Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_J11      do_str_głównej      do_J13      
J 12:1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.                                            
J 12:1 *(o ou)=n *)iEsou=s pro\ e(\X E(merO=n tou= pa/sCHa E)=lTen ei)s *bETani/an, o(/pou E)=n *la/DZaros, o(\n E)/geiren e)k nekrO=n *)iEsou=s.
J 12:1 ho un iEsus pro heX hEmerOn tu pasCHa ElTen eis bETanian, hopu En laDZaros, hon Egeiren ek nekrOn iEsus.
J 12:1 ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- a-----gpf- n-----gpf- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- d--------- v-3iai-s-- n-----nsm- rr----asm- v-3aai-s-- p--------- a-----gpm- n-----nsm-
J 12:1 G3588 G3767 G2424 G4253 G1803 G2250 G3588 G3957 G2064 G1519 G0963 G3699 G2258 G2976 G3739 G1453 G1537 G3498 G2424
J 12:1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
J 12:1
J 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:1
J 12:1  sześć  dni  do  Wielkanoc  przyjść  Jezus  w  Bethany  gdzie  był  Lazarus  martwy  martwy  kogo  podniesiony  z  martwy
J 12:1 G1803 G2250 G4253 G3957 G2064 G2424 G1519 G0963 G3699 G2258 G2976 G2348 G3588 G3739 G1453 G1537 G3498
J 12:2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.                                            
J 12:2 e)poi/Esan ou)=n au)tO=| dei=pnon e)kei=, kai\ E( *ma/rTa diEko/nei, o( de\ *la/DZaros ei(=s E)=n e)k tO=n a)nakeime/nOn su\n au)tO=|.
J 12:2 epoiEsan un autO deipnon ekei, kai hE marTa diEkonei, ho de laDZaros heis En ek tOn anakeimenOn syn autO.
J 12:2 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- n-----asn- d--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3iai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----gpm- v--pmpgpm- p--------- rp----dsm-
J 12:2 G4160 G3767 G0846 G1173 G1563 G2532 G3588 G3136 G1247 G3588 G1161 G2976 G1520 G2258 G1537 G3588 G0345 G4862 G0846
J 12:2 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
J 12:2
J 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:2
J 12:2  Tam  Tam  przygotowany  Go  Kolacja  i  Martha  lepszy  i  Lazarus  był  jeden  przy stole  Go
J 12:2 G1563 G3767 G4160 G0846 G1173 G2532 G3136 G1247 G1161 G2976 G2258 G1520 G4873 G0846
J 12:3 οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.                    
J 12:3 E( ou)=n *maria\m labou=sa li/tran mu/rou na/rdou pistikE=s poluti/mou E)/leiPSen tou\s po/das tou= *)iEsou= kai\ e)Xe/maXen tai=s TriXi\n au)tE=s tou\s po/das au)tou=: E( de\ oi)ki/a e)plErO/TE e)k tE=s o)smE=s tou= mu/rou.
J 12:3 hE un mariam labusa litran myru nardu pistikEs polytimu EleiPSen tus podas tu iEsu kai eXemaXen tais TriXin autEs tus podas autu: hE de oikia eplErOTE ek tEs osmEs tu myru.
