Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga1      do_str_głównej      do_Ga3      
Ga 2:1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·                                                            
Ga 2:1 *)/epeita dia\ dekatessa/rOn e)tO=n pa/lin a)ne/bEn ei)s *(ieroso/luma meta\ *barnaba=, sumparalabO\n kai\ *ti/ton:
Ga 2:1 epeita dia dekatessarOn etOn palin anebEn eis hierosolyma meta barnaba, symparalabOn kai titon:
Ga 2:1 d--------- p--------- a-----gpn- n-----gpn- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----apn- p--------- n-----gsm- v--aapnsm- d--------- n-----asm-
Ga 2:1 G1899 G1223 G1180 G2094 G3825 G0305 G1519 G2414 G3326 G0921 G4838 G2532 G5103
Ga 2:1 Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa.
Ga 2:1
Ga 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:1
Ga 2:1  Następnie  przez  czternaście  roku  ponownie  iść  w  Jerozolima  z  Barnaba  przy  z  go  i  Titus
Ga 2:1 G1899 G1223 G1180 G2094 G3825 G0305 G1519 G2414 G3326 G0921 G4838 G4838 G4838 G2532 G5103
Ga 2:2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον.                                  
Ga 2:2 a)ne/bEn de\ kata\ a)poka/luPSin: kai\ a)neTe/mEn au)toi=s to\ eu)agge/lion o(\ kEru/ssO e)n toi=s e)/Tnesin, kat' i)di/an de\ toi=s dokou=sin, mE/ pOs ei)s keno\n tre/CHO E)\ e)/dramon.
Ga 2:2 anebEn de kata apokalyPSin: kai aneTemEn autois to euaNgelion ho kEryssO en tois eTnesin, kat' idian de tois dokusin, mE pOs eis kenon treCHO E edramon.
Ga 2:2 v-1aai-s-- c--------- p--------- n-----asf- c--------- v-1ami-s-- rp----dpm- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-1pai-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- a-----asf- c--------- ra----dpm- v--papdpm- c--------- d--------- p--------- a-----asn- v-1pas-s-- c--------- v-1aai-s--
Ga 2:2 G0305 G1161 G2596 G0602 G2532 G0394 G0846 G3588 G2098 G3739 G2784 G1722 G3588 G1484 G2596 G2398 G1161 G3588 G1380 G3361 G4459 G1519 G2756 G5143 G2228 G5143
Ga 2:2 Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, /by stwierdzili/, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno.
Ga 2:2
Ga 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:2
Ga 2:2  Went  zaś  na  objawienie  i  proponowany  i  szczególnie  szczególnie  Najbardziej znanym  ewangelia  głosić  głosić  Pogan  Pogan  nie  na próżno  na próżno  czy  stara się  lub  pracował
Ga 2:2 G0305 G1161 G2596 G0602 G2532 G0394 G1161 G2398 G2596 G1380 G2098 G2784 G3739 G1484 G1722 G3381 G1519 G2756 G3381 G5143 G2228 G5143
Ga 2:3 ἀλλ᾿ οὐδὲ Τίτος σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι·                                                                  
Ga 2:3 a)ll' ou)de\ *ti/tos o( su\n e)moi/, *(/ellEn O)/n, E)nagka/sTE peritmETE=nai:
Ga 2:3 all' ude titos ho syn emoi, hellEn On, EnaNkasTE peritmETEnai:
Ga 2:3 c--------- d--------- n-----nsm- ra----nsm- p--------- rp----ds-- n-----nsm- v--papnsm- v-3api-s-- v--apn----
Ga 2:3 G0235 G3761 G5103 G3588 G4862 G1698 G1672 G5607 G0315 G4059
Ga 2:3 Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że był Grekiem.
Ga 2:3
Ga 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:3
Ga 2:3  Ale  i  Titus  były  z  Ja  Gentile  nie  przymusowej  skrótowce
Ga 2:3 G0235 G3761 G5103 G5607 G4862 G1698 G1672 G3761 G0315 G4059
Ga 2:4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν·                                                
Ga 2:4 dia\ de\ tou\s pareisa/ktous PSeudade/lfous, oi(/tines pareisE=lTon kataskopE=sai tE\n e)leuTeri/an E(mO=n E(\n e)/CHomen e)n *CHristO=| *)iEsou=, i(/na E(ma=s katadoulO/sousin:
Ga 2:4 dia de tus pareisaktus PSeudadelfus, hoitines pareisElTon kataskopEsai tEn eleuTerian hEmOn hEn eCHomen en CHristO iEsu, hina hEmas katadulOsusin:
Ga 2:4 p--------- c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- rr----npm- v-3aai-p-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- rr----asf- v-1pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- rp----ap-- v-3fai-p--
Ga 2:4 G1223 G1161 G3588 G3920 G5569 G3748 G3922 G2684 G3588 G1657 G2257 G3739 G2192 G1722 G5547 G2424 G2443 G2248 G2615
Ga 2:4 A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę.
Ga 2:4
Ga 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:4
Ga 2:4  i  wkradł  fałszywych braci  fałszywych braci  skrycie  skrycie  którzy przybyli  którzy przybyli  szpieg  nasheyu  wolność  który  mieć  w  Chrystus  Jezus  że  ujarzmiać  nas
Ga 2:4 G1161 G3920 G1223 G5569 G3748 G3922 G3748 G3922 G2684 G2257 G1657 G3739 G2192 G1722 G5547 G2424 G2443 G2615 G2248
Ga 2:5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.                                                        
Ga 2:5 oi(=s ou)de\ pro\s O(/ran ei)/Xamen tE=| u(potagE=|, i(/na E( a)lE/Teia tou= eu)aggeli/ou diamei/nE| pro\s u(ma=s.
Ga 2:5 hois ude pros hOran eiXamen tE hypotagE, hina hE alETeia tu euaNgeliu diameinE pros hymas.
Ga 2:5 rr----dpm- d--------- p--------- n-----asf- v-1aai-p-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- v-3aas-s-- p--------- rp----ap--
Ga 2:5 G3739 G3761 G4314 G5610 G1502 G3588 G5292 G2443 G3588 G0225 G3588 G2098 G1265 G4314 G5209
Ga 2:5 Na żądane przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda Ewangelii.
Ga 2:5
Ga 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:5
Ga 2:5  ani  w  h  lanie  podległość  tak  prawda  ewangelia  zakonserwowane  w  ty, wy
Ga 2:5 G3761 G4314 G5610 G1502 G5292 G2443 G0225 G2098 G1265 G4314 G5209
Ga 2:6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,                                      
Ga 2:6 a)po\ de\ tO=n dokou/ntOn ei)=nai/ ti o(poi=oi/ pote E)=san ou)de/n moi diafe/rei: pro/sOpon [o(] Teo\s a)nTrO/pou ou) lamba/nei e)moi\ ga\r oi( dokou=ntes ou)de\n prosane/Tento,
Ga 2:6 apo de tOn dokuntOn einai ti hopoioi pote Esan uden moi diaferei: prosOpon [ho] Teos anTrOpu u lambanei emoi gar hoi dokuntes uden prosaneTento,
Ga 2:6 p--------- c--------- ra----gpm- v--papgpm- v--pan---- ri----asn- ri----npm- d--------- v-3iai-p-- a-----asn- rp----ds-- v-3pai-s-- n-----asn- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- c--------- ra----npm- v--papnpm- a-----asn- v-3ami-p--
Ga 2:6 G0575 G1161 G3588 G1380 G1511 G5100 G3697 G4218 G2258 G3762 G3427 G1308 G4383 G3588 G2316 G0444 G3756 G2983 G1698 G1063 G3588 G1380 G3762 G4323
Ga 2:6 Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek.
