Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga6      do_str_głównej      do_Ef2      
Ef 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·                                  
Ef 1:1 *pau=los a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= dia\ TelE/matos Teou= toi=s a(gi/ois toi=s ou)=sin [e)n *)efe/sO|] kai\ pistoi=s e)n *CHristO=| *)iEsou=:
Ef 1:1 paulos apostolos CHristu iEsu dia TelEmatos Teu tois hagiois tois usin [en efesO] kai pistois en CHristO iEsu:
Ef 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- ra----dpm- a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- n-----dsf- c--------- a-----dpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Ef 1:1 G3972 G0652 G5547 G2424 G1223 G2307 G2316 G3588 G0040 G3588 G5607 G1722 G2181 G2532 G4103 G1722 G5547 G2424
Ef 1:1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie:
Ef 1:1
Ef 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:1
Ef 1:1  Paul  będzie  będzie  Pobożny  Apostoł  Jezus  Chrystus  usytuowany  w  Efez  święty  i  prawdziwy  w  Chrystus  Jezus
Ef 1:1 G3972 G1223 G2307 G2316 G0652 G2424 G5547 G5607 G1722 G2181 G0040 G2532 G4103 G1722 G5547 G2424
Ef 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                              
Ef 1:2 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
Ef 1:2 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
Ef 1:2 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Ef 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Ef 1:2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!
Ef 1:2
Ef 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:2
Ef 1:2  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
Ef 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Ef 1:3 Εὐλογητὸς θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,                          
Ef 1:3 *eu)logEto\s o( Teo\s kai\ patE\r tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, o( eu)logE/sas E(ma=s e)n pa/sE| eu)logi/a| pneumatikE=| e)n toi=s e)pourani/ois e)n *CHristO=|,
Ef 1:3 eulogEtos ho Teos kai patEr tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, ho eulogEsas hEmas en pasE eulogia pneumatikE en tois epuraniois en CHristO,
Ef 1:3 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ap-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- a-----dsf- p--------- ra----dpn- a-----dpn- p--------- n-----dsm-
Ef 1:3 G2128 G3588 G2316 G2532 G3962 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G2127 G2248 G1722 G3956 G2129 G4152 G1722 G3588 G2032 G1722 G5547
Ef 1:3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.
Ef 1:3
Ef 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:3
Ef 1:3  Błogosławiony  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  błogosławiony  nas  w  Chrystus  każdy  duchowy  błogosławieństwo  w  niebo
Ef 1:3 G2128 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547 G2127 G2248 G1722 G5547 G3956 G4152 G2129 G1722 G2032
Ef 1:4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,                                    
Ef 1:4 kaTO\s e)Xele/Xato E(ma=s e)n au)tO=| pro\ katabolE=s ko/smou, ei)=nai E(ma=s a(gi/ous kai\ a)mO/mous katenO/pion au)tou= e)n a)ga/pE|,
Ef 1:4 kaTOs eXeleXato hEmas en autO pro katabolEs kosmu, einai hEmas hagius kai amOmus katenOpion autu en agapE,
Ef 1:4 c--------- v-3ami-s-- rp----ap-- p--------- rp----dsm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- v--pan---- rp----ap-- a-----apm- c--------- a-----apm- p--------- rp----gsm- p--------- n-----dsf-
Ef 1:4 G2531 G1586 G2248 G1722 G0846 G4253 G2602 G2889 G1511 G2248 G0040 G2532 G0299 G2714 G0846 G1722 G0026
Ef 1:4 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Ef 1:4
Ef 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:4
Ef 1:4  jako  wybrany  nas  w  Go  przed stworzenia  Świat  my  były  święty  i  nienaganny  przed  Go  w  miłość
Ef 1:4 G2531 G1586 G2248 G1722 G0846 G4253 G2602 G2889 G2248 G1511 G0040 G2532 G0299 G2714 G0846 G1722 G0026
