Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J9      do_str_głównej      do_J11      
J 10:1 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·                        
J 10:1 *)amE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, o( mE\ ei)serCHo/menos dia\ tE=s Tu/ras ei)s tE\n au)lE\n tO=n proba/tOn a)lla\ a)nabai/nOn a)llaCHo/Ten e)kei=nos kle/ptEs e)sti\n kai\ lE|stE/s:
J 10:1 amEn amEn legO hymin, ho mE eiserCHomenos dia tEs Tyras eis tEn aulEn tOn probatOn alla anabainOn allaCHoTen ekeinos kleptEs estin kai lEstEs:
J 10:1 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- ra----nsm- d--------- v--pmpnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- c--------- v--papnsm- d--------- rd----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- n-----nsm-
J 10:1 G0281 G0281 G3004 G5213 G3588 G3361 G1525 G1223 G3588 G2374 G1519 G3588 G0833 G3588 G4263 G0235 G0305 G0237 G1565 G2812 G2076 G2532 G3027
J 10:1 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
J 10:1
J 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:1
J 10:1  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  kto  nie  drzwi  jest  w  podwórze  owczarnia  ale  wspinaczka  rzeźbione w  że  złodziej  i  bandyta
J 10:1 G0281 G0281 G3004 G5213 G1525 G3361 G2374 G1525 G1519 G0833 G4263 G0235 G0305 G0237 G1565 G2812 G2532 G3027
J 10:2 δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.                                                  
J 10:2 o( de\ ei)serCHo/menos dia\ tE=s Tu/ras poimE/n e)stin tO=n proba/tOn.
J 10:2 ho de eiserCHomenos dia tEs Tyras poimEn estin tOn probatOn.
J 10:2 ra----nsm- c--------- v--pmpnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----gpn- n-----gpn-
J 10:2 G3588 G1161 G1525 G1223 G3588 G2374 G4166 G2076 G3588 G4263
J 10:2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
J 10:2
J 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:2
J 10:2  i  przychodzące  drzwi  jest  pasterz  owca
J 10:2 G1161 G1525 G2374 G2076 G4166 G4263
J 10:3 τούτῳ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.                            
J 10:3 tou/tO| o( TurOro\s a)noi/gei, kai\ ta\ pro/bata tE=s fOnE=s au)tou= a)kou/ei, kai\ ta\ i)/dia pro/bata fOnei= kat' o)/noma kai\ e)Xa/gei au)ta/.
J 10:3 tutO ho TyrOros anoigei, kai ta probata tEs fOnEs autu akuei, kai ta idia probata fOnei kat' onoma kai eXagei auta.
J 10:3 rd----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3pai-s-- c--------- ra----apn- a-----apn- n-----apn- v-3pai-s-- p--------- n-----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----apn-
J 10:3 G5129 G3588 G2377 G0455 G2532 G3588 G4263 G3588 G5456 G0846 G0191 G2532 G3588 G2398 G4263 G5455 G2596 G3686 G2532 G1806 G0846
J 10:3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
J 10:3
J 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:3
J 10:3  Go  odźwierny  otwiera  i  owca  słuchać  głosowanie  jego  i  powołanie  ich  owca  na  nazwa  i  wyświetla  ich
J 10:3 G5129 G2377 G0455 G2532 G4263 G0191 G5456 G0846 G2532 G2564 G2398 G4263 G2596 G3686 G2532 G1806 G0846
J 10:4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·                                  
J 10:4 o(/tan ta\ i)/dia pa/nta e)kba/lE|, e)/mprosTen au)tO=n poreu/etai, kai\ ta\ pro/bata au)tO=| a)kolouTei=, o(/ti oi)/dasin tE\n fOnE\n au)tou=:
J 10:4 hotan ta idia panta ekbalE, emprosTen autOn poreuetai, kai ta probata autO akoluTei, hoti oidasin tEn fOnEn autu:
J 10:4 c--------- ra----apn- a-----apn- a-----apn- v-3aas-s-- p--------- rp----gpn- v-3pmi-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- v-3xai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
J 10:4 G3752 G3588 G2398 G3956 G1544 G1715 G0846 G4198 G2532 G3588 G4263 G0846 G0190 G3754 G1492 G3588 G5456 G0846
J 10:4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
J 10:4
J 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:4
J 10:4  I  kiedy  wyświetla  ich  owca  jest  przed  ich  i  owca  dla  go  iść  że  wiedzieć  głos  jego
J 10:4 G2532 G3752 G1544 G2398 G4263 G4198 G1715 G0846 G2532 G4263 G0190 G0846 G0190 G3754 G1492 G5456 G0846
J 10:5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.                                      
J 10:5 a)llotri/O| de\ ou) mE\ a)kolouTE/sousin a)lla\ feu/Xontai a)p' au)tou=, o(/ti ou)k oi)/dasin tO=n a)llotri/On tE\n fOnE/n.
J 10:5 allotriO de u mE akoluTEsusin alla feuXontai ap' autu, hoti uk oidasin tOn allotriOn tEn fOnEn.
