Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr4      do_str_głównej      do_Hbr6      
Hbr 5:1 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,                              
Hbr 5:1 *pa=s ga\r a)rCHiereu\s e)X a)nTrO/pOn lambano/menos u(pe\r a)nTrO/pOn kaTi/statai ta\ pro\s to\n Teo/n, i(/na prosfe/rE| dO=ra/ te kai\ Tusi/as u(pe\r a(martiO=n,
Hbr 5:1 pas gar arCHiereus eX anTrOpOn lambanomenos hyper anTrOpOn kaTistatai ta pros ton Teon, hina prosferE dOra te kai Tysias hyper hamartiOn,
Hbr 5:1 a-----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----gpm- v--pppnsm- p--------- n-----gpm- v-3ppi-s-- ra----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pas-s-- n-----apn- c--------- c--------- n-----apf- p--------- n-----gpf-
Hbr 5:1 G3956 G1063 G0749 G1537 G0444 G2983 G5228 G0444 G2525 G3588 G4314 G3588 G2316 G2443 G4374 G1435 G5037 G2532 G2378 G5228 G0266
Hbr 5:1 Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
Hbr 5:1
Hbr 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:1
Hbr 5:1  Dla  każdy  arcykapłana  z  mężczyzn  wybrany  dla  mężczyzn  jest  w  serwis  Bóg  że  przynieść  Prezenty  i  wypadków  dla  grzech
Hbr 5:1 G1063 G3956 G0749 G1537 G0444 G2983 G5228 G0444 G2525 G4314 G4314 G2316 G2443 G4374 G1435 G2532 G2378 G5228 G0266
Hbr 5:2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν,                                                  
Hbr 5:2 metriopaTei=n duna/menos toi=s a)gnoou=sin kai\ planOme/nois, e)pei\ kai\ au)to\s peri/keitai a)sTe/neian,
Hbr 5:2 metriopaTein dynamenos tois agnousin kai planOmenois, epei kai autos perikeitai asTeneian,
Hbr 5:2 v--pan---- v--pmpnsm- ra----dpm- v--papdpm- c--------- v--pppdpm- c--------- d--------- rp----nsm- v-3ppi-s-- n-----asf-
Hbr 5:2 G3356 G1410 G3588 G0050 G2532 G4105 G1893 G2532 G0846 G4029 G0769
Hbr 5:2 Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom.
Hbr 5:2
Hbr 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:2
Hbr 5:2  zdolny  zniżać się  nieświadomy  i  urojenia  że  i  się  pokryty  niemoc
Hbr 5:2 G1410 G3356 G0050 G2532 G4105 G1893 G2532 G0846 G4029 G0769
Hbr 5:3 καὶ δι᾿ αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ αὐτοῦ προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν.                                          
Hbr 5:3 kai\ di' au)tE\n o)fei/lei kaTO\s peri\ tou= laou= ou(/tOs kai\ peri\ au)tou= prosfe/rein peri\ a(martiO=n.
Hbr 5:3 kai di' autEn ofeilei kaTOs peri tu lau hutOs kai peri autu prosferein peri hamartiOn.
Hbr 5:3 c--------- p--------- rp----asf- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- d--------- p--------- rp----gsm- v--pan---- p--------- n-----gpf-
Hbr 5:3 G2532 G1223 G0846 G3784 G2531 G4012 G3588 G2992 G3779 G2532 G4012 G0846 G4374 G4012 G0266
Hbr 5:3 I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
Hbr 5:3
Hbr 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:3
Hbr 5:3  i  zatem  zatem  musi  jako  dla  osoby  tak  i  dla  się  przynieść  o  grzech
Hbr 5:3 G2532 G1223 G5026 G3784 G2531 G4012 G2992 G3779 G2532 G4012 G1438 G4374 G5228 G0266
Hbr 5:4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθώσπερ καὶ Ἀαρών.                                          
Hbr 5:4 kai\ ou)CH e(autO=| tis lamba/nei tE\n timE/n, a)lla\ kalou/menos u(po\ tou= Teou=, kaTO/sper kai\ *)aarO/n.
Hbr 5:4 kai uCH heautO tis lambanei tEn timEn, alla kalumenos hypo tu Teu, kaTOsper kai aarOn.
