Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz19      do_str_głównej      do_Dz21      
Dz 20:1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν.                                  
Dz 20:1 *meta\ de\ to\ pau/sasTai to\n To/rubon metapemPSa/menos o( *pau=los tou\s maTEta\s kai\ parakale/sas, a)spasa/menos e)XE=lTen poreu/esTai ei)s *makedoni/an.
Dz 20:1 meta de to pausasTai ton Torybon metapemPSamenos ho paulos tus maTEtas kai parakalesas, aspasamenos eXElTen poreuesTai eis makedonian.
Dz 20:1 p--------- c--------- ra----asn- v--amn---- ra----asm- n-----asm- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- n-----apm- c--------- v--aapnsm- v--ampnsm- v-3aai-s-- v--pmn---- p--------- n-----asf-
Dz 20:1 G3326 G1161 G3588 G3973 G3588 G2351 G3343 G3588 G3972 G3588 G3101 G2532 G3870 G0782 G1831 G4198 G1519 G3109
Dz 20:1 Gdy rozruch ustał, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w podróż do Macedonii.
Dz 20:1
Dz 20:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:1
Dz 20:1   Na  zakończenie  bunt  Paul  powołanie  studentów  i  Gołąb  instrukcje  i  bye  lewo  iść  w  Macedonia
Dz 20:1 G3326 G3973 G2351 G3972 G3343 G3101 G2532 G3870 G3870 G2532 G0782 G1831 G4198 G1519 G3109
Dz 20:2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα,                                          
Dz 20:2 dielTO\n de\ ta\ me/rE e)kei=na kai\ parakale/sas au)tou\s lo/gO| pollO=| E)=lTen ei)s tE\n *(ella/da,
Dz 20:2 dielTOn de ta merE ekeina kai parakalesas autus logO pollO ElTen eis tEn hellada,
Dz 20:2 v--aapnsm- c--------- ra----apn- n-----apn- rd----apn- c--------- v--aapnsm- rp----apm- n-----dsm- a-----dsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 20:2 G1330 G1161 G3588 G3313 G1565 G2532 G3870 G0846 G3056 G4183 G2064 G1519 G3588 G1671
Dz 20:2 Przeszedłszy przez owe strony, udzielił im wielu napomnień. Potem przybył do Grecji.
Dz 20:2
Dz 20:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:2
Dz 20:2  Przechodzącej  zaś  tych  miejsce  i  uczyć  obfity  instrukcje  instrukcje  przyjść  w  Elladu
Dz 20:2 G1330 G1161 G1565 G3313 G2532 G3870 G4183 G3056 G3870 G2064 G1519 G1671
Dz 20:3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.                            
Dz 20:3 poiE/sas te mE=nas trei=s genome/nEs e)piboulE=s au)tO=| u(po\ tO=n *)ioudai/On me/llonti a)na/gesTai ei)s tE\n *suri/an e)ge/neto gnO/mEs tou= u(postre/fein dia\ *makedoni/as.
Dz 20:3 poiEsas te mEnas treis genomenEs epibulEs autO hypo tOn iudaiOn mellonti anagesTai eis tEn syrian egeneto gnOmEs tu hypostrefein dia makedonias.
Dz 20:3 v--aapnsm- c--------- n-----apm- a-----apm- v--ampgsf- n-----gsf- rp----dsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v--papdsm- v--ppn---- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3ami-s-- n-----gsf- ra----gsn- v--pan---- p--------- n-----gsf-
Dz 20:3 G4160 G5037 G3376 G5140 G1096 G1917 G0846 G5259 G3588 G2453 G3195 G0321 G1519 G3588 G4947 G1096 G1106 G3588 G5290 G1223 G3109
Dz 20:3 Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił więc wracać przez Macedonię.
Dz 20:3
Dz 20:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:3
Dz 20:3  wypalonego  trzy  miesiąc  perturbacje  wykonane  to  Żydów  jak  iść  w  Syria  przyjść  myśl  powrót  przez  Macedonia
Dz 20:3 G4160 G5140 G3376 G1917 G1096 G0846 G2453 G3195 G0321 G1519 G4947 G1096 G1106 G5290 G1223 G3109
Dz 20:4 συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος.                            
Dz 20:4 sunei/peto de\ au)tO=| *sO/patros *pu/rrou *beroiai=os, *Tessalonike/On de\ *)ari/starCHos kai\ *sekou=ndos, kai\ *ga/i+os *derbai=os kai\ *timo/Teos, *)asianoi\ de\ *tuCHiko\s kai\ *tro/fimos.
Dz 20:4 syneipeto de autO sOpatros pyrru beroiaios, TessalonikeOn de aristarCHos kai sekundos, kai ga+ios derbaios kai timoTeos, asianoi de tyCHikos kai trofimos.
Dz 20:4 v-3imi-s-- c--------- rp----dsm- n-----nsm- n-----gsm- a-----nsm- n-----gpm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----npm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm-
Dz 20:4 G4902 G1161 G0846 G4986 G4450 G0961 G2331 G1161 G0708 G2532 G4580 G2532 G1050 G1190 G2532 G5095 G0774 G1161 G5190 G2532 G5161
Dz 20:4 Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim.