J 10:5 a-----dsm- c--------- d--------- d--------- v-3fai-p-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- rp----gsm- c--------- d--------- v-3xai-p-- ra----gpm- a-----gpm- ra----asf- n-----asf-
J 10:5 G0245 G1161 G3756 G3361 G0190 G0235 G5343 G0575 G0846 G3754 G3756 G1492 G3588 G0245 G3588 G5456
J 10:5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
J 10:5
J 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:5
J 10:5  Dla  obcy  zaś  nie  iść  ale  biegać  z  to  że  nie  wiedzieć  obcy  głosowanie
J 10:5 G0190 G0245 G1161 G3364 G0190 G0235 G5343 G0575 G0846 G3754 G3756 G1492 G0245 G5456
J 10:6 Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἐλάλει αὐτοῖς.                                      
J 10:6 *tau/tEn tE\n paroimi/an ei)=pen au)toi=s o( *)iEsou=s: e)kei=noi de\ ou)k e)/gnOsan ti/na E)=n a(\ e)la/lei au)toi=s.
J 10:6 tautEn tEn paroimian eipen autois ho iEsus: ekeinoi de uk egnOsan tina En ha elalei autois.
J 10:6 rd----asf- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- rd----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- ri----npn- v-3iai-s-- rr----apn- v-3iai-s-- rp----dpm-
J 10:6 G3778 G3588 G3942 G2036 G0846 G3588 G2424 G1565 G1161 G3756 G1097 G5101 G2258 G3739 G2980 G0846
J 10:6 Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
J 10:6
J 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:6
J 10:6  To bardzo  przypowieść  powiedział  ich  Jezus  ale  one  nie  zrozumieć  że  jest  powiedział  ich
J 10:6 G5026 G3942 G2036 G0846 G2424 G1161 G1565 G3756 G1097 G5101 G5101 G2980 G0846
J 10:7 Εἶπεν οὖν πάλιν Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι θύρα τῶν προβάτων.                                      
J 10:7 *ei)=pen ou)=n pa/lin o( *)iEsou=s, *)amE\n a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti e)gO/ ei)mi E( Tu/ra tO=n proba/tOn.
J 10:7 eipen un palin ho iEsus, amEn amEn legO hymin hoti egO eimi hE Tyra tOn probatOn.
J 10:7 v-3aai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpn- n-----gpn-
J 10:7 G2036 G3767 G3825 G3588 G2424 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G1473 G1510 G3588 G2374 G3588 G4263
J 10:7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
J 10:7
J 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:7
J 10:7  Tak  ponownie  Jezus  powiedział  ich  naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  że  Ja  drzwi  owca
J 10:7 G3767 G3825 G2424 G2036 G0846 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G1473 G2374 G4263
J 10:8 πάντες ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.                                        
J 10:8 pa/ntes o(/soi E)=lTon [pro\ e)mou=] kle/ptai ei)si\n kai\ lE|stai/: a)ll' ou)k E)/kousan au)tO=n ta\ pro/bata.
J 10:8 pantes hosoi ElTon [pro emu] kleptai eisin kai lEstai: all' uk Ekusan autOn ta probata.
J 10:8 a-----npm- rr----npm- v-3aai-p-- p--------- rp----gs-- n-----npm- v-3pai-p-- c--------- n-----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- rp----gpm- ra----npn- n-----npn-
J 10:8 G3956 G3745 G2064 G4253 G1700 G2812 G1526 G2532 G3027 G0235 G3756 G0191 G0846 G3588 G4263
J 10:8 Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
J 10:8
J 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:8
J 10:8  Wszystko  jak  przyjść  przed  Mnie  substancja  złodzieje  i  złodziei  ale  owca  nie  słuchać  ich
J 10:8 G3956 G3745 G2064 G4253 G1700 G1526 G2812 G2532 G3027 G0235 G4263 G3756 G0191 G0846
J 10:9 ἐγώ εἰμι θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.                                    
J 10:9 e)gO/ ei)mi E( Tu/ra: di' e)mou= e)a/n tis ei)se/lTE| sOTE/setai kai\ ei)seleu/setai kai\ e)Xeleu/setai kai\ nomE\n eu(rE/sei.
J 10:9 egO eimi hE Tyra: di' emu ean tis eiselTE sOTEsetai kai eiseleusetai kai eXeleusetai kai nomEn heurEsei.
J 10:9 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gs-- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- v-3fpi-s-- c--------- v-3fmi-s-- c--------- v-3fmi-s-- c--------- n-----asf- v-3fai-s--
J 10:9 G1473 G1510 G3588 G2374 G1223 G1700 G1437 G5100 G1525 G4982 G2532 G1525 G2532 G1831 G2532 G3542 G2147
J 10:9 Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.
J 10:9
J 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:9
J 10:9  Ja  am  drzwi  kto  będzie  Mnie  zapisanych  i  będzie  i  będzie  i  pastwisko  odnaleźć
J 10:9 G1473 G1510 G2374 G5100 G1525 G1700 G4982 G2532 G1525 G2532 G1831 G2532 G3542 G2147
J 10:10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.                              
J 10:10 o( kle/ptEs ou)k e)/rCHetai ei) mE\ i(/na kle/PSE| kai\ Tu/sE| kai\ a)pole/sE|: e)gO\ E)=lTon i(/na DZOE\n e)/CHOsin kai\ perisso\n e)/CHOsin.
