Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz22      do_str_głównej      do_Dz24      
Dz 23:1 ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.                                        
Dz 23:1 a)teni/sas de\ o( *pau=los tO=| sunedri/O| ei)=pen, *)/andres a)delfoi/, e)gO\ pa/sE| suneidE/sei a)gaTE=| pepoli/teumai tO=| TeO=| a)/CHri tau/tEs tE=s E(me/ras.
Dz 23:1 atenisas de ho paulos tO synedriO eipen, andres adelfoi, egO pasE syneidEsei agaTE pepoliteumai tO TeO aCHri tautEs tEs hEmeras.
Dz 23:1 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-s-- n-----vpm- n-----vpm- rp----ns-- a-----dsf- n-----dsf- a-----dsf- v-1xmi-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rd----gsf- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 23:1 G0816 G1161 G3588 G3972 G3588 G4892 G2036 G0435 G0080 G1473 G3956 G4893 G0018 G4176 G3588 G2316 G0891 G3778 G3588 G2250
Dz 23:1 Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem.
Dz 23:1
Dz 23:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:1
Dz 23:1  Paul  ustalenie  wzrok  rada  powiedział  Mężczyzn  bracia  Ja  całość  uprzejmie  sumienie  żył  Bóg  do  to  Dzień
Dz 23:1 G3972 G0816 G0816 G4892 G2036 G0435 G0080 G1473 G3956 G0018 G4893 G4176 G2316 G0891 G5026 G2250
Dz 23:2 δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα.                                                        
Dz 23:2 o( de\ a)rCHiereu\s *(anani/as e)pe/taXen toi=s parestO=sin au)tO=| tu/ptein au)tou= to\ sto/ma.
Dz 23:2 ho de arCHiereus hananias epetaXen tois parestOsin autO typtein autu to stoma.
Dz 23:2 ra----nsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dpm- v--xapdpm- rp----dsm- v--pan---- rp----gsm- ra----asn- n-----asn-
Dz 23:2 G3588 G1161 G0749 G0367 G2004 G3588 G3936 G0846 G5180 G0846 G3588 G4750
Dz 23:2 Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz.
Dz 23:2
Dz 23:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:2
Dz 23:2  Arcykapłana  zaś  Ananiasz  stojący  przed  go  sortowane  bić  jego  Usta
Dz 23:2 G0749 G1161 G0367 G3936 G3936 G0846 G2004 G5180 G0846 G4750
Dz 23:3 τότε Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;                            
Dz 23:3 to/te o( *pau=los pro\s au)to\n ei)=pen, *tu/ptein se me/llei o( Teo/s, toi=CHe kekoniame/ne: kai\ su\ ka/TE| kri/nOn me kata\ to\n no/mon, kai\ paranomO=n keleu/eis me tu/ptesTai;
Dz 23:3 tote ho paulos pros auton eipen, typtein se mellei ho Teos, toiCHe kekoniamene: kai sy kaTE krinOn me kata ton nomon, kai paranomOn keleueis me typtesTai;
Dz 23:3 d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----asm- v-3aai-s-- v--pan---- rp----as-- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- v--xppvsm- d--------- rp----ns-- v-2pmi-s-- v--papnsm- rp----as-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v--papnsm- v-2pai-s-- rp----as-- v--ppn----
Dz 23:3 G5119 G3588 G3972 G4314 G0846 G2036 G5180 G4571 G3195 G3588 G2316 G5109 G2867 G2532 G4771 G2521 G2919 G3165 G2596 G3588 G3551 G2532 G3891 G2753 G3165 G5180
Dz 23:3 Wtedy Paweł powiedział do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa, a każesz mnie bić wbrew Prawu?
Dz 23:3
Dz 23:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:3
Dz 23:3  Następnie  Paul  powiedział  go  Bóg  będzie  bić  ty, wy  ściana  pobielanych  ty, wy  siedzieć  sędzia  na  prawo  i  przeciwnie  prawo  Ty  bić  mnie
Dz 23:3 G5119 G3972 G2036 G0846 G2316 G3195 G5180 G4571 G5109 G2867 G4771 G2521 G2919 G2596 G3551 G2532 G3891 G3891 G2753 G5180 G3165
Dz 23:4 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;                                                              
Dz 23:4 oi( de\ parestO=tes ei)=pan, *to\n a)rCHiere/a tou= Teou= loidorei=s;
Dz 23:4 hoi de parestOtes eipan, ton arCHierea tu Teu loidoreis;
Dz 23:4 ra----npm- c--------- v--xapnpm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-s--
Dz 23:4 G3588 G1161 G3936 G2036 G3588 G0749 G3588 G2316 G3058
Dz 23:4 Arcykapłanowi złorzeczysz? - powiedzieli stojący przy nim.
Dz 23:4
Dz 23:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:4
Dz 23:4  Nadchodzące  zaś  powiedział  ksiądz  Bóg  pomstować
Dz 23:4 G3936 G1161 G2036 G0749 G2316 G3058
Dz 23:5 ἔφη τε Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ ὅτι Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.                                        
Dz 23:5 e)/fE te o( *pau=los, *ou)k E)/|dein, a)delfoi/, o(/ti e)sti\n a)rCHiereu/s: ge/graptai ga\r o(/ti *)/arCHonta tou= laou= sou ou)k e)rei=s kakO=s.
Dz 23:5 efE te ho paulos, uk Edein, adelfoi, hoti estin arCHiereus: gegraptai gar hoti arCHonta tu lau su uk ereis kakOs.