J 12:3 ra----nsf- c--------- n-----nsf- v--aapnsf- n-----asf- n-----gsn- n-----gsf- a-----gsf- a-----gsf- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsf- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3api-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
J 12:3 G3588 G3767 G3137 G2983 G3046 G3464 G3487 G4101 G4186 G0218 G3588 G4228 G3588 G2424 G2532 G1591 G3588 G2359 G0846 G3588 G4228 G0846 G3588 G1161 G3614 G4137 G1537 G3588 G3744 G3588 G3464
J 12:3 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
J 12:3
J 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:3
J 12:3  Maria  zaś  przy  funt  nardovogo  nardovogo  cenny  Świat  namaszczony  stóp  Jezus  i  gładka  Włosy  ich  stóp  Jego  i  do domu  wypełniony  zapach  Świat
J 12:3 G3137 G3767 G2983 G3046 G3487 G4101 G4186 G3464 G0218 G4228 G2424 G2532 G1591 G2359 G0846 G4228 G0846 G1161 G3614 G4137 G3744 G3464
J 12:4 λέγει δὲ Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι,                                                      
J 12:4 le/gei de\ *)iou/das o( *)iskariO/tEs ei(=s [e)k] tO=n maTEtO=n au)tou=, o( me/llOn au)to\n paradido/nai,
J 12:4 legei de iudas ho iskariOtEs heis [ek] tOn maTEtOn autu, ho mellOn auton paradidonai,
J 12:4 v-3pai-s-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- v--pan----
J 12:4 G3004 G1161 G2455 G3588 G2469 G1520 G1537 G3588 G3101 G0846 G3588 G3195 G0846 G3860
J 12:4 Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać:
J 12:4
J 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:4
J 12:4  Następnie  jeden  z  studentów  Jego  Judas  Simonov  Iskariota  który  jak  zdradzać  Jego  powiedział
J 12:4 G3767 G1520 G1537 G3101 G0846 G2455 G4613 G2469 G3588 G3195 G3860 G0846 G3004
J 12:5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;                                                          
J 12:5 *dia\ ti/ tou=to to\ mu/ron ou)k e)pra/TE triakosi/On dEnari/On kai\ e)do/TE ptOCHoi=s;
J 12:5 dia ti tuto to myron uk epraTE triakosiOn dEnariOn kai edoTE ptOCHois;
J 12:5 p--------- ri----asn- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- d--------- v-3api-s-- a-----gpn- n-----gpn- c--------- v-3api-s-- a-----dpm-
J 12:5 G1223 G5100 G5124 G3588 G3464 G3756 G4097 G5145 G1220 G2532 G1325 G4434
J 12:5 Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?
J 12:5
J 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:5
J 12:5  Dla  co  nie  sprzedać  to  krzyżmo  trzysta  pensów  i  dać  biedny
J 12:5 G1302 G1302 G3756 G4097 G5124 G3464 G5145 G1220 G2532 G1325 G4434
J 12:6 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ᾿ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.                                        
J 12:6 ei)=pen de\ tou=to ou)CH o(/ti peri\ tO=n ptOCHO=n e)/melen au)tO=| a)ll' o(/ti kle/ptEs E)=n kai\ to\ glOsso/komon e)/CHOn ta\ ballo/mena e)ba/staDZen.
J 12:6 eipen de tuto uCH hoti peri tOn ptOCHOn emelen autO all' oti kleptEs En kai to glOssokomon eCHOn ta ballomena ebastaDZen.
J 12:6 v-3aai-s-- c--------- rd----asn- d--------- c--------- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3iai-s-- rp----dsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- c--------- ra----asn- n-----asn- v--papnsm- ra----apn- v--pppapn- v-3iai-s--
J 12:6 G2036 G1161 G5124 G3756 G3754 G4012 G3588 G4434 G3199 G0846 G0235 G3754 G2812 G2258 G2532 G3588 G1101 G2192 G3588 G0906 G0941
J 12:6 Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.
J 12:6
J 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:6
J 12:6  Powiedział  zaś  to  nie  że  opieka  o  żebrakami  ale  że  był  złodziej  miał  pudełko  i  nosił  że  obniżony
J 12:6 G2036 G1161 G5124 G3756 G3754 G3199 G4012 G4434 G0235 G3754 G2258 G2812 G2192 G1101 G2532 G0941 G3588 G0906
J 12:7 εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό·                                                    
J 12:7 ei)=pen ou)=n o( *)iEsou=s, *)/afes au)tE/n, i(/na ei)s tE\n E(me/ran tou= e)ntafiasmou= mou tErE/sE| au)to/:
J 12:7 eipen un ho iEsus, afes autEn, hina eis tEn hEmeran tu entafiasmu mu tErEsE auto:
J 12:7 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-s-- rp----asf- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v-3aas-s-- rp----asn-
J 12:7 G2036 G3767 G3588 G2424 G0863 G0846 G2443 G1519 G3588 G2250 G3588 G1780 G3450 G5083 G0846
J 12:7 Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu.
J 12:7
J 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:7
J 12:7  Jezus  zaś  powiedział  urlop  jego  odłożonej  to  w  dzień  Pogrzeb  Mój
J 12:7 G2424 G3767 G2036 G0863 G0846 G5083 G0846 G1519 G2250 G1780 G3450
J 12:8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.                                                          
J 12:8 tou\s ptOCHou\s ga\r pa/ntote e)/CHete meT' e(autO=n, e)me\ de\ ou) pa/ntote e)/CHete.
J 12:8 tus ptOCHus gar pantote eCHete meT' eautOn, eme de u pantote eCHete.
