Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz6      do_str_głównej      do_Dz8      
Dz 7:1 Εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;                                                                
Dz 7:1 *ei)=pen de\ o( a)rCHiereu/s, *ei) tau=ta ou(/tOs e)/CHei;
Dz 7:1 eipen de ho arCHiereus, ei tauta hutOs eCHei;
Dz 7:1 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- x--------- rd----npn- d--------- v-3pai-s--
Dz 7:1 G2036 G1161 G3588 G0749 G1487 G5023 G3779 G2192
Dz 7:1 Czy to prawda? - zapytał arcykapłan.
Dz 7:1
Dz 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:1
Dz 7:1  Następnie  powiedział  arcykapłana  tak  czy  czy  to
Dz 7:1 G1161 G2036 G0749 G3779 G0686 G1487 G5023
Dz 7:2 δὲ ἔφη, Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν,                          
Dz 7:2 o( de\ e)/fE, *)/andres a)delfoi\ kai\ pate/res, a)kou/sate. *(o Teo\s tE=s do/XEs O)/fTE tO=| patri\ E(mO=n *)abraa\m o)/nti e)n tE=| *mesopotami/a| pri\n E)\ katoikE=sai au)to\n e)n *CHarra/n,
Dz 7:2 ho de efE, andres adelfoi kai pateres, akusate. ho Teos tEs doXEs OfTE tO patri hEmOn abraam onti en tE mesopotamia prin E katoikEsai auton en CHarran,
Dz 7:2 ra----nsm- c--------- v-3iai-s-- n-----vpm- n-----vpm- c--------- n-----vpm- v-2aad-p-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3api-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- n-----dsm- v--papdsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- c--------- v--aan---- rp----asm- p--------- n-----dsf-
Dz 7:2 G3588 G1161 G5346 G0435 G0080 G2532 G3962 G0191 G3588 G2316 G3588 G1391 G3700 G3588 G3962 G2257 G0011 G5607 G1722 G3588 G3318 G4250 G2228 G2730 G0846 G1722 G5488
Dz 7:2 A on odpowiedział: Słuchajcie, bracia i ojcowie: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie.
Dz 7:2
Dz 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:2
Dz 7:2  Ale  powiedział  Mężczyzn  bracia  i  ojców  Słuchać  Bóg  Sława  był  ojciec  nasz  Abraham  w  Mezopotamii  przed  przed  Przesiedlenie  w  Harran
Dz 7:2 G1161 G5346 G0435 G0080 G2532 G3962 G0191 G2316 G1391 G3700 G3962 G2257 G0011 G1722 G3318 G2228 G4250 G2730 G1722 G5488
Dz 7:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ [ἐκ] τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.                                  
Dz 7:3 kai\ ei)=pen pro\s au)to/n, *)/eXelTe e)k tE=s gE=s sou kai\ [e)k] tE=s suggenei/as sou, kai\ deu=ro ei)s tE\n gE=n E(\n a)/n soi dei/XO.
Dz 7:3 kai eipen pros auton, eXelTe ek tEs gEs su kai [ek] tEs syNgeneias su, kai deuro eis tEn gEn hEn an soi deiXO.
Dz 7:3 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- v-2aad-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- x--------- rp----ds-- v-1aas-s--
Dz 7:3 G2532 G2036 G4314 G0846 G1831 G1537 G3588 G1093 G4675 G2532 G1537 G3588 G4772 G4675 G2532 G1204 G1519 G3588 G1093 G3739 G0302 G4671 G1166
Dz 7:3 I powiedział do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę.
Dz 7:3
Dz 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:3
Dz 7:3  i  powiedział  go  Odstąpić  z  Ziemia  swój  i  z  pokrewieństwo  twój  i  Iść  w  ziemia  który  który  show  ty, wy
Dz 7:3 G2532 G2036 G0846 G1831 G1537 G1093 G4675 G2532 G1537 G4772 G4675 G2532 G1204 G1519 G1093 G0302 G3739 G1166 G4671
Dz 7:4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,                            
Dz 7:4 to/te e)XelTO\n e)k gE=s *CHaldai/On katO/|kEsen e)n *CHarra/n. ka)kei=Ten meta\ to\ a)poTanei=n to\n pate/ra au)tou= metO/|kisen au)to\n ei)s tE\n gE=n tau/tEn ei)s E(\n u(mei=s nu=n katoikei=te,
Dz 7:4 tote eXelTOn ek gEs CHaldaiOn katOkEsen en CHarran. kakeiTen meta to apoTanein ton patera autu metOkisen auton eis tEn gEn tautEn eis hEn hymeis nyn katoikeite,
Dz 7:4 d--------- v--aapnsm- p--------- n-----gsf- n-----gpm- v-3aai-s-- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- p--------- rr----asf- rp----np-- d--------- v-2pai-p--
Dz 7:4 G5119 G1831 G1537 G1093 G5466 G2730 G1722 G5488 G2547 G3326 G3588 G0599 G3588 G3962 G0846 G3351 G0846 G1519 G3588 G1093 G3778 G1519 G3739 G5210 G3568 G2730
Dz 7:4 Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go /Bóg/ do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie.