Dz 23:5 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-1yai-s-- n-----vpm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- v-3xpi-s-- c--------- c--------- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- d--------- v-2fai-s-- d---------
Dz 23:5 G5346 G5037 G3588 G3972 G3756 G1492 G0080 G3754 G2076 G0749 G1125 G1063 G3754 G0758 G3588 G2992 G4675 G3756 G2046 G2560
Dz 23:5 Nie wiedziałem, bracia - rzekł Paweł - że to arcykapłan. Napisane jest bowiem: Przełożonemu ludu Twego nie będziesz złorzeczył.
Dz 23:5
Dz 23:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:5
Dz 23:5  Paul  powiedział  nie  Wiedziałem  bracia  że  arcykapłana  dla  napisany  komendanta  osoby  swój  nie  Oskarżać  Oskarżać
Dz 23:5 G3972 G5346 G3756 G1492 G0080 G3754 G0749 G1063 G1125 G0758 G2992 G4675 G3756 G2046 G2560
Dz 23:6 Γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν [ἐγὼ] κρίνομαι.                
Dz 23:6 *gnou\s de\ o( *pau=los o(/ti to\ e(\n me/ros e)sti\n *saddoukai/On to\ de\ e(/teron *farisai/On e)/kraDZen e)n tO=| sunedri/O|, *)/andres a)delfoi/, e)gO\ *farisai=o/s ei)mi, ui(o\s *farisai/On: peri\ e)lpi/dos kai\ a)nasta/seOs nekrO=n [e)gO\] kri/nomai.
Dz 23:6 gnus de ho paulos hoti to hen meros estin saddukaiOn to de heteron farisaiOn ekraDZen en tO synedriO, andres adelfoi, egO farisaios eimi, hyios farisaiOn: peri elpidos kai anastaseOs nekrOn [egO] krinomai.
Dz 23:6 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- n-----gpm- ra----nsn- c--------- a-----nsn- n-----gpm- v-3iai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----vpm- n-----vpm- rp----ns-- n-----nsm- v-1pai-s-- n-----nsm- n-----gpm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----gpm- rp----ns-- v-1ppi-s--
Dz 23:6 G1097 G1161 G3588 G3972 G3754 G3588 G1520 G3313 G2076 G4523 G3588 G1161 G2087 G5330 G2896 G1722 G3588 G4892 G0435 G0080 G1473 G5330 G1510 G5207 G5330 G4012 G1680 G2532 G0386 G3498 G1473 G2919
Dz 23:6 Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych.
Dz 23:6
Dz 23:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:6
Dz 23:6  Nauka  zaś  Paul  że  jeden  część  Saduceuszów  i  inny  Faryzeusze  zawołał  w  rada  Mężczyzn  bracia  Ja  Faryzeusz  syn  Faryzeusz  dla  nadzieja  zmartwychwstania  martwy  mnie  sędzia
Dz 23:6 G1097 G1161 G3972 G3754 G1520 G3313 G4523 G1161 G2087 G5330 G2896 G1722 G4892 G0435 G0080 G1473 G5330 G5207 G5330 G4012 G1680 G0386 G3498 G1473 G2919
Dz 23:7 τοῦτο δὲ αὐτοῦ εἰπόντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.                                                    
Dz 23:7 tou=to de\ au)tou= ei)po/ntos e)ge/neto sta/sis tO=n *farisai/On kai\ *saddoukai/On, kai\ e)sCHi/sTE to\ plE=Tos.
Dz 23:7 tuto de autu eipontos egeneto stasis tOn farisaiOn kai saddukaiOn, kai esCHisTE to plETos.
Dz 23:7 rd----asn- c--------- rp----gsm- v--aapgsm- v-3ami-s-- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn-
Dz 23:7 G5124 G1161 G0846 G2036 G1096 G4714 G3588 G5330 G2532 G4523 G2532 G4977 G3588 G4128
Dz 23:7 Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych.
Dz 23:7
Dz 23:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:7
Dz 23:7  zaś  powiedział  to  miejsce  walka  Faryzeusze  i  Saduceuszów  i  spotkanie  podzielony
Dz 23:7 G1161 G2980 G5124 G1096 G4714 G5330 G2532 G4523 G2532 G4128 G4977
Dz 23:8 Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα.                                                
Dz 23:8 *saddoukai=oi me\n ga\r le/gousin mE\ ei)=nai a)na/stasin mE/te a)/ggelon mE/te pneu=ma, *farisai=oi de\ o(mologou=sin ta\ a)mfo/tera.
Dz 23:8 saddukaioi men gar legusin mE einai anastasin mEte aNgelon mEte pneuma, farisaioi de homologusin ta amfotera.
Dz 23:8 n-----npm- c--------- c--------- v-3pai-p-- d--------- v--pan---- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asn- n-----npm- c--------- v-3pai-p-- ra----apn- a-----apn-
Dz 23:8 G4523 G3303 G1063 G3004 G3361 G1511 G0386 G3383 G0032 G3383 G4151 G5330 G1161 G3670 G3588 G0297
Dz 23:8 Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie.