J 12:8 ra----apm- a-----apm- c--------- d--------- v-2pai-p-- p--------- rp----gpm- rp----as-- c--------- d--------- d--------- v-2pai-p--
J 12:8 G3588 G4434 G1063 G3842 G2192 G3326 G1438 G1691 G1161 G3756 G3842 G2192
J 12:8 Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.
J 12:8
J 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:8
J 12:8  Dla  żebrakami  zawsze  mieć  z  go  i  Mnie  nie  zawsze
J 12:8 G1063 G4434 G3842 G2192 G3326 G1438 G1161 G1691 G3756 G3842
J 12:9 Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.                          
J 12:9 *)/egnO ou)=n [o(] o)/CHlos polu\s e)k tO=n *)ioudai/On o(/ti e)kei= e)stin, kai\ E)=lTon ou) dia\ to\n *)iEsou=n mo/non a)ll' i(/na kai\ to\n *la/DZaron i)/dOsin o(\n E)/geiren e)k nekrO=n.
J 12:9 egnO un [ho] oCHlos polys ek tOn iudaiOn hoti ekei estin, kai ElTon u dia ton iEsun monon all' ina kai ton laDZaron idOsin hon Egeiren ek nekrOn.
J 12:9 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3aai-p-- d--------- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----asm- c--------- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3aas-p-- rr----asm- v-3aai-s-- p--------- a-----gpm-
J 12:9 G1097 G3767 G3588 G3793 G4183 G1537 G3588 G2453 G3754 G1563 G2076 G2532 G2064 G3756 G1223 G3588 G2424 G3440 G0235 G2443 G2532 G3588 G2976 G1492 G3739 G1453 G1537 G3498
J 12:9 Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
J 12:9
J 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:9
J 12:9  Wiele  Wiele  z  Żydów  dowiedziałem się  że  On  tam  i  przyszedł  nie  tylko  dla  Jezus  ale  że  zobaczyć  i  Lazarus  kogo  podniesiony  z  martwy
J 12:9 G3793 G4183 G1537 G2453 G1097 G3754 G2076 G1563 G2532 G2064 G3756 G3440 G1223 G2424 G0235 G2443 G1492 G2532 G2976 G3739 G1453 G1537 G3498
J 12:10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,                                                                
J 12:10 e)bouleu/santo de\ oi( a)rCHierei=s i(/na kai\ to\n *la/DZaron a)poktei/nOsin,
J 12:10 ebuleusanto de hoi arCHiereis hina kai ton laDZaron apokteinOsin,
J 12:10 v-3ami-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3aas-p--
J 12:10 G1011 G1161 G3588 G0749 G2443 G2532 G3588 G2976 G0615
J 12:10 Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza,
J 12:10
J 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:10
J 12:10  Kapłanów  zaś  umieścić  zabić  i  Lazarus
J 12:10 G0749 G1161 G1011 G0615 G2532 G2976
J 12:11 ὅτι πολλοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.                                                          
J 12:11 o(/ti polloi\ di' au)to\n u(pE=gon tO=n *)ioudai/On kai\ e)pi/steuon ei)s to\n *)iEsou=n.
J 12:11 hoti polloi di' auton hypEgon tOn iudaiOn kai episteuon eis ton iEsun.
J 12:11 c--------- a-----npm- p--------- rp----asm- v-3iai-p-- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3iai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 12:11 G3754 G4183 G1223 G0846 G5217 G3588 G2453 G2532 G4100 G1519 G3588 G2424
J 12:11 Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
J 12:11
J 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:11
J 12:11  że  dla  to  wiele  Żydów  przyjść  i  Uważa  w  Jezus
J 12:11 G3754 G1223 G0846 G4183 G2453 G5217 G2532 G4100 G1519 G2424
J 12:12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,                                                
J 12:12 *tE=| e)pau/rion o( o)/CHlos polu\s o( e)lTO\n ei)s tE\n e(ortE/n, a)kou/santes o(/ti e)/rCHetai o( *)iEsou=s ei)s *(ieroso/luma,
J 12:12 tE epaurion ho oCHlos polys ho elTOn eis tEn heortEn, akusantes hoti erCHetai ho iEsus eis hierosolyma,
J 12:12 ra----dsf- d--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v--aapnpm- c--------- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----apn-
J 12:12 G3588 G1887 G3588 G3793 G4183 G3588 G2064 G1519 G3588 G1859 G0191 G3754 G2064 G3588 G2424 G1519 G2414
J 12:12 Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy,
J 12:12
J 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:12
J 12:12  W  inny  dzień  wiele  Osoby  przyjść  w  wakacje  przesłuchanie  że  Jezus  jest  w  Jerozolima
J 12:12 G1887 G1887 G1887 G4183 G3793 G2064 G1519 G1859 G0191 G3754 G2424 G2064 G1519 G2414
J 12:13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά· εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, [καὶ] βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.                                  
