Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz8      do_str_głównej      do_Dz10      
Dz 9:1 δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ                                                      
Dz 9:1 *(o de\ *sau=los, e)/ti e)mpne/On a)peilE=s kai\ fo/nou ei)s tou\s maTEta\s tou= kuri/ou, proselTO\n tO=| a)rCHierei=
Dz 9:1 ho de saulos, eti empneOn apeilEs kai fonu eis tus maTEtas tu kyriu, proselTOn tO arCHierei
Dz 9:1 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--papnsm- n-----gsf- c--------- n-----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 9:1 G3588 G1161 G4569 G2089 G1709 G0547 G2532 G5408 G1519 G3588 G3101 G3588 G2962 G4334 G3588 G0749
Dz 9:1 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana
Dz 9:1
Dz 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:1
Dz 9:1  Saul  zaś  więcej  oddechowy  zagrożeń  i  morderstwo  w  studentów  Władca  przyjść  arcykapłan
Dz 9:1 G4569 G1161 G2089 G1709 G0547 G2532 G5408 G1519 G3101 G2962 G4334 G0749
Dz 9:2 ᾐτήσατο παρ᾿ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ.                                      
Dz 9:2 E)|tE/sato par' au)tou= e)pistola\s ei)s *damasko\n pro\s ta\s sunagOga/s, o(/pOs e)a/n tinas eu(/rE| tE=s o(dou= o)/ntas, a)/ndras te kai\ gunai=kas, dedeme/nous a)ga/gE| ei)s *)ierousalE/m.
Dz 9:2 EtEsato par' autu epistolas eis damaskon pros tas synagOgas, hopOs ean tinas heurE tEs hodu ontas, andras te kai gynaikas, dedemenus agagE eis ierusalEm.
Dz 9:2 v-3ami-s-- p--------- rp----gsm- n-----apf- p--------- n-----asf- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- c--------- ri----apm- v-3aas-s-- ra----gsf- n-----gsf- v--papapm- n-----apm- c--------- c--------- n-----apf- v--xppapm- v-3aas-s-- p--------- n-----asf-
Dz 9:2 G0154 G3844 G0846 G1992 G1519 G1154 G4314 G3588 G4864 G3704 G1437 G5100 G2147 G3588 G3598 G5607 G0435 G5037 G2532 G1135 G1210 G0071 G1519 G2419
Dz 9:2 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.
Dz 9:2
Dz 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:2
Dz 9:2  prosił  w  to  listów  w  Damaszek  do  synagogi  że  kogo  kogo  odnaleźć  do  nauczanie  i  Mężczyzn  i  Kobiety  związane  prowadzić  w  Jerozolima
Dz 9:2 G0154 G3844 G0846 G1992 G1519 G1154 G4314 G4864 G3704 G1437 G5100 G2147 G3588 G3598 G5037 G0435 G2532 G1135 G1210 G0071 G1519 G2419
Dz 9:3 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,                                                    
Dz 9:3 e)n de\ tO=| poreu/esTai e)ge/neto au)to\n e)ggi/DZein tE=| *damaskO=|, e)Xai/fnEs te au)to\n periE/straPSen fO=s e)k tou= ou)ranou=,
Dz 9:3 en de tO poreuesTai egeneto auton eNgiDZein tE damaskO, eXaifnEs te auton periEstraPSen fOs ek tu uranu,
Dz 9:3 p--------- c--------- ra----dsn- v--pmn---- v-3ami-s-- rp----asm- v--pan---- ra----dsf- n-----dsf- d--------- c--------- rp----asm- v-3aai-s-- n-----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 9:3 G1722 G1161 G3588 G4198 G1096 G0846 G1448 G3588 G1154 G1810 G5037 G0846 G4015 G5457 G1537 G3588 G3772
Dz 9:3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.
Dz 9:3
Dz 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:3
Dz 9:3  Kiedy  zaś  on  był  zbliża się  Damaszek  nagle  świeciło  jego  światło  z  niebo
Dz 9:3 G1722 G1161 G0846 G4198 G1448 G1154 G1810 G4015 G0846 G5457 G0575 G3772
Dz 9:4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;                                                          
Dz 9:4 kai\ pesO\n e)pi\ tE\n gE=n E)/kousen fOnE\n le/gousan au)tO=|, *saou\l *saou/l, ti/ me diO/keis;
Dz 9:4 kai pesOn epi tEn gEn Ekusen fOnEn legusan autO, saul saul, ti me diOkeis;
Dz 9:4 c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- n-----asf- v--papasf- rp----dsm- n-----vsm- n-----vsm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s--
Dz 9:4 G2532 G4098 G1909 G3588 G1093 G0191 G5456 G3004 G0846 G4549 G4549 G5101 G3165 G1377
Dz 9:4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?