Dz 23:8
Dz 23:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:8
Dz 23:8  Dla  Dla  Saduceuszów  mówią  nie  nie  zmartwychwstania  ani  Angela  ani  duch  i  Faryzeusze  rozpoznać  i  że  i  więcej
Dz 23:8 G1063 G3303 G4523 G3004 G1511 G3361 G0386 G3366 G0032 G3383 G4151 G1161 G5330 G3670 G0297 G0297 G0297 G0297
Dz 23:9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος                      
Dz 23:9 e)ge/neto de\ kraugE\ mega/lE, kai\ a)nasta/ntes tine\s tO=n grammate/On tou= me/rous tO=n *farisai/On diema/CHonto le/gontes, *ou)de\n kako\n eu(ri/skomen e)n tO=| a)nTrO/pO| tou/tO|: ei) de\ pneu=ma e)la/lEsen au)tO=| E)\ a)/ggelos
Dz 23:9 egeneto de kraugE megalE, kai anastantes tines tOn grammateOn tu merus tOn farisaiOn diemaCHonto legontes, uden kakon heuriskomen en tO anTrOpO tutO: ei de pneuma elalEsen autO E aNgelos
Dz 23:9 v-3ami-s-- c--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- v--aapnpm- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- n-----gpm- v-3imi-p-- v--papnpm- a-----asn- a-----asn- v-1pai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- c--------- n-----nsn- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- n-----nsm-
Dz 23:9 G1096 G1161 G2906 G3173 G2532 G0450 G5100 G3588 G1122 G3588 G3313 G3588 G5330 G1264 G3004 G3762 G2556 G2147 G1722 G3588 G0444 G5129 G1487 G1161 G4151 G2980 G0846 G2228 G0032
Dz 23:9 Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?
Dz 23:9
Dz 23:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:9
Dz 23:9  Został  wielki  płakać  i  róża  Uczeni w Piśmie  Faryzeusze  ręka  twierdził,  mówi  nic  zły  odnaleźć  w  To  człowiek  jeśli  zaś  duch  lub  Anioł  powiedział  go  nie  będzie  opierać się
Dz 23:9 G1096 G3173 G2906 G2532 G0450 G1122 G5330 G3313 G1264 G3004 G3762 G2556 G2147 G1722 G5129 G0444 G1487 G1161 G4151 G2228 G0032 G2980 G0846 G3361 G2313 G2313
Dz 23:10 Πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ᾿ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.                          
Dz 23:10 *pollE=s de\ ginome/nEs sta/seOs fobETei\s o( CHili/arCHos mE\ diaspasTE=| o( *pau=los u(p' au)tO=n e)ke/leusen to\ stra/teuma kataba\n a(rpa/sai au)to\n e)k me/sou au)tO=n, a)/gein te ei)s tE\n parembolE/n.
Dz 23:10 pollEs de ginomenEs staseOs fobETeis ho CHiliarCHos mE diaspasTE ho paulos hyp' autOn ekeleusen to strateuma kataban harpasai auton ek mesu autOn, agein te eis tEn parembolEn.
Dz 23:10 a-----gsf- c--------- v--pmpgsf- n-----gsf- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- v--aapasn- v--aan---- rp----asm- p--------- a-----gsn- rp----gpm- v--pan---- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 23:10 G4183 G1161 G1096 G4714 G5399 G3588 G5506 G3361 G1288 G3588 G3972 G5259 G0846 G2753 G3588 G4753 G2597 G0726 G0846 G1537 G3319 G0846 G0071 G5037 G1519 G3588 G3925
Dz 23:10 Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy.
Dz 23:10
Dz 23:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:10
Dz 23:10  Ale  niezgoda  wzrosła  wzrosła  kapitan  strach  one  nie  rozdzierać  Paul  rozkazał  Żołnierzy  iść  wziąć  jego  z  Środowisko  ich  i  wziąć  w  twierdza
Dz 23:10 G1161 G4714 G1096 G4183 G5506 G2125 G0846 G3361 G1288 G3972 G2753 G4753 G2597 G0726 G0846 G1537 G3319 G0846 G5037 G0071 G1519 G3925
Dz 23:11 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ κύριος εἶπεν, Θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι.                              
Dz 23:11 *tE=| de\ e)piou/sE| nukti\ e)pista\s au)tO=| o( ku/rios ei)=pen, *Ta/rsei, O(s ga\r diemartu/rO ta\ peri\ e)mou= ei)s *)ierousalE\m ou(/tO se dei= kai\ ei)s *(rO/mEn marturE=sai.
Dz 23:11 tE de epiusE nykti epistas autO ho kyrios eipen, Tarsei, hOs gar diemartyrO ta peri emu eis ierusalEm hutO se dei kai eis rOmEn martyrEsai.
Dz 23:11 ra----dsf- c--------- v--papdsf- n-----dsf- v--aapnsm- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- v-2pad-s-- c--------- c--------- v-2ami-s-- ra----apn- p--------- rp----gs-- p--------- n-----asf- d--------- rp----as-- v-3pai-s-- d--------- p--------- n-----asf- v--aan----
Dz 23:11 G3588 G1161 G1966 G3571 G2186 G0846 G3588 G2962 G2036 G2293 G5613 G1063 G1263 G3588 G4012 G1700 G1519 G2419 G3779 G4571 G1163 G2532 G1519 G4516 G3140
Dz 23:11 Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie.
Dz 23:11
Dz 23:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:11
Dz 23:11  obok  noc  Władca  Ukazujący  go  powiedział  Odwagi!  Paul  dla  jako  zeznał,  o  Mnie  w  Jerozolima  tak  powinien  ty, wy  dowód  i  w  Rzym
Dz 23:11 G1966 G3571 G2962 G2186 G0846 G2036 G2293 G3972 G1063 G5613 G1263 G4012 G1700 G1519 G2419 G3779 G1163 G4571 G3140 G2532 G1519 G4516
Dz 23:12 Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον.                                          
Dz 23:12 *genome/nEs de\ E(me/ras poiE/santes sustrofE\n oi( *)ioudai=oi a)neTema/tisan e(autou\s le/gontes mE/te fagei=n mE/te pi/ein e(/Os ou(= a)poktei/nOsin to\n *pau=lon.
