Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J13      do_str_głównej      do_J15      
J 14:1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.                                                      
J 14:1 *mE\ tarasse/sTO u(mO=n E( kardi/a: pisteu/ete ei)s to\n Teo/n, kai\ ei)s e)me\ pisteu/ete.
J 14:1 mE tarassesTO hymOn hE kardia: pisteuete eis ton Teon, kai eis eme pisteuete.
J 14:1 d--------- v-3ppd-s-- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- v-2pai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- p--------- rp----as-- v-2pai-p--
J 14:1 G3361 G5015 G5216 G3588 G2588 G4100 G1519 G3588 G2316 G2532 G1519 G1691 G4100
J 14:1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
J 14:1
J 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:1
J 14:1  nie  zmartwiony  serce  swój  Wierzyć  w  Bóg  i  w  Mnie  Wierzyć
J 14:1 G3361 G5015 G2588 G5216 G4100 G1519 G2316 G2532 G1519 G1691 G4100
J 14:2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;                                        
J 14:2 e)n tE=| oi)ki/a| tou= patro/s mou monai\ pollai/ ei)sin: ei) de\ mE/, ei)=pon a)\n u(mi=n o(/ti poreu/omai e(toima/sai to/pon u(mi=n;
J 14:2 en tE oikia tu patros mu monai pollai eisin: ei de mE, eipon an hymin hoti poreuomai hetoimasai topon hymin;
J 14:2 p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- n-----npf- a-----npf- v-3pai-p-- c--------- c--------- d--------- v-1aai-s-- x--------- rp----dp-- c--------- v-1pmi-s-- v--aan---- n-----asm- rp----dp--
J 14:2 G1722 G3588 G3614 G3588 G3962 G3450 G3438 G4183 G1526 G1487 G1161 G3361 G2036 G0302 G5213 G3754 G4198 G2090 G5117 G5213
J 14:2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
J 14:2
J 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:2
J 14:2  W  do domu  Ojciec  Mój  rezydencje  wiele A  jeśli  nie  powiedział  by  ty, wy  iść  gotować  miejsce  ty, wy
J 14:2 G1722 G3614 G3962 G3450 G3438 G4183 G1161 G1487 G3361 G2036 G0302 G5213 G4198 G2090 G5117 G5213
J 14:3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.                                      
J 14:3 kai\ e)a\n poreuTO= kai\ e(toima/sO to/pon u(mi=n, pa/lin e)/rCHomai kai\ paralE/mPSomai u(ma=s pro\s e)mauto/n, i(/na o(/pou ei)mi\ e)gO\ kai\ u(mei=s E)=te.
J 14:3 kai ean poreuTO kai hetoimasO topon hymin, palin erCHomai kai paralEmPSomai hymas pros emauton, hina hopu eimi egO kai hymeis Ete.
J 14:3 c--------- c--------- v-1aps-s-- c--------- v-1aas-s-- n-----asm- rp----dp-- d--------- v-1pmi-s-- c--------- v-1fmi-s-- rp----ap-- p--------- rp----asm- c--------- c--------- v-1pai-s-- rp----ns-- d--------- rp----np-- v-2pas-p--
J 14:3 G2532 G1437 G4198 G2532 G2090 G5117 G5213 G3825 G2064 G2532 G3880 G5209 G4314 G1683 G2443 G3699 G1510 G1473 G2532 G5210 G5600
J 14:3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
J 14:3
J 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:3
J 14:3  I  kiedy  iść  i  przygotować  ty, wy  miejsce  przyjść  ponownie  i  wziąć  ty, wy  do  Się  że  i  ty, wy  były  gdzie  Ja
J 14:3 G2532 G1437 G4198 G2532 G2090 G5213 G5117 G2064 G3825 G2532 G3880 G5209 G4314 G1683 G2443 G2532 G5210 G5600 G3699 G1473
J 14:4 καὶ ὅπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.                                                                  
J 14:4 kai\ o(/pou [e)gO\] u(pa/gO oi)/date tE\n o(do/n.
J 14:4 kai hopu [egO] hypagO oidate tEn hodon.
J 14:4 c--------- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- v-2xai-p-- ra----asf- n-----asf-
J 14:4 G2532 G3699 G1473 G5217 G1492 G3588 G3598
J 14:4 Znacie drogę, dokąd Ja idę.