J 10:10 ho kleptEs uk erCHetai ei mE hina klePSE kai TysE kai apolesE: egO ElTon hina DZOEn eCHOsin kai perisson eCHOsin.
J 10:10 ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- c--------- d--------- c--------- v-3aas-s-- c--------- v-3aas-s-- c--------- v-3aas-s-- rp----ns-- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- v-3pas-p-- c--------- a-----asn- v-3pas-p--
J 10:10 G3588 G2812 G3756 G2064 G1487 G3361 G2443 G2813 G2532 G2380 G2532 G0622 G1473 G2064 G2443 G2222 G2192 G2532 G4053 G2192
J 10:10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
J 10:10
J 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:10
J 10:10  Złodziej  jest  tylko  tylko  że  ukraść  zabić  i  zniszczyć  Ja  przyjść  że  miał  życie  i  miał  nadmiar
J 10:10 G2812 G2064 G1487 G3361 G2443 G2813 G2380 G2532 G0622 G1473 G2064 G2443 G2192 G2222 G2532 G2192 G4053
J 10:11 Ἐγώ εἰμι ποιμὴν καλός· ποιμὴν καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·                                    
J 10:11 *)egO/ ei)mi o( poimE\n o( kalo/s: o( poimE\n o( kalo\s tE\n PSuCHE\n au)tou= ti/TEsin u(pe\r tO=n proba/tOn:
J 10:11 egO eimi ho poimEn ho kalos: ho poimEn ho kalos tEn PSyCHEn autu tiTEsin hyper tOn probatOn:
J 10:11 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
J 10:11 G1473 G1510 G3588 G4166 G3588 G2570 G3588 G4166 G3588 G2570 G3588 G5590 G0846 G5087 G5228 G3588 G4263
J 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
J 10:11
J 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:11
J 10:11  Ja  am  pasterz  dobry  pasterz  dobry  uważa,  życie  jego  dla  owca
J 10:11 G1473 G1510 G4166 G2570 G4166 G2570 G5087 G5590 G0846 G5228 G4263
J 10:12 μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει            
J 10:12 o( misTOto\s kai\ ou)k O)\n poimE/n, ou(= ou)k e)/stin ta\ pro/bata i)/dia, TeOrei= to\n lu/kon e)rCHo/menon kai\ a)fi/Esin ta\ pro/bata kai\ feu/gei kai\ o( lu/kos a(rpa/DZei au)ta\ kai\ skorpi/DZei
J 10:12 ho misTOtos kai uk On poimEn, hu uk estin ta probata idia, TeOrei ton lykon erCHomenon kai afiEsin ta probata kai feugei kai ho lykos harpaDZei auta kai skorpiDZei
J 10:12 ra----nsm- a-----nsm- c--------- d--------- v--papnsm- n-----nsm- rr----gsm- d--------- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- a-----npn- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--pmpasm- c--------- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- c--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----apn- c--------- v-3pai-s--
J 10:12 G3588 G3411 G2532 G3756 G5607 G4166 G3739 G3756 G2076 G3588 G4263 G2398 G2334 G3588 G3074 G2064 G2532 G0863 G3588 G4263 G2532 G5343 G2532 G3588 G3074 G0726 G0846 G2532 G4650
J 10:12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
J 10:12
J 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:12
J 10:12 A  najemnik  nie  pasterz  który  owca  nie  ich  widzi  nadchodzący  wilk  i  liście  owca  i  działa  i  wilk  plądrowanie  owca  i  przyspiesza  ich
J 10:12 G1161 G3411 G3756 G4166 G3739 G4263 G3756 G2398 G2334 G2064 G3074 G2532 G0863 G4263 G2532 G5343 G2532 G3074 G0726 G0846 G2532 G4650 G4263
J 10:13 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.                                                  
J 10:13 o(/ti misTOto/s e)stin kai\ ou) me/lei au)tO=| peri\ tO=n proba/tOn.
J 10:13 hoti misTOtos estin kai u melei autO peri tOn probatOn.
J 10:13 c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----dsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
J 10:13 G3754 G3411 G2076 G2532 G3756 G3199 G0846 G4012 G3588 G4263
J 10:13 /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
J 10:13
J 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:13
J 10:13 A  najemnik  działa  że  najemnik  i  troszczy  troszczy  na  owca
J 10:13 G1161 G3411 G5343 G3754 G3411 G2532 G3199 G3756 G4012 G4263
J 10:14 Ἐγώ εἰμι ποιμὴν καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά,                                        
J 10:14 *)egO/ ei)mi o( poimE\n o( kalo/s, kai\ ginO/skO ta\ e)ma\ kai\ ginO/skousi/ me ta\ e)ma/,
J 10:14 egO eimi ho poimEn ho kalos, kai ginOskO ta ema kai ginOskusi me ta ema,
J 10:14 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-1pai-s-- ra----apn- a-----apn- c--------- v-3pai-p-- rp----as-- ra----npn- a-----npn-
J 10:14 G1473 G1510 G3588 G4166 G3588 G2570 G2532 G1097 G3588 G1699 G2532 G1096 G3165 G3588 G1699
J 10:14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
J 10:14
J 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:14
J 10:14  Ja  am  pasterz  dobry  i  wiedzieć  Mój  i  Mój  wiedzieć
J 10:14 G1473 G1510 G4166 G2570 G2532 G1097 G1699 G2532 G1699 G1097
J 10:15 καθὼς γινώσκει με πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.                                    