Dz 9:4
Dz 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:4
Dz 9:4  spadły  w  ziemia  słyszałem  głos  głośnik  go  Saul  Saul  że  prześladować  Mnie
Dz 9:4 G4098 G1909 G1093 G0191 G5456 G3004 G0846 G4549 G4549 G5101 G1377 G3165
Dz 9:5 εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε; δέ, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·                                                            
Dz 9:5 ei)=pen de/, *ti/s ei)=, ku/rie; o( de/, *)egO/ ei)mi *)iEsou=s o(\n su\ diO/keis:
Dz 9:5 eipen de, tis ei, kyrie; ho de, egO eimi iEsus hon sy diOkeis:
Dz 9:5 v-3aai-s-- c--------- ri----nsm- v-2pai-s-- n-----vsm- ra----nsm- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- n-----nsm- rr----asm- rp----ns-- v-2pai-s--
Dz 9:5 G2036 G1161 G5101 G1488 G2962 G3588 G1161 G1473 G1510 G2424 G3739 G4771 G1377
Dz 9:5 Kto jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
Dz 9:5
Dz 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:5
Dz 9:5  powiedział  kto  ty, wy  Władca  Władca  zaś  powiedział  Ja  Jezus  Kogo  ty, wy  prześladować  Trudny  ty, wy  iść  v.  ukłucia
Dz 9:5 G2036 G5101 G1488 G2962 G2962 G1161 G2036 G1473 G2424 G3739 G4771 G1377 G4642 G4671 G2979 G4314 G2759
Dz 9:6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν.                                                        
Dz 9:6 a)lla\ a)na/stETi kai\ ei)/selTe ei)s tE\n po/lin, kai\ lalETE/setai/ soi o(/ ti/ se dei= poiei=n.
Dz 9:6 alla anastETi kai eiselTe eis tEn polin, kai lalETEsetai soi ho ti se dei poiein.
Dz 9:6 c--------- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3fpi-s-- rp----ds-- rr----asn- ri----asn- rp----as-- v-3pai-s-- v--pan----
Dz 9:6 G0235 G0450 G2532 G1525 G1519 G3588 G4172 G2532 G2980 G4671 G3588 G5101 G4571 G1163 G4160
Dz 9:6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.
Dz 9:6
Dz 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:6
Dz 9:6  w  drżenie  i  przerażenie  powiedział  Władca  że  więdnięcia  mnie  do  i  Władca  go  Powstać  i  Iść  w  miasto  i  powiedział  będzie  ty, wy  że  ty, wy  musi  do
Dz 9:6 G5141 G5141 G2532 G2284 G2036 G2962 G5101 G2309 G3165 G4160 G2532 G2962 G0846 G0450 G2532 G1525 G1519 G4172 G2532 G2980 G2980 G4671 G5101 G4571 G1163 G4160
Dz 9:7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.                                                        
Dz 9:7 oi( de\ a)/ndres oi( sunodeu/ontes au)tO=| ei(stE/keisan e)neoi/, a)kou/ontes me\n tE=s fOnE=s mEde/na de\ TeOrou=ntes.
Dz 9:7 hoi de andres hoi synodeuontes autO heistEkeisan eneoi, akuontes men tEs fOnEs mEdena de TeOruntes.
Dz 9:7 ra----npm- c--------- n-----npm- ra----npm- v--papnpm- rp----dsm- v-3yai-p-- a-----npm- v--papnpm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----asm- c--------- v--papnpm-
Dz 9:7 G3588 G1161 G0435 G3588 G4922 G0846 G2476 G3501 G0191 G3303 G3588 G5456 G3367 G1161 G2334
Dz 9:7 Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.
Dz 9:7
Dz 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:7
Dz 9:7  Osoby  zaś  marsz  go  były  w  oszołomienie  przesłuchanie  przesłuchanie  głos  i  nikt  widzenie
Dz 9:7 G0435 G1161 G4922 G0846 G2476 G1769 G1769 G0191 G3303 G5456 G1161 G3367 G2334
Dz 9:8 ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.                                                
Dz 9:8 E)ge/rTE de\ *sau=los a)po\ tE=s gE=s, a)neO|gme/nOn de\ tO=n o)fTalmO=n au)tou= ou)de\n e)/blepen: CHeiragOgou=ntes de\ au)to\n ei)sE/gagon ei)s *damasko/n.
Dz 9:8 EgerTE de saulos apo tEs gEs, aneOgmenOn de tOn ofTalmOn autu uden eblepen: CHeiragOguntes de auton eisEgagon eis damaskon.
Dz 9:8 v-3api-s-- c--------- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--xppgpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- a-----asn- v-3iai-s-- v--papnpm- c--------- rp----asm- v-3aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 9:8 G1453 G1161 G4569 G0575 G3588 G1093 G0455 G1161 G3588 G3788 G0846 G3762 G0991 G5496 G1161 G0846 G1521 G1519 G1154
Dz 9:8 Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce.