Dz 7:4
Dz 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:4
Dz 7:4  Następnie  lewo  z  Ziemia  Chaldejczycy  rozstrzygnięty  w  Haran  stąd  na  śmierć  ojciec  jego  utrzymywanych  jego  w  UIS  ziemia  w  który  ty, wy  teraz  na żywo
Dz 7:4 G5119 G1831 G1537 G1093 G5466 G2730 G1722 G5488 G2547 G3326 G0599 G3962 G0846 G3351 G0846 G1519 G5026 G1093 G1519 G3739 G5210 G3568 G2730
Dz 7:5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.                          
Dz 7:5 kai\ ou)k e)/dOken au)tO=| klEronomi/an e)n au)tE=| ou)de\ bE=ma podo/s, kai\ e)pEggei/lato dou=nai au)tO=| ei)s kata/sCHesin au)tE\n kai\ tO=| spe/rmati au)tou= met' au)to/n, ou)k o)/ntos au)tO=| te/knou.
Dz 7:5 kai uk edOken autO klEronomian en autE ude bEma podos, kai epENgeilato dunai autO eis katasCHesin autEn kai tO spermati autu met' auton, uk ontos autO teknu.
Dz 7:5 c--------- d--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----asf- p--------- rp----dsf- c--------- n-----asn- n-----gsm- c--------- v-3ami-s-- v--aan---- rp----dsm- p--------- n-----asf- rp----asf- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- p--------- rp----asm- d--------- v--papgsn- rp----dsm- n-----gsn-
Dz 7:5 G2532 G3756 G1325 G0846 G2817 G1722 G0846 G3761 G0968 G4228 G2532 G1861 G1325 G0846 G1519 G2697 G0846 G2532 G3588 G4690 G0846 G3326 G0846 G3756 G5607 G0846 G5043
Dz 7:5 Nie dał mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że da ją w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna.
Dz 7:5
Dz 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:5
Dz 7:5  I  nie  dał  go  w  To  dziedzictwo  ani  w  stopa  stóp  i  obiecał  dać  jego  w  posiadanie  go  i  potomstwo  jego  na  To  był  on  bezdzietny  bezdzietny
Dz 7:5 G2532 G3756 G1325 G0846 G1722 G0846 G2817 G3761 G0968 G0968 G4228 G2532 G1861 G1325 G0846 G1519 G2697 G0846 G2532 G4690 G0846 G3326 G0846 G5607 G0846 G3756 G5043
Dz 7:6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·                                      
Dz 7:6 e)la/lEsen de\ ou(/tOs o( Teo\s o(/ti e)/stai to\ spe/rma au)tou= pa/roikon e)n gE=| a)llotri/a|, kai\ doulO/sousin au)to\ kai\ kakO/sousin e)/tE tetrako/sia:
Dz 7:6 elalEsen de hutOs ho Teos hoti estai to sperma autu paroikon en gE allotria, kai dulOsusin auto kai kakOsusin etE tetrakosia:
Dz 7:6 v-3aai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3fmi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- a-----nsn- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- v-3fai-p-- rp----asn- c--------- v-3fai-p-- n-----apn- a-----apn-
Dz 7:6 G2980 G1161 G3779 G3588 G2316 G3754 G2071 G3588 G4690 G0846 G3941 G1722 G1093 G0245 G2532 G1402 G0846 G2532 G2559 G2094 G5071
Dz 7:6 Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie a przez czterysta lat ujarzmią ich jako niewolników, i będą ich krzywdzić.
Dz 7:6
Dz 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:6
Dz 7:6  I  I  powiedział  Bóg  że  potomków  jego  będzie  imigrantów  w  obcy  ziemia  i  będzie  w  niewola  i  molestowanie  roku  400
Dz 7:6 G1161 G3779 G2980 G2316 G3754 G4690 G0846 G2071 G3941 G1722 G0245 G1093 G2532 G1402 G1402 G1402 G2532 G2559 G2094 G5071
Dz 7:7 καὶ τὸ ἔθνος ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.                                    
Dz 7:7 kai\ to\ e)/Tnos O(=| e)a\n douleu/sousin krinO= e)gO/, o( Teo\s ei)=pen, kai\ meta\ tau=ta e)Xeleu/sontai kai\ latreu/sousi/n moi e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
Dz 7:7 kai to eTnos hO ean duleususin krinO egO, ho Teos eipen, kai meta tauta eXeleusontai kai latreususin moi en tO topO tutO.
Dz 7:7 c--------- ra----asn- n-----asn- rr----dsn- x--------- v-3fai-p-- v-1fai-s-- rp----ns-- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- p--------- rd----apn- v-3fmi-p-- c--------- v-3fai-p-- rp----ds-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm-
Dz 7:7 G2532 G3588 G1484 G3739 G1437 G1398 G2919 G1473 G3588 G2316 G2036 G2532 G3326 G5023 G1831 G2532 G3000 G3427 G1722 G3588 G5117 G5129
Dz 7:7 Lecz naród, którego będą niewolnikami, Ja sam sądzić będę, - mówi Pan. Potem wyjdą i będą Mi służyli na tym miejscu.