J 10:15 kaTO\s ginO/skei me o( patE\r ka)gO\ ginO/skO to\n pate/ra: kai\ tE\n PSuCHE/n mou ti/TEmi u(pe\r tO=n proba/tOn.
J 10:15 kaTOs ginOskei me ho patEr kagO ginOskO ton patera: kai tEn PSyCHEn mu tiTEmi hyper tOn probatOn.
J 10:15 c--------- v-3pai-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v-1pai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
J 10:15 G2531 G1097 G3165 G3588 G3962 G2504 G1097 G3588 G3962 G2532 G3588 G5590 G3450 G5087 G5228 G3588 G4263
J 10:15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce.
J 10:15
J 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:15
J 10:15  Jako  Ojciec  wie  Mnie  i  Ja  wiedzieć  Ojciec  i  życie  Mój  myśleć  dla  owca
J 10:15 G2531 G3962 G1097 G3165 G2504 G2504 G1097 G3962 G2532 G5590 G3450 G5087 G5228 G4263
J 10:16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.                  
J 10:16 kai\ a)/lla pro/bata e)/CHO a(\ ou)k e)/stin e)k tE=s au)lE=s tau/tEs: ka)kei=na dei= me a)gagei=n, kai\ tE=s fOnE=s mou a)kou/sousin, kai\ genE/sontai mi/a poi/mnE, ei(=s poimE/n.
J 10:16 kai alla probata eCHO ha uk estin ek tEs aulEs tautEs: kakeina dei me agagein, kai tEs fOnEs mu akususin, kai genEsontai mia poimnE, heis poimEn.
J 10:16 c--------- a-----apn- n-----apn- v-1pai-s-- rr----npn- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- d--------- v-3pai-s-- rp----as-- v--aan---- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- v-3fai-p-- c--------- v-3fmi-p-- a-----nsf- n-----nsf- a-----nsm- n-----nsm-
J 10:16 G2532 G0243 G4263 G2192 G3739 G3756 G2076 G1537 G3588 G0833 G3778 G2548 G1163 G3165 G0071 G2532 G3588 G5456 G3450 G0191 G2532 G1096 G3391 G4167 G1520 G4166
J 10:16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
J 10:16
J 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:16
J 10:16  Jest  i  innych  owca  że  nie  to  podwórze  i  tych  powinien  Mnie  prowadzić  i  słyszeć  głos  Mój  i  będzie  jedno  stado  jeden  Pasterz
J 10:16 G2192 G2532 G0243 G4263 G3739 G3756 G5026 G0833 G2548 G2548 G1163 G3165 G0071 G2532 G0191 G5456 G3450 G2532 G1096 G3391 G4167 G1520 G4166
J 10:17 διὰ τοῦτό με πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.                                      
J 10:17 dia\ tou=to/ me o( patE\r a)gapa=| o(/ti e)gO\ ti/TEmi tE\n PSuCHE/n mou, i(/na pa/lin la/bO au)tE/n.
J 10:17 dia tuto me ho patEr agapa hoti egO tiTEmi tEn PSyCHEn mu, hina palin labO autEn.
J 10:17 p--------- rd----asn- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- d--------- v-1aas-s-- rp----asf-
J 10:17 G1223 G5124 G3165 G3588 G3962 G0025 G3754 G1473 G5087 G3588 G5590 G3450 G2443 G3825 G2983 G0846
J 10:17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać.
J 10:17
J 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:17
J 10:17  Zatem  Zatem  lubi  Mnie  Ojciec  że  Ja  dać  życie  Mój  że  ponownie  wziąć  jego
J 10:17 G1223 G5124 G0025 G3165 G3962 G3754 G1473 G5087 G5590 G3450 G2443 G3825 G2983 G0846
J 10:18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.            
J 10:18 ou)dei\s ai)/rei au)tE\n a)p' e)mou=, a)ll' e)gO\ ti/TEmi au)tE\n a)p' e)mautou=. e)Xousi/an e)/CHO Tei=nai au)tE/n, kai\ e)Xousi/an e)/CHO pa/lin labei=n au)tE/n: tau/tEn tE\n e)ntolE\n e)/labon para\ tou= patro/s mou.
J 10:18 udeis airei autEn ap' emu, all' egO tiTEmi autEn ap' emautu. eXusian eCHO Teinai autEn, kai eXusian eCHO palin labein autEn: tautEn tEn entolEn elabon para tu patros mu.