Dz 20:4
Dz 20:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:4
Dz 20:4  Jego  towarzyszy  do  Asia  Sosipatr  Pirro  Veriyanin  i  List do Tesaloniczan  Aristarch  i  Sekund  i  Gajusz  Derbe  i  Tymotka  i  Asiytsy  Tychik  i  Trofim
Dz 20:4 G0846 G4902 G0891 G0773 G4986 G4450 G0961 G1161 G2331 G0708 G2532 G4580 G2532 G1050 G1190 G2532 G5095 G1161 G0774 G5190 G2532 G5161
Dz 20:5 οὗτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι·                                                        
Dz 20:5 ou(=toi de\ proelTo/ntes e)/menon E(ma=s e)n *trO|a/di:
Dz 20:5 hutoi de proelTontes emenon hEmas en trOadi:
Dz 20:5 rd----npm- c--------- v--aapnpm- v-3iai-p-- rp----ap-- p--------- n-----dsf-
Dz 20:5 G3778 G1161 G4281 G3306 G2248 G1722 G5174
Dz 20:5 Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie.
Dz 20:5
Dz 20:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:5
Dz 20:5  One  Będzie  naprzód  spodziewany  nas  w  Troady
Dz 20:5 G3778 G4281 G4281 G3306 G2248 G1722 G5174
Dz 20:6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.                      
Dz 20:6 E(mei=s de\ e)Xepleu/samen meta\ ta\s E(me/ras tO=n a)DZu/mOn a)po\ *fili/ppOn, kai\ E)/lTomen pro\s au)tou\s ei)s tE\n *trO|a/da a)/CHri E(merO=n pe/nte, o(/pou dietri/PSamen E(me/ras e(pta/.
Dz 20:6 hEmeis de eXepleusamen meta tas hEmeras tOn aDZymOn apo filippOn, kai ElTomen pros autus eis tEn trOada aCHri hEmerOn pente, hopu dietriPSamen hEmeras hepta.
Dz 20:6 rp----np-- c--------- v-1aai-p-- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpn- a-----gpn- p--------- n-----gpm- c--------- v-1aai-p-- p--------- rp----apm- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----gpf- a-----gpf- d--------- v-1aai-p-- n-----apf- a-----apf-
Dz 20:6 G2249 G1161 G1602 G3326 G3588 G2250 G3588 G0106 G0575 G5375 G2532 G2064 G4314 G0846 G1519 G3588 G5174 G0891 G2250 G4002 G3699 G1304 G2250 G2033
Dz 20:6 A my odpłynęliśmy z Filippi po Święcie Przaśników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
Dz 20:6
Dz 20:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:6
Dz 20:6 A  my  za  dni  Przaśników  popłynął  z  Philip  i  dni  w  pięć  zysk  do  go  w  Troady  gdzie  wypalonego  siedem  dni
Dz 20:6 G1161 G2249 G3326 G2250 G0106 G1602 G0575 G5375 G2532 G2250 G0891 G4002 G2064 G4314 G0846 G1519 G5174 G3757 G1304 G2033 G2250
Dz 20:7 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.                      
Dz 20:7 *)en de\ tE=| mia=| tO=n sabba/tOn sunEgme/nOn E(mO=n kla/sai a)/rton o( *pau=los diele/geto au)toi=s, me/llOn e)Xie/nai tE=| e)pau/rion, pare/teine/n te to\n lo/gon me/CHri mesonukti/ou.
Dz 20:7 en de tE mia tOn sabbatOn synEgmenOn hEmOn klasai arton ho paulos dielegeto autois, mellOn eXienai tE epaurion, pareteinen te ton logon meCHri mesonyktiu.
Dz 20:7 p--------- c--------- ra----dsf- a-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- v--xppgpm- rp----gp-- v--aan---- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3imi-s-- rp----dpm- v--papnsm- v--pan---- ra----dsf- d--------- v-3iai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----gsn-
Dz 20:7 G1722 G1161 G3588 G3391 G3588 G4521 G4863 G2257 G2806 G0740 G3588 G3972 G1256 G0846 G3195 G1826 G3588 G1887 G3905 G5037 G3588 G3056 G3360 G3317
Dz 20:7 W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy.
Dz 20:7
Dz 20:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:7
Dz 20:7  W  pierwszy  zaś  Tydzień  Studentów  zebranych  indeks  kukurydza  Paul  zamierzających  iść  obok  dzień  mówi  ich  i  nadal  słowo  do  północ
Dz 20:7 G1722 G3391 G1161 G4521 G3101 G4863 G2806 G0740 G3972 G3195 G1826 G1887 G1887 G1256 G0846 G5037 G3905 G3056 G3360 G3317
Dz 20:8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·                                                  
Dz 20:8 E)=san de\ lampa/des i(kanai\ e)n tO=| u(perO/|O| ou(= E)=men sunEgme/noi:
Dz 20:8 Esan de lampades hikanai en tO hyperOO hu Emen synEgmenoi:
Dz 20:8 v-3iai-p-- c--------- n-----npf- a-----npf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v-1iai-p-- v--xppnpm-
Dz 20:8 G2258 G1161 G2985 G2425 G1722 G3588 G5253 G3757 G2258 G4863
Dz 20:8 Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani.
Dz 20:8
Dz 20:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:8
Dz 20:8  W  komora  gdzie  zebranych  był  całkiem  uchwyty
Dz 20:8 G1722 G5253 G3757 G4863 G2258 G2425 G2985
Dz 20:9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.            
Dz 20:9 kaTeDZo/menos de/ tis neani/as o)no/mati *eu)/tuCHos e)pi\ tE=s Turi/dos, katafero/menos u(/pnO| baTei= dialegome/nou tou= *pau/lou e)pi\ plei=on, kateneCHTei\s a)po\ tou= u(/pnou e)/pesen a)po\ tou= triste/gou ka/tO kai\ E)/rTE nekro/s.