Ef 1:5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,                                        
Ef 1:5 proori/sas E(ma=s ei)s ui(oTesi/an dia\ *)iEsou= *CHristou= ei)s au)to/n, kata\ tE\n eu)doki/an tou= TelE/matos au)tou=,
Ef 1:5 proorisas hEmas eis hyioTesian dia iEsu CHristu eis auton, kata tEn eudokian tu TelEmatos autu,
Ef 1:5 v--aapnsm- rp----ap-- p--------- n-----asf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Ef 1:5 G4309 G2248 G1519 G5206 G1223 G2424 G5547 G1519 G0846 G2596 G3588 G2107 G3588 G2307 G0846
Ef 1:5 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,
Ef 1:5
Ef 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:5
Ef 1:5  z góry determinujące  przyjąć  nas  Się  przez  Jezus  Chrystus  na  życzliwość  będzie  Jego
Ef 1:5 G4309 G5206 G2248 G0846 G1223 G2424 G5547 G2596 G2107 G2307 G0846
Ef 1:6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,                                              
Ef 1:6 ei)s e)/painon do/XEs tE=s CHa/ritos au)tou= E(=s e)CHari/tOsen E(ma=s e)n tO=| E)gapEme/nO|,
Ef 1:6 eis epainon doXEs tEs CHaritos autu hEs eCHaritOsen hEmas en tO EgapEmenO,
Ef 1:6 p--------- n-----asm- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- rr----gsf- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- ra----dsm- v--xppdsm-
Ef 1:6 G1519 G1868 G1391 G3588 G5485 G0846 G3739 G5487 G2248 G1722 G3588 G0025
Ef 1:6 ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
Ef 1:6
Ef 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:6
Ef 1:6  w  chwalić  Sława  łaska  Jego  czem  czem  Bóg  nas  w  Umiłowany
Ef 1:6 G1519 G1868 G1391 G5485 G0846 G1722 G3739 G5487 G2248 G1722 G0025
Ef 1:7 ἐν ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ,                                
Ef 1:7 e)n O(=| e)/CHomen tE\n a)polu/trOsin dia\ tou= ai(/matos au)tou=, tE\n a)/fesin tO=n paraptOma/tOn, kata\ to\ plou=tos tE=s CHa/ritos au)tou=,
Ef 1:7 en hO eCHomen tEn apolytrOsin dia tu haimatos autu, tEn afesin tOn paraptOmatOn, kata to plutos tEs CHaritos autu,
Ef 1:7 p--------- rr----dsm- v-1pai-p-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 1:7 G1722 G3739 G2192 G3588 G0629 G1223 G3588 G0129 G0846 G3588 G0859 G3588 G3900 G2596 G3588 G4149 G3588 G5485 G0846
Ef 1:7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.
Ef 1:7
Ef 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:7
Ef 1:7  w  Kogo  mieć  odkupienie  Krew  Krew  Jego  przebaczenie  grzech  na  bogactwo  łaska  Jego
Ef 1:7 G1722 G3739 G2192 G0629 G0129 G1223 G0846 G0859 G3900 G2596 G4149 G5485 G0846
Ef 1:8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει                                                    
Ef 1:8 E(=s e)peri/sseusen ei)s E(ma=s e)n pa/sE| sofi/a| kai\ fronE/sei
Ef 1:8 hEs eperisseusen eis hEmas en pasE sofia kai fronEsei
Ef 1:8 rr----gsf- v-3aai-s-- p--------- rp----ap-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
Ef 1:8 G3739 G4052 G1519 G2248 G1722 G3956 G4678 G2532 G5428
Ef 1:8 Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Ef 1:8
Ef 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:8
Ef 1:8  Gdzie  w  lavished  dał  nas  w  wszystko  Mądrość  i  roztropność
Ef 1:8 G3739 G4052 G4052 G4052 G2248 G1722 G3956 G4678 G2532 G5428
Ef 1:9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ                                        
Ef 1:9 gnOri/sas E(mi=n to\ mustE/rion tou= TelE/matos au)tou=, kata\ tE\n eu)doki/an au)tou= E(\n proe/Teto e)n au)tO=|
Ef 1:9 gnOrisas hEmin to mystErion tu TelEmatos autu, kata tEn eudokian autu hEn proeTeto en autO
Ef 1:9 v--aapnsm- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- rr----asf- v-3ami-s-- p--------- rp----dsm-
Ef 1:9 G1107 G2254 G3588 G3466 G3588 G2307 G0846 G2596 G3588 G2107 G0846 G3739 G4388 G1722 G0846
Ef 1:9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
Ef 1:9
Ef 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:9
Ef 1:9  otwarcie  nas  tajemnica  Jego  będzie  na  Jego  życzliwość  który  przed  umieścić  w  Go
