Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr9      do_str_głównej      do_Hbr11      
Hbr 10:1 Σκιὰν γὰρ ἔχων νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾿ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·  
Hbr 10:1 *skia\n ga\r e)/CHOn o( no/mos tO=n mello/ntOn a)gaTO=n, ou)k au)tE\n tE\n ei)ko/na tO=n pragma/tOn, kat' e)niauto\n tai=s au)tai=s Tusi/ais a(\s prosfe/rousin ei)s to\ diEneke\s ou)de/pote du/natai tou\s proserCHome/nous teleiO=sai:
Hbr 10:1 skian gar eCHOn ho nomos tOn mellontOn agaTOn, uk autEn tEn eikona tOn pragmatOn, kat' eniauton tais autais Tysiais has prosferusin eis to diEnekes udepote dynatai tus proserCHomenus teleiOsai:
Hbr 10:1 n-----asf- c--------- v--papnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpn- v--papgpn- a-----gpn- d--------- rp----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- p--------- n-----asm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- rr----apf- v-3pai-p-- p--------- ra----asn- a-----asn- d--------- v-3pmi-s-- ra----apm- v--pmpapm- v--aan----
Hbr 10:1 G4639 G1063 G2192 G3588 G3551 G3588 G3195 G0018 G3756 G0846 G3588 G1504 G3588 G4229 G2596 G1763 G3588 G0846 G2378 G3739 G4374 G1519 G3588 G1336 G3763 G1410 G3588 G4334 G5048
Hbr 10:1 Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają.
Hbr 10:1
Hbr 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:1
Hbr 10:1  Prawo  o  cień  przyszłość  korzyści  nie  najbardziej  obraz  rzeczy  tych  ofiar  każdy  rok  stale  stale  wniesione w  nigdy  może  do  doskonały  nadchodzący
Hbr 10:1 G3551 G2192 G4639 G3195 G0018 G3756 G0846 G1504 G4229 G0846 G2378 G2596 G1763 G1336 G1519 G4374 G3763 G1410 G5048 G5048 G4334
Hbr 10:2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;                            
Hbr 10:2 e)pei\ ou)k a)\n e)pau/santo prosfero/menai, dia\ to\ mEdemi/an e)/CHein e)/ti sunei/dEsin a(martiO=n tou\s latreu/ontas a(/paX kekaTarisme/nous;
Hbr 10:2 epei uk an epausanto prosferomenai, dia to mEdemian eCHein eti syneidEsin hamartiOn tus latreuontas hapaX kekaTarismenus;
Hbr 10:2 c--------- x--------- x--------- v-3ami-p-- v--pppnpf- p--------- ra----asn- a-----asf- v--pan---- d--------- n-----asf- n-----gpf- ra----apm- v--papapm- d--------- v--xppapm-
Hbr 10:2 G1893 G3756 G0302 G3973 G4374 G1223 G3588 G3367 G2192 G2089 G4893 G0266 G3588 G3000 G0530 G2511
Hbr 10:2 Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów?
Hbr 10:2
Hbr 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:2
Hbr 10:2  Inaczej  zatrzymany  by  przynieść  że  łożysko  ofiara  były  czyszczone  raz  miał  już  nie  świadomość  grzech
Hbr 10:2 G1893 G3973 G0302 G4374 G1223 G3000 G3000 G2508 G2508 G0530 G2192 G2089 G3367 G4893 G0266
Hbr 10:3 ἀλλ᾿ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾿ ἐνιαυτόν,                                              
Hbr 10:3 a)ll' e)n au)tai=s a)na/mnEsis a(martiO=n kat' e)niauto/n,
Hbr 10:3 all' en autais anamnEsis hamartiOn kat' eniauton,
Hbr 10:3 c--------- p--------- rp----dpf- n-----nsf- n-----gpf- p--------- n-----asm-
Hbr 10:3 G0235 G1722 G0846 G0364 G0266 G2596 G1763
Hbr 10:3 Ale przez nie każdego roku [odbywa się] przypomnienie grzechów.
Hbr 10:3
Hbr 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:3
Hbr 10:3  Ale  ofiar  każdego roku  każdego roku  Przypomniał  grzech
Hbr 10:3 G0235 G0846 G1763 G2596 G0364 G0266
Hbr 10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.                                            
Hbr 10:4 a)du/naton ga\r ai(=ma tau/rOn kai\ tra/gOn a)fairei=n a(marti/as.
Hbr 10:4 adynaton gar haima taurOn kai tragOn afairein hamartias.
Hbr 10:4 a-----nsn- c--------- n-----asn- n-----gpm- c--------- n-----gpm- v--pan---- n-----apf-
Hbr 10:4 G0102 G1063 G0129 G5022 G2532 G5131 G0851 G0266
Hbr 10:4 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Hbr 10:4
Hbr 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:4
Hbr 10:4  dla  niemożliwy  krew  byki  i  kóz  zniszczony  grzech
Hbr 10:4 G1063 G0102 G0129 G5022 G2532 G5131 G0851 G0266
Hbr 10:5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·                              
Hbr 10:5 *dio\ ei)serCHo/menos ei)s to\n ko/smon le/gei, *Tusi/an kai\ prosfora\n ou)k E)Te/lEsas, sO=ma de\ katErti/sO moi:
Hbr 10:5 dio eiserCHomenos eis ton kosmon legei, Tysian kai prosforan uk ETelEsas, sOma de katErtisO moi:
Hbr 10:5 c--------- v--pmpnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- d--------- v-2aai-s-- n-----asn- c--------- v-2ami-s-- rp----ds--
Hbr 10:5 G1352 G1525 G1519 G3588 G2889 G3004 G2378 G2532 G4376 G3756 G2309 G4983 G1161 G2675 G3427
Hbr 10:5 Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało;
Hbr 10:5
Hbr 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:5
Hbr 10:5  Zatem  wprowadzanych  w  świat  mówi  wypadków  i  oferty  nie  chciałeś  ale  ciało  przygotowane do  Mnie
Hbr 10:5 G1352 G1525 G1519 G2889 G3004 G2378 G2532 G4376 G3756 G2309 G1161 G4983 G2675 G3427
Hbr 10:6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.                                                
Hbr 10:6 o(lokautO/mata kai\ peri\ a(marti/as ou)k eu)do/kEsas.
