Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr1      do_str_głównej      do_Hbr3      
Hbr 2:1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρυῶμεν.                                                
Hbr 2:1 *dia\ tou=to dei= perissote/rOs prose/CHein E(ma=s toi=s a)kousTei=sin, mE/pote pararuO=men.
Hbr 2:1 dia tuto dei perissoterOs proseCHein hEmas tois akusTeisin, mEpote pararyOmen.
Hbr 2:1 p--------- rd----asn- v-3pai-s-- d--------- v--pan---- rp----ap-- ra----dpn- v--appdpn- c--------- v-1aas-p--
Hbr 2:1 G1223 G5124 G1163 G4056 G4337 G2248 G3588 G0191 G3379 G3901
Hbr 2:1 Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża.
Hbr 2:1
Hbr 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:1
Hbr 2:1  Zatem  Zatem  my  musi  być  zwłaszcza  ostrożny  Bóg  że  nie  bunt  bunt
Hbr 2:1 G1223 G5124 G2248 G1163 G4337 G4056 G4337 G0191 G4218 G3361 G3901 G4218
Hbr 2:2 εἰ γὰρ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν,                                  
Hbr 2:2 ei) ga\r o( di' a)gge/lOn lalETei\s lo/gos e)ge/neto be/baios, kai\ pa=sa para/basis kai\ parakoE\ e)/laben e)/ndikon misTapodosi/an,
Hbr 2:2 ei gar ho di' aNgelOn lalETeis logos egeneto bebaios, kai pasa parabasis kai parakoE elaben endikon misTapodosian,
Hbr 2:2 c--------- c--------- ra----nsm- p--------- n-----gpm- v--appnsm- n-----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- c--------- a-----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- v-3aai-s-- a-----asf- n-----asf-
Hbr 2:2 G1487 G1063 G3588 G1223 G0032 G2980 G3056 G1096 G0949 G2532 G3956 G3847 G2532 G3876 G2983 G1738 G3405
Hbr 2:2 Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę,
Hbr 2:2
Hbr 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:2
Hbr 2:2  Dla  jeśli  przez  Anioły  ogłoszona  słowo  był  mocno  i  wszystko  przestępstwo  i  nieposłuszeństwo  otrzymane  sprawiedliwy  nagroda
Hbr 2:2 G1063 G1487 G1223 G0032 G2980 G3056 G1096 G0949 G2532 G3956 G3847 G2532 G3876 G2983 G1738 G3405
Hbr 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,                              
Hbr 2:3 pO=s E(mei=s e)kfeuXo/meTa tElikau/tEs a)melE/santes sOtEri/as; E(/tis, a)rCHE\n labou=sa lalei=sTai dia\ tou= kuri/ou, u(po\ tO=n a)kousa/ntOn ei)s E(ma=s e)bebaiO/TE,
Hbr 2:3 pOs hEmeis ekfeuXomeTa tElikautEs amelEsantes sOtErias; hEtis, arCHEn labusa laleisTai dia tu kyriu, hypo tOn akusantOn eis hEmas ebebaiOTE,
Hbr 2:3 d--------- rp----np-- v-1fmi-p-- rd----gsf- v--aapnpm- n-----gsf- rr----nsf- n-----asf- v--aapnsf- v--ppn---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gpm- v--aapgpm- p--------- rp----ap-- v-3api-s--
Hbr 2:3 G4459 G2249 G1628 G5082 G0272 G4991 G3748 G0746 G2983 G2980 G1223 G3588 G2962 G5259 G3588 G0191 G1519 G2248 G0950
Hbr 2:3 jakże my unikniemy /kary/, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli.
Hbr 2:3
Hbr 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:3
Hbr 2:3  jako  my  uniknąć  vozneradev  Tolik  zbawienie  który  były  pierwszy  głosił  Władca  w  nas  Potwierdzono  , którzy słyszeli
Hbr 2:3 G4459 G2249 G1628 G0272 G5082 G4991 G3748 G2983 G0746 G2980 G2962 G1519 G2248 G0950 G0191
Hbr 2:4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.                                