Dz 7:7
Dz 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:7
Dz 7:7  Ale  Ja  powiedział  Bóg  będzie  sąd  Osoby  kogo  kogo  będzie  w  niewola  i  za  dodanie  wychodzić  i  będzie  służyć  Mnie  w  Sem  miejsce
Dz 7:7 G2532 G1473 G2036 G2316 G2919 G2919 G1484 G1437 G3739 G1398 G1398 G1398 G2532 G3326 G5023 G1831 G2532 G3000 G3000 G3427 G1722 G5129 G5117
Dz 7:8 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.                            
Dz 7:8 kai\ e)/dOken au)tO=| diaTE/kEn peritomE=s: kai\ ou(/tOs e)ge/nnEsen to\n *)isaa\k kai\ perie/temen au)to\n tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E|, kai\ *)isaa\k to\n *)iakO/b, kai\ *)iakO\b tou\s dO/deka patria/rCHas.
Dz 7:8 kai edOken autO diaTEkEn peritomEs: kai hutOs egennEsen ton isaak kai perietemen auton tE hEmera tE ogdoE, kai isaak ton iakOb, kai iakOb tus dOdeka patriarCHas.
Dz 7:8 c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----asf- n-----gsf- c--------- d--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- c--------- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----nsm- ra----apm- a-----apm- n-----apm-
Dz 7:8 G2532 G1325 G0846 G1242 G4061 G2532 G3779 G1080 G3588 G2464 G2532 G4059 G0846 G3588 G2250 G3588 G3590 G2532 G2464 G3588 G2384 G2532 G2384 G3588 G1427 G3966
Dz 7:8 I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi - Jakub, a Jakubowi - dwunastu patriarchów.
Dz 7:8
Dz 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:8
Dz 7:8  I  dał  go  przymierze  obrzezanie  Sem  Sem  spłodził  Isaac  i  cięcie  jego  ósmy  dzień  i  Isaac  Jakuba  Jakuba  zaś  dwanaście  Patriarchów
Dz 7:8 G2532 G1325 G0846 G1242 G4061 G2532 G3779 G1080 G2464 G2532 G4059 G0846 G3590 G2250 G2532 G2464 G2384 G2384 G2532 G1427 G3966
Dz 7:9 Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν θεὸς μετ᾿ αὐτοῦ,                                                  
Dz 7:9 *kai\ oi( patria/rCHai DZElO/santes to\n *)iOsE\f a)pe/donto ei)s *ai)/gupton: kai\ E)=n o( Teo\s met' au)tou=,
Dz 7:9 kai hoi patriarCHai DZElOsantes ton iOsEf apedonto eis aigypton: kai En ho Teos met' autu,
Dz 7:9 c--------- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- v-3ami-p-- p--------- n-----asf- c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm-
Dz 7:9 G2532 G3588 G3966 G2206 G3588 G2501 G0591 G1519 G0125 G2532 G2258 G3588 G2316 G3326 G0846
Dz 7:9 Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdrość, ale Bóg był z nim.
Dz 7:9
Dz 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:9
Dz 7:9  Patriarchów  na  zazdrość  sprzedany  Józef  w  Egipt  ale  Bóg  był  z  go
Dz 7:9 G3966 G2206 G2206 G0591 G2501 G1519 G0125 G2532 G2316 G2258 G3326 G0846
Dz 7:10 καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ [ἐφ᾿] ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.                    
Dz 7:10 kai\ e)Xei/lato au)to\n e)k pasO=n tO=n Tli/PSeOn au)tou=, kai\ e)/dOken au)tO=| CHa/rin kai\ sofi/an e)nanti/on *faraO\ basile/Os *ai)gu/ptou, kai\ kate/stEsen au)to\n E(gou/menon e)p' *ai)/gupton kai\ [e)f'] o(/lon to\n oi)=kon au)tou=.
Dz 7:10 kai eXeilato auton ek pasOn tOn TliPSeOn autu, kai edOken autO CHarin kai sofian enantion faraO basileOs aigyptu, kai katestEsen auton hEgumenon ep' aigypton kai [ef'] holon ton oikon autu.
Dz 7:10 c--------- v-3ami-s-- rp----asm- p--------- a-----gpf- ra----gpf- n-----gpf- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- v--pmpasm- p--------- n-----asf- c--------- p--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Dz 7:10 G2532 G1807 G0846 G1537 G3956 G3588 G2347 G0846 G2532 G1325 G0846 G5485 G2532 G4678 G1726 G5328 G0935 G0125 G2532 G2525 G0846 G2233 G1909 G0125 G2532 G1909 G3650 G3588 G3624 G0846
Dz 7:10 I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym swym domem.
Dz 7:10
Dz 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:10
Dz 7:10  i  wydana  jego  z  wszystko  smutki  jego  i  dał  mądrość  go  i  łaska  król  Egipt  Faraon  i  zestaw  jego  Szef  przez  Egipt  i  wszystko  do domu  jego
Dz 7:10 G2532 G1807 G0846 G1537 G3956 G2347 G0846 G2532 G1325 G4678 G0846 G2532 G5485 G0935 G0125 G5328 G2532 G2525 G0846 G2233 G1909 G0125 G2532 G3650 G3624 G0846
Dz 7:11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾿ ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.                                          
Dz 7:11 E)=lTen de\ limo\s e)f' o(/lEn tE\n *ai)/gupton kai\ *CHana/an kai\ Tli=PSis mega/lE, kai\ ou)CH Eu(/riskon CHorta/smata oi( pate/res E(mO=n.