J 12:13 e)/labon ta\ bai/+a tO=n foini/kOn kai\ e)XE=lTon ei)s u(pa/ntEsin au)tO=|, kai\ e)krau/gaDZon, *(Osanna/: eu)logEme/nos o( e)rCHo/menos e)n o)no/mati kuri/ou, [kai\] o( basileu\s tou= *)israE/l.
J 12:13 elabon ta ba+ia tOn foinikOn kai eXElTon eis hypantEsin autO, kai ekraugaDZon, hOsanna: eulogEmenos ho erCHomenos en onomati kyriu, [kai] ho basileus tu israEl.
J 12:13 v-3aai-p-- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- rp----dsm- c--------- v-3iai-p-- x--------- v--xppnsm- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- n-----dsn- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
J 12:13 G2983 G3588 G0902 G3588 G5404 G2532 G1831 G1519 G5222 G0846 G2532 G2905 G5614 G2127 G3588 G2064 G1722 G3686 G2962 G2532 G3588 G0935 G3588 G2474
J 12:13 wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski!
J 12:13
J 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:13
J 12:13  mieć  palma  oddziałów  obecnie  w kierunku  Go  i  zawołał  hosanna  Błogosławiony  nadchodzący  w  nazwa  Władca  Król  Izrael
J 12:13 G2983 G5404 G0902 G1831 G5222 G0846 G2532 G2896 G5614 G2127 G2064 G1722 G3686 G2962 G0935 G2474
J 12:14 εὑρὼν δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον,                                                            
J 12:14 eu(rO\n de\ o( *)iEsou=s o)na/rion e)ka/Tisen e)p' au)to/, kaTO/s e)stin gegramme/non,
J 12:14 heurOn de ho iEsus onarion ekaTisen ep' auto, kaTOs estin gegrammenon,
J 12:14 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----asn- v-3aai-s-- p--------- rp----asn- c--------- v-3pai-s-- v--xppnsn-
J 12:14 G2147 G1161 G3588 G2424 G3678 G2523 G1909 G0846 G2531 G2076 G1125
J 12:14 A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
J 12:14
J 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:14
J 12:14  Jezus  zaś  znalezieniem  młody  tył  sob  w  to  jako  napisany  napisany
J 12:14 G2424 G1161 G2147 G3678 G3678 G2523 G1909 G0846 G2531 G1125 G2076
J 12:15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.                                                        
J 12:15 *mE\ fobou=, Tuga/tEr *siO/n: i)dou\ o( basileu/s sou e)/rCHetai, kaTE/menos e)pi\ pO=lon o)/nou.
J 12:15 mE fobu, TygatEr siOn: idu ho basileus su erCHetai, kaTEmenos epi pOlon onu.
J 12:15 d--------- v-2pmd-s-- n-----nsf- n-----gsf- x--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3pmi-s-- v--pmpnsm- p--------- n-----asm- n-----gsf-
J 12:15 G3361 G5399 G2364 G4622 G2400 G3588 G0935 G4675 G2064 G2521 G1909 G4454 G3688
J 12:15 Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.
J 12:15
J 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:15
J 12:15  Nie  Strach  Córka  Sion  ce  Król  swój  przyjść  posiedzenie  w  młody  Za
J 12:15 G3361 G5399 G2364 G4622 G2400 G0935 G4675 G2064 G2521 G1909 G4454 G3688
J 12:16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.                                  
J 12:16 tau=ta ou)k e)/gnOsan au)tou= oi( maTEtai\ to\ prO=ton, a)ll' o(/te e)doXa/sTE *)iEsou=s to/te e)mnE/sTEsan o(/ti tau=ta E)=n e)p' au)tO=| gegramme/na kai\ tau=ta e)poi/Esan au)tO=|.
J 12:16 tauta uk egnOsan autu hoi maTEtai to prOton, all' ote edoXasTE iEsus tote emnEsTEsan hoti tauta En ep' autO gegrammena kai tauta epoiEsan autO.