Ef 1:9 G1107 G2254 G3466 G0846 G2307 G2596 G0846 G2107 G3739 G4388 G4388 G1722 G0846
Ef 1:10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,                        
Ef 1:10 ei)s oi)konomi/an tou= plErO/matos tO=n kairO=n, a)nakefalaiO/sasTai ta\ pa/nta e)n tO=| *CHristO=|, ta\ e)pi\ toi=s ou)ranoi=s kai\ ta\ e)pi\ tE=s gE=s: e)n au)tO=|,
Ef 1:10 eis oikonomian tu plErOmatos tOn kairOn, anakefalaiOsasTai ta panta en tO CHristO, ta epi tois uranois kai ta epi tEs gEs: en autO,
Ef 1:10 p--------- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- n-----gpm- v--amn---- ra----apn- a-----apn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----apn- p--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- rp----dsm-
Ef 1:10 G1519 G3622 G3588 G4138 G3588 G2540 G0346 G3588 G3956 G1722 G3588 G5547 G3588 G1909 G3588 G3772 G2532 G3588 G1909 G3588 G1093 G1722 G0846
Ef 1:10 dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Ef 1:10
Ef 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:10
Ef 1:10  w  dyspensa  kompletność  czasy  wszystko  niebieski  niebieski  i  ziemski  ziemski  przystąpić  pod  głowa  Chrystus  Chrystus
Ef 1:10 G1519 G3622 G4138 G2540 G3956 G1722 G3772 G2532 G1093 G1909 G0346 G0346 G0346 G1722 G5547
Ef 1:11 ἐν καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,                                    
Ef 1:11 e)n O(=| kai\ e)klErO/TEmen proorisTe/ntes kata\ pro/Tesin tou= ta\ pa/nta e)nergou=ntos kata\ tE\n boulE\n tou= TelE/matos au)tou=,
Ef 1:11 en hO kai eklErOTEmen proorisTentes kata proTesin tu ta panta energuntos kata tEn bulEn tu TelEmatos autu,
Ef 1:11 p--------- rr----dsm- d--------- v-1api-p-- v--appnpm- p--------- n-----asf- ra----gsm- ra----apn- a-----apn- v--papgsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Ef 1:11 G1722 G3739 G2532 G2820 G4309 G2596 G4286 G3588 G3588 G3956 G1754 G2596 G3588 G1012 G3588 G2307 G0846
Ef 1:11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli
Ef 1:11
Ef 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:11
Ef 1:11  W  Go  i  zostać  spadkobierców  były  są  na  definicja  Popełnienie  wszystko  na  własnych celów  będzie  Jego
Ef 1:11 G1722 G0846 G2532 G2820 G2820 G4309 G4309 G2596 G4286 G1754 G3956 G2596 G1012 G2307 G0846
Ef 1:12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ·                                            
Ef 1:12 ei)s to\ ei)=nai E(ma=s ei)s e)/painon do/XEs au)tou= tou\s proElpiko/tas e)n tO=| *CHristO=|:
Ef 1:12 eis to einai hEmas eis epainon doXEs autu tus proElpikotas en tO CHristO:
Ef 1:12 p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- p--------- n-----asm- n-----gsf- rp----gsm- ra----apm- v--xapapm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 1:12 G1519 G3588 G1511 G2248 G1519 G1868 G1391 G0846 G3588 G4276 G1722 G3588 G5547
Ef 1:12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
Ef 1:12
Ef 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:12
Ef 1:12  tak  służyć  do  chwalić  Sława  Jego  nas  że  wcześniej  zaufało  w  Chrystus
Ef 1:12 G1519 G1511 G1519 G1868 G1391 G0846 G2248 G4276 G4276 G4276 G1722 G5547
Ef 1:13 ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,                    
Ef 1:13 e)n O(=| kai\ u(mei=s a)kou/santes to\n lo/gon tE=s a)lETei/as, to\ eu)agge/lion tE=s sOtEri/as u(mO=n, e)n O(=| kai\ pisteu/santes e)sfragi/sTEte tO=| pneu/mati tE=s e)paggeli/as tO=| a(gi/O|,
Ef 1:13 en hO kai hymeis akusantes ton logon tEs alETeias, to euaNgelion tEs sOtErias hymOn, en hO kai pisteusantes esfragisTEte tO pneumati tEs epaNgelias tO hagiO,
Ef 1:13 p--------- rr----dsm- d--------- rp----np-- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- rr----dsm- d--------- v--aapnpm- v-2api-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsn- a-----dsn-
Ef 1:13 G1722 G3739 G2532 G5210 G0191 G3588 G3056 G3588 G0225 G3588 G2098 G3588 G4991 G5216 G1722 G3739 G2532 G4100 G4972 G3588 G4151 G3588 G1860 G3588 G0040
Ef 1:13 W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.
