Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz23      do_str_głównej      do_Dz25      
Dz 24:1 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.                                
Dz 24:1 *meta\ de\ pe/nte E(me/ras kate/bE o( a)rCHiereu\s *(anani/as meta\ presbute/rOn tinO=n kai\ r(E/toros *tertu/llou tino/s, oi(/tines e)nefa/nisan tO=| E(gemo/ni kata\ tou= *pau/lou.
Dz 24:1 meta de pente hEmeras katebE ho arCHiereus hananias meta presbyterOn tinOn kai rEtoros tertyllu tinos, hoitines enefanisan tO hEgemoni kata tu paulu.
Dz 24:1 p--------- c--------- a-----apf- n-----apf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- p--------- a-----gpm- ri----gpm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ri----gsm- rr----npm- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 24:1 G3326 G1161 G4002 G2250 G2597 G3588 G0749 G0367 G3326 G4245 G5100 G2532 G4489 G5061 G5100 G3748 G1718 G3588 G2232 G2596 G3588 G3972
Dz 24:1 Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Tertullosem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi.
Dz 24:1
Dz 24:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:1
Dz 24:1  Przez  pięć  dni  przyjść  arcykapłana  Ananiasz  z  starszych  i  kilka  orator  Tertullosem  że  skarżył się  gubernator  w  Paul
Dz 24:1 G3326 G4002 G2250 G2597 G0749 G0367 G3326 G4245 G2532 G5100 G4489 G5061 G3748 G1718 G2232 G2596 G3972
Dz 24:2 κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας,                              
Dz 24:2 klETe/ntos de\ au)tou= E)/rXato katEgorei=n o( *te/rtullos le/gOn, *pollE=s ei)rE/nEs tugCHa/nontes dia\ sou= kai\ diorTOma/tOn ginome/nOn tO=| e)/Tnei tou/tO| dia\ tE=s sE=s pronoi/as,
Dz 24:2 klETentos de autu ErXato katEgorein ho tertyllos legOn, pollEs eirEnEs tyNCHanontes dia su kai diorTOmatOn ginomenOn tO eTnei tutO dia tEs sEs pronoias,
Dz 24:2 v--appgsm- c--------- rp----gsm- v-3ami-s-- v--pan---- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- a-----gsf- n-----gsf- v--papnpm- p--------- rp----gs-- c--------- n-----gpn- v--pmpgpn- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf-
Dz 24:2 G2564 G1161 G0846 G0756 G2723 G3588 G5061 G3004 G4183 G1515 G5177 G1223 G4675 G2532 G2735 G1096 G3588 G1484 G5129 G1223 G3588 G4674 G4307
Dz 24:2 Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską: Dzięki tobie żyjemy w zupełnym pokoju - mówił - dzięki twej przezorności polepsza się byt tego narodu.
Dz 24:2
Dz 24:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:2
Dz 24:2  zaś  był  przeznaczone  Tertullosem  rozpoczął  winić  mówi
Dz 24:2 G1161 G2564 G2564 G5061 G0756 G2723 G3004
Dz 24:3 πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας.                                                        
Dz 24:3 pa/ntE| te kai\ pantaCHou= a)podeCHo/meTa, kra/tiste *fE=liX, meta\ pa/sEs eu)CHaristi/as.
Dz 24:3 pantE te kai pantaCHu apodeCHomeTa, kratiste fEliX, meta pasEs euCHaristias.
Dz 24:3 d--------- c--------- c--------- d--------- v-1pmi-p-- a-----vsms n-----vsm- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
Dz 24:3 G3839 G5037 G2532 G3837 G0588 G2903 G5344 G3326 G3956 G2169
Dz 24:3 Zawsze i wszędzie przyjmujemy to, dostojny Feliksie, z wielką wdzięcznością.
Dz 24:3
Dz 24:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:3
Dz 24:3  zawsze  i  wszędzie  z  wszelkiego rodzaju  z wdzięcznością  rozpoznać  ty, wy  ty, wy  honorowy  Felix  musi  wiele  świat  i  twój  Opieka  wszystkie miejsca  wszystkie miejsca  to  Osoby
Dz 24:3 G3839 G2532 G3837 G3326 G3956 G2169 G0588 G1223 G4675 G2903 G5344 G5177 G4183 G1515 G2532 G4674 G4307 G1096 G2735 G5129 G1484
Dz 24:4 ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ.                                              
Dz 24:4 i(/na de\ mE\ e)pi\ plei=o/n se e)gko/ptO, parakalO= a)kou=sai/ se E(mO=n sunto/mOs tE=| sE=| e)pieikei/a|.