Dz 9:8
Dz 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:8
Dz 9:8  Saul  róża  z  Ziemia  i  otwarte  oczy  nikt  online  I  doprowadziły  jego  dla  ręce  doprowadziły  w  Damaszek
Dz 9:8 G4569 G1453 G0575 G1093 G1161 G0455 G3788 G3762 G0991 G1161 G5496 G0846 G5496 G5496 G1521 G1519 G1154
Dz 9:9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.                                                                
Dz 9:9 kai\ E)=n E(me/ras trei=s mE\ ble/pOn, kai\ ou)k e)/fagen ou)de\ e)/pien.
Dz 9:9 kai En hEmeras treis mE blepOn, kai uk efagen ude epien.
Dz 9:9 c--------- v-3iai-s-- n-----apf- a-----apf- d--------- v--papnsm- c--------- d--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s--
Dz 9:9 G2532 G2258 G2250 G5140 G3361 G0991 G2532 G3756 G5315 G3761 G4095
Dz 9:9 Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.
Dz 9:9
Dz 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:9
Dz 9:9  I  trzy  Dzień  nie  online  i  nie  ate  i  nie  do picia
Dz 9:9 G2532 G5140 G2250 G3361 G0991 G2532 G3756 G5315 G3761 G3761 G4095
Dz 9:10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι κύριος, Ἁνανία. δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.                                        
Dz 9:10 *)=En de/ tis maTEtE\s e)n *damaskO=| o)no/mati *(anani/as, kai\ ei)=pen pro\s au)to\n e)n o(ra/mati o( ku/rios, *(anani/a. o( de\ ei)=pen, *)idou\ e)gO/, ku/rie.
Dz 9:10 En de tis maTEtEs en damaskO onomati hananias, kai eipen pros auton en horamati ho kyrios, hanania. ho de eipen, idu egO, kyrie.
Dz 9:10 v-3iai-s-- c--------- ri----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- n-----dsn- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- p--------- n-----dsn- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- x--------- rp----ns-- n-----vsm-
Dz 9:10 G2258 G1161 G5100 G3101 G1722 G1154 G3686 G0367 G2532 G2036 G4314 G0846 G1722 G3705 G3588 G2962 G0367 G3588 G1161 G2036 G2400 G1473 G2962
Dz 9:10 W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie!
Dz 9:10
Dz 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:10
Dz 9:10  W  Damaszek  był  jeden  uczeń  nazwa  Ananiasz  i  Władca  w  wizja  powiedział  go  Ananiasz  powiedział  Ja  Ja  Władca
Dz 9:10 G1722 G1154 G2258 G5100 G3101 G3686 G0367 G2532 G2962 G1722 G3705 G2036 G0846 G0367 G2036 G1473 G2400 G2962
Dz 9:11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,                                      
Dz 9:11 o( de\ ku/rios pro\s au)to/n, *)anasta\s poreu/TEti e)pi\ tE\n r(u/mEn tE\n kaloume/nEn *eu)Tei=an kai\ DZE/tEson e)n oi)ki/a| *)iou/da *sau=lon o)no/mati *tarse/a: i)dou\ ga\r proseu/CHetai,
Dz 9:11 ho de kyrios pros auton, anastas poreuTEti epi tEn rymEn tEn kalumenEn euTeian kai DZEtEson en oikia iuda saulon onomati tarsea: idu gar proseuCHetai,
Dz 9:11 ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- rp----asm- v--aapnsm- v-2apd-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--pppasf- a-----asf- c--------- v-2aad-s-- p--------- n-----dsf- n-----gsm- n-----asm- n-----dsn- n-----asm- x--------- c--------- v-3pmi-s--
Dz 9:11 G3588 G1161 G2962 G4314 G0846 G0450 G4198 G1909 G3588 G4505 G3588 G2564 G2117 G2532 G2212 G1722 G3614 G2455 G4569 G3686 G5018 G2400 G1063 G4336
Dz 9:11 A Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli.
Dz 9:11
Dz 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:11
Dz 9:11  Władca  zaś  go  Powstać  Iść  w  ulica  o nazwie  Prosto  i  Zapytać  w  Juda  do domu  Stęp  nazwa  Saul  teraz  modląc
Dz 9:11 G2962 G1161 G4314 G0450 G4198 G1909 G4505 G2564 G2117 G2532 G2212 G1722 G2455 G3614 G5018 G3686 G4569 G2400 G4336
Dz 9:12 καὶ εἶδεν ἄνδρα [ἐν ὁράματι] Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ [τὰς] χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.                                                        
Dz 9:12 kai\ ei)=den a)/ndra [e)n o(ra/mati] *(anani/an o)no/mati ei)selTo/nta kai\ e)piTe/nta au)tO=| [ta\s] CHei=ras o(/pOs a)nable/PSE|.
Dz 9:12 kai eiden andra [en horamati] hananian onomati eiselTonta kai epiTenta autO [tas] CHeiras hopOs anablePSE.
Dz 9:12 c--------- v-3aai-s-- n-----asm- p--------- n-----dsn- n-----asm- n-----dsn- v--aapasm- c--------- v--aapasm- rp----dsm- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3aas-s--
Dz 9:12 G2532 G1492 G0435 G1722 G3705 G0367 G3686 G1525 G2532 G2007 G0846 G3588 G5495 G3704 G0308
Dz 9:12 /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/.
Dz 9:12
Dz 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:12
Dz 9:12  i  online  w  wizja  mąż  nazwa  Ananiasz  przyjść  i  o wprowadzone  to  ręka  że  przejrzeć
Dz 9:12 G2532 G1492 G1722 G3705 G0435 G3686 G0367 G1525 G2532 G2007 G0846 G5495 G3704 G0308
Dz 9:13 ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ·                                                
Dz 9:13 a)pekri/TE de\ *(anani/as, *ku/rie, E)/kousa a)po\ pollO=n peri\ tou= a)ndro\s tou/tou, o(/sa kaka\ toi=s a(gi/ois sou e)poi/Esen e)n *)ierousalE/m:
Dz 9:13 apekriTE de hananias, kyrie, Ekusa apo pollOn peri tu andros tutu, hosa kaka tois hagiois su epoiEsen en ierusalEm:
Dz 9:13 v-3api-s-- c--------- n-----nsm- n-----vsm- v-1aai-s-- p--------- a-----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- rr----apn- a-----apn- ra----dpm- a-----dpm- rp----gs-- v-3aai-s-- p--------- n-----dsf-
Dz 9:13 G0611 G1161 G0367 G2962 G0191 G0575 G4183 G4012 G3588 G0435 G5127 G3745 G2556 G3588 G0040 G4675 G4160 G1722 G2419
Dz 9:13 Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie.
Dz 9:13
Dz 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:13
Dz 9:13  Ananiasz  odpowiedzi  Władca  słyszałem  z  wiele  o  Sem  człowiek  jak  zło  wykonane  święty  Twój  w  Jerozolima
Dz 9:13 G0367 G0611 G2962 G0191 G0575 G4183 G4012 G5127 G0435 G3745 G2556 G4160 G0040 G4675 G1722 G2419
Dz 9:14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.                                                          
Dz 9:14 kai\ O(=de e)/CHei e)Xousi/an para\ tO=n a)rCHiere/On dE=sai pa/ntas tou\s e)pikaloume/nous to\ o)/noma/ sou.
Dz 9:14 kai hOde eCHei eXusian para tOn arCHiereOn dEsai pantas tus epikalumenus to onoma su.
Dz 9:14 c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----asf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v--aan---- a-----apm- ra----apm- v--pmpapm- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Dz 9:14 G2532 G5602 G2192 G1849 G3844 G3588 G0749 G1210 G3956 G3588 G1941 G3588 G3686 G4675
Dz 9:14 I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia.
Dz 9:14
Dz 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:14
Dz 9:14  i  tutaj  ma  z  kapłanów  moc  robić na drutach  wszystko  powołanie  nazwa  Twój
Dz 9:14 G2532 G5602 G2192 G3844 G0749 G1849 G1210 G3956 G1941 G3686 G4675
Dz 9:15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·                                  
Dz 9:15 ei)=pen de\ pro\s au)to\n o( ku/rios, *poreu/ou, o(/ti skeu=os e)klogE=s e)sti/n moi ou(=tos tou= basta/sai to\ o)/noma/ mou e)nO/pion e)TnO=n te kai\ basile/On ui(O=n te *)israE/l:
Dz 9:15 eipen de pros auton ho kyrios, poreuu, hoti skeuos eklogEs estin moi hutos tu bastasai to onoma mu enOpion eTnOn te kai basileOn hyiOn te israEl:
Dz 9:15 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-2pmd-s-- c--------- n-----nsn- n-----gsf- v-3pai-s-- rp----ds-- rd----nsm- ra----gsn- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- n-----gpn- c--------- c--------- n-----gpm- n-----gpm- c--------- n-----gsm-
Dz 9:15 G2036 G1161 G4314 G0846 G3588 G2962 G4198 G3754 G4632 G1589 G2076 G3427 G3778 G3588 G0941 G3588 G3686 G3450 G1799 G1484 G5037 G2532 G0935 G5207 G5037 G2474
Dz 9:15 Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela.