Dz 23:12 genomenEs de hEmeras poiEsantes systrofEn hoi iudaioi aneTematisan heautus legontes mEte fagein mEte piein heOs hu apokteinOsin ton paulon.
Dz 23:12 v--ampgsf- c--------- n-----gsf- v--aapnpm- n-----asf- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p-- rp----apm- v--papnpm- c--------- v--aan---- c--------- v--aan---- p--------- rr----gsm- v-3aas-p-- ra----asm- n-----asm-
Dz 23:12 G1096 G1161 G2250 G4160 G4963 G3588 G2453 G0332 G1438 G3004 G3383 G5315 G3383 G4095 G2193 G3757 G0615 G3588 G3972
Dz 23:12 Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
Dz 23:12
Dz 23:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:12
Dz 23:12  C  początek  Dzień  kilka  Judea  Sporządzono  zamiar  przysięgły  przysięgły  nie  jest  i  nie  pić  do  zabić  Paul
Dz 23:12 G1096 G1096 G2250 G5100 G2453 G4160 G4963 G0332 G1438 G3383 G5315 G3383 G3383 G4095 G2193 G0615 G3972
Dz 23:13 ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι·                                                              
Dz 23:13 E)=san de\ plei/ous tessera/konta oi( tau/tEn tE\n sunOmosi/an poiEsa/menoi:
Dz 23:13 Esan de pleius tesserakonta hoi tautEn tEn synOmosian poiEsamenoi:
Dz 23:13 v-3iai-p-- c--------- a-----npmc a-----gpm- ra----npm- rd----asf- ra----asf- n-----asf- v--ampnpm-
Dz 23:13 G2258 G1161 G4119 G5062 G3588 G3778 G3588 G4945 G4160
Dz 23:13 Ponad czterdziestu mężów złożyło tę przysięgę.
Dz 23:13
Dz 23:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:13
Dz 23:13  To  zaś  więcej  czterdzieści  dokonały  jest  zaklęcie
Dz 23:13 G2258 G1161 G4119 G5062 G4160 G5026 G4945
Dz 23:14 οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.                                            
Dz 23:14 oi(/tines proselTo/ntes toi=s a)rCHiereu=sin kai\ toi=s presbute/rois ei)=pan, *)anaTe/mati a)neTemati/samen e(autou\s mEdeno\s geu/sasTai e(/Os ou(= a)poktei/nOmen to\n *pau=lon.
Dz 23:14 hoitines proselTontes tois arCHiereusin kai tois presbyterois eipan, anaTemati aneTematisamen heautus mEdenos geusasTai heOs hu apokteinOmen ton paulon.
Dz 23:14 rr----npm- v--aapnpm- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- v-3aai-p-- n-----dsn- v-1aai-p-- rp----apm- a-----gsn- v--amn---- p--------- rr----gsm- v-1aas-p-- ra----asm- n-----asm-
Dz 23:14 G3748 G4334 G3588 G0749 G2532 G3588 G4245 G2036 G0331 G0332 G1438 G3367 G1089 G2193 G3757 G0615 G3588 G3972
Dz 23:14 Udali się oni do arcykapłanów i starszych i powiedzieli: Zobowiązaliśmy się pod klątwą, że nic nie weźmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Pawła.
Dz 23:14
Dz 23:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:14
Dz 23:14  One  przyjść  kapłanów  i  starszych  powiedział  anatema  przysięgły  przysięgły  jest  nic  podczas gdy  podczas gdy  zabić  Paul
Dz 23:14 G3748 G4334 G0749 G2532 G4245 G2036 G0331 G0332 G1438 G1089 G3367 G2193 G3739 G0615 G3972
Dz 23:15 νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.                
Dz 23:15 nu=n ou)=n u(mei=s e)mfani/sate tO=| CHilia/rCHO| su\n tO=| sunedri/O| o(/pOs kataga/gE| au)to\n ei)s u(ma=s O(s me/llontas diaginO/skein a)kribe/steron ta\ peri\ au)tou=: E(mei=s de\ pro\ tou= e)ggi/sai au)to\n e(/toimoi/ e)smen tou= a)nelei=n au)to/n.
Dz 23:15 nyn un hymeis emfanisate tO CHiliarCHO syn tO synedriO hopOs katagagE auton eis hymas hOs mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autu: hEmeis de pro tu eNgisai auton hetoimoi esmen tu anelein auton.
Dz 23:15 d--------- c--------- rp----np-- v-2aad-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aas-s-- rp----asm- p--------- rp----ap-- c--------- v--papapm- v--pan---- a-----asnc ra----apn- p--------- rp----gsm- rp----np-- c--------- p--------- ra----gsn- v--aan---- rp----asm- a-----npm- v-1pai-p-- ra----gsn- v--aan---- rp----asm-
Dz 23:15 G3568 G3767 G5210 G1718 G3588 G5506 G4862 G3588 G4892 G3704 G2609 G0846 G1519 G5209 G5613 G3195 G1231 G0199 G3588 G4012 G0846 G2249 G1161 G4253 G3588 G1448 G0846 G2092 G2070 G3588 G0337 G0846
Dz 23:15 Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie.