Dz 20:9 kaTeDZomenos de tis neanias onomati eutyCHos epi tEs Tyridos, kataferomenos hypnO baTei dialegomenu tu paulu epi pleion, kateneCHTeis apo tu hypnu epesen apo tu tristegu katO kai ErTE nekros.
Dz 20:9 v--pmpnsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- n-----dsn- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--pppnsm- n-----dsm- a-----dsm- v--pmpgsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----asnc v--appnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- c--------- v-3api-s-- a-----nsm-
Dz 20:9 G2516 G1161 G5100 G3494 G3686 G2161 G1909 G3588 G2376 G2702 G5258 G0901 G1256 G3588 G3972 G1909 G4119 G2702 G0575 G3588 G5258 G4098 G0575 G3588 G5152 G2736 G2532 G0142 G3498
Dz 20:9 Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego.
Dz 20:9
Dz 20:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:9
Dz 20:9  W  czas  długi  rozmowy  Pavlova  jeden  młodzież  nazwa  Eutychus  posiedzenie  w  pudełko  zanurzony  głęboko  spać  zataczać się  senny  spadły  w dół  z  trzeci  obudowa  i  podniesiony  martwy
Dz 20:9 G1909 G1909 G4119 G1256 G3972 G5100 G3494 G3686 G2161 G2521 G1909 G2376 G2702 G0901 G5258 G2702 G5258 G4098 G2736 G0575 G5152 G5152 G2532 G0142 G3498
Dz 20:10 καταβὰς δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.                                  
Dz 20:10 kataba\s de\ o( *pau=los e)pe/pesen au)tO=| kai\ sumperilabO\n ei)=pen, *mE\ Torubei=sTe, E( ga\r PSuCHE\ au)tou= e)n au)tO=| e)stin.
Dz 20:10 katabas de ho paulos epepesen autO kai symperilabOn eipen, mE TorybeisTe, hE gar PSyCHE autu en autO estin.
Dz 20:10 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- d--------- v-2ppd-p-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gsm- p--------- rp----dsm- v-3pai-s--
Dz 20:10 G2597 G1161 G3588 G3972 G1968 G0846 G2532 G4843 G2036 G3361 G2350 G3588 G1063 G5590 G0846 G1722 G0846 G2076
Dz 20:10 Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona: Nie trwóżcie się - powiedział - bo on żyje.
Dz 20:10
Dz 20:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:10
Dz 20:10  Paul  znikają  spadły  to  i  Ogarnięcie  powiedział  nie  martwić się  dla  dusza  jego  w  To
Dz 20:10 G3972 G2597 G1968 G0846 G2532 G4843 G2036 G3361 G2350 G1063 G5590 G0846 G1722 G0846
Dz 20:11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾿ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν.                                      
Dz 20:11 a)naba\s de\ kai\ kla/sas to\n a)/rton kai\ geusa/menos e)f' i(kano/n te o(milE/sas a)/CHri au)gE=s ou(/tOs e)XE=lTen.
Dz 20:11 anabas de kai klasas ton arton kai geusamenos ef' ikanon te homilEsas aCHri augEs hutOs eXElTen.
Dz 20:11 v--aapnsm- c--------- c--------- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- v--ampnsm- p--------- a-----asm- c--------- v--aapnsm- p--------- n-----gsf- d--------- v-3aai-s--
Dz 20:11 G0305 G1161 G2532 G2806 G3588 G0740 G2532 G1089 G1909 G2425 G5037 G3656 G0891 G0827 G3779 G1831
Dz 20:11 I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania.
Dz 20:11
Dz 20:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:11
Dz 20:11  Wstąpił  zaś  i  refrakcyjnych  chleb  i  skosztował  mówi  całkiem  całkiem  do  świt  następnie  lewo
Dz 20:11 G0305 G1161 G2532 G2806 G0740 G2532 G1089 G3656 G1909 G2425 G0891 G0827 G3779 G1831
Dz 20:12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.                                                    
Dz 20:12 E)/gagon de\ to\n pai=da DZO=nta, kai\ pareklE/TEsan ou) metri/Os.
Dz 20:12 Egagon de ton paida DZOnta, kai pareklETEsan u metriOs.
Dz 20:12 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- v--papasm- c--------- v-3api-p-- d--------- d---------
Dz 20:12 G0071 G1161 G3588 G3816 G2198 G2532 G3870 G3756 G3357
Dz 20:12 Potem wyruszył w drogę. A chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości /zebranych/.
Dz 20:12
Dz 20:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:12
Dz 20:12  tak  chłopak  doprowadziły  życie  i  wiele  wiele  pocieszał
Dz 20:12 G1161 G3816 G0071 G2198 G2532 G3357 G3756 G3870
Dz 20:13 Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.                          
Dz 20:13 *(Emei=s de\ proelTo/ntes e)pi\ to\ ploi=on a)nE/CHTEmen e)pi\ tE\n *)=asson, e)kei=Ten me/llontes a)nalamba/nein to\n *pau=lon, ou(/tOs ga\r diatetagme/nos E)=n me/llOn au)to\s peDZeu/ein.
Dz 20:13 hEmeis de proelTontes epi to ploion anECHTEmen epi tEn asson, ekeiTen mellontes analambanein ton paulon, hutOs gar diatetagmenos En mellOn autos peDZeuein.
