Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz25      do_str_głównej      do_Dz27      
Dz 26:1 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν. τότε Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο,                                          
Dz 26:1 *)agri/ppas de\ pro\s to\n *pau=lon e)/fE, *)epitre/petai/ soi peri\ seautou= le/gein. to/te o( *pau=los e)ktei/nas tE\n CHei=ra a)pelogei=to,
Dz 26:1 agrippas de pros ton paulon efE, epitrepetai soi peri seautu legein. tote ho paulos ekteinas tEn CHeira apelogeito,
Dz 26:1 n-----nsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- v-3ppi-s-- rp----ds-- p--------- rp----gsm- v--pan---- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- v-3imi-s--
Dz 26:1 G0067 G1161 G4314 G3588 G3972 G5346 G2010 G4671 G4012 G4572 G3004 G5119 G3588 G3972 G1614 G3588 G5495 G0626
Dz 26:1 Wolno ci mówić w swojej obronie - powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną:
Dz 26:1
Dz 26:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:1
Dz 26:1  Agryppa  powiedział  Paul  dozwolony  ty, wy  mówić  dla  się  Następnie  Paul  naciągnięty  ręka  był  mówić  w  ochrona
Dz 26:1 G0067 G5346 G3972 G2010 G4671 G3004 G5228 G4572 G5119 G3972 G1614 G5495 G0626 G0626 G0626 G0626
Dz 26:2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,                                              
Dz 26:2 *peri\ pa/ntOn O(=n e)gkalou=mai u(po\ *)ioudai/On, basileu= *)agri/ppa, E(/gEmai e)mauto\n maka/rion e)pi\ sou= me/llOn sE/meron a)pologei=sTai,
Dz 26:2 peri pantOn hOn eNkalumai hypo iudaiOn, basileu agrippa, hEgEmai emauton makarion epi su mellOn sEmeron apologeisTai,
Dz 26:2 p--------- a-----gpn- rr----gpn- v-1ppi-s-- p--------- a-----gpm- n-----vsm- n-----vsm- v-1xmi-s-- rp----asm- a-----asm- p--------- rp----gs-- v--papnsm- d--------- v--pmn----
Dz 26:2 G4012 G3956 G3739 G1458 G5259 G2453 G0935 G0067 G2233 G1683 G3107 G1909 G4675 G3195 G4594 G0626
Dz 26:2 Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają mi Żydzi, przed tobą, królu Agryppo,
Dz 26:2
Dz 26:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:2
Dz 26:2  król  Agryppa  czcić  się  szczęśliwy  dzisiaj  Ja  bronić  przed  ciebie  w  wszystko  niż  oskarżać  Judea
Dz 26:2 G0935 G0067 G2233 G1683 G3107 G4594 G3195 G0626 G1909 G4675 G4012 G3956 G3739 G1458 G2453
Dz 26:3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.                                            
Dz 26:3 ma/lista gnO/stEn o)/nta se pa/ntOn tO=n kata\ *)ioudai/ous e)TO=n te kai\ DZEtEma/tOn: dio\ de/omai makroTu/mOs a)kou=sai/ mou.
Dz 26:3 malista gnOstEn onta se pantOn tOn kata iudaius eTOn te kai DZEtEmatOn: dio deomai makroTymOs akusai mu.
Dz 26:3 d--------- n-----asm- v--papasm- rp----as-- a-----gpn- ra----gpn- p--------- a-----apm- n-----gpn- c--------- c--------- n-----gpn- c--------- v-1pmi-s-- d--------- v--aan---- rp----gs--
Dz 26:3 G3122 G1109 G5607 G4571 G3956 G3588 G2596 G2453 G1485 G5037 G2532 G2213 G1352 G1189 G3116 G0191 G3450
Dz 26:3 który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i spory Żydów. Dlatego proszę, wysłuchaj mnie cierpliwie.
Dz 26:3
Dz 26:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:3
Dz 26:3  tak  więcej  ty, wy  wiedzieć  wiedzieć  wszystko  celnych  i  kontrowersyjny  opinia  Żydów  Zatem  zapytać  ty, wy  słuchać  mnie  hojnie
Dz 26:3 G3122 G3122 G4571 G1109 G5607 G3956 G1485 G2532 G2213 G2213 G2453 G1352 G1189 G4675 G0191 G3450 G3116
Dz 26:4 Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου [τὴν] ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες [οἱ] Ἰουδαῖοι,                                
Dz 26:4 *tE\n me\n ou)=n bi/Osi/n mou [tE\n] e)k neo/tEtos tE\n a)p' a)rCHE=s genome/nEn e)n tO=| e)/Tnei mou e)/n te *(ierosolu/mois i)/sasi pa/ntes [oi(] *)ioudai=oi,
Dz 26:4 tEn men un biOsin mu [tEn] ek neotEtos tEn ap' arCHEs genomenEn en tO eTnei mu en te hierosolymois isasi pantes [hoi] iudaioi,
Dz 26:4 ra----asf- c--------- c--------- n-----asf- rp----gs-- ra----asf- p--------- n-----gsf- ra----asf- p--------- n-----gsf- v--ampasf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- p--------- c--------- n-----dpn- v-3xai-p-- a-----npm- ra----npm- a-----npm-
Dz 26:4 G3588 G3303 G3767 G0981 G3450 G3588 G1537 G3503 G3588 G0575 G0746 G1096 G1722 G3588 G1484 G3450 G1722 G5037 G2414 G1492 G3956 G3588 G2453
Dz 26:4 Wszyscy Żydzi znają moje życie. Od początku upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie.