Dz 23:15
Dz 23:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:15
Dz 23:15  Tak  teraz  ty, wy  z  Sanhedryn  niech  wiedzieć  kapitan  że  jutro  wniesiona  jego  do  ty, wy  jako  jak gdyby  potrzeba  raczej  za  o  To  my  zaś  przed  on  prawie  gotowy  zabić  jego
Dz 23:15 G3767 G3568 G5210 G4862 G4892 G1718 G1718 G5506 G3704 G0839 G2609 G0846 G4314 G5209 G5613 G5613 G3195 G0197 G1231 G4012 G0846 G2249 G1161 G4253 G0846 G1448 G2092 G0337 G0846
Dz 23:16 Ἀκούσας δὲ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ.                                            
Dz 23:16 *)akou/sas de\ o( ui(o\s tE=s a)delfE=s *pau/lou tE\n e)ne/dran parageno/menos kai\ ei)selTO\n ei)s tE\n parembolE\n a)pE/ggeilen tO=| *pau/lO|.
Dz 23:16 akusas de ho hyios tEs adelfEs paulu tEn enedran paragenomenos kai eiselTOn eis tEn parembolEn apENgeilen tO paulO.
Dz 23:16 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- v--ampnsm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 23:16 G0191 G1161 G3588 G5207 G3588 G0079 G3972 G3588 G1747 G3854 G2532 G1525 G1519 G3588 G3925 G0518 G3588 G3972
Dz 23:16 Gdy o tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł, wszedł do twierdzy i opowiedział o tym Pawłowi.
Dz 23:16
Dz 23:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:16
Dz 23:16  Przesłuchanie  zamiar  syn  siostra  Pavlova  przyjść  i  zalogować  w  twierdza  Zaleca  Paul
Dz 23:16 G0191 G1749 G5207 G0079 G3972 G3854 G2532 G1525 G1519 G3925 G0518 G3972
Dz 23:17 προσκαλεσάμενος δὲ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ.                                        
Dz 23:17 proskalesa/menos de\ o( *pau=los e(/na tO=n e(katontarCHO=n e)/fE, *to\n neani/an tou=ton a)pa/gage pro\s to\n CHili/arCHon, e)/CHei ga\r a)paggei=lai/ ti au)tO=|.
Dz 23:17 proskalesamenos de ho paulos hena tOn hekatontarCHOn efE, ton neanian tuton apagage pros ton CHiliarCHon, eCHei gar apaNgeilai ti autO.
Dz 23:17 v--ampnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----asm- ra----gpm- n-----gpm- v-3iai-s-- ra----asm- n-----asm- rd----asm- v-2aad-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- c--------- v--aan---- ri----asn- rp----dsm-
Dz 23:17 G4341 G1161 G3588 G3972 G1520 G3588 G1543 G5346 G3588 G3494 G5126 G0520 G4314 G3588 G5506 G2192 G1063 G0518 G5100 G0846
Dz 23:17 Paweł przywołał jednego z setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś oznajmić.
Dz 23:17
Dz 23:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:17
Dz 23:17  Paul  zaś  powołanie  jeden  centurionów  powiedział  Wziąć  to  chłopiec  do  kapitan  dla  ma  coś  powiedzieć  go
Dz 23:17 G3972 G1161 G4341 G1520 G1543 G5346 G0520 G5126 G3494 G4314 G5506 G1063 G2192 G5100 G0518 G0846
Dz 23:18 μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν, δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.                          
Dz 23:18 o( me\n ou)=n paralabO\n au)to\n E)/gagen pro\s to\n CHili/arCHon kai\ fEsi/n, *(o de/smios *pau=los proskalesa/meno/s me E)rO/tEsen tou=ton to\n neani/skon a)gagei=n pro\s se/, e)/CHonta/ ti lalE=sai/ soi.
Dz 23:18 ho men un paralabOn auton Egagen pros ton CHiliarCHon kai fEsin, ho desmios paulos proskalesamenos me ErOtEsen tuton ton neaniskon agagein pros se, eCHonta ti lalEsai soi.
Dz 23:18 ra----nsm- x--------- c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v--ampnsm- rp----as-- v-3aai-s-- rd----asm- ra----asm- n-----asm- v--aan---- p--------- rp----as-- v--papasm- ri----asn- v--aan---- rp----ds--
Dz 23:18 G3588 G3303 G3767 G3880 G0846 G0071 G4314 G3588 G5506 G2532 G5346 G3588 G1198 G3972 G4341 G3165 G2065 G5126 G3588 G3495 G0071 G4314 G4571 G2192 G5100 G2980 G4671
Dz 23:18 Ten więc zabrał go z sobą, zaprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia.
Dz 23:18
Dz 23:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:18
Dz 23:18  Że  Że  przy  jego  doprowadziły  do  kapitan  i  powiedział  więzień  Paul  powołanie  mnie  pytanie  wziąć  do  ty, wy  to  chłopiec  ma  coś  powiedzieć  ty, wy
Dz 23:18 G3303 G3767 G3880 G0846 G0071 G4314 G5506 G2532 G5346 G1198 G3972 G4341 G3165 G2065 G0071 G4314 G4571 G5126 G3494 G2192 G5100 G2980 G4671
Dz 23:19 ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ᾿ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;                                            
Dz 23:19 e)pilabo/menos de\ tE=s CHeiro\s au)tou= o( CHili/arCHos kai\ a)naCHOrE/sas kat' i)di/an e)punTa/neto, *ti/ e)stin o(\ e)/CHeis a)paggei=lai/ moi;
Dz 23:19 epilabomenos de tEs CHeiros autu ho CHiliarCHos kai anaCHOrEsas kat' idian epynTaneto, ti estin ho eCHeis apaNgeilai moi;
Dz 23:19 v--ampnsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- a-----asf- v-3imi-s-- ri----nsn- v-3pai-s-- rr----asn- v-2pai-s-- v--aan---- rp----ds--
Dz 23:19 G1949 G1161 G3588 G5495 G0846 G3588 G5506 G2532 G0402 G2596 G2398 G4441 G5101 G2076 G3739 G2192 G0518 G3427
Dz 23:19 Trybun wziął go za rękę i odprowadziwszy na bok, dopytywał się: Cóż to masz mi oznajmić?