J 10:18 a-----nsm- v-3pai-s-- rp----asf- p--------- rp----gs-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----asf- p--------- rp----gsm- n-----asf- v-1pai-s-- v--aan---- rp----asf- c--------- n-----asf- v-1pai-s-- d--------- v--aan---- rp----asf- rd----asf- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
J 10:18 G3762 G0142 G0846 G0575 G1700 G0235 G1473 G5087 G0846 G0575 G1683 G1849 G2192 G5087 G0846 G2532 G1849 G2192 G3825 G2983 G0846 G3778 G3588 G1785 G2983 G3844 G3588 G3962 G3450
J 10:18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
J 10:18
J 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:18
J 10:18  Żaden  trwa  jego  w  Mnie  ale  Ja  Się  dać  jego  Mam  moc  dać  jego  i  moc  mieć  ponownie  wziąć  jego  To bardzo  przykazanie  otrzymane  z  Ojciec  Mój
J 10:18 G3762 G0142 G0846 G0575 G1700 G0235 G1473 G1473 G5087 G0846 G2192 G1849 G5087 G0846 G2532 G1849 G2192 G3825 G2983 G0846 G5026 G1785 G2983 G3844 G3962 G3450
J 10:19 Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους.                                                  
J 10:19 *sCHi/sma pa/lin e)ge/neto e)n toi=s *)ioudai/ois dia\ tou\s lo/gous tou/tous.
J 10:19 sCHisma palin egeneto en tois iudaiois dia tus logus tutus.
J 10:19 n-----nsn- d--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dpm- a-----dpm- p--------- ra----apm- n-----apm- rd----apm-
J 10:19 G4978 G3825 G1096 G1722 G3588 G2453 G1223 G3588 G3056 G5128
J 10:19 I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów.
J 10:19
J 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:19
J 10:19  Z  te  słowa  ponownie  miejsce  między  Żydów  walka
J 10:19 G1223 G5128 G3056 G3825 G1096 G1722 G2453 G4978
J 10:20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε;                                              
J 10:20 e)/legon de\ polloi\ e)X au)tO=n, *daimo/nion e)/CHei kai\ mai/netai: ti/ au)tou= a)kou/ete;
J 10:20 elegon de polloi eX autOn, daimonion eCHei kai mainetai: ti autu akuete;
J 10:20 v-3iai-p-- c--------- a-----npm- p--------- rp----gpm- n-----asn- v-3pai-s-- c--------- v-3pmi-s-- ri----asn- rp----gsm- v-2pai-p--
J 10:20 G3004 G1161 G4183 G1537 G0846 G1140 G2192 G2532 G3105 G5101 G0846 G0191
J 10:20 Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?
J 10:20
J 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:20
J 10:20  Wiele  z  ich  powiedział  obsesję  demon  i  szalony  że  słuchać  Jego
J 10:20 G4183 G1537 G0846 G3004 G2192 G1140 G2532 G3105 G5101 G0191 G0846
J 10:21 ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;                                          
J 10:21 a)/lloi e)/legon, *tau=ta ta\ r(E/mata ou)k e)/stin daimoniDZome/nou: mE\ daimo/nion du/natai tuflO=n o)fTalmou\s a)noi=Xai;
J 10:21 alloi elegon, tauta ta rEmata uk estin daimoniDZomenu: mE daimonion dynatai tyflOn ofTalmus anoiXai;
J 10:21 a-----npm- v-3iai-p-- rd----npn- ra----npn- n-----npn- d--------- v-3pai-s-- v--pmpgsm- x--------- n-----nsn- v-3pmi-s-- a-----gpm- n-----apm- v--aan----
J 10:21 G0243 G3004 G5023 G3588 G4487 G3756 G2076 G1139 G3361 G1140 G1410 G5185 G3788 G0455
J 10:21 Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomych?
J 10:21
J 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:21
J 10:21  Innych  powiedział  to  słowa  nie  demoniczny  może  może  demon  otwiera  oczy  ślepy
J 10:21 G0243 G3004 G5023 G4487 G3756 G1139 G1410 G3361 G1140 G0455 G3788 G5185
J 10:22 Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν,                                                    
J 10:22 *)ege/neto to/te ta\ e)gkai/nia e)n toi=s *(ierosolu/mois: CHeimO\n E)=n,
J 10:22 egeneto tote ta eNkainia en tois hierosolymois: CHeimOn En,
J 10:22 v-3ami-s-- d--------- ra----npn- n-----npn- p--------- ra----dpn- n-----dpn- n-----nsm- v-3iai-s--
J 10:22 G1096 G5119 G3588 G1456 G1722 G3588 G2414 G5494 G2258
J 10:22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie.
J 10:22
J 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:22
J 10:22  Potem przyszedł  zaś  w  Jerozolima  aktualizacja  i  był  zima
J 10:22 G1096 G1161 G1722 G2414 G1456 G2532 G2258 G5494
J 10:23 καὶ περιεπάτει Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.                                              
J 10:23 kai\ periepa/tei o( *)iEsou=s e)n tO=| i(erO=| e)n tE=| stoa=| tou= *solomO=nos.
J 10:23 kai periepatei ho iEsus en tO hierO en tE stoa tu solomOnos.
J 10:23 c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
J 10:23 G2532 G4043 G3588 G2424 G1722 G3588 G2411 G1722 G3588 G4745 G3588 G4672
J 10:23 Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
J 10:23
J 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:23
J 10:23  I  iść  Jezus  w  Świątynia  w  ganek  Salomon
J 10:23 G2532 G4043 G2424 G1722 G2411 G1722 G4745 G4672
J 10:24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.                          
