Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

 

 

 

do_Dz3      do_str_głównej      do_Dz5      
Dz 4:1 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,                                        
Dz 4:1 *lalou/ntOn de\ au)tO=n pro\s to\n lao\n e)pe/stEsan au)toi=s oi( i(erei=s kai\ o( stratEgo\s tou= i(erou= kai\ oi( *saddoukai=oi,
Dz 4:1 laluntOn de autOn pros ton laon epestEsan autois hoi hiereis kai ho stratEgos tu hieru kai hoi saddukaioi,
Dz 4:1 v--papgpm- c--------- rp----gpm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- rp----dpm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- a-----gsn- c--------- ra----npm- n-----npm-
Dz 4:1 G2980 G1161 G0846 G4314 G3588 G2992 G2186 G0846 G3588 G2409 G2532 G3588 G4755 G3588 G2411 G2532 G3588 G4523
Dz 4:1 Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze
Dz 4:1
Dz 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:1
Dz 4:1  powiedział  do  osoby  go  rozpoczął  kler  i  szefów  Świątynia  i  Saduceuszów
Dz 4:1 G2980 G4314 G2992 G0846 G2186 G2409 G2532 G4755 G2411 G2532 G4523
Dz 4:2 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν,                                          
Dz 4:2 diaponou/menoi dia\ to\ dida/skein au)tou\s to\n lao\n kai\ katagge/llein e)n tO=| *)iEsou= tE\n a)na/stasin tE\n e)k nekrO=n,
Dz 4:2 diaponumenoi dia to didaskein autus ton laon kai kataNgellein en tO iEsu tEn anastasin tEn ek nekrOn,
Dz 4:2 v--pmpnpm- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----apm- ra----asm- n-----asm- c--------- v--pan---- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- a-----gpm-
Dz 4:2 G1278 G1223 G3588 G1321 G0846 G3588 G2992 G2532 G2605 G1722 G3588 G2424 G3588 G0386 G3588 G1537 G3498
Dz 4:2 oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie.
Dz 4:2
Dz 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:2
Dz 4:2  zirytowany  że  one  uczyć  osoby  i  głosić  w  Jezus  zmartwychwstania  z  martwy
Dz 4:2 G1278 G1223 G0846 G1321 G2992 G2532 G2605 G1722 G2424 G0386 G1537 G3498
Dz 4:3 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη.                                            
Dz 4:3 kai\ e)pe/balon au)toi=s ta\s CHei=ras kai\ e)/Tento ei)s tE/rEsin ei)s tE\n au)/rion: E)=n ga\r e(spe/ra E)/dE.
Dz 4:3 kai epebalon autois tas CHeiras kai eTento eis tErEsin eis tEn aurion: En gar hespera EdE.
Dz 4:3 c--------- v-3aai-p-- rp----dpm- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3ami-p-- p--------- n-----asf- p--------- ra----asf- d--------- v-3iai-s-- c--------- n-----nsf- d---------
Dz 4:3 G2532 G1911 G0846 G3588 G5495 G2532 G5087 G1519 G5084 G1519 G3588 G0839 G2258 G1063 G2073 G2235
Dz 4:3 Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór.
Dz 4:3
Dz 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:3
Dz 4:3  i  nałożonych  ich  ręce  i  dany  pod  areszcie  do  am  dla  już  był  wieczór
Dz 4:3 G2532 G1911 G0846 G5495 G2532 G5087 G1519 G5084 G1519 G0839 G1063 G2235 G2258 G2073
Dz 4:4 πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη [ὁ] ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν [ὡς] χιλιάδες πέντε.                                            
Dz 4:4 polloi\ de\ tO=n a)kousa/ntOn to\n lo/gon e)pi/steusan, kai\ e)genE/TE [o(] a)riTmo\s tO=n a)ndrO=n [O(s] CHilia/des pe/nte.
Dz 4:4 polloi de tOn akusantOn ton logon episteusan, kai egenETE [ho] ariTmos tOn andrOn [hOs] CHiliades pente.
Dz 4:4 a-----npm- c--------- ra----gpm- v--aapgpm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- d--------- n-----npf- a-----npf-
Dz 4:4 G4183 G1161 G3588 G0191 G3588 G3056 G4100 G2532 G1096 G3588 G0706 G3588 G0435 G5613 G5505 G4002
Dz 4:4 A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu tysięcy.