Dz 20:13 rp----np-- c--------- v--aapnpm- p--------- ra----asn- n-----asn- v-1api-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v--papnpm- v--pan---- ra----asm- n-----asm- d--------- c--------- v--xmpnsm- v-3iai-s-- v--papnsm- rp----nsm- v--pan----
Dz 20:13 G2249 G1161 G4281 G1909 G3588 G4143 G0321 G1909 G3588 G0789 G1564 G3195 G0353 G3588 G3972 G3779 G1063 G1299 G2258 G3195 G0846 G3978
Dz 20:13 A my, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo.
Dz 20:13
Dz 20:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:13
Dz 20:13  My  iść  naprzód  w  statek  płynęły  w  tył  że  wziąć  stąd  Paul  dla  tak  sortowane  zamierzających  się  iść  pieszo
Dz 20:13 G2249 G4281 G4281 G1909 G4143 G0321 G1519 G0789 G3195 G0353 G1564 G3972 G1063 G3779 G1299 G3195 G0846 G3978 G3978
Dz 20:14 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,                                              
Dz 20:14 O(s de\ sune/ballen E(mi=n ei)s tE\n *)=asson, a)nalabo/ntes au)to\n E)/lTomen ei)s *mitulE/nEn,
Dz 20:14 hOs de syneballen hEmin eis tEn asson, analabontes auton ElTomen eis mitylEnEn,
Dz 20:14 c--------- c--------- v-3iai-s-- rp----dp-- p--------- ra----asf- n-----asf- v--aapnpm- rp----asm- v-1aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 20:14 G5613 G1161 G4820 G2254 G1519 G3588 G0789 G0353 G0846 G2064 G1519 G3412
Dz 20:14 Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny.
Dz 20:14
Dz 20:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:14
Dz 20:14  Kiedy  zaś  zaprzyjaźnił  nas  w  Assos  przy  jego  zysk  w  Mityleny
Dz 20:14 G5613 G1161 G4820 G2254 G1519 G0789 G0353 G0846 G2064 G1519 G3412
Dz 20:15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον·                                
Dz 20:15 ka)kei=Ten a)popleu/santes tE=| e)piou/sE| katEntE/samen a)/ntikrus *CHi/ou, tE=| de\ e(te/ra| pareba/lomen ei)s *sa/mon, tE=| de\ e)CHome/nE| E)/lTomen ei)s *mi/lEton:
Dz 20:15 kakeiTen apopleusantes tE epiusE katEntEsamen antikrys CHiu, tE de hetera parebalomen eis samon, tE de eCHomenE ElTomen eis milEton:
Dz 20:15 c--------- v--aapnpm- ra----dsf- v--papdsf- v-1aai-p-- p--------- n-----gsf- ra----dsf- c--------- a-----dsf- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- ra----dsf- c--------- v--pmpdsf- v-1aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 20:15 G2547 G0636 G3588 G1966 G2658 G0481 G5508 G3588 G1161 G2087 G3846 G1519 G4544 G3588 G1161 G2192 G2064 G1519 G3399
Dz 20:15 Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy do Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu,
Dz 20:15
Dz 20:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:15
Dz 20:15  I  żeglarstwo  stąd  obok  zatrzymany  v.  Chios  i  inny  wylądował  do  Samos  i  odwiedzin  w  Trogillii  obok  zysk  w  Miletu
Dz 20:15 G2547 G0636 G2547 G1966 G2658 G0481 G5508 G1161 G2087 G3846 G1519 G4544 G2532 G3306 G1722 G5175 G2192 G2064 G1519 G3399
Dz 20:16 κεκρίκει γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.              
Dz 20:16 kekri/kei ga\r o( *pau=los parapleu=sai tE\n *)/efeson, o(/pOs mE\ ge/nEtai au)tO=| CHronotribE=sai e)n tE=| *)asi/a|, e)/speuden ga\r ei) dunato\n ei)/E au)tO=| tE\n E(me/ran tE=s pentEkostE=s gene/sTai ei)s *(ieroso/luma.
Dz 20:16 kekrikei gar ho paulos parapleusai tEn efeson, hopOs mE genEtai autO CHronotribEsai en tE asia, espeuden gar ei dynaton eiE autO tEn hEmeran tEs pentEkostEs genesTai eis hierosolyma.
Dz 20:16 v-3yai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-3ams-s-- rp----dsm- v--aan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3iai-s-- c--------- c--------- a-----nsn- v-3pao-s-- rp----dsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v--amn---- p--------- n-----apn-
Dz 20:16 G2919 G1063 G3588 G3972 G3896 G3588 G2181 G3704 G3361 G1096 G0846 G5551 G1722 G3588 G0773 G4692 G1063 G1487 G1415 G1498 G0846 G3588 G2250 G3588 G4005 G1096 G1519 G2414
Dz 20:16 gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
Dz 20:16
Dz 20:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:16
Dz 20:16  dla  Paul  wydawało się dobre  pass  Efez  że  nie  powolny  go  w  Asia  że  śpieszyć się  jeśli  może  dzień  Zielone Świątki  być  w  Jerozolima
Dz 20:16 G1063 G3972 G2919 G3896 G2181 G3704 G3361 G5551 G0846 G1722 G0773 G1063 G4692 G1487 G1415 G2250 G4005 G1096 G1519 G2414
Dz 20:17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.                                              
Dz 20:17 *)apo\ de\ tE=s *milE/tou pe/mPSas ei)s *)/efeson metekale/sato tou\s presbute/rous tE=s e)kklEsi/as.
Dz 20:17 apo de tEs milEtu pemPSas eis efeson metekalesato tus presbyterus tEs ekklEsias.
Dz 20:17 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- p--------- n-----asf- v-3ami-s-- ra----apm- a-----apm- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 20:17 G0575 G1161 G3588 G3399 G3992 G1519 G2181 G3333 G3588 G4245 G3588 G1577
Dz 20:17 Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła.
Dz 20:17
Dz 20:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:17
Dz 20:17  Z  Milita  zaś  wysyłanie  w  Efez  o nazwie  kapłanów  Kościół
Dz 20:17 G0575 G3399 G1161 G3992 G1519 G2181 G3333 G4245 G1577
Dz 20:18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,                    
Dz 20:18 O(s de\ parege/nonto pro\s au)to\n ei)=pen au)toi=s, *(umei=s e)pi/stasTe a)po\ prO/tEs E(me/ras a)f' E(=s e)pe/bEn ei)s tE\n *)asi/an pO=s meT' u(mO=n to\n pa/nta CHro/non e)geno/mEn,
Dz 20:18 hOs de paregenonto pros auton eipen autois, hymeis epistasTe apo prOtEs hEmeras af' Es epebEn eis tEn asian pOs meT' ymOn ton panta CHronon egenomEn,
Dz 20:18 c--------- c--------- v-3ami-p-- p--------- rp----asm- v-3aai-s-- rp----dpm- rp----np-- v-2pmi-p-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- rr----gsf- v-1aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- p--------- rp----gp-- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-1ami-s--
Dz 20:18 G5613 G1161 G3854 G4314 G0846 G2036 G0846 G5210 G1987 G0575 G4413 G2250 G0575 G3739 G1910 G1519 G3588 G0773 G4459 G3326 G5216 G3588 G3956 G5550 G1096
Dz 20:18 A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji.
Dz 20:18
Dz 20:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:18
Dz 20:18  i  kiedy  przyszedł  do  to  powiedział  ich  ty, wy  wiedzieć  jako  z  pierwszy  Dzień  w  który  przyjść  w  Asiyu  wszystko  czas  był  z  ty, wy
Dz 20:18 G1161 G5613 G3854 G4314 G0846 G2036 G0846 G5210 G1987 G4459 G0575 G4413 G2250 G0575 G3739 G1910 G1519 G0773 G3956 G5550 G1096 G3326 G5216
Dz 20:19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·                                  
Dz 20:19 douleu/On tO=| kuri/O| meta\ pa/sEs tapeinofrosu/nEs kai\ dakru/On kai\ peirasmO=n tO=n sumba/ntOn moi e)n tai=s e)piboulai=s tO=n *)ioudai/On:
Dz 20:19 duleuOn tO kyriO meta pasEs tapeinofrosynEs kai dakryOn kai peirasmOn tOn symbantOn moi en tais epibulais tOn iudaiOn:
Dz 20:19 v--papnsm- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gpn- c--------- n-----gpm- ra----gpm- v--aapgpm- rp----ds-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm-
Dz 20:19 G1398 G3588 G2962 G3326 G3956 G5012 G2532 G1144 G2532 G3986 G3588 G4819 G3427 G1722 G3588 G1917 G3588 G2453
Dz 20:19 Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich.
Dz 20:19
Dz 20:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:19
Dz 20:19  pracy  Władca  z  każdy  pokora  i  wiele  płacz  pokus  spotkał  mnie  na  działek  Żydów
Dz 20:19 G1398 G2962 G3326 G3956 G5012 G2532 G4183 G1144 G3986 G4819 G3427 G1722 G1917 G2453
Dz 20:20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾿ οἴκους,                                      
Dz 20:20 O(s ou)de\n u(pesteila/mEn tO=n sumfero/ntOn tou= mE\ a)naggei=lai u(mi=n kai\ dida/Xai u(ma=s dEmosi/a| kai\ kat' oi)/kous,
Dz 20:20 hOs uden hypesteilamEn tOn symferontOn tu mE anaNgeilai hymin kai didaXai hymas dEmosia kai kat' oikus,
Dz 20:20 c--------- a-----asn- v-1ami-s-- ra----gpn- v--papgpn- ra----gsn- d--------- v--aan---- rp----dp-- c--------- v--aan---- rp----ap-- a-----dsf- c--------- p--------- n-----apm-
Dz 20:20 G5613 G3762 G5288 G3588 G4851 G3588 G3361 G0312 G5213 G2532 G1321 G5209 G1219 G2532 G2596 G3624
Dz 20:20 Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach,
Dz 20:20
Dz 20:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:20
Dz 20:20  jako  nieodebranych  nic  przydatny  ty, wy  nie  głosił  i  uczy  ty, wy  popularnie  i  na  do domu
Dz 20:20 G5613 G5288 G3762 G4851 G5213 G3361 G0312 G2532 G1321 G5209 G1219 G2532 G2596 G3624
Dz 20:21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν.                                      
Dz 20:21 diamarturo/menos *)ioudai/ois te kai\ *(/ellEsin tE\n ei)s Teo\n meta/noian kai\ pi/stin ei)s to\n ku/rion E(mO=n *)iEsou=n.
Dz 20:21 diamartyromenos iudaiois te kai hellEsin tEn eis Teon metanoian kai pistin eis ton kyrion hEmOn iEsun.