J 10:24 e)ku/klOsan ou)=n au)to\n oi( *)ioudai=oi kai\ e)/legon au)tO=|, *(/eOs po/te tE\n PSuCHE\n E(mO=n ai)/reis; ei) su\ ei)= o( *CHristo/s, ei)pe\ E(mi=n parrEsi/a|.
J 10:24 ekyklOsan un auton hoi iudaioi kai elegon autO, heOs pote tEn PSyCHEn hEmOn aireis; ei sy ei ho CHristos, eipe hEmin parrEsia.
J 10:24 v-3aai-p-- c--------- rp----asm- ra----npm- a-----npm- c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- p--------- d--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- v-2pai-s-- c--------- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-s-- rp----dp-- n-----dsf-
J 10:24 G2944 G3767 G0846 G3588 G2453 G2532 G3004 G0846 G2193 G4219 G3588 G5590 G2257 G0142 G1487 G4771 G1488 G3588 G5547 G2036 G2254 G3954
J 10:24 Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie.
J 10:24
J 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:24
J 10:24  Tutaj  Judea  otoczony  Jego  i  powiedział  Go  długi  długi  zachować  nas  zakłopotanie  jeśli  ty, wy  Chrystus  powiedzieć  nas  bezpośrednio
J 10:24 G3767 G2453 G2944 G0846 G2532 G3004 G0846 G2193 G4219 G0142 G2257 G5590 G1487 G4771 G5547 G2036 G2254 G3954
J 10:25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·                      
J 10:25 a)pekri/TE au)toi=s o( *)iEsou=s, *ei)=pon u(mi=n kai\ ou) pisteu/ete: ta\ e)/rga a(\ e)gO\ poiO= e)n tO=| o)no/mati tou= patro/s mou tau=ta marturei= peri\ e)mou=:
J 10:25 apekriTE autois ho iEsus, eipon hymin kai u pisteuete: ta erga ha egO poiO en tO onomati tu patros mu tauta martyrei peri emu:
J 10:25 v-3api-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2pai-p-- ra----npn- n-----npn- rr----apn- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- rd----npn- v-3pai-s-- p--------- rp----gs--
J 10:25 G0611 G0846 G3588 G2424 G2036 G5213 G2532 G3756 G4100 G3588 G2041 G3739 G1473 G4160 G1722 G3588 G3686 G3588 G3962 G3450 G5023 G3140 G4012 G1700
J 10:25 Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
J 10:25
J 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:25
J 10:25  Jezus  odpowiedzi  ich  powiedział  ty, wy  i  nie  wierzyć  spraw  że  I zrobić  Ja  w  nazwa  Ojciec  Mój  one  show  o  Mnie
J 10:25 G2424 G0611 G0846 G2036 G5213 G2532 G3756 G4100 G2041 G3739 G4160 G1473 G1722 G3686 G3962 G3450 G5023 G3140 G4012 G1700
J 10:26 ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.                                              
J 10:26 a)lla\ u(mei=s ou) pisteu/ete, o(/ti ou)k e)ste\ e)k tO=n proba/tOn tO=n e)mO=n.
J 10:26 alla hymeis u pisteuete, hoti uk este ek tOn probatOn tOn emOn.
J 10:26 c--------- rp----np-- d--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- a-----gpn-
J 10:26 G0235 G5210 G3756 G4100 G3754 G3756 G2075 G1537 G3588 G4263 G3588 G1699
J 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
J 10:26
J 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:26
J 10:26  Ale  ty, wy  nie  wierzyć  dla  ty, wy  nie  z  owca  Mój  jako  powiedział  ty, wy
J 10:26 G0235 G5210 G3756 G4100 G1063 G2075 G3756 G1537 G4263 G1699 G2531 G2036 G5213
J 10:27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι,                                          
J 10:27 ta\ pro/bata ta\ e)ma\ tE=s fOnE=s mou a)kou/ousin, ka)gO\ ginO/skO au)ta/, kai\ a)kolouTou=si/n moi,
J 10:27 ta probata ta ema tEs fOnEs mu akuusin, kagO ginOskO auta, kai akoluTusin moi,
J 10:27 ra----npn- n-----npn- ra----npn- a-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- v-3pai-p-- c--------- v-1pai-s-- rp----apn- c--------- v-3pai-p-- rp----ds--
J 10:27 G3588 G4263 G3588 G1699 G3588 G5456 G3450 G0191 G2504 G1097 G0846 G2532 G0190 G3427
J 10:27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
J 10:27
J 10:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:27
J 10:27  Owca  Mój  słuchać  głosowanie  Mój  i  Ja  wiedzieć  ich  i  iść  dla  Mnie
J 10:27 G4263 G1699 G0191 G5456 G3450 G2504 G2504 G1097 G0846 G2532 G0190 G0190 G3427
J 10:28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.                            
J 10:28 ka)gO\ di/dOmi au)toi=s DZOE\n ai)O/nion, kai\ ou) mE\ a)po/lOntai ei)s to\n ai)O=na, kai\ ou)CH a(rpa/sei tis au)ta\ e)k tE=s CHeiro/s mou.