Ga 2:6
Ga 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:6
Ga 2:6  I  w  słynny  lub  co  były  lub  mnie  nie  nic  specjalny  Bóg  nie  wygląda  twarz  Prawa  I  słynny  określonymi  mnie  nic  więcej
Ga 2:6 G1161 G0575 G1380 G5100 G3697 G2258 G4218 G3427 G2258 G3762 G1308 G2316 G3756 G2983 G4383 G0444 G1063 G1380 G4323 G1698 G3762 G4323
Ga 2:7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς,                                                            
Ga 2:7 a)lla\ tou)nanti/on i)do/ntes o(/ti pepi/steumai to\ eu)agge/lion tE=s a)krobusti/as kaTO\s *pe/tros tE=s peritomE=s,
Ga 2:7 alla tunantion idontes hoti pepisteumai to euaNgelion tEs akrobystias kaTOs petros tEs peritomEs,
Ga 2:7 c--------- ra----asn- v--aapnpm- c--------- v-1xpi-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf-
Ga 2:7 G0235 G5121 G1492 G3754 G4100 G3588 G2098 G3588 G0203 G2531 G4074 G3588 G4061
Ga 2:7 Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych -
Ga 2:7
Ga 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:7
Ga 2:7  Naprzeciwko  Naprzeciwko  widzenie  że  powierzone  Ewangelizacja  nieobrzezany  jako  Peter  obrzezanie
Ga 2:7 G0235 G5121 G1492 G3754 G4100 G2098 G0203 G2531 G4074 G4061
Ga 2:8 γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη,                                                          
Ga 2:8 o( ga\r e)nergE/sas *pe/trO| ei)s a)postolE\n tE=s peritomE=s e)nE/rgEsen kai\ e)moi\ ei)s ta\ e)/TnE,
Ga 2:8 ho gar energEsas petrO eis apostolEn tEs peritomEs enErgEsen kai emoi eis ta eTnE,
Ga 2:8 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- n-----dsm- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- d--------- rp----ds-- p--------- ra----apn- n-----apn-
Ga 2:8 G3588 G1063 G1754 G4074 G1519 G0651 G3588 G4061 G1754 G2532 G1698 G1519 G3588 G1484
Ga 2:8 Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan-
Ga 2:8
Ga 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:8
Ga 2:8  dla  Skutecznie  Peter  w  apostołowania  obrzezanie  przyczyniły  i  mnie  w  Pogan
Ga 2:8 G1063 G1754 G4074 G1519 G0651 G4061 G1754 G2532 G1698 G1519 G1484
Ga 2:9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·                      
Ga 2:9 kai\ gno/ntes tE\n CHa/rin tE\n doTei=sa/n moi, *)ia/kObos kai\ *kEfa=s kai\ *)iOa/nnEs, oi( dokou=ntes stu=loi ei)=nai, deXia\s e)/dOkan e)moi\ kai\ *barnaba=| koinOni/as, i(/na E(mei=s ei)s ta\ e)/TnE, au)toi\ de\ ei)s tE\n peritomE/n:
Ga 2:9 kai gnontes tEn CHarin tEn doTeisan moi, iakObos kai kEfas kai iOannEs, hoi dokuntes styloi einai, deXias edOkan emoi kai barnaba koinOnias, hina hEmeis eis ta eTnE, autoi de eis tEn peritomEn:
Ga 2:9 c--------- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--appasf- rp----ds-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----npm- v--papnpm- n-----npm- v--pan---- a-----apf- v-3aai-p-- rp----ds-- c--------- n-----dsm- n-----gsf- c--------- rp----np-- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----npm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Ga 2:9 G2532 G1097 G3588 G5485 G3588 G1325 G3427 G2385 G2532 G2786 G2532 G2491 G3588 G1380 G4769 G1511 G1188 G1325 G1698 G2532 G0921 G2842 G2443 G2249 G1519 G3588 G1484 G0846 G1161 G1519 G3588 G4061
Ga 2:9 i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,
Ga 2:9
Ga 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:9
Ga 2:9  i  nauka  łaska  to  mnie  Jakuba  i  Kefas  i  Jan  czcigodny  filarów  wniesiony  mnie  i  Barnaba  ręka  komunikacja  że  nas  do  Pogan  i  ich  do  obrzezanie
Ga 2:9 G2532 G1097 G5485 G1325 G3427 G2385 G2532 G2786 G2532 G2491 G1380 G4769 G1325 G1698 G2532 G0921 G1188 G2842 G2443 G2249 G1519 G1484 G1161 G0846 G1519 G4061
Ga 2:10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.                                                                
Ga 2:10 mo/non tO=n ptOCHO=n i(/na mnEmoneu/Omen, o(\ kai\ e)spou/dasa au)to\ tou=to poiE=sai.
Ga 2:10 monon tOn ptOCHOn hina mnEmoneuOmen, ho kai espudasa auto tuto poiEsai.
Ga 2:10 a-----asn- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-1pas-p-- rr----asn- d--------- v-1aai-s-- a-----asn- rd----asn- v--aan----
Ga 2:10 G3440 G3588 G4434 G2443 G3421 G3739 G2532 G4704 G0846 G5124 G4160
Ga 2:10 byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.
Ga 2:10
Ga 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:10
Ga 2:10  tylko  że  pamiętać  żebrakami  że  i  wypróbowany  wykonać  w  w  dokładność  dokładność
Ga 2:10 G3440 G2443 G3421 G4434 G3739 G2532 G4704 G4160 G0846 G5124 G0846 G5124
Ga 2:11 Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.                                                            
Ga 2:11 *(/ote de\ E)=lTen *kEfa=s ei)s *)antio/CHeian, kata\ pro/sOpon au)tO=| a)nte/stEn, o(/ti kategnOsme/nos E)=n.
Ga 2:11 hote de ElTen kEfas eis antioCHeian, kata prosOpon autO antestEn, hoti kategnOsmenos En.
Ga 2:11 c--------- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----asf- p--------- n-----asn- rp----dsm- v-1aai-s-- c--------- v--xppnsm- v-3iai-s--
Ga 2:11 G3753 G1161 G2064 G2786 G1519 G0490 G2596 G4383 G0846 G0436 G3754 G2607 G2258
Ga 2:11 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył.
Ga 2:11
Ga 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:11
Ga 2:11  Kiedy  zaś  Peter  przyjść  w  Antioch  osobiście  wytrzymał  go  że  poddane  winić
Ga 2:11 G3753 G1161 G4074 G2064 G1519 G0490 G4383 G0436 G0846 G3754 G2258 G2607
Ga 2:12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.                                          
Ga 2:12 pro\ tou= ga\r e)lTei=n tinas a)po\ *)iakO/bou meta\ tO=n e)TnO=n sunE/sTien: o(/te de\ E)=lTon, u(pe/stellen kai\ a)fO/riDZen e(auto/n, fobou/menos tou\s e)k peritomE=s.
Ga 2:12 pro tu gar elTein tinas apo iakObu meta tOn eTnOn synEsTien: hote de ElTon, hypestellen kai afOriDZen heauton, fobumenos tus ek peritomEs.
Ga 2:12 p--------- ra----gsn- c--------- v--aan---- ri----apm- p--------- n-----gsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- v-3iai-s-- c--------- c--------- v-3aai-p-- v-3iai-s-- c--------- v-3iai-s-- rp----asm- v--pmpnsm- ra----apm- p--------- n-----gsf-
Ga 2:12 G4253 G3588 G1063 G2064 G5100 G0575 G2385 G3326 G3588 G1484 G4906 G3753 G1161 G2064 G5288 G2532 G0873 G1438 G5399 G3588 G1537 G4061
Ga 2:12 Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.
Ga 2:12
Ga 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:12
Ga 2:12  Dla  do  Przybyć  kilka  z  Jakuba  ate  razem  z  Pogan  i  kiedy  przyszedł  był  czaić się  i  wyeliminowane  wyeliminowane  strach  obrzezanie
Ga 2:12 G1063 G4253 G2064 G5100 G0575 G2385 G4906 G3326 G3326 G1484 G1161 G3753 G2064 G5288 G5288 G2532 G0873 G1438 G5399 G4061
Ga 2:13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ [καὶ] οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.                                                          
Ga 2:13 kai\ sunupekri/TEsan au)tO=| [kai\] oi( loipoi\ *)ioudai=oi, O(/ste kai\ *barnaba=s sunapE/CHTE au)tO=n tE=| u(pokri/sei.
Ga 2:13 kai synypekriTEsan autO [kai] hoi loipoi iudaioi, hOste kai barnabas synapECHTE autOn tE hypokrisei.
Ga 2:13 c--------- v-3api-p-- rp----dsm- d--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- c--------- d--------- n-----nsm- v-3api-s-- rp----gpm- ra----dsf- n-----dsf-
Ga 2:13 G2532 G4942 G0846 G2532 G3588 G3062 G2453 G5620 G2532 G0921 G4879 G0846 G3588 G5272
Ga 2:13 To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę.