Dz 23:19
Dz 23:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:19
Dz 23:19  Kapitan  przy  jego  ręka  i  odlatujących  w  strona  pytanie  że  mieć  powiedzieć  mnie
Dz 23:19 G5506 G1949 G0846 G5495 G2532 G0402 G2596 G2398 G4441 G5101 G2192 G0518 G3427
Dz 23:20 εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ.                                
Dz 23:20 ei)=pen de\ o(/ti *oi( *)ioudai=oi sune/Tento tou= e)rOtE=sai/ se o(/pOs au)/rion to\n *pau=lon kataga/gE|s ei)s to\ sune/drion O(s me/llon ti a)kribe/steron punTa/nesTai peri\ au)tou=.
Dz 23:20 eipen de hoti hoi iudaioi syneTento tu erOtEsai se hopOs aurion ton paulon katagagEs eis to synedrion hOs mellon ti akribesteron pynTanesTai peri autu.
Dz 23:20 v-3aai-s-- c--------- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3ami-p-- ra----gsn- v--aan---- rp----as-- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- v-2aas-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v--papasn- ri----asn- d--------- v--pmn---- p--------- rp----gsm-
Dz 23:20 G2036 G1161 G3754 G3588 G2453 G4934 G3588 G2065 G4571 G3704 G0839 G3588 G3972 G2609 G1519 G3588 G4892 G5613 G3195 G5100 G0199 G4441 G4012 G0846
Dz 23:20 Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła do Sanhedrynu pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy.
Dz 23:20
Dz 23:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:20
Dz 23:20  odpowiedzi  że  Judea  uzgodniony  żądanie  ty, wy  że  jutro  wniesiona  Paul  przed  rada  jako  jak gdyby  potrzeba  raczej  badać  sprawa  o  To
Dz 23:20 G2036 G3754 G2453 G4934 G2065 G4571 G3704 G0839 G2609 G3972 G1519 G4892 G5613 G5613 G3195 G0197 G4441 G5100 G4012 G0846
Dz 23:21 σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.              
Dz 23:21 su\ ou)=n mE\ peisTE=|s au)toi=s: e)nedreu/ousin ga\r au)to\n e)X au)tO=n a)/ndres plei/ous tessera/konta, oi(/tines a)neTema/tisan e(autou\s mE/te fagei=n mE/te piei=n e(/Os ou(= a)ne/lOsin au)to/n, kai\ nu=n ei)sin e(/toimoi prosdeCHo/menoi tE\n a)po\ sou= e)paggeli/an.
Dz 23:21 sy un mE peisTEs autois: enedreuusin gar auton eX autOn andres pleius tesserakonta, hoitines aneTematisan heautus mEte fagein mEte piein heOs hu anelOsin auton, kai nyn eisin hetoimoi prosdeCHomenoi tEn apo su epaNgelian.
Dz 23:21 rp----ns-- c--------- d--------- v-2aps-s-- rp----dpm- v-3pai-p-- c--------- rp----asm- p--------- rp----gpm- n-----npm- a-----npmc a-----gpm- rr----npm- v-3aai-p-- rp----apm- c--------- v--aan---- c--------- v--aan---- p--------- rr----gsm- v-3aas-p-- rp----asm- c--------- d--------- v-3pai-p-- a-----npm- v--pmpnpm- ra----asf- p--------- rp----gs-- n-----asf-
Dz 23:21 G4771 G3767 G3361 G3982 G0846 G1748 G1063 G0846 G1537 G0846 G0435 G4119 G5062 G3748 G0332 G1438 G3383 G5315 G3383 G4095 G2193 G3757 G0337 G0846 G2532 G3568 G1526 G2092 G4327 G3588 G0575 G4675 G1860
Dz 23:21 Lecz ty ich nie słuchaj, bo ponad czterdziestu spośród nich czyha na niego. Oni zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki go nie zabiją, i już teraz są w pogotowiu, czekając na twoje przyzwolenie.
Dz 23:21
Dz 23:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:21
Dz 23:21  Ale  ty, wy  nie  Słuchać  ich  dla  jego  oczekiwać  więcej  czterdzieści  człowiek  z  ich  że  przysięgły  przysięgły  nie  jest  i  nie  pić  do  zabić  jego  i  teraz  gotowy  czekanie  twój  instrukcje
Dz 23:21 G3767 G4771 G3361 G3982 G0846 G1063 G0846 G1748 G4119 G5062 G0435 G1537 G0846 G3748 G0332 G1438 G3383 G5315 G3383 G3383 G4095 G2193 G0337 G0846 G2532 G3568 G2092 G4327 G4675 G1860
Dz 23:22 μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.                                                  
Dz 23:22 o( me\n ou)=n CHili/arCHos a)pe/luse to\n neani/skon paraggei/las mEdeni\ e)klalE=sai o(/ti tau=ta e)nefa/nisas pro/s me.
