Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Flp3      do_str_głównej      do_Kol1      
Flp 4:1 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.                                      
Flp 4:1 *(/Oste, a)delfoi/ mou a)gapEtoi\ kai\ e)pipo/TEtoi, CHara\ kai\ ste/fano/s mou, ou(/tOs stE/kete e)n kuri/O|, a)gapEtoi/.
Flp 4:1 hOste, adelfoi mu agapEtoi kai epipoTEtoi, CHara kai stefanos mu, hutOs stEkete en kyriO, agapEtoi.
Flp 4:1 c--------- n-----vpm- rp----gs-- a-----vpm- c--------- a-----vpm- n-----vsf- c--------- n-----vsm- rp----gs-- d--------- v-2pad-p-- p--------- n-----dsm- a-----vpm-
Flp 4:1 G5620 G0080 G3450 G0027 G2532 G1973 G5479 G2532 G4735 G3450 G3779 G4739 G1722 G2962 G0027
Flp 4:1 Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!
Flp 4:1
Flp 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:1
Flp 4:1  Tak  bracia  mój  umiłowany  i  tęsknił  radość  i  korona  mój  stoisko  tak  w  Władca  umiłowany
Flp 4:1 G5620 G0080 G3450 G0027 G2532 G1973 G5479 G2532 G4735 G3450 G4739 G3779 G1722 G2962 G0027
Flp 4:2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.                                                
Flp 4:2 *eu)odi/an parakalO= kai\ *suntu/CHEn parakalO= to\ au)to\ fronei=n e)n kuri/O|.
Flp 4:2 euodian parakalO kai syntyCHEn parakalO to auto fronein en kyriO.
Flp 4:2 n-----asf- v-1pai-s-- c--------- n-----asf- v-1pai-s-- ra----asn- a-----asn- v--pan---- p--------- n-----dsm-
Flp 4:2 G2136 G3870 G2532 G4941 G3870 G3588 G0846 G5426 G1722 G2962
Flp 4:2 Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.
Flp 4:2
Flp 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:2
Flp 4:2  Błagać  Euodias  błagać  Syntycha  myśleć  że  zaś  o  Władca
Flp 4:2 G3870 G2136 G3870 G4941 G5426 G0846 G0846 G1722 G2962
Flp 4:3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.            
Flp 4:3 nai\ e)rOtO= kai\ se/, gnE/sie su/DZuge, sullamba/nou au)tai=s, ai(/tines e)n tO=| eu)aggeli/O| sunE/TlEsa/n moi meta\ kai\ *klE/mentos kai\ tO=n loipO=n sunergO=n mou, O(=n ta\ o)no/mata e)n bi/blO| DZOE=s.
Flp 4:3 nai erOtO kai se, gnEsie syDZyge, syllambanu autais, haitines en tO euaNgeliO synETlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn synergOn mu, hOn ta onomata en biblO DZOEs.
Flp 4:3 x--------- v-1pai-s-- d--------- rp----as-- a-----vsm- a-----vsm- v-2pmd-s-- rp----dpf- rr----npf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-p-- rp----ds-- p--------- c--------- n-----gsm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- a-----gpm- rp----gs-- rr----gpm- ra----npn- n-----npn- p--------- n-----dsf- n-----gsf-
Flp 4:3 G3483 G2065 G2532 G4571 G1103 G4805 G4815 G0846 G3748 G1722 G3588 G2098 G4866 G3427 G3326 G2532 G2815 G2532 G3588 G3062 G4904 G3450 G3739 G3588 G3686 G1722 G0976 G2222
Flp 4:3 Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia.
Flp 4:3
Flp 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:3
Flp 4:3  Jej  zapytać  i  ty, wy  szczery  pracownik  pomóc  ich  pracujących gorąco  pracujących gorąco  w  ewangelia  Ja  i  z  Łaskawy  i  inny  personel  mój  który  Nazwy  w  książka  Życie
Flp 4:3 G2532 G2065 G2532 G4571 G1103 G4805 G4815 G0846 G3748 G4866 G1722 G2098 G3427 G2532 G3326 G2815 G2532 G3062 G4904 G3450 G3739 G3686 G1722 G0976 G2222
Flp 4:4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.                                                      
Flp 4:4 *CHai/rete e)n kuri/O| pa/ntote: pa/lin e)rO=, CHai/rete.
Flp 4:4 CHairete en kyriO pantote: palin erO, CHairete.