Dz 24:4 hina de mE epi pleion se eNkoptO, parakalO akusai se hEmOn syntomOs tE sE epieikeia.
Dz 24:4 c--------- c--------- d--------- p--------- a-----asnc rp----as-- v-1pas-s-- v-1pai-s-- v--aan---- rp----as-- rp----gp-- d--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
Dz 24:4 G2443 G1161 G3361 G1909 G4119 G4571 G1465 G3870 G0191 G4571 G2257 G4935 G3588 G4674 G1932
Dz 24:4 Aby cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę.
Dz 24:4
Dz 24:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:4
Dz 24:4  Ale  że  wiele  wiele  nie  problem  ty, wy  zapytać  ty, wy  słuchać  nas  krótko  ty, wy  pobłażliwość
Dz 24:4 G1161 G2443 G1909 G4119 G3361 G1465 G4571 G3870 G4571 G0191 G2257 G4935 G4674 G1932
Dz 24:5 εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,                                
Dz 24:5 eu(ro/ntes ga\r to\n a)/ndra tou=ton loimo\n kai\ kinou=nta sta/seis pa=sin toi=s *)ioudai/ois toi=s kata\ tE\n oi)koume/nEn prOtosta/tEn te tE=s tO=n *naDZOrai/On ai(re/seOs,
Dz 24:5 heurontes gar ton andra tuton loimon kai kinunta staseis pasin tois iudaiois tois kata tEn oikumenEn prOtostatEn te tEs tOn naDZOraiOn haireseOs,
Dz 24:5 v--aapnpm- c--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- a-----asm- c--------- v--papasm- n-----apf- a-----dpm- ra----dpm- a-----dpm- ra----dpm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----asm- c--------- ra----gsf- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsf-
Dz 24:5 G2147 G1063 G3588 G0435 G5126 G3061 G2532 G2795 G4714 G3956 G3588 G2453 G3588 G2596 G3588 G3625 G4414 G5037 G3588 G3588 G3480 G0139
Dz 24:5 Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie.
Dz 24:5
Dz 24:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:5
Dz 24:5  Znalezienie  to  Prawa  zaraza  agent  bunt  między  Żydów  na  wszechświat  i  Przedstawiciel  Nazoreyskoy  herezja
Dz 24:5 G2147 G5126 G0435 G3061 G2795 G4714 G3956 G2453 G2596 G3625 G5037 G4414 G3480 G0139
Dz 24:6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν,                                                          
Dz 24:6 o(\s kai\ to\ i(ero\n e)pei/rasen bebElO=sai, o(\n kai\ e)kratE/samen,
Dz 24:6 hos kai to hieron epeirasen bebElOsai, hon kai ekratEsamen,
Dz 24:6 rr----nsm- d--------- ra----asn- a-----asn- v-3aai-s-- v--aan---- rr----asm- d--------- v-1aai-p--
Dz 24:6 G3739 G2532 G3588 G2411 G3985 G0953 G3739 G2532 G2902
Dz 24:6 Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. (=BT Dz 24:7) Lecz trybun Lizjasz przybiegł, wyrwał go przemocą z rąk naszych, rozkazując, aby jego oskarżyciele przyszli do ciebie.
Dz 24:6
Dz 24:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:6
Dz 24:6  który  odważył  nawet  sprofanować  świątynia  mieć  jego  i  jak  sędzia  na  nasz  prawo (=Dz 24:7) Ale  kapitan  Lisi  przyjść  z  wielki  przemoc  miał  z  Ręka  nasz
Dz 24:6 G3739 G3985 G2532 G0953 G2411 G2902 G3739 G2532 G2309 G2919 G2596 G2251 G3551 G1161 G5506 G3079 G3928 G3326 G4183 G0970 G0520 G1537 G5495 G2257
Dz 24:8 παρ᾿ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.                                                  
Dz 24:8 par' ou(= dunE/sE| au)to\s a)nakri/nas peri\ pa/ntOn tou/tOn e)pignO=nai O(=n E(mei=s katEgorou=men au)tou=.
Dz 24:8 par' u dynEsE autos anakrinas peri pantOn tutOn epignOnai hOn hEmeis katEgorumen autu.
Dz 24:8 p--------- rr----gsm- v-2fmi-s-- rp----nsm- v--aapnsm- p--------- a-----gpn- rd----gpn- v--aan---- rr----gpn- rp----np-- v-1pai-p-- rp----gsm-
Dz 24:8 G3844 G3739 G1410 G0846 G0350 G4012 G3956 G5130 G1921 G3739 G2249 G2723 G0846
Dz 24:8 Przesłuchawszy go będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy.