Dz 23:22 ho men un CHiliarCHos apelyse ton neaniskon paraNgeilas mEdeni eklalEsai hoti tauta enefanisas pros me.
Dz 23:22 ra----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- a-----dsm- v--aan---- c--------- rd----apn- v-2aai-s-- p--------- rp----as--
Dz 23:22 G3588 G3303 G3767 G5506 G0630 G3588 G3495 G3853 G3367 G1583 G3754 G5023 G1718 G4314 G3165
Dz 23:22 Wtedy trybun odprawił młodzieńca: Nie mów nikomu - nakazał mu - żeś mi o tym doniósł.
Dz 23:22
Dz 23:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:22
Dz 23:22  Następnie  Następnie  kapitan  niech  chłopiec  powiedzenie  ktoś  Mówić  że  ogłoszenia  mnie  to
Dz 23:22 G3303 G3767 G5506 G0630 G3494 G3853 G3367 G1583 G3754 G1718 G3165 G5023
Dz 23:23 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο [τινὰς] τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,                              
Dz 23:23 *kai\ proskalesa/menos du/o [tina\s] tO=n e(katontarCHO=n ei)=pen, *(etoima/sate stratiO/tas diakosi/ous o(/pOs poreuTO=sin e(/Os *kaisarei/as, kai\ i(ppei=s e(bdomE/konta kai\ deXiola/bous diakosi/ous, a)po\ tri/tEs O(/ras tE=s nukto/s,
Dz 23:23 kai proskalesamenos dyo [tinas] tOn hekatontarCHOn eipen, hetoimasate stratiOtas diakosius hopOs poreuTOsin heOs kaisareias, kai hippeis hebdomEkonta kai deXiolabus diakosius, apo tritEs hOras tEs nyktos,
Dz 23:23 c--------- v--ampnsm- a-----apm- ri----apm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- n-----apm- a-----apm- c--------- v-3aps-p-- p--------- n-----gsf- c--------- n-----apm- a-----apm- c--------- n-----apm- a-----apm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 23:23 G2532 G4341 G1417 G5100 G3588 G1543 G2036 G2090 G4757 G1250 G3704 G4198 G2193 G2542 G2532 G2460 G1440 G2532 G1187 G1250 G0575 G5154 G5610 G3588 G3571
Dz 23:23 Przywoławszy dwóch setników, rozkazał: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei dwustu żołnierzy i siedemdziesięciu jezdnych, i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy.
Dz 23:23
Dz 23:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:23
Dz 23:23  I  powołanie  dwa  centurionów  powiedział  Przygotować  Warriors  dwieście  konny  siedemdziesiąt  i  Strzelby  dwieście  że  z  trzeci  godziny  noc  były  w  Cezarei
Dz 23:23 G2532 G4341 G1417 G1543 G2036 G2090 G4757 G1250 G2460 G1440 G2532 G1187 G1250 G3704 G0575 G5154 G5610 G3571 G4198 G2193 G2542
Dz 23:24 κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα,                                                        
Dz 23:24 ktE/nE te parastE=sai i(/na e)pibiba/santes to\n *pau=lon diasO/sOsi pro\s *fE/lika to\n E(gemo/na,
Dz 23:24 ktEnE te parastEsai hina epibibasantes ton paulon diasOsOsi pros fElika ton hEgemona,
Dz 23:24 n-----apn- c--------- v--aan---- c--------- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- v-3aas-p-- p--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm-
Dz 23:24 G2934 G5037 G3936 G2443 G1913 G3588 G3972 G1295 G4314 G5344 G3588 G2232
Dz 23:24 Kazał też przygotować zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Pawła i bezpiecznie doprowadzili do namiestnika Feliksa.
Dz 23:24
Dz 23:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:24
Dz 23:24  Przygotować  również  osły  że  wprowadzanie  Paul  przekazać  do  gubernator  Felix
Dz 23:24 G3936 G5037 G2934 G2443 G1913 G3972 G1295 G4314 G2232 G5344
Dz 23:25 γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον·                                                                    
Dz 23:25 gra/PSas e)pistolE\n e)/CHousan to\n tu/pon tou=ton:
Dz 23:25 graPSas epistolEn eCHusan ton typon tuton:
Dz 23:25 v--aapnsm- n-----asf- v--papasf- ra----asm- n-----asm- rd----asm-
Dz 23:25 G1125 G1992 G2192 G3588 G5179 G5126
Dz 23:25 Napisał też list tej treści:
Dz 23:25
Dz 23:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:25
Dz 23:25  Wysłany  list  obok  zawartość
Dz 23:25 G1125 G1992 G5126 G5179
Dz 23:26 Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.                                                                  
Dz 23:26 *klau/dios *lusi/as tO=| krati/stO| E(gemo/ni *fE/liki CHai/rein.
Dz 23:26 klaudios lysias tO kratistO hEgemoni fEliki CHairein.
Dz 23:26 n-----nsm- n-----nsm- ra----dsm- a-----dsms n-----dsm- n-----dsm- v--pan----
Dz 23:26 G2804 G3079 G3588 G2903 G2232 G5344 G5463
Dz 23:26 Klaudiusz Lizjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi - pozdrowienie.