Ga 2:13
Ga 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:13
Ga 2:13  Razem  z  go  zakłamany  i  Inny  Judea  że  nawet  Barnaba  był  zafascynowany  ich  hipokryzja
Ga 2:13 G4942 G4942 G0846 G4942 G2532 G3062 G2453 G5620 G2532 G0921 G4879 G4879 G0846 G5272
Ga 2:14 ἀλλ᾿ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν;                          
Ga 2:14 a)ll' o(/te ei)=don o(/ti ou)k o)rTopodou=sin pro\s tE\n a)lE/Teian tou= eu)aggeli/ou, ei)=pon tO=| *kEfa=| e)/mprosTen pa/ntOn, *ei) su\ *)ioudai=os u(pa/rCHOn e)TnikO=s kai\ ou)CHi\ *)ioudai+kO=s DZE=|s, pO=s ta\ e)/TnE a)nagka/DZeis *)ioudai/+DZein;
Ga 2:14 all' ote eidon hoti uk orTopodusin pros tEn alETeian tu euaNgeliu, eipon tO kEfa emprosTen pantOn, ei sy iudaios hyparCHOn eTnikOs kai uCHi iuda+ikOs DZEs, pOs ta eTnE anaNkaDZeis iuda+iDZein;
Ga 2:14 c--------- c--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- v-3pai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-1aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----gpm- c--------- rp----ns-- a-----nsm- v--papnsm- d--------- c--------- d--------- d--------- v-2pai-s-- d--------- ra----apn- n-----apn- v-2pai-s-- v--pan----
Ga 2:14 G0235 G3753 G1492 G3754 G3756 G3716 G4314 G3588 G0225 G3588 G2098 G2036 G3588 G2786 G1715 G3956 G1487 G4771 G2453 G5225 G1483 G2532 G3756 G2452 G2198 G4459 G3588 G1484 G0315 G2450
Ga 2:14 Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?
Ga 2:14
Ga 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:14
Ga 2:14  Ale  kiedy  widziałem  że  nie  bezpośrednio  przyjść  na  prawda  Ewangeliczny  powiedział  Peter  w  wszystko  jeśli  ty, wy  jest  Żyd  na żywo  pogański  i  nie  Żydów  co  Pogan  zmuszać  na żywo  Żydów
Ga 2:14 G0235 G3753 G1492 G3754 G3756 G3716 G3716 G4314 G0225 G2098 G2036 G4074 G1715 G3956 G1487 G4771 G5225 G2453 G2198 G1483 G2532 G3756 G2452 G5101 G1484 G0315 G2450 G2450
Ga 2:15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,                                                                      
Ga 2:15 *(Emei=s fu/sei *)ioudai=oi kai\ ou)k e)X e)TnO=n a(martOloi/,
Ga 2:15 hEmeis fysei iudaioi kai uk eX eTnOn hamartOloi,
Ga 2:15 rp----np-- n-----dsf- a-----npm- c--------- d--------- p--------- n-----gpn- a-----npm-
Ga 2:15 G2249 G5449 G2453 G2532 G3756 G1537 G1484 G0268
Ga 2:15 My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami.
Ga 2:15
Ga 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:15
Ga 2:15  My  charakter  Judea  i  nie  z  Pogan  grzeszników
Ga 2:15 G2249 G5449 G2453 G2532 G3756 G1537 G1484 G0268
Ga 2:16 εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.        
Ga 2:16 ei)do/tes [de\] o(/ti ou) dikaiou=tai a)/nTrOpos e)X e)/rgOn no/mou e)a\n mE\ dia\ pi/steOs *)iEsou= *CHristou=, kai\ E(mei=s ei)s *CHristo\n *)iEsou=n e)pisteu/samen, i(/na dikaiOTO=men e)k pi/steOs *CHristou= kai\ ou)k e)X e)/rgOn no/mou, o(/ti e)X e)/rgOn no/mou ou) dikaiOTE/setai pa=sa sa/rX.