Dz 4:4
Dz 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:4
Dz 4:4  Wiele  zaś  słuchanie muzyki  słowo  Uważa  i  był  numer  taki  osoby  o  pięć  tysiące
Dz 4:4 G4183 G1161 G0191 G3056 G4100 G2532 G1096 G0706 G3588 G0435 G5616 G4002 G5505
Dz 4:5 Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ                                          
Dz 4:5 *)ege/neto de\ e)pi\ tE\n au)/rion sunaCHTE=nai au)tO=n tou\s a)/rCHontas kai\ tou\s presbute/rous kai\ tou\s grammatei=s e)n *)ierousalE/m
Dz 4:5 egeneto de epi tEn aurion synaCHTEnai autOn tus arCHontas kai tus presbyterus kai tus grammateis en ierusalEm
Dz 4:5 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----asf- d--------- v--apn---- rp----gpm- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----dsf-
Dz 4:5 G1096 G1161 G1909 G3588 G0839 G4863 G0846 G3588 G0758 G2532 G3588 G4245 G2532 G3588 G1122 G1722 G2414
Dz 4:5 Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jerozolimie:
Dz 4:5
Dz 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:5
Dz 4:5  W  inny  zebranych  w  Jerozolima  szefów  i  starszych  i  Uczeni w Piśmie
Dz 4:5 G1909 G0839 G4863 G1519 G2419 G0758 G2532 G4245 G2532 G1122
Dz 4:6 {καὶ Ἅννας ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ}                                            
Dz 4:6 {kai\ *(/annas o( a)rCHiereu\s kai\ *kai+a/fas kai\ *)iOa/nnEs kai\ *)ale/Xandros kai\ o(/soi E)=san e)k ge/nous a)rCHieratikou=}
Dz 4:6 {kai hannas ho arCHiereus kai ka+iafas kai iOannEs kai aleXandros kai hosoi Esan ek genus arCHieratiku}
Dz 4:6 c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- rr----npm- v-3iai-p-- p--------- n-----gsn- a-----gsn-
Dz 4:6 G2532 G0452 G3588 G0749 G2532 G2533 G2532 G2491 G2532 G0223 G2532 G3745 G2258 G1537 G1085 G0748
Dz 4:6 arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego.
Dz 4:6
Dz 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:6
Dz 4:6  i  Anna  arcykapłana  i  Kajfasz  i  Jan  i  Alexander  i  Inny  z  rodzaj  arcykapłan
Dz 4:6 G2532 G0452 G0749 G2532 G2533 G2532 G2491 G2532 G0223 G2532 G3745 G1537 G1085 G0748
Dz 4:7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;                                          
Dz 4:7 kai\ stE/santes au)tou\s e)n tO=| me/sO| e)punTa/nonto, *)en poi/a| duna/mei E)\ e)n poi/O| o)no/mati e)poiE/sate tou=to u(mei=s;
Dz 4:7 kai stEsantes autus en tO mesO epynTanonto, en poia dynamei E en poiO onomati epoiEsate tuto hymeis;
Dz 4:7 c--------- v--aapnpm- rp----apm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3imi-p-- p--------- ri----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- ri----dsn- n-----dsn- v-2aai-p-- rd----asn- rp----np--
Dz 4:7 G2532 G2476 G0846 G1722 G3588 G3319 G4441 G1722 G4169 G1411 G2228 G1722 G4169 G3686 G4160 G5124 G5210
Dz 4:7 Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?
Dz 4:7
Dz 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:7
Dz 4:7  i  wprowadzenie  ich  środek  środek  pytanie  rodzaj  moc  lub  jak  nazwa  ty, wy  Sporządzono  to
Dz 4:7 G2532 G2476 G0846 G1722 G3319 G4441 G4169 G1411 G2228 G4169 G3686 G5210 G4160 G5124
Dz 4:8 τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι,                                                  
Dz 4:8 to/te *pe/tros plEsTei\s pneu/matos a(gi/ou ei)=pen pro\s au)tou/s, *)/arCHontes tou= laou= kai\ presbu/teroi,
Dz 4:8 tote petros plEsTeis pneumatos hagiu eipen pros autus, arCHontes tu lau kai presbyteroi,
Dz 4:8 d--------- n-----nsm- v--appnsm- n-----gsn- a-----gsn- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- n-----vpm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----vpm-
Dz 4:8 G5119 G4074 G4130 G4151 G0040 G2036 G4314 G0846 G0758 G3588 G2992 G2532 G4245
Dz 4:8 Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi!
Dz 4:8
Dz 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:8
Dz 4:8  Następnie  Peter  wypełniony  Duch  Święty  powiedział  ich  szefów  Osoby  i  starszych  Izraelski
Dz 4:8 G5119 G4074 G4130 G4151 G0040 G2036 G0846 G0758 G2992 G2532 G4245 G2474
Dz 4:9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωται,                                                    
Dz 4:9 ei) E(mei=s sE/meron a)nakrino/meTa e)pi\ eu)ergesi/a| a)nTrO/pou a)sTenou=s, e)n ti/ni ou(=tos se/sOtai,
Dz 4:9 ei hEmeis sEmeron anakrinomeTa epi euergesia anTrOpu asTenus, en tini hutos sesOtai,
Dz 4:9 c--------- rp----np-- d--------- v-1ppi-p-- p--------- n-----dsf- n-----gsm- a-----gsm- p--------- ri----dsn- rd----nsm- v-3xpi-s--
Dz 4:9 G1487 G2249 G4594 G0350 G1909 G2108 G0444 G0772 G1722 G5101 G3778 G4982
Dz 4:9 Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie,
Dz 4:9
Dz 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:9
Dz 4:9  Jeśli  nas  dzisiaj  wymagać  odpowiedź  w  dobrodziejstwo  człowiek  ułomny  jako  jako  on  uzdrowiony
Dz 4:9 G1487 G2249 G4594 G0350 G0350 G1909 G2108 G0444 G0772 G1722 G5101 G3778 G4982
Dz 4:10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.          