J 14:4
J 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:4
J 14:4 A  gdzie  Ja  iść  wiedzieć  i  sposób  wiedzieć
J 14:4 G2532 G3699 G1473 G5217 G1492 G2532 G3598 G1492
J 14:5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;                                                      
J 14:5 *le/gei au)tO=| *TOma=s, *ku/rie, ou)k oi)/damen pou= u(pa/geis: pO=s duna/meTa tE\n o(do\n ei)de/nai;
J 14:5 legei autO TOmas, kyrie, uk oidamen pu hypageis: pOs dynameTa tEn hodon eidenai;
J 14:5 v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsm- n-----vsm- d--------- v-1xai-p-- d--------- v-2pai-s-- d--------- v-1pmi-p-- ra----asf- n-----asf- v--xan----
J 14:5 G3004 G0846 G2381 G2962 G3756 G1492 G4226 G5217 G4459 G1410 G3588 G3598 G1492
J 14:5 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
J 14:5
J 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:5
J 14:5  Tomasz  powiedział  Go  Władca  nie  wiedzieć  gdzie  iść  i  jako  może  wiedzieć  sposób
J 14:5 G2381 G3004 G0846 G2962 G3756 G1492 G4226 G5217 G2532 G4459 G1410 G1492 G3598
J 14:6 λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.                                  
J 14:6 le/gei au)tO=| [o(] *)iEsou=s, *)egO/ ei)mi E( o(do\s kai\ E( a)lE/Teia kai\ E( DZOE/: ou)dei\s e)/rCHetai pro\s to\n pate/ra ei) mE\ di' e)mou=.
J 14:6 legei autO [ho] iEsus, egO eimi hE hodos kai hE alETeia kai hE DZOE: udeis erCHetai pros ton patera ei mE di' emu.
J 14:6 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsm- v-3pmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- p--------- rp----gs--
J 14:6 G3004 G0846 G3588 G2424 G1473 G1510 G3588 G3598 G2532 G3588 G0225 G2532 G3588 G2222 G3762 G2064 G4314 G3588 G3962 G1487 G3361 G1223 G1700
J 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
J 14:6
J 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:6
J 14:6  Jezus  powiedział  go  Ja  am  sposób  i  prawda  i  życie  żaden  jest  do  Ojciec  tylko  tylko  przez  Mnie
J 14:6 G2424 G3004 G0846 G1473 G1510 G3598 G2532 G0225 G2532 G2222 G3762 G2064 G4314 G3962 G1487 G3361 G1223 G1700
J 14:7 εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε· καὶ ἀπ᾿ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.                                                
J 14:7 ei) e)gnO/kate/ me, kai\ to\n pate/ra mou gnO/sesTe: kai\ a)p' a)/rti ginO/skete au)to\n kai\ e(Ora/kate au)to/n.
J 14:7 ei egnOkate me, kai ton patera mu gnOsesTe: kai ap' arti ginOskete auton kai heOrakate auton.
J 14:7 c--------- v-2xai-p-- rp----as-- d--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-2fmi-p-- c--------- p--------- d--------- v-2pai-p-- rp----asm- c--------- v-2xai-p-- rp----asm-
J 14:7 G1487 G1097 G3165 G2532 G3588 G3962 G3450 G1097 G2532 G0575 G0737 G1097 G0846 G2532 G3708 G0846
J 14:7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
J 14:7
J 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:7
J 14:7  Jeśli  Wiedziałem  Mnie  Wiedziałem  by  i  Ojciec  Mój  I  odtąd  odtąd  wiedzieć  Jego  i  online  Jego
J 14:7 G1487 G1097 G3165 G1097 G0302 G2532 G3962 G3450 G2532 G0575 G0737 G1097 G0846 G2532 G3708 G0846
J 14:8 λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.                                                          
J 14:8 le/gei au)tO=| *fi/lippos, *ku/rie, dei=Xon E(mi=n to\n pate/ra, kai\ a)rkei= E(mi=n.
J 14:8 legei autO filippos, kyrie, deiXon hEmin ton patera, kai arkei hEmin.