Dz 9:15
Dz 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:15
Dz 9:15  Ale  Władca  powiedział  go  Iść  dla  on  jest  Mój  wybrany  statek  odźwierny  nazwa  Mój  przed  ludzi  i  królów  i  synów  Izrael
Dz 9:15 G1161 G2962 G2036 G0846 G4198 G3754 G3778 G2076 G3427 G1589 G4632 G0941 G3686 G3450 G1799 G1484 G2532 G0935 G5037 G5207 G2474
Dz 9:16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.                                                              
Dz 9:16 e)gO\ ga\r u(podei/XO au)tO=| o(/sa dei= au)to\n u(pe\r tou= o)no/mato/s mou paTei=n.
Dz 9:16 egO gar hypodeiXO autO hosa dei auton hyper tu onomatos mu paTein.
Dz 9:16 rp----ns-- c--------- v-1fai-s-- rp----dsm- rr----apn- v-3pai-s-- rp----asm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- v--aan----
Dz 9:16 G1473 G1063 G5263 G0846 G3745 G1163 G0846 G5228 G3588 G3686 G3450 G3958
Dz 9:16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia.
Dz 9:16
Dz 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:16
Dz 9:16  I  Ja  show  go  jak  on  musi  ponieść  dla  nazwa  Mój
Dz 9:16 G1063 G1473 G5263 G0846 G3745 G0846 G1163 G3958 G5228 G3686 G3450
Dz 9:17 Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.              
Dz 9:17 *)apE=lTen de\ *(anani/as kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n oi)ki/an, kai\ e)piTei\s e)p' au)to\n ta\s CHei=ras ei)=pen, *saou\l a)delfe/, o( ku/rios a)pe/stalke/n me, *)iEsou=s o( o)fTei/s soi e)n tE=| o(dO=| E(=| E)/rCHou, o(/pOs a)nable/PSE|s kai\ plEsTE=|s pneu/matos a(gi/ou.
Dz 9:17 apElTen de hananias kai eisElTen eis tEn oikian, kai epiTeis ep' auton tas CHeiras eipen, saul adelfe, ho kyrios apestalken me, iEsus ho ofTeis soi en tE hodO hE ErCHu, hopOs anablePSEs kai plEsTEs pneumatos hagiu.
Dz 9:17 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v--aapnsm- p--------- rp----asm- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s-- n-----vsm- n-----vsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s-- rp----as-- n-----nsm- ra----nsm- v--appnsm- rp----ds-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-2imi-s-- c--------- v-2aas-s-- c--------- v-2aps-s-- n-----gsn- a-----gsn-
Dz 9:17 G0565 G1161 G0367 G2532 G1525 G1519 G3588 G3614 G2532 G2007 G1909 G0846 G3588 G5495 G2036 G4549 G0080 G3588 G2962 G0649 G3165 G2424 G3588 G3700 G4671 G1722 G3588 G3598 G3739 G2064 G3704 G0308 G2532 G4130 G4151 G0040
Dz 9:17 Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
Dz 9:17
Dz 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:17
Dz 9:17  Ananiasz  iść  i  wprowadzonych  w  do domu  i  przypisanie  w  to  ręce  powiedział  brat  Saul  Władca  Jezus  to się  ty, wy  w  sposób  który  był  wysłane  mnie  że  przejrzeć  i  wypełniony  Święty  Duch
Dz 9:17 G0367 G0565 G2532 G1525 G1519 G3614 G2532 G2007 G1909 G0846 G5495 G2036 G0080 G4549 G2962 G2424 G3700 G4671 G1722 G3598 G3739 G2064 G0649 G3165 G3704 G0308 G2532 G4130 G0040 G4151
Dz 9:18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,                                                          
Dz 9:18 kai\ eu)Te/Os a)pe/pesan au)tou= a)po\ tO=n o)fTalmO=n O(s lepi/des, a)ne/blePSe/n te, kai\ a)nasta\s e)bapti/sTE,
Dz 9:18 kai euTeOs apepesan autu apo tOn ofTalmOn hOs lepides, aneblePSen te, kai anastas ebaptisTE,
Dz 9:18 c--------- d--------- v-3aai-p-- rp----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----npf- v-3aai-s-- c--------- c--------- v--aapnsm- v-3api-s--
Dz 9:18 G2532 G2112 G0634 G0846 G0575 G3588 G3788 G5613 G3013 G0308 G5037 G2532 G0450 G0907
Dz 9:18 Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.
Dz 9:18
Dz 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:18
Dz 9:18  I  natychmiast  jako  skala  wyeliminowane  z  oko  jego  nagle  przejrzeć  i  róża  chrzest
Dz 9:18 G2532 G2112 G5616 G3013 G0634 G0575 G3788 G0846 G3916 G0308 G5037 G0450 G0907
Dz 9:19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς,                                                            
Dz 9:19 kai\ labO\n trofE\n e)ni/sCHusen. *)ege/neto de\ meta\ tO=n e)n *damaskO=| maTEtO=n E(me/ras tina/s,
Dz 9:19 kai labOn trofEn enisCHysen. egeneto de meta tOn en damaskO maTEtOn hEmeras tinas,
Dz 9:19 c--------- v--aapnsm- n-----asf- v-3aai-s-- v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----gpm- p--------- n-----dsf- n-----gpm- n-----apf- ri----apf-
Dz 9:19 G2532 G2983 G5160 G1765 G1096 G1161 G3326 G3588 G1722 G1154 G3101 G2250 G5100
Dz 9:19 A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
Dz 9:19
Dz 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:19
Dz 9:19  i  O  żywność  wzmocniony  I  był  Saul  kilka  dni  z  studentów  w  Damaszek
Dz 9:19 G2532 G2983 G5160 G1765 G1161 G1096 G4569 G5100 G2250 G3326 G3101 G1722 G1154
Dz 9:20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ.                                                        
Dz 9:20 kai\ eu)Te/Os e)n tai=s sunagOgai=s e)kE/russen to\n *)iEsou=n o(/ti ou(=to/s e)stin o( ui(o\s tou= Teou=.
Dz 9:20 kai euTeOs en tais synagOgais ekEryssen ton iEsun hoti hutos estin ho hyios tu Teu.
Dz 9:20 c--------- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- v-3iai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 9:20 G2532 G2112 G1722 G3588 G4864 G2784 G3588 G2424 G3754 G3778 G2076 G3588 G5207 G3588 G2316
Dz 9:20 Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.
Dz 9:20
Dz 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:20
Dz 9:20  I  natychmiast  był  głosić  w  synagogi  Jezus  że  On  jest  Syn  Boski
Dz 9:20 G2532 G2112 G2784 G2784 G1722 G4864 G5547 G3754 G3778 G2076 G5207 G2316
Dz 9:21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;                        
Dz 9:21 e)Xi/stanto de\ pa/ntes oi( a)kou/ontes kai\ e)/legon, *ou)CH ou(=to/s e)stin o( porTE/sas ei)s *)ierousalE\m tou\s e)pikaloume/nous to\ o)/noma tou=to, kai\ O(=de ei)s tou=to e)lElu/Tei i(/na dedeme/nous au)tou\s a)ga/gE| e)pi\ tou\s a)rCHierei=s;
Dz 9:21 eXistanto de pantes hoi akuontes kai elegon, uCH hutos estin ho porTEsas eis ierusalEm tus epikalumenus to onoma tuto, kai hOde eis tuto elElyTei hina dedemenus autus agagE epi tus arCHiereis;
Dz 9:21 v-3imi-p-- c--------- a-----npm- ra----npm- v--papnpm- c--------- v-3iai-p-- x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- n-----asf- ra----apm- v--pmpapm- ra----asn- n-----asn- rd----asn- c--------- d--------- p--------- rd----asn- v-3yai-s-- c--------- v--xppapm- rp----apm- v-3aas-s-- p--------- ra----apm- n-----apm-
Dz 9:21 G1839 G1161 G3956 G3588 G0191 G2532 G3004 G3756 G3778 G2076 G3588 G4199 G1519 G2419 G3588 G1941 G3588 G3686 G5124 G2532 G5602 G1519 G5124 G2064 G2443 G1210 G0846 G0071 G1909 G3588 G0749
Dz 9:21 Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?
Dz 9:21
Dz 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:21
Dz 9:21  I  wszystko  , którzy słyszeli  dziwili  i  powiedział  nie  czy  to  który  pojechaliśmy  w  Jerozolima  powołanie  nazwa  te rzeczy  tak  i  tutaj  dla  tak  przyjść  że  robić na drutach  ich  prowadzić  do  kapłanów
Dz 9:21 G1161 G3956 G0191 G1839 G2532 G3004 G3756 G2076 G3778 G4199 G4199 G1722 G2419 G1941 G3686 G5124 G2532 G2532 G5602 G1519 G1519 G2064 G2443 G1210 G0846 G0071 G1909 G0749
Dz 9:22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν [τοὺς] Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός.                                                  
Dz 9:22 *sau=los de\ ma=llon e)nedunamou=to kai\ sune/CHunnen [tou\s] *)ioudai/ous tou\s katoikou=ntas e)n *damaskO=|, sumbiba/DZOn o(/ti ou(=to/s e)stin o( *CHristo/s.
Dz 9:22 saulos de mallon enedynamuto kai syneCHynnen [tus] iudaius tus katoikuntas en damaskO, symbibaDZOn hoti hutos estin ho CHristos.
Dz 9:22 n-----nsm- c--------- d--------- v-3ipi-s-- c--------- v-3iai-s-- ra----apm- a-----apm- ra----apm- v--papapm- p--------- n-----dsf- v--papnsm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Dz 9:22 G4569 G1161 G3123 G1743 G2532 G4797 G3588 G2453 G3588 G2730 G1722 G1154 G4822 G3754 G3778 G2076 G3588 G5547
Dz 9:22 A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku.
Dz 9:22
Dz 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:22
Dz 9:22 A  Saul  więcej  silniejszy  i  doprowadziły  w  zamieszanie  Żydów  Życie  w  Damaszek  potwierdzające  że  To  jest  Chrystus
Dz 9:22 G1161 G4569 G3123 G1743 G2532 G4797 G4797 G4797 G2453 G2730 G1722 G1154 G4822 G3754 G3778 G2076 G5547
Dz 9:23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν·                                                                  
Dz 9:23 *(Os de\ e)plErou=nto E(me/rai i(kanai/, sunebouleu/santo oi( *)ioudai=oi a)nelei=n au)to/n:
Dz 9:23 hOs de eplErunto hEmerai hikanai, synebuleusanto hoi iudaioi anelein auton:
Dz 9:23 c--------- c--------- v-3ipi-p-- n-----npf- a-----npf- v-3ami-p-- ra----npm- a-----npm- v--aan---- rp----asm-
Dz 9:23 G5613 G1161 G4137 G2250 G2425 G4823 G3588 G2453 G0337 G0846
Dz 9:23 Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić.
Dz 9:23
Dz 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:23
Dz 9:23  Kiedy  zaś  przekazywane  całkiem  czas  Judea  uzgodniony  zabić  jego
Dz 9:23 G5613 G1161 G4137 G2425 G2250 G2453 G4823 G0337 G0846
Dz 9:24 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν·                                                
Dz 9:24 e)gnO/sTE de\ tO=| *sau/lO| E( e)piboulE\ au)tO=n. paretErou=nto de\ kai\ ta\s pu/las E(me/ras te kai\ nukto\s o(/pOs au)to\n a)ne/lOsin:
Dz 9:24 egnOsTE de tO saulO hE epibulE autOn. paretErunto de kai tas pylas hEmeras te kai nyktos hopOs auton anelOsin:
Dz 9:24 v-3api-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- v-3imi-p-- c--------- d--------- ra----apf- n-----apf- n-----gsf- c--------- c--------- n-----gsf- c--------- rp----asm- v-3aas-p--
Dz 9:24 G1097 G1161 G3588 G4569 G3588 G1917 G0846 G3905 G1161 G2532 G3588 G4439 G2250 G5037 G2532 G3571 G3704 G0846 G0337
Dz 9:24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić.
Dz 9:24
Dz 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:24
Dz 9:24  Ale  Saul  dowiedziałem się  To  zamiar  ich A  dzień  i  noc  strzeżony  brama  że  zabić  jego
Dz 9:24 G1161 G4569 G1097 G3588 G1917 G0846 G5037 G2250 G2532 G3571 G3906 G4439 G3704 G0337 G0846
Dz 9:25 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.                                                          
Dz 9:25 labo/ntes de\ oi( maTEtai\ au)tou= nukto\s dia\ tou= tei/CHous kaTE=kan au)to\n CHala/santes e)n spuri/di.
Dz 9:25 labontes de hoi maTEtai autu nyktos dia tu teiCHus kaTEkan auton CHalasantes en spyridi.
Dz 9:25 v--aapnpm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- n-----gsf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- rp----asm- v--aapnpm- p--------- n-----dsf-
Dz 9:25 G2983 G1161 G3588 G3101 G0846 G3571 G1223 G3588 G5038 G2524 G0846 G5465 G1722 G4711
Dz 9:25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili.
Dz 9:25
Dz 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:25
Dz 9:25  Studentów  zaś  w nocy  przy  jego  obniżony  obniżony  na  ściana  w  zakupy
Dz 9:25 G3101 G1161 G3571 G2983 G0846 G2524 G5465 G1223 G5038 G1722 G4711
Dz 9:26 Παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.                                                    
Dz 9:26 *parageno/menos de\ ei)s *)ierousalE\m e)pei/raDZen kolla=sTai toi=s maTEtai=s: kai\ pa/ntes e)fobou=nto au)to/n, mE\ pisteu/ontes o(/ti e)sti\n maTEtE/s.
Dz 9:26 paragenomenos de eis ierusalEm epeiraDZen kollasTai tois maTEtais: kai pantes efobunto auton, mE pisteuontes hoti estin maTEtEs.
Dz 9:26 v--ampnsm- c--------- p--------- n-----asf- v-3iai-s-- v--ppn---- ra----dpm- n-----dpm- c--------- a-----npm- v-3imi-p-- rp----asm- d--------- v--papnpm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm-
Dz 9:26 G3854 G1161 G1519 G2419 G3985 G2853 G3588 G3101 G2532 G3956 G5399 G0846 G3361 G4100 G3754 G2076 G3101
Dz 9:26 Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
Dz 9:26
Dz 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:26
Dz 9:26  Saul  Nowi  w  Jerozolima  wypróbowany  zbadanego  studentów  ale  wszystko  boi  jego  nie  wierząc,  że  uczeń
Dz 9:26 G4569 G3854 G1519 G2419 G3987 G2853 G3101 G2532 G3956 G5399 G0846 G3361 G4100 G3754 G3101
Dz 9:27 Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.                      
Dz 9:27 *barnaba=s de\ e)pilabo/menos au)to\n E)/gagen pro\s tou\s a)posto/lous, kai\ diEgE/sato au)toi=s pO=s e)n tE=| o(dO=| ei)=den to\n ku/rion kai\ o(/ti e)la/lEsen au)tO=|, kai\ pO=s e)n *damaskO=| e)parrEsia/sato e)n tO=| o)no/mati tou= *)iEsou=.
Dz 9:27 barnabas de epilabomenos auton Egagen pros tus apostolus, kai diEgEsato autois pOs en tE hodO eiden ton kyrion kai hoti elalEsen autO, kai pOs en damaskO eparrEsiasato en tO onomati tu iEsu.
Dz 9:27 n-----nsm- c--------- v--ampnsm- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3ami-s-- rp----dpm- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 9:27 G0921 G1161 G1949 G0846 G0071 G4314 G3588 G0652 G2532 G1334 G0846 G4459 G1722 G3588 G3598 G1492 G3588 G2962 G2532 G3754 G2980 G0846 G2532 G4459 G1722 G1154 G3955 G1722 G3588 G3686 G3588 G2424
Dz 9:27 Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze /Szaweł/ ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa.
Dz 9:27
Dz 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:27
Dz 9:27  Barnaba  zaś  przy  jego  przyjść  do  Apostołowie  i  powiedział  ich  jako  w  sposób  online  Władca  i  że  powiedział  go  i  jako  w  Damaszek  odważnie  głosił  w  nazwa  Jezus
Dz 9:27 G0921 G1161 G1949 G0846 G0071 G4314 G0652 G2532 G1334 G0846 G4459 G1722 G3598 G1492 G2962 G2532 G3754 G2980 G0846 G2532 G4459 G1722 G1154 G3955 G3955 G1722 G3686 G2424
Dz 9:28 καὶ ἦν μετ᾿ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου,                                                        
Dz 9:28 kai\ E)=n met' au)tO=n ei)sporeuo/menos kai\ e)kporeuo/menos ei)s *)ierousalE/m, parrEsiaDZo/menos e)n tO=| o)no/mati tou= kuri/ou,
Dz 9:28 kai En met' autOn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis ierusalEm, parrEsiaDZomenos en tO onomati tu kyriu,
Dz 9:28 c--------- v-3iai-s-- p--------- rp----gpm- v--pmpnsm- c--------- v--pmpnsm- p--------- n-----asf- v--pmpnsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 9:28 G2532 G2258 G3326 G0846 G1531 G2532 G1607 G1519 G2414 G3955 G1722 G3588 G3686 G3588 G2962
Dz 9:28 Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.
Dz 9:28
Dz 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:28
Dz 9:28  I  pozostał  z  ich  wprowadzanych  i  w oparciu  w  Jerozolima  i  odważnie  głosił  w  nazwa  Władca  Jezus
Dz 9:28 G2532 G2258 G3326 G0846 G1531 G2532 G1607 G1722 G2419 G2532 G3955 G3955 G1722 G3686 G2962 G2424
Dz 9:29 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν.                                                              
Dz 9:29 e)la/lei te kai\ suneDZE/tei pro\s tou\s *(ellEnista/s: oi( de\ e)peCHei/roun a)nelei=n au)to/n.
Dz 9:29 elalei te kai syneDZEtei pros tus hellEnistas: hoi de epeCHeirun anelein auton.
Dz 9:29 v-3iai-s-- c--------- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----npm- c--------- v-3iai-p-- v--aan---- rp----asm-
Dz 9:29 G2980 G5037 G2532 G4802 G4314 G3588 G1675 G3588 G1161 G2021 G0337 G0846
Dz 9:29 Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić.
Dz 9:29
Dz 9:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 9:29
Dz 9:29  Głos zabrał  również  i  w zawodach  z  Hellenistów  i  próby  zabić  jego
Dz 9:29 G2980 G5037 G2532 G4802 G4314 G1675 G1161 G2021 G0337 G0846