Ef 1:13
Ef 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:13
Ef 1:13  W  Go  i  ty, wy  przesłuchanie  słowo  Prawda  ewangelia  swój  Ratowanie  i  wierząc,  w  To  nadruk  obiecał  Święty  Duch
Ef 1:13 G1722 G3739 G2532 G5210 G0191 G3056 G0225 G2098 G5216 G4991 G2532 G4100 G1722 G3739 G4972 G1860 G0040 G4151
Ef 1:14 ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.                                        
Ef 1:14 o(/ e)stin a)rrabO\n tE=s klEronomi/as E(mO=n, ei)s a)polu/trOsin tE=s peripoiE/seOs, ei)s e)/painon tE=s do/XEs au)tou=.
Ef 1:14 ho estin arrabOn tEs klEronomias hEmOn, eis apolytrOsin tEs peripoiEseOs, eis epainon tEs doXEs autu.
Ef 1:14 rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 1:14 G3739 G2076 G0728 G3588 G2817 G2257 G1519 G0629 G3588 G4047 G1519 G1868 G3588 G1391 G0846
Ef 1:14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.
Ef 1:14
Ef 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:14
Ef 1:14  Który  jest  kaucja  Dziedzictwo  nasz  dla  Pokuta  dziedzictwo  w  chwalić  Sława  Jego
Ef 1:14 G3739 G2076 G0728 G2817 G2257 G1519 G0629 G4047 G1519 G1868 G1391 G0846
Ef 1:15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾿ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,                              
Ef 1:15 *dia\ tou=to ka)gO/, a)kou/sas tE\n kaT' u(ma=s pi/stin e)n tO=| kuri/O| *)iEsou= kai\ tE\n a)ga/pEn tE\n ei)s pa/ntas tou\s a(gi/ous,
Ef 1:15 dia tuto kagO, akusas tEn kaT' ymas pistin en tO kyriO iEsu kai tEn agapEn tEn eis pantas tus hagius,
Ef 1:15 p--------- rd----asn- d--------- v--aapnsm- ra----asf- p--------- rp----ap-- n-----asf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- a-----apm- ra----apm- a-----apm-
Ef 1:15 G1223 G5124 G2504 G0191 G3588 G2596 G5209 G4102 G1722 G3588 G2962 G2424 G2532 G3588 G0026 G3588 G1519 G3956 G3588 G0040
Ef 1:15 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych,
Ef 1:15
Ef 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:15
Ef 1:15  Zatem  Zatem  i  Ja  przesłuchanie  o  swój  Wiara  w  Chrystus  Jezus  i  miłość  do  wszystko  święty
Ef 1:15 G1223 G5124 G2504 G2504 G0191 G2596 G5209 G4102 G1722 G2962 G2424 G2532 G0026 G1519 G3956 G0040
Ef 1:16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,                                                
Ef 1:16 ou) pau/omai eu)CHaristO=n u(pe\r u(mO=n mnei/an poiou/menos e)pi\ tO=n proseuCHO=n mou,
Ef 1:16 u pauomai euCHaristOn hyper hymOn mneian poiumenos epi tOn proseuCHOn mu,
Ef 1:16 d--------- v-1pmi-s-- v--papnsm- p--------- rp----gp-- n-----asf- v--pmpnsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gs--
Ef 1:16 G3756 G3973 G2168 G5228 G5216 G3417 G4160 G1909 G3588 G4335 G3450
Ef 1:16 nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.