Flp 4:4 v-2pad-p-- p--------- n-----dsm- d--------- d--------- v-1fai-s-- v-2pad-p--
Flp 4:4 G5463 G1722 G2962 G3842 G3825 G2046 G5463
Flp 4:4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Flp 4:4
Flp 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:4
Flp 4:4  Cieszyć  zawsze  w  Władca  i  więcej  powiedzieć  Cieszyć
Flp 4:4 G5463 G3842 G1722 G2962 G3825 G3825 G2046 G5463
Flp 4:5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. κύριος ἐγγύς.                                                  
Flp 4:5 to\ e)pieike\s u(mO=n gnOsTE/tO pa=sin a)nTrO/pois. o( ku/rios e)ggu/s.
Flp 4:5 to epieikes hymOn gnOsTEtO pasin anTrOpois. ho kyrios eNgys.
Flp 4:5 ra----nsn- a-----nsn- rp----gp-- v-3apd-s-- a-----dpm- n-----dpm- ra----nsm- n-----nsm- d---------
Flp 4:5 G3588 G1933 G5216 G1097 G3956 G0444 G3588 G2962 G1451
Flp 4:5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
Flp 4:5
Flp 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:5
Flp 4:5  Łagodność  twój  będzie  znany  wszystko  mężczyzn  Władca  blisko
Flp 4:5 G1933 G5216 G1097 G1097 G3956 G0444 G2962 G1451
Flp 4:6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.                              
Flp 4:6 mEde\n merimna=te, a)ll' e)n panti\ tE=| proseuCHE=| kai\ tE=| deE/sei meta\ eu)CHaristi/as ta\ ai)tE/mata u(mO=n gnOriDZe/sTO pro\s to\n Teo/n.
Flp 4:6 mEden merimnate, all' en panti tE proseuCHE kai tE deEsei meta euCHaristias ta aitEmata hymOn gnOriDZesTO pros ton Teon.
Flp 4:6 a-----asn- v-2pad-p-- c--------- p--------- a-----dsn- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----apf- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- v-3ppd-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Flp 4:6 G3367 G3309 G0235 G1722 G3956 G3588 G4335 G2532 G3588 G1162 G3326 G2169 G3588 G0155 G5216 G1107 G4314 G3588 G2316
Flp 4:6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
Flp 4:6
Flp 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:6
Flp 4:6  niespokojny  ani  niż  ale  zawsze  zawsze  Modlitwa  i  petycja  z  dziękczynienie  otwarte  ich  pragnienie  przed  Bóg
Flp 4:6 G3309 G3367 G3367 G0235 G1722 G3956 G4335 G2532 G1162 G3326 G2169 G1107 G5216 G0155 G4314 G2316
Flp 4:7 καὶ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                            
Flp 4:7 kai\ E( ei)rE/nE tou= Teou= E( u(pere/CHousa pa/nta nou=n frourE/sei ta\s kardi/as u(mO=n kai\ ta\ noE/mata u(mO=n e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Flp 4:7 kai hE eirEnE tu Teu hE hypereCHusa panta nun frurEsei tas kardias hymOn kai ta noEmata hymOn en CHristO iEsu.
Flp 4:7 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsf- v--papnsf- a-----asm- n-----asm- v-3fai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Flp 4:7 G2532 G3588 G1515 G3588 G2316 G3588 G5242 G3956 G3563 G5432 G3588 G2588 G5216 G2532 G3588 G3540 G5216 G1722 G5547 G2424
Flp 4:7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Flp 4:7
Flp 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:7
Flp 4:7  i  świat  Boski  który  powyżej  wszystko  zwariowany  posłuszny  serce  swój  i  myśli  swój  w  Chrystus  Jezus
Flp 4:7 G2532 G1515 G2316 G5242 G5242 G3956 G3563 G5432 G2588 G5216 G2532 G3540 G5216 G1722 G5547 G2424
Flp 4:8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·                  
Flp 4:8 *to\ loipo/n, a)delfoi/, o(/sa e)sti\n a)lETE=, o(/sa semna/, o(/sa di/kaia, o(/sa a(gna/, o(/sa prosfilE=, o(/sa eu)/fEma, ei)/ tis a)retE\ kai\ ei)/ tis e)/painos, tau=ta logi/DZesTe:
Flp 4:8 to loipon, adelfoi, hosa estin alETE, hosa semna, hosa dikaia, hosa hagna, hosa prosfilE, hosa eufEma, ei tis aretE kai ei tis epainos, tauta logiDZesTe:
Flp 4:8 ra----asn- a-----asn- n-----vpm- rr----npn- v-3pai-s-- a-----npn- rr----npn- a-----npn- rr----npn- a-----npn- rr----npn- a-----npn- rr----npn- a-----npn- rr----npn- a-----npn- c--------- ri----nsf- n-----nsf- c--------- c--------- ri----nsm- n-----nsm- rd----apn- v-2pmd-p--
Flp 4:8 G3588 G3063 G0080 G3745 G2076 G0227 G3745 G4586 G3745 G1342 G3745 G0053 G3745 G4375 G3745 G2163 G1487 G5100 G0703 G2532 G1487 G5100 G1868 G5023 G3049
Flp 4:8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!
Flp 4:8
Flp 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:8
Flp 4:8  Wreszcie  bracia  że  tylko  naprawdę  że  szczerze  słusznie  że  czysto  że  uprzejmie  że  w chwale  że  tylko  cnota  i  chwalić  objętość  za co
Flp 4:8 G3063 G0080 G3745 G3745 G0227 G3745 G4586 G1342 G3745 G0053 G3745 G4375 G3745 G2163 G1487 G5100 G0703 G2532 G1868 G5023 G3049
Flp 4:9 καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν.                          
Flp 4:9 a(\ kai\ e)ma/Tete kai\ parela/bete kai\ E)kou/sate kai\ ei)/dete e)n e)moi/, tau=ta pra/ssete: kai\ o( Teo\s tE=s ei)rE/nEs e)/stai meT' u(mO=n.
Flp 4:9 ha kai emaTete kai parelabete kai Ekusate kai eidete en emoi, tauta prassete: kai ho Teos tEs eirEnEs estai meT' ymOn.
Flp 4:9 rr----apn- c--------- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- p--------- rp----ds-- rd----apn- v-2pad-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3fmi-s-- p--------- rp----gp--
Flp 4:9 G3739 G2532 G3129 G2532 G3880 G2532 G0191 G2532 G1492 G1722 G1698 G5023 G4238 G2532 G3588 G2316 G3588 G1515 G2071 G3326 G5216
Flp 4:9 Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Flp 4:9
Flp 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:9
Flp 4:9  Co  dowiedziałem się  miał  i  słyszałem  i  online  w  mnie  że  Słuchać  i  Bóg  Świat  będzie  z  ty, wy
Flp 4:9 G3739 G3129 G3880 G2532 G0191 G2532 G1492 G1722 G1698 G5023 G4238 G2532 G2316 G1515 G2071 G3326 G5216
Flp 4:10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ᾿ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.                              
Flp 4:10 *)eCHa/rEn de\ e)n kuri/O| mega/lOs o(/ti E)/dE pote\ a)neTa/lete to\ u(pe\r e)mou= fronei=n, e)f' O(=| kai\ e)fronei=te E)kairei=sTe de/.
Flp 4:10 eCHarEn de en kyriO megalOs hoti EdE pote aneTalete to hyper emu fronein, ef' O kai efroneite EkaireisTe de.
Flp 4:10 v-1api-s-- c--------- p--------- n-----dsm- d--------- c--------- d--------- d--------- v-2aai-p-- ra----asn- p--------- rp----gs-- v--pan---- p--------- rr----dsn- d--------- v-2iai-p-- v-2imi-p-- c---------
Flp 4:10 G5463 G1161 G1722 G2962 G3171 G3754 G2235 G4218 G0330 G3588 G5228 G1700 G5426 G1909 G3739 G2532 G5426 G0170 G1161
Flp 4:10 Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności.
Flp 4:10
Flp 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:10
Flp 4:10  wysoce  rad  w  Władca  że  już  ponownie  rozpoczął  opieka  o  mnie  i  przed  przed  opieka  ale  nie  uprzywilejowanych  okoliczności
Flp 4:10 G3171 G5463 G1722 G2962 G3754 G2235 G4218 G0330 G5426 G5228 G1700 G2532 G1909 G3739 G5426 G1161 G0170 G0170 G0170
Flp 4:11 οὐχ ὅτι καθ᾿ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.                                          
Flp 4:11 ou)CH o(/ti kaT' u(ste/rEsin le/gO, e)gO\ ga\r e)/maTon e)n oi(=s ei)mi au)ta/rkEs ei)=nai.
Flp 4:11 uCH hoti kaT' ysterEsin legO, egO gar emaTon en hois eimi autarkEs einai.
