Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr10      do_str_głównej      do_Hbr12      
Hbr 11:1 Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.                                                
Hbr 11:1 *)/estin de\ pi/stis e)lpiDZome/nOn u(po/stasis, pragma/tOn e)/legCHos ou) blepome/nOn.
Hbr 11:1 estin de pistis elpiDZomenOn hypostasis, pragmatOn eleNCHos u blepomenOn.
Hbr 11:1 v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- v--pppgpn- n-----nsf- n-----gpn- n-----nsm- d--------- v--pppgpn-
Hbr 11:1 G2076 G1161 G4102 G1679 G5287 G4229 G1650 G3756 G0991
Hbr 11:1 Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
Hbr 11:1
Hbr 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:1
Hbr 11:1  Wiara  zaś  jest  wykonanie  spodziewany  zaufanie  w  Niewidzialny  Niewidzialny
Hbr 11:1 G4102 G1161 G2076 G5287 G1679 G1650 G4229 G0991 G3756
Hbr 11:2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.                                                      
Hbr 11:2 e)n tau/tE| ga\r e)marturE/TEsan oi( presbu/teroi.
Hbr 11:2 en tautE gar emartyrETEsan hoi presbyteroi.
Hbr 11:2 p--------- rd----dsf- c--------- v-3api-p-- ra----npm- a-----npm-
Hbr 11:2 G1722 G3778 G1063 G3140 G3588 G4245
Hbr 11:2 Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Hbr 11:2
Hbr 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:2
Hbr 11:2  W  To  dowód  Starożytni
Hbr 11:2 G1722 G5026 G3140 G4245
Hbr 11:3 Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι.                                    
Hbr 11:3 *pi/stei noou=men katErti/sTai tou\s ai)O=nas r(E/mati Teou=, ei)s to\ mE\ e)k fainome/nOn to\ blepo/menon gegone/nai.
Hbr 11:3 pistei noumen katErtisTai tus aiOnas rEmati Teu, eis to mE ek fainomenOn to blepomenon gegonenai.
Hbr 11:3 n-----dsf- v-1pai-p-- v--xpn---- ra----apm- n-----apm- n-----dsn- n-----gsm- p--------- ra----asn- d--------- p--------- v--pmpgpn- ra----asn- v--pppasn- v--xan----
Hbr 11:3 G4102 G3539 G2675 G3588 G0165 G4487 G2316 G1519 G3588 G3361 G1537 G5316 G3588 G0991 G1096
Hbr 11:3 Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
Hbr 11:3
Hbr 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:3
Hbr 11:3  Wiara  poznać  kiedykolwiek  uzgodnienia  krótko mówiąc  Bóg  tak  że  z  niewidzialny  niewidzialny  się  widoczny
Hbr 11:3 G4102 G3539 G0165 G2675 G4487 G2316 G1519 G3588 G1537 G0991 G3361 G1096 G5316
Hbr 11:4 Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι᾿ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ.            
Hbr 11:4 *pi/stei plei/ona Tusi/an *(/abel para\ *ka/i+n prosE/negken tO=| TeO=|, di' E(=s e)marturE/TE ei)=nai di/kaios, marturou=ntos e)pi\ toi=s dO/rois au)tou= tou= Teou=, kai\ di' au)tE=s a)poTanO\n e)/ti lalei=.
Hbr 11:4 pistei pleiona Tysian habel para ka+in prosEneNken tO TeO, di' Es emartyrETE einai dikaios, martyruntos epi tois dOrois autu tu Teu, kai di' autEs apoTanOn eti lalei.
Hbr 11:4 n-----dsf- a-----asfc n-----asf- n-----nsm- p--------- n-----asm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rr----gsf- v-3api-s-- v--pan---- a-----nsm- v--papgsm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- rp----gsf- v--aapnsm- d--------- v-3pai-s--
Hbr 11:4 G4102 G4119 G2378 G0006 G3844 G2535 G4374 G3588 G2316 G1223 G3739 G3140 G1511 G1342 G3140 G1909 G3588 G1435 G0846 G3588 G2316 G2532 G1223 G0846 G0599 G2089 G2980
Hbr 11:4 Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi.
Hbr 11:4
Hbr 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:4
Hbr 11:4  Wiara  Abel  wniesiona  Bóg  ofiara  lepiej  niż  Kain  to  otrzymane  świadectwo  on  sprawiedliwy  zeznał,  Bóg  o  Prezenty  jego  to  i  śmierć  mówi  mówi  więcej
Hbr 11:4 G4102 G0006 G4374 G2316 G2378 G4119 G3844 G2535 G3739 G3140 G3140 G1511 G1342 G3140 G2316 G1909 G1435 G0846 G0846 G2532 G0599 G2980 G2980 G2089
Hbr 11:5 Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ,                    
Hbr 11:5 *pi/stei *(enO\CH metete/TE tou= mE\ i)dei=n Ta/naton, kai\ ou)CH Eu(ri/sketo dio/ti mete/TEken au)to\n o( Teo/s: pro\ ga\r tE=s metaTe/seOs memartu/rEtai eu)arestEke/nai tO=| TeO=|,
Hbr 11:5 pistei henOCH meteteTE tu mE idein Tanaton, kai uCH hEurisketo dioti meteTEken auton ho Teos: pro gar tEs metaTeseOs memartyrEtai euarestEkenai tO TeO,
Hbr 11:5 n-----dsf- n-----nsm- v-3api-s-- ra----gsn- d--------- v--aan---- n-----asm- c--------- d--------- v-3ipi-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3xpi-s-- v--xan---- ra----dsm- n-----dsm-
Hbr 11:5 G4102 G1802 G3346 G3588 G3361 G1492 G2288 G2532 G3756 G2147 G1360 G3346 G0846 G3588 G2316 G4253 G1063 G3588 G3331 G3140 G2100 G3588 G2316
Hbr 11:5 Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.