Ga 2:16 eidotes [de] hoti u dikaiutai anTrOpos eX ergOn nomu ean mE dia pisteOs iEsu CHristu, kai hEmeis eis CHriston iEsun episteusamen, hina dikaiOTOmen ek pisteOs CHristu kai uk eX ergOn nomu, hoti eX ergOn nomu u dikaiOTEsetai pasa sarX.
Ga 2:16 v--xapnpm- c--------- c--------- d--------- v-3ppi-s-- n-----nsm- p--------- n-----gpn- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- d--------- rp----np-- p--------- n-----asm- n-----asm- v-1aai-p-- c--------- v-1aps-p-- p--------- n-----gsf- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- n-----gpn- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gpn- n-----gsm- d--------- v-3fpi-s-- a-----nsf- n-----nsf-
Ga 2:16 G1492 G1161 G3754 G3756 G1344 G0444 G1537 G2041 G3551 G1437 G3361 G1223 G4102 G2424 G5547 G2532 G2249 G1519 G5547 G2424 G4100 G2443 G1344 G1537 G4102 G5547 G2532 G3756 G1537 G2041 G3551 G3754 G1537 G2041 G3551 G3756 G1344 G3956 G4561
Ga 2:16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.
Ga 2:16
Ga 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:16
Ga 2:16  nauka  że  człowiek  uzasadnione  nie  spraw  spraw  Prawo  i  tylko  wiara  Jezus  Chrystus  i  my  Uważa  w  Chrystus  Jezus  że  uzasadniać  wiara  wiara  Chrystus  i  nie  spraw  spraw  Prawo  dla  spraw  spraw  Prawo  nie  uzasadnione  nie  ciało
Ga 2:16 G1492 G3754 G0444 G1344 G3756 G1537 G2041 G3551 G1437 G3361 G4102 G2424 G5547 G2532 G2249 G4100 G1519 G5547 G2424 G2443 G1344 G1537 G4102 G5547 G2532 G3756 G1537 G2041 G3551 G1360 G1537 G2041 G3551 G3756 G1344 G3956 G4561
Ga 2:17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.                                                      
Ga 2:17 ei) de\ DZEtou=ntes dikaiOTE=nai e)n *CHristO=| eu(re/TEmen kai\ au)toi\ a(martOloi/, a)=ra *CHristo\s a(marti/as dia/konos; mE\ ge/noito.
Ga 2:17 ei de DZEtuntes dikaiOTEnai en CHristO heureTEmen kai autoi hamartOloi, ara CHristos hamartias diakonos; mE genoito.
Ga 2:17 c--------- c--------- v--papnpm- v--apn---- p--------- n-----dsm- v-1api-p-- d--------- rp----npm- a-----npm- c--------- n-----nsm- n-----gsf- n-----nsm- d--------- v-3amo-s--
Ga 2:17 G1487 G1161 G2212 G1344 G1722 G5547 G2147 G2532 G0846 G0268 G0687 G5547 G0266 G1249 G3361 G1096
Ga 2:17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe.
Ga 2:17
Ga 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:17
Ga 2:17  Jeśli  zaś  szukam  uzasadniać  w  Chrystus  i  się  były  grzeszników  naprawdę  Chrystus  sługa  grzech  Nie  Nie
Ga 2:17 G1487 G1161 G2212 G1344 G1722 G5547 G2532 G0846 G2147 G0268 G0687 G5547 G1249 G0266 G1096 G3361
Ga 2:18 εἰ γὰρ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.                                                                  
Ga 2:18 ei) ga\r a(\ kate/lusa tau=ta pa/lin oi)kodomO=, paraba/tEn e)mauto\n sunista/nO.
Ga 2:18 ei gar ha katelysa tauta palin oikodomO, parabatEn emauton synistanO.
Ga 2:18 c--------- c--------- rr----apn- v-1aai-s-- rd----apn- d--------- v-1pai-s-- n-----asm- rp----asm- v-1pai-s--
Ga 2:18 G1487 G1063 G3739 G2647 G5023 G3825 G3618 G3848 G1683 G4921
Ga 2:18 A przecież wykazuję, że sam przestępuję /Prawo/, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem.