Flp 4:11 d--------- c--------- p--------- n-----asf- v-1pai-s-- rp----ns-- c--------- v-1aai-s-- p--------- rr----dpn- v-1pai-s-- a-----nsm- v--pan----
Flp 4:11 G3756 G3754 G2596 G5304 G3004 G1473 G1063 G3129 G1722 G3739 G1510 G0842 G1511
Flp 4:11 Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
Flp 4:11
Flp 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:11
Flp 4:11  Mówiony  nie  że  potrzeba  potrzeba  dla  Ja  dowiedziałem się  być  spełnione  że  jest
Flp 4:11 G3004 G3756 G3754 G2596 G5304 G1063 G1473 G3129 G1511 G0842 G3739 G1510
Flp 4:12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.                            
Flp 4:12 oi)=da kai\ tapeinou=sTai, oi)=da kai\ perisseu/ein: e)n panti\ kai\ e)n pa=sin memu/Emai kai\ CHorta/DZesTai kai\ peina=n, kai\ perisseu/ein kai\ u(sterei=sTai.
Flp 4:12 oida kai tapeinusTai, oida kai perisseuein: en panti kai en pasin memyEmai kai CHortaDZesTai kai peinan, kai perisseuein kai hystereisTai.
Flp 4:12 v-1xai-s-- c--------- v--ppn---- v-1xai-s-- c--------- v--pan---- p--------- a-----dsn- c--------- p--------- a-----dpn- v-1xpi-s-- c--------- v--ppn---- c--------- v--pan---- c--------- v--pan---- c--------- v--ppn----
Flp 4:12 G1492 G2532 G5013 G1492 G2532 G4052 G1722 G3956 G2532 G1722 G3956 G3453 G2532 G5526 G2532 G3983 G2532 G4052 G2532 G5302
Flp 4:12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.
Flp 4:12
Flp 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:12
Flp 4:12  I może  na żywo  i  w  Ubóstwo  I może  na żywo  i  w  obfitość  dowiedziałem się  wszystko  wszystko  i  w  wszystko  być pełne  i  tolerować  głód  być  w  obfitość  i  w  brak
Flp 4:12 G1492 G5013 G1161 G5013 G5013 G1492 G4052 G2532 G4052 G4052 G3453 G1722 G3956 G2532 G1722 G3956 G5526 G2532 G3983 G3983 G4052 G4052 G4052 G2532 G5302 G5302
Flp 4:13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με.                                                        
Flp 4:13 pa/nta i)sCHu/O e)n tO=| e)ndunamou=nti/ me.
Flp 4:13 panta isCHyO en tO endynamunti me.
Flp 4:13 a-----apn- v-1pai-s-- p--------- ra----dsm- v--papdsm- rp----as--
Flp 4:13 G3956 G2480 G1722 G3588 G1743 G3165
Flp 4:13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
Flp 4:13
Flp 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:13
Flp 4:13  Wszystko  Ja  w  wzmacnia  mnie  Chrystus
Flp 4:13 G3956 G2480 G1722 G1743 G3165 G5547
Flp 4:14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.                                                      
Flp 4:14 plE\n kalO=s e)poiE/sate sugkoinOnE/sante/s mou tE=| Tli/PSei.
Flp 4:14 plEn kalOs epoiEsate syNkoinOnEsantes mu tE TliPSei.