Dz 7:11 ElTen de limos ef' olEn tEn aigypton kai CHanaan kai TliPSis megalE, kai uCH hEuriskon CHortasmata hoi pateres hEmOn.
Dz 7:11 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- d--------- v-3iai-p-- n-----apn- ra----npm- n-----npm- rp----gp--
Dz 7:11 G2064 G1161 G3042 G1909 G3650 G3588 G0125 G2532 G5477 G2532 G2347 G3173 G2532 G3756 G2147 G5527 G3588 G3962 G2257
Dz 7:11 Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść.
Dz 7:11
Dz 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:11
Dz 7:11  I  przyjść  głód  i  wielki  smutek  w  wszystko  ziemia  Egipt  i  Kanaan  i  ojców  nasz  nie  znalezionych  żywność
Dz 7:11 G1161 G2064 G3042 G2532 G3173 G2347 G1909 G3650 G1093 G0125 G2532 G5477 G2532 G3962 G2257 G3756 G2147 G5527
Dz 7:12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον·                                                        
Dz 7:12 a)kou/sas de\ *)iakO\b o)/nta siti/a ei)s *ai)/gupton e)Xape/steilen tou\s pate/ras E(mO=n prO=ton:
Dz 7:12 akusas de iakOb onta sitia eis aigypton eXapesteilen tus pateras hEmOn prOton:
Dz 7:12 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- v--papapn- n-----apn- p--------- n-----asf- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- a-----asn-
Dz 7:12 G0191 G1161 G2384 G5607 G4621 G1519 G0125 G1821 G3588 G3962 G2257 G4412
Dz 7:12 Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz,
Dz 7:12
Dz 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:12
Dz 7:12  Jakuba  zaś  przesłuchanie  jest  chleb  w  Egipt  wysłane  ojców  nasz  w  pierwszy  czas
Dz 7:12 G2384 G1161 G0191 G5607 G4621 G1722 G0125 G1821 G3962 G2257 G4412 G4412 G4412
Dz 7:13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος [τοῦ] Ἰωσήφ.                                            
Dz 7:13 kai\ e)n tO=| deute/rO| a)negnOri/sTE *)iOsE\f toi=s a)delfoi=s au)tou=, kai\ fanero\n e)ge/neto tO=| *faraO\ to\ ge/nos [tou=] *)iOsE/f.
Dz 7:13 kai en tO deuterO anegnOrisTE iOsEf tois adelfois autu, kai faneron egeneto tO faraO to genos [tu] iOsEf.
Dz 7:13 c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3api-s-- n-----nsm- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- c--------- a-----nsn- v-3ami-s-- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 7:13 G2532 G1722 G3588 G1208 G0319 G2501 G3588 G0080 G0846 G2532 G5318 G1096 G3588 G5328 G3588 G1085 G3588 G2501
Dz 7:13 a za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom, a faraon dowiedział się o jego rodzie.
Dz 7:13
Dz 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:13
Dz 7:13 A  w  drugi  Józef  otwarty  bracia  jego  i  znany  był  Faraon  rodzaj  Józef
Dz 7:13 G2532 G1722 G1208 G2501 G0319 G0080 G0846 G2532 G1096 G1096 G5328 G1085 G2501
Dz 7:14 ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,                                                
Dz 7:14 a)postei/las de\ *)iOsE\f metekale/sato *)iakO\b to\n pate/ra au)tou= kai\ pa=san tE\n sugge/neian e)n PSuCHai=s e(bdomE/konta pe/nte,
Dz 7:14 aposteilas de iOsEf metekalesato iakOb ton patera autu kai pasan tEn syNgeneian en PSyCHais hebdomEkonta pente,
Dz 7:14 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----dpf- a-----dpf- a-----dpf-
Dz 7:14 G0649 G1161 G2501 G3333 G2384 G3588 G3962 G0846 G2532 G3956 G3588 G4772 G1722 G5590 G1440 G4002
Dz 7:14 Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.
Dz 7:14
Dz 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:14
Dz 7:14  Józef  wysyłanie  o nazwie  ojciec  jego  Jakuba  i  wszystko  pokrewieństwo  ich  prysznic  siedemdziesiąt  pięć
Dz 7:14 G2501 G0649 G3333 G3962 G0846 G2384 G2532 G3956 G4772 G0846 G5590 G1440 G4002
Dz 7:15 καὶ κατέβη Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,                                                        
Dz 7:15 kai\ kate/bE *)iakO\b ei)s *ai)/gupton. kai\ e)teleu/tEsen au)to\s kai\ oi( pate/res E(mO=n,
Dz 7:15 kai katebE iakOb eis aigypton. kai eteleutEsen autos kai hoi pateres hEmOn,
Dz 7:15 c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- rp----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp--
Dz 7:15 G2532 G2597 G2384 G1519 G0125 G2532 G5053 G0846 G2532 G3588 G3962 G2257
Dz 7:15 Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam i nasi ojcowie.
