Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr2      do_str_głównej      do_Hbr4      
Hbr 3:1 Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν,                          
Hbr 3:1 *(/oTen, a)delfoi\ a(/gioi, klE/seOs e)pourani/ou me/toCHoi, katanoE/sate to\n a)po/stolon kai\ a)rCHiere/a tE=s o(mologi/as E(mO=n *)iEsou=n,
Hbr 3:1 hoTen, adelfoi hagioi, klEseOs epuraniu metoCHoi, katanoEsate ton apostolon kai arCHierea tEs homologias hEmOn iEsun,
Hbr 3:1 c--------- n-----vpm- a-----vpm- n-----gsf- a-----gsf- a-----vpm- v-2aad-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- n-----asm-
Hbr 3:1 G3606 G0080 G0040 G2821 G2032 G3353 G2657 G3588 G0652 G2532 G0749 G3588 G3671 G2257 G2424
Hbr 3:1 Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,
Hbr 3:1
Hbr 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:1
Hbr 3:1  Tak  bracia  Świętych  Uczestników  niebieski  ranga  tryumfować  Posłaniec  i  Ksiądz  Spowiedź  nasz  Jezus  Chrystus
Hbr 3:1 G3606 G0080 G0040 G3353 G2032 G2821 G2657 G0652 G2532 G0749 G3671 G2257 G2424 G5547
Hbr 3:2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωϋσῆς ἐν [ὅλῳ] τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.                              
Hbr 3:2 pisto\n o)/nta tO=| poiE/santi au)to\n O(s kai\ *mOu+sE=s e)n [o(/lO|] tO=| oi)/kO| au)tou=.
Hbr 3:2 piston onta tO poiEsanti auton hOs kai mO+ysEs en [holO] tO oikO autu.
Hbr 3:2 a-----asm- v--papasm- ra----dsm- v--aapdsm- rp----asm- c--------- d--------- n-----nsm- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Hbr 3:2 G4103 G5607 G3588 G4160 G0846 G5613 G2532 G3475 G1722 G3650 G3588 G3624 G0846
Hbr 3:2 bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu.
Hbr 3:2
Hbr 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:2
Hbr 3:2  prawdziwy  prawdziwy  Etapowe  Jego  jako  i  Mojżesz  w  wszystko  do domu  Jego
Hbr 3:2 G4103 G5607 G4160 G0846 G5613 G2532 G3475 G1722 G3650 G3624 G0846
Hbr 3:3 πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται καθ᾿ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου κατασκευάσας αὐτόν.                      
Hbr 3:3 plei/onos ga\r ou(=tos do/XEs para\ *mOu+sE=n E)Xi/Otai kaT' o(/son plei/ona timE\n e)/CHei tou= oi)/kou o( kataskeua/sas au)to/n.
Hbr 3:3 pleionos gar hutos doXEs para mO+ysEn EXiOtai kaT' oson pleiona timEn eCHei tu oiku ho kataskeuasas auton.
Hbr 3:3 a-----gsfc c--------- rd----nsm- n-----gsf- p--------- n-----asm- v-3xpi-s-- p--------- rr----asn- a-----asfc n-----asf- v-3pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----asm-
Hbr 3:3 G4119 G1063 G3778 G1391 G3844 G3475 G0515 G2596 G3745 G4119 G5092 G2192 G3588 G3624 G3588 G2680 G0846
Hbr 3:3 O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy.
Hbr 3:3
Hbr 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:3
Hbr 3:3  Dla  On  godny  więcej  Sława  przed  Mojżesz  niż  niż  więcej  honor  ma  do domu  kto  uzgodnienia  jego
Hbr 3:3 G1063 G3778 G0515 G4119 G1391 G3844 G3475 G2596 G3745 G4119 G5092 G2192 G3624 G3588 G2680 G0846
Hbr 3:4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, δὲ πάντα κατασκευάσας θεός.                                  
Hbr 3:4 pa=s ga\r oi)=kos kataskeua/DZetai u(po/ tinos, o( de\ pa/nta kataskeua/sas Teo/s.
Hbr 3:4 pas gar oikos kataskeuaDZetai hypo tinos, ho de panta kataskeuasas Teos.
Hbr 3:4 a-----nsm- c--------- n-----nsm- v-3ppi-s-- p--------- ri----gsm- ra----nsm- c--------- a-----apn- v--aapnsm- n-----nsm-
Hbr 3:4 G3956 G1063 G3624 G2680 G5259 G5100 G3588 G1161 G3956 G2680 G2316
Hbr 3:4 Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.