Flp 4:14 c--------- d--------- v-2aai-p-- v--aapnpm- rp----gs-- ra----dsf- n-----dsf-
Flp 4:14 G4133 G2573 G4160 G4790 G3450 G3588 G2347
Flp 4:14 W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
Flp 4:14
Flp 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:14
Flp 4:14  Jednak  dobrze  otrzymane  O  część  mój  żal
Flp 4:14 G4133 G2573 G4160 G4790 G4790 G3450 G2347
Flp 4:15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι·              
Flp 4:15 *oi)/date de\ kai\ u(mei=s, *filippE/sioi, o(/ti e)n a)rCHE=| tou= eu)aggeli/ou, o(/te e)XE=lTon a)po\ *makedoni/as, ou)demi/a moi e)kklEsi/a e)koinO/nEsen ei)s lo/gon do/seOs kai\ lE/mPSeOs ei) mE\ u(mei=s mo/noi:
Flp 4:15 oidate de kai hymeis, filippEsioi, hoti en arCHE tu euaNgeliu, hote eXElTon apo makedonias, udemia moi ekklEsia ekoinOnEsen eis logon doseOs kai lEmPSeOs ei mE hymeis monoi:
Flp 4:15 v-2xai-p-- c--------- d--------- rp----np-- n-----vpm- c--------- p--------- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----gsf- a-----nsf- rp----ds-- n-----nsf- v-3aai-s-- p--------- n-----asm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- d--------- rp----np-- a-----npm-
Flp 4:15 G1492 G1161 G2532 G5210 G5374 G3754 G1722 G0746 G3588 G2098 G3753 G1831 G0575 G3109 G3762 G3427 G1577 G2841 G1519 G3056 G1394 G2532 G3028 G1487 G3361 G5210 G3441
Flp 4:15 Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu,
Flp 4:15
Flp 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:15
Flp 4:15  ty, wy  wiedzieć  Filipian  że  w  wcześnie  ewangelia  kiedy  lewo  z  Macedonia  ani  jeden  kościół  ma  mnie  udział  miłosierdzie  i  przyjęcie  z wyjątkiem  z wyjątkiem  ty, wy  kilka
Flp 4:15 G5210 G1492 G5374 G3754 G1722 G0746 G2098 G3753 G1831 G0575 G3109 G3762 G3762 G1577 G2841 G3427 G2841 G1394 G2532 G3028 G1487 G3361 G5210 G3441
Flp 4:16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.                                          
Flp 4:16 o(/ti kai\ e)n *Tessaloni/kE| kai\ a(/paX kai\ di\s ei)s tE\n CHrei/an moi e)pe/mPSate.
Flp 4:16 hoti kai en TessalonikE kai hapaX kai dis eis tEn CHreian moi epemPSate.
Flp 4:16 c--------- d--------- p--------- n-----dsf- c--------- d--------- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----ds-- v-2aai-p--
Flp 4:16 G3754 G2532 G1722 G2332 G2532 G0530 G2532 G1364 G1519 G3588 G5532 G3427 G3992
Flp 4:16 bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby.
Flp 4:16
Flp 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:16
Flp 4:16  i  w  Salonik  i  czas  i  dwa  wysłane  mnie  w  potrzeba
Flp 4:16 G2532 G1722 G2332 G2532 G0530 G2532 G1364 G3992 G3427 G1519 G5532
Flp 4:17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.                                        
Flp 4:17 ou)CH o(/ti e)piDZEtO= to\ do/ma, a)lla\ e)piDZEtO= to\n karpo\n to\n pleona/DZonta ei)s lo/gon u(mO=n.
Flp 4:17 uCH hoti epiDZEtO to doma, alla epiDZEtO ton karpon ton pleonaDZonta eis logon hymOn.
Flp 4:17 d--------- c--------- v-1pai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--papasm- p--------- n-----asm- rp----gp--
Flp 4:17 G3756 G3754 G1934 G3588 G1390 G0235 G1934 G3588 G2590 G3588 G4121 G1519 G3056 G5216
Flp 4:17 Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.
Flp 4:17
Flp 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:17
Flp 4:17  nie  że  szukam  nadania  ale  Szukam  płód  pomnożenie  w  korzyść  swój
Flp 4:17 G3756 G3754 G1934 G1390 G0235 G1934 G2590 G4121 G1519 G3056 G5216
Flp 4:18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾿ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.                              
Flp 4:18 a)pe/CHO de\ pa/nta kai\ perisseu/O: peplE/rOmai deXa/menos para\ *)epafrodi/tou ta\ par' u(mO=n, o)smE\n eu)Odi/as, Tusi/an dektE/n, eu)a/reston tO=| TeO=|.
Flp 4:18 apeCHO de panta kai perisseuO: peplErOmai deXamenos para epafroditu ta par' ymOn, osmEn euOdias, Tysian dektEn, euareston tO TeO.
Flp 4:18 v-1pai-s-- c--------- a-----apn- c--------- v-1pai-s-- v-1xpi-s-- v--ampnsm- p--------- n-----gsm- ra----apn- p--------- rp----gp-- n-----asf- n-----gsf- n-----asf- a-----asf- a-----asf- ra----dsm- n-----dsm-
Flp 4:18 G0568 G1161 G3956 G2532 G4052 G4137 G1209 G3844 G1891 G3588 G3844 G5216 G3744 G2175 G2378 G1184 G2101 G3588 G2316
Flp 4:18 Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.