Dz 26:4
Dz 26:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:4
Dz 26:4  Życie  mój  z  młodzież  który  pierwszy  pierwszy  wypalonego  między  Osoby  mój  w  Jerozolima  wiedzieć  wszystko  Judea
Dz 26:4 G0981 G3450 G1537 G3503 G3588 G0575 G0746 G1096 G1722 G2414 G3450 G1722 G2414 G2467 G3956 G2453
Dz 26:5 προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος.                                              
Dz 26:5 proginO/skonte/s me a)/nOTen, e)a\n Te/lOsi marturei=n, o(/ti kata\ tE\n a)kribesta/tEn ai(/resin tE=s E(mete/ras TrEskei/as e)/DZEsa *farisai=os.
Dz 26:5 proginOskontes me anOTen, ean TelOsi martyrein, hoti kata tEn akribestatEn hairesin tEs hEmeteras TrEskeias eDZEsa farisaios.
Dz 26:5 v--papnpm- rp----as-- d--------- c--------- v-3pas-p-- v--pan---- c--------- p--------- ra----asf- a-----asfs n-----asf- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-1aai-s-- n-----nsm-
Dz 26:5 G4267 G3165 G0509 G1437 G2309 G3140 G3754 G2596 G3588 G0196 G0139 G3588 G2251 G2356 G2198 G5330
Dz 26:5 Wiedzą o mnie od dawna - gdybyż chcieli zaświadczyć! - że żyłem według /zasad/ najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.
Dz 26:5
Dz 26:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:5
Dz 26:5  dawno temu  wiedzieć  mnie  jeśli  potrzeba  dowód  że  żył  Faryzeusz  na  ścisły  nasz  religia  nauczanie
Dz 26:5 G0509 G4267 G3165 G1437 G2309 G3140 G3754 G2198 G5330 G2596 G0196 G2251 G2356 G0139
Dz 26:6 καὶ νῦν ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,                                              
Dz 26:6 kai\ nu=n e)p' e)lpi/di tE=s ei)s tou\s pate/ras E(mO=n e)paggeli/as genome/nEs u(po\ tou= Teou= e(/stEka krino/menos,
Dz 26:6 kai nyn ep' elpidi tEs eis tus pateras hEmOn epaNgelias genomenEs hypo tu Teu hestEka krinomenos,
Dz 26:6 c--------- d--------- p--------- n-----dsf- ra----gsf- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- n-----gsf- v--ampgsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1xai-s-- v--pppnsm-
Dz 26:6 G2532 G3568 G1909 G1680 G3588 G1519 G3588 G3962 G2257 G1860 G1096 G5259 G3588 G2316 G2476 G2919
Dz 26:6 A teraz stoję przed sądem, gdyż spodziewam się obietnicy, danej przez Boga ojcom naszym,
Dz 26:6
Dz 26:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:6
Dz 26:6  I  teraz  stoisko  sąd  dla  nadzieja  obietnica  to  z  Bóg  ojców
Dz 26:6 G2532 G3568 G2476 G2919 G1909 G1680 G1860 G1096 G5259 G2316 G4314
Dz 26:7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ.                                      
Dz 26:7 ei)s E(\n to\ dOdeka/fulon E(mO=n e)n e)ktenei/a| nu/kta kai\ E(me/ran latreu=on e)lpi/DZei katantE=sai: peri\ E(=s e)lpi/dos e)gkalou=mai u(po\ *)ioudai/On, basileu=.
Dz 26:7 eis hEn to dOdekafylon hEmOn en ekteneia nykta kai hEmeran latreuon elpiDZei katantEsai: peri hEs elpidos eNkalumai hypo iudaiOn, basileu.
Dz 26:7 p--------- rr----asf- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- p--------- n-----dsf- n-----asf- c--------- n-----asf- v--papnsn- v-3pai-s-- v--aan---- p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-1ppi-s-- p--------- a-----gpm- n-----vsm-
Dz 26:7 G1519 G3739 G3588 G1429 G2257 G1722 G1616 G3571 G2532 G2250 G3000 G1679 G2658 G4012 G3739 G1680 G1458 G5259 G2453 G0935
Dz 26:7 której spełnienia ma nadzieję doczekać się dwanaście naszych pokoleń, służących Bogu wytrwale we dnie i w nocy. Z powodu tej nadziei, królu, oskarżyli mnie Żydzi.
Dz 26:7
Dz 26:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:7
Dz 26:7  kogo  nadzieja  zobaczyć  nasz  dwanaście  plemiona  pilnie  pilnie  obsługujących  dzień  i  noc  Dla  że  nadzieja  król  Agryppa  oskarżać  Judea
Dz 26:7 G3739 G1679 G2658 G2257 G1429 G1429 G1616 G1722 G3000 G2250 G2532 G3571 G4012 G3739 G1680 G0935 G0067 G1458 G2453
Dz 26:8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾿ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;                                                          
Dz 26:8 ti/ a)/piston kri/netai par' u(mi=n ei) o( Teo\s nekrou\s e)gei/rei;
Dz 26:8 ti apiston krinetai par' ymin ei ho Teos nekrus egeirei;
Dz 26:8 ri----asn- a-----nsn- v-3ppi-s-- p--------- rp----dp-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----apm- v-3pai-s--
Dz 26:8 G5101 G0571 G2919 G3844 G5213 G1487 G3588 G2316 G3498 G1453
Dz 26:8 Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg wskrzesza umarłych?
Dz 26:8
Dz 26:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:8
Dz 26:8  Że  ty, wy  niewiarygodny  mówicie  że  Bóg  wskrzesza  martwy
Dz 26:8 G5101 G5213 G0571 G2919 G1487 G2316 G1453 G3498
Dz 26:9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι·                                                
Dz 26:9 e)gO\ me\n ou)=n e)/doXa e)mautO=| pro\s to\ o)/noma *)iEsou= tou= *naDZOrai/ou dei=n polla\ e)nanti/a pra=Xai:
Dz 26:9 egO men un edoXa emautO pros to onoma iEsu tu naDZOraiu dein polla enantia praXai:
Dz 26:9 rp----ns-- c--------- c--------- v-1aai-s-- rp----dsm- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- a-----apn- a-----apn- v--aan----
Dz 26:9 G1473 G3303 G3767 G1380 G1683 G4314 G3588 G3686 G2424 G3588 G3480 G1163 G4183 G1727 G4238
Dz 26:9 Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka.
Dz 26:9
Dz 26:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:9
Dz 26:9  Prawdziwy  Prawdziwy  Ja  Ja  myśl  powinien  wiele  akt  v.  nazwa  Jezus  Nazareth
Dz 26:9 G3303 G3767 G1473 G1683 G1380 G1163 G4183 G4238 G1727 G3686 G2424 G3480
Dz 26:10 καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον,                            
Dz 26:10 o(\ kai\ e)poi/Esa e)n *(ierosolu/mois, kai\ pollou/s te tO=n a(gi/On e)gO\ e)n fulakai=s kate/kleisa tE\n para\ tO=n a)rCHiere/On e)Xousi/an labO/n, a)nairoume/nOn te au)tO=n katE/negka PSE=fon,
Dz 26:10 ho kai epoiEsa en hierosolymois, kai pollus te tOn hagiOn egO en fylakais katekleisa tEn para tOn arCHiereOn eXusian labOn, anairumenOn te autOn katEneNka PSEfon,
Dz 26:10 rr----asn- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----dpn- c--------- a-----apm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- rp----ns-- p--------- n-----dpf- v-1aai-s-- ra----asf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----asf- v--aapnsm- v--pppgpm- c--------- rp----gpm- v-1aai-s-- n-----asf-
Dz 26:10 G3739 G2532 G4160 G1722 G2414 G2532 G4183 G5037 G3588 G0040 G1473 G1722 G5438 G2623 G3588 G3844 G3588 G0749 G1849 G2983 G0337 G5037 G0846 G2702 G5586
Dz 26:10 Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć,
Dz 26:10
Dz 26:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:10
Dz 26:10  To  i  nie  w  Jerozolima  otrzymane  moc  z  kapłanów  Ja  wiele  Świętych  zawartej  więzienie  i  zabity  ich  wniesiony  głos
Dz 26:10 G3739 G2532 G4160 G1722 G2414 G2983 G1849 G3844 G0749 G1473 G4183 G0040 G2623 G5438 G5037 G0337 G0846 G2702 G5586
Dz 26:11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.                                    
Dz 26:11 kai\ kata\ pa/sas ta\s sunagOga\s polla/kis timOrO=n au)tou\s E)na/gkaDZon blasfEmei=n, perissO=s te e)mmaino/menos au)toi=s e)di/Okon e(/Os kai\ ei)s ta\s e)/XO po/leis.
Dz 26:11 kai kata pasas tas synagOgas pollakis timOrOn autus EnaNkaDZon blasfEmein, perissOs te emmainomenos autois ediOkon heOs kai eis tas eXO poleis.
Dz 26:11 c--------- p--------- a-----apf- ra----apf- n-----apf- d--------- v--papnsm- rp----apm- v-1iai-s-- v--pan---- d--------- c--------- v--pmpnsm- rp----dpm- v-1iai-s-- p--------- d--------- p--------- ra----apf- d--------- n-----apf-
Dz 26:11 G2532 G2596 G3956 G3588 G4864 G4178 G5097 G0846 G0315 G0987 G4057 G5037 G1693 G0846 G1377 G2193 G2532 G1519 G3588 G1854 G4172
Dz 26:11 i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach.
Dz 26:11
Dz 26:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:11
Dz 26:11  i  na  wszystko  synagogi  wiele razy  udręczeni  ich  przymusowej  ubliżać  i  nadmierny  ich  wściekłość  realizowane  nawet  i  w  innych  miasta
Dz 26:11 G2532 G2596 G3956 G4864 G4178 G5097 G0846 G0315 G0987 G5037 G4057 G0846 G1693 G1377 G2193 G2532 G1519 G1854 G4172
Dz 26:12 Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾿ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων                                                    
Dz 26:12 *)en oi(=s poreuo/menos ei)s tE\n *damasko\n met' e)Xousi/as kai\ e)pitropE=s tE=s tO=n a)rCHiere/On
Dz 26:12 en hois poreuomenos eis tEn damaskon met' eXusias kai epitropEs tEs tOn arCHiereOn
Dz 26:12 p--------- rr----dpn- v--pmpnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsf- ra----gpm- n-----gpm-
Dz 26:12 G1722 G3739 G4198 G1519 G3588 G1154 G3326 G1849 G2532 G2011 G3588 G3588 G0749
Dz 26:12 Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów.
Dz 26:12
Dz 26:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:12
Dz 26:12  Dla  to  będzie  w  Damaszek  z  moc  i  żądanie  z  kapłanów
Dz 26:12 G1722 G3739 G4198 G1519 G1154 G3326 G1849 G2532 G2011 G3844 G0749
Dz 26:13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους·                                    
Dz 26:13 E(me/ras me/sEs kata\ tE\n o(do\n ei)=don, basileu=, ou)rano/Ten u(pe\r tE\n lampro/tEta tou= E(li/ou perila/mPSan me fO=s kai\ tou\s su\n e)moi\ poreuome/nous:
Dz 26:13 hEmeras mesEs kata tEn hodon eidon, basileu, uranoTen hyper tEn lamprotEta tu hEliu perilamPSan me fOs kai tus syn emoi poreuomenus:
Dz 26:13 n-----gsf- a-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- n-----vsm- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aapasn- rp----as-- n-----asn- c--------- ra----apm- p--------- rp----ds-- v--pmpapm-
Dz 26:13 G2250 G3319 G2596 G3588 G3598 G1492 G0935 G3771 G5228 G3588 G2987 G3588 G2246 G4034 G3165 G5457 G2532 G3588 G4862 G1698 G4198
Dz 26:13 W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży.
Dz 26:13
Dz 26:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:13
Dz 26:13  między  Dzień  w  droga  widziałem  Sire  niebo  światło  superior  Słoneczny  blask  świeci dokoła  mnie  i  marsz  z  Ja
Dz 26:13 G3319 G2250 G2596 G3598 G1492 G0935 G3771 G5457 G5228 G2246 G2987 G4034 G3165 G2532 G4198 G4862 G1698
Dz 26:14 πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.                            
Dz 26:14 pa/ntOn te katapeso/ntOn E(mO=n ei)s tE\n gE=n E)/kousa fOnE\n le/gousan pro/s me tE=| *(ebrai/+di diale/ktO|, *saou\l *saou/l, ti/ me diO/keis; sklEro/n soi pro\s ke/ntra lakti/DZein.
Dz 26:14 pantOn te katapesontOn hEmOn eis tEn gEn Ekusa fOnEn legusan pros me tE hebra+idi dialektO, saul saul, ti me diOkeis; sklEron soi pros kentra laktiDZein.
Dz 26:14 a-----gpm- c--------- v--aapgpm- rp----gp-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- n-----asf- v--papasf- p--------- rp----as-- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- n-----vsm- n-----vsm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s-- a-----nsn- rp----ds-- p--------- n-----apn- v--pan----
Dz 26:14 G3956 G5037 G2667 G2257 G1519 G3588 G1093 G0191 G5456 G3004 G4314 G3165 G3588 G1446 G1258 G4549 G4549 G5101 G3165 G1377 G4642 G4671 G4314 G2759 G2979
Dz 26:14 Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi.
Dz 26:14
Dz 26:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:14
Dz 26:14  Wszystko  my  spadły  w  ziemia  słyszałem  głos  powiedzenie  mnie  Żydowski  język  Saul  Saul  że  prześladować  Mnie  Trudny  ty, wy  iść  v.  ukłucia
Dz 26:14 G3956 G2257 G2667 G1519 G1093 G0191 G5456 G2980 G3165 G1446 G1258 G4549 G4549 G5101 G1377 G3165 G4642 G4671 G2979 G4314 G2759
Dz 26:15 ἐγὼ δὲ εἶπα, Τίς εἶ, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.                                              
Dz 26:15 e)gO\ de\ ei)=pa, *ti/s ei)=, ku/rie; o( de\ ku/rios ei)=pen, *)egO/ ei)mi *)iEsou=s o(\n su\ diO/keis.
Dz 26:15 egO de eipa, tis ei, kyrie; ho de kyrios eipen, egO eimi iEsus hon sy diOkeis.
Dz 26:15 rp----ns-- c--------- v-1aai-s-- ri----nsm- v-2pai-s-- n-----vsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ns-- v-1pai-s-- n-----nsm- rr----asm- rp----ns-- v-2pai-s--
Dz 26:15 G1473 G1161 G2036 G5101 G1488 G2962 G3588 G1161 G2962 G2036 G1473 G1510 G2424 G3739 G4771 G1377
Dz 26:15 Kto jesteś, Panie? - zapytałem. A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
Dz 26:15
Dz 26:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:15
Dz 26:15  Ja  powiedział  kto  ty, wy  Władca  On  powiedział  Ja  Jezus  Kogo  ty, wy  prześladować
Dz 26:15 G1473 G2036 G5101 G1488 G2962 G1161 G2036 G1473 G2424 G3739 G4771 G1377
Dz 26:16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές [με] ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,                          
Dz 26:16 a)lla\ a)na/stETi kai\ stE=Ti e)pi\ tou\s po/das sou: ei)s tou=to ga\r O)/fTEn soi, proCHeiri/sasTai/ se u(pEre/tEn kai\ ma/rtura O(=n te ei)=de/s [me] O(=n te o)fTE/somai/ soi,
Dz 26:16 alla anastETi kai stETi epi tus podas su: eis tuto gar OfTEn soi, proCHeirisasTai se hypEretEn kai martyra hOn te eides [me] hOn te ofTEsomai soi,
Dz 26:16 c--------- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- p--------- rd----asn- c--------- v-1api-s-- rp----ds-- v--amn---- rp----as-- n-----asm- c--------- n-----asm- rr----gpn- c--------- v-2aai-s-- rp----as-- rr----gpn- c--------- v-1fpi-s-- rp----ds--
Dz 26:16 G0235 G0450 G2532 G2476 G1909 G3588 G4228 G4675 G1519 G5124 G1063 G3700 G4671 G4400 G4571 G5257 G2532 G3144 G3739 G5037 G1492 G3165 G3739 G5037 G3700 G4671
Dz 26:16 Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię.