Hbr 10:6 holokautOmata kai peri hamartias uk eudokEsas.
Hbr 10:6 n-----apn- c--------- p--------- n-----gsf- d--------- v-2aai-s--
Hbr 10:6 G3646 G2532 G4012 G0266 G3756 G2106
Hbr 10:6 całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.
Hbr 10:6
Hbr 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:6
Hbr 10:6  całopalenia  i  dla  grzech  podobają  podobają
Hbr 10:6 G3646 G2532 G4012 G0266 G2106 G3756
Hbr 10:7 τότε εἶπον, Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, θεός, τὸ θέλημά σου.                          
Hbr 10:7 to/te ei)=pon, *)idou\ E(/kO, e)n kefali/di bibli/ou ge/graptai peri\ e)mou=, tou= poiE=sai, o( Teo/s, to\ Te/lEma/ sou.
Hbr 10:7 tote eipon, idu hEkO, en kefalidi bibliu gegraptai peri emu, tu poiEsai, ho Teos, to TelEma su.
Hbr 10:7 d--------- v-1aai-s-- x--------- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- n-----gsn- v-3xpi-s-- p--------- rp----gs-- ra----gsn- v--aan---- ra----vsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Hbr 10:7 G5119 G2036 G2400 G2240 G1722 G2777 G0975 G1125 G4012 G1700 G3588 G4160 G3588 G2316 G3588 G2307 G4675
Hbr 10:7 Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże.
Hbr 10:7
Hbr 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:7
Hbr 10:7  Następnie  powiedział  tutaj  iść  w  wcześnie  Książek  napisany  o  Mnie  wykonać  będzie  Swój  O
Hbr 10:7 G5119 G2036 G2400 G2240 G1722 G2777 G0975 G1125 G4012 G1700 G4160 G2307 G4675 G2316
Hbr 10:8 ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται,                      
Hbr 10:8 a)nO/teron le/gOn o(/ti *Tusi/as kai\ prosfora\s kai\ o(lokautO/mata kai\ peri\ a(marti/as ou)k E)Te/lEsas ou)de\ eu)do/kEsas, ai(/tines kata\ no/mon prosfe/rontai,
Hbr 10:8 anOteron legOn hoti Tysias kai prosforas kai holokautOmata kai peri hamartias uk ETelEsas ude eudokEsas, haitines kata nomon prosferontai,
Hbr 10:8 d-----asnc v--papnsm- c--------- n-----apf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apn- c--------- p--------- n-----gsf- d--------- v-2aai-s-- c--------- v-2aai-s-- rr----npf- p--------- n-----asm- v-3ppi-p--
Hbr 10:8 G0511 G3004 G3754 G2378 G2532 G4376 G2532 G3646 G2532 G4012 G0266 G3756 G2309 G3761 G2106 G3748 G2596 G3551 G4374
Hbr 10:8 Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa.
Hbr 10:8
Hbr 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:8
Hbr 10:8  O  przed  że  wypadków  ani  oferty  ani  całopalenia  ani  dla  grzech  że  zostały wniesione  na  prawo  nie  chciałeś  i  nie  Miałeś przyjemność w nim;
Hbr 10:8 G3004 G0511 G3754 G2378 G2532 G4376 G2532 G3646 G2532 G4012 G0266 G3748 G4374 G2596 G3551 G3756 G2309 G3761 G3761 G2106
Hbr 10:9 τότε εἴρηκεν, Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ·                            
Hbr 10:9 to/te ei)/rEken, *)idou\ E(/kO tou= poiE=sai to\ Te/lEma/ sou. a)nairei= to\ prO=ton i(/na to\ deu/teron stE/sE|:
Hbr 10:9 tote eirEken, idu hEkO tu poiEsai to TelEma su. anairei to prOton hina to deuteron stEsE:
Hbr 10:9 d--------- v-3xai-s-- x--------- v-1pai-s-- ra----gsn- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- v-3pai-s-- ra----asn- a-----asn- c--------- ra----asn- a-----asn- v-3aas-s--
Hbr 10:9 G5119 G2046 G2400 G2240 G3588 G4160 G3588 G2307 G4675 G0337 G3588 G4413 G2443 G3588 G1208 G2476
Hbr 10:9 Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.
Hbr 10:9
Hbr 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:9
Hbr 10:9  następnie  dodał  tutaj  iść  wykonać  będzie  Swój  O  Anulować  pierwszy  że  Zdecydować  drugi
Hbr 10:9 G5119 G2046 G2400 G2240 G4160 G2307 G4675 G2316 G0337 G4413 G2443 G2476 G1208
Hbr 10:10 ἐν θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.                                  
Hbr 10:10 e)n O(=| TelE/mati E(giasme/noi e)sme\n dia\ tE=s prosfora=s tou= sO/matos *)iEsou= *CHristou= e)fa/paX.