Dz 4:10 gnOsto\n e)/stO pa=sin u(mi=n kai\ panti\ tO=| laO=| *)israE\l o(/ti e)n tO=| o)no/mati *)iEsou= *CHristou= tou= *naDZOrai/ou, o(\n u(mei=s e)staurO/sate, o(\n o( Teo\s E)/geiren e)k nekrO=n, e)n tou/tO| ou(=tos pare/stEken e)nO/pion u(mO=n u(giE/s.
Dz 4:10 gnOston estO pasin hymin kai panti tO laO israEl hoti en tO onomati iEsu CHristu tu naDZOraiu, hon hymeis estaurOsate, hon ho Teos Egeiren ek nekrOn, en tutO hutos parestEken enOpion hymOn hygiEs.
Dz 4:10 a-----nsn- v-3pad-s-- a-----dpm- rp----dp-- c--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rr----asm- rp----np-- v-2aai-p-- rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- a-----gpm- p--------- rd----dsn- rd----nsm- v-3xai-s-- p--------- rp----gp-- a-----nsm-
Dz 4:10 G1110 G2077 G3956 G5213 G2532 G3956 G3588 G2992 G2474 G3754 G1722 G3588 G3686 G2424 G5547 G3588 G3480 G3739 G5210 G4717 G3739 G3588 G2316 G1453 G1537 G3498 G1722 G5129 G3778 G3936 G1799 G5216 G5199
Dz 4:10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
Dz 4:10
Dz 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:10
Dz 4:10  będzie  znany  wszystko  ty, wy  i  wszystko  osoby  Izrael  że  nazwa  Jezus  Chrystus  Nazareth  Kogo  ty, wy  ukrzyżowany  Kogo  Bóg  podniesiony  z  martwy  Ich  umieścić  on  przed  ty, wy  zdrav
Dz 4:10 G2077 G1110 G3956 G5213 G2532 G3956 G2992 G2474 G3754 G3686 G2424 G5547 G3480 G3739 G5210 G4717 G3739 G2316 G1453 G1537 G3498 G5129 G3936 G3778 G1799 G5216 G5199
Dz 4:11 οὗτός ἐστιν λίθος ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων, γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.                                              
Dz 4:11 ou(=to/s e)stin o( li/Tos o( e)XouTenETei\s u(f' u(mO=n tO=n oi)kodo/mOn, o( geno/menos ei)s kefalE\n gOni/as.
Dz 4:11 hutos estin ho liTos ho eXuTenETeis hyf' ymOn tOn oikodomOn, ho genomenos eis kefalEn gOnias.
Dz 4:11 rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--appnsm- p--------- rp----gp-- ra----gpm- n-----gpm- ra----nsm- v--ampnsm- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Dz 4:11 G3778 G2076 G3588 G3037 G3588 G1848 G5259 G5216 G3588 G3618 G3588 G1096 G1519 G2776 G1137
Dz 4:11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.
Dz 4:11
Dz 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:11
Dz 4:11  On  jest  kamień  nic  ty, wy  budownictwa  , który stał się  głowa  kąt  i  nie  nie  ani  w  com  inaczej  Ratowanie
Dz 4:11 G3778 G2076 G3037 G1848 G5216 G3618 G1096 G2776 G1137 G2532 G2076 G3756 G3762 G1722 G3762 G0243 G4991
Dz 4:12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.                          
Dz 4:12 kai\ ou)k e)/stin e)n a)/llO| ou)deni\ E( sOtEri/a, ou)de\ ga\r o)/noma/ e)stin e(/teron u(po\ to\n ou)rano\n to\ dedome/non e)n a)nTrO/pois e)n O(=| dei= sOTE=nai E(ma=s.
Dz 4:12 kai uk estin en allO udeni hE sOtEria, ude gar onoma estin heteron hypo ton uranon to dedomenon en anTrOpois en hO dei sOTEnai hEmas.
Dz 4:12 c--------- d--------- v-3pai-s-- p--------- a-----dsm- a-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- d--------- c--------- n-----nsn- v-3pai-s-- a-----nsn- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----nsn- v--xppnsn- p--------- n-----dpm- p--------- rr----dsn- v-3pai-s-- v--apn---- rp----ap--
Dz 4:12 G2532 G3756 G2076 G1722 G0243 G3762 G3588 G4991 G3761 G1063 G3686 G2076 G2087 G5259 G3588 G3772 G3588 G1325 G1722 G0444 G1722 G3739 G1163 G4982 G2248
Dz 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Dz 4:12
Dz 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:12
Dz 4:12  dla  nie  nie  inny  nazwa  pod  niebo  to  mężczyzn  który  który  powinien  nas  uciec
Dz 4:12 G1063 G2076 G3777 G2087 G3686 G5259 G3772 G1325 G0444 G1722 G3739 G1163 G2248 G4982
Dz 4:13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν·                          
Dz 4:13 *TeOrou=ntes de\ tE\n tou= *pe/trou parrEsi/an kai\ *)iOa/nnou, kai\ katalabo/menoi o(/ti a)/nTrOpoi a)gra/mmatoi/ ei)sin kai\ i)diO=tai, e)Tau/maDZon e)pegi/nOsko/n te au)tou\s o(/ti su\n tO=| *)iEsou= E)=san:
Dz 4:13 TeOruntes de tEn tu petru parrEsian kai iOannu, kai katalabomenoi hoti anTrOpoi agrammatoi eisin kai idiOtai, eTaumaDZon epeginOskon te autus hoti syn tO iEsu Esan:
Dz 4:13 v--papnpm- c--------- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf- c--------- n-----gsm- c--------- v--ampnpm- c--------- n-----npm- a-----npm- v-3pai-p-- c--------- n-----npm- v-3iai-p-- v-3iai-p-- c--------- rp----apm- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-p--
Dz 4:13 G2334 G1161 G3588 G3588 G4074 G3954 G2532 G2491 G2532 G2638 G3754 G0444 G0062 G1526 G2532 G2399 G2296 G1921 G5037 G0846 G3754 G4862 G3588 G2424 G2258
Dz 4:13 Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa.