J 12:16 rd----apn- d--------- v-3aai-p-- rp----gsm- ra----npm- n-----npm- ra----asn- a-----asn- c--------- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- d--------- v-3api-p-- c--------- rd----npn- v-3iai-s-- p--------- rp----dsm- v--xppnpn- c--------- rd----apn- v-3aai-p-- rp----dsm-
J 12:16 G5023 G3756 G1097 G0846 G3588 G3101 G3588 G4413 G0235 G3753 G1392 G2424 G5119 G3415 G3754 G5023 G2258 G1909 G0846 G1125 G2532 G5023 G4160 G0846
J 12:16 Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.
J 12:16
J 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:16
J 12:16  Studentów  Jego  pierwszy  nie  zrozumieć  to  ale  kiedy  sława  Jezus  następnie  pamiętać  że  tak  był  o  Go  napisany  i  to  Sporządzono  Go
J 12:16 G3101 G0846 G4412 G3756 G1097 G5023 G0235 G3753 G1392 G2424 G5119 G3403 G3754 G5023 G2258 G1909 G0846 G1125 G2532 G5023 G4160 G0846
J 12:17 ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος ὢν μετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.                                          
J 12:17 e)martu/rei ou)=n o( o)/CHlos o( O)\n met' au)tou= o(/te to\n *la/DZaron e)fO/nEsen e)k tou= mnEmei/ou kai\ E)/geiren au)to\n e)k nekrO=n.
J 12:17 emartyrei un ho oCHlos ho On met' autu hote ton laDZaron efOnEsen ek tu mnEmeiu kai Egeiren auton ek nekrOn.
J 12:17 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----gsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- a-----gpm-
J 12:17 G3140 G3767 G3588 G3793 G3588 G5607 G3326 G0846 G3753 G3588 G2976 G5455 G1537 G3588 G3419 G2532 G1453 G0846 G1537 G3498
J 12:17 Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.
J 12:17
J 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:17
J 12:17  Osoby  były  z  Go  zeznał,  że  spowodowane  z  trumna  Lazarus  i  podniesiony  jego  z  martwy
J 12:17 G3793 G5607 G3326 G0846 G3140 G3588 G5455 G1537 G3419 G2976 G2532 G1453 G0846 G1537 G3498
J 12:18 διὰ τοῦτο [καὶ] ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.                                                      
J 12:18 dia\ tou=to [kai\] u(pE/ntEsen au)tO=| o( o)/CHlos o(/ti E)/kousan tou=to au)to\n pepoiEke/nai to\ sEmei=on.
J 12:18 dia tuto [kai] hypEntEsen autO ho oCHlos hoti Ekusan tuto auton pepoiEkenai to sEmeion.
J 12:18 p--------- rd----asn- d--------- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-p-- rd----asn- rp----asm- v--xan---- ra----asn- n-----asn-
J 12:18 G1223 G5124 G2532 G5221 G0846 G3588 G3793 G3754 G0191 G5124 G0846 G4160 G3588 G4592
J 12:18 Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.
J 12:18
J 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:18
J 12:18  Zatem  Zatem  i  spełnione  Jego  osoby  dla  słyszałem  że  On  stworzony  to  cud
J 12:18 G1223 G5124 G2532 G5221 G0846 G3793 G3754 G0191 G5124 G0846 G4160 G5124 G4592
J 12:19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.                                                
J 12:19 oi( ou)=n *farisai=oi ei)=pan pro\s e(autou/s, *TeOrei=te o(/ti ou)k O)felei=te ou)de/n: i)/de o( ko/smos o)pi/sO au)tou= a)pE=lTen.
J 12:19 hoi un farisaioi eipan pros heautus, TeOreite hoti uk Ofeleite uden: ide ho kosmos opisO autu apElTen.
J 12:19 ra----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- a-----asn- x--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm- v-3aai-s--
J 12:19 G3588 G3767 G5330 G2036 G4314 G1438 G2334 G3754 G3756 G5623 G3762 G2396 G3588 G2889 G3694 G0846 G0565
J 12:19 Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz - świat poszedł za Nim.
J 12:19
J 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:19
J 12:19  Faryzeusze  zaś  powiedział  między  go  zobaczyć  że  nie  czas  nic  świat  jest  dla  Go
J 12:19 G5330 G3767 G2036 G4314 G1438 G2334 G3754 G3756 G5623 G3762 G2889 G0565 G3694 G0846
J 12:20 Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·                                                          
J 12:20 *)=Esan de\ *(/ellEne/s tines e)k tO=n a)nabaino/ntOn i(/na proskunE/sOsin e)n tE=| e(ortE=|:
J 12:20 Esan de hellEnes tines ek tOn anabainontOn hina proskynEsOsin en tE heortE:
J 12:20 v-3iai-p-- c--------- n-----npm- ri----npm- p--------- ra----gpm- v--papgpm- c--------- v-3aas-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
J 12:20 G2258 G1161 G1672 G5100 G1537 G3588 G0305 G2443 G4352 G1722 G3588 G1859
J 12:20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.
J 12:20
J 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:20
J 12:20  Z  przyjść  w  kult  w  wakacje  były  kilka  Grecy
J 12:20 G1537 G0305 G2443 G4352 G1722 G1859 G2258 G5100 G1672
J 12:21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.                                              
J 12:21 ou(=toi ou)=n prosE=lTon *fili/ppO| tO=| a)po\ *bETsai+da\ tE=s *galilai/as, kai\ E)rO/tOn au)to\n le/gontes, *ku/rie, Te/lomen to\n *)iEsou=n i)dei=n.
J 12:21 hutoi un prosElTon filippO tO apo bETsa+ida tEs galilaias, kai ErOtOn auton legontes, kyrie, Telomen ton iEsun idein.
J 12:21 rd----npm- c--------- v-3aai-p-- n-----dsm- ra----dsm- p--------- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--papnpm- n-----vsm- v-1pai-p-- ra----asm- n-----asm- v--aan----
J 12:21 G3778 G3767 G4334 G5376 G3588 G0575 G0966 G3588 G1056 G2532 G2065 G0846 G3004 G2962 G2309 G3588 G2424 G1492
J 12:21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.
J 12:21
J 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:21
J 12:21  One  zbliżył  Philip  z  Betsaidy  Galilei  i  pytanie  jego  mówi  Pan  potrzeba  zobaczyć  Jezus
J 12:21 G3778 G4334 G5376 G0575 G0966 G1056 G2532 G2065 G0846 G3004 G2962 G2309 G1492 G2424
J 12:22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.                                                    
J 12:22 e)/rCHetai o( *fi/lippos kai\ le/gei tO=| *)andre/a|: e)/rCHetai *)andre/as kai\ *fi/lippos kai\ le/gousin tO=| *)iEsou=.
J 12:22 erCHetai ho filippos kai legei tO andrea: erCHetai andreas kai filippos kai legusin tO iEsu.
J 12:22 v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- v-3pmi-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- v-3pai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
J 12:22 G2064 G3588 G5376 G2532 G3004 G3588 G0406 G2064 G0406 G2532 G5376 G2532 G3004 G3588 G2424
J 12:22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
J 12:22
J 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:22
J 12:22  Philip  jest  i  mówi  Andrew  i  następnie  Andrew  i  Philip  pokażę  Jezus
J 12:22 G5376 G2064 G2532 G3004 G0406 G2532 G3825 G0406 G2532 G5376 G3004 G2424
J 12:23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.                                                    
J 12:23 o( de\ *)iEsou=s a)pokri/netai au)toi=s le/gOn, *)elE/luTen E( O(/ra i(/na doXasTE=| o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou.
J 12:23 ho de iEsus apokrinetai autois legOn, elElyTen hE hOra hina doXasTE ho hyios tu anTrOpu.
J 12:23 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3pmi-s-- rp----dpm- v--papnsm- v-3xai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
J 12:23 G3588 G1161 G2424 G0611 G0846 G3004 G2064 G3588 G5610 G2443 G1392 G3588 G5207 G3588 G0444
J 12:23 A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
J 12:23
J 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:23
J 12:23  Jezus  zaś  powiedział  ich  w  odpowiedź  przyjść  h  stał się sławny  Syn  Człowiek
J 12:23 G2424 G1161 G3004 G0846 G0611 G0611 G2064 G5610 G1392 G5207 G0444
J 12:24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.                                  
J 12:24 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, e)a\n mE\ o( ko/kkos tou= si/tou pesO\n ei)s tE\n gE=n a)poTa/nE|, au)to\s mo/nos me/nei: e)a\n de\ a)poTa/nE|, polu\n karpo\n fe/rei.