Ef 1:16
Ef 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:16
Ef 1:16  nieustannie  nieustannie  dziękuję  dla  ty, wy  pamiętając  pamiętając  ty, wy  w  Modły  mój
Ef 1:16 G3756 G3973 G2168 G5228 G5216 G3417 G4160 G5216 G1909 G4335 G3450
Ef 1:17 ἵνα θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,                            
Ef 1:17 i(/na o( Teo\s tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, o( patE\r tE=s do/XEs, dO/E| u(mi=n pneu=ma sofi/as kai\ a)pokalu/PSeOs e)n e)pignO/sei au)tou=,
Ef 1:17 hina ho Teos tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, ho patEr tEs doXEs, dOE hymin pneuma sofias kai apokalyPSeOs en epignOsei autu,
Ef 1:17 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aas-s-- rp----dp-- n-----asn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- n-----dsf- rp----gsm-
Ef 1:17 G2443 G3588 G2316 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G3962 G3588 G1391 G1325 G5213 G4151 G4678 G2532 G0602 G1722 G1922 G0846
Ef 1:17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
Ef 1:17
Ef 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:17
Ef 1:17  że  Bóg  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  Ojciec  Sława  dał  ty, wy  Duch  Mądrość  i  objawienie  do  poznania  Jego
Ef 1:17 G2443 G2316 G2962 G2257 G2424 G5547 G3962 G1391 G1325 G5213 G4151 G4678 G2532 G0602 G1722 G1922 G0846
Ef 1:18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,              
Ef 1:18 pefOtisme/nous tou\s o)fTalmou\s tE=s kardi/as [u(mO=n] ei)s to\ ei)de/nai u(ma=s ti/s e)stin E( e)lpi\s tE=s klE/seOs au)tou=, ti/s o( plou=tos tE=s do/XEs tE=s klEronomi/as au)tou= e)n toi=s a(gi/ois,
Ef 1:18 pefOtismenus tus ofTalmus tEs kardias [hymOn] eis to eidenai hymas tis estin hE elpis tEs klEseOs autu, tis ho plutos tEs doXEs tEs klEronomias autu en tois hagiois,
Ef 1:18 v--xppapm- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- ra----asn- v--xan---- rp----ap-- ri----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- ri----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----dpm- a-----dpm-
Ef 1:18 G5461 G3588 G3788 G3588 G2588 G5216 G1519 G3588 G1492 G5209 G5101 G2076 G3588 G1680 G3588 G2821 G0846 G5101 G3588 G4149 G3588 G1391 G3588 G2817 G0846 G1722 G3588 G0040
Ef 1:18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych
Ef 1:18
Ef 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:18
Ef 1:18  oświecony  oczy  serce  swój  tak  ty, wy  Nauczyliśmy  niż  jest  nadzieja  powołanie  Jego  i jakieś  bogactwo  miły  Dziedzictwo  Jego  dla  Świętych
Ef 1:18 G5461 G3788 G1271 G5216 G1519 G5209 G1492 G5101 G2076 G1680 G2821 G0846 G2532 G5101 G4149 G1391 G2817 G0846 G1722 G0040
Ef 1:19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ                              
Ef 1:19 kai\ ti/ to\ u(perba/llon me/geTos tE=s duna/meOs au)tou= ei)s E(ma=s tou\s pisteu/ontas kata\ tE\n e)ne/rgeian tou= kra/tous tE=s i)sCHu/os au)tou=
Ef 1:19 kai ti to hyperballon megeTos tEs dynameOs autu eis hEmas tus pisteuontas kata tEn energeian tu kratus tEs isCHyos autu
Ef 1:19 c--------- ri----nsn- ra----nsn- v--papnsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- rp----ap-- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 1:19 G2532 G5101 G3588 G5235 G3174 G3588 G1411 G0846 G1519 G2248 G3588 G4100 G2596 G3588 G1753 G3588 G2904 G3588 G2479 G0846
Ef 1:19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.
