/smata u(mO=n eu(=ron kai\ bOmo\n e)n O(=| e)pege/grapto, *)agnO/stO| TeO=|. o(\ ou)=n a)gnoou=ntes eu)sebei=te, tou=to e)gO\ katagge/llO u(mi=n.
Dz 17:23 dierCHomenos gar kai anaTeOrOn ta sebasmata hymOn heuron kai bOmon en hO epegegrapto, agnOstO TeO. ho un agnountes eusebeite, tuto egO kataNgellO hymin.
Dz 17:23 v--pmpnsm- c--------- c--------- v--papnsm- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- v-1aai-s-- d--------- n-----asm- p--------- rr----dsm- v-3ypi-s-- a-----dsm- n-----dsm- rr----asn- c--------- v--papnpm- v-2pai-p-- rd----asn- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----dp--
Dz 17:23 G1330 G1063 G2532 G0333 G3588 G4574 G5216 G2147 G2532 G1041 G1722 G3739 G1924 G0057 G2316 G3588 G3767 G0050 G2151 G5124 G1473 G2605 G5213
Dz 17:23 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.
Dz 17:23
Dz 17:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:23
Dz 17:23  Dla  przechodzącej  i  Osoby sprawdzające  swój  sanktuarium  znalezionych  i  ołtarz  w  gdzie  napisany  NIEZNANY  Bóg  że  że  Kogo  nie  wiedząc,  Cześć  Ja  głosić  ty, wy
Dz 17:23 G1063 G1330 G2532 G0333 G5216 G4574 G2147 G2532 G1041 G1722 G3739 G1924 G0057 G2316 G3767 G5126 G3739 G0050 G0050 G2151 G1473 G5213 G5213
Dz 17:24 θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ                                
Dz 17:24 o( Teo\s o( poiE/sas to\n ko/smon kai\ pa/nta ta\ e)n au)tO=|, ou(=tos ou)ranou= kai\ gE=s u(pa/rCHOn ku/rios ou)k e)n CHeiropoiE/tois naoi=s katoikei=
Dz 17:24 ho Teos ho poiEsas ton kosmon kai panta ta en autO, hutos uranu kai gEs hyparCHOn kyrios uk en CHeiropoiEtois naois katoikei
Dz 17:24 ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----apn- ra----apn- p--------- rp----dsm- rd----nsm- n-----gsm- c--------- n-----gsf- v--papnsm- n-----nsm- d--------- p--------- a-----dpm- n-----dpm- v-3pai-s--
Dz 17:24 G3588 G2316 G3588 G4160 G3588 G2889 G2532 G3956 G3588 G1722 G0846 G3778 G3772 G2532 G1093 G5225 G2962 G3756 G1722 G5499 G3485 G2730
Dz 17:24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką
Dz 17:24
Dz 17:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:24
Dz 17:24  Bóg  Stwórca  świat  i  wszystko  w  To  On  jest  Władca  niebo  i  Ziemia  nie  w  , zbudowanej rękami  kościoły  życie
Dz 17:24 G2316 G4160 G2889 G2532 G3956 G1722 G0846 G3778 G5225 G2962 G3772 G2532 G1093 G3756 G1722 G5499 G3485 G2730
Dz 17:25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·                                            
Dz 17:25 ou)de\ u(po\ CHeirO=n a)nTrOpi/nOn Terapeu/etai prosdeo/meno/s tinos, au)to\s didou\s pa=si DZOE\n kai\ pnoE\n kai\ ta\ pa/nta:
Dz 17:25 ude hypo CHeirOn anTrOpinOn Terapeuetai prosdeomenos tinos, autos didus pasi DZOEn kai pnoEn kai ta panta:
Dz 17:25 c--------- p--------- n-----gpf- a-----gpf- v-3ppi-s-- v--pmpnsm- ri----gsn- rp----nsm- v--papnsm- a-----dpm- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- ra----apn- a-----apn-
Dz 17:25 G3761 G5259 G5495 G0442 G2323 G4326 G5100 G0846 G1325 G3956 G2222 G2532 G4157 G2532 G3588 G3956
Dz 17:25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.