Dz 24:8
Dz 24:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:8
Dz 24:8  Komendanta  Prokuratorów  jego  iść  do  ty, wy  może  się  Po dokonaniu przeglądu  uczyć się  z  to  o  wszystko  objętość  niż  my  winić  jego
Dz 24:8 G2753 G2725 G0846 G2064 G1909 G4571 G1410 G0846 G0350 G1921 G3844 G3739 G4012 G3956 G5130 G3739 G2249 G2723 G0846
Dz 24:9 συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.                                                          
Dz 24:9 sunepe/Tento de\ kai\ oi( *)ioudai=oi fa/skontes tau=ta ou(/tOs e)/CHein.
Dz 24:9 synepeTento de kai hoi iudaioi faskontes tauta hutOs eCHein.
Dz 24:9 v-3ami-p-- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- v--papnpm- rd----apn- d--------- v--pan----
Dz 24:9 G4934 G1161 G2532 G3588 G2453 G5335 G5023 G3779 G2192
Dz 24:9 Żydzi potwierdzili to, oświadczając, że sprawa tak się przedstawia.
Dz 24:9
Dz 24:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:9
Dz 24:9  I  Judea  potwierdzone  powiedzenie  to  tak
Dz 24:9 G2532 G2453 G4934 G5335 G5023 G3779
Dz 24:10 Ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,                            
Dz 24:10 *)apekri/TE te o( *pau=los neu/santos au)tO=| tou= E(gemo/nos le/gein, *)ek pollO=n e)tO=n o)/nta se kritE\n tO=| e)/Tnei tou/tO| e)pista/menos eu)Tu/mOs ta\ peri\ e)mautou= a)pologou=mai,
Dz 24:10 apekriTE te ho paulos neusantos autO tu hEgemonos legein, ek pollOn etOn onta se kritEn tO eTnei tutO epistamenos euTymOs ta peri emautu apologumai,
Dz 24:10 v-3api-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapgsm- rp----dsm- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- p--------- a-----gpn- n-----gpn- v--papasm- rp----as-- n-----asm- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- v--pmpnsm- d--------- ra----apn- p--------- rp----gsm- v-1pmi-s--
Dz 24:10 G0611 G5037 G3588 G3972 G3506 G0846 G3588 G2232 G3004 G1537 G4183 G2094 G5607 G4571 G2923 G3588 G1484 G5129 G1987 G2115 G3588 G4012 G1683 G0626
Dz 24:10 Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł odpowiedział:
Dz 24:10
Dz 24:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:10
Dz 24:10  Paul  zaś  władca  dał  go  znak  mówić  odpowiedzi  wiedząc,  ty, wy  wiele  roku  sędzia  sędzia  osoby  to  swobodniejszego  będzie  chronić  mój
Dz 24:10 G3972 G1161 G2232 G3506 G0846 G3506 G3004 G0611 G1987 G4571 G4183 G2094 G2923 G5607 G1484 G5129 G2115 G0626 G0626 G1683
Dz 24:11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾿ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ,                                            
Dz 24:11 duname/nou sou e)pignO=nai o(/ti ou) plei/ous ei)si/n moi E(me/rai dO/deka a)f' E(=s a)ne/bEn proskunE/sOn ei)s *)ierousalE/m,
Dz 24:11 dynamenu su epignOnai hoti u pleius eisin moi hEmerai dOdeka af' Es anebEn proskynEsOn eis ierusalEm,
Dz 24:11 v--pmpgsm- rp----gs-- v--aan---- c--------- d--------- a-----npfc v-3pai-p-- rp----ds-- n-----npf- a-----gpf- p--------- rr----gsf- v-1aai-s-- v--fapnsm- p--------- n-----asf-
Dz 24:11 G1410 G4675 G1921 G3754 G3756 G4119 G1526 G3427 G2250 G1427 G0575 G3739 G0305 G4352 G1519 G2419
Dz 24:11 Wiem, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, dlatego śmiało będę się bronił. Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej jak dwanaście dni temu przybyłem do Jerozolimy, aby oddać pokłon Bogu.
Dz 24:11
Dz 24:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:11
Dz 24:11  ty, wy  może  uczyć się  że  nie  więcej  dwanaście  dni  dni  do  do  Ja  przyjść  w  Jerozolima  dla  Kult
Dz 24:11 G4675 G1410 G1097 G3754 G3756 G4119 G1177 G2250 G4119 G0575 G3739 G3427 G0305 G1722 G2419 G4352 G4352
Dz 24:12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν,                                
Dz 24:12 kai\ ou)/te e)n tO=| i(erO=| eu(=ro/n me pro/s tina dialego/menon E)\ e)pi/stasin poiou=nta o)/CHlou ou)/te e)n tai=s sunagOgai=s ou)/te kata\ tE\n po/lin,
Dz 24:12 kai ute en tO hierO heuron me pros tina dialegomenon E epistasin poiunta oCHlu ute en tais synagOgais ute kata tEn polin,
Dz 24:12 c--------- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3aai-p-- rp----as-- p--------- ri----asm- v--pmpasm- c--------- n-----asf- v--papasm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 24:12 G2532 G3777 G1722 G3588 G2411 G2147 G3165 G4314 G5100 G1256 G2228 G1999 G4160 G3793 G3777 G1722 G3588 G4864 G3777 G2596 G3588 G4172
Dz 24:12 Nie spotkali mnie w świątyni ani rozprawiającego z kimkolwiek, ani wywołującego tłumne zbiegowisko bądź w synagodze, bądź w mieście,
Dz 24:12
Dz 24:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:12
Dz 24:12  I  ani  w  sanktuarium  ani  w  synagogi  ani  na  Miasto  znalezionych  mnie  z  lub  Dyskutanci  lub  produkcji  Osoby  zakłóceń
Dz 24:12 G2532 G3777 G1722 G2411 G3777 G1722 G4864 G3777 G2596 G4172 G2147 G3165 G4314 G5100 G1256 G2228 G4160 G3793 G1999
Dz 24:13 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.                                                          
Dz 24:13 ou)de\ parastE=sai du/nantai/ soi peri\ O(=n nuni\ katEgorou=si/n mou.
Dz 24:13 ude parastEsai dynantai soi peri hOn nyni katEgorusin mu.
Dz 24:13 c--------- v--aan---- v-3pmi-p-- rp----ds-- p--------- rr----gpn- d--------- v-3pai-p-- rp----gs--
Dz 24:13 G3761 G3936 G1410 G4671 G4012 G3739 G3570 G2723 G3450
Dz 24:13 i nie mogą oni dowieść ci tego, o co mnie teraz oskarżają.
Dz 24:13
Dz 24:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:13
Dz 24:13  i  nie  może  okazać się  okazać się  dodanie  niż  teraz  oskarżać  mnie
Dz 24:13 G3777 G3777 G1410 G3165 G3936 G4012 G3739 G3568 G2723 G3450
Dz 24:14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις,                    
Dz 24:14 o(mologO= de\ tou=to/ soi o(/ti kata\ tE\n o(do\n E(\n le/gousin ai(/resin ou(/tOs latreu/O tO=| patrO/|O| TeO=|, pisteu/On pa=si toi=s kata\ to\n no/mon kai\ toi=s e)n toi=s profE/tais gegramme/nois,
Dz 24:14 homologO de tuto soi hoti kata tEn hodon hEn legusin hairesin hutOs latreuO tO patrOO TeO, pisteuOn pasi tois kata ton nomon kai tois en tois profEtais gegrammenois,
Dz 24:14 v-1pai-s-- c--------- rd----asn- rp----ds-- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3pai-p-- n-----asf- d--------- v-1pai-s-- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- v--papnsm- a-----dpn- ra----dpn- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----dpn- p--------- ra----dpm- n-----dpm- v--xppdpn-
Dz 24:14 G3670 G1161 G5124 G4671 G3754 G2596 G3588 G3598 G3739 G3004 G0139 G3779 G3000 G3588 G3971 G2316 G4100 G3956 G3588 G2596 G3588 G3551 G2532 G3588 G1722 G3588 G4396 G1125
Dz 24:14 To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków.
Dz 24:14
Dz 24:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:14
Dz 24:14  Ale  objętość  wyznać  ty, wy  że  na  nauczanie  który  wezwanie  herezja  naprawdę  służyć  Bóg  ojców  wierząc,  wszystko  napisany  w  Prawo  i  Proroków
Dz 24:14 G1161 G5124 G3670 G4671 G3754 G2596 G3598 G3739 G3004 G0139 G3779 G3000 G2316 G3971 G4100 G3956 G1125 G2596 G3551 G2532 G4396
Dz 24:15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων.                                          
Dz 24:15 e)lpi/da e)/CHOn ei)s to\n Teo/n, E(\n kai\ au)toi\ ou(=toi prosde/CHontai, a)na/stasin me/llein e)/sesTai dikai/On te kai\ a)di/kOn.
Dz 24:15 elpida eCHOn eis ton Teon, hEn kai autoi hutoi prosdeCHontai, anastasin mellein esesTai dikaiOn te kai adikOn.
Dz 24:15 n-----asf- v--papnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- rr----asf- d--------- rp----npm- rd----npm- v-3pmi-p-- n-----asf- v--pan---- v--fmn---- a-----gpm- c--------- c--------- a-----gpm-
Dz 24:15 G1680 G2192 G1519 G3588 G2316 G3739 G2532 G0846 G3778 G4327 G0386 G3195 G2071 G1342 G5037 G2532 G0094
Dz 24:15 Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Dz 24:15
Dz 24:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:15
Dz 24:15  o  nadzieja  w  Bóg  będzie  będzie  zmartwychwstania  martwy  sprawiedliwy  i  niesprawiedliwy  co  i  się  one  oczekiwać
Dz 24:15 G2192 G1680 G1519 G2316 G1510 G3195 G0386 G3498 G1342 G2532 G0094 G3739 G2532 G0846 G3778 G4327
Dz 24:16 ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.                                            
Dz 24:16 e)n tou/tO| kai\ au)to\s a)skO= a)pro/skopon sunei/dEsin e)/CHein pro\s to\n Teo\n kai\ tou\s a)nTrO/pous dia\ panto/s.
Dz 24:16 en tutO kai autos askO aproskopon syneidEsin eCHein pros ton Teon kai tus anTrOpus dia pantos.
Dz 24:16 p--------- rd----dsn- d--------- rp----nsm- v-1pai-s-- a-----asf- n-----asf- v--pan---- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apm- n-----apm- p--------- a-----gsm-
Dz 24:16 G1722 G5129 G2532 G0846 G5719 G0677 G4893 G2192 G4314 G3588 G2316 G2532 G3588 G0444 G1223 G3956
Dz 24:16 I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi.
Dz 24:16
Dz 24:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:16
Dz 24:16  Zatem  Zatem  i  się  stara się  zawsze  mieć  nieskazitelny  sumienie  przed  Bóg  i  osoby
Dz 24:16 G1722 G5129 G1161 G0846 G0778 G1275 G2192 G0677 G4893 G4314 G2316 G2532 G0444
Dz 24:17 δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς,                                                  
Dz 24:17 di' e)tO=n de\ pleio/nOn e)leEmosu/nas poiE/sOn ei)s to\ e)/Tnos mou paregeno/mEn kai\ prosfora/s,
Dz 24:17 di' etOn de pleionOn eleEmosynas poiEsOn eis to eTnos mu paregenomEn kai prosforas,
Dz 24:17 p--------- n-----gpn- c--------- a-----gpnc n-----apf- v--fapnsm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- v-1ami-s-- c--------- n-----apf-
Dz 24:17 G1223 G2094 G1161 G4119 G1654 G4160 G1519 G3588 G1484 G3450 G3854 G2532 G4376
Dz 24:17 Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu.
Dz 24:17
Dz 24:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:17
Dz 24:17  Za  wiele  roku  przyjść  wydaje  ALMS  osoby  Ja  i  oferty
Dz 24:17 G1223 G4119 G2094 G3854 G4160 G1654 G1484 G3450 G2532 G4376
Dz 24:18 ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου·                                                
Dz 24:18 e)n ai(=s eu(=ro/n me E(gnisme/non e)n tO=| i(erO=|, ou) meta\ o)/CHlou ou)de\ meta\ Toru/bou:
Dz 24:18 en hais heuron me hEgnismenon en tO hierO, u meta oCHlu ude meta Torybu:
Dz 24:18 p--------- rr----dpf- v-3aai-p-- rp----as-- v--xppasm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- d--------- p--------- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsm-
Dz 24:18 G1722 G3739 G2147 G3165 G0048 G1722 G3588 G2411 G3756 G3326 G3793 G3761 G3326 G2351
Dz 24:18 Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i bez zbiegowiska
Dz 24:18
Dz 24:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:18
Dz 24:18  Sem  Sem  znalezionych  mnie  oczyszczony  w  Świątynia  nie  z  Osoby  i  nie  z  hałas
Dz 24:18 G1722 G3739 G2147 G3165 G0048 G1722 G2411 G3756 G3326 G3793 G3761 G3761 G3326 G2351
Dz 24:19 τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ                                        
Dz 24:19 tine\s de\ a)po\ tE=s *)asi/as *)ioudai=oi, ou(\s e)/dei e)pi\ sou= parei=nai kai\ katEgorei=n ei)/ ti e)/CHoien pro\s e)me/
Dz 24:19 tines de apo tEs asias iudaioi, hus edei epi su pareinai kai katEgorein ei ti eCHoien pros eme
Dz 24:19 ri----npm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----npm- rr----apm- v-3iai-s-- p--------- rp----gs-- v--pan---- c--------- v--pan---- c--------- ri----asn- v-3pao-p-- p--------- rp----as--
Dz 24:19 G5100 G1161 G0575 G3588 G0773 G2453 G3739 G1163 G1909 G4675 G3918 G2532 G2723 G1487 G5100 G2192 G4314 G1473
Dz 24:19 niektórzy Żydzi z Azji; oni powinni stanąć przed tobą i wnieść skargę, jeśli mają coś przeciwko mnie.
Dz 24:19
Dz 24:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:19
Dz 24:19  kilka  Asiyskie  Judea  który  powinien  pojawić się  przed  ty, wy  i  winić  jeśli  że  mieć  v.  mnie
Dz 24:19 G5100 G0773 G2453 G3739 G1163 G3918 G1909 G4675 G2532 G2723 G1487 G5100 G2192 G4314 G3165
Dz 24:20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου                                                    
Dz 24:20 E)\ au)toi\ ou(=toi ei)pa/tOsan ti/ eu(=ron a)di/kEma sta/ntos mou e)pi\ tou= sunedri/ou
Dz 24:20 E autoi hutoi eipatOsan ti heuron adikEma stantos mu epi tu synedriu
Dz 24:20 c--------- rp----npm- rd----npm- v-3aad-p-- ri----asn- v-3aai-p-- n-----asn- v--aapgsm- rp----gs-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 24:20 G2228 G0846 G3778 G2036 G5100 G2147 G0092 G2476 G3450 G1909 G3588 G4892
Dz 24:20 A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego przestępstwa dopatrzyli się we mnie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem.
Dz 24:20
Dz 24:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:20
Dz 24:20  Lub  te  najbardziej  powiedzieć  co  co  znalezionych  w  mnie  kłamstwo  Ja  był  przed  Sanhedryn
Dz 24:20 G2228 G3778 G3778 G2036 G1487 G5100 G2147 G1722 G1698 G0092 G3450 G2476 G1909 G4892
Dz 24:21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ᾿ ὑμῶν.                                      
Dz 24:21 E)\ peri\ mia=s tau/tEs fOnE=s E(=s e)ke/kraXa e)n au)toi=s e(stO\s o(/ti *peri\ a)nasta/seOs nekrO=n e)gO\ kri/nomai sE/meron e)f' u(mO=n.
Dz 24:21 E peri mias tautEs fOnEs hEs ekekraXa en autois hestOs hoti peri anastaseOs nekrOn egO krinomai sEmeron ef' ymOn.
Dz 24:21 c--------- p--------- a-----gsf- rd----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-1aai-s-- p--------- rp----dpm- v--xapnsm- d--------- p--------- n-----gsf- a-----gpm- rp----ns-- v-1ppi-s-- d--------- p--------- rp----gp--
Dz 24:21 G2228 G4012 G3391 G3778 G5456 G3739 G2896 G1722 G0846 G2476 G3754 G4012 G0386 G3498 G1473 G2919 G4594 G1909 G5216
Dz 24:21 Chyba jedynie tego, że stojąc wśród nich zawołałem głośno: Sądzicie mnie dzisiaj z powodu /wiary w/ zmartwychwstanie umarłych.
Dz 24:21
Dz 24:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:21
Dz 24:21  naprawdę  tylko  że  jedno  słowo  który  głośno  powiedział  stojący  między  ich  że  dla  zmartwychwstania  martwy  Ja  teraz  sędzia  ty, wy
Dz 24:21 G2228 G4012 G5026 G3391 G5456 G3739 G2896 G2896 G2476 G1722 G0846 G3754 G4012 G0386 G3498 G1473 G4594 G2919 G5216
Dz 24:22 Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ᾿ ὑμᾶς,                                  
Dz 24:22 *)aneba/leto de\ au)tou\s o( *fE=liX, a)kribe/steron ei)dO\s ta\ peri\ tE=s o(dou=, ei)/pas, *(/otan *lusi/as o( CHili/arCHos katabE=| diagnO/somai ta\ kaT' u(ma=s,
Dz 24:22 anebaleto de autus ho fEliX, akribesteron eidOs ta peri tEs hodu, eipas, hotan lysias ho CHiliarCHos katabE diagnOsomai ta kaT' ymas,
Dz 24:22 v-3ami-s-- c--------- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- a-----asnc v--xapnsm- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s-- v-1fmi-s-- ra----apn- p--------- rp----ap--
Dz 24:22 G0306 G1161 G0846 G3588 G5344 G0199 G1492 G3588 G4012 G3588 G3598 G2036 G3752 G3079 G3588 G5506 G2597 G1231 G3588 G2596 G5209
Dz 24:22 Feliks odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę - powiedział - gdy przybędzie trybun Lizjasz.
Dz 24:22
Dz 24:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:22
Dz 24:22  Przesłuchanie  Felix  odroczony  ich  powiedzenie  przedyskutować  swój  sprawa  kiedy  przyjść  kapitan  Lisi  szczegółowo  wiedzieć  na  To  nauczanie
Dz 24:22 G0191 G5344 G0306 G0846 G2036 G1231 G5209 G2596 G3752 G2597 G5506 G3079 G0197 G1492 G4012 G3588 G3598
Dz 24:23 διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ.                                            
Dz 24:23 diataXa/menos tO=| e(katonta/rCHE| tErei=sTai au)to\n e)/CHein te a)/nesin kai\ mEde/na kOlu/ein tO=n i)di/On au)tou= u(pEretei=n au)tO=|.
Dz 24:23 diataXamenos tO hekatontarCHE tEreisTai auton eCHein te anesin kai mEdena kOlyein tOn idiOn autu hypEretein autO.
Dz 24:23 v--ampnsm- ra----dsm- n-----dsm- v--ppn---- rp----asm- v--pan---- c--------- n-----asf- c--------- a-----asm- v--pan---- ra----gpm- a-----gpm- rp----gsm- v--pan---- rp----dsm-
Dz 24:23 G1299 G3588 G1543 G5083 G0846 G2192 G5037 G0425 G2532 G3367 G2967 G3588 G2398 G0846 G5256 G0846
Dz 24:23 A setnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu usług.
Dz 24:23
Dz 24:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:23
Dz 24:23 A  Paul  sortowane  centurion  zegarek  ale  nie  nie  imadło  imadło  i  zakazać  ktoś  jego  blisko  służyć  lub  przyjść  to
Dz 24:23 G5037 G3972 G1299 G1543 G5083 G5037 G0425 G2192 G0425 G2192 G2532 G2967 G3367 G0846 G2398 G5256 G2228 G4334 G0846
Dz 24:24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως.                        
Dz 24:24 *meta\ de\ E(me/ras tina\s parageno/menos o( *fE=liX su\n *drousi/llE| tE=| i)di/a| gunaiki\ ou)/sE| *)ioudai/a| metepe/mPSato to\n *pau=lon kai\ E)/kousen au)tou= peri\ tE=s ei)s *CHristo\n *)iEsou=n pi/steOs.
Dz 24:24 meta de hEmeras tinas paragenomenos ho fEliX syn drusillE tE idia gynaiki usE iudaia metepemPSato ton paulon kai Ekusen autu peri tEs eis CHriston iEsun pisteOs.
Dz 24:24 p--------- c--------- n-----apf- ri----apf- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v--papdsf- a-----dsf- v-3ami-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----gsm- p--------- ra----gsf- p--------- n-----asm- n-----asm- n-----gsf-
Dz 24:24 G3326 G1161 G2250 G5100 G3854 G3588 G5344 G4862 G1409 G3588 G2398 G1135 G5607 G2453 G3343 G3588 G3972 G2532 G0191 G0846 G4012 G3588 G1519 G5547 G2424 G4102
Dz 24:24 Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego /nauki/ o wierze w Jezusa Chrystusa.
Dz 24:24
Dz 24:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:24
Dz 24:24  Przez  kilka  dni  Felix  przyjść  z  Druzylla  żona  jego  Żydówka  o nazwie  Paul  i  słuchać  jego  o  Wiara  w  Chrystus  Jezus
Dz 24:24 G3326 G5100 G2250 G5344 G3854 G4862 G1409 G1135 G0846 G2453 G3343 G3972 G2532 G0191 G0846 G4012 G4102 G1519 G5547 G2424
Dz 24:25 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·                        
Dz 24:25 dialegome/nou de\ au)tou= peri\ dikaiosu/nEs kai\ e)gkratei/as kai\ tou= kri/matos tou= me/llontos e)/mfobos geno/menos o( *fE=liX a)pekri/TE, *to\ nu=n e)/CHon poreu/ou, kairo\n de\ metalabO\n metakale/somai/ se:
Dz 24:25 dialegomenu de autu peri dikaiosynEs kai eNkrateias kai tu krimatos tu mellontos emfobos genomenos ho fEliX apekriTE, to nyn eCHon poreuu, kairon de metalabOn metakalesomai se:
Dz 24:25 v--pmpgsm- c--------- rp----gsm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--papgsn- a-----nsm- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- ra----asn- d--------- v--papasn- v-2pmd-s-- n-----asm- c--------- v--aapnsm- v-1fmi-s-- rp----as--
Dz 24:25 G1256 G1161 G0846 G4012 G1343 G2532 G1466 G2532 G3588 G2917 G3588 G3195 G1719 G1096 G3588 G5344 G0611 G3588 G3568 G2192 G4198 G2540 G1161 G3335 G3333 G4571
Dz 24:25 Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu.
Dz 24:25
Dz 24:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:25
Dz 24:25  powiedział  o  prawda  abstynencja  i  przyszłość  przyszłość  sąd  Felix  przyjść  strach  odpowiedzi  teraz  Iść  i  odnaleźć  czas  wezwać  ty, wy
Dz 24:25 G1256 G4012 G1343 G1466 G2532 G1510 G3195 G2917 G5344 G1096 G1719 G0611 G3568 G4198 G1161 G3335 G2540 G3333 G4571
Dz 24:26 ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.                                          
Dz 24:26 a(/ma kai\ e)lpi/DZOn o(/ti CHrE/mata doTE/setai au)tO=| u(po\ tou= *pau/lou: dio\ kai\ pukno/teron au)to\n metapempo/menos O(mi/lei au)tO=|.
Dz 24:26 hama kai elpiDZOn hoti CHrEmata doTEsetai autO hypo tu paulu: dio kai pyknoteron auton metapempomenos hOmilei autO.
Dz 24:26 d--------- d--------- v--papnsm- c--------- n-----npn- v-3fpi-s-- rp----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- a-----asnc rp----asm- v--pmpnsm- v-3iai-s-- rp----dsm-
Dz 24:26 G0260 G2532 G1679 G3754 G5536 G1325 G0846 G5259 G3588 G3972 G1352 G2532 G4437 G0846 G3343 G3656 G0846
Dz 24:26 Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim.
Dz 24:26
Dz 24:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:26
Dz 24:26  Poza  zaś  nadzieję,  że  Paul  będzie  go  Pieniądze  że  niech  jego  zatem  często  o nazwie  jego  i  mówi  go
Dz 24:26 G0260 G1161 G1679 G3754 G3972 G1325 G0846 G5536 G3704 G3089 G0846 G1352 G4437 G3343 G0846 G2532 G3656 G0846
Dz 24:27 Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.                                  
Dz 24:27 *dieti/as de\ plErOTei/sEs e)/laben dia/doCHon o( *fE=liX *po/rkion *fE=ston: Te/lOn te CHa/rita kataTe/sTai toi=s *)ioudai/ois o( *fE=liX kate/lipe to\n *pau=lon dedeme/non.
Dz 24:27 dietias de plErOTeisEs elaben diadoCHon ho fEliX porkion fEston: TelOn te CHarita kataTesTai tois iudaiois ho fEliX katelipe ton paulon dedemenon.
Dz 24:27 n-----gsf- c--------- v--appgsf- v-3aai-s-- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asm- n-----asm- v--papnsm- c--------- n-----asf- v--amn---- ra----dpm- a-----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--xppasm-
Dz 24:27 G1333 G1161 G4137 G2983 G1240 G3588 G5344 G4201 G5347 G2309 G5037 G5485 G2698 G3588 G2453 G3588 G5344 G2641 G3588 G3972 G1210
Dz 24:27 Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać Żydom życzliwość.
Dz 24:27
Dz 24:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 24:27
Dz 24:27  Ale  na  Za  dwa  roku  miejsce  Felix  wprowadzonych  Porcjusz  Festus  Które chcą  wydaje  przyjemność  Żydów  lewo  Paul  w  więzy
Dz 24:27 G1161 G4137 G4137 G1333 G1333 G1240 G5344 G2983 G4201 G5347 G2309 G2698 G5485 G2453 G2641 G3972 G1210 G1210
Copyright by Cezary Podolski