Dz 7:15
Dz 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:15
Dz 7:15  Jakuba  przeniesione  w  Egipt  i  zmarły  się  i  ojców  nasz
Dz 7:15 G2384 G2597 G1519 G0125 G2532 G5053 G0846 G2532 G3962 G2257
Dz 7:16 καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ.                                        
Dz 7:16 kai\ metete/TEsan ei)s *suCHe\m kai\ e)te/TEsan e)n tO=| mnE/mati O(=| O)nE/sato *)abraa\m timE=s a)rguri/ou para\ tO=n ui(O=n *(emmO\r e)n *suCHe/m.
Dz 7:16 kai meteteTEsan eis syCHem kai eteTEsan en tO mnEmati hO OnEsato abraam timEs argyriu para tOn hyiOn hemmOr en syCHem.
Dz 7:16 c--------- v-3api-p-- p--------- n-----asf- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rr----dsn- v-3ami-s-- n-----nsm- n-----gsf- n-----gsn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- p--------- n-----dsf-
Dz 7:16 G2532 G3346 G1519 G4966 G2532 G5087 G1722 G3588 G3418 G3739 G5608 G0011 G5092 G0694 G3844 G3588 G5207 G1697 G1722 G4966
Dz 7:16 Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Chamora w Sychem.
Dz 7:16
Dz 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:16
Dz 7:16  i  przeniesione  były  w  Seaham  i  określonymi  w  grób  który  kupiony  Abraham  cena  Srebrny  w  synów  Hamor  Sychem
Dz 7:16 G2532 G3346 G3346 G1519 G4966 G2532 G5087 G1722 G3418 G3739 G5608 G0011 G5092 G0694 G3844 G5207 G1697 G4966
Dz 7:17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,                                        
Dz 7:17 *kaTO\s de\ E)/ggiDZen o( CHro/nos tE=s e)paggeli/as E(=s O(molo/gEsen o( Teo\s tO=| *)abraa/m, Eu)/XEsen o( lao\s kai\ e)plETu/nTE e)n *ai)gu/ptO|,
Dz 7:17 kaTOs de ENgiDZen ho CHronos tEs epaNgelias hEs hOmologEsen ho Teos tO abraam, EuXEsen ho laos kai eplETynTE en aigyptO,
Dz 7:17 c--------- c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3api-s-- p--------- n-----dsf-
Dz 7:17 G2531 G1161 G1448 G3588 G5550 G3588 G1860 G3739 G3670 G3588 G2316 G3588 G0011 G0837 G3588 G2992 G2532 G4129 G1722 G0125
Dz 7:17 W miarę, jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrastał się lud i rozmnażał w Egipcie,
Dz 7:17
Dz 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:17
Dz 7:17 A  jako  zbliża się  czas  obietnica  gdzie  przysiągł  Bóg  Abraham  osoby  wzrosła  i  pomnożonej  w  Egipt
Dz 7:17 G1161 G2531 G1448 G5550 G1860 G3739 G3660 G2316 G0011 G2992 G0837 G2532 G4129 G1722 G0125
Dz 7:18 ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος [ἐπ᾿ Αἴγυπτον] ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.                                                        
Dz 7:18 a)/CHri ou(= a)ne/stE basileu\s e(/teros [e)p' *ai)/gupton] o(\s ou)k E)/|dei to\n *)iOsE/f.
Dz 7:18 aCHri hu anestE basileus heteros [ep' aigypton] hos uk Edei ton iOsEf.
Dz 7:18 p--------- rr----gsm- v-3aai-s-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----asf- rr----nsm- d--------- v-3yai-s-- ra----asm- n-----asm-
Dz 7:18 G0891 G3757 G0450 G0935 G2087 G1909 G0125 G3739 G3756 G1492 G3588 G2501
Dz 7:18 aż doszedł do władzy inny król w Egipcie, który nic nie wiedział o Józefie.
Dz 7:18
Dz 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:18
Dz 7:18  do  tych  następnie  jako  inny  król  który  nie  Wiedziałem  Józef
Dz 7:18 G0891 G0891 G0891 G0891 G2087 G0935 G3739 G3756 G1492 G2501
Dz 7:19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας [ἡμῶν] τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.                                          
Dz 7:19 ou(=tos katasofisa/menos to\ ge/nos E(mO=n e)ka/kOsen tou\s pate/ras [E(mO=n] tou= poiei=n ta\ bre/fE e)/kTeta au)tO=n ei)s to\ mE\ DZO|ogonei=sTai.
Dz 7:19 hutos katasofisamenos to genos hEmOn ekakOsen tus pateras [hEmOn] tu poiein ta brefE ekTeta autOn eis to mE DZOogoneisTai.
Dz 7:19 rd----nsm- v--ampnsm- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- ra----gsn- v--pan---- ra----apn- n-----apn- a-----apn- rp----gpm- p--------- ra----asn- d--------- v--ppn----
Dz 7:19 G3778 G2686 G3588 G1085 G2257 G2559 G3588 G3962 G2257 G3588 G4160 G3588 G1025 G1570 G0846 G1519 G3588 G3361 G2225
Dz 7:19 Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu.