Ga 2:18
Ga 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:18
Ga 2:18  Dla  jeśli  ponownie  w budowie  że  zniszczony  się  się  do  karnych
Ga 2:18 G1063 G1487 G3825 G3618 G3739 G2647 G1683 G1683 G4921 G3848
Ga 2:19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι·                                                                
Ga 2:19 e)gO\ ga\r dia\ no/mou no/mO| a)pe/Tanon i(/na TeO=| DZE/sO. *CHristO=| sunestau/rOmai:
Ga 2:19 egO gar dia nomu nomO apeTanon hina TeO DZEsO. CHristO synestaurOmai:
Ga 2:19 rp----ns-- c--------- p--------- n-----gsm- n-----dsm- v-1aai-s-- c--------- n-----dsm- v-1aas-s-- n-----dsm- v-1xpi-s--
Ga 2:19 G1473 G1063 G1223 G3551 G3551 G0599 G2443 G2316 G2198 G5547 G4957
Ga 2:19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Ga 2:19
Ga 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:19
Ga 2:19  Prawo  Prawo  Ja  zmarły  Prawo  że  na żywo  Bóg  ukrzyżowany  Chrystus
Ga 2:19 G1223 G3551 G1473 G0599 G3551 G2443 G2198 G2316 G4957 G5547
Ga 2:20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.                        
Ga 2:20 DZO= de\ ou)ke/ti e)gO/, DZE=| de\ e)n e)moi\ *CHristo/s: o(\ de\ nu=n DZO= e)n sarki/, e)n pi/stei DZO= tE=| tou= ui(ou= tou= Teou= tou= a)gapE/santo/s me kai\ parado/ntos e(auto\n u(pe\r e)mou=.
Ga 2:20 DZO de uketi egO, DZE de en emoi CHristos: ho de nyn DZO en sarki, en pistei DZO tE tu hyiu tu Teu tu agapEsantos me kai paradontos heauton hyper emu.
Ga 2:20 v-1pai-s-- c--------- d--------- rp----ns-- v-3pai-s-- c--------- p--------- rp----ds-- n-----nsm- rr----asn- c--------- d--------- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- v-1pai-s-- ra----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--aapgsm- rp----as-- c--------- v--aapgsm- rp----asm- p--------- rp----gs--
Ga 2:20 G2198 G1161 G3765 G1473 G2198 G1161 G1722 G1698 G5547 G3739 G1161 G3568 G2198 G1722 G4561 G1722 G4102 G2198 G3588 G3588 G5207 G3588 G2316 G3588 G0025 G3165 G2532 G3860 G1438 G5228 G1700
Ga 2:20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Ga 2:20
Ga 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:20
Ga 2:20  i  już  nie  Ja  na żywo  ale  życie  w  mnie  Chrystus A  że  teraz  na żywo  w  ciało  na żywo  wiara  wiara  Syn  Bóg  kocha  mnie  i  zdradzony  Się  dla  mnie
Ga 2:20 G1161 G2089 G3765 G1473 G2198 G1161 G2198 G1722 G1698 G5547 G1161 G3739 G3568 G2198 G1722 G4561 G2198 G1722 G4102 G5207 G2316 G0025 G3165 G2532 G3860 G1438 G5228 G1700
Ga 2:21 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.                                                        
Ga 2:21 ou)k a)TetO= tE\n CHa/rin tou= Teou=: ei) ga\r dia\ no/mou dikaiosu/nE, a)/ra *CHristo\s dOrea\n a)pe/Tanen.
Ga 2:21 uk aTetO tEn CHarin tu Teu: ei gar dia nomu dikaiosynE, ara CHristos dOrean apeTanen.
Ga 2:21 d--------- v-1pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- p--------- n-----gsm- n-----nsf- c--------- n-----nsm- d--------- v-3aai-s--
Ga 2:21 G3756 G0114 G3588 G5485 G3588 G2316 G1487 G1063 G1223 G3551 G1343 G0686 G5547 G1432 G0599
Ga 2:21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.
Ga 2:21
Ga 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 2:21
Ga 2:21  Nie  odrzucać  łaska  Bóg  i  jeśli  prawo  prawo  uzasadnienie  że  Chrystus  na próżno  zmarły
Ga 2:21 G3756 G0114 G5485 G2316 G1063 G1487 G1223 G3551 G1343 G0686 G5547 G1432 G0599
Copyright by Cezary Podolski