Dz 17:25
Dz 17:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:25
Dz 17:25  i  nie  wymaga  ministerstwo  Ręka  ludzki  o  lub  potrzeba  Się  Dai  wszystko  życie  i  oddech  i  wszystko
Dz 17:25 G3761 G3761 G2323 G2323 G5495 G0444 G4326 G5100 G4326 G0846 G1325 G3956 G2222 G2532 G4157 G2596 G3956
Dz 17:26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν,                                
Dz 17:26 e)poi/Ese/n te e)X e(no\s pa=n e)/Tnos a)nTrO/pOn katoikei=n e)pi\ panto\s prosO/pou tE=s gE=s, o(ri/sas prostetagme/nous kairou\s kai\ ta\s o(roTesi/as tE=s katoiki/as au)tO=n,
Dz 17:26 epoiEsen te eX henos pan eTnos anTrOpOn katoikein epi pantos prosOpu tEs gEs, horisas prostetagmenus kairus kai tas horoTesias tEs katoikias autOn,
Dz 17:26 v-3aai-s-- c--------- p--------- a-----gsm- a-----asn- n-----asn- n-----gpm- v--pan---- p--------- a-----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- v--xppapm- n-----apm- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm-
Dz 17:26 G4160 G5037 G1537 G1520 G3956 G1484 G0444 G2730 G1909 G3956 G4383 G3588 G1093 G3724 G4367 G2540 G2532 G3588 G3734 G3588 G2733 G0846
Dz 17:26 On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,
Dz 17:26
Dz 17:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:26
Dz 17:26  Z  jeden  krew  wyprodukowanych  wszystko  rodzaj  ludzki  siedlisko  na  wszystko  osoba  Ziemia  w sprawie mianowania  predefiniowanych  czas  i  limitów  ich  mieszkanie
Dz 17:26 G1537 G1520 G0129 G4160 G3956 G1484 G0444 G2730 G1909 G3956 G4383 G1093 G3724 G4384 G2540 G2532 G3734 G0846 G2733
Dz 17:27 ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.                                      
Dz 17:27 DZEtei=n to\n Teo\n ei) a)/ra ge PSElafE/seian au)to\n kai\ eu(/roien, kai/ ge ou) makra\n a)po\ e(no\s e(ka/stou E(mO=n u(pa/rCHonta.
Dz 17:27 DZEtein ton Teon ei ara ge PSElafEseian auton kai heuroien, kai ge u makran apo henos hekastu hEmOn hyparCHonta.
Dz 17:27 v--pan---- ra----asm- n-----asm- x--------- x--------- x--------- v-3aao-p-- rp----asm- c--------- v-3aao-p-- d--------- x--------- d--------- a-----asf- p--------- a-----gsm- a-----gsm- rp----gp-- v--papasm-
Dz 17:27 G2212 G3588 G2316 G1487 G0686 G1065 G5584 G0846 G2532 G2147 G2532 G1065 G3756 G3112 G0575 G1520 G1538 G2257 G5225
Dz 17:27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.
Dz 17:27
Dz 17:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:27
Dz 17:27  Wyszukiwanie  Bóg  nie  nie  poczują  czy  Jego  i  będzie  chociaż  i  blisko  blisko  z  każdy  każdy  nas
Dz 17:27 G2212 G2962 G0686 G1065 G5584 G1487 G0846 G2532 G2147 G2544 G2544 G3112 G3756 G0575 G1520 G1538 G2257
Dz 17:28 Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾿ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.                                  
Dz 17:28 *)en au)tO=| ga\r DZO=men kai\ kinou/meTa kai\ e)sme/n, O(s kai/ tines tO=n kaT' u(ma=s poiEtO=n ei)rE/kasin, *tou= ga\r kai\ ge/nos e)sme/n.
Dz 17:28 en autO gar DZOmen kai kinumeTa kai esmen, hOs kai tines tOn kaT' ymas poiEtOn eirEkasin, tu gar kai genos esmen.
Dz 17:28 p--------- rp----dsm- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1ppi-p-- c--------- v-1pai-p-- d--------- d--------- ri----npm- ra----gpm- p--------- rp----ap-- n-----gpm- v-3xai-p-- ra----gsm- c--------- d--------- n-----nsn- v-1pai-p--
Dz 17:28 G1722 G0846 G1063 G2198 G2532 G2795 G2532 G2070 G5613 G2532 G5100 G3588 G2596 G5209 G4163 G2046 G3588 G1063 G2532 G1085 G2070
Dz 17:28 Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.
Dz 17:28
Dz 17:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:28
Dz 17:28  dla  Ich  Ich  na żywo  i  ruch  i  istnieć  jako  i  kilka  z  swój  poetów  powiedział  my  Jego  i  rodzaj
Dz 17:28 G1063 G0846 G1722 G2198 G2532 G2795 G2532 G2070 G5613 G2532 G5100 G2596 G5209 G4163 G2046 G2070 G5120 G2532 G1085
Dz 17:29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.                                
Dz 17:29 ge/nos ou)=n u(pa/rCHontes tou= Teou= ou)k o)fei/lomen nomi/DZein CHrusO=| E)\ a)rgu/rO| E)\ li/TO|, CHara/gmati te/CHnEs kai\ e)nTumE/seOs a)nTrO/pou, to\ Tei=on ei)=nai o(/moion.
Dz 17:29 genos un hyparCHontes tu Teu uk ofeilomen nomiDZein CHrysO E argyrO E liTO, CHaragmati teCHnEs kai enTymEseOs anTrOpu, to Teion einai homoion.
Dz 17:29 n-----nsn- c--------- v--papnpm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-1pai-p-- v--pan---- n-----dsm- c--------- n-----dsm- c--------- n-----dsm- n-----dsn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----gsm- ra----asn- a-----asn- v--pan---- a-----asn-
Dz 17:29 G1085 G3767 G5225 G3588 G2316 G3756 G3784 G3543 G5557 G2228 G0696 G2228 G3037 G5480 G5078 G2532 G1761 G0444 G3588 G2304 G1511 G3664
Dz 17:29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.
Dz 17:29
Dz 17:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:29
Dz 17:29  Tak  jest  rodzaj  Bóg  nie  musi  myśleć  Bóstwo  jak  Złoto  lub  Srebrny  lub  kamień  otrzymał  obraz  Sztuk  i  Fikcja  ludzki
Dz 17:29 G3767 G5225 G1085 G2316 G3756 G3784 G3543 G2304 G3664 G5557 G2228 G0696 G2228 G3037 G5480 G5480 G5078 G2532 G1761 G0444
Dz 17:30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν,                                          
Dz 17:30 tou\s me\n ou)=n CHro/nous tE=s a)gnoi/as u(peridO\n o( Teo\s ta\ nu=n paragge/llei toi=s a)nTrO/pois pa/ntas pantaCHou= metanoei=n,
Dz 17:30 tus men un CHronus tEs agnoias hyperidOn ho Teos ta nyn paraNgellei tois anTrOpois pantas pantaCHu metanoein,
Dz 17:30 ra----apm- x--------- c--------- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----apn- d--------- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm- a-----apm- d--------- v--pan----
Dz 17:30 G3588 G3303 G3767 G5550 G3588 G0052 G5237 G3588 G2316 G3588 G3568 G3853 G3588 G0444 G3956 G3837 G3340
Dz 17:30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia,
Dz 17:30
Dz 17:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 17:30
Dz 17:30  Tak  Tak  pozostawiając  czas  ignorancja  Bóg  teraz  Polecenia  osoby  wszystko  wszędzie  wyznać
Dz 17:30 G3303 G3767 G5237 G5550 G0052 G2316 G3569 G3853 G0444 G3956 G3837 G3340
Dz 17:31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.                                
Dz 17:31 kaTo/ti e)/stEsen E(me/ran e)n E(=| me/llei kri/nein tE\n oi)koume/nEn e)n dikaiosu/nE| e)n a)ndri\ O(=| O(/risen, pi/stin parasCHO\n pa=sin a)nastE/sas au)to\n e)k nekrO=n.
Dz 17:31 kaToti estEsen hEmeran en hE mellei krinein tEn oikumenEn en dikaiosynE en andri hO hOrisen, pistin parasCHOn pasin anastEsas auton ek nekrOn.
Dz 17:31 c--------- v-3aai-s-- n-----asf- p--------- rr----dsf- v-3pai-s-- v--pan---- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsm- rr----dsm- v-3aai-s-- n-----asf- v--aapnsm- a-----dpm- v--aapnsm- rp----asm- p--------- a-----gpm-
Dz 17:31 G2530 G2476 G2250