Hbr 3:4
Hbr 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:4
Hbr 3:4  dla  każdy  do domu  zbudował  kogo  lub  i  święcenia  wszystko  Bóg
Hbr 3:4 G1063 G3956 G3624 G2680 G5100 G5100 G1161 G2680 G3956 G2316
Hbr 3:5 καὶ Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων,                          
Hbr 3:5 kai\ *mOu+sE=s me\n pisto\s e)n o(/lO| tO=| oi)/kO| au)tou= O(s Tera/pOn ei)s martu/rion tO=n lalETEsome/nOn,
Hbr 3:5 kai mO+ysEs men pistos en holO tO oikO autu hOs TerapOn eis martyrion tOn lalETEsomenOn,
Hbr 3:5 c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsm- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----asn- ra----gpn- v--fppgpn-
Hbr 3:5 G2532 G3475 G3303 G4103 G1722 G3650 G3588 G3624 G0846 G5613 G2324 G1519 G3142 G3588 G2980
Hbr 3:5 I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane;
Hbr 3:5
Hbr 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:5
Hbr 3:5  I  Mojżesz  prawdziwy  w  wszystko  do domu  Jego  jako  sługa  dla  certyfikacji  że  powinien  odźwierny
Hbr 3:5 G2532 G3475 G4103 G1722 G3650 G3624 G0846 G5613 G2324 G1519 G3142 G3588 G2980 G2980
Hbr 3:6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ· οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάν[περ] τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος κατάσχωμεν.              
Hbr 3:6 *CHristo\s de\ O(s ui(o\s e)pi\ to\n oi)=kon au)tou=: ou(= oi)=ko/s e)smen E(mei=s, e)a/n[per] tE\n parrEsi/an kai\ to\ kau/CHEma tE=s e)lpi/dos kata/sCHOmen.
Hbr 3:6 CHristos de hOs hyios epi ton oikon autu: hu oikos esmen hEmeis, ean[per] tEn parrEsian kai to kauCHEma tEs elpidos katasCHOmen.
Hbr 3:6 n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- rr----gsm- n-----nsm- v-1pai-p-- rp----np-- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v-1aas-p--
Hbr 3:6 G5547 G1161 G5613 G5207 G1909 G3588 G3624 G0846 G3739 G3624 G2070 G2249 G1437 G3588 G3954 G2532 G3588 G2745 G3588 G1680 G2722
Hbr 3:6 Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.
Hbr 3:6
Hbr 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:6
Hbr 3:6  i  Chrystus  jako  Syn  w  do domu  Jego  do domu  Jego  my  jeśli  tylko  śmiałość  i  nadzieja  który  cieszyć  mocno  zaoszczędzić  do  koniec
Hbr 3:6 G1161 G5547 G5613 G5207 G1909 G3624 G0846 G3624 G3739 G2249 G1437 G4007 G3954 G2532 G1680 G3588 G2745 G0949 G2722 G3360 G5056
Hbr 3:7 Διό, καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,                              
Hbr 3:7 *dio/, kaTO\s le/gei to\ pneu=ma to\ a(/gion, *sE/meron e)a\n tE=s fOnE=s au)tou= a)kou/sEte,
Hbr 3:7 dio, kaTOs legei to pneuma to hagion, sEmeron ean tEs fOnEs autu akusEte,
Hbr 3:7 c--------- c--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- d--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-2aas-p--
Hbr 3:7 G1352 G2531 G3004 G3588 G4151 G3588 G0040 G4594 G1437 G3588 G5456 G0846 G0191
Hbr 3:7 Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
Hbr 3:7
Hbr 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:7
Hbr 3:7  Dlaczego  jako  mówi  Duch  Święty  teraz  kiedy  słyszeć  głos  Jego
Hbr 3:7 G1352 G2531 G3004 G4151 G0040 G4594 G1437 G0191 G5456 G0846
Hbr 3:8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ,                      
Hbr 3:8 mE\ sklEru/nEte ta\s kardi/as u(mO=n O(s e)n tO=| parapikrasmO=|, kata\ tE\n E(me/ran tou= peirasmou= e)n tE=| e)rE/mO|,
Hbr 3:8 mE sklErynEte tas kardias hymOn hOs en tO parapikrasmO, kata tEn hEmeran tu peirasmu en tE erEmO,
Hbr 3:8 d--------- v-2aas-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
Hbr 3:8 G3361 G4645 G3588 G2588 G5216 G5613 G1722 G3588 G3894 G2596 G3588 G2250 G3588 G3986 G1722 G3588 G2048
Hbr 3:8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni,
Hbr 3:8
Hbr 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:8
Hbr 3:8  nie  Uodpornić  Serca  swój  jako  w  szmer  w  dzień  pokusa  w  pustynia
Hbr 3:8 G3361 G4645 G2588 G5216 G5613 G1722 G3894 G2596 G2250 G3986 G1722 G2048
Hbr 3:9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου                                
Hbr 3:9 ou(= e)pei/rasan oi( pate/res u(mO=n e)n dokimasi/a| kai\ ei)=don ta\ e)/rga mou
Hbr 3:9 hu epeirasan hoi pateres hymOn en dokimasia kai eidon ta erga mu
Hbr 3:9 d--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- p--------- n-----dsf- c--------- v-3aai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
Hbr 3:9 G3757 G3985 G3588 G3962 G5216 G1722 G3165 G2532 G1492 G3588 G2041 G3450
Hbr 3:9 gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat.
Hbr 3:9
Hbr 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:9
Hbr 3:9  gdzie  kuszony  Mnie  ojców  swój  doświadczony  Mnie  i  online  spraw  Mój  czterdzieści  roku
Hbr 3:9 G3757 G3985 G3165 G3962 G5216 G1381 G3165 G2532 G1492 G2041 G3450 G5062 G2094
Hbr 3:10 τεσσεράκοντα ἔτη· διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον, Ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου·                
Hbr 3:10 tessera/konta e)/tE: dio\ prosO/CHTisa tE=| genea=| tau/tE| kai\ ei)=pon, *)aei\ planO=ntai tE=| kardi/a|: au)toi\ de\ ou)k e)/gnOsan ta\s o(dou/s mou:
Hbr 3:10 tesserakonta etE: dio prosOCHTisa tE genea tautE kai eipon, aei planOntai tE kardia: autoi de uk egnOsan tas hodus mu:
Hbr 3:10 a-----apn- n-----apn- c--------- v-1aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- c--------- v-1aai-s-- d--------- v-3ppi-p-- ra----dsf- n-----dsf- rp----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gs--
Hbr 3:10 G5062 G2094 G1352 G4360 G3588 G1074 G3778 G2532 G2036 G0104 G4105 G3588 G2588 G0846 G1161 G3756 G1097 G3588 G3598 G3450
Hbr 3:10 Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich,
Hbr 3:10
Hbr 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:10
Hbr 3:10  Zatem  wstręt  wyżej wymieniony  rodzaj  i  powiedział  nieustannie  błądzić  serce  nie  Nauczyliśmy  one  sposoby  Mój
Hbr 3:10 G1352 G4360 G1565 G1074 G2532 G2036 G0104 G4105 G2588 G3756 G1097 G0846 G3598 G3450
Hbr 3:11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.                                
Hbr 3:11 O(s O)/mosa e)n tE=| o)rgE=| mou, *ei) ei)seleu/sontai ei)s tE\n kata/pausi/n mou.
Hbr 3:11 hOs Omosa en tE orgE mu, ei eiseleusontai eis tEn katapausin mu.
Hbr 3:11 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs--
Hbr 3:11 G5613 G3660 G1722 G3588 G3709 G3450 G1487 G1525 G1519 G3588 G2663 G3450
Hbr 3:11 toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku.
Hbr 3:11
Hbr 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:11
Hbr 3:11  zatem  przysiągł  w  gniew  Mój  nie  będzie  w  pokój  Mój
Hbr 3:11 G5613 G3660 G1722 G3709 G3450 G1487 G1525 G1519 G2663 G3450
Hbr 3:12 Βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος,                        
Hbr 3:12 *ble/pete, a)delfoi/, mE/pote e)/stai e)/n tini u(mO=n kardi/a ponEra\ a)pisti/as e)n tO=| a)postE=nai a)po\ Teou= DZO=ntos,
Hbr 3:12 blepete, adelfoi, mEpote estai en tini hymOn kardia ponEra apistias en tO apostEnai apo Teu DZOntos,
Hbr 3:12 v-2pad-p-- n-----vpm- c--------- v-3fmi-s-- p--------- ri----dsm- rp----gp-- n-----nsf- a-----nsf- n-----gsf- p--------- ra----dsn- v--aan---- p--------- n-----gsm- v--papgsm-
Hbr 3:12 G0991 G0080 G3379 G2071 G1722 G5100 G5216 G2588 G4190 G0570 G1722 G3588 G0868 G0575 G2316 G2198
Hbr 3:12 Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,
Hbr 3:12
Hbr 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:12
Hbr 3:12  Zobaczyć  bracia  że  nie  był  w  com  ty, wy  serce  zło  źle  tak  krok w tył  z  Bóg  życie
Hbr 3:12 G0991 G0080 G4218 G3361 G2071 G1722 G5100 G5216 G2588 G4190 G0570 G1722 G0868 G0575 G2316 G2198
Hbr 3:13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας·                
Hbr 3:13 a)lla\ parakalei=te e(autou\s kaT' e(ka/stEn E(me/ran, a)/CHris ou(= to\ *sE/meron kalei=tai, i(/na mE\ sklErunTE=| tis e)X u(mO=n a)pa/tE| tE=s a(marti/as:
Hbr 3:13 alla parakaleite heautus kaT' ekastEn hEmeran, aCHris hu to sEmeron kaleitai, hina mE sklErynTE tis eX hymOn apatE tEs hamartias:
Hbr 3:13 c--------- v-2pad-p-- rp----apm- p--------- a-----asf- n-----asf- p--------- rr----gsm- ra----nsn- d--------- v-3ppi-s-- c--------- d--------- v-3aps-s-- ri----nsm- p--------- rp----gp-- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 3:13 G0235 G3870 G1438 G2596 G1538 G2250 G0891 G3757 G3588 G4594 G2564 G2443 G3361 G4645 G5100 G1537 G5216 G0539 G3588 G0266
Hbr 3:13 lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.
Hbr 3:13
Hbr 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:13
Hbr 3:13  Ale  nawoływać  przyjaciel  inny  każdy  każdy  dzień  do  może  mówić  teraz  że  kto  z  ty, wy  nie  utwardzone  fałszywość  grzech
Hbr 3:13 G0235 G3870 G1438 G1438 G1538 G2596 G2250 G0891 G2564 G2564 G4594 G2443 G5100 G1537 G5216 G3361 G4645 G0539 G0266
Hbr 3:14 μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν,                            
Hbr 3:14 me/toCHoi ga\r tou= *CHristou= gego/namen, e)a/nper tE\n a)rCHE\n tE=s u(posta/seOs me/CHri te/lous bebai/an kata/sCHOmen,
Hbr 3:14 metoCHoi gar tu CHristu gegonamen, eanper tEn arCHEn tEs hypostaseOs meCHri telus bebaian katasCHOmen,
Hbr 3:14 a-----npm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1xai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----gsn- a-----asf- v-1aas-p--
Hbr 3:14 G3353 G1063 G3588 G5547 G1096 G1437 G3588 G0746 G3588 G5287 G3360 G5056 G0949 G2722
Hbr 3:14 Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.
Hbr 3:14
Hbr 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:14
Hbr 3:14  Dla  zostać  uczestnikami  Chrystus  jeśli  tylko  rozpoczął  życie  mocno  zaoszczędzić  do  koniec
Hbr 3:14 G1063 G1096 G3353 G5547 G1437 G4007 G0746 G5287 G0949 G2722 G3360 G5056
Hbr 3:15 ἐν τῷ λέγεσθαι, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ.                    
Hbr 3:15 e)n tO=| le/gesTai, *sE/meron e)a\n tE=s fOnE=s au)tou= a)kou/sEte, *mE\ sklEru/nEte ta\s kardi/as u(mO=n O(s e)n tO=| parapikrasmO=|.
Hbr 3:15 en tO legesTai, sEmeron ean tEs fOnEs autu akusEte, mE sklErynEte tas kardias hymOn hOs en tO parapikrasmO.
Hbr 3:15 p--------- ra----dsn- v--ppn---- d--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-2aas-p-- d--------- v-2aas-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Hbr 3:15 G1722 G3588 G3004 G4594 G1437 G3588 G5456 G0846 G0191 G3361 G4645 G3588 G2588 G5216 G5613 G1722 G3588 G3894
Hbr 3:15 Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!
Hbr 3:15
Hbr 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:15
Hbr 3:15  do  mówi  teraz  kiedy  słyszeć  głos  Jego  nie  Uodpornić  Serca  swój  jako  w  szmer
Hbr 3:15 G1722 G3004 G4594 G1437 G0191 G5456 G0846 G3361 G4645 G2588 G5216 G5613 G1722 G3894
Hbr 3:16 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ᾿ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωϋσέως;                              
Hbr 3:16 ti/nes ga\r a)kou/santes parepi/kranan; a)ll' ou) pa/ntes oi( e)XelTo/ntes e)X *ai)gu/ptou dia\ *mOu+se/Os;
Hbr 3:16 tines gar akusantes parepikranan; all' u pantes hoi eXelTontes eX aigyptu dia mO+yseOs;
Hbr 3:16 ri----npm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- c--------- x--------- a-----npm- ra----npm- v--aapnpm- p--------- n-----gsf- p--------- n-----gsm-
Hbr 3:16 G5100 G1063 G0191 G3893 G0235 G3756 G3956 G3588 G1831 G1537 G0125 G1223 G3475
Hbr 3:16 Kim rzeczywiście są ci, którzy, gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
Hbr 3:16
Hbr 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:16
Hbr 3:16  Dla  kilka  , którzy słyszeli  szemrali przeciwko  ale  nie  wszystko  opublikowany  z  Egipt  z  Mojżesz
Hbr 3:16 G1063 G5100 G0191 G3893 G0235 G3756 G3956 G1831 G1537 G0125 G1223 G3475
Hbr 3:17 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ;                          
Hbr 3:17 ti/sin de\ prosO/CHTisen tessera/konta e)/tE; ou)CHi\ toi=s a(martE/sasin, O(=n ta\ kO=la e)/pesen e)n tE=| e)rE/mO|;
Hbr 3:17 tisin de prosOCHTisen tesserakonta etE; uCHi tois hamartEsasin, hOn ta kOla epesen en tE erEmO;
Hbr 3:17 ri----dpm- c--------- v-3aai-s-- a-----apn- n-----apn- x--------- ra----dpm- v--aapdpm- rr----gpm- ra----npn- n-----npn- v-3aai-s-- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
Hbr 3:17 G5101 G1161 G4360 G5062 G2094 G3780 G3588 G0264 G3739 G3588 G2966 G4098 G1722 G3588 G2048
Hbr 3:17 Na kogo to gniewał się przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni?
Hbr 3:17
Hbr 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:17
Hbr 3:17  kogo  zaś  oburzony  czterdzieści  roku  Nie  zgrzeszył  który  kość  Pali  w  pustynia
Hbr 3:17 G5101 G1161 G4360 G5062 G2094 G3780 G0264 G3739 G2966 G4098 G1722 G2048
Hbr 3:18 τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν;                              
Hbr 3:18 ti/sin de\ O)/mosen mE\ ei)seleu/sesTai ei)s tE\n kata/pausin au)tou= ei) mE\ toi=s a)peiTE/sasin;
Hbr 3:18 tisin de Omosen mE eiseleusesTai eis tEn katapausin autu ei mE tois apeiTEsasin;
Hbr 3:18 ri----dpm- c--------- v-3aai-s-- d--------- v--fmn---- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- d--------- ra----dpm- v--aapdpm-
Hbr 3:18 G5101 G1161 G3660 G3361 G1525 G1519 G3588 G2663 G0846 G1487 G3361 G3588 G0544
Hbr 3:18 Którym to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni?
Hbr 3:18
Hbr 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:18
Hbr 3:18  kogo  zaś  przysiągł  nie  będzie  w  pokój  Jego  jako  nie  oporny
Hbr 3:18 G5101 G1161 G3660 G3361 G1525 G1519 G2663 G0846 G1487 G3361 G0544
Hbr 3:19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾿ ἀπιστίαν.                                        
Hbr 3:19 kai\ ble/pomen o(/ti ou)k E)dunE/TEsan ei)selTei=n di' a)pisti/an.
Hbr 3:19 kai blepomen hoti uk EdynETEsan eiselTein di' apistian.
Hbr 3:19 c--------- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-3api-p-- v--aan---- p--------- n-----asf-
Hbr 3:19 G2532 G0991 G3754 G3756 G1410 G1525 G1223 G0570
Hbr 3:19 Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
Hbr 3:19
Hbr 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 3:19
Hbr 3:19  Tak  zobaczyć  że  nie  może  wpisać  dla  niewiara
Hbr 3:19 G2532 G0991 G3754 G3756 G1410 G1525 G1223 G0570
Copyright by Cezary Podolski