Dz 4:13
Dz 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:13
Dz 4:13  Widzenie  odwaga  Peter  i  Jan  i  zauważyć,  że  osoby  niewykształcony  i  prosty  zdumiony  między  tak  dowiedziałem się  ich  że  były  z  Jezus
Dz 4:13 G2334 G3954 G4074 G2532 G2491 G2532 G2638 G3754 G0444 G0062 G2532 G2399 G2296 G5037 G5037 G1921 G0846 G3754 G2258 G4862 G2424
Dz 4:14 τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν.                                                    
Dz 4:14 to/n te a)/nTrOpon ble/pontes su\n au)toi=s e(stO=ta to\n teTerapeume/non ou)de\n ei)=CHon a)nteipei=n.
Dz 4:14 ton te anTrOpon blepontes syn autois hestOta ton teTerapeumenon uden eiCHon anteipein.
Dz 4:14 ra----asm- c--------- n-----asm- v--papnpm- p--------- rp----dpm- v--xapasm- ra----asm- v--xppasm- a-----asn- v-3iai-p-- v--aan----
Dz 4:14 G3588 G5037 G0444 G0991 G4862 G0846 G2476 G3588 G2323 G3762 G2192 G0471
Dz 4:14 A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.
Dz 4:14
Dz 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:14
Dz 4:14  widzenie  zaś  uzdrowiony  Prawa  stojący  z  ich  nic  może  powiedzieć  przeciwnie
Dz 4:14 G0991 G1161 G2323 G0444 G2476 G4862 G0846 G3762 G2192 G0471 G0471
Dz 4:15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους                                                        
Dz 4:15 keleu/santes de\ au)tou\s e)/XO tou= sunedri/ou a)pelTei=n sune/ballon pro\s a)llE/lous
Dz 4:15 keleusantes de autus eXO tu synedriu apelTein syneballon pros allElus
Dz 4:15 v--aapnpm- c--------- rp----apm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--aan---- v-3iai-p-- p--------- rp----apm-
Dz 4:15 G2753 G1161 G0846 G1854 G3588 G4892 G0565 G4820 G4314 G0240
Dz 4:15 Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się:
Dz 4:15
Dz 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:15
Dz 4:15  I  zamówienia  ich  iść  obecnie  z  Sanhedryn  uzasadnioną  między  go
Dz 4:15 G1161 G2753 G0846 G0565 G1854 G1854 G4892 G4820 G4314 G0240
Dz 4:16 λέγοντες, Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾿ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι·                              
Dz 4:16 le/gontes, *ti/ poiE/sOmen toi=s a)nTrO/pois tou/tois; o(/ti me\n ga\r gnOsto\n sEmei=on ge/gonen di' au)tO=n pa=sin toi=s katoikou=sin *)ierousalE\m fanero/n, kai\ ou) duna/meTa a)rnei=sTai:
Dz 4:16 legontes, ti poiEsOmen tois anTrOpois tutois; hoti men gar gnOston sEmeion gegonen di' autOn pasin tois katoikusin ierusalEm faneron, kai u dynameTa arneisTai:
Dz 4:16 v--papnpm- ri----asn- v-1aas-p-- ra----dpm- n-----dpm- rd----dpm- c--------- c--------- c--------- a-----nsn- n-----nsn- v-3xai-s-- p--------- rp----gpm- a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- n-----asf- a-----nsn- c--------- d--------- v-1pmi-p-- v--pmn----
Dz 4:16 G3004 G5101 G4160 G3588 G0444 G5125 G3754 G3303 G1063 G1110 G4592 G1096 G1223 G0846 G3956 G3588 G2730 G2419 G5318 G2532 G3756 G1410 G0720
Dz 4:16 Co mamy zrobić z tymi ludźmi? - mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć.
Dz 4:16
Dz 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:16
Dz 4:16  mówi  że  do  te  osoby  Dla  wszystko  życie  Jerozolima  znany  one  wykonane  jasny  cud  i  nie  może  odrzucać
Dz 4:16 G3004 G5101 G4160 G5125 G0444 G1063 G3956 G2730 G2419 G5318 G0846 G1096 G1110 G4592 G2532 G3756 G1410 G0720
Dz 4:17 ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.                                      
Dz 4:17 a)ll' i(/na mE\ e)pi\ plei=on dianemETE=| ei)s to\n lao/n, a)peilEsO/meTa au)toi=s mEke/ti lalei=n e)pi\ tO=| o)no/mati tou/tO| mEdeni\ a)nTrO/pOn.