J 12:24 amEn amEn legO hymin, ean mE ho kokkos tu situ pesOn eis tEn gEn apoTanE, autos monos menei: ean de apoTanE, polyn karpon ferei.
J 12:24 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aas-s-- rp----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- c--------- v-3aas-s-- a-----asm- n-----asm- v-3pai-s--
J 12:24 G0281 G0281 G3004 G5213 G1437 G3361 G3588 G2848 G3588 G4621 G4098 G1519 G3588 G1093 G0599 G0846 G3441 G3306 G1437 G1161 G0599 G4183 G2590 G5342
J 12:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
J 12:24
J 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:24
J 12:24  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeśli  pszenica  ziarno  SAS  w  ziemia  nie  umierać  będzie  jedno  i  jeśli  umierać  przynieść  wiele  płód
J 12:24 G0281 G0281 G3004 G5213 G1437 G4621 G2848 G4098 G1519 G1093 G3361 G0599 G3306 G3441 G1161 G1437 G0599 G5342 G4183 G2590
J 12:25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.                                      
J 12:25 o( filO=n tE\n PSuCHE\n au)tou= a)pollu/ei au)tE/n, kai\ o( misO=n tE\n PSuCHE\n au)tou= e)n tO=| ko/smO| tou/tO| ei)s DZOE\n ai)O/nion fula/Xei au)tE/n.
J 12:25 ho filOn tEn PSyCHEn autu apollyei autEn, kai ho misOn tEn PSyCHEn autu en tO kosmO tutO eis DZOEn aiOnion fylaXei autEn.
J 12:25 ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3pai-s-- rp----asf- c--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- p--------- n-----asf- a-----asf- v-3fai-s-- rp----asf-
J 12:25 G3588 G5368 G3588 G5590 G0846 G0622 G0846 G2532 G3588 G3404 G3588 G5590 G0846 G1722 G3588 G2889 G5129 G1519 G2222 G0166 G5442 G0846
J 12:25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
J 12:25
J 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:25
J 12:25  Kochający  mieszkańca  jego  zniszczyć  jego  i  Brzydząc  mieszkańca  jego  w  świat  Sem  zaoszczędzić  jego  w  życie  wieczny
J 12:25 G5368 G5590 G0846 G0622 G0846 G2532 G3404 G5590 G0846 G1722 G2889 G5129 G5442 G0846 G1519 G2222 G0166
J 12:26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ.                                
J 12:26 e)a\n e)moi/ tis diakonE=|, e)moi\ a)kolouTei/tO, kai\ o(/pou ei)mi\ e)gO\ e)kei= kai\ o( dia/konos o( e)mo\s e)/stai: e)a/n tis e)moi\ diakonE=| timE/sei au)to\n o( patE/r.
J 12:26 ean emoi tis diakonE, emoi akoluTeitO, kai hopu eimi egO ekei kai ho diakonos ho emos estai: ean tis emoi diakonE timEsei auton ho patEr.
J 12:26 c--------- rp----ds-- ri----nsm- v-3pas-s-- rp----ds-- v-3pad-s-- c--------- c--------- v-1pai-s-- rp----ns-- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- v-3fmi-s-- c--------- ri----nsm- rp----ds-- v-3pas-s-- v-3fai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm-
J 12:26 G1437 G1698 G5100 G1247 G1698 G0190 G2532 G3699 G1510 G1473 G1563 G2532 G3588 G1249 G3588 G1699 G2071 G1437 G5100 G1698 G1247 G5091 G0846 G3588 G3962
J 12:26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
J 12:26
J 12:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:26
J 12:26  Kto  Mnie  jest  Mnie  po  i  gdzie  Ja  tam  i  sługa  Mój  będzie  I  kto  Mnie  jest  dodanie  hołd  Ojciec
J 12:26 G5100 G1698 G1247 G1698 G0190 G2532 G3699 G1473 G1563 G2532 G1249 G1699 G2071 G2532 G5100 G1698 G1247 G0846 G5091 G3962
J 12:27 Νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.                                    
J 12:27 *nu=n E( PSuCHE/ mou teta/raktai. kai\ ti/ ei)/pO; *pa/ter, sO=so/n me e)k tE=s O(/ras tau/tEs; a)lla\ dia\ tou=to E)=lTon ei)s tE\n O(/ran tau/tEn.
J 12:27 nyn hE PSyCHE mu tetaraktai. kai ti eipO; pater, sOson me ek tEs hOras tautEs; alla dia tuto ElTon eis tEn hOran tautEn.