Dz 23:26
Dz 23:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:26
Dz 23:26  Klaudiusz  Lisi  Wyróżnienie  gubernator  Felix  cieszyć
Dz 23:26 G2804 G3079 G2903 G2232 G5344 G5463
Dz 23:27 Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν·                                      
Dz 23:27 *to\n a)/ndra tou=ton sullEmfTe/nta u(po\ tO=n *)ioudai/On kai\ me/llonta a)nairei=sTai u(p' au)tO=n e)pista\s su\n tO=| strateu/mati e)Xeila/mEn, maTO\n o(/ti *(rOmai=o/s e)stin:
Dz 23:27 ton andra tuton syllEmfTenta hypo tOn iudaiOn kai mellonta anaireisTai hyp' autOn epistas syn tO strateumati eXeilamEn, maTOn hoti rOmaios estin:
Dz 23:27 ra----asm- n-----asm- rd----asm- v--appasm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v--papasm- v--ppn---- p--------- rp----gpm- v--aapnsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-1ami-s-- v--aapnsm- c--------- a-----nsm- v-3pai-s--
Dz 23:27 G3588 G0435 G5126 G4815 G5259 G3588 G2453 G2532 G3195 G0337 G5259 G0846 G2186 G4862 G3588 G4753 G1807 G3129 G3754 G4514 G2076
Dz 23:27 Żydzi pochwycili tego człowieka i mieli go już zabić. Wtedy nadbiegłem z wojskiem i uratowałem go, dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem.
Dz 23:27
Dz 23:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:27
Dz 23:27  Sego  Prawa  Judea  zajętych  i  gotowy  były  zabić  przyjść  z  wojownicy  miał  jego  nauka  że  Rzymski  obywatel
Dz 23:27 G5126 G0435 G2453 G4815 G2532 G3195 G3195 G0337 G2186 G4862 G4753 G1807 G0846 G3129 G3754 G4514 G4514
Dz 23:28 βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·                                                    
Dz 23:28 boulo/meno/s te e)pignO=nai tE\n ai)ti/an di' E(\n e)neka/loun au)tO=| katE/gagon ei)s to\ sune/drion au)tO=n:
Dz 23:28 bulomenos te epignOnai tEn aitian di' En enekalun autO katEgagon eis to synedrion autOn:
Dz 23:28 v--pmpnsm- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- p--------- rr----asf- v-3iai-p-- rp----dsm- v-1aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gpm-
Dz 23:28 G1014 G5037 G1921 G3588 G0156 G1223 G3739 G1458 G0846 G2609 G1519 G3588 G4892 G0846
Dz 23:28 Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn.
Dz 23:28
Dz 23:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:28
Dz 23:28  Następnie  Które chcą  uczyć się  w  niż  oskarżony  jego  doprowadziły  jego  w  rada  ich
Dz 23:28 G1161 G1014 G1097 G1223 G3739 G1458 G0846 G2609 G0846 G1519 G4892 G0846
Dz 23:29 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα.                                                
Dz 23:29 o(\n eu(=ron e)gkalou/menon peri\ DZEtEma/tOn tou= no/mou au)tO=n, mEde\n de\ a)/Xion Tana/tou E)\ desmO=n e)/CHonta e)/gklEma.
Dz 23:29 hon heuron eNkalumenon peri DZEtEmatOn tu nomu autOn, mEden de aXion Tanatu E desmOn eCHonta eNklEma.
Dz 23:29 rr----asm- v-1aai-s-- v--pppasm- p--------- n-----gpn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gpm- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----gsm- c--------- n-----gpm- v--papasm- n-----asn-
Dz 23:29 G3739 G2147 G1458 G4012 G2213 G3588 G3551 G0846 G3367 G1161 G0514 G2288 G2228 G1199 G2192 G1462
Dz 23:29 Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich Prawa, a nie o przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia.
Dz 23:29
Dz 23:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:29
Dz 23:29  znalezionych  oskarżać  w  kontrowersyjny  poglądów  Prawo  ich  ale  nie  nie  wina  przyzwoity  śmierć  lub  kajdany
Dz 23:29 G2147 G1458 G4012 G2213 G2213 G3551 G0846 G1161 G2192 G3367 G1462 G0514 G2288 G2228 G1199
Dz 23:30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν [τὰ] πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.                                    
Dz 23:30 mEnuTei/sEs de/ moi e)piboulE=s ei)s to\n a)/ndra e)/sesTai, e)XautE=s e)/pemPSa pro\s se/, paraggei/las kai\ toi=s katEgo/rois le/gein [ta\] pro\s au)to\n e)pi\ sou=.
Dz 23:30 mEnyTeisEs de moi epibulEs eis ton andra esesTai, eXautEs epemPSa pros se, paraNgeilas kai tois katEgorois legein [ta] pros auton epi su.
Dz 23:30 v--appgsf- c--------- rp----ds-- n-----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- v--fmn---- d--------- v-1aai-s-- p--------- rp----as-- v--aapnsm- d--------- ra----dpm- n-----dpm- v--pan---- ra----apn- p--------- rp----asm- p--------- rp----gs--
Dz 23:30 G3377 G1161 G3427 G1917 G1519 G3588 G0435 G2071 G1824 G3992 G4314 G4571 G3853 G2532 G3588 G2725 G3004 G3588 G4314 G0846 G1909 G4675
Dz 23:30 Kiedy mi doniesiono o zasadzce na tego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, zawiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów!
Dz 23:30
Dz 23:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 23:30
Dz 23:30 A  mnie  przyszedł  że  Judea  spisek  spisek  w  to  Prawa  natychmiast  wysłane  do  ty, wy  zamówienia  i  Prokuratorów  mówić  w  to  przed  ciebie  Być  dobrze
Dz 23:30 G1161 G3427 G3377 G5259 G2453 G1510 G1917 G1519