Hbr 2:4 sunepimarturou=ntos tou= Teou= sEmei/ois te kai\ te/rasin kai\ poiki/lais duna/mesin kai\ pneu/matos a(gi/ou merismoi=s kata\ tE\n au)tou= Te/lEsin.
Hbr 2:4 synepimartyruntos tu Teu sEmeiois te kai terasin kai poikilais dynamesin kai pneumatos hagiu merismois kata tEn autu TelEsin.
Hbr 2:4 v--papgsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----dpn- c--------- c--------- n-----dpn- c--------- a-----dpf- n-----dpf- c--------- n-----gsn- a-----gsn- n-----dpm- p--------- ra----asf- rp----gsm- n-----asf-
Hbr 2:4 G4901 G3588 G2316 G4592 G5037 G2532 G5059 G2532 G4164 G1411 G2532 G4151 G0040 G3311 G2596 G3588 G0846 G2308
Hbr 2:4 Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.
Hbr 2:4
Hbr 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:4
Hbr 2:4  świadków,  Bóg  znaków  i  zastanawia się  i  inny  wojska  i  posługiwanie  Duch  Święty  na  Jego  będzie
Hbr 2:4 G4901 G2316 G4592 G2532 G5059 G2532 G4164 G1411 G2532 G3311 G4151 G0040 G2596 G0846 G2308
Hbr 2:5 Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν.                                              
Hbr 2:5 *ou) ga\r a)gge/lois u(pe/taXen tE\n oi)koume/nEn tE\n me/llousan, peri\ E(=s lalou=men.
Hbr 2:5 u gar aNgelois hypetaXen tEn oikumenEn tEn mellusan, peri hEs lalumen.
Hbr 2:5 d--------- c--------- n-----dpm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--papasf- p--------- rr----gsf- v-1pai-p--
Hbr 2:5 G3756 G1063 G0032 G5293 G3588 G3625 G3588 G3195 G4012 G3739 G2980
Hbr 2:5 Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.
Hbr 2:5
Hbr 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:5
Hbr 2:5  Dla  nie  Anioły  przejął  przyszłość  wszechświat  o  który  mówić
Hbr 2:5 G1063 G3756 G0032 G5293 G3195 G3625 G4012 G3739 G2980
Hbr 2:6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;                                  
Hbr 2:6 diemartu/rato de/ pou/ tis le/gOn, *ti/ e)stin a)/nTrOpos o(/ti mimnE/|skE| au)tou=, E)\ ui(o\s a)nTrO/pou o(/ti e)piske/ptE| au)to/n;
Hbr 2:6 diemartyrato de pu tis legOn, ti estin anTrOpos hoti mimnEskE autu, E hyios anTrOpu hoti episkeptE auton;
Hbr 2:6 v-3ami-s-- c--------- d--------- ri----nsm- v--papnsm- ri----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- v-2pmi-s-- rp----gsm- c--------- n-----nsm- n-----gsm- c--------- v-2pmi-s-- rp----asm-
Hbr 2:6 G1263 G1161 G4225 G5100 G3004 G5101 G2076 G0444 G3754 G3403 G0846 G2228 G5207 G0444 G3754 G1980 G0846
Hbr 2:6 Ktoś to na pewnym miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego;
Hbr 2:6
Hbr 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:6
Hbr 2:6  naprzeciwko  ktoś  nigdzie  zeznał,  mówi  że  tak  człowiek  że  pamiętać  jego  lub  syn  ludzki  że  visitest  jego
Hbr 2:6 G1161 G5100 G4225 G1263 G3004 G5101 G2076 G0444 G3754 G3403 G0846 G2228 G5207 G0444 G3754 G1980 G0846
Hbr 2:7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,                                              
Hbr 2:7 E)la/ttOsas au)to\n braCHu/ ti par' a)gge/lous, do/XE| kai\ timE=| e)stefa/nOsas au)to/n,
Hbr 2:7 ElattOsas auton braCHy ti par' aNgelus, doXE kai timE estefanOsas auton,
Hbr 2:7 v-2aai-s-- rp----asm- d--------- ri----asn- p--------- n-----apm- n-----dsf- c--------- n-----dsf- v-2aai-s-- rp----asm-
Hbr 2:7 G1642 G0846 G1024 G5100 G3844 G0032 G1391 G2532 G5092 G4737 G0846
Hbr 2:7 mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Hbr 2:7
Hbr 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:7
Hbr 2:7  Nie  wiele  wiele  upokorzony  jego  przed  Anioły  chwała  i  honor  korona  jego  i  zestaw  jego  przez  spraw  Ręka  Twój
Hbr 2:7 G1024 G1024 G5100 G1642 G0846 G3844 G0032 G1391 G2532 G5092 G4737 G0846 G2532 G2525 G0846 G1909 G2041 G5495 G4675
Hbr 2:8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι [αὐτῷ] τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·                  
Hbr 2:8 pa/nta u(pe/taXas u(poka/tO tO=n podO=n au)tou=. e)n tO=| ga\r u(pota/Xai [au)tO=|] ta\ pa/nta ou)de\n a)fE=ken au)tO=| a)nupo/takton. nu=n de\ ou)/pO o(rO=men au)tO=| ta\ pa/nta u(potetagme/na:
Hbr 2:8 panta hypetaXas hypokatO tOn podOn autu. en tO gar hypotaXai [autO] ta panta uden afEken autO anypotakton. nyn de upO horOmen autO ta panta hypotetagmena:
Hbr 2:8 a-----apn- v-2aai-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- ra----dsn- c--------- v--aan---- rp----dsm- ra----apn- a-----apn- a-----asn- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----asn- d--------- c--------- d--------- v-1pai-p-- rp----dsm- ra----apn- a-----apn- v--xppapn-
Hbr 2:8 G3956 G5293 G5270 G3588 G4228 G0846 G1722 G3588 G1063 G5293 G0846 G3588 G3956 G3762 G0863 G0846 G0506 G3568 G1161 G3768 G3708 G0846 G3588 G3956 G5293
Hbr 2:8 Wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane.
Hbr 2:8
Hbr 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:8
Hbr 2:8  wszystko  przejął  pod  stóp  jego  Kiedy  zaś  przejął  go  wszystko  lewo  nic  niepokonana  go  Teraz  zaś  więcej  nie  zobaczyć  wszystko  był  go  przejął
Hbr 2:8 G3956 G5293 G5270 G4228 G0846 G1063 G1722 G5293 G0846 G3956 G0863 G3762 G0506 G0846 G3568 G1161 G3768 G3768 G3708 G3956 G5293 G0846 G5293
Hbr 2:9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου.                  
Hbr 2:9 to\n de\ braCHu/ ti par' a)gge/lous E)lattOme/non ble/pomen *)iEsou=n dia\ to\ pa/TEma tou= Tana/tou do/XE| kai\ timE=| e)stefanOme/non, o(/pOs CHa/riti Teou= u(pe\r panto\s geu/sEtai Tana/tou.
Hbr 2:9 ton de braCHy ti par' aNgelus ElattOmenon blepomen iEsun dia to paTEma tu Tanatu doXE kai timE estefanOmenon, hopOs CHariti Teu hyper pantos geusEtai Tanatu.
Hbr 2:9 ra----asm- c--------- d--------- ri----asn- p--------- n-----apm- v--xppasm- v-1pai-p-- n-----asm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----dsf- c--------- n-----dsf- v--xppasm- c--------- n-----dsf- n-----gsm- p--------- a-----gsm- v-3ams-s-- n-----gsm-
Hbr 2:9 G3588 G1161 G1024 G5100 G3844 G0032 G1642 G0991 G2424 G1223 G3588 G3804 G3588 G2288 G1391 G2532 G5092 G4737 G3704 G5485 G2316 G5228 G3956 G1089 G2288
Hbr 2:9 Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci.
Hbr 2:9
Hbr 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:9
Hbr 2:9  ale  zobaczyć  dla  cierpienie  śmierć  koronowany  chwała  i  honor  Jezus  Który  nie  wiele  wiele  był  upokorzony  przed  Anioły  tak  łaska  Bóg  smak  śmierć  dla  wszystko
Hbr 2:9 G1161 G0991 G1223 G3804 G2288 G4737 G1391 G2532 G5092 G2424 G3588 G1024 G1024 G5100 G1642 G1642 G3844 G0032 G3704 G5485 G2316 G1089 G2288 G5228 G3956
Hbr 2:10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾿ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι.                  
Hbr 2:10 *)/eprepen ga\r au)tO=|, di' o(\n ta\ pa/nta kai\ di' ou(= ta\ pa/nta, pollou\s ui(ou\s ei)s do/Xan a)gago/nta to\n a)rCHEgo\n tE=s sOtEri/as au)tO=n dia\ paTEma/tOn teleiO=sai.
Hbr 2:10 eprepen gar autO, di' on ta panta kai di' u ta panta, pollus hyius eis doXan agagonta ton arCHEgon tEs sOtErias autOn dia paTEmatOn teleiOsai.
Hbr 2:10 v-3iai-s-- c--------- rp----dsm- p--------- rr----asm- ra----npn- a-----npn- c--------- p--------- rr----gsm- ra----npn- a-----npn- a-----apm- n-----apm- p--------- n-----asf- v--aapasm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- p--------- n-----gpn- v--aan----
Hbr 2:10 G4241 G1063 G0846 G1223 G3739 G3588 G3956 G2532 G1223 G3739 G3588 G3956 G4183 G5207 G1519 G1391 G0071 G3588 G0747 G3588 G4991 G0846 G1223 G3804 G5048
Hbr 2:10 Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.
Hbr 2:10
Hbr 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:10
Hbr 2:10  Dla  powinien  Że  dla  Kogo  wszystko  i  z  Kogo  wszystko  prowadzi  wiele  synów  w  chwała  lider  Ratowanie  ich  popełnione  przez  cierpienie
Hbr 2:10 G1063 G4241 G0846 G1223 G3739 G3956 G2532 G1223 G3739 G3956 G0071 G4183 G5207 G1519 G1391 G0747 G4991 G0846 G5048 G1223 G3804
Hbr 2:11 τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,                                
Hbr 2:11 o( te ga\r a(gia/DZOn kai\ oi( a(giaDZo/menoi e)X e(no\s pa/ntes: di' E(\n ai)ti/an ou)k e)paisCHu/netai a)delfou\s au)tou\s kalei=n,
Hbr 2:11 ho te gar hagiaDZOn kai hoi hagiaDZomenoi eX henos pantes: di' En aitian uk epaisCHynetai adelfus autus kalein,
Hbr 2:11 ra----nsm- c--------- c--------- v--papnsm- c--------- ra----npm- v--pppnpm- p--------- a-----gsm- a-----npm- p--------- rr----asf- n-----asf- d--------- v-3pmi-s-- n-----apm- rp----apm- v--pan----
Hbr 2:11 G3588 G5037 G1063 G0037 G2532 G3588 G0037 G1537 G1520 G3956 G1223 G3739 G0156 G3756 G1870 G0080 G0846 G2564
Hbr 2:11 Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi,
Hbr 2:11
Hbr 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:11
Hbr 2:11  Dla  i  uświęcać  i  uświęcony  wszystko  z  Pojedynczy  tak  tak  nie  zawstydzony  wezwanie  ich  bracia  mówi
Hbr 2:11 G1063 G5037 G0037 G2532 G0037 G3956 G1537 G1520 G0156 G1223 G3756 G1870 G2564 G0846 G0080 G3004
Hbr 2:12 λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·                                          
Hbr 2:12 le/gOn, *)apaggelO= to\ o)/noma/ sou toi=s a)delfoi=s mou, e)n me/sO| e)kklEsi/as u(mnE/sO se:
Hbr 2:12 legOn, apaNgelO to onoma su tois adelfois mu, en mesO ekklEsias hymnEsO se:
Hbr 2:12 v--papnsm- v-1fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- p--------- a-----dsn- n-----gsf- v-1fai-s-- rp----as--
Hbr 2:12 G3004 G0518 G3588 G3686 G4675 G3588 G0080 G3450 G1722 G3319 G1577 G5214 G4571
Hbr 2:12 mówiąc: Oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał.
Hbr 2:12
Hbr 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:12
Hbr 2:12  reklamować  nazwa  Twój  bracia  Mój  środek  środek  Kościół  będzie śpiewać  ty, wy
Hbr 2:12 G0518 G3686 G4675 G0080 G3450 G1722 G3319 G1577 G5214 G4571
Hbr 2:13 καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ· καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μοι ἔδωκεν θεός.                              
Hbr 2:13 kai\ pa/lin, *)egO\ e)/somai pepoiTO\s e)p' au)tO=|: kai\ pa/lin, *)idou\ e)gO\ kai\ ta\ paidi/a a(/ moi e)/dOken o( Teo/s.
Hbr 2:13 kai palin, egO esomai pepoiTOs ep' autO: kai palin, idu egO kai ta paidia ha moi edOken ho Teos.
Hbr 2:13 c--------- d--------- rp----ns-- v-1fmi-s-- v--xapnsm- p--------- rp----dsm- c--------- d--------- x--------- rp----ns-- c--------- ra----npn- n-----npn- rr----apn- rp----ds-- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 2:13 G2532 G3825 G1473 G2071 G3982 G1909 G0846 G2532 G3825 G2400 G1473 G2532 G3588 G3813 G3739 G3427 G1325 G3588 G2316
Hbr 2:13 I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I znowu: Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg.
Hbr 2:13
Hbr 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:13
Hbr 2:13  I  więcej  Ja  będzie  nadzieja  w  To  I  więcej  tutaj  Ja  i  dzieci  który  dał  Mnie  Bóg
Hbr 2:13 G2532 G3825 G1473 G2071 G3982 G1909 G0846 G2532 G3825 G2400 G1473 G2532 G3813 G3739 G1325 G3427 G2316
Hbr 2:14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστιν τὸν διάβολον,          
Hbr 2:14 e)pei\ ou)=n ta\ paidi/a kekoinO/nEken ai(/matos kai\ sarko/s, kai\ au)to\s paraplEsi/Os mete/sCHen tO=n au)tO=n, i(/na dia\ tou= Tana/tou katargE/sE| to\n to\ kra/tos e)/CHonta tou= Tana/tou, tou=t' e)/stin to\n dia/bolon,
Hbr 2:14 epei un ta paidia kekoinOnEken haimatos kai sarkos, kai autos paraplEsiOs metesCHen tOn autOn, hina dia tu Tanatu katargEsE ton to kratos eCHonta tu Tanatu, tut' estin ton diabolon,
Hbr 2:14 c--------- c--------- ra----npn- n-----npn- v-3xai-s-- n-----gsn- c--------- n-----gsf- d--------- rp----nsm- d--------- v-3aai-s-- ra----gpn- a-----gpn- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aas-s-- ra----asm- ra----asn- n-----asn- v--papasm- ra----gsm- n-----gsm- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----asm- a-----asm-
Hbr 2:14 G1893 G3767 G3588 G3813 G2841 G0129 G2532 G4561 G2532 G0846 G3898 G3348 G3588 G0846 G2443 G1223 G3588 G2288 G2673 G3588 G3588 G2904 G2192 G3588 G2288 G5124 G2076 G3588 G1228
Hbr 2:14 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,
Hbr 2:14
Hbr 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:14
Hbr 2:14 A  jako  dzieci  zaangażowany  ciało  i  krew  i  On  również  miał  powinny one  tak  śmierć  śmierć  pozbawiać  siła  o  Moc  śmierć  że  jest  diabeł
Hbr 2:14 G3767 G1893 G3813 G2841 G4561 G2532 G0129 G2532 G0846 G3898 G3348 G0846 G2443 G1223 G2288 G2673 G2673 G2192 G2904 G2288 G5123 G5123 G1228
Hbr 2:15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.                                          
Hbr 2:15 kai\ a)palla/XE| tou/tous, o(/soi fo/bO| Tana/tou dia\ panto\s tou= DZE=n e)/noCHoi E)=san doulei/as.
Hbr 2:15 kai apallaXE tutus, hosoi fobO Tanatu dia pantos tu DZEn enoCHoi Esan duleias.
Hbr 2:15 c--------- v-3aas-s-- rd----apm- rr----npm- n-----dsm- n-----gsm- p--------- a-----gsn- ra----gsn- v--pan---- a-----npm- v-3iai-p-- n-----gsf-
Hbr 2:15 G2532 G0525 G5128 G3745 G5401 G2288 G1223 G3956 G3588 G2198 G1777 G2258 G1397
Hbr 2:15 i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
Hbr 2:15
Hbr 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:15
Hbr 2:15  i  zaoszczędzić  tych  że  z  strach  śmierć  wszystko  życie  były  narażony  niewolnictwo
Hbr 2:15 G2532 G0525 G5128 G3745 G1223 G5401 G2288 G3956 G2198 G2258 G1777 G1397
Hbr 2:16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται.                                                  
Hbr 2:16 ou) ga\r dE/pou a)gge/lOn e)pilamba/netai, a)lla\ spe/rmatos *)abraa\m e)pilamba/netai.
Hbr 2:16 u gar dEpu aNgelOn epilambanetai, alla spermatos abraam epilambanetai.
Hbr 2:16 d--------- c--------- x--------- n-----gpm- v-3pmi-s-- c--------- n-----gsn- n-----gsm- v-3pmi-s--
Hbr 2:16 G3756 G1063 G1222 G0032 G1949 G0235 G4690 G0011 G1949
Hbr 2:16 Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.
Hbr 2:16
Hbr 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:16
Hbr 2:16  Dla  nie  Anioły  przyczynić się do  ale  przyczynić się do  ziarno  Abraham
Hbr 2:16 G1063 G3756 G0032 G1949 G0235 G1949 G4690 G0011
Hbr 2:17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ·                    
Hbr 2:17 o(/Ten O)/feilen kata\ pa/nta toi=s a)delfoi=s o(moiOTE=nai, i(/na e)leE/mOn ge/nEtai kai\ pisto\s a)rCHiereu\s ta\ pro\s to\n Teo/n, ei)s to\ i(la/skesTai ta\s a(marti/as tou= laou=:
Hbr 2:17 hoTen Ofeilen kata panta tois adelfois homoiOTEnai, hina eleEmOn genEtai kai pistos arCHiereus ta pros ton Teon, eis to hilaskesTai tas hamartias tu lau:
Hbr 2:17 c--------- v-3iai-s-- p--------- a-----apn- ra----dpm- n-----dpm- v--apn---- c--------- a-----nsm- v-3ams-s-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asn- v--ppn---- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 2:17 G3606 G3784 G2596 G3956 G3588 G0080 G3666 G2443 G1655 G1096 G2532 G4103 G0749 G3588 G4314 G3588 G2316 G1519 G3588 G2433 G3588 G0266 G3588 G2992
Hbr 2:17 Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
Hbr 2:17
Hbr 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:17
Hbr 2:17  Zatem  musi  był  w  wszystko  naśladować  bracia  że  być  miłosierny  i  prawdziwy  Ksiądz  przed  Bóg  dla  grzech  grzech  Osoby
Hbr 2:17 G3606 G3784 G3784 G2596 G3956 G3666 G0080 G2443 G1096 G1655 G2532 G4103 G0749 G4314 G2316 G1519 G2433 G0266 G2992
Hbr 2:18 ἐν γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.                                                
Hbr 2:18 e)n O(=| ga\r pe/ponTen au)to\s peirasTei/s, du/natai toi=s peiraDZome/nois boETE=sai.
Hbr 2:18 en hO gar peponTen autos peirasTeis, dynatai tois peiraDZomenois boETEsai.
Hbr 2:18 p--------- rr----dsn- c--------- v-3xai-s-- rp----nsm- v--appnsm- v-3pmi-s-- ra----dpm- v--pppdpm- v--aan----
Hbr 2:18 G1722 G3739 G1063 G3958 G0846 G3985 G1410 G3588 G3985 G0997
Hbr 2:18 W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Hbr 2:18
Hbr 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 2:18
Hbr 2:18  Dla  jako  jako  Się  poddane  były  kuszony  może  kuszony  pomoc
Hbr 2:18 G1063 G1722 G3739 G0846 G3958 G3985 G3985 G1410 G3985 G0997
Copyright by Cezary Podolski