Dz 7:19
Dz 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:19
Dz 7:19  To  uhischryayas  v.  rodzaj  nasz  uciśnionych  ojców  nasz  zmuszając  rzut  Dzieci  ich  że  nie  pozostał  w  Życie
Dz 7:19 G3778 G2686 G2686 G1085 G2257 G2559 G3962 G2257 G4160 G1570 G1025 G0846 G1519 G3361 G2225 G2225 G2225
Dz 7:20 ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός·                                          
Dz 7:20 e)n O(=| kairO=| e)gennE/TE *mOu+sE=s, kai\ E)=n a)stei=os tO=| TeO=|: o(\s a)netra/fE mE=nas trei=s e)n tO=| oi)/kO| tou= patro/s:
Dz 7:20 en hO kairO egennETE mO+ysEs, kai En asteios tO TeO: hos anetrafE mEnas treis en tO oikO tu patros:
Dz 7:20 p--------- rr----dsm- n-----dsm- v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3iai-s-- a-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- rr----nsm- v-3api-s-- n-----apm- a-----apm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 7:20 G1722 G3739 G2540 G1080 G3475 G2532 G2258 G0791 G3588 G2316 G3739 G0397 G3376 G5140 G1722 G3588 G3624 G3588 G3962
Dz 7:20 Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca.
Dz 7:20
Dz 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:20
Dz 7:20  W  to  czas  urodzony  Mojżesz  i  był  piękny  Bóg  Trzy  miesiąc  on  był  zabawiać  w  do domu  ojciec  jego
Dz 7:20 G1722 G3739 G2540 G1080 G3475 G2532 G2258 G0791 G0791 G5140 G3376 G3739 G0397 G0397 G1722 G3624 G3962 G0846
Dz 7:21 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.                                                    
Dz 7:21 e)kteTe/ntos de\ au)tou= a)nei/lato au)to\n E( Tuga/tEr *faraO\ kai\ a)neTre/PSato au)to\n e(autE=| ei)s ui(o/n.
Dz 7:21 ekteTentos de autu aneilato auton hE TygatEr faraO kai aneTrePSato auton heautE eis hyion.
Dz 7:21 v--appgsm- c--------- rp----gsm- v-3ami-s-- rp----asm- ra----nsf- n-----nsf- n-----gsm- c--------- v-3ami-s-- rp----asm- rp----dsf- p--------- n-----asm-
Dz 7:21 G1620 G1161 G0846 G0337 G0846 G3588 G2364 G5328 G2532 G0397 G0846 G1438 G1519 G5207
Dz 7:21 A gdy go wyrzucono, zabrała go córka faraona i przybrała go sobie za syna.
Dz 7:21
Dz 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:21
Dz 7:21 A  był  głosów  miał  jego  córka  Faraona  i  wykształcony  jego  w  się  syn
Dz 7:21 G1161 G1620 G1620 G0337 G0846 G2364 G5328 G2532 G0397 G0846 G1519 G1438 G5207
Dz 7:22 καὶ ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς [ἐν] πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ.                                                  
Dz 7:22 kai\ e)paideu/TE *mOu+sE=s [e)n] pa/sE| sofi/a| *ai)gupti/On, E)=n de\ dunato\s e)n lo/gois kai\ e)/rgois au)tou=.
Dz 7:22 kai epaideuTE mO+ysEs [en] pasE sofia aigyptiOn, En de dynatos en logois kai ergois autu.
Dz 7:22 c--------- v-3api-s-- n-----nsm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- a-----gpm- v-3iai-s-- c--------- a-----nsm- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dpn- rp----gsm-
Dz 7:22 G2532 G3811 G3475 G1722 G3956 G4678 G0124 G2258 G1161 G1415 G1722 G3056 G2532 G2041 G0846
Dz 7:22 Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich, i potężny był w słowie i czynie.
Dz 7:22
Dz 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:22
Dz 7:22  I  uczy  był  Mojżesz  wszystko  mądrość  Egipt  i  był  silny  w  słowa  i  spraw
Dz 7:22 G2532 G3811 G3811 G3475 G3956 G4678 G0124 G1161 G2258 G1415 G1722 G3056 G2532 G2041
Dz 7:23 Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.                                            
Dz 7:23 *(Os de\ e)plErou=to au)tO=| tesserakontaetE\s CHro/nos, a)ne/bE e)pi\ tE\n kardi/an au)tou= e)piske/PSasTai tou\s a)delfou\s au)tou= tou\s ui(ou\s *)israE/l.
Dz 7:23 hOs de eplEruto autO tesserakontaetEs CHronos, anebE epi tEn kardian autu episkePSasTai tus adelfus autu tus hyius israEl.
Dz 7:23 c--------- c--------- v-3ipi-s-- rp----dsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--amn---- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- ra----apm- n-----apm- n-----gsm-
Dz 7:23 G5613 G1161 G4137 G0846 G5063 G5550 G0305 G1909 G3588 G2588 G0846 G1980 G3588 G0080 G0846 G3588 G5207 G2474
Dz 7:23 Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela.
Dz 7:23
Dz 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:23
Dz 7:23  Kiedy  zaś  zwrócił się  go  czterdzieści  roku  roku  przyjść  go  w  serce  wizyta  bracia  ich  synów  Izrael
Dz 7:23 G5613 G1161 G4137 G0846 G5063 G5063 G5550 G0305 G0846 G1909 G2588 G1980 G0080 G0846 G5207 G2474
Dz 7:24 καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.                                                      
Dz 7:24 kai\ i)dO/n tina a)dikou/menon E)mu/nato kai\ e)poi/Esen e)kdi/kEsin tO=| kataponoume/nO| pata/Xas to\n *ai)gu/ption.
Dz 7:24 kai idOn tina adikumenon Emynato kai epoiEsen ekdikEsin tO kataponumenO pataXas ton aigyption.
Dz 7:24 c--------- v--aapnsm- ri----asm- v--pppasm- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- n-----asf- ra----dsm- v--pppdsm- v--aapnsm- ra----asm- a-----asm-
Dz 7:24 G2532 G1492 G5100 G0091 G0292 G2532 G4160 G1557 G3588 G2669 G3960 G3588 G0124
Dz 7:24 I zobaczył jednego, któremu wyrządzono krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina pomścił skrzywdzonego.
Dz 7:24
Dz 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:24
Dz 7:24  I  widzenie  jeden  zepsuty  wstawił  i  pomszczona  pomszczona  ranny  uderzenie  Egipskiej,
Dz 7:24 G2532 G1492 G5100 G0091 G0292 G2532 G1557 G4160 G2669 G3960 G0124
Dz 7:25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς [αὐτοῦ] ὅτι θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.                                          
Dz 7:25 e)no/miDZen de\ sunie/nai tou\s a)delfou\s [au)tou=] o(/ti o( Teo\s dia\ CHeiro\s au)tou= di/dOsin sOtEri/an au)toi=s, oi( de\ ou) sunE=kan.
Dz 7:25 enomiDZen de synienai tus adelfus [autu] hoti ho Teos dia CHeiros autu didOsin sOtErian autois, hoi de u synEkan.
Dz 7:25 v-3iai-s-- c--------- v--pan---- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsf- rp----gsm- v-3pai-s-- n-----asf- rp----dpm- ra----npm- c--------- d--------- v-3aai-p--
Dz 7:25 G3543 G1161 G4920 G3588 G0080 G0846 G3754 G3588 G2316 G1223 G5495 G0846 G1325 G4991 G0846 G3588 G1161 G3756 G4920
Dz 7:25 Sądził, że bracia jego zrozumieją iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli.
Dz 7:25
Dz 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:25
Dz 7:25  myśl  zrozumieć  bracia  jego  że  Bóg  ręka  jego  daje  ich  zbawienie  ale  nie  zrozumieć
Dz 7:25 G3543 G4920 G0080 G0846 G3754 G2316 G5495 G0846 G1325 G0846 G4991 G1161 G3756 G4920
Dz 7:26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών, Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;                                          
Dz 7:26 tE=| te e)piou/sE| E(me/ra| O)/fTE au)toi=s maCHome/nois kai\ sunE/llassen au)tou\s ei)s ei)rE/nEn ei)pO/n, *)/andres, a)delfoi/ e)ste: i(nati/ a)dikei=te a)llE/lous;
Dz 7:26 tE te epiusE hEmera OfTE autois maCHomenois kai synEllassen autus eis eirEnEn eipOn, andres, adelfoi este: hinati adikeite allElus;
Dz 7:26 ra----dsf- c--------- v--papdsf- n-----dsf- v-3api-s-- rp----dpm- v--pmpdpm- c--------- v-3iai-s-- rp----apm- p--------- n-----asf- v--aapnsm- n-----vpm- n-----npm- v-2pai-p-- d--------- v-2pai-p-- rp----apm-
Dz 7:26 G3588 G5037 G1966 G2250 G3700 G0846 G3164 G2532 G4900 G0846 G1519 G1515 G2036 G0435 G0080 G2075 G2444 G0091 G0240
Dz 7:26 Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą, i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście - zawołał - czemuż krzywdzicie jeden drugiego?