Dz 4:17 all' ina mE epi pleion dianemETE eis ton laon, apeilEsOmeTa autois mEketi lalein epi tO onomati tutO mEdeni anTrOpOn.
Dz 4:17 c--------- c--------- d--------- p--------- a-----asnc v-3aps-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-1ams-p-- rp----dpm- d--------- v--pan---- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- a-----dsm- n-----gpm-
Dz 4:17 G0235 G2443 G3361 G1909 G4119 G1268 G1519 G3588 G2992 G0546 G0846 G3371 G2980 G1909 G3588 G3686 G5129 G3367 G0444
Dz 4:17 Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię.
Dz 4:17
Dz 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:17
Dz 4:17  ale  że  więcej  więcej  nie  ujawniać  w  osoby  zagrożenie  zakaz  ich  nie  powiedział  na  nazwa  Sem  ktoś  osoby
Dz 4:17 G0235 G2443 G1909 G4119 G3361 G1268 G1519 G2992 G0547 G0546 G0846 G3371 G2980 G1909 G3686 G5129 G3367 G0444
Dz 4:18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.                                              
Dz 4:18 kai\ kale/santes au)tou\s parE/ggeilan to\ kaTo/lou mE\ fTe/ggesTai mEde\ dida/skein e)pi\ tO=| o)no/mati tou= *)iEsou=.
Dz 4:18 kai kalesantes autus parENgeilan to kaTolu mE fTeNgesTai mEde didaskein epi tO onomati tu iEsu.
Dz 4:18 c--------- v--aapnpm- rp----apm- v-3aai-p-- ra----asn- d--------- d--------- v--pmn---- c--------- v--pan---- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 4:18 G2532 G2564 G0846 G3853 G3588 G2527 G3361 G5350 G3366 G1321 G1909 G3588 G3686 G3588 G2424
Dz 4:18 Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa.
Dz 4:18
Dz 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:18
Dz 4:18  I  powołanie  ich  sortowane  ich  nie  nie  mówić  i  nie  uczyć  o  nazwa  Jezus
Dz 4:18 G2532 G2564 G0846 G3853 G0846 G2527 G3361 G5350 G3366 G3366 G1321 G1909 G3686 G2424
Dz 4:19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε,                                
Dz 4:19 o( de\ *pe/tros kai\ *)iOa/nnEs a)pokriTe/ntes ei)=pon pro\s au)tou/s, *ei) di/kaio/n e)stin e)nO/pion tou= Teou= u(mO=n a)kou/ein ma=llon E)\ tou= Teou=, kri/nate,
Dz 4:19 ho de petros kai iOannEs apokriTentes eipon pros autus, ei dikaion estin enOpion tu Teu hymOn akuein mallon E tu Teu, krinate,
Dz 4:19 ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--appnpm- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- v--pan---- d--------- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v-2aad-p--
Dz 4:19 G3588 G1161 G4074 G2532 G2491 G0611 G2036 G4314 G0846 G1487 G1342 G2076 G1799 G3588 G2316 G5216 G0191 G3123 G2228 G3588 G2316 G2919
Dz 4:19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?
Dz 4:19
Dz 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:19
Dz 4:19  Ale  Peter  i  Jan  powiedział  ich  w  odpowiedź  sędzia  słusznie  czy  przed  Bóg  słuchać  ty, wy  więcej  niż  Bóg
Dz 4:19 G1161 G4074 G2532 G2491 G2036 G0846 G0611 G0611 G2919 G1342 G1487 G1799 G2316 G0191 G5216 G3123 G2228 G2316
Dz 4:20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν.                                                        
Dz 4:20 ou) duna/meTa ga\r E(mei=s a(\ ei)/damen kai\ E)kou/samen mE\ lalei=n.
Dz 4:20 u dynameTa gar hEmeis ha eidamen kai Ekusamen mE lalein.
Dz 4:20 d--------- v-1pmi-p-- c--------- rp----np-- rr----apn- v-1aai-p-- c--------- v-1aai-p-- d--------- v--pan----
Dz 4:20 G3756 G1410 G1063 G2249 G3739 G1492 G2532 G0191 G3361 G2980
Dz 4:20 Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.
Dz 4:20
Dz 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:20
Dz 4:20  My  nie  może  nie  mówić  że  online  i  słyszałem
Dz 4:20 G2249 G3756 G1410 G3361 G2980 G3739 G1492 G2532 G0191
Dz 4:21 οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι·                                
Dz 4:21 oi( de\ prosapeilEsa/menoi a)pe/lusan au)tou/s, mEde\n eu(ri/skontes to\ pO=s kola/sOntai au)tou/s, dia\ to\n lao/n, o(/ti pa/ntes e)do/XaDZon to\n Teo\n e)pi\ tO=| gegono/ti:
Dz 4:21 hoi de prosapeilEsamenoi apelysan autus, mEden heuriskontes to pOs kolasOntai autus, dia ton laon, hoti pantes edoXaDZon ton Teon epi tO gegonoti:
Dz 4:21 ra----npm- c--------- v--ampnpm- v-3aai-p-- rp----apm- a-----asn- v--papnpm- ra----asn- d--------- v-3ams-p-- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----npm- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- v--xapdsn-
Dz 4:21 G3588 G1161 G4324 G0630 G0846 G3367 G2147 G3588 G4459 G2849 G0846 G1223 G3588 G2992 G3754 G3956 G1392 G3588 G2316 G1909 G3588 G1096
Dz 4:21 Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.