Hbr 11:5
Hbr 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:5
Hbr 11:5  Wiara  Enoch  niewola  nie  online  śmierć  i  nie  był  że  Bóg  utrzymywanych  jego  Dla  przed  Przesiedlenie  jego  otrzymane  świadectwo  zadowolony  Bóg
Hbr 11:5 G4102 G1802 G3346 G3361 G1492 G2288 G2532 G3756 G2147 G1360 G2316 G3346 G0846 G1063 G4253 G3331 G0846 G3140 G3140 G2100 G2316
Hbr 11:6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται.                          
Hbr 11:6 CHOri\s de\ pi/steOs a)du/naton eu)arestE=sai, pisteu=sai ga\r dei= to\n proserCHo/menon tO=| TeO=| o(/ti e)/stin kai\ toi=s e)kDZEtou=sin au)to\n misTapodo/tEs gi/netai.
Hbr 11:6 CHOris de pisteOs adynaton euarestEsai, pisteusai gar dei ton proserCHomenon tO TeO hoti estin kai tois ekDZEtusin auton misTapodotEs ginetai.
Hbr 11:6 p--------- c--------- n-----gsf- a-----nsn- v--aan---- v--aan---- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- v--pmpasm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3pai-s-- c--------- ra----dpm- v--papdpm- rp----asm- n-----nsm- v-3pmi-s--
Hbr 11:6 G5565 G1161 G4102 G0102 G2100 G4100 G1063 G1163 G3588 G4334 G3588 G2316 G3754 G2076 G2532 G3588 G1567 G0846 G3406 G1096
Hbr 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Hbr 11:6
Hbr 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:6
Hbr 11:6 A  bez  Wiara  proszę  niemożliwy  dla  musi  nadchodzący  Bóg  Uważa  że  jest  i  poszukuje  Jego  Płaci
Hbr 11:6 G1161 G5565 G4102 G2100 G0102 G1063 G1163 G4334 G2316 G4100 G3754 G2076 G2532 G1567 G0846 G3406
Hbr 11:7 Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι᾿ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.            
Hbr 11:7 *pi/stei CHrEmatisTei\s *nO=e peri\ tO=n mEde/pO blepome/nOn eu)labETei\s kateskeu/asen kibOto\n ei)s sOtEri/an tou= oi)/kou au)tou=, di' E(=s kate/krinen to\n ko/smon, kai\ tE=s kata\ pi/stin dikaiosu/nEs e)ge/neto klErono/mos.
Hbr 11:7 pistei CHrEmatisTeis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabETeis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tu oiku autu, di' Es katekrinen ton kosmon, kai tEs kata pistin dikaiosynEs egeneto klEronomos.
Hbr 11:7 n-----dsf- v--appnsm- n-----nsm- p--------- ra----gpn- d--------- v--pppgpn- v--appnsm- v-3aai-s-- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- p--------- rr----gsf- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----gsf- p--------- n-----asf- n-----gsf- v-3ami-s-- n-----nsm-
Hbr 11:7 G4102 G5537 G3575 G4012 G3588 G3369 G0991 G2125 G2680 G2787 G1519 G4991 G3588 G3624 G0846 G1223 G3739 G2632 G3588 G2889 G2532 G3588 G2596 G4102 G1343 G1096 G2818
Hbr 11:7 Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.
Hbr 11:7
Hbr 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:7
Hbr 11:7  Wiara  Noah  otrzymane  objawienie  o  że  więcej  nie  był  widocznie  cześć  przygotowany  arka  dla  Ratowanie  do domu  jego  to  skazany  świat  i  został  spadkobierca  sprawiedliwość  na  Wiara
Hbr 11:7 G4102 G3575 G5537 G5537 G4012 G3588 G3369 G3369 G0991 G0991 G2125 G2680 G2787 G1519 G4991 G3624 G0846 G3739 G2632 G2889 G2532 G1096 G2818 G1343 G2596 G4102
Hbr 11:8 Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται.                              
Hbr 11:8 *pi/stei kalou/menos *)abraa\m u(pE/kousen e)XelTei=n ei)s to/pon o(\n E)/mellen lamba/nein ei)s klEronomi/an, kai\ e)XE=lTen mE\ e)pista/menos pou= e)/rCHetai.
Hbr 11:8 pistei kalumenos abraam hypEkusen eXelTein eis topon hon Emellen lambanein eis klEronomian, kai eXElTen mE epistamenos pu erCHetai.
Hbr 11:8 n-----dsf- v--pppnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- v--aan---- p--------- n-----asm- rr----asm- v-3iai-s-- v--pan---- p--------- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- d--------- v--pmpnsm- d--------- v-3pmi-s--
Hbr 11:8 G4102 G2564 G0011 G5219 G1831 G1519 G5117 G3739 G3195 G2983 G1519 G2817 G2532 G1831 G3361 G1987 G4226 G2064
Hbr 11:8 Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.
Hbr 11:8
Hbr 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:8
Hbr 11:8  Wiara  Abraham  przestrzegane  powołanie  iść  w  Kraj  który  miał  dostać  w  dziedzictwo  i  iść  nie  wiedząc,  gdzie  jest
Hbr 11:8 G4102 G0011 G5219 G2564 G1831 G1519 G5117 G3739 G3195 G2983 G1519 G2817 G2532 G1831 G3361 G1987 G4226 G2064
Hbr 11:9 Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·                        
Hbr 11:9 *pi/stei parO/|kEsen ei)s gE=n tE=s e)paggeli/as O(s a)llotri/an, e)n skEnai=s katoikE/sas meta\ *)isaa\k kai\ *)iakO\b tO=n sugklErono/mOn tE=s e)paggeli/as tE=s au)tE=s:
Hbr 11:9 pistei parOkEsen eis gEn tEs epaNgelias hOs allotrian, en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn syNklEronomOn tEs epaNgelias tEs autEs:
Hbr 11:9 n-----dsf- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----asf- p--------- n-----dpf- v--aapnsm- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- ra----gpm- a-----gpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf-
Hbr 11:9 G4102 G3939 G1519 G1093 G3588 G1860 G5613 G0245 G1722 G4633 G2730 G3326 G2464 G2532 G2384 G3588 G4789 G3588 G1860 G3588 G0846
Hbr 11:9 Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
Hbr 11:9
Hbr 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:9
Hbr 11:9  Wiara  żył  w  ziemia  Obiecał  jako  obcy  żył  w  namioty  z  Isaac  i  Jakuba  spadkobierców  dodanie  obietnica
Hbr 11:9 G4102 G3939 G1519 G1093 G1860 G5613 G0245 G2730 G1722 G4633 G3326 G2464 G2532 G2384 G4789 G0846 G1860
Hbr 11:10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς θεός.                                        
Hbr 11:10 e)Xede/CHeto ga\r tE\n tou\s Temeli/ous e)/CHousan po/lin, E(=s teCHni/tEs kai\ dEmiourgo\s o( Teo/s.
Hbr 11:10 eXedeCHeto gar tEn tus Temelius eCHusan polin, hEs teCHnitEs kai dEmiurgos ho Teos.
Hbr 11:10 v-3imi-s-- c--------- ra----asf- ra----apm- n-----apm- v--papasf- n-----asf- rr----gsf- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 11:10 G1551 G1063 G3588 G3588 G2310 G2192 G4172 G3739 G5079 G2532 G1217 G3588 G2316
Hbr 11:10 Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Hbr 11:10
Hbr 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:10
Hbr 11:10  dla  spodziewany  Miasto  o  podstawa  kogo  artysta  i  budowniczy  Bóg
Hbr 11:10 G1063 G1551 G4172 G2192 G2310 G3739 G5079 G2532 G1217 G2316
Hbr 11:11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον·                            
Hbr 11:11 *pi/stei kai\ au)tE\ *sa/rra stei=ra du/namin ei)s katabolE\n spe/rmatos e)/laben kai\ para\ kairo\n E(liki/as, e)pei\ pisto\n E(gE/sato to\n e)paggeila/menon:
Hbr 11:11 pistei kai autE sarra steira dynamin eis katabolEn spermatos elaben kai para kairon hElikias, epei piston hEgEsato ton epaNgeilamenon:
Hbr 11:11 n-----dsf- d--------- rp----nsf- n-----nsf- a-----nsf- n-----asf- p--------- n-----asf- n-----gsn- v-3aai-s-- d--------- p--------- n-----asm- n-----gsf- c--------- a-----asm- v-3ami-s-- ra----asm- v--ampasm-
Hbr 11:11 G4102 G2532 G0846 G4564 G4723 G1411 G1519 G2602 G4690 G2983 G2532 G3844 G2540 G2244 G1893 G4103 G2233 G3588 G1861
Hbr 11:11 Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy.
Hbr 11:11
Hbr 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:11
Hbr 11:11  Wiara  i  się  Sarah  otrzymane  siła  do  Wydanie  ziarno  i  na  czas  wiek  otwór  dla  Wiedziałem  prawdziwy  Obiecał;
Hbr 11:11 G4102 G2532 G0846 G4564 G2983 G1411 G1519 G2602 G4690 G2532 G3844 G2540 G2244 G5088 G1893 G2233 G4103 G1861
Hbr 11:12 διὸ καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἄμμος παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἀναρίθμητος.            
Hbr 11:12 dio\ kai\ a)f' e(no\s e)gennE/TEsan, kai\ tau=ta nenekrOme/nou, kaTO\s ta\ a)/stra tou= ou)ranou= tO=| plE/Tei kai\ O(s E( a)/mmos E( para\ to\ CHei=los tE=s Tala/ssEs E( a)nari/TmEtos.
Hbr 11:12 dio kai af' enos egennETEsan, kai tauta nenekrOmenu, kaTOs ta astra tu uranu tO plETei kai hOs hE ammos hE para to CHeilos tEs TalassEs hE anariTmEtos.
Hbr 11:12 c--------- d--------- p--------- a-----gsm- v-3api-p-- c--------- rd----apn- v--xppgsm- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsn- n-----dsn- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- a-----nsf-
Hbr 11:12 G1352 G2532 G0575 G1520 G1080 G2532 G5023 G3499 G2531 G3588 G0798 G3588 G3772 G3588 G4128 G2532 G5613 G3588 G0285 G3588 G3844 G3588 G5491 G3588 G2281 G3588 G0382
Hbr 11:12 Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
Hbr 11:12
Hbr 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:12
Hbr 11:12  I  zatem  z  jeden  i  poza  zdrętwiały  urodzony  jako  wiele  gwiazdki  niebo  i  jako  niezliczonych  piasek  w  Bank  Morski
Hbr 11:12 G2532 G1352 G0575 G1520 G2532 G5023 G3499 G1080 G2531 G4128 G0798 G3772 G2532 G5616 G0382 G0285 G3844 G5491 G2281
Hbr 11:13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς·                
Hbr 11:13 *kata\ pi/stin a)pe/Tanon ou(=toi pa/ntes, mE\ labo/ntes ta\s e)paggeli/as, a)lla\ po/rrOTen au)ta\s i)do/ntes kai\ a)spasa/menoi, kai\ o(mologE/santes o(/ti Xe/noi kai\ parepi/dEmoi/ ei)sin e)pi\ tE=s gE=s:
Hbr 11:13 kata pistin apeTanon hutoi pantes, mE labontes tas epaNgelias, alla porrOTen autas idontes kai aspasamenoi, kai homologEsantes hoti Xenoi kai parepidEmoi eisin epi tEs gEs:
Hbr 11:13 p--------- n-----asf- v-3aai-p-- rd----npm- a-----npm- d--------- v--aapnpm- ra----apf- n-----apf- c--------- d--------- rp----apf- v--aapnpm- c--------- v--ampnpm- c--------- v--aapnpm- c--------- a-----npm- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 11:13 G2596 G4102 G0599 G3778 G3956 G3361 G2983 G3588 G1860 G0235 G4207 G0846 G1492 G2532 G0782 G2532 G3670 G3754 G3581 G2532 G3927 G1526 G1909 G3588 G1093
Hbr 11:13 W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.
Hbr 11:13
Hbr 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:13
Hbr 11:13  Wszystko  te  zmarły  w  Wiara  nie  otrzymane  obietnic  i  daleka  online  powinny one  i  cieszyć  i  powiedział  że  one  wędrowców  i  cudzoziemców  w  ziemia
Hbr 11:13 G3956 G3778 G0599 G2596 G4102 G3361 G2983 G1860 G0235 G4207 G1492 G0846 G2532 G0782 G2532 G3670 G3754 G1526 G3581 G2532 G3927 G1909 G1093
Hbr 11:14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν.                                                  
Hbr 11:14 oi( ga\r toiau=ta le/gontes e)mfani/DZousin o(/ti patri/da e)piDZEtou=sin.
Hbr 11:14 hoi gar toiauta legontes emfaniDZusin hoti patrida epiDZEtusin.
Hbr 11:14 ra----npm- c--------- rd----apn- v--papnpm- v-3pai-p-- c--------- n-----asf- v-3pai-p--
Hbr 11:14 G3588 G1063 G5108 G3004 G1718 G3754 G3968 G1934
Hbr 11:14 Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny.
Hbr 11:14
Hbr 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:14
Hbr 11:14  dla  że  tak  mówią  show  że  poszukiwanie  ojczyzna
Hbr 11:14 G1063 G3588 G5108 G3004 G1718 G3754 G1934 G3968
Hbr 11:15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾿ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι·                                          
Hbr 11:15 kai\ ei) me\n e)kei/nEs e)mnEmo/neuon a)f' E(=s e)Xe/bEsan, ei)=CHon a)\n kairo\n a)naka/mPSai:
Hbr 11:15 kai ei men ekeinEs emnEmoneuon af' Es eXebEsan, eiCHon an kairon anakamPSai:
Hbr 11:15 c--------- c--------- c--------- rd----gsf- v-3iai-p-- p--------- rr----gsf- v-3aai-p-- v-3iai-p-- x--------- n-----asm- v--aan----
Hbr 11:15 G2532 G1487 G3303 G1565 G3421 G0575 G3739 G1831 G2192 G0302 G2540 G0344
Hbr 11:15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej.
Hbr 11:15
Hbr 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:15
Hbr 11:15  I  I  jeśli  myśli  miał  że  z  kogo  obecnie  miał  by  czas  powrót
Hbr 11:15 G2532 G3303 G1487 G3421 G3421 G1565 G0575 G3739 G1831 G2192 G0302 G2540 G0344
Hbr 11:16 νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾿ ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν.                          
Hbr 11:16 nu=n de\ krei/ttonos o)re/gontai, tou=t' e)/stin e)pourani/ou. dio\ ou)k e)paisCHu/netai au)tou\s o( Teo\s Teo\s e)pikalei=sTai au)tO=n, E(toi/masen ga\r au)toi=s po/lin.
Hbr 11:16 nyn de kreittonos oregontai, tut' estin epuraniu. dio uk epaisCHynetai autus ho Teos Teos epikaleisTai autOn, hEtoimasen gar autois polin.
Hbr 11:16 d--------- c--------- a-----gsfc v-3pmi-p-- rd----nsn- v-3pai-s-- a-----gsf- c--------- d--------- v-3pmi-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v--ppn---- rp----gpm- v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- n-----asf-
Hbr 11:16 G3568 G1161 G2909 G3713 G5124 G2076 G2032 G1352 G3756 G1870 G0846 G3588 G2316 G2316 G1941 G0846 G2090 G1063 G0846 G4172
Hbr 11:16 Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.
Hbr 11:16
Hbr 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:16
Hbr 11:16  ale  ale  wniesiono  lepiej  że  jest  niebieski  zatem  Bóg  nie  zawstydzony  powołanie  ich  Bóg  dla  przygotowany  ich  miasto
Hbr 11:16 G1161 G3570 G3713 G2909 G5123 G5123 G2032 G1352 G2316 G3756 G1870 G1941 G0846 G2316 G1063 G2090 G0846 G4172
Hbr 11:17 Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος,                                      
Hbr 11:17 *pi/stei prosenE/noCHen *)abraa\m to\n *)isaa\k peiraDZo/menos, kai\ to\n monogenE= prose/feren o( ta\s e)paggeli/as a)nadeXa/menos,
Hbr 11:17 pistei prosenEnoCHen abraam ton isaak peiraDZomenos, kai ton monogenE proseferen ho tas epaNgelias anadeXamenos,
Hbr 11:17 n-----dsf- v-3xai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- v--pppnsm- c--------- ra----asm- a-----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- ra----apf- n-----apf- v--ampnsm-
Hbr 11:17 G4102 G4374 G0011 G3588 G2464 G3985 G2532 G3588 G3439 G4374 G3588 G3588 G1860 G0324
Hbr 11:17 Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,
Hbr 11:17
Hbr 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:17
Hbr 11:17  Wiara  Abraham  jest  kuszony  wniesiona  ofiara  Isaac  i  o  obietnica  wniesiona  zrodzony
Hbr 11:17 G4102 G0011 G3985 G3985 G4374 G4374 G2464 G2532 G0324 G1860 G4374 G3439
Hbr 11:18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα,                                                
Hbr 11:18 pro\s o(\n e)lalE/TE o(/ti *)en *)isaa\k klETE/setai/ soi spe/rma,
Hbr 11:18 pros hon elalETE hoti en isaak klETEsetai soi sperma,
Hbr 11:18 p--------- rr----asm- v-3api-s-- c--------- p--------- n-----dsm- v-3fpi-s-- rp----ds-- n-----nsn-
Hbr 11:18 G4314 G3739 G2980 G3754 G1722 G2464 G2564 G4671 G4690
Hbr 11:18 któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo.
Hbr 11:18
Hbr 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:18
Hbr 11:18  o  gdzie  był  powiedział  w  Isaac  nazwać  ty, wy  ziarno
Hbr 11:18 G4314 G3739 G2980 G2980 G1722 G2464 G2564 G4671 G4690
Hbr 11:19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς θεός· ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο.                                    
Hbr 11:19 logisa/menos o(/ti kai\ e)k nekrO=n e)gei/rein dunato\s o( Teo/s: o(/Ten au)to\n kai\ e)n parabolE=| e)komi/sato.
Hbr 11:19 logisamenos hoti kai ek nekrOn egeirein dynatos ho Teos: hoTen auton kai en parabolE ekomisato.
Hbr 11:19 v--ampnsm- c--------- d--------- p--------- a-----gpm- v--pan---- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----asm- d--------- p--------- n-----dsf- v-3ami-s--
Hbr 11:19 G3049 G3754 G2532 G1537 G3498 G1453 G1415 G3588 G2316 G3606 G0846 G2532 G1722 G3850 G2865
Hbr 11:19 Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa].
Hbr 11:19
Hbr 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:19
Hbr 11:19  myśl  że  Bóg  silny  i  z  martwy  wskrzesić  dlaczego  i  otrzymane  jego  w  omen
Hbr 11:19 G3049 G3754 G2316 G1415 G2532 G1537 G3498 G1453 G3606 G2532 G2865 G0846 G1722 G3850
Hbr 11:20 Πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ.                                            
Hbr 11:20 *pi/stei kai\ peri\ mello/ntOn eu)lo/gEsen *)isaa\k to\n *)iakO\b kai\ to\n *)Esau=.
Hbr 11:20 pistei kai peri mellontOn eulogEsen isaak ton iakOb kai ton Esau.
Hbr 11:20 n-----dsf- d--------- p--------- v--papgpn- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm-
Hbr 11:20 G4102 G2532 G4012 G3195 G2127 G2464 G3588 G2384 G2532 G3588 G2269
Hbr 11:20 Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa.
Hbr 11:20
Hbr 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:20
Hbr 11:20  Wiara  w  przyszłość  Isaac  błogosławiony  Jakuba  i  Ezaw
Hbr 11:20 G4102 G4012 G3195 G2464 G2127 G2384 G2532 G2269
Hbr 11:21 Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.                                  
Hbr 11:21 *pi/stei *)iakO\b a)poTnE/|skOn e(/kaston tO=n ui(O=n *)iOsE\f eu)lo/gEsen, kai\ proseku/nEsen e)pi\ to\ a)/kron tE=s r(a/bdou au)tou=.
Hbr 11:21 pistei iakOb apoTnEskOn hekaston tOn hyiOn iOsEf eulogEsen, kai prosekynEsen epi to akron tEs rabdu autu.
Hbr 11:21 n-----dsf- n-----nsm- v--papnsm- a-----asm- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Hbr 11:21 G4102 G2384 G0599 G1538 G3588 G5207 G2501 G2127 G2532 G4352 G1909 G3588 G0206 G3588 G4464 G0846
Hbr 11:21 Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski.
Hbr 11:21
Hbr 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:21
Hbr 11:21  Wiara  Jakuba  umierający  błogosławiony  każdy  syn  Józef  i  skłonił  w  top  Różdżka  jego
Hbr 11:21 G4102 G2384 G0599 G2127 G1538 G5207 G2501 G2532 G4352 G1909 G0206 G4464 G0846
Hbr 11:22 Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο.                                  
Hbr 11:22 *pi/stei *)iOsE\f teleutO=n peri\ tE=s e)Xo/dou tO=n ui(O=n *)israE\l e)mnEmo/neusen, kai\ peri\ tO=n o)ste/On au)tou= e)netei/lato.
Hbr 11:22 pistei iOsEf teleutOn peri tEs eXodu tOn hyiOn israEl emnEmoneusen, kai peri tOn osteOn autu eneteilato.
Hbr 11:22 n-----dsf- n-----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm- v-3ami-s--
Hbr 11:22 G4102 G2501 G5053 G4012 G3588 G1841 G3588 G5207 G2474 G3421 G2532 G4012 G3588 G3747 G0846 G1781
Hbr 11:22 Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości.
Hbr 11:22
Hbr 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:22
Hbr 11:22  Wiara  Józef  śmierć  Przypomniał  na  wynik  synów  Izrael  i  spadku  o  kości  ich
Hbr 11:22 G4102 G2501 G5053 G3421 G4012 G1841 G5207 G2474 G2532 G1781 G4012 G3747 G0846
Hbr 11:23 Πίστει Μωϋσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως.                        
Hbr 11:23 *pi/stei *mOu+sE=s gennETei\s e)kru/bE tri/mEnon u(po\ tO=n pate/rOn au)tou=, dio/ti ei)=don a)stei=on to\ paidi/on, kai\ ou)k e)fobE/TEsan to\ dia/tagma tou= basile/Os.
Hbr 11:23 pistei mO+ysEs gennETeis ekrybE trimEnon hypo tOn paterOn autu, dioti eidon asteion to paidion, kai uk efobETEsan to diatagma tu basileOs.
Hbr 11:23 n-----dsf- n-----nsm- v--appnsm- v-3api-s-- a-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- a-----asn- ra----asn- n-----asn- c--------- d--------- v-3api-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 11:23 G4102 G3475 G1080 G2928 G5150 G5259 G3588 G3962 G0846 G1360 G1492 G0791 G3588 G3813 G2532 G3756 G5399 G3588 G1297 G3588 G0935
Hbr 11:23 Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla.
Hbr 11:23
Hbr 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:23
Hbr 11:23  Wiara  Mojżesz  narodziny  trzy  miesiąc  ukryć  był  rodzice  ich  dla  online  dziecko  grzywna  i  nie  boi  król  komenda
Hbr 11:23 G4102 G3475 G1080 G5150 G5150 G2928 G2928 G3962 G0846 G1360 G1492 G3813 G0791 G2532 G3756 G5399 G0935 G1297
Hbr 11:24 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,                                                
Hbr 11:24 *pi/stei *mOu+sE=s me/gas geno/menos E)rnE/sato le/gesTai ui(o\s Tugatro\s *faraO/,
Hbr 11:24 pistei mO+ysEs megas genomenos ErnEsato legesTai hyios Tygatros faraO,
Hbr 11:24 n-----dsf- n-----nsm- a-----nsm- v--ampnsm- v-3ami-s-- v--ppn---- n-----nsm- n-----gsf- n-----gsm-
Hbr 11:24 G4102 G3475 G3173 G1096 G0720 G3004 G5207 G2364 G5328
Hbr 11:24 Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona,
Hbr 11:24
Hbr 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:24
Hbr 11:24  Wiara  Mojżesz  przyjść  wiek  odmówił  nazwać  syn  córka  Faraon
Hbr 11:24 G4102 G3475 G1096 G3173 G0720 G3004 G5207 G2364 G5328
Hbr 11:25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,                                          
Hbr 11:25 ma=llon e(lo/menos sugkakouCHei=sTai tO=| laO=| tou= Teou= E)\ pro/skairon e)/CHein a(marti/as a)po/lausin,
Hbr 11:25 mallon helomenos syNkakuCHeisTai tO laO tu Teu E proskairon eCHein hamartias apolausin,
Hbr 11:25 d--------- v--ampnsm- v--pmn---- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----asf- v--pan---- n-----gsf- n-----asf-
Hbr 11:25 G3123 G0138 G4778 G3588 G2992 G3588 G2316 G2228 G4340 G2192 G0266 G0619
Hbr 11:25 wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu.
Hbr 11:25
Hbr 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:25
Hbr 11:25  lepiej  chciał  ponieść  Osoby  Bóg  niż  mieć  tymczasowy  grzech  przyjemność
Hbr 11:25 G3123 G0138 G4778 G2992 G2316 G2228 G2192 G4340 G0266 G0619
Hbr 11:26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν.                                    
Hbr 11:26 mei/DZona plou=ton E(gEsa/menos tO=n *ai)gu/ptou TEsaurO=n to\n o)neidismo\n tou= *CHristou=, a)pe/blepen ga\r ei)s tE\n misTapodosi/an.
Hbr 11:26 meiDZona pluton hEgEsamenos tOn aigyptu TEsaurOn ton oneidismon tu CHristu, apeblepen gar eis tEn misTapodosian.
Hbr 11:26 a-----asmc n-----asm- v--ampnsm- ra----gpm- n-----gsf- n-----gpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Hbr 11:26 G3173 G4149 G2233 G3588 G0125 G2344 G3588 G3680 G3588 G5547 G0578 G1063 G1519 G3588 G3405
Hbr 11:26 Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę.
Hbr 11:26
Hbr 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:26
Hbr 11:26  lżenie  Chrystus  Esteeming  więcej  bogactwo  Egipski  skarbów  dla  spojrzał  w  nagroda
Hbr 11:26 G3680 G5547 G2233 G3187 G4149 G0125 G2344 G1063 G0578 G1519 G3405
Hbr 11:27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως, τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν.                                    
Hbr 11:27 *pi/stei kate/lipen *ai)/gupton, mE\ fobETei\s to\n Tumo\n tou= basile/Os, to\n ga\r a)o/raton O(s o(rO=n e)karte/rEsen.
Hbr 11:27 pistei katelipen aigypton, mE fobETeis ton Tymon tu basileOs, ton gar aoraton hOs horOn ekarterEsen.
Hbr 11:27 n-----dsf- v-3aai-s-- n-----asf- d--------- v--appnsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- ra----asm- c--------- a-----asm- c--------- v--papnsm- v-3aai-s--
Hbr 11:27 G4102 G2641 G0125 G3361 G5399 G3588 G2372 G3588 G0935 G3588 G1063 G0517 G5613 G3708 G2594
Hbr 11:27 Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego.
Hbr 11:27
Hbr 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:27
Hbr 11:27  Wiara  lewo  Egipt  nie  obawiając się,  gniew  król  dla  jako  widzenie  Niewidzialny  był  firma
Hbr 11:27 G4102 G2641 G0125 G3361 G5399 G2372 G0935 G1063 G5613 G3708 G0517 G2594 G2594
Hbr 11:28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν.                                
Hbr 11:28 *pi/stei pepoi/Eken to\ pa/sCHa kai\ tE\n pro/sCHusin tou= ai(/matos, i(/na mE\ o( o)loTreu/On ta\ prOto/toka Ti/gE| au)tO=n.
Hbr 11:28 pistei pepoiEken to pasCHa kai tEn prosCHysin tu haimatos, hina mE ho oloTreuOn ta prOtotoka TigE autOn.
Hbr 11:28 n-----dsf- v-3xai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- c--------- d--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----apn- a-----apn- v-3aas-s-- rp----gpm-
Hbr 11:28 G4102 G4160 G3588 G3957 G2532 G3588 G4378 G3588 G0129 G2443 G3361 G3588 G3645 G3588 G4416 G2345 G0846
Hbr 11:28 Przez wiarę uczynił Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne.
Hbr 11:28
Hbr 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:28
Hbr 11:28  Wiara  popełnione  Wielkanoc  i  redukcja  krew  tak  myśliwiec  pierworodny  nie  dotknął  ich
Hbr 11:28 G4102 G4160 G3957 G2532 G4378 G0129 G2443 G3645 G4416 G3361 G2345 G0846
Hbr 11:29 Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν.                                    
Hbr 11:29 *pi/stei die/bEsan tE\n *)eruTra\n *Ta/lassan O(s dia\ XEra=s gE=s, E(=s pei=ran labo/ntes oi( *ai)gu/ptioi katepo/TEsan.
Hbr 11:29 pistei diebEsan tEn eryTran Talassan hOs dia XEras gEs, hEs peiran labontes hoi aigyptioi katepoTEsan.
Hbr 11:29 n-----dsf- v-3aai-p-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- p--------- a-----gsf- n-----gsf- rr----gsf- n-----asf- v--aapnpm- ra----npm- a-----npm- v-3api-p--
Hbr 11:29 G4102 G1224 G3588 G2063 G2281 G5613 G1223 G3584 G1093 G3739 G3984 G2983 G3588 G0124 G2666
Hbr 11:29 Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli.
Hbr 11:29
Hbr 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:29
Hbr 11:29  Wiara  przeniesione  Czerwony  morze  jako  na  Ziemia  że  testowanie  testowanie  Egipcjanie  utonął
Hbr 11:29 G4102 G1224 G2063 G2281 G5613 G1223 G3584 G3739 G2983 G3984 G0124 G2666
Hbr 11:30 Πίστει τὰ τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας.                                                
Hbr 11:30 *pi/stei ta\ tei/CHE *)ieriCHO\ e)/pesan kuklOTe/nta e)pi\ e(pta\ E(me/ras.
Hbr 11:30 pistei ta teiCHE ieriCHO epesan kyklOTenta epi hepta hEmeras.
Hbr 11:30 n-----dsf- ra----npn- n-----npn- n-----gsf- v-3aai-p-- v--appnpn- p--------- a-----apf- n-----apf-
Hbr 11:30 G4102 G3588 G5038 G2410 G4098 G2944 G1909 G2033 G2250
Hbr 11:30 Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni.
Hbr 11:30
Hbr 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:30
Hbr 11:30  Wiara  Pali  Ściana  Jericho  na  siedem dzień  siedem dzień  maniery
Hbr 11:30 G4102 G4098 G5038 G2410 G1909 G2033 G2250 G2944
Hbr 11:31 Πίστει Ῥαὰβ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾿ εἰρήνης.                                        
Hbr 11:31 *pi/stei *(raa\b E( po/rnE ou) sunapO/leto toi=s a)peiTE/sasin, deXame/nE tou\s katasko/pous met' ei)rE/nEs.
Hbr 11:31 pistei raab hE pornE u synapOleto tois apeiTEsasin, deXamenE tus kataskopus met' eirEnEs.
Hbr 11:31 n-----dsf- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3ami-s-- ra----dpm- v--aapdpm- v--ampnsf- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----gsf-
Hbr 11:31 G4102 G4460 G3588 G4204 G3756 G4881 G3588 G0544 G1209 G3588 G2685 G3326 G1515
Hbr 11:31 Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.
Hbr 11:31
Hbr 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:31
Hbr 11:31  Wiara  Rahab  kurwa  z  świat  O  szpiegów  nie  zmarły  źle
Hbr 11:31 G4102 G4460 G4204 G3326 G1515 G1209 G2685 G3756 G4881 G0544
Hbr 11:32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν,                      
Hbr 11:32 *kai\ ti/ e)/ti le/gO; e)pilei/PSei me ga\r diEgou/menon o( CHro/nos peri\ *gedeO/n, *bara/k, *samPSO/n, *)iefTa/e, *daui/d te kai\ *samouE\l kai\ tO=n profEtO=n,
Hbr 11:32 kai ti eti legO; epileiPSei me gar diEgumenon ho CHronos peri gedeOn, barak, samPSOn, iefTae, dauid te kai samuEl kai tOn profEtOn,
Hbr 11:32 c--------- ri----asn- d--------- v-1pas-s-- v-3fai-s-- rp----as-- c--------- v--pmpasm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- n-----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm-
Hbr 11:32 G2532 G5101 G2089 G3004 G1952 G3165 G1063 G1334 G3588 G5550 G4012 G1066 G0913 G4546 G2422 G1138 G5037 G2532 G4545 G2532 G3588 G4396
Hbr 11:32 I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach,
Hbr 11:32
Hbr 11:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:32
Hbr 11:32  I  że  więcej  powiedzieć  Nedostanet  mnie  czas  opowiadać  o  Gideon  o  Barak  o  Samson  i  Jefte  o  Dawide  Samuel  i  Proroków
Hbr 11:32 G2532 G5101 G2089 G3004 G1952 G3165 G5550 G1334 G4012 G1066 G5037 G0913 G2532 G4546 G2532 G2422 G2532 G1138 G4545 G2532 G4396
Hbr 11:33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων,                                          
Hbr 11:33 oi(\ dia\ pi/steOs katEgOni/santo basilei/as, ei)rga/santo dikaiosu/nEn, e)pe/tuCHon e)paggeliO=n, e)/fraXan sto/mata leo/ntOn,
Hbr 11:33 hoi dia pisteOs katEgOnisanto basileias, eirgasanto dikaiosynEn, epetyCHon epaNgeliOn, efraXan stomata leontOn,
Hbr 11:33 rr----npm- p--------- n-----gsf- v-3ami-p-- n-----apf- v-3ami-p-- n-----asf- v-3aai-p-- n-----gpf- v-3aai-p-- n-----apn- n-----gpm-
Hbr 11:33 G3739 G1223 G4102 G2610 G0932 G2038 G1343 G2013 G1860 G5420 G4750 G3023
Hbr 11:33 którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom,
Hbr 11:33
Hbr 11:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:33
Hbr 11:33  że  wiara  wygrałem  królestwo  pracował  prawda  otrzymane  obietnica  poddane  usta  Lwy
Hbr 11:33 G3739 G4102 G2610 G0932 G2038 G1343 G2013 G1860 G5420 G4750 G3023
Hbr 11:34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρης, ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων·                                  
Hbr 11:34 e)/sbesan du/namin puro/s, e)/fugon sto/mata maCHai/rEs, e)dunamO/TEsan a)po\ a)sTenei/as, e)genE/TEsan i)sCHuroi\ e)n pole/mO|, parembola\s e)/klinan a)llotri/On:
Hbr 11:34 esbesan dynamin pyros, efygon stomata maCHairEs, edynamOTEsan apo asTeneias, egenETEsan isCHyroi en polemO, parembolas eklinan allotriOn:
Hbr 11:34 v-3aai-p-- n-----asf- n-----gsn- v-3aai-p-- n-----apn- n-----gsf- v-3api-p-- p--------- n-----gsf- v-3api-p-- a-----npm- p--------- n-----dsm- n-----apf- v-3aai-p-- a-----gpm-
Hbr 11:34 G4570 G1411 G4442 G5343 G4750 G3162 G1412 G0575 G0769 G1096 G2478 G1722 G4171 G3925 G2827 G0245
Hbr 11:34 przygasili żar ognia; uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.
Hbr 11:34
Hbr 11:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:34
Hbr 11:34  ugasić  siła  ogień  unikać  wskazówka  Miecz  silniejszy  z  niemoc  były  silny  w  wojna  gonił  półki  innych
Hbr 11:34 G4570 G1411 G4442 G5343 G4750 G3162 G1743 G0575 G0769 G1096 G2478 G1722 G4171 G2827 G3925 G0245
Hbr 11:35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν·                              
Hbr 11:35 e)/labon gunai=kes e)X a)nasta/seOs tou\s nekrou\s au)tO=n: a)/lloi de\ e)tumpani/sTEsan, ou) prosdeXa/menoi tE\n a)polu/trOsin, i(/na krei/ttonos a)nasta/seOs tu/CHOsin:
Hbr 11:35 elabon gynaikes eX anastaseOs tus nekrus autOn: alloi de etympanisTEsan, u prosdeXamenoi tEn apolytrOsin, hina kreittonos anastaseOs tyCHOsin:
Hbr 11:35 v-3aai-p-- n-----npf- p--------- n-----gsf- ra----apm- a-----apm- rp----gpf- a-----npm- c--------- v-3api-p-- d--------- v--ampnpm- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----gsfc n-----gsf- v-3aas-p--
Hbr 11:35 G2983 G1135 G1537 G0386 G3588 G3498 G0846 G0243 G1161 G5178 G3756 G4327 G3588 G0629 G2443 G2909 G0386 G5177
Hbr 11:35 Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie.
Hbr 11:35
Hbr 11:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:35
Hbr 11:35  żona  otrzymane  martwy  ich  zmartwychwstania  zmartwychwstania  inny  zaś  torturowany  były  nie  O  uwolnienie  tak  dostać  najlepsze  zmartwychwstania
Hbr 11:35 G1135 G2983 G3498 G0846 G0386 G1537 G0243 G1161 G5178 G5178 G3756 G4327 G0629 G2443 G5177 G2909 G0386
Hbr 11:36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·                                          
Hbr 11:36 e(/teroi de\ e)mpaigmO=n kai\ masti/gOn pei=ran e)/labon, e)/ti de\ desmO=n kai\ fulakE=s:
Hbr 11:36 heteroi de empaigmOn kai mastigOn peiran elabon, eti de desmOn kai fylakEs:
Hbr 11:36 a-----npm- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpf- n-----asf- v-3aai-p-- d--------- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gsf-
Hbr 11:36 G2087 G1161 G1701 G2532 G3148 G3984 G2983 G2089 G1161 G1199 G2532 G5438
Hbr 11:36 Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia.
Hbr 11:36
Hbr 11:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 11:36
Hbr 11:36  innych  doświadczony  doświadczony  plama  i  bateria  i  również  więzi  i  więzienie
Hbr 11:36 G2087 G2983 G3984 G1701 G2532 G3148 G1161 G2089 G1199 G2532 G5438
Hbr 11:37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,                                    
Hbr 11:37 e)liTa/sTEsan, e)pri/sTEsan, e)n fo/nO| maCHai/rEs a)pe/Tanon, periE=lTon e)n mElOtai=s, e)n ai)gei/ois de/rmasin, u(sterou/menoi, Tlibo/menoi, kakouCHou/menoi,