Dz 20:21 v--pmpnsm- a-----dpm- c--------- c--------- n-----dpm- ra----asf- p--------- n-----asm- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- n-----asm-
Dz 20:21 G1263 G2453 G5037 G2532 G1672 G3588 G1519 G2316 G3341 G2532 G4102 G1519 G3588 G2962 G2257 G2424
Dz 20:21 nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.
Dz 20:21
Dz 20:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:21
Dz 20:21  Potwierdzające  Żydów  i  Greków  skrucha  przed  Bóg  i  wiara  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Dz 20:21 G1263 G2453 G2532 G1672 G3341 G1519 G2316 G2532 G4102 G2962 G2257 G2424 G5547
Dz 20:22 καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,                                    
Dz 20:22 kai\ nu=n i)dou\ dedeme/nos e)gO\ tO=| pneu/mati poreu/omai ei)s *)ierousalE/m, ta\ e)n au)tE=| sunantE/sonta/ moi mE\ ei)dO/s,
Dz 20:22 kai nyn idu dedemenos egO tO pneumati poreuomai eis ierusalEm, ta en autE synantEsonta moi mE eidOs,
Dz 20:22 c--------- d--------- x--------- v--xppnsm- rp----ns-- ra----dsn- n-----dsn- v-1pmi-s-- p--------- n-----asf- ra----apn- p--------- rp----dsf- v--fapapn- rp----ds-- d--------- v--xapnsm-
Dz 20:22 G2532 G3568 G2400 G1210 G1473 G3588 G4151 G4198 G1519 G2419 G3588 G1722 G0846 G4876 G3427 G3361 G1492
Dz 20:22 A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka
Dz 20:22
Dz 20:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:22
Dz 20:22  I  tutaj  teraz  Ja  na  atrakcja  Duch  iść  w  Jerozolima  nie  wiedząc,  tam  tam  spotkać  Ja
Dz 20:22 G2532 G2400 G3568 G1473 G1210 G1210 G4151 G4198 G1519 G2419 G3361 G1492 G0846 G1722 G4876 G3427
Dz 20:23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν.                                    
Dz 20:23 plE\n o(/ti to\ pneu=ma to\ a(/gion kata\ po/lin diamartu/retai/ moi le/gon o(/ti desma\ kai\ Tli/PSeis me me/nousin.
Dz 20:23 plEn hoti to pneuma to hagion kata polin diamartyretai moi legon hoti desma kai TliPSeis me menusin.
Dz 20:23 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- p--------- n-----asf- v-3pmi-s-- rp----ds-- v--papnsn- c--------- n-----npn- c--------- n-----npf- rp----as-- v-3pai-p--
Dz 20:23 G4133 G3754 G3588 G4151 G3588 G0040 G2596 G4172 G1263 G3427 G3004 G3754 G1199 G2532 G2347 G3165 G3306
Dz 20:23 oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście.
Dz 20:23
Dz 20:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:23
Dz 20:23  tylko  Duch  Święty  wszystko  miasta  Wystawy  mówi  że  więzi  i  żal  czekanie  mnie
Dz 20:23 G4133 G4151 G0040 G2596 G4172 G1263 G3004 G3754 G1199 G2532 G2347 G3306 G3165
Dz 20:24 ἀλλ᾿ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.            
Dz 20:24 a)ll' ou)deno\s lo/gou poiou=mai tE\n PSuCHE\n timi/an e)mautO=| O(s teleiO=sai to\n dro/mon mou kai\ tE\n diakoni/an E(\n e)/labon para\ tou= kuri/ou *)iEsou=, diamartu/rasTai to\ eu)agge/lion tE=s CHa/ritos tou= Teou=.
Dz 20:24 all' udenos logu poiumai tEn PSyCHEn timian emautO hOs teleiOsai ton dromon mu kai tEn diakonian hEn elabon para tu kyriu iEsu, diamartyrasTai to euaNgelion tEs CHaritos tu Teu.
Dz 20:24 c--------- a-----gsm- n-----gsm- v-1pmi-s-- ra----asf- n-----asf- a-----asf- rp----dsm- c--------- v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- v--amn---- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 20:24 G0235 G3762 G3056 G4160 G3588 G5590 G5093 G1683 G5613 G5048 G3588 G1408 G3450 G2532 G3588 G1248 G3739 G2983 G3844 G3588 G2962 G2424 G1263 G3588 G2098 G3588 G5485 G3588 G2316
Dz 20:24 Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
Dz 20:24
Dz 20:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:24
Dz 20:24  Ale  ani  że  wzrok  wzrok  i  nie  skarb  skarb  jego  życie  tylko  by  z  radość  popełnić  pole  mój  i  serwis  który  miał  z  Władca  Jezus  głosić  Ewangelia  łaska  Bóg
Dz 20:24 G0235 G3762 G3762 G3056 G4160 G3761 G3761 G2192 G5093 G1683 G5590 G5613 G5613 G3326 G5479 G5048 G1408 G3450 G2532 G1248 G3739 G2983 G3844 G2962 G2424 G1263 G2098 G5485 G2316
Dz 20:25 Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν·                                
Dz 20:25 *kai\ nu=n i)dou\ e)gO\ oi)=da o(/ti ou)ke/ti o)/PSesTe to\ pro/sOpo/n mou u(mei=s pa/ntes e)n oi(=s diE=lTon kEru/ssOn tE\n basilei/an:
Dz 20:25 kai nyn idu egO oida hoti uketi oPSesTe to prosOpon mu hymeis pantes en hois diElTon kEryssOn tEn basileian:
Dz 20:25 c--------- d--------- x--------- rp----ns-- v-1xai-s-- c--------- d--------- v-2fmi-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- rp----np-- a-----npm- p--------- rr----dpm- v-1aai-s-- v--papnsm- ra----asf- n-----asf-
Dz 20:25 G2532 G3568 G2400 G1473 G1492 G3754 G3765 G3700 G3588 G4383 G3450 G5210 G3956 G1722 G3739 G1330 G2784 G3588 G0932
Dz 20:25 Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie.
Dz 20:25
Dz 20:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:25
Dz 20:25  I  teraz  tutaj  Ja  wiedzieć  że  już  nie  zobaczyć  osoba  mój  wszystko  ty, wy  między  który  iść  kaznodziejstwo  Królestwo  Bóg
Dz 20:25 G2532 G3568 G2400 G1473 G1492 G3754 G3765 G3765 G3700 G4383 G3450 G3956 G5210 G1722 G3739 G1330 G2784 G0932 G2316
Dz 20:26 διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,                                          
Dz 20:26 dio/ti martu/romai u(mi=n e)n tE=| sE/meron E(me/ra| o(/ti kaTaro/s ei)mi a)po\ tou= ai(/matos pa/ntOn,
Dz 20:26 dioti martyromai hymin en tE sEmeron hEmera hoti kaTaros eimi apo tu haimatos pantOn,
Dz 20:26 c--------- v-1pmi-s-- rp----dp-- p--------- ra----dsf- d--------- n-----dsf- c--------- a-----nsm- v-1pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- a-----gpm-
Dz 20:26 G1360 G3143 G5213 G1722 G3588 G4594 G2250 G3754 G2513 G1510 G0575 G3588 G0129 G3956
Dz 20:26 Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi,
Dz 20:26
Dz 20:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:26
Dz 20:26  Zatem  świadczyć  ty, wy  w  obecny  dzień  że  czysty  Ja  z  krew  wszystko
Dz 20:26 G1352 G3143 G5213 G1722 G4594 G2250 G3754 G2513 G1473 G0575 G0129 G3956
Dz 20:27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν.                                              
Dz 20:27 ou) ga\r u(pesteila/mEn tou= mE\ a)naggei=lai pa=san tE\n boulE\n tou= Teou= u(mi=n.
Dz 20:27 u gar hypesteilamEn tu mE anaNgeilai pasan tEn bulEn tu Teu hymin.
Dz 20:27 d--------- c--------- v-1ami-s-- ra----gsn- d--------- v--aan---- a-----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----dp--
Dz 20:27 G3756 G1063 G5288 G3588 G3361 G0312 G3956 G3588 G1012 G3588 G2316 G5213
Dz 20:27 bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.
Dz 20:27
Dz 20:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:27
Dz 20:27  dla  nie  nie  nieodebranych  odźwierny  ty, wy  wszystko  będzie  Bóg
Dz 20:27 G1063 G3361 G3756 G5288 G0312 G5213 G3956 G1012 G2316
Dz 20:28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.                
Dz 20:28 prose/CHete e(autoi=s kai\ panti\ tO=| poimni/O|, e)n O(=| u(ma=s to\ pneu=ma to\ a(/gion e)/Teto e)pisko/pous, poimai/nein tE\n e)kklEsi/an tou= Teou=, E(\n periepoiE/sato dia\ tou= ai(/matos tou= i)di/ou.
Dz 20:28 proseCHete heautois kai panti tO poimniO, en hO hymas to pneuma to hagion eTeto episkopus, poimainein tEn ekklEsian tu Teu, hEn periepoiEsato dia tu haimatos tu idiu.
Dz 20:28 v-2pad-p-- rp----dpm- c--------- a-----dsn- ra----dsn- n-----dsn- p--------- rr----dsn- rp----ap-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- v-3ami-s-- n-----apm- v--pan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rr----asf- v-3ami-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- a-----gsn-
Dz 20:28 G4337 G1438 G2532 G3956 G3588 G4168 G1722 G3739 G5209 G3588 G4151 G3588 G0040 G5087 G1985 G4165 G3588 G1577 G3588 G2316 G3739 G4046 G1223 G3588 G0129 G3588 G2398
Dz 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Dz 20:28
Dz 20:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:28
Dz 20:28  Tak  słuchać  się  i  wszystko  stado  w  gdzie  Duch  Święty  zestaw  ty, wy  nadzorców  karmić  Kościół  Władca  i  Bóg  który  nabyty  Krew  Krew  Własne
Dz 20:28 G3767 G4337 G1438 G2532 G3956 G4168 G1722 G3739 G4151 G0040 G5087 G5209 G1985 G4165 G1577 G2962 G2532 G2316 G3739 G4046 G0129 G1223 G2398
Dz 20:29 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,                                      
Dz 20:29 e)gO\ oi)=da o(/ti ei)seleu/sontai meta\ tE\n a)/fiXi/n mou lu/koi barei=s ei)s u(ma=s mE\ feido/menoi tou= poimni/ou,
Dz 20:29 egO oida hoti eiseleusontai meta tEn afiXin mu lykoi bareis eis hymas mE feidomenoi tu poimniu,
Dz 20:29 rp----ns-- v-1xai-s-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- n-----npm- a-----npm- p--------- rp----ap-- d--------- v--pmpnpm- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 20:29 G1473 G1492 G3754 G1525 G3326 G3588 G0867 G3450 G3074 G0926 G1519 G5209 G3361 G5339 G3588 G4168
Dz 20:29 Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
Dz 20:29
Dz 20:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:29
Dz 20:29  Dla  Ja  wiedzieć  że  na  wyjazd  mój  będzie  do  ty, wy  okrutny  Wilki  nie  oszczędny  stado
Dz 20:29 G1063 G1473 G1492 G3754 G3326 G0867 G3450 G1525 G1519 G5209 G0926 G3074 G3361 G5339 G4168
Dz 20:30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.                                          
Dz 20:30 kai\ e)X u(mO=n au)tO=n a)nastE/sontai a)/ndres lalou=ntes diestramme/na tou= a)pospa=n tou\s maTEta\s o)pi/sO au)tO=n.
Dz 20:30 kai eX hymOn autOn anastEsontai andres laluntes diestrammena tu apospan tus maTEtas opisO autOn.
Dz 20:30 c--------- p--------- rp----gp-- rp----gpm- v-3fmi-p-- n-----npm- v--papnpm- v--xppapn- ra----gsn- v--pan---- ra----apm- n-----apm- p--------- rp----gpm-
Dz 20:30 G2532 G1537 G5216 G0846 G0450 G0435 G2980 G1294 G3588 G0645 G3588 G3101 G3694 G0846
Dz 20:30 Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dz 20:30
Dz 20:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:30
Dz 20:30  i  z  ty, wy  się  wzrost  osoby  że  będzie  mówić  niewłaściwie  urzec  studentów  dla  go
Dz 20:30 G2532 G1537 G5216 G0846 G0450 G0435 G2980 G2980 G2980 G1294 G0645 G3101 G3694 G0846
Dz 20:31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.                                        
Dz 20:31 dio\ grEgorei=te, mnEmoneu/ontes o(/ti trieti/an nu/kta kai\ E(me/ran ou)k e)pausa/mEn meta\ dakru/On nouTetO=n e(/na e(/kaston.
Dz 20:31 dio grEgoreite, mnEmoneuontes hoti trietian nykta kai hEmeran uk epausamEn meta dakryOn nuTetOn hena hekaston.
Dz 20:31 c--------- v-2pad-p-- v--papnpm- c--------- n-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- d--------- v-1ami-s-- p--------- n-----gpn- v--papnsm- a-----asm- a-----asm-
Dz 20:31 G1352 G1127 G3421 G3754 G5148 G3571 G2532 G2250 G3756 G3973 G3326 G1144 G3560 G1520 G1538
Dz 20:31 Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.
Dz 20:31
Dz 20:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:31
Dz 20:31  Zatem  Zegarek  Mając w pamięci  że  trzy  Rok  dzień  i  noc  nieustannie  nieustannie  z  płacz  uczy  każdy  każdy
Dz 20:31 G1352 G1127 G3421 G3754 G5148 G5148 G2250 G2532 G3571 G3756 G3973 G3326 G1144 G3560 G1520 G1538
Dz 20:32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.                      
Dz 20:32 kai\ ta\ nu=n parati/Temai u(ma=s tO=| TeO=| kai\ tO=| lo/gO| tE=s CHa/ritos au)tou= tO=| duname/nO| oi)kodomE=sai kai\ dou=nai tE\n klEronomi/an e)n toi=s E(giasme/nois pa=sin.
Dz 20:32 kai ta nyn paratiTemai hymas tO TeO kai tO logO tEs CHaritos autu tO dynamenO oikodomEsai kai dunai tEn klEronomian en tois hEgiasmenois pasin.
Dz 20:32 c--------- ra----apn- d--------- v-1pmi-s-- rp----ap-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- ra----dsm- v--pmpdsm- v--aan---- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----dpm- v--xppdpm- a-----dpm-
Dz 20:32 G2532 G3588 G3568 G3908 G5209 G3588 G2316 G2532 G3588 G3056 G3588 G5485 G0846 G3588 G1410 G3618 G2532 G1325 G3588 G2817 G1722 G3588 G0037 G3956
Dz 20:32 A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
Dz 20:32
Dz 20:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:32
Dz 20:32  I  teraz  pochwalić  ty, wy  bracia  Bóg  i  słowo  łaska  Jego  który jest w stanie  w stanie zbudować  więcej  i  dać  ty, wy  dziedzictwo  z  wszystko  uświęcony
Dz 20:32 G2532 G3569 G3908 G5209 G0080 G2316 G2532 G3056 G5485 G0846 G1410 G2026 G2026 G2532 G1325 G5213 G2817 G1722 G3956 G0037
Dz 20:33 ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·                                                        
Dz 20:33 a)rguri/ou E)\ CHrusi/ou E)\ i(matismou= ou)deno\s e)peTu/mEsa:
Dz 20:33 argyriu E CHrysiu E himatismu udenos epeTymEsa:
Dz 20:33 n-----gsn- c--------- n-----gsn- c--------- n-----gsm- a-----gsm- v-1aai-s--
Dz 20:33 G0694 G2228 G5553 G2228 G2441 G3762 G1937
Dz 20:33 Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.
Dz 20:33
Dz 20:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 20:33
Dz 20:33  Srebrny  ani  złoto  ani  Odzież  ani  kogo  chciał
Dz 20:33 G0694 G2228 G5553 G2228 G2441 G3762 G3762 G1937