Ef 1:19
Ef 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:19
Ef 1:19  i  jako  niezmiernie  wielkość  moc  Jego  w  nas  wiernych  na  Skutki  majestatyczny  siła  Jego
Ef 1:19 G2532 G5101 G5235 G3174 G1411 G0846 G1519 G2248 G4100 G2596 G1753 G2479 G2904 G0846
Ef 1:20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις                                    
Ef 1:20 E(\n e)nE/rgEsen e)n tO=| *CHristO=| e)gei/ras au)to\n e)k nekrO=n, kai\ kaTi/sas e)n deXia=| au)tou= e)n toi=s e)pourani/ois
Ef 1:20 hEn enErgEsen en tO CHristO egeiras auton ek nekrOn, kai kaTisas en deXia autu en tois epuraniois
Ef 1:20 rr----asf- v-3aai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--aapnsm- rp----asm- p--------- a-----gpm- c--------- v--aapnsm- p--------- a-----dsf- rp----gsm- p--------- ra----dpn- a-----dpn-
Ef 1:20 G3739 G1754 G1722 G3588 G5547 G1453 G0846 G1537 G3498 G2532 G2523 G1722 G1188 G0846 G1722 G3588 G2032
Ef 1:20 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
Ef 1:20
Ef 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:20
Ef 1:20  czem  wpływ  w  Chrystus  rezurekcyjny  Jego  z  martwy  i  wprowadzanie  prawa ręka  prawa ręka  Się  w  niebo
Ef 1:20 G3739 G1754 G1722 G5547 G1453 G0846 G1537 G3498 G2532 G2523 G1188 G1722 G0846 G1722 G2032
Ef 1:21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·                      
Ef 1:21 u(pera/nO pa/sEs a)rCHE=s kai\ e)Xousi/as kai\ duna/meOs kai\ kurio/tEtos kai\ panto\s o)no/matos o)nomaDZome/nou ou) mo/non e)n tO=| ai)O=ni tou/tO| a)lla\ kai\ e)n tO=| me/llonti:
Ef 1:21 hyperanO pasEs arCHEs kai eXusias kai dynameOs kai kyriotEtos kai pantos onomatos onomaDZomenu u monon en tO aiOni tutO alla kai en tO mellonti:
Ef 1:21 p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- a-----gsn- n-----gsn- v--pppgsn- d--------- a-----asn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- d--------- p--------- ra----dsm- v--papdsm-
Ef 1:21 G5231 G3956 G0746 G2532 G1849 G2532 G1411 G2532 G2963 G2532 G3956 G3686 G3687 G3756 G3440 G1722 G3588 G0165 G5129 G0235 G2532 G1722 G3588 G3195
Ef 1:21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
Ef 1:21
Ef 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:21
Ef 1:21  powyżej  wszystko  Księstwo  i  Władze  i  Siła  i  Dominium  i  wszystko  nazwa  o których mowa  nie  tylko  w  Sem  wiek  ale  i  w  przyszłość
Ef 1:21 G5231 G3956 G0746 G2532 G1849 G2532 G1411 G2532 G2963 G2532 G3956 G3686 G3687 G3756 G3440 G1722 G5129 G0165 G0235 G2532 G1722 G3195
Ef 1:22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,                                        
Ef 1:22 kai\ pa/nta u(pe/taXen u(po\ tou\s po/das au)tou=, kai\ au)to\n e)/dOken kefalE\n u(pe\r pa/nta tE=| e)kklEsi/a|,
Ef 1:22 kai panta hypetaXen hypo tus podas autu, kai auton edOken kefalEn hyper panta tE ekklEsia,
Ef 1:22 c--------- a-----apn- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- rp----asm- v-3aai-s-- n-----asf- p--------- a-----apn- ra----dsf- n-----dsf-
Ef 1:22 G2532 G3956 G5293 G5259 G3588 G4228 G0846 G2532 G0846 G1325 G2776 G5228 G3956 G3588 G1577
Ef 1:22 I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
Ef 1:22
Ef 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:22
Ef 1:22  i  wszystko  przejął  pod  stóp  Jego  i  zestaw  Jego  powyżej  tylko  głowa  Kościół
Ef 1:22 G2532 G3956 G5293 G5259 G4228 G0846 G2532 G1325 G0846 G5228 G3956 G2776 G1577
Ef 1:23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.                                            
Ef 1:23 E(/tis e)sti\n to\ sO=ma au)tou=, to\ plE/rOma tou= ta\ pa/nta e)n pa=sin plEroume/nou.
Ef 1:23 hEtis estin to sOma autu, to plErOma tu ta panta en pasin plErumenu.
Ef 1:23 rr----nsf- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- ra----apn- a-----apn- p--------- a-----dpn- v--pmpgsm-
Ef 1:23 G3748 G2076 G3588 G4983 G0846 G3588 G4138 G3588 G3588 G3956 G1722 G3956 G4137
Ef 1:23 który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Ef 1:23
Ef 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 1:23
Ef 1:23  który  jest  Ciało  Jego  kompletność  Wypełnia  wszystko  w  wszystko
Ef 1:23 G3748 G2076 G4983 G0846 G4138 G4137 G3956 G1722 G3956
Copyright by Cezary Podolski