Flp 4:18
Flp 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:18
Flp 4:18  otrzymane  wszystko  i  obfitować  spełnione  otrzymane  z  Epafrodita  wysłane  ty, wy  słodki  palenie  ofiara  przyjemny  do przyjęcia  Bóg
Flp 4:18 G0568 G3956 G2532 G4052 G4137 G1209 G3844 G1891 G3844 G5216 G2175 G3744 G2378 G1184 G2101 G2316
Flp 4:19 δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                  
Flp 4:19 o( de\ Teo/s mou plErO/sei pa=san CHrei/an u(mO=n kata\ to\ plou=tos au)tou= e)n do/XE| e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Flp 4:19 ho de Teos mu plErOsei pasan CHreian hymOn kata to plutos autu en doXE en CHristO iEsu.
Flp 4:19 ra----nsm- c--------- n-----nsm- rp----gs-- v-3fai-s-- a-----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Flp 4:19 G3588 G1161 G2316 G3450 G4137 G3956 G5532 G5216 G2596 G3588 G4149 G0846 G1722 G1391 G1722 G5547 G2424
Flp 4:19 A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
Flp 4:19
Flp 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:19
Flp 4:19  Bóg  mój  wypełniać  wszystko  potrzeba  swój  na  bogactwo  Jego  w  chwała  Chrystus  Chrystus  Jezus
Flp 4:19 G2316 G3450 G4137 G3956 G5532 G5216 G2596 G4149 G0846 G1722 G1391 G1722 G5547 G2424
Flp 4:20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.                                        
Flp 4:20 tO=| de\ TeO=| kai\ patri\ E(mO=n E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
Flp 4:20 tO de TeO kai patri hEmOn hE doXa eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
Flp 4:20 ra----dsm- c--------- n-----dsm- c--------- n-----dsm- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Flp 4:20 G3588 G1161 G2316 G2532 G3962 G2257 G3588 G1391 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Flp 4:20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen.
Flp 4:20
Flp 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:20
Flp 4:20  Bóg  zaś  i  Ojciec  nasz  chwała  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
Flp 4:20 G2316 G1161 G2532 G3962 G2257 G1391 G1519 G0165 G0165 G0281
Flp 4:21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.                                            
Flp 4:21 *)aspa/sasTe pa/nta a(/gion e)n *CHristO=| *)iEsou=. a)spa/DZontai u(ma=s oi( su\n e)moi\ a)delfoi/.
Flp 4:21 aspasasTe panta hagion en CHristO iEsu. aspaDZontai hymas hoi syn emoi adelfoi.
Flp 4:21 v-2amd-p-- a-----asm- a-----asm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npm- p--------- rp----ds-- n-----npm-
Flp 4:21 G0782 G3956 G0040 G1722 G5547 G2424 G0782 G5209 G3588 G4862 G1698 G0080
Flp 4:21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną.
Flp 4:21
Flp 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:21
Flp 4:21  Pozdrawiać  wszystko  St  w  Chrystus  Jezus  Powitanie  ty, wy  z  Ja  bracia
Flp 4:21 G0782 G3956 G0040 G1722 G5547 G2424 G0782 G5209 G4862 G1698 G0080
Flp 4:22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.                                            
Flp 4:22 a)spa/DZontai u(ma=s pa/ntes oi( a(/gioi, ma/lista de\ oi( e)k tE=s *kai/saros oi)ki/as.
Flp 4:22 aspaDZontai hymas pantes hoi hagioi, malista de hoi ek tEs kaisaros oikias.
Flp 4:22 v-3pmi-p-- rp----ap-- a-----npm- ra----npm- a-----npm- d--------- c--------- ra----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsm- n-----gsf-
Flp 4:22 G0782 G5209 G3956 G3588 G0040 G3122 G1161 G3588 G1537 G3588 G2541 G3614
Flp 4:22 Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara.
Flp 4:22
Flp 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:22
Flp 4:22  Powitanie  ty, wy  wszystko  Świętych  i  głównie  z  Cesarskiego cięcia  do domu
Flp 4:22 G0782 G5209 G3956 G0040 G1161 G3122 G1537 G2541 G3614
Flp 4:23 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.                                                
Flp 4:23 E( CHa/ris tou= kuri/ou *)iEsou= *CHristou= meta\ tou= pneu/matos u(mO=n.
Flp 4:23 hE CHaris tu kyriu iEsu CHristu meta tu pneumatos hymOn.
Flp 4:23 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp--
Flp 4:23 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G5547 G3326 G3588 G4151 G5216
Flp 4:23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.
Flp 4:23
Flp 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 4:23
Flp 4:23  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  wszystko  ty, wy  Amen
Flp 4:23 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski