Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr7      do_str_głównej      do_Hbr9      
Hbr 8:1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς,                                                
Hbr 8:1 *kefa/laion de\ e)pi\ toi=s legome/nois, toiou=ton e)/CHomen a)rCHiere/a, o(\s e)ka/Tisen e)n deXia=| tou= Tro/nou tE=s megalOsu/nEs e)n toi=s ou)ranoi=s,
Hbr 8:1 kefalaion de epi tois legomenois, toiuton eCHomen arCHierea, hos ekaTisen en deXia tu Tronu tEs megalOsynEs en tois uranois,
Hbr 8:1 n-----nsn- c--------- p--------- ra----dpn- v--pppdpn- rd----asm- v-1pai-p-- n-----asm- rr----nsm- v-3aai-s-- p--------- a-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Hbr 8:1 G2774 G1161 G1909 G3588 G3004 G5108 G2192 G0749 G3739 G2523 G1722 G1188 G3588 G2362 G3588 G3172 G1722 G3588 G3772
Hbr 8:1 Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach,
Hbr 8:1
Hbr 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:1
Hbr 8:1  Główny  zaś  o  niż  mówić  mieć  taki  Ksiądz  Który  sob  prawa ręka  prawa ręka  tron  wielkość  w  niebo
Hbr 8:1 G2774 G1161 G1909 G3588 G3004 G2192 G5108 G0749 G3739 G2523 G1188 G1722 G2362 G3172 G1722 G3772
Hbr 8:2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν κύριος, οὐκ ἄνθρωπος.                                                          
Hbr 8:2 tO=n a(gi/On leitourgo\s kai\ tE=s skEnE=s tE=s a)lETinE=s, E(\n e)/pEXen o( ku/rios, ou)k a)/nTrOpos.
Hbr 8:2 tOn hagiOn leiturgos kai tEs skEnEs tEs alETinEs, hEn epEXen ho kyrios, uk anTrOpos.
Hbr 8:2 ra----gpn- a-----gpn- n-----nsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- rr----asf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- n-----nsm-
Hbr 8:2 G3588 G0039 G3011 G2532 G3588 G4633 G3588 G0228 G3739 G4078 G3588 G2962 G3756 G0444
Hbr 8:2 jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
Hbr 8:2
Hbr 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:2
Hbr 8:2  ministra  sanktuarium  i  Tabernakulum  prawdziwy  który  podniesiony  Władca  i  nie  człowiek
Hbr 8:2 G3011 G0039 G2532 G4633 G0228 G3739 G4078 G2962 G2532 G3756 G0444
Hbr 8:3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον προσενέγκῃ.                                                
Hbr 8:3 pa=s ga\r a)rCHiereu\s ei)s to\ prosfe/rein dO=ra/ te kai\ Tusi/as kaTi/statai: o(/Ten a)nagkai=on e)/CHein ti kai\ tou=ton o(\ prosene/gkE|.
Hbr 8:3 pas gar arCHiereus eis to prosferein dOra te kai Tysias kaTistatai: hoTen anaNkaion eCHein ti kai tuton ho proseneNkE.
Hbr 8:3 a-----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- ra----asn- v--pan---- n-----apn- c--------- c--------- n-----apf- v-3ppi-s-- c--------- a-----nsn- v--pan---- ri----asn- d--------- rd----asm- rr----asn- v-3aas-s--
Hbr 8:3 G3956 G1063 G0749 G1519 G3588 G4374 G1435 G5037 G2532 G2378 G2525 G3606 G0316 G2192 G5100 G2532 G5126 G3739 G4374
Hbr 8:3 Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował.