J 12:27 d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v-3xpi-s-- c--------- ri----asn- v-1aas-s-- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----as-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- c--------- p--------- rd----asn- v-1aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
J 12:27 G3568 G3588 G5590 G3450 G5015 G2532 G5101 G2036 G3962 G4982 G3165 G1537 G3588 G5610 G3778 G0235 G1223 G5124 G2064 G1519 G3588 G5610 G3778
J 12:27 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.
J 12:27
J 12:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:27
J 12:27  Dusza  Mój  teraz  oburzony  i  że  powiedzieć  Ojciec  Wydaje  Mnie  z  godziny  to  Ale  w  to  h  przyjść
J 12:27 G5590 G3450 G3568 G5015 G2532 G5101 G2036 G3962 G4982 G3165 G1537 G5610 G5026 G0235 G1519 G5026 G5610 G2064
J 12:28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.                                                  
J 12:28 pa/ter, do/Xaso/n sou to\ o)/noma. E)=lTen ou)=n fOnE\ e)k tou= ou)ranou=, *kai\ e)do/Xasa kai\ pa/lin doXa/sO.
J 12:28 pater, doXason su to onoma. ElTen un fOnE ek tu uranu, kai edoXasa kai palin doXasO.
J 12:28 n-----vsm- v-2aad-s-- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- v-3aai-s-- c--------- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- v-1fai-s--
J 12:28 G3962 G1392 G4675 G3588 G3686 G2064 G3767 G5456 G1537 G3588 G3772 G2532 G1392 G2532 G3825 G1392
J 12:28 Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię.
J 12:28
J 12:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:28
J 12:28  Ojciec  chwalić  nazwa  Twój  Następnie  przyjść  z  niebo  głos  i  uwielbiony  i  więcej  chwalić
J 12:28 G3962 G1392 G3686 G4675 G3767 G2064 G1537 G3772 G5456 G2532 G1392 G2532 G3825 G1392
J 12:29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον, Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.                                                    
J 12:29 o( ou)=n o)/CHlos o( e(stO\s kai\ a)kou/sas e)/legen brontE\n gegone/nai: a)/lloi e)/legon, *)/aggelos au)tO=| lela/lEken.
J 12:29 ho un oCHlos ho hestOs kai akusas elegen brontEn gegonenai: alloi elegon, aNgelos autO lelalEken.
J 12:29 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--xapnsm- c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- n-----asf- v--xan---- a-----npm- v-3iai-p-- n-----nsm- rp----dsm- v-3xai-s--
J 12:29 G3588 G3767 G3793 G3588 G2476 G2532 G0191 G3004 G1027 G1096 G0243 G3004 G0032 G0846 G2980
J 12:29 Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
J 12:29
J 12:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:29
J 12:29  Osoby  stojący  i  słyszałem  powiedział  to  grzmot  innych  powiedział  Anioł  powiedział  Go
J 12:29 G3793 G2476 G2532 G0191 G3004 G1096 G1027 G0243 G3004 G0032 G2980 G0846
J 12:30 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι᾿ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι᾿ ὑμᾶς.                                                      
J 12:30 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen, *ou) di' e)me\ E( fOnE\ au(/tE ge/gonen a)lla\ di' u(ma=s.
J 12:30 apekriTE iEsus kai eipen, u di' eme hE fOnE hautE gegonen alla di' ymas.
J 12:30 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- d--------- p--------- rp----as-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- v-3xai-s-- c--------- p--------- rp----ap--
J 12:30 G0611 G2424 G2532 G2036 G3756 G1223 G1691 G3588 G5456 G0846 G1096 G0235 G1223 G5209
J 12:30 Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
J 12:30
J 12:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 12:30
J 12:30  Jezus  w  to  powiedział  nie  dla  Mnie  był  głos  to  ale  dla  Osoby
J 12:30 G2424 G0611 G0611 G2036 G3756 G1223 G1691 G1096 G5456 G3778 G0235 G1223 G5209
J 12:31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·                                                      
J 12:31 nu=n kri/sis e)sti\n tou= ko/smou tou/tou, nu=n o( a)/rCHOn tou= ko/smou tou/tou e)kblETE/setai e)/XO:
J 12:31 nyn krisis estin tu kosmu tutu, nyn ho arCHOn tu kosmu tutu ekblETEsetai eXO:
J 12:31 d--------- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3fpi-s-- d---------