J 14:8 v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- rp----dp--
J 14:8 G3004 G0846 G5376 G2962 G1166 G2254 G3588 G3962 G2532 G0714 G2254
J 14:8 Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
J 14:8
J 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:8
J 14:8  Philip  powiedział  Go  Władca  show  nas  Ojciec  i  całkiem  nas
J 14:8 G5376 G3004 G0846 G2962 G1166 G2254 G3962 G2532 G0714 G2254
J 14:9 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;                          
J 14:9 le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *tosou/tO| CHro/nO| meT' u(mO=n ei)mi kai\ ou)k e)/gnOka/s me, *fi/lippe; o( e(OrakO\s e)me\ e(O/raken to\n pate/ra: pO=s su\ le/geis, *dei=Xon E(mi=n to\n pate/ra;
J 14:9 legei autO ho iEsus, tosutO CHronO meT' ymOn eimi kai uk egnOkas me, filippe; ho heOrakOs eme heOraken ton patera: pOs sy legeis, deiXon hEmin ton patera;
J 14:9 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- rd----dsm- n-----dsm- p--------- rp----gp-- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-2xai-s-- rp----as-- n-----vsm- ra----nsm- v--xapnsm- rp----as-- v-3xai-s-- ra----asm- n-----asm- d--------- rp----ns-- v-2pai-s-- v-2aad-s-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm-
J 14:9 G3004 G0846 G3588 G2424 G5118 G5550 G3326 G5216 G1510 G2532 G3756 G1097 G3165 G5376 G3588 G3708 G1691 G3708 G3588 G3962 G4459 G4771 G3004 G1166 G2254 G3588 G3962
J 14:9 Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
J 14:9
J 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:9
J 14:9  Jezus  powiedział  go  tyle  czas  Ja  z  ty, wy  i  nie  wiedzieć  Mnie  Philip  Który widział  Mnie  online  Ojciec  jako  zaś  ty, wy  powiedzieć  show  nas  Ojciec
J 14:9 G2424 G3004 G0846 G5118 G5550 G1510 G3326 G5216 G2532 G3756 G1097 G3165 G5376 G3708 G1691 G3708 G3962 G4459 G2532 G4771 G3004 G1166 G2254 G3962
J 14:10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.              
J 14:10 ou) pisteu/eis o(/ti e)gO\ e)n tO=| patri\ kai\ o( patE\r e)n e)moi/ e)stin; ta\ r(E/mata a(\ e)gO\ le/gO u(mi=n a)p' e)mautou= ou) lalO=: o( de\ patE\r e)n e)moi\ me/nOn poiei= ta\ e)/rga au)tou=.
J 14:10 u pisteueis hoti egO en tO patri kai ho patEr en emoi estin; ta rEmata ha egO legO hymin ap' emautu u lalO: ho de patEr en emoi menOn poiei ta erga autu.
J 14:10 d--------- v-2pai-s-- c--------- rp----ns-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----ds-- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----dp-- p--------- rp----gsm- d--------- v-1pai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- rp----ds-- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm-
J 14:10 G3756 G4100 G3754 G1473 G1722 G3588 G3962 G2532 G3588 G3962 G1722 G1698 G2076 G3588 G4487 G3739 G1473 G3004 G5213 G0575 G1683 G3756 G2980 G3588 G1161 G3962 G1722 G1698 G3306 G4160 G3588 G2041 G0846
J 14:10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
J 14:10
J 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:10
J 14:10  nie  wierzyć  że  Ja  w  Ojciec  i  Ojciec  w  Mnie  Słowa  że  powiedzieć  Ja  ty, wy  powiedzieć  nie  z  Się  Ojciec  zamieszkiwanie  w  Mnie  On  tworzy  spraw
J 14:10 G3756 G4100 G3754 G1473 G1722 G3962 G2532 G3962 G1722 G1698 G4487 G3739 G2980 G1473 G5213 G2980 G3756 G0575 G1683 G3962 G3306 G1722 G1698 G0846 G4160 G2041
J 14:11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.                                        
J 14:11 pisteu/ete/ moi o(/ti e)gO\ e)n tO=| patri\ kai\ o( patE\r e)n e)moi/: ei) de\ mE/, dia\ ta\ e)/rga au)ta\ pisteu/ete.
J 14:11 pisteuete moi hoti egO en tO patri kai ho patEr en emoi: ei de mE, dia ta erga auta pisteuete.
J 14:11 v-2pad-p-- rp----ds-- c--------- rp----ns-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----ds-- c--------- c--------- d--------- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----apn- v-2pad-p--
J 14:11 G4100 G3427 G3754 G1473 G1722 G3588 G3962 G2532 G3588 G3962 G1722 G1698 G1487 G1161 G3361 G1223 G3588 G2041 G0846 G4100
J 14:11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
J 14:11
J 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:11
J 14:11  Wierzyć  Mnie  że  Ja  w  Ojciec  i  Ojciec  w  Mnie  i  jeśli  nie  Wierzyć  Mnie  na  najbardziej  Przypadków
J 14:11 G4100 G3427 G3754 G1473 G1722 G3962 G2532 G3962 G1722 G1698 G1161 G1487 G3361 G4100 G3427 G1223 G0846 G2041
J 14:12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι·                              
J 14:12 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, o( pisteu/On ei)s e)me\ ta\ e)/rga a(\ e)gO\ poiO= ka)kei=nos poiE/sei, kai\ mei/DZona tou/tOn poiE/sei, o(/ti e)gO\ pro\s to\n pate/ra poreu/omai:
J 14:12 amEn amEn legO hymin, ho pisteuOn eis eme ta erga ha egO poiO kakeinos poiEsei, kai meiDZona tutOn poiEsei, hoti egO pros ton patera poreuomai:
J 14:12 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----as-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- rp----ns-- v-1pai-s-- d--------- v-3fai-s-- c--------- a-----apnc rd----gpn- v-3fai-s-- c--------- rp----ns-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-1pmi-s--
J 14:12 G0281 G0281 G3004 G5213 G3588 G4100 G1519 G1691 G3588 G2041 G3739 G1473 G4160 G2548 G4160 G2532 G3173 G5130 G4160 G3754 G1473 G4314 G3588 G3962 G4198
J 14:12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14:12
J 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:12
J 14:12  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  wierny  w  Mnie  spraw  że  I zrobić  Ja  i  zrobić  i  więcej  tak  zrobić  że  Ja  do  Ojciec  Mój  iść
J 14:12 G0281 G0281 G3004 G5213 G4100 G1519 G1691 G2041 G3588 G4160 G1473 G2548 G4160 G2532 G3187 G5130 G4160 G3754 G1473 G4314 G3962 G3450 G4198
J 14:13 καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·                                            
J 14:13 kai\ o(/ ti a)\n ai)tE/sEte e)n tO=| o)no/mati/ mou tou=to poiE/sO, i(/na doXasTE=| o( patE\r e)n tO=| ui(O=|:
J 14:13 kai ho ti an aitEsEte en tO onomati mu tuto poiEsO, hina doXasTE ho patEr en tO hyiO:
J 14:13 c--------- rr----asn- ri----asn- x--------- v-2aas-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rd----asn- v-1fai-s-- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
J 14:13 G2532 G3739 G5100 G0302 G0154 G1722 G3588 G3686 G3450 G5124 G4160 G2443 G1392 G3588 G3962 G1722 G3588 G5207
J 14:13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
J 14:13
J 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:13
J 14:13  I  co  co  Zapytać  w  nazwa  Mój  że  do  tak  uwielbiony  Ojciec  w  Syn
J 14:13 G2532 G0302 G3748 G0154 G1722 G3686 G3450 G5124 G4160 G2443 G1392 G3962 G1722 G5207
J 14:14 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω.                                                            
J 14:14 e)a/n ti ai)tE/sEte/ me e)n tO=| o)no/mati/ mou e)gO\ poiE/sO.
J 14:14 ean ti aitEsEte me en tO onomati mu egO poiEsO.
J 14:14 c--------- ri----asn- v-2aas-p-- rp----as-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rp----ns-- v-1fai-s--
J 14:14 G1437 G5100 G0154 G3165 G1722 G3588 G3686 G3450 G1473 G4160
J 14:14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
J 14:14
J 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:14
J 14:14  Jeśli  co  Zapytać  w  nazwa  Mój  Ja  do
J 14:14 G1437 G5100 G0154 G1722 G3686 G3450 G1473 G4160
J 14:15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·                                                                
J 14:15 *)ea\n a)gapa=te/ me, ta\s e)ntola\s ta\s e)ma\s tErE/sete:
J 14:15 ean agapate me, tas entolas tas emas tErEsete:
J 14:15 c--------- v-2pas-p-- rp----as-- ra----apf- n-----apf- ra----apf- a-----apf- v-2fai-p--
J 14:15 G1437 G0025 G3165 G3588 G1785 G3588 G1699 G5083
J 14:15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
J 14:15
J 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:15
J 14:15  Jeśli  miłość  Mnie  przestrzeganie  Mój  przykazań
J 14:15 G1437 G0025 G3165 G5083 G1699 G1785
J 14:16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ,                                                
J 14:16 ka)gO\ e)rOtE/sO to\n pate/ra kai\ a)/llon para/klEton dO/sei u(mi=n i(/na meT' u(mO=n ei)s to\n ai)O=na E)=|,
J 14:16 kagO erOtEsO ton patera kai allon paraklEton dOsei hymin hina meT' ymOn eis ton aiOna E,
J 14:16 c--------- v-1fai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----asm- n-----asm- v-3fai-s-- rp----dp-- c--------- p--------- rp----gp-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pas-s--
J 14:16 G2504 G2065 G3588 G3962 G2532 G0243 G3875 G1325 G5213 G2443 G3326 G5216 G1519 G3588 G0165 G5600
J 14:16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -
J 14:16
J 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:16
J 14:16  I  Ja  Będziemy się modlić  Ojciec  i  będzie  ty, wy  inny  Pocieszyciel  tak  przestrzegać  z  ty, wy  nigdy  nigdy
J 14:16 G2532 G1473 G2065 G3962 G2532 G1325 G5213 G0243 G3875 G2443 G3306 G3326 G5216 G0165 G1519
J 14:17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.                          
J 14:17 to\ pneu=ma tE=s a)lETei/as, o(\ o( ko/smos ou) du/natai labei=n, o(/ti ou) TeOrei= au)to\ ou)de\ ginO/skei: u(mei=s ginO/skete au)to/, o(/ti par' u(mi=n me/nei kai\ e)n u(mi=n e)/stai.
J 14:17 to pneuma tEs alETeias, ho ho kosmos u dynatai labein, hoti u TeOrei auto ude ginOskei: hymeis ginOskete auto, hoti par' ymin menei kai en hymin estai.
J 14:17 ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rr----asn- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- v--aan---- c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----np-- v-2pai-p-- rp----asn- c--------- p--------- rp----dp-- v-3pai-s-- c--------- p--------- rp----dp-- v-3fmi-s--
J 14:17 G3588 G4151 G3588 G0225 G3739 G3588 G2889 G3756 G1410 G2983 G3754 G3756 G2334 G0846 G3761 G1097 G5210 G1097 G0846 G3754 G3844 G5213 G3306 G2532 G1722 G5213 G2071
J 14:17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
J 14:17
J 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:17
J 14:17  Duch  Prawda  Kogo  świat  nie  może  wziąć  że  nie  widzi  Jego  i  nie  wie  Jego  i  ty, wy  wiedzieć  Jego  dla  z  ty, wy  trwa  i  w  ty, wy  będzie
J 14:17 G4151 G0225 G3739 G2889 G3756 G1410 G2983 G3754 G3756 G2334 G0846 G3761 G3761 G1097 G0846 G1161 G5210 G1097 G0846 G3754 G3844 G5213 G3306 G2532 G1722 G5213 G2071
J 14:18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.                                                                  
J 14:18 *ou)k a)fE/sO u(ma=s o)rfanou/s, e)/rCHomai pro\s u(ma=s.
J 14:18 uk afEsO hymas orfanus, erCHomai pros hymas.
J 14:18 d--------- v-1fai-s-- rp----ap-- a-----apm- v-1pmi-s-- p--------- rp----ap--
J 14:18 G3756 G0863 G5209 G3737 G2064 G4314 G5209
J 14:18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
J 14:18
J 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:18
J 14:18  Nie  urlop  ty, wy  sierot  przyjść  do  ty, wy
J 14:18 G3756 G0863 G5209 G3737 G2064 G4314 G5209
J 14:19 ἔτι μικρὸν καὶ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.                                            
J 14:19 e)/ti mikro\n kai\ o( ko/smos me ou)ke/ti TeOrei=, u(mei=s de\ TeOrei=te/ me, o(/ti e)gO\ DZO= kai\ u(mei=s DZE/sete.
J 14:19 eti mikron kai ho kosmos me uketi TeOrei, hymeis de TeOreite me, hoti egO DZO kai hymeis DZEsete.
J 14:19 d--------- a-----asn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----as-- d--------- v-3pai-s-- rp----np-- c--------- v-2pai-p-- rp----as-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- d--------- rp----np-- v-2fai-p--
J 14:19 G2089 G3397 G2532 G3588 G2889 G3165 G3765 G2334 G5210 G1161 G2334 G3165 G3754 G1473 G2198 G2532 G5210 G2198
J 14:19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
J 14:19
J 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:19
J 14:19  Więcej  mało  i  świat  już  nie  zobaczyć  Mnie  i  ty, wy  zobaczyć  Mnie  dla  Ja  na żywo  i  ty, wy  będzie  na żywo
J 14:19 G2089 G3397 G2532 G2889 G2089 G3765 G2334 G3165 G1161 G5210 G2334 G3165 G3754 G1473 G2198 G2532 G5210 G2198 G2198
J 14:20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.                                          
J 14:20 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| gnO/sesTe u(mei=s o(/ti e)gO\ e)n tO=| patri/ mou kai\ u(mei=s e)n e)moi\ ka)gO\ e)n u(mi=n.
J 14:20 en ekeinE tE hEmera gnOsesTe hymeis hoti egO en tO patri mu kai hymeis en emoi kagO en hymin.
J 14:20 p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-2fmi-p-- rp----np-- c--------- rp----ns-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- c--------- rp----np-- p--------- rp----ds-- c--------- p--------- rp----dp--
J 14:20 G1722 G1565 G3588 G2250 G1097 G5210 G3754 G1473 G1722 G3588 G3962 G3450 G2532 G5210 G1722 G1698 G2504 G1722 G5213
J 14:20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
J 14:20
J 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:20
J 14:20  W  że  dzień  uczyć się  ty, wy  że  Ja  w  Ojciec  Mój  i  ty, wy  w  Mnie  i  Ja  w  ty, wy
J 14:20 G1722 G1565 G2250 G1097 G5210 G3754 G1473 G1722 G3962 G3450 G2532 G5210 G1722 G1698 G2504 G2504 G1722 G5213
J 14:21 ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαπῶν με· δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.                      
J 14:21 o( e)/CHOn ta\s e)ntola/s mou kai\ tErO=n au)ta\s e)kei=no/s e)stin o( a)gapO=n me: o( de\ a)gapO=n me a)gapETE/setai u(po\ tou= patro/s mou, ka)gO\ a)gapE/sO au)to\n kai\ e)mfani/sO au)tO=| e)mauto/n.
J 14:21 ho eCHOn tas entolas mu kai tErOn autas ekeinos estin ho agapOn me: ho de agapOn me agapETEsetai hypo tu patros mu, kagO agapEsO auton kai emfanisO autO emauton.
J 14:21 ra----nsm- v--papnsm- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- c--------- v--papnsm- rp----apf- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- rp----as-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----as-- v-3fpi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- v-1fai-s-- rp----asm- c--------- v-1fai-s-- rp----dsm- rp----asm-
J 14:21 G3588 G2192 G3588 G1785 G3450 G2532 G5083 G0846 G1565 G2076 G3588 G0025 G3165 G3588 G1161 G0025 G3165 G0025 G5259 G3588 G3962 G3450 G2504 G0025 G0846 G2532 G1718 G0846 G1683
J 14:21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
J 14:21
J 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:21
J 14:21  Kto  ma  przykazań  Mój  i  zgodności  ich  że  lubi  Mnie  i  kto  lubi  Mnie  umiłowany  będzie  Ojciec  Mój  i  Ja  będzie miłość  jego  i  pojawia się  go  Się
J 14:21 G3588 G2192 G1785 G3450 G2532 G5083 G0846 G1565 G0025 G3165 G1161 G3588 G0025 G3165 G0025 G0025 G3962 G3450 G2532 G1473 G0025 G0846 G2532 G1718 G0846 G1683
J 14:22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ Ἰσκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;                                          
J 14:22 *le/gei au)tO=| *)iou/das, ou)CH o( *)iskariO/tEs, *ku/rie, [kai\] ti/ ge/gonen o(/ti E(mi=n me/lleis e)mfani/DZein seauto\n kai\ ou)CHi\ tO=| ko/smO|;
J 14:22 legei autO iudas, uCH ho iskariOtEs, kyrie, [kai] ti gegonen hoti hEmin melleis emfaniDZein seauton kai uCHi tO kosmO;
J 14:22 v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- c--------- ri----nsn- v-3xai-s-- c--------- rp----dp-- v-2pai-s-- v--pan---- rp----asm- c--------- d--------- ra----dsm- n-----dsm-
J 14:22 G3004 G0846 G2455 G3756 G3588 G2469 G2962 G2532 G5101 G1096 G3754 G2254 G3195 G1718 G4572 G2532 G3780 G3588 G2889
J 14:22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?
J 14:22
J 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:22
J 14:22  Judas  nie  Iskariota  mówi  Go  Władca  że  to  że  potrzeba  oczywisty  Się  nas  i  nie  świat
J 14:22 G2455 G3756 G2469 G3004 G0846 G2962 G5101 G1096 G3754 G3195 G1718 G4572 G2254 G2532 G3780 G2889
J 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιησόμεθα.                        
J 14:23 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tO=|, *)ea/n tis a)gapa=| me to\n lo/gon mou tErE/sei, kai\ o( patE/r mou a)gapE/sei au)to/n, kai\ pro\s au)to\n e)leuso/meTa kai\ monE\n par' au)tO=| poiEso/meTa.
J 14:23 apekriTE iEsus kai eipen autO, ean tis agapa me ton logon mu tErEsei, kai ho patEr mu agapEsei auton, kai pros auton eleusomeTa kai monEn par' autO poiEsomeTa.
J 14:23 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- rp----as-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-3fai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3fai-s-- rp----asm- c--------- p--------- rp----asm- v-1fmi-p-- c--------- n-----asf- p--------- rp----dsm- v-1fmi-p--
J 14:23 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G1437 G5100 G0025 G3165 G3588 G3056 G3450 G5083 G2532 G3588 G3962 G3450 G0025 G0846 G2532 G4314 G0846 G2064 G2532 G3438 G3844 G0846 G4160
J 14:23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
J 14:23
J 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:23
J 14:23  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  kto  lubi  Mnie  posłuszny  słowo  Mój  i  Ojciec  Mój  kocha  jego  i  przyjść  do  to  i  mieszkanie  w  to  będzie
J 14:23 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G5100 G0025 G3165 G5083 G3056 G3450 G2532 G3962 G3450 G0025 G0846 G2532 G2064 G4314 G0846 G2532 G3438 G3844 G0846 G4160
J 14:24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.                                    
J 14:24 o( mE\ a)gapO=n me tou\s lo/gous mou ou) tErei=: kai\ o( lo/gos o(\n a)kou/ete ou)k e)/stin e)mo\s a)lla\ tou= pe/mPSanto/s me patro/s.
J 14:24 ho mE agapOn me tus logus mu u tErei: kai ho logos hon akuete uk estin emos alla tu pemPSantos me patros.
J 14:24 ra----nsm- d--------- v--papnsm- rp----as-- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- v-2pai-p-- d--------- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- ra----gsm- v--aapgsm- rp----as-- n-----gsm-
J 14:24 G3588 G3361 G0025 G3165 G3588 G3056 G3450 G3756 G5083 G2532 G3588 G3056 G3739 G0191 G3756 G2076 G1699 G0235 G3588 G3992 G3165 G3962
J 14:24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
J 14:24
J 14:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:24
J 14:24  Loveless  Loveless  Mnie  nie  zgodności  słowa  Mój  słowo  zaś  który  słyszeć  nie  jest  Mój  ale  , który wysłał  Mnie  Ojciec
J 14:24 G0025 G3361 G3165 G3756 G5083 G3056 G3450 G3056 G2532 G3739 G0191 G3756 G2076 G1699 G0235 G3992 G3165 G3962
J 14:25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾿ ὑμῖν μένων·                                                                    
J 14:25 *tau=ta lela/lEka u(mi=n par' u(mi=n me/nOn:
J 14:25 tauta lelalEka hymin par' ymin menOn:
J 14:25 rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- p--------- rp----dp-- v--papnsm-
J 14:25 G5023 G2980 G5213 G3844 G5213 G3306
J 14:25 To wam powiedziałem przebywając wśród was.
J 14:25
J 14:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:25
J 14:25  Te rzeczy  powiedział  ty, wy  jest  z  ty, wy
J 14:25 G5023 G2980 G5213 G3306 G3844 G5213
J 14:26 δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].                          
J 14:26 o( de\ para/klEtos, to\ pneu=ma to\ a(/gion o(\ pe/mPSei o( patE\r e)n tO=| o)no/mati/ mou, e)kei=nos u(ma=s dida/Xei pa/nta kai\ u(pomnE/sei u(ma=s pa/nta a(\ ei)=pon u(mi=n [e)gO/].
J 14:26 ho de paraklEtos, to pneuma to hagion ho pemPSei ho patEr en tO onomati mu, ekeinos hymas didaXei panta kai hypomnEsei hymas panta ha eipon hymin [egO].
J 14:26 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- rr----asn- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rd----nsm- rp----ap-- v-3fai-s-- a-----apn- c--------- v-3fai-s-- rp----ap-- a-----apn- rr----apn- v-1aai-s-- rp----dp-- rp----ns--
J 14:26 G3588 G1161 G3875 G3588 G4151 G3588 G0040 G3739 G3992 G3588 G3962 G1722 G3588 G3686 G3450 G1565 G5209 G1321 G3956 G2532 G5279 G5209 G3956 G3739 G2036 G5213 G1473
J 14:26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
J 14:26
J 14:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:26
J 14:26  Pocieszyciel  zaś  Duch  Święty  Kogo  wysłać  Ojciec  w  nazwa  Mój  uczyć  ty, wy  wszystko  i  przypominać  ty, wy  wszystko  że  powiedział  ty, wy
J 14:26 G3875 G1161 G4151 G0040 G3739 G3992 G3962 G1722 G3686 G3450 G1321 G5209 G3956 G2532 G5279 G5209 G3956 G3739 G2036 G5213
J 14:27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω.                                  
J 14:27 *ei)rE/nEn a)fi/Emi u(mi=n, ei)rE/nEn tE\n e)mE\n di/dOmi u(mi=n: ou) kaTO\s o( ko/smos di/dOsin e)gO\ di/dOmi u(mi=n. mE\ tarasse/sTO u(mO=n E( kardi/a mEde\ deilia/tO.
J 14:27 eirEnEn afiEmi hymin, eirEnEn tEn emEn didOmi hymin: u kaTOs ho kosmos didOsin egO didOmi hymin. mE tarassesTO hymOn hE kardia mEde deiliatO.