Hbr 10:10 en hO TelEmati hEgiasmenoi esmen dia tEs prosforas tu sOmatos iEsu CHristu efapaX.
Hbr 10:10 p--------- rr----dsn- n-----dsn- v--xppnpm- v-1pai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm- d---------
Hbr 10:10 G1722 G3739 G2307 G0037 G2070 G1223 G3588 G4376 G3588 G4983 G2424 G5547 G2178
Hbr 10:10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Hbr 10:10
Hbr 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:10
Hbr 10:10  Na  to  będzie  uświęcony  my  edinokratnym  przysięga  ciało  Jezus  Chrystus
Hbr 10:10 G1722 G3739 G2307 G0037 G2070 G2178 G4376 G4983 G2424 G5547
Hbr 10:11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾿ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.                      
Hbr 10:11 *kai\ pa=s me\n i(ereu\s e(/stEken kaT' E(me/ran leitourgO=n kai\ ta\s au)ta\s polla/kis prosfe/rOn Tusi/as, ai(/tines ou)de/pote du/nantai perielei=n a(marti/as.
Hbr 10:11 kai pas men hiereus hestEken kaT' Emeran leiturgOn kai tas autas pollakis prosferOn Tysias, haitines udepote dynantai perielein hamartias.
Hbr 10:11 c--------- a-----nsm- c--------- n-----nsm- v-3xai-s-- p--------- n-----asf- v--papnsm- c--------- ra----apf- a-----apf- d--------- v--papnsm- n-----apf- rr----npf- d--------- v-3pmi-p-- v--aan---- n-----apf-
Hbr 10:11 G2532 G3956 G3303 G2409 G2476 G2596 G2250 G3008 G2532 G3588 G0846 G4178 G4374 G2378 G3748 G3763 G1410 G4014 G0266
Hbr 10:11 Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.
Hbr 10:11
Hbr 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:11
Hbr 10:11  I  I  każdy  ksiądz  codziennie  codziennie  jest  ministerstwo  i  wiele razy  przynosi  tych  wypadków  że  nigdy  może  zniszczyć  grzech
Hbr 10:11 G2532 G3303 G3956 G2409 G2250 G2596 G2476 G3008 G2532 G4178 G4374 G0846 G2378 G3748 G3763 G1410 G4014 G0266
Hbr 10:12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,                              
Hbr 10:12 ou(=tos de\ mi/an u(pe\r a(martiO=n prosene/gkas Tusi/an ei)s to\ diEneke\s e)ka/Tisen e)n deXia=| tou= Teou=,
Hbr 10:12 hutos de mian hyper hamartiOn proseneNkas Tysian eis to diEnekes ekaTisen en deXia tu Teu,
Hbr 10:12 rd----nsm- c--------- a-----asf- p--------- n-----gpf- v--aapnsm- n-----asf- p--------- ra----asn- a-----asn- v-3aai-s-- p--------- a-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 10:12 G3778 G1161 G3391 G5228 G0266 G4374 G2378 G1519 G3588 G1336 G2523 G1722 G1188 G3588 G2316
Hbr 10:12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,
Hbr 10:12
Hbr 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:12
Hbr 10:12  On  zaś  wniesienie  jeden  ofiara  dla  grzech  na zawsze  na zawsze  sob  prawa ręka  prawa ręka  Bóg
Hbr 10:12 G0846 G1161 G4374 G3391 G2378 G5228 G0266 G1336 G1519 G2523 G1188 G1722 G2316
Hbr 10:13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ·                                    
Hbr 10:13 to\ loipo\n e)kdeCHo/menos e(/Os teTO=sin oi( e)CHTroi\ au)tou= u(popo/dion tO=n podO=n au)tou=:
Hbr 10:13 to loipon ekdeCHomenos heOs teTOsin hoi eCHTroi autu hypopodion tOn podOn autu:
Hbr 10:13 ra----asn- a-----asn- v--pmpnsm- c--------- v-3aps-p-- ra----npm- a-----npm- rp----gsm- n-----nsn- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
Hbr 10:13 G3588 G3063 G1551 G2193 G5087 G3588 G2190 G0846 G5286 G3588 G4228 G0846
Hbr 10:13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego.
Hbr 10:13
Hbr 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:13
Hbr 10:13  czekanie  następnie  do  Wrogów  Jego  będzie  określonymi  stopa  stóp  Jego
Hbr 10:13 G1551 G3063 G2193 G2190 G0846 G5087 G5087 G5286 G4228 G0848
Hbr 10:14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.                                          
Hbr 10:14 mia=| ga\r prosfora=| tetelei/Oken ei)s to\ diEneke\s tou\s a(giaDZome/nous.
Hbr 10:14 mia gar prosfora teteleiOken eis to diEnekes tus hagiaDZomenus.
Hbr 10:14 a-----dsf- c--------- n-----dsf- v-3xai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- ra----apm- v--pppapm-
Hbr 10:14 G3391 G1063 G4376 G5048 G1519 G3588 G1336 G3588 G0037
Hbr 10:14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Hbr 10:14
Hbr 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:14
Hbr 10:14  Dla  jeden  oferty  na zawsze  na zawsze  wykonane  doskonały  uświęcony
Hbr 10:14 G1063 G3391 G4376 G1336 G1519 G5048 G5048 G0037
Hbr 10:15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι,                                    
Hbr 10:15 *marturei= de\ E(mi=n kai\ to\ pneu=ma to\ a(/gion: meta\ ga\r to\ ei)rEke/nai,
Hbr 10:15 martyrei de hEmin kai to pneuma to hagion: meta gar to eirEkenai,
Hbr 10:15 v-3pai-s-- c--------- rp----dp-- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- p--------- c--------- ra----asn- v--xan----
Hbr 10:15 G3140 G1161 G2254 G2532 G3588 G4151 G3588 G0040 G3326 G1063 G3588 G2036
Hbr 10:15 Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:
Hbr 10:15
Hbr 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:15
Hbr 10:15  Wystawy  nas  i  Duch  Święty  dla  powiedział
Hbr 10:15 G3140 G2254 G2532 G4151 G0040 G1063 G4280
Hbr 10:16 Αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,        
Hbr 10:16 *au(/tE E( diaTE/kE E(\n diaTE/somai pro\s au)tou\s meta\ ta\s E(me/ras e)kei/nas, le/gei ku/rios, didou\s no/mous mou e)pi\ kardi/as au)tO=n, kai\ e)pi\ tE\n dia/noian au)tO=n e)pigra/PSO au)tou/s,
Hbr 10:16 hautE hE diaTEkE hEn diaTEsomai pros autus meta tas hEmeras ekeinas, legei kyrios, didus nomus mu epi kardias autOn, kai epi tEn dianoian autOn epigraPSO autus,
Hbr 10:16 rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1fmi-s-- p--------- rp----apm- p--------- ra----apf- n-----apf- rd----apf- v-3pai-s-- n-----nsm- v--papnsm- n-----apm- rp----gs-- p--------- n-----apf- rp----gpm- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v-1fai-s-- rp----apm-
Hbr 10:16 G3778 G3588 G1242 G3739 G1303 G4314 G0846 G3326 G3588 G2250 G1565 G3004 G2962 G1325 G3551 G3450 G1909 G2588 G0846 G2532 G1909 G3588 G1271 G0846 G1924 G0846
Hbr 10:16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je.
Hbr 10:16
Hbr 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:16
Hbr 10:16  Tutaj  przymierze  który  zapisać  ich  za  tych  dni  mówi  Władca  wprowadzi  prawodawstwo  Mój  w  serce  ich  i  w  myśli  ich  pisać  ich
Hbr 10:16 G3778 G1242 G3739 G1303 G0846 G3326 G1565 G2250 G3004 G2962 G1325 G3551 G3450 G1909 G2588 G0846 G2532 G1909 G1271 G0846 G1924 G0846
Hbr 10:17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.                                    
Hbr 10:17 kai\ tO=n a(martiO=n au)tO=n kai\ tO=n a)nomiO=n au)tO=n ou) mE\ mnEsTE/somai e)/ti.
Hbr 10:17 kai tOn hamartiOn autOn kai tOn anomiOn autOn u mE mnEsTEsomai eti.
Hbr 10:17 c--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- c--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- d--------- d--------- v-1fpi-s-- d---------
Hbr 10:17 G2532 G3588 G0266 G0846 G2532 G3588 G0458 G0846 G3756 G3361 G3403 G2089
Hbr 10:17 A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę.
Hbr 10:17
Hbr 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:17
Hbr 10:17  i  grzech  ich  i  nieprawość  ich  nie  zapamięta  więcej
Hbr 10:17 G2532 G0266 G0846 G2532 G0458 G0846 G3364 G3403 G2089
Hbr 10:18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.                                            
Hbr 10:18 o(/pou de\ a)/fesis tou/tOn, ou)ke/ti prosfora\ peri\ a(marti/as.
Hbr 10:18 hopu de afesis tutOn, uketi prosfora peri hamartias.
Hbr 10:18 c--------- c--------- n-----nsf- rd----gpf- d--------- n-----nsf- p--------- n-----gsf-
Hbr 10:18 G3699 G1161 G0859 G5130 G3765 G4376 G4012 G0266
Hbr 10:18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Hbr 10:18
Hbr 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:18
Hbr 10:18 A  gdzie  przebaczenie  grzech  nie  musi  oferty  dla  ich
Hbr 10:18 G1161 G3699 G0859 G5130 G3765 G2089 G4376 G4012 G0266
Hbr 10:19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ,                                  
Hbr 10:19 *)/eCHontes ou)=n, a)delfoi/, parrEsi/an ei)s tE\n ei)/sodon tO=n a(gi/On e)n tO=| ai(/mati *)iEsou=,
Hbr 10:19 eCHontes un, adelfoi, parrEsian eis tEn eisodon tOn hagiOn en tO haimati iEsu,
Hbr 10:19 v--papnpm- c--------- n-----vpm- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- a-----gpn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----gsm-
Hbr 10:19 G2192 G3767 G0080 G3954 G1519 G3588 G1529 G3588 G0039 G1722 G3588 G0129 G2424
Hbr 10:19 Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa.
Hbr 10:19
Hbr 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:19
Hbr 10:19  Tak  bracia  o  śmiałość  wpisać  wpisać  sanktuarium  przez  Krew  Jezus  za pomocą  nowy  i  żywy
Hbr 10:19 G3767 G0080 G2192 G3954 G1519 G1529 G0039 G1722 G0129 G2424 G3598 G4372 G2532 G2198
Hbr 10:20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾿ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,                              
Hbr 10:20 E(\n e)nekai/nisen E(mi=n o(do\n pro/sfaton kai\ DZO=san dia\ tou= katapeta/smatos, tou=t' e)/stin tE=s sarko\s au)tou=,
Hbr 10:20 hEn enekainisen hEmin hodon prosfaton kai DZOsan dia tu katapetasmatos, tut' estin tEs sarkos autu,
Hbr 10:20 rr----asf- v-3aai-s-- rp----dp-- n-----asf- a-----asf- c--------- v--papasf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Hbr 10:20 G3739 G1457 G2254 G3598 G4372 G2532 G2198 G1223 G3588 G2665 G5124 G2076 G3588 G4561 G0846
Hbr 10:20 On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
Hbr 10:20
Hbr 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:20
Hbr 10:20  który  otwarty  nas  przez  welon  że  jest  ciało  Jego
Hbr 10:20 G3739 G1457 G2254 G1223 G2665 G5123 G5123 G4561 G0846
Hbr 10:21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,                                            
Hbr 10:21 kai\ i(ere/a me/gan e)pi\ to\n oi)=kon tou= Teou=,
Hbr 10:21 kai hierea megan epi ton oikon tu Teu,
Hbr 10:21 c--------- n-----asm- a-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 10:21 G2532 G2409 G3173 G1909 G3588 G3624 G3588 G2316
Hbr 10:21 Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym,
Hbr 10:21
Hbr 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:21
Hbr 10:21  i  wielki  Ksiądz  przez  do domu  Bóg
Hbr 10:21 G2532 G3173 G2409 G1909 G3624 G2316
Hbr 10:22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ·                      
Hbr 10:22 proserCHO/meTa meta\ a)lETinE=s kardi/as e)n plErofori/a| pi/steOs, r(erantisme/noi ta\s kardi/as a)po\ suneidE/seOs ponEra=s kai\ lelousme/noi to\ sO=ma u(/dati kaTarO=|:
Hbr 10:22 proserCHOmeTa meta alETinEs kardias en plEroforia pisteOs, rerantismenoi tas kardias apo syneidEseOs ponEras kai lelusmenoi to sOma hydati kaTarO:
Hbr 10:22 v-1pms-p-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v--xppnpm- ra----apf- n-----apf- p--------- n-----gsf- a-----gsf- c--------- v--xmpnpm- ra----asn- n-----asn- n-----dsn- a-----dsn-
Hbr 10:22 G4334 G3326 G0228 G2588 G1722 G4136 G4102 G4472 G3588 G2588 G0575 G4893 G4190 G2532 G3068 G3588 G4983 G5204 G2513
Hbr 10:22 przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
Hbr 10:22
Hbr 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:22
Hbr 10:22  postępować  z  szczery  serce  z  pełne zapewnienie  wiara  posypać  oczyszczony  serce  z  wadliwy  sumienie  i  przepłukać  ciało  woda  czysty
Hbr 10:22 G4334 G3326 G0228 G2588 G1722 G4136 G4102 G4472 G4472 G2588 G0575 G4190 G4893 G2532 G3068 G4983 G5204 G2513
Hbr 10:23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ἐπαγγειλάμενος·                                        
Hbr 10:23 kate/CHOmen tE\n o(mologi/an tE=s e)lpi/dos a)klinE=, pisto\s ga\r o( e)paggeila/menos:
Hbr 10:23 kateCHOmen tEn homologian tEs elpidos aklinE, pistos gar ho epaNgeilamenos:
Hbr 10:23 v-1pas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- a-----asf- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--ampnsm-
Hbr 10:23 G2722 G3588 G3671 G3588 G1680 G0186 G4103 G1063 G3588 G1861
Hbr 10:23 Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
Hbr 10:23
Hbr 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:23
Hbr 10:23  będzie  przytrzymaj  Spowiedź  Nadzieja  stale  dla  prawdziwy  Obiecał;
Hbr 10:23 G2722 G2722 G3671 G1680 G0186 G1063 G4103 G1861
Hbr 10:24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,                                          
Hbr 10:24 kai\ katanoO=men a)llE/lous ei)s paroXusmo\n a)ga/pEs kai\ kalO=n e)/rgOn,
Hbr 10:24 kai katanoOmen allElus eis paroXysmon agapEs kai kalOn ergOn,
Hbr 10:24 c--------- v-1pas-p-- rp----apm- p--------- n-----asm- n-----gsf- c--------- a-----gpn- n-----gpn-
Hbr 10:24 G2532 G2657 G0240 G1519 G3948 G0026 G2532 G2570 G2041
Hbr 10:24 Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.
Hbr 10:24
Hbr 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:24
Hbr 10:24  My  ostrożny  przyjaciel  Przyjaciel  zachęcanie  do  miłość  i  dobry  Przypadków
Hbr 10:24 G2657 G2657 G0240 G0240 G3948 G1519 G0026 G2532 G2570 G2041
Hbr 10:25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.                        
Hbr 10:25 mE\ e)gkatalei/pontes tE\n e)pisunagOgE\n e(autO=n, kaTO\s e)/Tos tisi/n, a)lla\ parakalou=ntes, kai\ tosou/tO| ma=llon o(/sO| ble/pete e)ggi/DZousan tE\n E(me/ran.
Hbr 10:25 mE eNkataleipontes tEn episynagOgEn heautOn, kaTOs eTos tisin, alla parakaluntes, kai tosutO mallon hosO blepete eNgiDZusan tEn hEmeran.
Hbr 10:25 d--------- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- c--------- n-----nsn- ri----dpm- c--------- v--papnpm- d--------- rd----dsn- d--------- rr----dsn- v-2pai-p-- v--papasf- ra----asf- n-----asf-
Hbr 10:25 G3361 G1459 G3588 G1997 G1438 G2531 G1485 G5100 G0235 G3870 G2532 G5118 G3123 G3745 G0991 G1448 G3588 G2250
Hbr 10:25 Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
Hbr 10:25
Hbr 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:25
Hbr 10:25  Nie  będzie  zachować  Spotkanie  jego  jako  kilka  zwyczaj  ale  będzie  pouczać  i  tak  więcej  niż  jak widać  zbliżenia  Dzień  tego
Hbr 10:25 G3361 G1459 G1459 G1997 G1438 G2531 G5100 G1485 G0235 G3870 G3870 G2532 G5118 G3123 G3745 G0991 G1448 G2250 G3588
Hbr 10:26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,                            
Hbr 10:26 *(ekousi/Os ga\r a(martano/ntOn E(mO=n meta\ to\ labei=n tE\n e)pi/gnOsin tE=s a)lETei/as, ou)ke/ti peri\ a(martiO=n a)polei/petai Tusi/a,
Hbr 10:26 hekusiOs gar hamartanontOn hEmOn meta to labein tEn epignOsin tEs alETeias, uketi peri hamartiOn apoleipetai Tysia,
Hbr 10:26 d--------- c--------- v--papgpm- rp----gp-- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- d--------- p--------- n-----gpf- v-3ppi-s-- n-----nsf-
Hbr 10:26 G1596 G1063 G0264 G2257 G3326 G3588 G2983 G3588 G1922 G3588 G0225 G3765 G4012 G0266 G0620 G2378
Hbr 10:26 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy,
Hbr 10:26
Hbr 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:26
Hbr 10:26  Dla  my  otrzymane  poznania  Prawda  dowolnie  grzech  nie  pozostaje  więcej  wypadków  dla  grzech
Hbr 10:26 G1063 G2257 G2983 G1922 G0225 G1596 G0264 G3765 G0620 G3765 G2378 G4012 G0266
Hbr 10:27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.                                    
Hbr 10:27 fobera\ de/ tis e)kdoCHE\ kri/seOs kai\ puro\s DZE=los e)sTi/ein me/llontos tou\s u(penanti/ous.
Hbr 10:27 fobera de tis ekdoCHE kriseOs kai pyros DZElos esTiein mellontos tus hypenantius.
Hbr 10:27 a-----nsf- c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----gsf- c--------- n-----gsn- n-----nsm- v--pan---- v--papgsn- ra----apm- a-----apm-
Hbr 10:27 G5398 G1161 G5100 G1561 G2920 G2532 G4442 G2205 G2068 G3195 G3588 G5227
Hbr 10:27 ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników.
Hbr 10:27
Hbr 10:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:27
Hbr 10:27  ale  kilka  straszny  oczekiwanie  statków  i  wściekłość  ogień  gotowy  pożerać  przeciwników
Hbr 10:27 G1161 G5100 G5398 G1561 G2920 G2532 G4442 G2205 G3195 G2068 G5227
Hbr 10:28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·                                    
Hbr 10:28 a)TetE/sas tis no/mon *mOu+se/Os CHOri\s oi)ktirmO=n e)pi\ dusi\n E)\ trisi\n ma/rtusin a)poTnE/|skei:
Hbr 10:28 aTetEsas tis nomon mO+yseOs CHOris oiktirmOn epi dysin E trisin martysin apoTnEskei:
Hbr 10:28 v--aapnsm- ri----nsm- n-----asm- n-----gsm- p--------- n-----gpm- p--------- a-----dpm- c--------- a-----dpm- n-----dpm- v-3pai-s--
Hbr 10:28 G0114 G5100 G3551 G3475 G5565 G3628 G1909 G1417 G2228 G5140 G3144 G0599
Hbr 10:28 Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków.
Hbr 10:28
Hbr 10:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:28
Hbr 10:28  gardził  Prawo  Mozaika  w  dwa  lub  trzy  świadków  bez  Miłosierdzie  śmierć
Hbr 10:28 G0114 G3551 G3475 G1909 G1417 G2228 G5140 G3144 G5565 G3628 G0599
Hbr 10:29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;      
Hbr 10:29 po/sO| dokei=te CHei/ronos a)XiOTE/setai timOri/as o( to\n ui(o\n tou= Teou= katapatE/sas, kai\ to\ ai(=ma tE=s diaTE/kEs koino\n E(gEsa/menos e)n O(=| E(gia/sTE, kai\ to\ pneu=ma tE=s CHa/ritos e)nubri/sas;
Hbr 10:29 posO dokeite CHeironos aXiOTEsetai timOrias ho ton hyion tu Teu katapatEsas, kai to haima tEs diaTEkEs koinon hEgEsamenos en hO hEgiasTE, kai to pneuma tEs CHaritos enybrisas;
Hbr 10:29 ri----dsn- v-2pai-p-- a-----gsfc v-3fpi-s-- n-----gsf- ra----nsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- a-----asn- v--ampnsm- p--------- rr----dsn- v-3api-s-- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm-
Hbr 10:29 G4214 G1380 G5501 G0515 G5098 G3588 G3588 G5207 G3588 G2316 G2662 G2532 G3588 G0129 G3588 G1242 G2839 G2233 G1722 G3739 G0037 G2532 G3588 G4151 G3588 G5485 G1796
Hbr 10:29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.
Hbr 10:29
Hbr 10:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:29
Hbr 10:29  jak  najostrzejsze  myśleć  kara  winny  będzie  kto  flouts  Syn  Bóg  i  nie  wyróżnieniem  świątynia  Krew  przymierze  czem  czem  konsekrowanego  i  Duch  łaska  zniewagi
Hbr 10:29 G4214 G5501 G1380 G5098 G0515 G0515 G3588 G2662 G5207 G2316 G2532 G2839 G2233 G2839 G0129 G1242 G1722 G3739 G0037 G2532 G4151 G5485 G1796
Hbr 10:30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν, Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.                              
Hbr 10:30 oi)/damen ga\r to\n ei)po/nta, *)emoi\ e)kdi/kEsis, e)gO\ a)ntapodO/sO: kai\ pa/lin, *krinei= ku/rios to\n lao\n au)tou=.
Hbr 10:30 oidamen gar ton eiponta, emoi ekdikEsis, egO antapodOsO: kai palin, krinei kyrios ton laon autu.
Hbr 10:30 v-1xai-p-- c--------- ra----asm- v--aapasm- rp----ds-- n-----nsf- rp----ns-- v-1fai-s-- c--------- d--------- v-3fai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Hbr 10:30 G1492 G1063 G3588 G2036 G1698 G1557 G1473 G0467 G2532 G3825 G2919 G2962 G3588 G2992 G0846
Hbr 10:30 Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój.
Hbr 10:30
Hbr 10:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:30
Hbr 10:30  wiedzieć  Kto  powiedział  Mnie  zemsta  Ja  odwdzięczyć się  mówi  Władca  I  więcej  Władca  będzie  sędzia  osoby  Jego
Hbr 10:30 G1492 G3588 G2036 G1698 G1557 G1473 G0467 G3004 G2962 G2532 G3825 G2962 G2919 G2919 G2992 G0846
Hbr 10:31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.                                              
Hbr 10:31 fobero\n to\ e)mpesei=n ei)s CHei=ras Teou= DZO=ntos.
Hbr 10:31 foberon to empesein eis CHeiras Teu DZOntos.
Hbr 10:31 a-----nsn- ra----nsn- v--aan---- p--------- n-----apf- n-----gsm- v--papgsm-
Hbr 10:31 G5398 G3588 G1706 G1519 G5495 G2316 G2198
Hbr 10:31 Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego.
Hbr 10:31
Hbr 10:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:31
Hbr 10:31  Straszny  spadek  w  ręce  Bóg  życie
Hbr 10:31 G5398 G1706 G1519 G5495 G2316 G2198
Hbr 10:32 Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,                                    
Hbr 10:32 *)anamimnE/|skesTe de\ ta\s pro/teron E(me/ras, e)n ai(=s fOtisTe/ntes pollE\n a)/TlEsin u(pemei/nate paTEma/tOn,
Hbr 10:32 anamimnEskesTe de tas proteron hEmeras, en hais fOtisTentes pollEn aTlEsin hypemeinate paTEmatOn,
Hbr 10:32 v-2ppd-p-- c--------- ra----apf- a-----asnc n-----apf- p--------- rr----dpf- v--appnpm- a-----asf- n-----asf- v-2aai-p-- n-----gpn-
Hbr 10:32 G0363 G1161 G3588 G4386 G2250 G1722 G3739 G5461 G4183 G0119 G5278 G3804
Hbr 10:32 Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień,
Hbr 10:32
Hbr 10:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:32
Hbr 10:32  Pamiętać  poprzedni  dni  kiedy  kiedy  były  oświecony  wytrzymał  wielki  wyczyn  cierpienie
Hbr 10:32 G0363 G4386 G2250 G1722 G3739 G5461 G5461 G5278 G4183 G0119 G3804
Hbr 10:33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες·                                
Hbr 10:33 tou=to me\n o)neidismoi=s te kai\ Tli/PSesin TeatriDZo/menoi, tou=to de\ koinOnoi\ tO=n ou(/tOs a)nastrefome/nOn genETe/ntes:
Hbr 10:33 tuto men oneidismois te kai TliPSesin TeatriDZomenoi, tuto de koinOnoi tOn hutOs anastrefomenOn genETentes:
Hbr 10:33 rd----asn- c--------- n-----dpm- c--------- c--------- n-----dpf- v--pppnpm- rd----asn- c--------- n-----npm- ra----gpm- d--------- v--pppgpm- v--appnpm-
Hbr 10:33 G5124 G3303 G3680 G5037 G2532 G2347 G2301 G5124 G1161 G2844 G3588 G3779 G0390 G1096
Hbr 10:33 już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili.
Hbr 10:33
Hbr 10:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:33
Hbr 10:33  że  że  oczernianie  i  smutki  obsługujących  spektakl  że  Przy  część  inny  stacjonujących  to
Hbr 10:33 G3303 G5124 G3680 G2532 G2347 G2301 G2301 G5124 G1096 G2844 G3588 G0390 G3779
Hbr 10:34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.                  
Hbr 10:34 kai\ ga\r toi=s desmi/ois sunepaTE/sate, kai\ tE\n a(rpagE\n tO=n u(parCHo/ntOn u(mO=n meta\ CHara=s prosede/XasTe, ginO/skontes e)/CHein e(autou\s krei/ttona u(/parXin kai\ me/nousan.
Hbr 10:34 kai gar tois desmiois synepaTEsate, kai tEn harpagEn tOn hyparCHontOn hymOn meta CHaras prosedeXasTe, ginOskontes eCHein heautus kreittona hyparXin kai menusan.
Hbr 10:34 d--------- c--------- ra----dpm- n-----dpm- v-2aai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- v--papgpn- rp----gp-- p--------- n-----gsf- v-2ami-p-- v--papnpm- v--pan---- rp----apm- a-----asfc n-----asf- c--------- v--papasf-
Hbr 10:34 G2532 G1063 G3588 G1198 G4834 G2532 G3588 G0724 G3588 G5224 G5216 G3326 G5479 G4327 G1097 G2192 G1438 G2909 G5223 G2532 G3306
Hbr 10:34 Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą.
Hbr 10:34
Hbr 10:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:34
Hbr 10:34  dla  i  mój  więzi  współczucie  i  defraudacja  majątek  swój  miał  radość  radość  wiedząc,  jest  w  ty, wy  w  niebo  własność  najlepsze  i  ustawicznego
Hbr 10:34 G1063 G2532 G3450 G1199 G4834 G2532 G0724 G5224 G5216 G4327 G3326 G5479 G1097 G2192 G1722 G1438 G1722 G3772 G5223 G2909 G2532 G3306
Hbr 10:35 μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν,                                        
Hbr 10:35 mE\ a)poba/lEte ou)=n tE\n parrEsi/an u(mO=n, E(/tis e)/CHei mega/lEn misTapodosi/an,
Hbr 10:35 mE apobalEte un tEn parrEsian hymOn, hEtis eCHei megalEn misTapodosian,
Hbr 10:35 d--------- v-2aas-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- rr----nsf- v-3pai-s-- a-----asf- n-----asf-
Hbr 10:35 G3361 G0577 G3767 G3588 G3954 G5216 G3748 G2192 G3173 G3405
Hbr 10:35 Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.
Hbr 10:35
Hbr 10:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:35
Hbr 10:35  Tak  nie  urlop  Nadzieja  swój  który  być  wielki  nagroda
Hbr 10:35 G3767 G3361 G0577 G3954 G5216 G3748 G2192 G3173 G3405
Hbr 10:36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.                                  
Hbr 10:36 u(pomonE=s ga\r e)/CHete CHrei/an i(/na to\ Te/lEma tou= Teou= poiE/santes komi/sEsTe tE\n e)paggeli/an.
Hbr 10:36 hypomonEs gar eCHete CHreian hina to TelEma tu Teu poiEsantes komisEsTe tEn epaNgelian.
Hbr 10:36 n-----gsf- c--------- v-2pai-p-- n-----asf- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnpm- v-2ams-p-- ra----asf- n-----asf-
Hbr 10:36 G5281 G1063 G2192 G5532 G2443 G3588 G2307 G3588 G2316 G4160 G2865 G3588 G1860
Hbr 10:36 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
Hbr 10:36
Hbr 10:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:36
Hbr 10:36  Cierpliwość  musi  musi  że  śpiew  będzie  Bóg  dostać  obiecał
Hbr 10:36 G5281 G2192 G5532 G2443 G4160 G2307 G2316 G2865 G1860
Hbr 10:37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει·                                      
Hbr 10:37 e)/ti ga\r mikro\n o(/son o(/son, o( e)rCHo/menos E(/Xei kai\ ou) CHroni/sei:
Hbr 10:37 eti gar mikron hoson hoson, ho erCHomenos hEXei kai u CHronisei:
Hbr 10:37 d--------- c--------- a-----asm- rr----asm- rr----asm- ra----nsm- v--pmpnsm- v-3fai-s-- c--------- d--------- v-3fai-s--
Hbr 10:37 G2089 G1063 G3397 G3745 G3745 G3588 G2064 G2240 G2532 G3756 G5549
Hbr 10:37 Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.
Hbr 10:37
Hbr 10:37 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:37
Hbr 10:37  dla  więcej  mało  bardzo  mało  Nadchodzący  przyjść  i  nie  smolisty
Hbr 10:37 G1063 G2089 G3397 G3745 G3745 G2064 G2240 G2532 G3756 G5549
Hbr 10:38 δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.                          
Hbr 10:38 o( de\ di/kaio/s mou e)k pi/steOs DZE/setai, kai\ e)a\n u(postei/lEtai, ou)k eu)dokei= E( PSuCHE/ mou e)n au)tO=|.
Hbr 10:38 ho de dikaios mu ek pisteOs DZEsetai, kai ean hyposteilEtai, uk eudokei hE PSyCHE mu en autO.
Hbr 10:38 ra----nsm- c--------- a-----nsm- rp----gs-- p--------- n-----gsf- v-3fmi-s-- c--------- c--------- v-3ams-s-- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- p--------- rp----dsm-
Hbr 10:38 G3588 G1161 G1342 G3450 G1537 G4102 G2198 G2532 G1437 G5288 G3756 G2106 G3588 G5590 G3450 G1722 G0846
Hbr 10:38 A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim.
Hbr 10:38
Hbr 10:38 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:38
Hbr 10:38  Sprawiedliwy  wiara  żywy  będzie  i  jeśli  wahać się  nie  sprzyja  do  do  dusza  Mój
Hbr 10:38 G1342 G4102 G2198 G2198 G2532 G1437 G5288 G3756 G2106 G1722 G0846 G5590 G3450
Hbr 10:39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.                                    
Hbr 10:39 E(mei=s de\ ou)k e)sme\n u(postolE=s ei)s a)pO/leian, a)lla\ pi/steOs ei)s peripoi/Esin PSuCHE=s.
Hbr 10:39 hEmeis de uk esmen hypostolEs eis apOleian, alla pisteOs eis peripoiEsin PSyCHEs.
Hbr 10:39 rp----np-- c--------- d--------- v-1pai-p-- n-----gsf- p--------- n-----asf- c--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Hbr 10:39 G2249 G1161 G3756 G2070 G5289 G1519 G0684 G0235 G4102 G1519 G4047 G5590
Hbr 10:39 My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.
Hbr 10:39
Hbr 10:39 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 10:39
Hbr 10:39  My  zaś  nie  oscylacyjny  w  zatracenie  ale  Wiara  do  Zaoszczędzić  dusza
Hbr 10:39 G2249 G1161 G3756 G5289 G1519 G0684 G0235 G4102 G1519 G4047 G5590
Copyright by Cezary Podolski