J 10:28 kagO didOmi autois DZOEn aiOnion, kai u mE apolOntai eis ton aiOna, kai uCH harpasei tis auta ek tEs CHeiros mu.
J 10:28 c--------- v-1pai-s-- rp----dpn- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- d--------- v-3ams-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- v-3fai-s-- ri----nsm- rp----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs--
J 10:28 G2504 G1325 G0846 G2222 G0166 G2532 G3756 G3361 G0622 G1519 G3588 G0165 G2532 G3756 G0726 G5100 G0846 G1537 G3588 G5495 G3450
J 10:28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
J 10:28
J 10:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:28
J 10:28  I  Ja  dać  ich  życie  wieczny  i  nie  umierać  nigdy  nigdy  i  żaden  nie  oskubać  ich  z  ręce  Mój
J 10:28 G2504 G2504 G1325 G0846 G2222 G0166 G2532 G3364 G0622 G0165 G1519 G2532 G5100 G3756 G0726 G0846 G1537 G5495 G3450
J 10:29 πατήρ μου δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.                                  
J 10:29 o( patE/r mou o(\ de/dOke/n moi pa/ntOn mei=DZo/n e)stin, kai\ ou)dei\s du/natai a(rpa/DZein e)k tE=s CHeiro\s tou= patro/s.
J 10:29 ho patEr mu ho dedOken moi pantOn meiDZon estin, kai udeis dynatai harpaDZein ek tEs CHeiros tu patros.
J 10:29 ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- rr----asn- v-3xai-s-- rp----ds-- a-----gpn- a-----nsnc v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- v-3pmi-s-- v--pan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
J 10:29 G3588 G3962 G3450 G3739 G1325 G3427 G3956 G3173 G2076 G2532 G3762 G1410 G0726 G1537 G3588 G5495 G3588 G3962
J 10:29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
J 10:29
J 10:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:29
J 10:29  Ojciec  Mój  Który  dał  Mnie  więcej  wszystko  i  żaden  może  porwania  z  ręce  Ojciec  Mój
J 10:29 G3962 G3450 G3739 G1325 G3427 G3187 G3956 G2532 G3762 G1410 G0726 G1537 G5495 G3962 G3450
J 10:30 ἐγὼ καὶ πατὴρ ἕν ἐσμεν.                                                          
J 10:30 e)gO\ kai\ o( patE\r e(/n e)smen.
J 10:30 egO kai ho patEr hen esmen.
J 10:30 rp----ns-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsn- v-1pai-p--
J 10:30 G1473 G2532 G3588 G3962 G1520 G2070
J 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
J 10:30
J 10:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:30
J 10:30  Ja  i  Ojciec  jedno
J 10:30 G1473 G2532 G3962 G1520
J 10:31 Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.                                                      
J 10:31 *)eba/stasan pa/lin li/Tous oi( *)ioudai=oi i(/na liTa/sOsin au)to/n.
J 10:31 ebastasan palin liTus hoi iudaioi hina liTasOsin auton.
J 10:31 v-3aai-p-- d--------- n-----apm- ra----npm- a-----npm- c--------- v-3aas-p-- rp----asm-
J 10:31 G0941 G3825 G3037 G3588 G2453 G2443 G3034 G0846
J 10:31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować.
J 10:31
J 10:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:31
J 10:31  Tutaj  ponownie  Judea  zajętych  kamienie  że  przerwa  Jego
J 10:31 G3767 G3825 G2453 G0941 G3037 G2443 G3034 G0846
J 10:32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;                                  
J 10:32 a)pekri/TE au)toi=s o( *)iEsou=s, *polla\ e)/rga kala\ e)/deiXa u(mi=n e)k tou= patro/s: dia\ poi=on au)tO=n e)/rgon e)me\ liTa/DZete;
J 10:32 apekriTE autois ho iEsus, polla erga kala edeiXa hymin ek tu patros: dia poion autOn ergon eme liTaDZete;
J 10:32 v-3api-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- a-----apn- n-----apn- a-----apn- v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ri----asn- rp----gpn- n-----asn- rp----as-- v-2pai-p--
J 10:32 G0611 G0846 G3588 G2424 G4183 G2041 G2570 G1166 G5213 G1537 G3588 G3962 G1223 G4169 G0846 G2041 G1691 G3034
J 10:32 Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?
J 10:32
J 10:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:32
J 10:32  Jezus  odpowiedzi  ich  wiele  dobry  Spraw  pokazał  ty, wy  z  Ojciec  Mój  dla  który  ich  potrzeba  przerwa  Mnie  kamienie
J 10:32 G2424 G0611 G0846 G4183 G2570 G2041 G1166 G5213 G1537 G3962 G3450 G1223 G4169 G0846 G3034 G3034 G3165 G3034
J 10:33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.                            
J 10:33 a)pekri/TEsan au)tO=| oi( *)ioudai=oi, *peri\ kalou= e)/rgou ou) liTa/DZome/n se a)lla\ peri\ blasfEmi/as, kai\ o(/ti su\ a)/nTrOpos O)\n poiei=s seauto\n Teo/n.
J 10:33 apekriTEsan autO hoi iudaioi, peri kalu ergu u liTaDZomen se alla peri blasfEmias, kai hoti sy anTrOpos On poieis seauton Teon.
J 10:33 v-3api-p-- rp----dsm- ra----npm- a-----npm- p--------- a-----gsn- n-----gsn- d--------- v-1pai-p-- rp----as-- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- c--------- rp----ns-- n-----nsm- v--papnsm- v-2pai-s-- rp----asm- n-----asm-
J 10:33 G0611 G0846 G3588 G2453 G4012 G2570 G2041 G3756 G3034 G4571 G0235 G4012 G0988 G2532 G3754 G4771 G0444 G5607 G4160 G4572 G2316
J 10:33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.
J 10:33
J 10:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:33
J 10:33  Judea  powiedział  Go  w  odpowiedź  nie  dla  dobry  sprawa  potrzeba  przerwa  ty, wy  kamienie  ale  dla  bluźnierstwo  i  że  ty, wy  jest  człowiek  robi  Się  Bóg
J 10:33 G2453 G3004 G0846 G0611 G0611 G3756 G4012 G2570 G2041 G3034 G3034 G4571 G3034 G0235 G4012 G0988 G2532 G3754 G4771 G5607 G0444 G4160 G4572 G2316
J 10:34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε;                                      
J 10:34 a)pekri/TE au)toi=s [o(] *)iEsou=s, *ou)k e)/stin gegramme/non e)n tO=| no/mO| u(mO=n o(/ti *)egO\ ei)=pa, *Teoi/ e)ste;
J 10:34 apekriTE autois [ho] iEsus, uk estin gegrammenon en tO nomO hymOn hoti egO eipa, Teoi este;
J 10:34 v-3api-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- x--------- v-3pai-s-- v--xppnsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- n-----npm- v-2pai-p--
J 10:34 G0611 G0846 G3588 G2424 G3756 G2076 G1125 G1722 G3588 G3551 G5216 G3754 G1473 G2036 G2316 G2075
J 10:34 Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
J 10:34
J 10:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:34
J 10:34  Jezus  odpowiedzi  ich  nie  napisany  w  Prawo  swój  Ja  powiedział  ty, wy  Bogów
J 10:34 G2424 G0611 G0846 G3756 G1125 G1722 G3551 G5216 G1473 G2036 G2075 G2316
J 10:35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι γραφή,                                    
J 10:35 ei) e)kei/nous ei)=pen Teou\s pro\s ou(\s o( lo/gos tou= Teou= e)ge/neto, kai\ ou) du/natai luTE=nai E( grafE/,
J 10:35 ei ekeinus eipen Teus pros hus ho logos tu Teu egeneto, kai u dynatai lyTEnai hE grafE,
J 10:35 c--------- rd----apm- v-3aai-s-- n-----apm- p--------- rr----apm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ami-s-- c--------- d--------- v-3pmi-s-- v--apn---- ra----nsf- n-----nsf-
J 10:35 G1487 G1565 G2036 G2316 G4314 G3739 G3588 G3056 G3588 G2316 G1096 G2532 G3756 G1410 G3089 G3588 G1124
J 10:35 Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić
J 10:35
J 10:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:35
J 10:35  Jeśli  o nazwie  bogów  tych  do  który  był  słowo  Bóg  i  nie  może  łamanego  Pisanie
J 10:35 G1487 G2036 G2316 G1565 G4314 G3739 G1096 G3056 G2316 G2532 G3756 G1410 G3089 G1124
J 10:36 ὃν πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι;                                
J 10:36 o(\n o( patE\r E(gi/asen kai\ a)pe/steilen ei)s to\n ko/smon u(mei=s le/gete o(/ti *blasfEmei=s, o(/ti ei)=pon, *ui(o\s tou= Teou= ei)mi;
J 10:36 hon ho patEr hEgiasen kai apesteilen eis ton kosmon hymeis legete hoti blasfEmeis, hoti eipon, hyios tu Teu eimi;
J 10:36 rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----np-- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-s-- c--------- v-1aai-s-- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-s--
J 10:36 G3739 G3588 G3962 G0037 G2532 G0649 G1519 G3588 G2889 G5210 G3004 G3754 G0987 G3754 G2036 G5207 G3588 G2316 G1510
J 10:36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
J 10:36
J 10:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 10:36
J 10:36  Samiec  Kogo  Ojciec  uświęcony  i  wysłane  w  świat  ty, wy  powiedzieć  bluźnić  że  powiedział  Ja  Syn  Boski
J 10:36 G3739 G3739 G3962 G0037 G2532 G0649 G1519 G2889 G5210 G3004 G0987 G3754 G2036 G1510 G5207 G2316
J 10:37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι·                                                
J 10:37 ei) ou) poiO= ta\ e)/rga tou= patro/s mou, mE\ pisteu/ete/ moi:
J 10:37 ei u poiO ta erga tu patros mu, mE pisteuete moi:
J 10:37 c--------- d--------- v-1pai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- d--------- v-2pad-p-- rp----ds--
J 10:37 G1487 G3756 G4160 G3588 G2041 G3588 G3962 G3450 G3361 G4100 G3427
J 10:37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie.