Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz24      do_str_głównej      do_Dz26      
Dz 25:1 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας,                                                    
Dz 25:1 *fE=stos ou)=n e)piba\s tE=| e)parCHei/a| meta\ trei=s E(me/ras a)ne/bE ei)s *(ieroso/luma a)po\ *kaisarei/as,
Dz 25:1 fEstos un epibas tE eparCHeia meta treis hEmeras anebE eis hierosolyma apo kaisareias,
Dz 25:1 n-----nsm- c--------- v--aapnsm- ra----dsf- n-----dsf- p--------- a-----apf- n-----apf- v-3aai-s-- p--------- n-----apn- p--------- n-----gsf-
Dz 25:1 G5347 G3767 G1910 G3588 G1885 G3326 G5140 G2250 G0305 G1519 G2414 G0575 G2542
Dz 25:1 Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy.
Dz 25:1
Dz 25:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:1
Dz 25:1  Festus  Dostawa  region  przez  trzy  Dzień  poszedł  z  Cezarei  w  Jerozolima
Dz 25:1 G5347 G1910 G1885 G3326 G5140 G2250 G0305 G0575 G2542 G1519 G2414
Dz 25:2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν                                              
Dz 25:2 e)nefa/nisa/n te au)tO=| oi( a)rCHierei=s kai\ oi( prO=toi tO=n *)ioudai/On kata\ tou= *pau/lou, kai\ pareka/loun au)to\n
Dz 25:2 enefanisan te autO hoi arCHiereis kai hoi prOtoi tOn iudaiOn kata tu paulu, kai parekalun auton
Dz 25:2 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gpm- a-----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm-
Dz 25:2 G1718 G5037 G0846 G3588 G0749 G2532 G3588 G4413 G3588 G2453 G2596 G3588 G3972 G2532 G3870 G0846
Dz 25:2 Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego skargę przeciwko Pawłowi i prosili usilnie
Dz 25:2
Dz 25:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:2
Dz 25:2  Następnie  arcykapłana  i  Szlachta  Żydów  były  w  Paul  i  wezwała  jego
Dz 25:2 G1161 G0749 G2532 G4413 G2453 G1718 G2596 G3972 G2532 G3870 G0846
Dz 25:3 αἰτούμενοι χάριν κατ᾿ αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν.                                              
Dz 25:3 ai)tou/menoi CHa/rin kat' au)tou= o(/pOs metape/mPSEtai au)to\n ei)s *)ierousalE/m, e)ne/dran poiou=ntes a)nelei=n au)to\n kata\ tE\n o(do/n.
Dz 25:3 aitumenoi CHarin kat' autu hopOs metapemPSEtai auton eis ierusalEm, enedran poiuntes anelein auton kata tEn hodon.
Dz 25:3 v--pmpnpm- n-----asf- p--------- rp----gsm- d--------- v-3ams-s-- rp----asm- p--------- n-----asf- n-----asf- v--papnpm- v--aan---- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 25:3 G0154 G5485 G2596 G0846 G3704 G3343 G0846 G1519 G2419 G1747 G4160 G0337 G0846 G2596 G3588 G3598
Dz 25:3 o ustępstwo, ze szkodą dla Pawła, aby kazał go przysłać do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze.
Dz 25:3
Dz 25:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:3
Dz 25:3  pytanie  miłosierdzie  spowodowane  jego  w  Jerozolima  czekać w  czekać w  zabić  jego  w  droga
Dz 25:3 G0154 G5485 G3343 G0846 G1519 G2419 G1747 G4160 G0337 G0846 G2596 G3598
Dz 25:4 μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι·                                              
Dz 25:4 o( me\n ou)=n *fE=stos a)pekri/TE tErei=sTai to\n *pau=lon ei)s *kaisa/reian, e(auto\n de\ me/llein e)n ta/CHei e)kporeu/esTai:
Dz 25:4 ho men un fEstos apekriTE tEreisTai ton paulon eis kaisareian, heauton de mellein en taCHei ekporeuesTai:
Dz 25:4 ra----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3api-s-- v--ppn---- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----asf- rp----asm- c--------- v--pan---- p--------- n-----dsn- v--pmn----
Dz 25:4 G3588 G3303 G3767 G5347 G0611 G5083 G3588 G3972 G1519 G2542 G1438 G1161 G3195 G1722 G5034 G1607
Dz 25:4 Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy:
Dz 25:4
Dz 25:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:4
Dz 25:4  Ale  Ale  Festus  odpowiedzi  Paul  zawarte  w  Cezarei  pod  okręgu  i  się  wkrótce  wkrótce  iść
Dz 25:4 G3303 G3767 G5347 G0611 G3972 G5083 G1722 G2542 G5083 G5083 G1161 G1438 G1722 G5034 G1607
Dz 25:5 Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν αὐτοῦ.                                              
Dz 25:5 *oi( ou)=n e)n u(mi=n, fEsi/n, dunatoi\ sugkataba/ntes ei)/ ti/ e)stin e)n tO=| a)ndri\ a)/topon katEgorei/tOsan au)tou=.
Dz 25:5 hoi un en hymin, fEsin, dynatoi syNkatabantes ei ti estin en tO andri atopon katEgoreitOsan autu.
Dz 25:5 ra----npm- c--------- p--------- rp----dp-- v-3pai-s-- a-----npm- v--aapnpm- c--------- ri----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- a-----nsn- v-3pad-p-- rp----gsm-
Dz 25:5 G3588 G3767 G1722 G5213 G5346 G1415 G4782 G1487 G5100 G2076 G1722 G3588 G0435 G0824 G2723 G0846
Dz 25:5 Niech więc pełnomocnicy wasi - rzekł - udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżą, jeśli ten człowiek popełnił coś złego.
Dz 25:5
Dz 25:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:5
Dz 25:5  Tak  powiedział  z  ty, wy  może  iść  jeśli  jest  kilka  dla  to  człowiek  oskarżać  jego
Dz 25:5 G3767 G5346 G1722 G5213 G1415 G4782 G1487 G2076 G5100 G1722 G5129 G0435 G2723 G0846
Dz 25:6 Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι.                                
Dz 25:6 *diatri/PSas de\ e)n au)toi=s E(me/ras ou) plei/ous o)ktO\ E)\ de/ka, kataba\s ei)s *kaisa/reian, tE=| e)pau/rion kaTi/sas e)pi\ tou= bE/matos e)ke/leusen to\n *pau=lon a)CHTE=nai.
Dz 25:6 diatriPSas de en autois hEmeras u pleius oktO E deka, katabas eis kaisareian, tE epaurion kaTisas epi tu bEmatos ekeleusen ton paulon aCHTEnai.
Dz 25:6 v--aapnsm- c--------- p--------- rp----dpm- n-----apf- d--------- a-----apfc a-----gpf- c--------- a-----gpf- v--aapnsm- p--------- n-----asf- ra----dsf- d--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--apn----
Dz 25:6 G1304 G1161 G1722 G0846 G2250 G3756 G4119 G3638 G2228 G1176 G2597 G1519 G2542 G3588 G1887 G2523 G1909 G3588 G0968 G2753 G3588 G3972 G0071
Dz 25:6 Spędziwszy wśród nich nie więcej jak osiem lub dziesięć dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia zasiadłszy do sprawowania sądu kazał przyprowadzić Pawła.
Dz 25:6
Dz 25:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:6
Dz 25:6  Po spędzeniu  zaś  w  ich  więcej  osiem  lub  dziesięć  dni  zwróciło  w  Cezarei  w  inny  dzień  siew  w  Sądowy  miejsce  rozkazał  prowadzić  Paul
Dz 25:6 G1304 G1161 G1722 G0846 G4119 G3638 G2228 G1176 G2250 G2597 G1519 G2542 G1887 G1887 G1887 G2523 G1909 G0968 G0968 G2753 G0071 G3972
Dz 25:7 παραγενομένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι,                                        
Dz 25:7 paragenome/nou de\ au)tou= perie/stEsan au)to\n oi( a)po\ *(ierosolu/mOn katabebEko/tes *)ioudai=oi, polla\ kai\ bare/a ai)tiO/mata katafe/rontes a(\ ou)k i)/sCHuon a)podei=Xai,
Dz 25:7 paragenomenu de autu periestEsan auton hoi apo hierosolymOn katabebEkotes iudaioi, polla kai barea aitiOmata kataferontes ha uk isCHyon apodeiXai,
Dz 25:7 v--ampgsm- c--------- rp----gsm- v-3aai-p-- rp----asm- ra----npm- p--------- n-----gpn- v--xapnpm- a-----npm- a-----apn- c--------- a-----apn- n-----apn- v--papnpm- rr----apn- d--------- v-3iai-p-- v--aan----
Dz 25:7 G3854 G1161 G0846 G4026 G0846 G3588 G0575 G2414 G2597 G2453 G4183 G2532 G0926 G0157 G2702 G3739 G3756 G2480 G0584
Dz 25:7 Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić.
Dz 25:7
Dz 25:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:7
Dz 25:7  on  był  stal  o  przyjść  z  Jerozolima  Judea  wniesienie  w  Paul  wiele  poważny  opłat  który  nie  może  okazać się
Dz 25:7 G0846 G3854 G4026 G4026 G2597 G0575 G2414 G2453 G5342 G2596 G3972 G4183 G0926 G0157 G3739 G3756 G2480 G0584
Dz 25:8 τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον.                                        
Dz 25:8 tou= *pau/lou a)pologoume/nou o(/ti *ou)/te ei)s to\n no/mon tO=n *)ioudai/On ou)/te ei)s to\ i(ero\n ou)/te ei)s *kai/sara/ ti E(/marton.
Dz 25:8 tu paulu apologumenu hoti ute eis ton nomon tOn iudaiOn ute eis to hieron ute eis kaisara ti hEmarton.
Dz 25:8 ra----gsm- n-----gsm- v--pmpgsm- c--------- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- p--------- n-----asm- ri----asn- v-1aai-s--
Dz 25:8 G3588 G3972 G0626 G3754 G3777 G1519 G3588 G3551 G3588 G2453 G3777 G1519 G3588 G2411 G3777 G1519 G2541 G5100 G0264
Dz 25:8 Paweł bronił się: Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu Żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi.
Dz 25:8
Dz 25:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:8
Dz 25:8  w  uzasadnienie  ich  powiedział  wykonane  nie  Przestępstwo  ani  v.  Prawo  Juda  ani  v.  Świątynia  ani  v.  Cezar
Dz 25:8 G0626 G0626 G0846 G0626 G0264 G5100 G0264 G3777 G1519 G3551 G2453 G3777 G1519 G2411 G3777 G1519 G2541
Dz 25:9 Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾿ ἐμοῦ;                                  
Dz 25:9 o( *fE=stos de\ Te/lOn toi=s *)ioudai/ois CHa/rin kataTe/sTai a)pokriTei\s tO=| *pau/lO| ei)=pen, *Te/leis ei)s *(ieroso/luma a)naba\s e)kei= peri\ tou/tOn kriTE=nai e)p' e)mou=;
Dz 25:9 ho fEstos de TelOn tois iudaiois CHarin kataTesTai apokriTeis tO paulO eipen, Teleis eis hierosolyma anabas ekei peri tutOn kriTEnai ep' emu;
Dz 25:9 ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--papnsm- ra----dpm- a-----dpm- n-----asf- v--amn---- v--appnsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v-2pai-s-- p--------- n-----apn- v--aapnsm- d--------- p--------- rd----gpn- v--apn---- p--------- rp----gs--
Dz 25:9 G3588 G5347 G1161 G2309 G3588 G2453 G5485 G2698 G0611 G3588 G3972 G2036 G2309 G1519 G2414 G0305 G1563 G4012 G5130 G2919 G1909 G1700
Dz 25:9 Festus, chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną?
Dz 25:9
Dz 25:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:9
Dz 25:9  Festus  Które chcą  do  przyjemny  Żydów  powiedział  w  odpowiedź  Paul  potrzeba  iść  w  Jerozolima  Ja  tam  oceniane  w  To
Dz 25:9 G5347 G2309 G2698 G5485 G2453 G2036 G0611 G0611 G3972 G2309 G0305 G1519 G2414 G1700 G1563 G2919 G4012 G5130
Dz 25:10 εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός ἑστώς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις.                                  
Dz 25:10 ei)=pen de\ o( *pau=los, *)epi\ tou= bE/matos *kai/saro/s e(stO/s ei)mi, ou(= me dei= kri/nesTai. *)ioudai/ous ou)de\n E)di/kEsa, O(s kai\ su\ ka/llion e)piginO/skeis.
Dz 25:10 eipen de ho paulos, epi tu bEmatos kaisaros hestOs eimi, hu me dei krinesTai. iudaius uden EdikEsa, hOs kai sy kallion epiginOskeis.
Dz 25:10 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsm- v--xapnsm- v-1pai-s-- d--------- rp----as-- v-3pai-s-- v--ppn---- a-----apm- a-----asn- v-1aai-s-- d--------- d--------- rp----ns-- a-----asnc v-2pai-s--
Dz 25:10 G2036 G1161 G3588 G3972 G1909 G3588 G0968 G2541 G2476 G1510 G3757 G3165 G1163 G2919 G2453 G3762 G0091 G5613 G2532 G4771 G2566 G1921
Dz 25:10 Stoję przed sądem Cezara - odpowiedział Paweł - i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem, o czym ty wiesz doskonale.
Dz 25:10
Dz 25:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:10
Dz 25:10  Paul  powiedział  stoisko  stoisko  przed  sąd  Cesarskiego cięcia  gdzie  mnie  powinien  być  wypróbowany  Żydów  nic  obrażony  jako  i  ty, wy  dobrze  dobrze  wiedzieć
Dz 25:10 G3972 G2036 G1510 G2476 G1909 G0968 G2541 G3757 G3165 G1163 G2919 G2919 G2453 G3762 G0091 G5613 G2532 G4771 G2566 G2573 G1921
Dz 25:11 εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.                      
Dz 25:11 ei) me\n ou)=n a)dikO= kai\ a)/Xion Tana/tou pe/praCHa/ ti, ou) paraitou=mai to\ a)poTanei=n: ei) de\ ou)de/n e)stin O(=n ou(=toi katEgorou=si/n mou, ou)dei/s me du/natai au)toi=s CHari/sasTai: *kai/sara e)pikalou=mai.
Dz 25:11 ei men un adikO kai aXion Tanatu pepraCHa ti, u paraitumai to apoTanein: ei de uden estin hOn hutoi katEgorusin mu, udeis me dynatai autois CHarisasTai: kaisara epikalumai.
Dz 25:11 c--------- c--------- c--------- v-1pai-s-- c--------- a-----asn- n-----gsm- v-1xai-s-- ri----asn- d--------- v-1pmi-s-- ra----asn- v--aan---- c--------- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- rr----gpn- rd----npm- v-3pai-p-- rp----gs-- a-----nsm- rp----as-- v-3pmi-s-- rp----dpm- v--amn---- n-----asm- v-1pmi-s--
Dz 25:11 G1487 G3303 G3767 G0091 G2532 G0514 G2288 G4238 G5100 G3756 G3868 G3588 G0599 G1487 G1161 G3762 G2076 G3739 G3778 G2723 G3450 G3762 G3165 G1410 G0846 G5483 G2541 G1941
Dz 25:11 Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cezara!
Dz 25:11
Dz 25:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:11
Dz 25:11  Dla  jeśli  jeśli  źle  i  wykonane  kilka  godny  śmierć  nie  zrzec się  umierać  i  jeśli  nic  dodanie  nie  oskarżać  mnie  żaden  może  problem  mnie  ich  Żądam  Cesarskiego cięcia
Dz 25:11 G1063 G1487 G3303 G0091 G2532 G4238 G5100 G0514 G2288 G3756 G3868 G0599 G1161 G1487 G3762 G3778 G2076 G2723 G3450 G3762 G1410 G5483 G3165 G0846 G1941 G2541
Dz 25:12 τότε Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ.                                                    
Dz 25:12 to/te o( *fE=stos sullalE/sas meta\ tou= sumbouli/ou a)pekri/TE, *kai/sara e)pike/klEsai, e)pi\ *kai/sara poreu/sE|.
Dz 25:12 tote ho fEstos syllalEsas meta tu symbuliu apekriTE, kaisara epikeklEsai, epi kaisara poreusE.
Dz 25:12 d--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3api-s-- n-----asm- v-2xmi-s-- p--------- n-----asm- v-2fmi-s--
Dz 25:12 G5119 G3588 G5347 G4814 G3326 G3588 G4824 G0611 G2541 G1941 G1909 G2541 G4198
Dz 25:12 Wtedy Festus porozumiał się z radą i odpowiedział: Odwołałeś się do Cezara - do Cezara się udasz.
Dz 25:12
Dz 25:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:12
Dz 25:12  Następnie  Festus  mówi  z  Deska  odpowiedzi  wymagane  Cesarskiego cięcia  do  Cezar  iść
Dz 25:12 G5119 G5347 G4814 G3326 G4824 G0611 G1941 G2541 G1909 G2541 G4198
Dz 25:13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον.                                                
Dz 25:13 *(EmerO=n de\ diagenome/nOn tinO=n *)agri/ppas o( basileu\s kai\ *berni/kE katE/ntEsan ei)s *kaisa/reian a)spasa/menoi to\n *fE=ston.
Dz 25:13 hEmerOn de diagenomenOn tinOn agrippas ho basileus kai bernikE katEntEsan eis kaisareian aspasamenoi ton fEston.
Dz 25:13 n-----gpf- c--------- v--ampgpf- ri----gpf- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsf- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- v--ampnpm- ra----asm- n-----asm-
Dz 25:13 G2250 G1161 G1230 G5100 G0067 G3588 G0935 G2532 G0959 G2658 G1519 G2542 G0782 G3588 G5347
Dz 25:13 Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa.
Dz 25:13
Dz 25:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:13
Dz 25:13  Przez  kilka  dni  król  Agryppa  i  Bernice  zysk  w  Cezarei  gratulacje  Festa
Dz 25:13 G1230 G5100 G2250 G0935 G0067 G2532 G0959 G2658 G1519 G2542 G0782 G5347
Dz 25:14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος,                                
Dz 25:14 O(s de\ plei/ous E(me/ras die/tribon e)kei=, o( *fE=stos tO=| basilei= a)ne/Teto ta\ kata\ to\n *pau=lon le/gOn, *)anE/r ti/s e)stin kataleleimme/nos u(po\ *fE/likos de/smios,
Dz 25:14 hOs de pleius hEmeras dietribon ekei, ho fEstos tO basilei aneTeto ta kata ton paulon legOn, anEr tis estin kataleleimmenos hypo fElikos desmios,
Dz 25:14 c--------- c--------- a-----apfc n-----apf- v-3iai-p-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3ami-s-- ra----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- v--papnsm- n-----nsm- ri----nsm- v-3pai-s-- v--xppnsm- p--------- n-----gsm- n-----nsm-
Dz 25:14 G5613 G1161 G4119 G2250 G1304 G1563 G3588 G5347 G3588 G0935 G0394 G3588 G2596 G3588 G3972 G3004 G0435 G5100 G2076 G2641 G5259 G5344 G1198
Dz 25:14 Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział.
Dz 25:14
Dz 25:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:14
Dz 25:14  I  jako  w posiadaniu  tam  wiele  dni  Festus  proponowany  król  sprawa  Pawłowski  mówi  jest  człowiek  opuszczony  Felix  w  więzy
Dz 25:14 G1161 G5613 G1304 G1563 G4119 G2250 G5347 G0394 G0935 G2596 G3972 G3004 G2076 G0435 G2641 G5259 G1198 G1198
Dz 25:15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾿ αὐτοῦ καταδίκην·                                          
Dz 25:15 peri\ ou(= genome/nou mou ei)s *(ieroso/luma e)nefa/nisan oi( a)rCHierei=s kai\ oi( presbu/teroi tO=n *)ioudai/On, ai)tou/menoi kat' au)tou= katadi/kEn:
Dz 25:15 peri hu genomenu mu eis hierosolyma enefanisan hoi arCHiereis kai hoi presbyteroi tOn iudaiOn, aitumenoi kat' autu katadikEn:
Dz 25:15 p--------- rr----gsm- v--ampgsm- rp----gs-- p--------- n-----apn- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gpm- a-----gpm- v--pmpnpm- p--------- rp----gsm- n-----asf-
Dz 25:15 G4012 G3739 G1096 G3450 G1519 G2414 G1718 G3588 G0749 G2532 G3588 G4245 G3588 G2453 G0154 G2596 G0846 G1349
Dz 25:15 Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi Żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego.
Dz 25:15
Dz 25:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:15
Dz 25:15  w  kogo  w  kadencji  w  Jerozolima  były  kapłanów  i  starszych  Żydowski  wymagający  przekonanie  jego  jego
Dz 25:15 G4012 G3739 G1096 G1096 G1519 G2414 G1718 G0749 G2532 G4245 G2453 G0154 G1349 G0846 G2596
Dz 25:16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος.                        
Dz 25:16 pro\s ou(\s a)pekri/TEn o(/ti ou)k e)/stin e)/Tos *(rOmai/ois CHari/DZesTai/ tina a)/nTrOpon pri\n E)\ o( katEgorou/menos kata\ pro/sOpon e)/CHoi tou\s katEgo/rous to/pon te a)pologi/as la/boi peri\ tou= e)gklE/matos.
Dz 25:16 pros hus apekriTEn hoti uk estin eTos rOmaiois CHariDZesTai tina anTrOpon prin E ho katEgorumenos kata prosOpon eCHoi tus katEgorus topon te apologias laboi peri tu eNklEmatos.
Dz 25:16 p--------- rr----apm- v-1api-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsn- a-----dpm- v--pmn---- ri----asm- n-----asm- d--------- c--------- ra----nsm- v--pppnsm- p--------- n-----asn- v-3pao-s-- ra----apm- n-----apm- n-----asm- c--------- n-----gsf- v-3aao-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 25:16 G4314 G3739 G0611 G3754 G3756 G2076 G1485 G4514 G5483 G5100 G0444 G4250 G2228 G3588 G2723 G2596 G4383 G2192 G3588 G2725 G5117 G5037 G0627 G2983 G4012 G3588 G1462
Dz 25:16 Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami.
Dz 25:16
Dz 25:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:16
Dz 25:16  odpowiedzi  ich  Romans  nie  nie  zwyczaj  problem  kilka  Prawa  w  śmierć  przed  niż  oskarżony  będzie  mieć  Prokuratorów  obecny  obecny  będzie  wolność  bronić  v.  opłat
Dz 25:16 G0611 G3739 G4514 G2076 G3756 G1485 G5483 G5100 G0444 G1519 G0684 G4250 G2228 G2723 G2192 G2192 G2725 G2596 G4383 G2983 G5117 G0627 G4012 G1462
Dz 25:17 συνελθόντων οὖν [αὐτῶν] ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα·                                            
Dz 25:17 sunelTo/ntOn ou)=n [au)tO=n] e)nTa/de a)nabolE\n mEdemi/an poiEsa/menos tE=| e(XE=s kaTi/sas e)pi\ tou= bE/matos e)ke/leusa a)CHTE=nai to\n a)/ndra:
Dz 25:17 synelTontOn un [autOn] enTade anabolEn mEdemian poiEsamenos tE heXEs kaTisas epi tu bEmatos ekeleusa aCHTEnai ton andra:
Dz 25:17 v--aapgpm- c--------- rp----gpm- d--------- n-----asf- a-----asf- v--ampnsm- ra----dsf- d--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-1aai-s-- v--apn---- ra----asm- n-----asm-
Dz 25:17 G4905 G3767 G0846 G1759 G0311 G3367 G4160 G3588 G1836 G2523 G1909 G3588 G0968 G2753 G0071 G3588 G0435
Dz 25:17 A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka.
Dz 25:17
Dz 25:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:17
Dz 25:17  zaś  one  przyszedł  tutaj  bez  wszystko  opóźnienie  w  inny  dzień  sob  w  Sądowy  miejsce  rozkazał  prowadzić  dodanie  Prawa
Dz 25:17 G3767 G0846 G4905 G1759 G4160 G3367 G0311 G1836 G1836 G1836 G2523 G1909 G0968 G0968 G2753 G0071 G3588 G0435
Dz 25:18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν,                                                      
Dz 25:18 peri\ ou(= staTe/ntes oi( katE/goroi ou)demi/an ai)ti/an e)/feron O(=n e)gO\ u(peno/oun ponErO=n,
Dz 25:18 peri hu staTentes hoi katEgoroi udemian aitian eferon hOn egO hypenoun ponErOn,
Dz 25:18 p--------- rr----gsm- v--appnpm- ra----npm- n-----npm- a-----asf- n-----asf- v-3iai-p-- rr----gpn- rp----ns-- v-1iai-s-- a-----gpn-
Dz 25:18 G4012 G3739 G2476 G3588 G2725 G3762 G0156 G5342 G3739 G1473 G5282 G4190
Dz 25:18 Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem.
Dz 25:18
Dz 25:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:18
Dz 25:18  Crowded rundy  jego  prokuratorów  przedstawione  ani  jeden  opłat  co  Ja  przypuszczalny
Dz 25:18 G2476 G3739 G2725 G2018 G3762 G3762 G0156 G3739 G1473 G5282
Dz 25:19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν Παῦλος ζῆν.                                      
Dz 25:19 DZEtE/mata de/ tina peri\ tE=s i)di/as deisidaimoni/as ei)=CHon pro\s au)to\n kai\ peri/ tinos *)iEsou= teTnEko/tos, o(\n e)/fasken o( *pau=los DZE=n.
Dz 25:19 DZEtEmata de tina peri tEs idias deisidaimonias eiCHon pros auton kai peri tinos iEsu teTnEkotos, hon efasken ho paulos DZEn.
Dz 25:19 n-----apn- c--------- ri----apn- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-3iai-p-- p--------- rp----asm- c--------- p--------- ri----gsm- n-----gsm- v--xapgsm- rr----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--pan----
Dz 25:19 G2213 G1161 G5100 G4012 G3588 G2398 G1175 G2192 G4314 G0846 G2532 G4012 G5100 G2424 G2348 G3739 G5335 G3588 G3972 G2198
Dz 25:19 Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
Dz 25:19
Dz 25:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:19
Dz 25:19  ale  miał  kilka  sporów  z  go  na  ich  Przesąd  i  o  że  Jezus  martwy  Kogo  Paul  twierdził,  żywy
Dz 25:19 G1161 G2192 G5100 G2213 G4314 G0846 G4012 G2398 G1175 G2532 G4012 G5100 G2424 G2348 G3739 G3972 G5335 G2198
Dz 25:20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων.                                            
Dz 25:20 a)porou/menos de\ e)gO\ tE\n peri\ tou/tOn DZE/tEsin e)/legon ei) bou/loito poreu/esTai ei)s *(ieroso/luma ka)kei= kri/nesTai peri\ tou/tOn.
Dz 25:20 aporumenos de egO tEn peri tutOn DZEtEsin elegon ei buloito poreuesTai eis hierosolyma kakei krinesTai peri tutOn.
Dz 25:20 v--pmpnsm- c--------- rp----ns-- ra----asf- p--------- rd----gpn- n-----asf- v-1iai-s-- x--------- v-3pmo-s-- v--pmn---- p--------- n-----apn- c--------- v--ppn---- p--------- rd----gpn-
Dz 25:20 G0639 G1161 G1473 G3588 G4012 G5130 G2214 G3004 G1487 G1014 G4198 G1519 G2414 G2546 G2919 G4012 G5130
Dz 25:20 Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach.
Dz 25:20
Dz 25:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:20
Dz 25:20  I dlatego  w  decyzja  to  pytanie  Ja  powiedział  chce  czy  iść  w  Jerozolima  tam  być  wypróbowany  w  To
Dz 25:20 G0639 G1519 G4012 G5127 G2214 G1473 G3004 G1014 G1487 G4198 G1519 G2419 G2546 G2919 G2919 G4012 G5130
Dz 25:21 τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.                                      
Dz 25:21 tou= de\ *pau/lou e)pikalesame/nou tErETE=nai au)to\n ei)s tE\n tou= *sebastou= dia/gnOsin, e)ke/leusa tErei=sTai au)to\n e(/Os ou(= a)nape/mPSO au)to\n pro\s *kai/sara.
Dz 25:21 tu de paulu epikalesamenu tErETEnai auton eis tEn tu sebastu diagnOsin, ekeleusa tEreisTai auton heOs hu anapemPSO auton pros kaisara.
Dz 25:21 ra----gsm- c--------- n-----gsm- v--ampgsm- v--apn---- rp----asm- p--------- ra----asf- ra----gsm- a-----gsm- n-----asf- v-1aai-s-- v--ppn---- rp----asm- p--------- rr----gsm- v-1aas-s-- rp----asm- p--------- n-----asm-
Dz 25:21 G3588 G1161 G3972 G1941 G5083 G0846 G1519 G3588 G3588 G4575 G1233 G2753 G5083 G0846 G2193 G3757 G0375 G0846 G4314 G2541
Dz 25:21 Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.
Dz 25:21
Dz 25:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:21
Dz 25:21  Ale  Paul  wymagane  na  był  w  przegląd  Augusta  sortowane  zawierać  jego  pod  okręgu  do  tych  następnie  jako  wysłać  jego  do  Cezar
Dz 25:21 G1161 G3972 G1941 G5083 G5083 G1519 G1233 G4575 G2753 G5083 G0846 G5083 G5083 G2193 G2193 G2193 G2193 G3992 G0846 G4314 G2541
Dz 25:22 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.                                                
Dz 25:22 *)agri/ppas de\ pro\s to\n *fE=ston, *)eboulo/mEn kai\ au)to\s tou= a)nTrO/pou a)kou=sai. *au)/rion, fEsi/n, a)kou/sE| au)tou=.
Dz 25:22 agrippas de pros ton fEston, ebulomEn kai autos tu anTrOpu akusai. aurion, fEsin, akusE autu.
Dz 25:22 n-----nsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-1imi-s-- d--------- rp----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- d--------- v-3pai-s-- v-2fmi-s-- rp----gsm-
Dz 25:22 G0067 G1161 G4314 G3588 G5347 G1014 G2532 G0846 G3588 G0444 G0191 G0839 G5346 G0191 G0846
Dz 25:22 Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka - /powiedział/ Agryppa do Festusa. /A on/ odpowiedział: Jutro go usłyszysz.
Dz 25:22
Dz 25:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:22
Dz 25:22  Agryppa  zaś  powiedział  Festus  jak  i  Ja  słuchać  to  Prawa  Jutro  zaś  odpowiedzi  słyszeć  jego
Dz 25:22 G0067 G1161 G5346 G5347 G1014 G2532 G0846 G0191 G3588 G0444 G0839 G1161 G5346 G0191 G0846
Dz 25:23 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾿ ἐξοχὴν τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος.          
Dz 25:23 *tE=| ou)=n e)pau/rion e)lTo/ntos tou= *)agri/ppa kai\ tE=s *berni/kEs meta\ pollE=s fantasi/as kai\ ei)selTo/ntOn ei)s to\ a)kroatE/rion su/n te CHilia/rCHois kai\ a)ndra/sin toi=s kat' e)XoCHE\n tE=s po/leOs, kai\ keleu/santos tou= *fE/stou E)/CHTE o( *pau=los.
Dz 25:23 tE un epaurion elTontos tu agrippa kai tEs bernikEs meta pollEs fantasias kai eiselTontOn eis to akroatErion syn te CHiliarCHois kai andrasin tois kat' eXoCHEn tEs poleOs, kai keleusantos tu fEstu ECHTE ho paulos.
Dz 25:23 ra----dsf- c--------- d--------- v--aapgsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapgpm- p--------- ra----asn- n-----asn- p--------- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm- ra----dpm- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapgsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Dz 25:23 G3588 G3767 G1887 G2064 G3588 G0067 G2532 G3588 G0959 G3326 G4183 G5325 G2532 G1525 G1519 G3588 G0201 G4862 G5037 G5506 G2532 G0435 G3588 G2596 G1851 G3588 G4172 G2532 G2753 G3588 G5347 G0071 G3588 G3972
Dz 25:23 Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najwybitniejszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła.
Dz 25:23
Dz 25:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:23
Dz 25:23  W  inny  dzień  kiedy  Agryppa  i  Bernice  przyszedł  z  wielki  przepych  i  włączone  w  sądowy  Dom  z  z  tysiące  i  Szlachta  obywateli  obywateli  na  zamówień  Festa  dany  był  Paul
Dz 25:23 G1887 G1887 G1887 G3767 G0067 G2532 G0959 G2064 G3326 G4183 G5325 G2532 G1525 G1519 G0201 G0201 G4862 G5037 G5506 G2532 G1851 G0435 G4172 G2753 G2753 G5347 G0071 G0071 G3972
Dz 25:24 καί φησιν Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι.          
Dz 25:24 kai/ fEsin o( *fE=stos, *)agri/ppa basileu= kai\ pa/ntes oi( sumparo/ntes E(mi=n a)/ndres, TeOrei=te tou=ton peri\ ou(= a(/pan to\ plE=Tos tO=n *)ioudai/On e)ne/tuCHo/n moi e)/n te *(ierosolu/mois kai\ e)nTa/de, boO=ntes mE\ dei=n au)to\n DZE=n mEke/ti.
Dz 25:24 kai fEsin ho fEstos, agrippa basileu kai pantes hoi symparontes hEmin andres, TeOreite tuton peri hu hapan to plETos tOn iudaiOn enetyCHon moi en te hierosolymois kai enTade, boOntes mE dein auton DZEn mEketi.
Dz 25:24 c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- n-----vsm- c--------- a-----vpm- ra----vpm- v--papvpm- rp----dp-- n-----vpm- v-2pai-p-- rd----asm- p--------- rr----gsm- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-p-- rp----ds-- p--------- c--------- n-----dpn- c--------- d--------- v--papnpm- d--------- v--pan---- rp----asm- v--pan---- d---------
Dz 25:24 G2532 G5346 G3588 G5347 G0067 G0935 G2532 G3956 G3588 G4840 G2254 G0435 G2334 G5126 G4012 G3739 G0537 G3588 G4128 G3588 G2453 G1793 G3427 G1722 G5037 G2414 G2532 G1759 G0994 G3361 G1163 G0846 G2198 G3371
Dz 25:24 Królu Agryppo - przemówił Festus - i wszyscy tutaj obecni! Widzicie tego, z powodu którego nachodziło mnie mnóstwo Żydów zarówno w Jerozolimie, jak tutaj, wołając, że nie powinien on żyć dłużej.
Dz 25:24
Dz 25:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:24
Dz 25:24  I  powiedział  Festus  król  Agryppa  i  wszystko  obecnych  nas  Mężczyzn  zobaczyć  dodanie  v.  kogo  wszystko  wiele  Żydów  rozpoczęte  mnie  w  Jerozolima  i  tutaj  krzyczeć  nie  powinien  więcej  na żywo
Dz 25:24 G2532 G5346 G5347 G0935 G0067 G2532 G3956 G4840 G2254 G0435 G2334 G5126 G4012 G3739 G3956 G4128 G2453 G1793 G3427 G1722 G2414 G2532 G1759 G1916 G3361 G1163 G3371 G2198
Dz 25:25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι, αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα πέμπειν.                                              
Dz 25:25 e)gO\ de\ katelabo/mEn mEde\n a)/Xion au)to\n Tana/tou pepraCHe/nai, au)tou= de\ tou/tou e)pikalesame/nou to\n *sebasto\n e)/krina pe/mpein.
Dz 25:25 egO de katelabomEn mEden aXion auton Tanatu pepraCHenai, autu de tutu epikalesamenu ton sebaston ekrina pempein.
Dz 25:25 rp----ns-- c--------- v-1ami-s-- a-----asn- a-----asn- rp----asm- n-----gsm- v--xan---- rp----gsm- c--------- rd----gsm- v--ampgsm- ra----asm- a-----asm- v-1aai-s-- v--pan----
Dz 25:25 G1473 G1161 G2638 G3367 G0514 G0846 G2288 G4238 G0846 G1161 G5127 G1941 G3588 G4575 G2919 G3992
Dz 25:25 Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic podpadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do Najdostojniejszego, postanowiłem go odesłać.
Dz 25:25
Dz 25:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:25
Dz 25:25  Ale  Ja  znalezionych  wykonane  nic  Przyzwoity  śmierć  i  się  wymagane  statków  Sierpień  rozwiązany  wysłać  jego
Dz 25:25 G1161 G1473 G2638 G4238 G3367 G0514 G2288 G2532 G0846 G5127 G1941 G4575 G2919 G3992 G0846
Dz 25:26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾿ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω·                        
Dz 25:26 peri\ ou(= a)sfale/s ti gra/PSai tO=| kuri/O| ou)k e)/CHO: dio\ proE/gagon au)to\n e)f' u(mO=n kai\ ma/lista e)pi\ sou=, basileu= *)agri/ppa, o(/pOs tE=s a)nakri/seOs genome/nEs sCHO= ti/ gra/PSO:
Dz 25:26 peri hu asfales ti graPSai tO kyriO uk eCHO: dio proEgagon auton ef' ymOn kai malista epi su, basileu agrippa, hopOs tEs anakriseOs genomenEs sCHO ti graPSO:
Dz 25:26 p--------- rr----gsm- a-----asn- ri----asn- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-1pai-s-- c--------- v-1aai-s-- rp----asm- p--------- rp----gp-- c--------- d--------- p--------- rp----gs-- n-----vsm- n-----vsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v--ampgsf- v-1aas-s-- ri----asn- v-1aas-s--
Dz 25:26 G4012 G3739 G0804 G5100 G1125 G3588 G2962 G3756 G2192 G1352 G4254 G0846 G1909 G5216 G2532 G3122 G1909 G4675 G0935 G0067 G3704 G3588 G0351 G1096 G2192 G5100 G1125
Dz 25:26 Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w jego sprawie, dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
Dz 25:26
Dz 25:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:26
Dz 25:26  nie  mieć  nic  prawdziwy  pisać  o  To  Suwerenny  zatem  doprowadziły  jego  przed  ty, wy  i  zwłaszcza  przed  ty, wy  król  Agryppa  tak  na  biorąc pod uwagę  był  mnie  że  pisać
Dz 25:26 G3756 G2192 G5100 G0804 G1125 G4012 G3739 G2962 G1352 G4254 G0846 G1909 G5216 G2532 G3122 G1909 G4675 G0935 G0067 G3704 G1096 G0351 G2192 G2192 G5100 G1125
Dz 25:27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ᾿ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι.                                                    
Dz 25:27 a)/logon ga/r moi dokei= pe/mponta de/smion mE\ kai\ ta\s kat' au)tou= ai)ti/as sEma=nai.
Dz 25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mE kai tas kat' autu aitias sEmanai.
Dz 25:27 a-----nsn- c--------- rp----ds-- v-3pai-s-- v--papasm- n-----asm- d--------- d--------- ra----apf- p--------- rp----gsm- n-----apf- v--aan----
Dz 25:27 G0249 G1063 G3427 G1380 G3992 G1198 G3361 G2532 G3588 G2596 G0846 G0156 G4591
Dz 25:27 Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów.
Dz 25:27
Dz 25:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 25:27
Dz 25:27  Dla  mnie  wydaje się,  nierozsądny  wysłać  więzień  i  nie  show  opłat  w  to
Dz 25:27 G1063 G3427 G1380 G0249 G3992 G1198 G2532 G3361 G4591 G0156 G2596 G0846
Copyright by Cezary Podolski