Dz 7:26
Dz 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:26
Dz 7:26  obok  dzień  ich  walczył  był  i  gięte  ich  do  świat  mówi  ty, wy  bracia  dlaczego  obraza  przyjaciel  inny
Dz 7:26 G1966 G2250 G0846 G3164 G3700 G2532 G4900 G0846 G1519 G1515 G2036 G5210 G0080 G2444 G0091 G0240 G0240
Dz 7:27 δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾿ ἡμῶν;                                                
Dz 7:27 o( de\ a)dikO=n to\n plEsi/on a)pO/sato au)to\n ei)pO/n, *ti/s se kate/stEsen a)/rCHonta kai\ dikastE\n e)f' E(mO=n;
Dz 7:27 ho de adikOn ton plEsion apOsato auton eipOn, tis se katestEsen arCHonta kai dikastEn ef' EmOn;
Dz 7:27 ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asm- d--------- v-3ami-s-- rp----asm- v--aapnsm- ri----nsm- rp----as-- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- n-----asm- p--------- rp----gp--
Dz 7:27 G3588 G1161 G0091 G3588 G4139 G0683 G0846 G2036 G5101 G4571 G2525 G0758 G2532 G1348 G1909 G2257
Dz 7:27 Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? - zawołał -
Dz 7:27
Dz 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:27
Dz 7:27  Ale  despitefully  spadek  wciśnięty  jego  powiedzenie  kto  ty, wy  zestaw  Szef  i  sędzia  przez  nas
Dz 7:27 G1161 G0091 G4139 G0683 G0846 G2036 G5101 G4571 G2525 G0758 G2532 G1348 G1909 G2248
Dz 7:28 μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;                                                          
Dz 7:28 mE\ a)nelei=n me su\ Te/leis o(\n tro/pon a)nei=les e)CHTe\s to\n *ai)gu/ption;
Dz 7:28 mE anelein me sy Teleis hon tropon aneiles eCHTes ton aigyption;
Dz 7:28 x--------- v--aan---- rp----as-- rp----ns-- v-2pai-s-- rr----asm- n-----asm- v-2aai-s-- d--------- ra----asm- a-----asm-
Dz 7:28 G3361 G0337 G3165 G4771 G2309 G3739 G5158 G0337 G5504 G3588 G0124
Dz 7:28 czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
Dz 7:28
Dz 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:28
Dz 7:28  Nie  potrzeba  ty, wy  zabić  mnie  jako  jako  wczoraj  zabity  Egipskiej,
Dz 7:28 G3361 G2309 G4771 G0337 G3165 G3739 G5158 G5504 G0337 G0124
Dz 7:29 ἔφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.                                              
Dz 7:29 e)/fugen de\ *mOu+sE=s e)n tO=| lo/gO| tou/tO|, kai\ e)ge/neto pa/roikos e)n gE=| *madia/m, ou(= e)ge/nnEsen ui(ou\s du/o.
Dz 7:29 efygen de mO+ysEs en tO logO tutO, kai egeneto paroikos en gE madiam, hu egennEsen hyius dyo.
Dz 7:29 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- v-3ami-s-- a-----nsm- p--------- n-----dsf- n-----gsm- d--------- v-3aai-s-- n-----apm- a-----apm-
Dz 7:29 G5343 G1161 G3475 G1722 G3588 G3056 G5129 G2532 G1096 G3941 G1722 G1093 G3099 G3757 G1080 G5207 G1417
Dz 7:29 Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów.
Dz 7:29
Dz 7:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:29
Dz 7:29  Z  tak  słowa  Mojżesz  uciekł  i  został  obcy  w  ziemia  Midian  gdzie  urodzony  dwa  syn
Dz 7:29 G1722 G5129 G3056 G3475 G5343 G2532 G1096 G3941 G1722 G1093 G3099 G3757 G1080 G1417 G5207
Dz 7:30 Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.                                              
Dz 7:30 *kai\ plErOTe/ntOn e)tO=n tessera/konta O)/fTE au)tO=| e)n tE=| e)rE/mO| tou= o)/rous *sina= a)/ggelos e)n flogi\ puro\s ba/tou.
Dz 7:30 kai plErOTentOn etOn tesserakonta OfTE autO en tE erEmO tu orus sina aNgelos en flogi pyros batu.
Dz 7:30 c--------- v--appgpn- n-----gpn- a-----gpn- v-3api-s-- rp----dsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsn- n-----nsm- p--------- n-----dsf- n-----gsn- n-----gsf-
Dz 7:30 G2532 G4137 G2094 G5062 G3700 G0846 G1722 G3588 G2048 G3588 G3735 G4614 G0032 G1722 G5395 G4442 G0942
Dz 7:30 Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka.
Dz 7:30
Dz 7:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:30
Dz 7:30  Na  wydajność  czterdzieści  roku  był  go  w  pustynia  Góry  Synaj  Anioł  Pan  w  Płomień  palenie  ciernie  krzew
Dz 7:30 G4137 G4137 G5062 G2094 G3700 G0846 G1722 G2048 G3735 G4614 G0032 G2962 G1722 G5395 G4442 G0942 G0942
Dz 7:31 δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα· προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου,                                                    
Dz 7:31 o( de\ *mOu+sE=s i)dO\n e)Tau/maDZen to\ o(/rama: proserCHome/nou de\ au)tou= katanoE=sai e)ge/neto fOnE\ kuri/ou,
Dz 7:31 ho de mO+ysEs idOn eTaumaDZen to horama: proserCHomenu de autu katanoEsai egeneto fOnE kyriu,
Dz 7:31 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- v-3iai-s-- ra----asn- n-----asn- v--pmpgsm- c--------- rp----gsm- v--aan---- v-3ami-s-- n-----nsf- n-----gsm-
Dz 7:31 G3588 G1161 G3475 G1492 G2296 G3588 G3705 G4334 G1161 G0846 G2657 G1096 G5456 G2962
Dz 7:31 Zobaczywszy /go/ Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana:
Dz 7:31
Dz 7:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 7:31
Dz 7:31  Mojżesz  widzenie  dziwili  wizja  i  zbliżył  za  był  do  to  głos  Pan
Dz 7:31 G3475 G1492 G2296 G3705 G1161 G4334 G2657 G1096 G4314 G0846 G5456 G2962