J 14:27 n-----asf- v-1pai-s-- rp----dp-- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- v-3ppd-s-- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3pad-s--
J 14:27 G1515 G0863 G5213 G1515 G3588 G1699 G1325 G5213 G3756 G2531 G3588 G2889 G1325 G1473 G1325 G5213 G3361 G5015 G5216 G3588 G2588 G3366 G1168
J 14:27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
J 14:27
J 14:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:27
J 14:27  Świat  urlop  ty, wy  świat  Mój  dać  ty, wy  nie  jako  świat  daje  Ja  dać  ty, wy  nie  zmartwiony  serce  swój  i  nie  boi
J 14:27 G1515 G0863 G5213 G1515 G1699 G1325 G5213 G3756 G2531 G2889 G1325 G1473 G1325 G5213 G3361 G5015 G2588 G5216 G3366 G3366 G1168
J 14:28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι πατὴρ μείζων μού ἐστιν.                            
J 14:28 E)kou/sate o(/ti e)gO\ ei)=pon u(mi=n, *(upa/gO kai\ e)/rCHomai pro\s u(ma=s. ei) E)gapa=te/ me e)CHa/rEte a)/n, o(/ti poreu/omai pro\s to\n pate/ra, o(/ti o( patE\r mei/DZOn mou/ e)stin.
J 14:28 Ekusate hoti egO eipon hymin, hypagO kai erCHomai pros hymas. ei Egapate me eCHarEte an, hoti poreuomai pros ton patera, hoti ho patEr meiDZOn mu estin.
J 14:28 v-2aai-p-- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----dp-- v-1pai-s-- c--------- v-1pmi-s-- p--------- rp----ap-- c--------- v-2iai-p-- rp----as-- v-2api-p-- x--------- c--------- v-1pmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsmc rp----gs-- v-3pai-s--
J 14:28 G0191 G3754 G1473 G2036 G5213 G5217 G2532 G2064 G4314 G5209 G1487 G0025 G3165 G5463 G0302 G3754 G4198 G4314 G3588 G3962 G3754 G3588 G3962 G3187 G3450 G2076
J 14:28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
J 14:28
J 14:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:28
J 14:28  słyszałem  że  Ja  powiedział  ty, wy  iść  i  przyjść  do  ty, wy  Jeśli  miłość  Mnie  cieszyli  by  że  powiedział  iść  do  Ojciec  dla  Ojciec  Mój  więcej  Mnie
J 14:28 G0191 G3754 G1473 G2036 G5213 G5217 G2532 G2064 G4314 G5209 G1487 G0025 G3165 G5463 G0302 G3754 G2036 G4198 G4314 G3962 G3754 G3962 G3450 G3187 G3450
J 14:29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.                                                            
J 14:29 kai\ nu=n ei)/rEka u(mi=n pri\n gene/sTai, i(/na o(/tan ge/nEtai pisteu/sEte.
J 14:29 kai nyn eirEka hymin prin genesTai, hina hotan genEtai pisteusEte.
J 14:29 c--------- d--------- v-1xai-s-- rp----dp-- d--------- v--amn---- c--------- c--------- v-3ams-s-- v-2aas-p--
J 14:29 G2532 G3568 G2046 G5213 G4250 G1096 G2443 G3752 G1096 G4100
J 14:29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
J 14:29
J 14:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:29
J 14:29  I  tutaj  powiedział  ty, wy  przed  niż  spełniony  tak  wierzyć  kiedy  come true
J 14:29 G2532 G3568 G2046 G5213 G4250 G4250 G1096 G2443 G4100 G3752 G1096
J 14:30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾿ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,                                              
J 14:30 ou)ke/ti polla\ lalE/sO meT' u(mO=n, e)/rCHetai ga\r o( tou= ko/smou a)/rCHOn: kai\ e)n e)moi\ ou)k e)/CHei ou)de/n,
J 14:30 uketi polla lalEsO meT' ymOn, erCHetai gar ho tu kosmu arCHOn: kai en emoi uk eCHei uden,
J 14:30 d--------- a-----apn- v-1fai-s-- p--------- rp----gp-- v-3pmi-s-- c--------- ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsm- c--------- p--------- rp----ds-- d--------- v-3pai-s-- a-----asn-
J 14:30 G3765 G4183 G2980 G3326 G5216 G2064 G1063 G3588 G3588 G2889 G0758 G2532 G1722 G1698 G3756 G2192 G3762
J 14:30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
J 14:30
J 14:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 14:30
J 14:30  Już  mało  mało  mówić  z  ty, wy  dla  jest  książę  Świat  to  i  w  Mnie  nie  ma  nic
J 14:30 G2089 G3765 G4183 G2980 G3326 G5216 G1063 G2064 G0758 G2889 G5127 G2532 G1722 G1698 G3756 G2192 G3762
J 14:31 ἀλλ᾿ ἵνα γνῷ κόσμ