Dz 26:16
Dz 26:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:16
Dz 26:16  Ale  Powstać  i  Stoisko  w  stóp  twój  dla  dla  dodanie  był  ty, wy  umieścić  ty, wy  minister  i  świadek  dodanie  online  i  że  otwarte  ty, wy
Dz 26:16 G0235 G0450 G2532 G2476 G1909 G4228 G4675 G1063 G1519 G5124 G3700 G4671 G4400 G4571 G5257 G2532 G3144 G3739 G1492 G5037 G3739 G3700 G4671
Dz 26:17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε                                                  
Dz 26:17 e)Xairou/meno/s se e)k tou= laou= kai\ e)k tO=n e)TnO=n, ei)s ou(\s e)gO\ a)poste/llO se
Dz 26:17 eXairumenos se ek tu lau kai ek tOn eTnOn, eis hus egO apostellO se
Dz 26:17 v--pmpnsm- rp----as-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- p--------- rr----apm- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----as--
Dz 26:17 G1807 G4571 G1537 G3588 G2992 G2532 G1537 G3588 G1484 G1519 G3739 G1473 G0649 G4571
Dz 26:17 Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam,
Dz 26:17
Dz 26:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:17
Dz 26:17  wyeliminowanie  ty, wy  z  Osoby  i  Pogan  do  który  teraz  wysłać  ty, wy
Dz 26:17 G1807 G4571 G1537 G2992 G2532 G1484 G1519 G3739 G3568 G0649 G4571
Dz 26:18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.                
Dz 26:18 a)noi=Xai o)fTalmou\s au)tO=n, tou= e)pistre/PSai a)po\ sko/tous ei)s fO=s kai\ tE=s e)Xousi/as tou= *satana= e)pi\ to\n Teo/n, tou= labei=n au)tou\s a)/fesin a(martiO=n kai\ klE=ron e)n toi=s E(giasme/nois pi/stei tE=| ei)s e)me/.
Dz 26:18 anoiXai ofTalmus autOn, tu epistrePSai apo skotus eis fOs kai tEs eXusias tu satana epi ton Teon, tu labein autus afesin hamartiOn kai klEron en tois hEgiasmenois pistei tE eis eme.
Dz 26:18 v--aan---- n-----apm- rp----gpm- ra----gsn- v--aan---- p--------- n-----gsn- p--------- n-----asn- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- v--aan---- rp----apm- n-----asf- n-----gpf- c--------- n-----asm- p--------- ra----dpm- v--xppdpm- n-----dsf- ra----dsf- p--------- rp----as--
Dz 26:18 G0455 G3788 G0846 G3588 G1994 G0575 G4655 G1519 G5457 G2532 G3588 G1849 G3588 G4567 G1909 G3588 G2316 G3588 G2983 G0846 G0859 G0266 G2532 G2819 G1722 G3588 G0037 G4102 G3588 G1519 G1691
Dz 26:18 abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi.
Dz 26:18
Dz 26:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:18
Dz 26:18  otwarte  oczy  ich  zwrócił się  z  Ciemność  do  Oświetlenie  i  władze  Szatan  do  Bóg  wiara  w  Mnie  otrzymane  przebaczenie  grzech  i  partia  z  uświęcony
Dz 26:18 G0455 G3788 G0846 G1994 G0575 G4655 G1519 G5457 G2532 G1849 G4567 G1909 G2316 G4102 G1519 G1691 G2983 G0859 G0266 G2532 G2819 G1722 G0037
Dz 26:19 Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ,                                                            
Dz 26:19 *(/oTen, basileu= *)agri/ppa, ou)k e)geno/mEn a)peiTE\s tE=| ou)rani/O| o)ptasi/a|,
Dz 26:19 hoTen, basileu agrippa, uk egenomEn apeiTEs tE uraniO optasia,
Dz 26:19 c--------- n-----vsm- n-----vsm- d--------- v-1ami-s-- a-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
Dz 26:19 G3606 G0935 G0067 G3756 G1096 G0545 G3588 G3770 G3701
Dz 26:19 Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo.
Dz 26:19
Dz 26:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:19
Dz 26:19  Tak  król  Agryppa  nie  przeciwny  przeciwny  niebieski  wizja
Dz 26:19 G3606 G0935 G0067 G3756 G0545 G1096 G3770 G3701
Dz 26:20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ Ἱεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.                    
Dz 26:20 a)lla\ toi=s e)n *damaskO=| prO=to/n te kai\ *(ierosolu/mois, pa=sa/n te tE\n CHO/ran tE=s *)ioudai/as kai\ toi=s e)/Tnesin a)pE/ggellon metanoei=n kai\ e)pistre/fein e)pi\ to\n Teo/n, a)/Xia tE=s metanoi/as e)/rga pra/ssontas.
Dz 26:20 alla tois en damaskO prOton te kai hierosolymois, pasan te tEn CHOran tEs iudaias kai tois eTnesin apENgellon metanoein kai epistrefein epi ton Teon, aXia tEs metanoias erga prassontas.
Dz 26:20 c--------- ra----dpm- p--------- n-----dsf- a-----asn- c--------- c--------- n-----dpn- a-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----dpn- n-----dpn- v-1iai-s-- v--pan---- c--------- v--aan---- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- n-----apn- v--papapm-
Dz 26:20 G0235 G3588 G1722 G1154 G4412 G5037 G2532 G2414 G3956 G5037 G3588 G5561 G3588 G2449 G2532 G3588 G1484 G0518 G3340 G2532 G1994 G1909 G3588 G2316 G0514 G3588 G3341 G2041 G4238
Dz 26:20 Lecz nawoływałem najprzód mieszkanców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej, i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, i pełnili uczynki godne pokuty.
Dz 26:20
Dz 26:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:20
Dz 26:20  ale  pierwszy  mieszkańców  Damaszek  i  Jerozolima  następnie  wszystko  ziemia  Judea  i  Pogan  głosił  żałować  i  zwrócił się  do  Bóg  podejmowania  spraw  godny  skrucha
Dz 26:20 G0235 G4412 G1722 G1154 G2532 G2414 G5037 G3956 G5561 G2449 G2532 G1484 G0518 G3340 G2532 G1994 G1909 G2316 G4238 G2041 G0514 G3341
Dz 26:21 ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι [ὄντα] ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι.                                                        
Dz 26:21 e(/neka tou/tOn me *)ioudai=oi sullabo/menoi [o)/nta] e)n tO=| i(erO=| e)peirO=nto diaCHeiri/sasTai.
Dz 26:21 heneka tutOn me iudaioi syllabomenoi [onta] en tO hierO epeirOnto diaCHeirisasTai.
Dz 26:21 p--------- rd----gpn- rp----as-- a-----npm- v--ampnpm- v--papasm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3imi-p-- v--amn----
Dz 26:21 G1752 G5130 G3165 G2453 G4815 G1487 G1722 G3588 G2411 G3987 G1315
Dz 26:21 Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić.
Dz 26:21
Dz 26:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:21
Dz 26:21  Dla  to  zajętych  mnie  Judea  w  Świątynia  próby  oderwać się na kawałki
Dz 26:21 G1752 G5130 G4815 G3165 G2453 G1722 G2411 G3987 G1315
Dz 26:22 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς,                    
Dz 26:22 e)pikouri/as ou)=n tuCHO\n tE=s a)po\ tou= Teou= a)/CHri tE=s E(me/ras tau/tEs e(/stEka marturo/menos mikrO=| te kai\ mega/lO|, ou)de\n e)kto\s le/gOn O(=n te oi( profE=tai e)la/lEsan mello/ntOn gi/nesTai kai\ *mOu+sE=s,
Dz 26:22 epikurias un tyCHOn tEs apo tu Teu aCHri tEs hEmeras tautEs hestEka martyromenos mikrO te kai megalO, uden ektos legOn hOn te hoi profEtai elalEsan mellontOn ginesTai kai mO+ysEs,
Dz 26:22 n-----gsf- c--------- v--aapnsm- ra----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- v-1xai-s-- v--pmpnsm- a-----dsm- c--------- c--------- a-----dsm- a-----asn- p--------- v--papnsm- rr----gpn- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- v--papgpn- v--pmn---- c--------- n-----nsm-
Dz 26:22 G1947 G3767 G5177 G3588 G0575 G3588 G2316 G0891 G3588 G2250 G3778 G2476 G3143 G3398 G5037 G2532 G3173 G3762 G1622 G3004 G3739 G5037 G3588 G4396 G2980 G3195 G1096 G2532 G3475
Dz 26:22 Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz
Dz 26:22
Dz 26:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:22
Dz 26:22  Ale  otrzymane  pomoc  z  Bóg  do  to  Dzień  stoisko  wskazując  mały  i  wielki  nic  mówi  z wyjątkiem  niż  proroków  i  Mojżesz  powiedział  to  będzie
Dz 26:22 G3767 G5177 G1947 G3844 G2316 G0891 G5026 G2250 G2476 G3140 G3398 G2532 G3173 G3762 G3004 G1622 G3739 G4396 G2532 G3475 G2980 G3195 G1096
Dz 26:23 εἰ παθητὸς Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.                                          
Dz 26:23 ei) paTEto\s o( *CHristo/s, ei) prO=tos e)X a)nasta/seOs nekrO=n fO=s me/llei katagge/llein tO=| te laO=| kai\ toi=s e)/Tnesin.
Dz 26:23 ei paTEtos ho CHristos, ei prOtos eX anastaseOs nekrOn fOs mellei kataNgellein tO te laO kai tois eTnesin.
Dz 26:23 d--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- a-----nsm- p--------- n-----gsf- a-----gpm- n-----asn- v-3pai-s-- v--pan---- ra----dsm- c--------- n-----dsm- c--------- ra----dpn- n-----dpn-
Dz 26:23 G1487 G3805 G3588 G5547 G1487 G4413 G1537 G0386 G3498 G5457 G3195 G2605 G3588 G5037 G2992 G2532 G3588 G1484
Dz 26:23 że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom.
Dz 26:23
Dz 26:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:23
Dz 26:23  że  Chrystus  ponieść  i  zbuntował się  pierwszy  z  martwy  odźwierny  światło  osoby  i  Pogan
Dz 26:23 G1487 G5547 G3805 G1487 G0386 G4413 G1537 G3498 G2605 G5457 G2992 G2532 G1484
Dz 26:24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν, Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.                                        
Dz 26:24 *tau=ta de\ au)tou= a)pologoume/nou o( *fE=stos mega/lE| tE=| fOnE=| fEsin, *mai/nE|, *pau=le: ta\ polla/ se gra/mmata ei)s mani/an peritre/pei.
Dz 26:24 tauta de autu apologumenu ho fEstos megalE tE fOnE fEsin, mainE, paule: ta polla se grammata eis manian peritrepei.
Dz 26:24 rd----apn- c--------- rp----gsm- v--pmpgsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- v-2pmi-s-- n-----vsm- ra----npn- a-----npn- rp----as-- n-----npn- p--------- n-----asf- v-3pai-s--
Dz 26:24 G5023 G1161 G0846 G0626 G3588 G5347 G3173 G3588 G5456 G5346 G3105 G3972 G3588 G4183 G4571 G1121 G1519 G3130 G4062
Dz 26:24 Tracisz rozum, Pawle - zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił - wielka nauka doprowadza cię do utraty rozsądku.
Dz 26:24
Dz 26:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:24
Dz 26:24  on  tak  bronił  Festus  głośno  głos  powiedział  szalony  Paul  duży  nauka  przynieść  ty, wy  szaleństwo  szaleństwo
Dz 26:24 G0846 G5023 G0626 G5347 G3173 G5456 G5346 G3105 G3972 G4183 G1121 G4062 G4571 G1519 G3130
Dz 26:25 δὲ Παῦλος, Οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.                                                  
Dz 26:25 o( de\ *pau=los, *ou) mai/nomai, fEsi/n, kra/tiste *fE=ste, a)lla\ a)lETei/as kai\ sOfrosu/nEs r(E/mata a)pofTe/ggomai.
Dz 26:25 ho de paulos, u mainomai, fEsin, kratiste fEste, alla alETeias kai sOfrosynEs rEmata apofTeNgomai.
Dz 26:25 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-1pmi-s-- v-3pai-s-- a-----vsms n-----vsm- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----apn- v-1pmi-s--
Dz 26:25 G3588 G1161 G3972 G3756 G3105 G5346 G2903 G5347 G0235 G0225 G2532 G4997 G4487 G0669
Dz 26:25 Nie tracę rozumu, dostojny Festusie - odpowiedział Paweł - lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane.
Dz 26:25
Dz 26:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:25
Dz 26:25  honorowy  Festus  powiedział  nie  szalony  ale  powiedzieć  słowa  Prawda  i  wspólny  znaczenie
Dz 26:25 G2903 G5347 G5346 G3756 G3105 G0235 G0669 G4487 G0225 G2532 G0225 G0225
Dz 26:26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν [τι] τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.                          
Dz 26:26 e)pi/statai ga\r peri\ tou/tOn o( basileu/s, pro\s o(\n kai\ parrEsiaDZo/menos lalO=: lanTa/nein ga\r au)to\n [ti] tou/tOn ou) pei/Tomai ou)Te/n, ou) ga/r e)stin e)n gOni/a| pepragme/non tou=to.
Dz 26:26 epistatai gar peri tutOn ho basileus, pros hon kai parrEsiaDZomenos lalO: lanTanein gar auton [ti] tutOn u peiTomai uTen, u gar estin en gOnia pepragmenon tuto.
Dz 26:26 v-3pmi-s-- c--------- p--------- rd----gpn- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----asm- d--------- v--pmpnsm- v-1pai-s-- v--pan---- c--------- rp----asm- ri----asn- rd----gpn- d--------- v-1ppi-s-- a-----asn- d--------- c--------- v-3pai-s-- p--------- n-----dsf- v--xppnsn- rd----nsn-
Dz 26:26 G1987 G1063 G4012 G5130 G3588 G0935 G4314 G3739 G2532 G3955 G2980 G2990 G1063 G0846 G5100 G5130 G3756 G3982 G3762 G3756 G1063 G2076 G1722 G1137 G4238 G5124
Dz 26:26 Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadłym kącie.
Dz 26:26
Dz 26:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:26
Dz 26:26  Dla  wie  na  To  król  przed  który  i  powiedzieć  odważnie  nie  wierzyć  to  kilka  to  ukryty  dla  to  nie  w  róg  się  się
Dz 26:26 G1063 G1987 G4012 G5130 G0935 G4314 G3739 G2532 G2980 G3955 G3756 G3982 G0846 G5100 G5130 G2990 G1063 G5124 G3756 G1722 G1137 G2076 G4238
Dz 26:27 πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις.                                                              
Dz 26:27 pisteu/eis, basileu= *)agri/ppa, toi=s profE/tais; oi)=da o(/ti pisteu/eis.
Dz 26:27 pisteueis, basileu agrippa, tois profEtais; oida hoti pisteueis.
Dz 26:27 v-2pai-s-- n-----vsm- n-----vsm- ra----dpm- n-----dpm- v-1xai-s-- c--------- v-2pai-s--
Dz 26:27 G4100 G0935 G0067 G3588 G4396 G1492 G3754 G4100
Dz 26:27 Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? wiem, że wierzysz.
Dz 26:27
Dz 26:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:27
Dz 26:27  Wierzyć  król  Agryppa  proroków  Wiedzieć  że  wierzyć
Dz 26:27 G4100 G0935 G0067 G4396 G1492 G3754 G4100
Dz 26:28 δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.                                                      
Dz 26:28 o( de\ *)agri/ppas pro\s to\n *pau=lon, *)en o)li/gO| me pei/Teis *CHristiano\n poiE=sai.
Dz 26:28 ho de agrippas pros ton paulon, en oligO me peiTeis CHristianon poiEsai.
Dz 26:28 ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----dsn- rp----as-- v-2pai-s-- n-----asm- v--aan----
Dz 26:28 G3588 G1161 G0067 G4314 G3588 G3972 G1722 G3641 G3165 G3982 G5546 G4160
Dz 26:28 Na to Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina.
Dz 26:28
Dz 26:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:28
Dz 26:28  Agryppa  powiedział  Paul  mało  mało  przekonać  mnie  zostać  Chrześcijański
Dz 26:28 G0067 G5346 G3972 G1722 G3641 G3982 G3165 G1096 G5546
Dz 26:29 δὲ Παῦλος, Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.            
Dz 26:29 o( de\ *pau=los, *eu)Xai/mEn a)\n tO=| TeO=| kai\ e)n o)li/gO| kai\ e)n mega/lO| ou) mo/non se\ a)lla\ kai\ pa/ntas tou\s a)kou/onta/s mou sE/meron gene/sTai toiou/tous o(poi=os kai\ e)gO/ ei)mi, parekto\s tO=n desmO=n tou/tOn.
Dz 26:29 ho de paulos, euXaimEn an tO TeO kai en oligO kai en megalO u monon se alla kai pantas tus akuontas mu sEmeron genesTai toiutus hopoios kai egO eimi, parektos tOn desmOn tutOn.
Dz 26:29 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-1amo-s-- x--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- a-----dsn- c--------- p--------- a-----dsn- d--------- a-----asm- rp----as-- c--------- d--------- a-----apm- ra----apm- v--papapm- rp----gs-- d--------- v--amn---- rd----apm- rr----nsm- d--------- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rd----gpm-
Dz 26:29 G3588 G1161 G3972 G2172 G0302 G3588 G2316 G2532 G1722 G3641 G2532 G1722 G3173 G3756 G3440 G4571 G0235 G2532 G3956 G3588 G0191 G3450 G4594 G1096 G5108 G3697 G2532 G1473 G1510 G3924 G3588 G1199 G5130
Dz 26:29 A Paweł: Dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.
Dz 26:29
Dz 26:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:29
Dz 26:29  Paul  powiedział  modlił się  by  Bóg  mało  mało  czy  wiele  wiele  czy  nie  tylko  ty, wy  ale  i  wszystko  słuchanie muzyki  mnie  dzisiaj  zostać  taki  jako  Ja  z wyjątkiem  te  więzi
Dz 26:29 G3972 G2036 G2172 G0302 G2316 G1722 G3641 G2532 G1722 G4183 G2532 G3756 G3440 G4571 G0235 G2532 G3956 G0191 G3450 G4594 G1096 G5108 G3697 G2504 G3924 G5130 G1199
Dz 26:30 Ἀνέστη τε βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς,                                                  
Dz 26:30 *)ane/stE te o( basileu\s kai\ o( E(gemO\n E(/ te *berni/kE kai\ oi( sugkaTE/menoi au)toi=s,
Dz 26:30 anestE te ho basileus kai ho hEgemOn hE te bernikE kai hoi syNkaTEmenoi autois,
Dz 26:30 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- ra----npm- v--pmpnpm- rp----dpm-
Dz 26:30 G0450 G5037 G3588 G0935 G2532 G3588 G2232 G3588 G5037 G0959 G2532 G3588 G4775 G0846
Dz 26:30 Na to wstał król i namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wzięli udział w posiedzeniu.
Dz 26:30
Dz 26:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:30
Dz 26:30  powiedział  to  król  i  władca  Bernice  i  posiedzenie  z  ich  róża
Dz 26:30 G2036 G5023 G0935 G2532 G2232 G0959 G2532 G4775 G4775 G0846 G0450
Dz 26:31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιον [τι] πράσσει ἄνθρωπος οὗτος.                                            
Dz 26:31 kai\ a)naCHOrE/santes e)la/loun pro\s a)llE/lous le/gontes o(/ti *ou)de\n Tana/tou E)\ desmO=n a)/Xion [ti] pra/ssei o( a)/nTrOpos ou(=tos.
Dz 26:31 kai anaCHOrEsantes elalun pros allElus legontes hoti uden Tanatu E desmOn aXion [ti] prassei ho anTrOpos hutos.
Dz 26:31 c--------- v--aapnpm- v-3iai-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- c--------- a-----asn- n-----gsm- c--------- n-----gpm- a-----asn- ri----asn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm-
Dz 26:31 G2532 G0402 G2980 G4314 G0240 G3004 G3754 G3762 G2288 G2228 G1199 G0514 G5100 G4238 G3588 G0444 G3778
Dz 26:31 Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: Ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia.
Dz 26:31
Dz 26:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 26:31
Dz 26:31  i  odlatujących  w  strona  powiedział  między  go  że  to  człowiek  nic  Przyzwoity  śmierć  lub  więzi  sprawia, że
Dz 26:31 G2532 G0402 G0402 G0402 G2980 G4314 G0240 G3754 G3778 G0444 G3762 G0514 G2288 G2228 G1199 G4238
Dz 26:32 Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.                                                  
Dz 26:32 *)agri/ppas de\ tO=| *fE/stO| e)/fE, *)apolelu/sTai e)du/nato o( a)/nTrOpos ou(=tos ei) mE\ e)peke/klEto *kai/sara.
Dz 26:32 agrippas de tO fEstO efE, apolelysTai edynato ho anTrOpos hutos ei mE epekeklEto kaisara.
Dz 26:32 n-----nsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s-- v--xpn---- v-3imi-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- c--------- d--------- v-3ymi-s-- n-----asm-
Dz 26:32 G0067 G1161 G3588 G5347 G5346 G0630 G1410 G3588 G0444 G3778