Dz 4:21
Dz 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:21
Dz 4:21  zaś  zagrażające  zwolniony  ich  nie  znalezieniem  możliwości  karać  ich  na  powód  Osoby  że  wszystko  chwalić  Bóg  dla  się
Dz 4:21 G1161 G4324 G0630 G0846 G3367 G2147 G4459 G2849 G0846 G1223 G1223 G2992 G3754 G3956 G1392 G2316 G1909 G1096
Dz 4:22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ἄνθρωπος ἐφ᾿ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.                                              
Dz 4:22 e)tO=n ga\r E)=n pleio/nOn tessera/konta o( a)/nTrOpos e)f' o(\n gego/nei to\ sEmei=on tou=to tE=s i)a/seOs.
Dz 4:22 etOn gar En pleionOn tesserakonta ho anTrOpos ef' on gegonei to sEmeion tuto tEs iaseOs.
Dz 4:22 n-----gpn- c--------- v-3iai-s-- a-----gpnc a-----gpn- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----asm- v-3yai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rd----nsn- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 4:22 G2094 G1063 G2258 G4119 G5062 G3588 G0444 G1909 G3739 G1096 G3588 G4592 G5124 G3588 G2392
Dz 4:22 A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.
Dz 4:22
Dz 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:22
Dz 4:22  Dla  roku  więcej  czterdzieści  był  do  człowiek  przez  który  został  te rzeczy  cud  gojenie
Dz 4:22 G1063 G2094 G4119 G5062 G2258 G3588 G0444 G1909 G3739 G1096 G5124 G4592 G2392
Dz 4:23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν.                                          
Dz 4:23 *)apoluTe/ntes de\ E)=lTon pro\s tou\s i)di/ous kai\ a)pE/ggeilan o(/sa pro\s au)tou\s oi( a)rCHierei=s kai\ oi( presbu/teroi ei)=pan.
Dz 4:23 apolyTentes de ElTon pros tus idius kai apENgeilan hosa pros autus hoi arCHiereis kai hoi presbyteroi eipan.
Dz 4:23 v--appnpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- v-3aai-p-- rr----apn- p--------- rp----apm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p--
Dz 4:23 G0630 G1161 G2064 G4314 G3588 G2398 G2532 G0518 G3745 G4314 G0846 G3588 G0749 G2532 G3588 G4245 G2036
Dz 4:23 Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi.
Dz 4:23
Dz 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:23
Dz 4:23  I jest  zwolniony  przyszedł  do  jego  i  powiedział  że  powiedział  ich  kapłanów  i  starszych
Dz 4:23 G0630 G0630 G2064 G4314 G2398 G2532 G0518 G3745 G2036 G0846 G0749 G2532 G4245
Dz 4:24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν, Δέσποτα, σὺ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,                    
Dz 4:24 oi( de\ a)kou/santes o(moTumado\n E)=ran fOnE\n pro\s to\n Teo\n kai\ ei)=pan, *de/spota, su\ o( poiE/sas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan kai\ pa/nta ta\ e)n au)toi=s,
Dz 4:24 hoi de akusantes homoTymadon Eran fOnEn pros ton Teon kai eipan, despota, sy ho poiEsas ton uranon kai tEn gEn kai tEn Talassan kai panta ta en autois,
Dz 4:24 ra----npm- c--------- v--aapnpm- d--------- v-3aai-p-- n-----asf- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- n-----vsm- rp----ns-- ra----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----apn- ra----apn- p--------- rp----dpn-
Dz 4:24 G3588 G1161 G0191 G3661 G0142 G5456 G4314 G3588 G2316 G2532 G2036 G1203 G4771 G3588 G4160 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G2532 G3588 G2281 G2532 G3956 G3588 G1722 G0846
Dz 4:24 Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje,
Dz 4:24
Dz 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:24
Dz 4:24  zaś  przesłuchanie  jednomyślnie  podniesiony  głos  do  Bóg  i  powiedział  Mistrz  O  Stwórca  niebo  i  ziemia  i  morze  i  wszystko  w  ich
Dz 4:24 G1161 G0191 G3661 G0142 G5456 G4314 G2316 G2532 G2036 G1203 G2316 G4160 G3772 G2532 G1093 G2532 G2281 G2532 G3956 G1722 G0846
Dz 4:25 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;                                      
Dz 4:25 o( tou= patro\s E(mO=n dia\ pneu/matos a(gi/ou sto/matos *daui\d paido/s sou ei)pO/n, *(inati/ e)fru/aXan e)/TnE kai\ laoi\ e)mele/tEsan kena/;
Dz 4:25 ho tu patros hEmOn dia pneumatos hagiu stomatos dauid paidos su eipOn, hinati efryaXan eTnE kai laoi emeletEsan kena;
Dz 4:25 ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- p--------- n-----gsn- a-----gsn- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v--aapnsm- d--------- v-3aai-p-- n-----npn- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- a-----apn-
Dz 4:25 G3588 G3588 G3962 G2257 G1223 G4151 G0040 G4750 G1138 G3816 G4675 G2036 G2444 G5433 G1484 G2532 G2992 G3191 G2756
Dz 4:25 Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne?