Hbr 8:3
Hbr 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:3
Hbr 8:3  Każdy  arcykapłana  jest  dla  oferty  Prezenty  i  i  Ofiar  zatem  musi  i  To  miał  że  przynieść
Hbr 8:3 G3956 G0749 G2525 G1519 G4374 G1435 G2532 G5037 G2378 G3606 G0316 G2532 G5126 G2192 G5100 G4374
Hbr 8:4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾿ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·                                                    
Hbr 8:4 ei) me\n ou)=n E)=n e)pi\ gE=s, ou)d' a)\n E)=n i(ereu/s, o)/ntOn tO=n prosfero/ntOn kata\ no/mon ta\ dO=ra:
Hbr 8:4 ei men un En epi gEs, ud' an En hiereus, ontOn tOn prosferontOn kata nomon ta dOra:
Hbr 8:4 c--------- c--------- c--------- v-3iai-s-- p--------- n-----gsf- d--------- x--------- v-3iai-s-- n-----nsm- v--papgpm- ra----gpm- v--papgpm- p--------- n-----asm- ra----apn- n-----apn-
Hbr 8:4 G1487 G3303 G3767 G2258 G1909 G1093 G3761 G0302 G2258 G2409 G5607 G3588 G4374 G2596 G3551 G3588 G1435
Hbr 8:4 Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.
Hbr 8:4
Hbr 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:4
Hbr 8:4  Jeśli  by  pozostał  w  ziemia  nie  był  by  i  Ksiądz  że  taki  kler  że  na  prawo  przynieść  Prezenty
Hbr 8:4 G1487 G3303 G2258 G1909 G1093 G3761 G2258 G0302 G3761 G2409 G5607 G3588 G2409 G3588 G2596 G3551 G4374 G1435
Hbr 8:5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·                              
Hbr 8:5 oi(/tines u(podei/gmati kai\ skia=| latreu/ousin tO=n e)pourani/On, kaTO\s keCHrEma/tistai *mOu+sE=s me/llOn e)pitelei=n tE\n skEnE/n, *(/ora ga/r, fEsi/n, poiE/seis pa/nta kata\ to\n tu/pon to\n deiCHTe/nta soi e)n tO=| o)/rei:
Hbr 8:5 hoitines hypodeigmati kai skia latreuusin tOn epuraniOn, kaTOs keCHrEmatistai mO+ysEs mellOn epitelein tEn skEnEn, hora gar, fEsin, poiEseis panta kata ton typon ton deiCHTenta soi en tO orei:
Hbr 8:5 rr----npm- n-----dsn- c--------- n-----dsf- v-3pai-p-- ra----gpn- a-----gpn- c--------- v-3xpi-s-- n-----nsm- v--papnsm- v--pan---- ra----asf- n-----asf- v-2pad-s-- c--------- v-3pai-s-- v-2fai-s-- a-----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--appasm- rp----ds-- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
Hbr 8:5 G3748 G5262 G2532 G4639 G3000 G3588 G2032 G2531 G5537 G3475 G3195 G2005 G3588 G4633 G3708 G1063 G5346 G4160 G3956 G2596 G3588 G5179 G3588 G1166 G4671 G1722 G3588 G3735
Hbr 8:5 Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.
Hbr 8:5
Hbr 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:5
Hbr 8:5  że  służyć  obraz  i  cienie  niebieski  jako  powiedział  był  Mojżesz  rozpoczęte  prowizja  Tabernakulum  wygląd  powiedział  Zrobić  wszystko  na  obraz  pokazano  ty, wy  w  żal
Hbr 8:5 G3748 G3000 G5262 G2532 G4639 G2032 G2531 G5537 G5537 G3475 G3195 G2005 G4633 G3708 G5346 G4160 G3956 G2596 G5179 G1166 G4671 G1722 G3735
Hbr 8:6 νυν[ὶ] δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.                                                      
Hbr 8:6 nun[i\] de\ diaforOte/ras te/tuCHen leitourgi/as, o(/sO| kai\ krei/ttono/s e)stin diaTE/kEs mesi/tEs, E(/tis e)pi\ krei/ttosin e)paggeli/ais nenomoTe/tEtai.
Hbr 8:6 nyn[i] de diaforOteras tetyCHen leiturgias, hosO kai kreittonos estin diaTEkEs mesitEs, hEtis epi kreittosin epaNgeliais nenomoTetEtai.
Hbr 8:6 d--------- c--------- a-----gsfc v-3xai-s-- n-----gsf- rr----dsn- d--------- a-----gsfc v-3pai-s-- n-----gsf- n-----nsm- rr----nsf- p--------- a-----dpfc n-----dpf- v-3xpi-s--
Hbr 8:6 G3570 G1161 G1313 G5177 G3009 G3745 G2532 G2909 G2076 G1242 G3316 G3748 G1909 G2909 G1860 G3549
Hbr 8:6 Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.
Hbr 8:6
Hbr 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:6
Hbr 8:6  Ale  otrzymane  serwis  Najlepszych  niż  lepiej  On  adwokat  przymierze  który  zatwierdzony  w  najlepiej  obietnic
Hbr 8:6 G1161 G5177 G3009 G1313 G3745 G2909 G2076 G3316 G1242 G3748 G3549 G1909 G2909 G1860
Hbr 8:7 Εἰ γὰρ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος·                                                              
Hbr 8:7 *ei) ga\r E( prO/tE e)kei/nE E)=n a)/memptos, ou)k a)\n deute/ras e)DZEtei=to to/pos:
Hbr 8:7 ei gar hE prOtE ekeinE En amemptos, uk an deuteras eDZEteito topos:
Hbr 8:7 c--------- c--------- ra----nsf- a-----nsf- rd----nsf- v-3iai-s-- a-----nsf- d--------- x--------- a-----gsf- v-3ipi-s-- n-----nsm-
Hbr 8:7 G1487 G1063 G3588 G4413 G1565 G2258 G0273 G3756 G0302 G1208 G2212 G5117
Hbr 8:7 Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie /przymierze/.
Hbr 8:7
Hbr 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:7
Hbr 8:7  Dla  jeśli  pierwszy  był  bez  brak  nie  by  poszukiwanie  miejsce  inny
Hbr 8:7 G1063 G1487 G4413 G2258 G0273 G0273 G3756 G0302 G2212 G5117 G1208
Hbr 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,                                          
Hbr 8:8 memfo/menos ga\r au)tou\s le/gei, *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ suntele/sO e)pi\ to\n oi)=kon *)israE\l kai\ e)pi\ to\n oi)=kon *)iou/da diaTE/kEn kainE/n,
Hbr 8:8 memfomenos gar autus legei, idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai syntelesO epi ton oikon israEl kai epi ton oikon iuda diaTEkEn kainEn,
Hbr 8:8 v--pmpnsm- c--------- rp----apm- v-3pai-s-- x--------- n-----npf- v-3pmi-p-- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- v-1fai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- n-----asf- a-----asf-
Hbr 8:8 G3201 G1063 G0846 G3004 G2400 G2250 G2064 G3004 G2962 G2532 G4931 G1909 G3588 G3624 G2474 G2532 G1909 G3588 G3624 G2448 G1242 G2537
Hbr 8:8 Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe.
Hbr 8:8
Hbr 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:8
Hbr 8:8  Ale  wyrzucając  ich  mówi  tutaj  przyjść  dni  mówi  Władca  kiedy  przymierze  z  do domu  Izrael  i  z  do domu  Jude  nowy  przymierze
Hbr 8:8 G1063 G3201 G0846 G3004 G2400 G2064 G2250 G3004 G2962 G2532 G4931 G1909 G3624 G2474 G2532 G1909 G3624 G2455 G2537 G1242
Hbr 8:9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος.                  
Hbr 8:9 ou) kata\ tE\n diaTE/kEn E(\n e)poi/Esa toi=s patra/sin au)tO=n e)n E(me/ra| e)pilabome/nou mou tE=s CHeiro\s au)tO=n e)Xagagei=n au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou, o(/ti au)toi\ ou)k e)ne/meinan e)n tE=| diaTE/kE| mou, ka)gO\ E)me/lEsa au)tO=n, le/gei ku/rios.
Hbr 8:9 u kata tEn diaTEkEn hEn epoiEsa tois patrasin autOn en hEmera epilabomenu mu tEs CHeiros autOn eXagagein autus ek gEs aigyptu, hoti autoi uk enemeinan en tE diaTEkE mu, kagO EmelEsa autOn, legei kyrios.
Hbr 8:9 d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-1aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gpm- p--------- n-----dsf- v--ampgsm- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- v--aan---- rp----apm- p--------- n-----gsf- n-----gsf- c--------- rp----npm- d--------- v-3aai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- v-1aai-s-- rp----gpm- v-3pai-s-- n-----nsm-
Hbr 8:9 G3756 G2596 G3588 G1242 G3739 G4160 G3588 G3962 G0846 G1722 G2250 G1949 G3450 G3588 G5495 G0846 G1806 G0846 G1537 G1093 G0125 G3754 G0846 G3756 G1696 G1722 G3588 G1242 G3450 G2504 G0272 G0846 G3004 G2962
Hbr 8:9 Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
Hbr 8:9
Hbr 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:9
Hbr 8:9  nie  taki  taki  przymierze  co  zawartej  ojców  ich  w  czas  miał  ich  ręka  ręka  wycofać  ich  z  Ziemia  Egipt  że  one  nie  może stać  w  objętość  Testament  Mój  i  Ja  zaniedbany  ich  mówi  Władca
Hbr 8:9 G3756 G1242 G2596 G1242 G3739 G4160 G3962 G0846 G1722 G2250 G1949 G0846 G3450 G5495 G1806 G0846 G1537 G1093 G0125 G3754 G0846 G3756 G1696 G1722 G3588 G1242 G3450 G2504 G2504 G0272 G0846 G3004 G2962
Hbr 8:10 ὅτι αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.        
Hbr 8:10 o(/ti au(/tE E( diaTE/kE E(\n diaTE/somai tO=| oi)/kO| *)israE\l meta\ ta\s E(me/ras e)kei/nas, le/gei ku/rios, didou\s no/mous mou ei)s tE\n dia/noian au)tO=n, kai\ e)pi\ kardi/as au)tO=n e)pigra/PSO au)tou/s, kai\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo\n kai\ au)toi\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n.
Hbr 8:10 hoti hautE hE diaTEkE hEn diaTEsomai tO oikO israEl meta tas hEmeras ekeinas, legei kyrios, didus nomus mu eis tEn dianoian autOn, kai epi kardias autOn epigraPSO autus, kai esomai autois eis Teon kai autoi esontai moi eis laon.
Hbr 8:10 c--------- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1fmi-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----gsm- p--------- ra----apf- n-----apf- rd----apf- v-3pai-s-- n-----nsm- v--papnsm- n-----apm- rp----gs-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- c--------- p--------- n-----apf- rp----gpm- v-1fai-s-- rp----apm- c--------- v-1fmi-s-- rp----dpm- p--------- n-----asm- c--------- rp----npm- v-3fmi-p-- rp----ds-- p--------- n-----asm-
Hbr 8:10 G3754 G3778 G3588 G1242 G3739 G1303 G3588 G3624 G2474 G3326 G3588 G2250 G1565 G3004 G2962 G1325 G3551 G3450 G1519 G3588 G1271 G0846 G2532 G1909 G2588 G0846 G1924 G0846 G2532 G2071 G0846 G1519 G2316 G2532 G0846 G2071 G3427 G1519 G2992
Hbr 8:10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.
Hbr 8:10
Hbr 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:10
Hbr 8:10  Tutaj  przymierze  który  zapisać  do domu  Izrael  za  tych  dni  mówi  Władca  wprowadzi  prawodawstwo  Mój  w  myśl  ich  i  pisać  ich  w  serca  ich  i  będzie  ich  Bóg  i  będzie  Mój  Osoby
Hbr 8:10 G3778 G1242 G3739 G1303 G3624 G2474 G3326 G1565 G2250 G3004 G2962 G1325 G3551 G3450 G1519 G1271 G0846 G2532 G1924 G0846 G1909 G2588 G0846 G2532 G2071 G0846 G2316 G2532 G2071 G3427 G2992
Hbr 8:11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.                                  
Hbr 8:11 kai\ ou) mE\ dida/XOsin e(/kastos to\n poli/tEn au)tou= kai\ e(/kastos to\n a)delfo\n au)tou=, le/gOn, *gnO=Ti to\n ku/rion, o(/ti pa/ntes ei)dE/sousi/n me a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou au)tO=n.
Hbr 8:11 kai u mE didaXOsin hekastos ton politEn autu kai hekastos ton adelfon autu, legOn, gnOTi ton kyrion, hoti pantes eidEsusin me apo mikru heOs megalu autOn.
Hbr 8:11 c--------- d--------- d--------- v-3aas-p-- a-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- a-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--papnsm- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----npm- v-3fai-p-- rp----as-- p--------- a-----gsm- p--------- a-----gsm- rp----gpm-
Hbr 8:11 G2532 G3756 G3361 G1321 G1538 G3588 G4177 G0846 G2532 G1538 G3588 G0080 G0846 G3004 G1097 G3588 G2962 G3754 G3956 G1492 G3165 G0575 G3398 G2193 G3173 G0846
Hbr 8:11 I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego.
Hbr 8:11
Hbr 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:11
Hbr 8:11  I  nie  będzie  uczyć  każdy  spadek  jego  i  każdy  brat  jego  mówi  Wiedzieć  Władca  że  wszystko  z  mały  mały  do  duży  duży  będzie  wiedzieć  Mnie
Hbr 8:11 G2532 G3364 G1321 G1321 G1538 G4139 G0846 G2532 G1538 G0080 G0846 G3004 G1097 G2962 G3754 G3956 G0575 G0846 G3398 G2193 G0846 G3173 G1492 G1492 G3165
Hbr 8:12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.                                                          
Hbr 8:12 o(/ti i(/leOs e)/somai tai=s a)diki/ais au)tO=n, kai\ tO=n a(martiO=n au)tO=n ou) mE\ mnEsTO= e)/ti.
Hbr 8:12 hoti hileOs esomai tais adikiais autOn, kai tOn hamartiOn autOn u mE mnEsTO eti.
Hbr 8:12 c--------- a-----nsm- v-1fmi-s-- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- c--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- d--------- d--------- v-1aps-s-- d---------
Hbr 8:12 G3754 G2436 G2071 G3588 G0093 G0846 G2532 G3588 G0266 G0846 G3756 G3361 G3415 G2089
Hbr 8:12 Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy.
Hbr 8:12
Hbr 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:12
Hbr 8:12  że  będzie  miłosierny  nieprawości  ich  i  grzech  ich  i  nieprawość  ich  nie  zapamięta  więcej
Hbr 8:12 G3754 G2071 G2436 G0093 G0846 G2532 G0266 G0846 G2532 G0458 G0846 G3364 G3403 G2089
Hbr 8:13 ἐν τῷ λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.                                                          
Hbr 8:13 e)n tO=| le/gein *kainE\n pepalai/Oken tE\n prO/tEn: to\ de\ palaiou/menon kai\ gEra/skon e)ggu\s a)fanismou=.
Hbr 8:13 en tO legein kainEn pepalaiOken tEn prOtEn: to de palaiumenon kai gEraskon eNgys afanismu.
Hbr 8:13 p--------- ra----dsn- v--pan---- a-----asf- v-3xai-s-- ra----asf- a-----asf- ra----nsn- c--------- v--pppnsn- c--------- v--papnsn- p--------- n-----gsm-
Hbr 8:13 G1722 G3588 G3004 G2537 G3822 G3588 G4413 G3588 G1161 G3822 G2532 G1095 G1451 G0854
Hbr 8:13 Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
Hbr 8:13
Hbr 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 8:13
Hbr 8:13  Mówienie  nowy  pokazał  nieudolność  pierwszy  i  zniszczony  i  starzenie się  blisko  zniszczenie
Hbr 8:13 G3004 G2537 G3822 G3822 G4413 G1161 G3822 G2532 G1095 G1451 G0854
Copyright by Cezary Podolski