Hbr 5:4 c--------- d--------- rp----dsm- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- v--pppnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- n-----nsm-
Hbr 5:4 G2532 G3756 G1438 G5100 G2983 G3588 G5092 G0235 G2564 G5259 G3588 G2316 G2509 G2532 G0002
Hbr 5:4 I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Hbr 5:4
Hbr 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:4
Hbr 5:4  I  żaden  się  go  nie  przyjąć  To  honor  ale  o nazwie  Bóg  jako  i  Aaron
Hbr 5:4 G2532 G5100 G1438 G1438 G3756 G2983 G3588 G5092 G0235 G2564 G2316 G2509 G2532 G0002
Hbr 5:5 Οὕτως καὶ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·                            
Hbr 5:5 *ou(/tOs kai\ o( *CHristo\s ou)CH e(auto\n e)do/Xasen genETE=nai a)rCHiere/a, a)ll' o( lalE/sas pro\s au)to/n, *ui(o/s mou ei)= su/, e)gO\ sE/meron gege/nnEka/ se:
Hbr 5:5 hutOs kai ho CHristos uCH heauton edoXasen genETEnai arCHierea, all' o lalEsas pros auton, hyios mu ei sy, egO sEmeron gegennEka se:
Hbr 5:5 d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----asm- v-3aai-s-- v--apn---- n-----asm- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- rp----asm- n-----nsm- rp----gs-- v-2pai-s-- rp----ns-- rp----ns-- d--------- v-1xai-s-- rp----as--
Hbr 5:5 G3779 G2532 G3588 G5547 G3756 G1438 G1392 G1096 G0749 G0235 G3588 G2980 G4314 G0846 G5207 G3450 G1488 G4771 G1473 G4594 G1080 G4571
Hbr 5:5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził,
Hbr 5:5
Hbr 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:5
Hbr 5:5  Tak  i  Chrystus  nie  Się  Się  przyznane  chwała  być  Ksiądz  ale  Kto  powiedział  Go  ty, wy  Syn  Mój  Ja  teraz  spłodził  ty, wy
Hbr 5:5 G3779 G2532 G5547 G3756 G1438 G1438 G1392 G1392 G1096 G0749 G0235 G3588 G2980 G0846 G4771 G5207 G3450 G1473 G4594 G1080 G4571
Hbr 5:6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.                                            
Hbr 5:6 kaTO\s kai\ e)n e(te/rO| le/gei, *su\ i(ereu\s ei)s to\n ai)O=na kata\ tE\n ta/Xin *melCHise/dek.
Hbr 5:6 kaTOs kai en heterO legei, sy hiereus eis ton aiOna kata tEn taXin melCHisedek.
Hbr 5:6 c--------- d--------- p--------- a-----dsm- v-3pai-s-- rp----ns-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Hbr 5:6 G2531 G2532 G1722 G2087 G3004 G4771 G2409 G1519 G3588 G0165 G2596 G3588 G5010 G3198
Hbr 5:6 jak i w innym /miejscu/: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Hbr 5:6
Hbr 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:6
Hbr 5:6  jako  i  w  inny  mówi  ty, wy  ksiądz  nigdy  nigdy  na  ranga  Melchizedek
Hbr 5:6 G2531 G2532 G1722 G2087 G3004 G4771 G2409 G0165 G1519 G2596 G5010 G3198
Hbr 5:7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,              
Hbr 5:7 o(\s e)n tai=s E(me/rais tE=s sarko\s au)tou=, deE/seis te kai\ i(ketEri/as pro\s to\n duna/menon sO/|DZein au)to\n e)k Tana/tou meta\ kraugE=s i)sCHura=s kai\ dakru/On prosene/gkas kai\ ei)sakousTei\s a)po\ tE=s eu)labei/as,
Hbr 5:7 hos en tais hEmerais tEs sarkos autu, deEseis te kai hiketErias pros ton dynamenon sODZein auton ek Tanatu meta kraugEs isCHyras kai dakryOn proseneNkas kai eisakusTeis apo tEs eulabeias,
Hbr 5:7 rr----nsm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----apf- c--------- c--------- n-----apf- p--------- ra----asm- v--pmpasm- v--pan---- rp----asm- p--------- n-----gsm- p--------- n-----gsf- a-----gsf- c--------- n-----gpn- v--aapnsm- c--------- v--appnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 5:7 G3739 G1722 G3588 G2250 G3588 G4561 G0846 G1162 G5037 G2532 G2428 G4314 G3588 G1410 G4982 G0846 G1537 G2288 G3326 G2906 G2478 G2532 G1144 G4374 G2532 G1522 G0575 G3588 G2124
Hbr 5:7 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
Hbr 5:7
Hbr 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:7
Hbr 5:7  On  w  dni  ciało  Jego  z  silny  płakać  i  płacz  wniesiona  Modlitwa  i  i  modły  Który jest w stanie  zaoszczędzić  Jego  z  śmierć  i  słyszałem  był  dla  strach
Hbr 5:7 G3739 G1722 G2250 G4561 G0846 G3326 G2478 G2906 G2532 G1144 G4374 G1162 G2532 G5037 G2428 G1410 G4982 G0846 G1537 G2288 G2532 G1522 G1522 G0575 G2124
Hbr 5:8 καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν ἀφ᾿ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν·                                                      
Hbr 5:8 kai/per O)\n ui(o\s e)/maTen a)f' O(=n e)/paTen tE\n u(pakoE/n:
Hbr 5:8 kaiper On hyios emaTen af' On epaTen tEn hypakoEn:
Hbr 5:8 c--------- v--papnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rr----gpn- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf-
Hbr 5:8 G2539 G5607 G5207 G3129 G0575 G3739 G3958 G3588 G5218
Hbr 5:8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
Hbr 5:8
Hbr 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:8
Hbr 5:8  chociaż  On  i  Syn  ale  cierpienie  umiejętność  posłuszeństwo
Hbr 5:8 G2539 G5607 G2539 G5207 G0575 G3958 G3129 G5218
Hbr 5:9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,                                                    
Hbr 5:9 kai\ teleiOTei\s e)ge/neto pa=sin toi=s u(pakou/ousin au)tO=| ai)/tios sOtEri/as ai)Oni/ou,
Hbr 5:9 kai teleiOTeis egeneto pasin tois hypakuusin autO aitios sOtErias aiOniu,
Hbr 5:9 c--------- v--appnsm- v-3ami-s-- a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- rp----dsm- a-----nsm- n-----gsf- a-----gsf-
Hbr 5:9 G2532 G5048 G1096 G3956 G3588 G5219 G0846 G0159 G4991 G0166
Hbr 5:9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,
Hbr 5:9
Hbr 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:9
Hbr 5:9  i  wykonał  został  wszystko  posłuszny  Go  winowajca  Ratowanie  wieczny
Hbr 5:9 G2532 G5048 G1096 G3956 G5219 G0846 G0159 G4991 G0166
Hbr 5:10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.                                                      
Hbr 5:10 prosagoreuTei\s u(po\ tou= Teou= a)rCHiereu\s kata\ tE\n ta/Xin *melCHise/dek.
Hbr 5:10 prosagoreuTeis hypo tu Teu arCHiereus kata tEn taXin melCHisedek.
Hbr 5:10 v--appnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Hbr 5:10 G4316 G5259 G3588 G2316 G0749 G2596 G3588 G5010 G3198
Hbr 5:10 nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.
Hbr 5:10
Hbr 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:10
Hbr 5:10  były  chrisen'd  z  Bóg  Arcykapłan  na  ranga  Melchizedek
Hbr 5:10 G4316 G4316 G5259 G2316 G0749 G2596 G5010 G3198
Hbr 5:11 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.                                            
Hbr 5:11 *peri\ ou(= polu\s E(mi=n o( lo/gos kai\ dusermE/neutos le/gein, e)pei\ nOTroi\ gego/nate tai=s a)koai=s.
Hbr 5:11 peri hu polys hEmin ho logos kai dysermEneutos legein, epei nOTroi gegonate tais akoais.
Hbr 5:11 p--------- rr----gsm- a-----nsm- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- v--pan---- c--------- a-----npm- v-2xai-p-- ra----dpf- n-----dpf-
Hbr 5:11 G4012 G3739 G4183 G2254 G3588 G3056 G2532 G1421 G3004 G1893 G3576 G1096 G3588 G0189
Hbr 5:11 Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu.
Hbr 5:11
Hbr 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:11
Hbr 5:11  O  Sem  powinien  nas  mówić  wiele  ale  trudny  interpretować  że  zostać  nie  słuchać
Hbr 5:11 G4012 G3739 G3056 G2254 G3056 G4183 G2532 G1421 G3004 G1893 G1096 G3576 G0189
Hbr 5:12 καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.        
Hbr 5:12 kai\ ga\r o)fei/lontes ei)=nai dida/skaloi dia\ to\n CHro/non, pa/lin CHrei/an e)/CHete tou= dida/skein u(ma=s tina\ ta\ stoiCHei=a tE=s a)rCHE=s tO=n logi/On tou= Teou=, kai\ gego/nate CHrei/an e)/CHontes ga/laktos, [kai\] ou) sterea=s trofE=s.
Hbr 5:12 kai gar ofeilontes einai didaskaloi dia ton CHronon, palin CHreian eCHete tu didaskein hymas tina ta stoiCHeia tEs arCHEs tOn logiOn tu Teu, kai gegonate CHreian eCHontes galaktos, [kai] u stereas trofEs.
Hbr 5:12 d--------- c--------- v--papnpm- v--pan---- n-----npm- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- n-----asf- v-2pai-p-- ra----gsn- v--pan---- rp----ap-- ri----asm- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-2xai-p-- n-----asf- v--papnpm- n-----gsn- c--------- d--------- a-----gsf- n-----gsf-
Hbr 5:12 G2532 G1063 G3784 G1511 G1320 G1223 G3588 G5550 G3825 G5532 G2192 G3588 G1321 G5209 G5101 G3588 G4747 G3588 G0746 G3588 G3051 G3588 G2316 G2532 G1096 G5532 G2192 G1051 G2532 G3756 G4731 G5160
Hbr 5:12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu.
Hbr 5:12
Hbr 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:12
Hbr 5:12  Dla  na  czas  powinien  być  nauczycieli  ty, wy  ponownie  musi  uczyć  pierwszy  zasad  słowa  Bóg  i  ty, wy  musi  mleko  i  nie  firma  żywność
Hbr 5:12 G1063 G1223 G5550 G3784 G1511 G1320 G2192 G3825 G5532 G1321 G0746 G4747 G3051 G2316 G2532 G2192 G5532 G1051 G2532 G3756 G4731 G5160
Hbr 5:13 πᾶς γὰρ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν·                                                  
Hbr 5:13 pa=s ga\r o( mete/CHOn ga/laktos a)/peiros lo/gou dikaiosu/nEs, nE/pios ga/r e)stin:
Hbr 5:13 pas gar ho meteCHOn galaktos apeiros logu dikaiosynEs, nEpios gar estin:
Hbr 5:13 a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----gsn- a-----nsm- n-----gsm- n-----gsf- a-----nsm- c--------- v-3pai-s--
Hbr 5:13 G3956 G1063 G3588 G3348 G1051 G0552 G3056 G1343 G3516 G1063 G2076
Hbr 5:13 Każdy, który pije /tylko/ mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem.
Hbr 5:13
Hbr 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:13
Hbr 5:13  Każdy  napięciem  mleko  nieświadomy  słowo  prawda  że  on  kochanie
Hbr 5:13 G3956 G3348 G1051 G0552 G3056 G1343 G1063 G2076 G3516
Hbr 5:14 τελείων δέ ἐστιν στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.                                
Hbr 5:14 telei/On de/ e)stin E( sterea\ trofE/, tO=n dia\ tE\n e(/Xin ta\ ai)sTEtE/ria gegumnasme/na e)CHo/ntOn pro\s dia/krisin kalou= te kai\ kakou=.
Hbr 5:14 teleiOn de estin hE sterea trofE, tOn dia tEn heXin ta aisTEtEria gegymnasmena eCHontOn pros diakrisin kalu te kai kaku.
Hbr 5:14 a-----gpm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- ra----gpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----apn- n-----apn- v--xppapn- v--papgpm- p--------- n-----asf- a-----gsn- c--------- c--------- a-----gsn-
Hbr 5:14 G5046 G1161 G2076 G3588 G4731 G5160 G3588 G1223 G3588 G1838 G3588 G0145 G1128 G2192 G4314 G1253 G2570 G5037 G2532 G2556
Hbr 5:14 Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.
Hbr 5:14
Hbr 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 5:14
Hbr 5:14  firma  zaś  żywność  szczególny  doskonały  który  uczuć  umiejętność  przyzwyczajony  do  rozeznać  Dobroć  i  zło
Hbr 5:14 G4731 G1161 G5160 G2076 G5046 G3588 G0145 G1838 G1128 G4314 G1253 G2570 G2532 G2556
Copyright by Cezary Podolski