Dz 4:25
Dz 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:25
Dz 4:25  usta  ojciec  nasz  Dawid  niewolnik  Twój  powiedział  Duch  Święty  że  martwimy  narodów  i  osoby  spisek  próżny
Dz 4:25 G4750 G3962 G2257 G1138 G3816 G4675 G2036 G4151 G0040 G2444 G5433 G1484 G2532 G2992 G3191 G2756
Dz 4:26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.                                    
Dz 4:26 pare/stEsan oi( basilei=s tE=s gE=s kai\ oi( a)/rCHontes sunE/CHTEsan e)pi\ to\ au)to\ kata\ tou= kuri/ou kai\ kata\ tou= *CHristou= au)tou=.
Dz 4:26 parestEsan hoi basileis tEs gEs kai hoi arCHontes synECHTEsan epi to auto kata tu kyriu kai kata tu CHristu autu.
Dz 4:26 v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3api-p-- p--------- ra----asn- a-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
Dz 4:26 G3936 G3588 G0935 G3588 G1093 G2532 G3588 G0758 G4863 G1909 G3588 G0846 G2596 G3588 G2962 G2532 G2596 G3588 G5547 G0846
Dz 4:26 Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.
Dz 4:26
Dz 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:26
Dz 4:26  Zbuntował się  królów  naziemny  i  książąt  zebranych  razem  razem  w  Władca  i  w  Chrystus  Jego
Dz 4:26 G3936 G0935 G1093 G2532 G0758 G4863 G0846 G1909 G2596 G2962 G2532 G2596 G5547 G0846
Dz 4:27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,                        
Dz 4:27 sunE/CHTEsan ga\r e)p' a)lETei/as e)n tE=| po/lei tau/tE| e)pi\ to\n a(/gion pai=da/ sou *)iEsou=n, o(\n e)/CHrisas, *(ErO/|dEs te kai\ *po/ntios *pila=tos su\n e)/Tnesin kai\ laoi=s *)israE/l,
Dz 4:27 synECHTEsan gar ep' alETeias en tE polei tautE epi ton hagion paida su iEsun, hon eCHrisas, hErOdEs te kai pontios pilatos syn eTnesin kai laois israEl,
Dz 4:27 v-3api-p-- c--------- p--------- n-----gsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- rp----gs-- n-----asm- rr----asm- v-2aai-s-- n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dpn- c--------- n-----dpm- n-----gsm-
Dz 4:27 G4863 G1063 G1909 G0225 G1722 G3588 G4172 G3778 G1909 G3588 G0040 G3816 G4675 G2424 G3739 G5548 G2264 G5037 G2532 G4194 G4091 G4862 G1484 G2532 G2992 G2474
Dz 4:27 Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,
Dz 4:27
Dz 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:27
Dz 4:27  Dla  naprawdę  naprawdę  zebranych  w  Miasto  Sem  w  Święty  Syn  Twój  Jezus  namaszczony  Herod  i  Poncjusz  Piłat  z  Pogan  i  Osoby  Izrael
Dz 4:27 G1063 G0225 G1909 G4863 G1722 G4172 G3588 G1909 G0040 G3816 G4675 G2424 G5548 G2264 G2532 G4194 G4091 G4862 G1484 G2532 G2992 G2474
Dz 4:28 ποιῆσαι ὅσα χείρ σου καὶ βουλή [σου] προώρισεν γενέσθαι.                                                      
Dz 4:28 poiE=sai o(/sa E( CHei/r sou kai\ E( boulE/ [sou] proO/risen gene/sTai.
Dz 4:28 poiEsai hosa hE CHeir su kai hE bulE [su] proOrisen genesTai.
Dz 4:28 v--aan---- rr----apn- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v-3aai-s-- v--amn----
Dz 4:28 G4160 G3745 G3588 G5495 G4675 G2532 G3588 G1012 G4675 G4309 G1096
Dz 4:28 aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły.
Dz 4:28
Dz 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:28
Dz 4:28  do  co  być  wcześniej  ręka  Twój  i  rada  Swój
Dz 4:28 G4160 G3745 G1096 G4309 G5495 G4675 G2532 G1012 G4675
Dz 4:29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου,                                  
Dz 4:29 kai\ ta\ nu=n, ku/rie, e)/pide e)pi\ ta\s a)peila\s au)tO=n, kai\ do\s toi=s dou/lois sou meta\ parrEsi/as pa/sEs lalei=n to\n lo/gon sou,
Dz 4:29 kai ta nyn, kyrie, epide epi tas apeilas autOn, kai dos tois dulois su meta parrEsias pasEs lalein ton logon su,
Dz 4:29 c--------- ra----apn- d--------- n-----vsm- v-2aad-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v-2aad-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- p--------- n-----gsf- a-----gsf- v--pan---- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Dz 4:29 G2532 G3588 G3568 G2962 G1896 G1909 G3588 G0547 G0846 G2532 G1325 G3588 G1401 G4675 G3326 G3954 G3956 G2980 G3588 G3056 G4675
Dz 4:29 A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,
Dz 4:29
Dz 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:29
Dz 4:29  I  teraz  Władca  oto  w  Groźba  ich  i  dać  niewolników  Twój  z  całość  odwaga  mówić  słowo  Twój
Dz 4:29 G2532 G3569 G2962 G1896 G1909 G0547 G0846 G2532 G1325 G1401 G4675 G3326 G3956 G3954 G2980 G3056 G4675
Dz 4:30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά [σου] ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.                                
Dz 4:30 e)n tO=| tE\n CHei=ra/ [sou] e)ktei/nein se ei)s i)/asin kai\ sEmei=a kai\ te/rata gi/nesTai dia\ tou= o)no/matos tou= a(gi/ou paido/s sou *)iEsou=.
Dz 4:30 en tO tEn CHeira [su] ekteinein se eis iasin kai sEmeia kai terata ginesTai dia tu onomatos tu hagiu paidos su iEsu.
Dz 4:30 p--------- ra----dsn- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v--pan---- rp----as-- p--------- n-----asf- c--------- n-----apn- c--------- n-----apn- v--pmn---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- rp----gs-- n-----gsm-
Dz 4:30 G1722 G3588 G3588 G5495 G4675 G1614 G4571 G1519 G2392 G2532 G4592 G2532 G5059 G1096 G1223 G3588 G3686 G3588 G0040 G3816 G4675 G2424
Dz 4:30 gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.
Dz 4:30
Dz 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:30
Dz 4:30  następnie  ty, wy  rozciąganie  ręka  Swój  w  gojenie  i  być wykonane przez  Znaków  i  Kraina czarów  nazwa  Święty  Syn  Twój
Dz 4:30 G1722 G4571 G1614 G5495 G4675 G1519 G2392 G2532 G1096 G4592 G2532 G5059 G3686 G0040 G3816 G4675
Dz 4:31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.                            
Dz 4:31 kai\ deETe/ntOn au)tO=n e)saleu/TE o( to/pos e)n O(=| E)=san sunEgme/noi, kai\ e)plE/sTEsan a(/pantes tou= a(gi/ou pneu/matos, kai\ e)la/loun to\n lo/gon tou= Teou= meta\ parrEsi/as.
Dz 4:31 kai deETentOn autOn esaleuTE ho topos en hO Esan synEgmenoi, kai eplEsTEsan hapantes tu hagiu pneumatos, kai elalun ton logon tu Teu meta parrEsias.
Dz 4:31 c--------- v--appgpm- rp----gpm- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----dsm- v-3iai-p-- v--xppnpm- c--------- v-3api-p-- a-----npm- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- c--------- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsf-
Dz 4:31 G2532 G1189 G0846 G4531 G3588 G5117 G1722 G3739 G2258 G4863 G2532 G4130 G0537 G3588 G0040 G4151 G2532 G2980 G3588 G3056 G3588 G2316 G3326 G3954
Dz 4:31 Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.
Dz 4:31
Dz 4:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:31
Dz 4:31  I  Modlitwa  ich  wstrząsnąć  miejsce  gdzie  gdzie  były  klejnoty  i  wypełniony  wszystko  Duch  Święty  i  powiedział  słowo  Bóg  z  odważnie
Dz 4:31 G2532 G1189 G0846 G4531 G5117 G1722 G3739 G2258 G4863 G2532 G4130 G0537 G4151 G0040 G2532 G2980 G3056 G2316 G3326 G3954
Dz 4:32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.                          
Dz 4:32 *tou= de\ plE/Tous tO=n pisteusa/ntOn E)=n kardi/a kai\ PSuCHE\ mi/a, kai\ ou)de\ ei(=s ti tO=n u(parCHo/ntOn au)tO=| e)/legen i)/dion ei)=nai, a)ll' E)=n au)toi=s a(/panta koina/.
Dz 4:32 tu de plETus tOn pisteusantOn En kardia kai PSyCHE mia, kai ude heis ti tOn hyparCHontOn autO elegen idion einai, all' En autois hapanta koina.
Dz 4:32 ra----gsn- c--------- n-----gsn- ra----gpm- v--aapgpm- v-3iai-s-- n-----nsf- c--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- d--------- a-----nsm- ri----asn- ra----gpn- v--papgpn- rp----dsm- v-3iai-s-- a-----asn- v--pan---- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- a-----npn- a-----npn-
Dz 4:32 G3588 G1161 G4128 G3588 G4100 G2258 G2588 G2532 G5590 G3391 G2532 G3761 G1520 G5100 G3588 G5224 G0846 G3004 G2398 G1511 G0235 G2258 G0846 G0537 G2839
Dz 4:32 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Dz 4:32
Dz 4:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 4:32
Dz 4:32  zestaw  zaś  wiernych  był  jedno  serce  i  i  żaden  żaden  nic  majątek  jego  o nazwie  jego  ale  wszystko  w  ich  był  wspólny
Dz 4:32 G4128 G1161 G4100 G2258 G3391 G2588 G2532 G2532 G1520 G3761 G5100 G5224 G0846 G3004 G2398 G0235 G0537 G2258 G2258 G2258 G2839